EN User manual 3. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 41. FI Käyttöopas 87. FR Mode d emploi 107. IT Manuale utente 129

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN User manual 3. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 41. FI Käyttöopas 87. FR Mode d emploi 107. IT Manuale utente 129"

Transkript

1 Register your product and get support at DCM5090 EN User manual 3 Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 41 EL FI Käyttöopas 87 FR Mode d emploi 107 IT Manuale utente 129 NL Gebruiksaanwijzing 151

2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 22 Sikkerhed 22 Meddelelse Reguler lydstyrken 36 Vælg en forudindstillet lydeffekt 36 Basforbedring Dockingunderholdningssystem 25 Indledning 25 Hvad er der i kassen 25 Oversigt over hovedenheden 26 Oversigt over fjernbetjeningen 27 8 Andre funktioner 37 Indstil sleep-timeren 37 Indstil alarm-timeren 37 Lyt til en ekstern enhed 37 Dansk 3 Kom godt i gang 28 Tilslut FM-antenne 28 Tilslutning af strømmen 29 Gør fjernbetjeningen klar 29 Indstilling af ur 29 Tænd 30 9 Produktinformation 38 USB-afspilningsoplysninger 38 Understøttede MP3-diskformater Afspilning 30 Afspilning fra disk 30 Afspil fra ipod/iphone/ipad 30 Afspilning fra USB-enhed 32 5 Afspilningstilstande 33 Pause/genoptag afspilning 33 Stop afspilningen 33 Spring til et spor 33 Søgning inden for et spor 33 Gentagelse af afspilning og afspilning i Programmering af spor 33 Vis ID3-oplysninger Find en radiostation. 35 Programmér radiostationer 35 Vælg en forudindstillet radiostation 35 21

3 1 Vigtigt Sikkerhed Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret elektrisk stød. For din egen og andres omhyggelig læsning af den vedlagte vedligeholdelsesproblemer. enheden ikke udsættes for regn og fugt, og elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner. Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand. Rengør kun produktet med en tør klud. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner. Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre producerer varme. navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden. Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten. Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid. personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. FORSIGTIG vedr. brug af batterier eller produktskade: Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid. Batterier (installeret batteripakke ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende. sprøjt. (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte 22

4 Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt. Advarsel Kabinettet bør aldrig tages af enheden. eller varmekilder. Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, afbryde strømmen til enheden. Strømsikring Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien. Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med: en BS 1362-godkendelse og ASTA-godkendelsesmærket. Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet strømledningen. Meddelelse Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre Dansk Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr. Dette produkt overholder EU s krav om radiointerferens. Miljøoplysninger Al unødvendig emballage er udeladt. udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr. 23

5 Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. enheden. Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor sidder i stikkontakten. Made for ipod, Made for iphone og Made for ipad betyder, at et elektronisk tilbehør er hhv. ipod, iphone eller ipad, samt at det er Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med ipod, iphone eller ipad kan ipod og iphone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. ipad er et varemærke tilhørende Apple Inc. 24

6 2 Dockingunder holdningssystem Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit Indledning Hvad er der i kassen Hovedenhed Fjernbetjening med to AAA-batterier MP3-link-kabel FM-antenne Brugervejledning Lynvejledning Dansk Med denne enhed kan du: nyde lyd fra diske, USB-enheder, ipod/ iphone/ipad og andre eksterne enheder lytte til radiostationer Du kan berige lyden med disse lydindstillinger: LivingSound Enheden understøtter følgende medieformater: 25

7 Oversigt over hovedenheden a b c d e f g h p o n m l i k j a DOCK Dock til ipod/iphone/ipad. b c Vælg en forudindstillet radiostation. d SRC Vælg en kilde: CD, FM TUNER, ipod/ iphone/ipad, USB eller MP3 Link. e Tænd enheden. Skift til standbytilstand eller Ecostandbytilstand. f PROG Programmer spor. Programmér radiostationer. Indstil uret. g Juster lydstyrken for subwooferen. h Vis aktuel status. i Diskskuffe j USB-stik. k Tilslut en ekstern lydenhed. l m Skub disken ud. n Juster lydstyrken. 26

8 o / Søg inden for spor/disk. Find en radiostation. Indstil ur og timer. p Stop afspilningen, eller slet et program. Oversigt over fjernbetjeningen a b c d e f g h i j k l m s r q p o n a Tænd enheden. Skift til standbytilstand eller Ecostandbytilstand. b EJECT Skub disken ud. c CD/ID3 Vælg CD-kilde. Vis ID3-oplysninger. d /OK Bekræft et valg. e / Søg inden for spor/disk. Find en radiostation. Indstil ur og timer. f Vælg MP3-link eller USB-kilde. g Menu/ Stop afspilningen, eller slet et program. h i Juster lydstyrken. j Numerisk tastatur Vælg et nummer. Vælg en forudindstillet radiostation. k Programmer spor. Programmér radiostationer. Indstil uret. l Indstil sleep-timeren. Indstil alarm-timeren. m DSC Vælg en forudindstillet lydindstilling. Dansk 27

9 n DBB o Vælg gentag/bland afspilningstilstand. p fra. q DOCK Vælg ipod/iphone/ipad som kilde. r / Vælg en forudindstillet radiostation. Naviger i ipod/iphone/ipad-menuen. s TUNER/RDS Vælg FM som kilde. oplysninger. 3 Kom godt i gang Advarsel er der risiko for, at du udsætter dig for farlig Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om enhedens modelnummer og serienummer. enheden. Skriv numrene her: Modelnr. Serienr. Tip For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position. Slut den medfølgende FM-antenne til FM 28

10 Tilslutning af strømmen Advarsel 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt 3 Luk batterirummet. Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af aldrig i ledningen. Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger. Slut strømkablet til: AC~MAINS hovedenheden. stikkontakten. a b Dansk c Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. batterier af forskellig type samtidigt. Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal Gør fjernbetjeningen klar Advarsel afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild. 1 Åbn batterirummet. Indstilling af ur 1 PROG/ i mere end to sekunder for at aktivere tilstand for indstilling af ur.» 12- eller 24-timers tilstand vises. 2 / for at vælge 12- eller.» Timecifrene vises og begynder at blinke. 29

11 3 / for at indstille timetal, og.» Minutcifrene vises, og de begynder at blinke. 4 / for at indstille minuttallet. 5 for at bekræfte..» Enheden skifter til den sidst valgte kilde. 4 Afspilning Afspilning fra disk 1 CD SRC for at vælge CD som kilde. 2 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side vendende mod højre.» Filen starter afspilning automatisk. Hvis. EJECT for at tage disken ud af skuffen. Skifte til standby igen for at sætte enheden i standbytilstand.» reduceres.» og hold den nede i mere end to sekunder.» Sådan skifter du mellem almindelig og hold den nede i mere end to sekunder. minutter i standbytilstand, skifter enheden automatisk til Eco-standbytilstand. Afspil fra ipod/iphone/ipad Du kan lytte til lyd fra ipod/iphone/ipad via dette dockingsystem. Kompatibel ipod/iphone/ipad Enheden understøtter følgende ipod/iphone/ ipad-modeller. ipad 2 30

12 ipad iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone ipod classic ipod med video ipod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. Placer ipod/iphone/ipad i docken.» Lyden fra den tilsluttede ipod/iphone/ ipad sendes automatisk fra dette dockingsystem. Hvis ikke, skal du trykke. MENU / / / OK for at bekræfte. Oplad ipod/iphone/ipad ipod/iphone/ipad i docken automatisk at oplade. Dansk ipod med farvedisplay, ipod classic og ipod med video er ikke kompatible med dockopladning. Fjern ipod/iphone/ipad Tag ipod/iphone/ipad ud af docken. Sørg for, at din ipod/iphone/ipad er blevet sat 1 2 DOCK SRC hovedenheden for at vælge ipod/iphone/ ipad som kilde. 31

13 Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles. 1 USB SRC hovedenheden for at vælge USB som kilde. 2 Indsæt USB-enheden i stikket» Filen starter afspilning automatisk. Hvis. 32

14 5 Afspilningstil stande Pause/genoptag afspilning for afspilningen. Stop afspilningen under afspilning for at standse afspilningen. Gentagelse af afspilning og 1 gentagne gange for at vælge: tilfældig rækkefølge. 2 For at vende tilbage til normal REPEAT/ gentagne gange, indtil bland-/ gentagelsestilstanden ikke længere vises. Dansk Spring til et spor For CD: 1 / for at vælge et andet spor. Hvis du vil vælge et spor direkte, numeriske tastatur. 1 / en mappe. 2 / for at vælge et spor eller Søgning inden for et spor 1 Hold / nede under afspilning for at søge i et spor. 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning. afspilning kan ikke aktiveres samtidig. Programmering af spor Du kan højst programmere 20 spor. 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal PROG for at aktivere programtilstanden.» [PROG] displayet. 2 / for at vælge et album. 3 / for at vælge et PROG for at bekræfte. 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere 33

15 5 for at afspille de programmerede spor.» Under afspilning vises [PROG] Hvis du vil slette programmeringen, i stopposition. ID3 under afspilning i CD-tilstand for at Spornummer Spilletid Titelnavn Kunstnernavn Albumnavn 34

16 » Den først programmerede radiostation afspilles automatisk. Find en radiostation. Tip For optimal FM-modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position. 1 TUNER SRC hovedenheden for at vælge tuner som kilde. 2 / og hold den nede i mere end to sekunder.» [SEARCH] 3» station med stærkt signal. / gentagne modtagelse. Programmer radiostationer manuelt 1 Find en radiostation. 2 PROG for at aktivere programmeringstilstanden.» [PROG] displayet. 3 / for at tilknytte et tal (fra PROG for at bekræfte.» Det forudindstillede nummer og station vises. 4 Hvis du vil overskrive en programmeret dens plads. Dansk Programmér radiostationer Tip Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer. Programmer radiostationer automatisk PROG og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.» [AUTO SRCH» Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter radiostation / for at vælge et forudindstillet nummer. at vælge det forudindstillede nummer direkte. Få vist afspilningsoplysninger der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. TUNER/RDS i 35

17 Reguler lydstyrken Slå lyden fra eller til. for at skrue op eller ned for lydstyrken. Juster lydstyrken for subwooferen afspilning for at skrue op/ned for lydstyrken for subwooferen. lydeffekt DSC gentagne gange for at vælge: [ROCK] [JAZZ] [POP] Basforbedring DBB for at» Hvis DBB er aktiveret, kan DBB-funktionen anvendes. Fordyb dig i musikken på et større område effekten Living Sound til eller fra.» Hvis Living Sound er aktiveret, vises. 36

18 8 Andre funktioner 5 / for at indstille minuttallet. for at bekræfte.» Alarm-timeren er indstillet og aktiveret. Dette dockingsystem kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode. 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke for at vælge». 1 gentagne gange, indtil» forsvinder. timeren TIMER gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.» Hvis alarm-timeren aktiveres, vises.» Hvis alarm-timeren deaktiveres, forsvinder. Hvis CD/USB/iPod/iPhone/iPad vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB/iPod/iPhone/iPad, vælges FM TUNER automatisk. Dansk Dette dockingsystem kan anvendes som vækkeur. Du kan vælge CD, FM TUNER, ipod/ iphone/ipad eller USB som alarmkilde. Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt. 1 I standbytilstand skal du holde TIMER nede, indtil [SET TIMER] (indstil 2 CD, USB, DOCK eller TUNER for at vælge en kilde. 3 for at bekræfte.» Timecifrene vises og begynder at blinke. 4 / for at indstille timetal, og igen.» Minutcifrene vises, og de begynder at blinke. dette dockingsystem. 1 for at vælge MP3 Link som kilde. 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til: stikket enheden 3 Start afspilning af enheden. (Se 37

19 9 Produktinforma tion Produktoplysninger kan ændres uden varsel. Tuner Indstilling af gitter Sensitivitet Mono, 26 db S/N ratio Stereo, 46 db S/N ratio Søgeselektivitet Samlet harmonisk forvrængning Signal-/støjforhold 87,5-108 MHz 50 KHz <22 dbu < 45 dbu < 30 dbu < 3% > 45 db Vurderet effekt Frekvensgang Signal-/støjforhold MP3-link-indgang 200 W 100 Hz - 16 khz, ±3 db > 70 db < 600 mv RMS Disk Lasertype Halvleder Diskdiameter 12 cm Understøttet disk CD-, CD-R, CD- RW, MP3-CD, WMA- CD Audio C 24 bit/44,1 khz Samlet harmonisk < 1% forvrængning Frekvensgang 60 Hz -16 khz (44,1 S/N ratio > 65 dba Højttalere Højttalerimpedans 6 ohm + 3 x 6 ohm Højttalerdriver 5,25 basenhed + 3 x 2,75 bredspektret Sensitivitet >82 db/m/w Generelle oplysninger Vekselstrøm V, 50/60 Hz Strømforbrug ved < 1 W standby Direkte USB Version 2.0/1.1 Indlæsning af USB - Hovedenhed 350 x 978 x 350 mm Vægt - Med emballage 15 kg - Hovedenhed 11,5 kg 1.1 Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med 38

20 Understøttede formater: T12, 320 Kbps og variabel bithastighed WMA v9 eller ældre Mappen har op til 8 niveauer indlejret Antal album/mapper: maksimalt 99 Antal spor/titler: maksimalt 999 ID3-mærke v2.0 eller nyere Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: Dansk Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA- over. Eksempelvis bliver Word- ikke. WMA- diskformater ISO9660, Joliet Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af Maksimalt antal album: 255 Understøttede samplingfrekvenser: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Understøttede bit-hastigheder: 32~256 39

21 10 Fejlfinding Advarsel Kabinettet bør aldrig tages af enheden. Prøv aldrig selv at reparere systemet, da kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige. Ingen strøm Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten. For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er afsluttet, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper. Ingen lyd eller dårlig lyd Juster lydstyrken. Ingen reaktion fra enheden Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen. Fjernbetjeningen virker ikke skal du først vælge den korrekte kilde hovedenheden. Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden. vender som vist. Udskift batteriet. Peg fjernbetjeningen direkte mod Der blev ikke fundet nogen disk Indsæt en disk. Kontroller, at disken er indsat med den trykte side vendt mod højre. linsen er fordampet. Udskift eller rengør disken. Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format. vises enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl. USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden. Dårlig radiomodtagelse Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR. Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at justere antennen eller tilslutte en ekstern Timeren fungerer ikke Indstil uret korrekt. Aktiver timeren. Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud. Indstil uret/timeren igen. 40

22 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. DCM5090_10_UM_V1.0

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

Mode d emploi. EN User manual. DA Brugervejledning. Manuale utente. DE Benutzerhandbuch. NL Gebruiksaanwijzing. Manual del usuario.

Mode d emploi. EN User manual. DA Brugervejledning. Manuale utente. DE Benutzerhandbuch. NL Gebruiksaanwijzing. Manual del usuario. Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS8500 EN User manual Brugervejledning FR IT Mode d emploi Manuale utente DE Benutzerhandbuch NL Gebruiksaanwijzing ES Manual del usuario

Læs mere

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119

EN User manual 3. FR Mode d emploi 79. IT Manuale utente 99. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 119 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM580 EN User manual 3 Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 39 ES Manual del usuario 59 FR Mode d emploi 79 IT Manuale utente 99 NL

Læs mere

Register your product and get support at. DS1150/12. Brugervejledning

Register your product and get support at.  DS1150/12. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3210/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på  SBA3210/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3210/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Register your product and get support at SBA3010/00. Brugervejledning

Register your product and get support at  SBA3010/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome AD530 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen 3 Oversigt over hovedenheden

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS3110 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4 Oversigt over hovedenheden

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DC290 EN User manual 3 Brugervejledning 17 DE Benutzerhandbuch 31 ES Manual del usuario 47 FR Mode d emploi 61 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3011/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på  SBA3011/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3011/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZD102. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZD102. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AZD102 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din CD Soundmachine 4 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS9000 EN User manual Brugervejledning FR IT Mode d emploi Manuale utente DE Benutzerhandbuch NL Gebruiksaanwijzing ES Manual del usuario

Læs mere

Register your product and get support at. DS6200/10. DA Brugervejledning

Register your product and get support at.  DS6200/10. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6200/10 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Docking under holdning ssystem 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Altid klar til at hjælpe

Altid klar til at hjælpe Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBT550WHI/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. PV7002i PV9002i. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  PV7002i PV9002i. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome PV7002i PV9002i Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 2 Dit underholdningssystem til bilen 4 Hvad er

Læs mere

Register your product and get support at AJ3570. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AJ3570. DA Brugervejledning Register your product and get support at AJ3570 DA Brugervejledning A n m l k j a i h g f e b c d B C D E a b SET TIME MIN +/- HR +/- HR c d MIN CLOCK F a b SET AL 1 SET AL 2 MIN +/- HR +/- HR c d MIN

Læs mere

EN User manual 3. FR Mode d emploi 63. IT Manuale utente 79. DA Brugervejledning 17. DE Benutzerhandbuch 31. NL Gebruiksaanwijzing 95

EN User manual 3. FR Mode d emploi 63. IT Manuale utente 79. DA Brugervejledning 17. DE Benutzerhandbuch 31. NL Gebruiksaanwijzing 95 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM330 EN User manual 3 Brugervejledning 17 DE Benutzerhandbuch 31 ES Manual del usuario 47 FR Mode d emploi 63 IT Manuale utente 79 NL

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM130. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SBM130. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM130 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på ORD2100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  ORD2100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips ORD2100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 2 Din clockradio 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

Register your product and get support at AJ5300D. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AJ5300D. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ5300D DA Brugervejledning A a f b c e d g h l k i j B C SOURCE D E VOLUME DA 1 Vigtigt Sikkerhed Respekter alle advarsler, og følg

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at AJ1000. Brugervejledning

Register your product and get support at AJ1000. Brugervejledning Register your product and get support at AJ1000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din clockradio 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 5 Oversigt over hovedenheden

Læs mere

Register your product and get support at SBT30. Brugervejledning

Register your product and get support at  SBT30. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SBT30 Brugervejledning a b c d e f g BEEP PHILIPS SBT30 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZM310. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZM310. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AZM310 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din digitale musikafspiller

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ100/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZ100/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ100/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din CD Soundmachine 4 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at AJ3270D. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AJ3270D. DA Brugervejledning Register your product and get support at AJ3270D DA Brugervejledning A e f g h i j a b c d k l m n B C D E F G VOL +/- H a RADIO b TUNING +/- HR HR I PM FM DA 1 Vigtigt Sikkerhed Læs disse instruktioner.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DCM1170. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DCM1170. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DCM1170 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

EN User manual. Käyttöopas. DA Brugervejledning. FR Mode d emploi. DE Benutzerhandbuch. Manuale utente. NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual. Käyttöopas. DA Brugervejledning. FR Mode d emploi. DE Benutzerhandbuch. Manuale utente. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2050 EN User manual FI Käyttöopas Brugervejledning FR Mode d emploi DE Benutzerhandbuch IT Manuale utente EL NL Gebruiksaanwijzing Indholdsfortegnelse

Læs mere

FR Mode d emploi 59. IT Manuale utente 75. NL Gebruiksaanwijzing 89. SV Användarhandbok 103

FR Mode d emploi 59. IT Manuale utente 75. NL Gebruiksaanwijzing 89. SV Användarhandbok 103 Register your product and get support at DC950/12 EN User manual 3 Brugervejledning 17 DE Benutzerhandbuch 31 ES Manual del usuario 45 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 75 NL Gebruiksaanwijzing 89

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ5305D. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ5305D. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips AJ5305D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Docking under holdning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

EN User manual 3. DA Brugervejledning 73. IT Manuale utente 89. FR Mode d emploi 19. ES Användarhandbok 37. NL Gebruiksaanwijzing 107

EN User manual 3. DA Brugervejledning 73. IT Manuale utente 89. FR Mode d emploi 19. ES Användarhandbok 37. NL Gebruiksaanwijzing 107 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DC291 EN User manual 3 FR Mode d emploi 19 ES Användarhandbok 37 DE Benutzerhandbuch 55 DA Brugervejledning 73 IT Manuale utente 89 NL Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE1500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Høresikkerhed 2 2 Din lommeradio

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DTM5095. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DTM5095. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DTM5095 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed og meddelelser 2 Sikkerhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275DZ. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ3275DZ. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3275DZ Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ105. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZ105. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ105 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din CD Soundmachine 4 Indledning

Læs mere

Register your product and get support at DC220. DA Brugervejledning

Register your product and get support at DC220. DA Brugervejledning Register your product and get support at DC220 DA Brugervejledning DA 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner. c Respekter alle advarsler.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ380W. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ380W. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ380W Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din CD Soundmachine 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS7530. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS7530. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS7530 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på ORD7100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  ORD7100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips ORD7100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Dit dockingsystem 3 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe AZ390. Registrer dit produkt, og få support på

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe AZ390. Registrer dit produkt, og få support på Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AZ390 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Dansk 2 Meddelelse

Læs mere

Register your product and get support at AZD208. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AZD208. DA Brugervejledning Register your product and get support at AZD208 DA Brugervejledning DA 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner. c Respekter alle advarsler.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ385. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZ385. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ385 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din CD Soundmachine 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3116. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ3116. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3116 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Meddelelse 3 3 Din clockradio

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ3275D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3275D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

Always there to help you Register your product and get support at

Always there to help you Register your product and get support at Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS8550 Question? Contact Philips EN User manual FI Käyttöopas Brugervejledning FR Mode d emploi DE Benutzerhandbuch

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MCM1350. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MCM1350. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1350 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2 2

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Sikkerhed 4 Meddelelse 5 2 Docking under holdning ssystem 6 Indledning 6 Hvad

Læs mere

Register your product and get support at AZ202. Benutzerhandbuch

Register your product and get support at AZ202. Benutzerhandbuch Register your product and get support at AZ202 DE Benutzerhandbuch Deutsch 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a b c d e f g h i j k Læs disse instruktioner. Opbevar disse instruktioner.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ215 AZ216. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AZ215 AZ216. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ215 AZ216 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Meddelelse 3 3 Din

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE1850. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE1850. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE1850 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 3 2

Læs mere

EN User manual 3. FR Mode d emploi 71. IT Manuale utente 89. DA Brugervejledning 19. DE Benutzerhandbuch 35. NL Gebruiksaanwijzing 107

EN User manual 3. FR Mode d emploi 71. IT Manuale utente 89. DA Brugervejledning 19. DE Benutzerhandbuch 35. NL Gebruiksaanwijzing 107 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM278 EN User manual 3 Brugervejledning 19 DE Benutzerhandbuch 35 ES Manual del usuario 53 FR Mode d emploi 71 IT Manuale utente 89 NL

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7220 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6100 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Høresikkerhed 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4

Læs mere

MCM166. Brugervejledning

MCM166. Brugervejledning MCM166 DA Brugervejledning Dansk 1 Vigtigt Sikkerhed a b c d e f g h i j k l Læs disse instruktioner. Opbevar disse instruktioner. Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt ikke dette apparat

Læs mere

Register your product and get support at. SBT75/12. Brugervejledning

Register your product and get support at.  SBT75/12. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBT75/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din Bluetooth-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. AJ6200D(White) AJ6200DB(Black) Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. AJ6200D(White) AJ6200DB(Black) Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJ6200D(White) AJ6200DB(Black) Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ6000/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ6000/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJ6000/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 3 Hvad er

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS3600 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4 Oversigt over hovedenheden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på MCM1110. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på MCM1110. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på MCM1110 DA Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Lær disse sikkerhedssymboler at kende Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3551 DA Brugervejledning 1 a d b c j k l e f g m n h i DA 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a Læs disse

Læs mere

Register your product and get support at AZ1046/12. Brugervejledning

Register your product and get support at  AZ1046/12. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1046/12 DA Brugervejledning DA 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE2600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AE2600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE2600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 Dansk

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DCM2330. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DCM2330. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips DCM2330 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OST690. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  OST690. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OST690 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Dit højttalersystem 4 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på ORD2105. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  ORD2105. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips ORD2105 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Din clockradio 3 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MCM2300/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MCM2300/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM2300/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome AJ310 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Dit vækkeur 3 Hvad er der i kassen 3 3 Kom godt i gang 4 Tilslut strømmen 4 Indstilling

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ420/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ420/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AZ420/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Meddelelse 3 2

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. DCM1130. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. DCM1130. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DCM1130 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Meddelelse 4 2 Dit mikromusiksystem 6 Indledning 6 Hvad er der i kassen

Læs mere

Register your product and get support at AZ1048. Brugervejledning

Register your product and get support at AZ1048. Brugervejledning Register your product and get support at AZ1048 DA Brugervejledning CD SOUNDMACHINE AZ1048 a b c d e f h g i j k l TUNER USB CD OFF o m n DA 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner a b c d

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA3000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA3000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AEA3000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2 Dansk

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM1050 MCM1050B English 1 Čeština 17 Dansk 33 Deutsch 49 Ελληνικά 67 Español 85 Suomi 101 Français 117 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 34

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ7245D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ7245D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Brugervejledning AJ7245D Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Docking under

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DC390 CS Příručka pro uživatele 3 Brugervejledning 19 FI Käyttöopas 35 HU Felhasználói kézikönyv 51 PL Instrukcja obsługi 69 RU Руководство

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2

Læs mere

FWM200D/12

FWM200D/12 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 EN User manual 3 Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 39 ES Manual del usuario 57 FR Mode d emploi 75 IT Manuale utente 93

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på SBT300/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på SBT300/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBT300/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Meddelelse 3 2

Læs mere

Register your product and get support at AZ1627/12. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AZ1627/12. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1627/12 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner.

Læs mere

Micro System. EN User manual 3. FR Mode d emploi 78. IT Manuale utente 97. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 117

Micro System. EN User manual 3. FR Mode d emploi 78. IT Manuale utente 97. DA Brugervejledning 21. DE Benutzerhandbuch 39. NL Gebruiksaanwijzing 117 Register your product and get support at Micro System MCM233 EN User manual 3 DA Brugervejledning 21 DE Benutzerhandbuch 39 ES Användarhandbok 59 FR Mode d emploi 78 IT Manuale utente 97 NL Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ783. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AZ783. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AZ783 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Risiko for slugning af batterier

Læs mere

Register your product and get support at AJ3138. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AJ3138. DA Brugervejledning Register your product and get support at AJ3138 DA Brugervejledning DA 1 Vigtigt Sikkerhed a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner. c Respekter alle advarsler. d Følg alle instruktioner.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på BTM2312 Spørgsmål? BTM2325 Kontakt Philips Brugervejledning

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  BTM2312 Spørgsmål? BTM2325 Kontakt Philips Brugervejledning Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BTM2312 BTM2325 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DC295. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DC295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DC295 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Meddelelse 3 2 Docking

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4800. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJ4800. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4800 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS8300/10. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS8300/10. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS8300/10 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Register your product and get support at SPA1260. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  SPA1260. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 DA Brugervejledning a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX DA Advarsel: Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk,

Læs mere

Register your product and get support at AJ7000. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AJ7000. DA Brugervejledning Register your product and get support at AJ7000 DA Brugervejledning A f e d c g h i j b a k l D E DA 1 Vigtigt Sikkerhed Læs disse instruktioner. Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Ventilationsåbninger

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AT10. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AT10. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AT10 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3 Indledning

Læs mere