Side 1 af 14. Oversigtsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 14. Oversigtsrapport"

Transkript

1 Side 1 af 14 Oversigtsrapport STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Studieliv Motivation for valg af studie Undervisning Stress Stress hos de studerende selv Stress hos medstuderende Ensomhed Venner blandt medstuderende Sociale arrangementer Studiejob De studerende med studiejob De studerende uden studiejob Frivilligt arbejde Bilag...14 Sådan har vi gjort I august 2018 foretog Dansk Magisterforening en undersøgelse blandt studentermedlemmer i perioden 9/8 til 16/8. I alt deltog studerende, hvilket giver en svarprocent på 11. Bagerst i dette notat findes en balancetabel, der viser, hvordan de deltagende studerende fordeler sig på fx køn, alder og uddannelse i forhold til hele DM s studentergruppe.

3 Side 3 af Studieliv Blandt de studerende, der har deltaget i undersøgelsen, er 43 pct. bachelorstuderende og 57 pct. er kandidatstuderende. Hver fjerde studerende har en far med en lang videregående uddannelse, mens det samme gælder for hver femtes mor, jf. figur 1 nedenfor. De hyppigst forekommende uddannelser er dog en erhvervsuddannelse blandt fædrene og en mellemlang videregående uddannelse blandt mødrene. Figur 1. Forældres uddannelsesniveau Grundskole Erhvervsudd. Gymnasium KVU MVU LVU Far 9% 27% 6% 8% 21% 25% Mor 6% 19% 7% 12% 34% 19% 1.1. Motivation for valg af studie Der er mange ting der spiller ind, når unge skal vælge studie. For det studerende DM-medlem er den vigtigste motivation den faglige interesse, efterfuldt af lysten til at lysten til at studere og om der er spændende jobmulighed, jf. figur 2 nedenfor. Prestige, forventningerne fra forældrene og høj indkomst er ikke afgørende for motivationen blandt de studerende. Figur Motivation for at studere prioritet 2. prioritet 3. prioritet Faglig int.lyst til at studere Jobmu- lighederint. karriere Høj ind- komst Lav arb.løs- Forv. hedfra forældre Mulighed mv. for selvst.prestige

4 1.2. Undervisning Side 4 af 14 Undervisningstype: De studerende vurderer, at de lærer mest af undervisningstypen holdundervisning efterfulgt af at arbejde med oplæg, præsentationer eller projekter, jf. figur 3 nedenfor. Kun 10 pct. mener, at de lærer mest af selvstudie. Figur 3. Foretrukken undervisningstype prioritet 2. prioritet 3. prioritet Holdundervisning Arb. m. oplæg, præs. el. projekter Forelæsning Gruppearbejde Instruktortimer Selvlæsning/ selvstudie Andet Feedback: Hver tredje oplever i høj grad at få feedback fra deres undervis, jf. figur 4 nedenfor. Desværre er der samtidig 39 pct., der i ringe eller meget ringe grad oplever at få feedback fra deres underviser. Figur 4. Jeg får feedback fra min underviser 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 23% 16% 19% 8% I meget ringe grad I ringe grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad Rettet mod arbejdsmarkedet: Knap hver fjerde oplever, at deres uddannelse i ringe eller meget ringe grad er rettet mod arbejdsmarkedet, jf. figur 5 nedenfor. Hver tredje oplever til gengæld, at deres uddannelse i høj eller meget høj grad er rettet mod arbejdsmarkedet. Figur 5. Jeg oplever, at min uddannelse er rettet mod arbejdsmarkedet 40% 20% 10% 0% 37% 25% 21% 6% 7% I meget ringe grad I ringe grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad

5 Side 5 af 14 Mere erhvervsrettet: 43 pct. ønsker i høj eller meget høj grad, at deres studie erstattede eksisterende elementer i undervisningen med erhvervsrettede elementer, jf. figur 6 nedenfor. Lidt mere end hver fjerde ønsker det ikke. Figur 6. Jeg kunne ønske mig, at mit studie erstattede eksisterende elementer i undervisningen med erhvervsrettede elementer 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% 12% 14% 13% I meget ringe grad I ringe grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad Forventer job efter studier: De studerende er optimistiske med hensyn til fremtiden. 55 pct. forventer i høj eller meget høj grad, at der er et job til dem, når de er færdiguddannede, jf. figur 7 nedenfor. Der er dog stadig 18 pct., der i ringe eller meget ringe grad forventer det. Figur 7. Jeg forventer, at der er et job til mig, når jeg er færdiguddannet 50% 40% 20% 10% 0% 39% 28% 4% 14% 16% I meget ringe grad I ringe grad Hverken eller I høj grad I meget høj grad Nedenfor i figur 8 er alle spørgsmålene samlet. Figur 8. Batteri af spørgsmål til studielivet I meget høj grad I høj grad Hverken eller I ringe grad I meget ringe grad Forventer job 16% 39% 28% 14% 4% Mere erhverv 13% 28% 14% 12% Arb.markedsrettet 7% 25% 37% 21% 6% Feedback 8% 33% 19% 23% 16%

6 Side 6 af Stress 2.1. Stress hos de studerende selv De studerende blev spurgt ind til, hvor ofte de har været stressede det sidste semester. Næsten halvdelen svarer, at de har været stressede hele tiden eller en stor del af tiden, jf. figur 9 nedenfor. Kun ni procent har på intet tidspunkt følt sig stresset. Figur 9. Hvor ofte har du været stresset i løbet af det sidste semester? Hele tiden 9% En stor del af tiden 37% Lidt af tiden 43% På intet tidspunkt 9% Stressen kommer oftest til udtryk som søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær samt ved nedprioritering af sociale relationer, jf. figur 10 nedenfor. 43 pct. spiser eller drikker mere usundt grundet stress og næsten hver fjerde oplever nedsat sexlyst. Figur 10. Har du inden for det seneste halve år haft symptomer, som du selv mener skyldes stress? Søvnbesvær Hukommelses- og kocentrationsbesvær Nedprioritering af sociale relationer Mindre engagement Øget irritabilitet Spist/drukket mere usundt Spændingshovedpine Hjertebanken Nedsat sexlyst Depression Øget sygefravær Appetitløshed Andet Forhøjet blodtryk 5% 12% 24% 22% 19% 18% 32% 58% 53% 52% 46% 44% 43% 42% 28 pct. angiver, at de har søgt hjælp for deres stress. Blandt dem søger 84 pct. professionel hjælp, fx hos en læge eller psykolog. Mere end halvdelen går til venner og familie, mens lidt færre end hver tredje bruger studievejlederen. Blandt dem, der ikke søger hjælp, skyldes det først og fremmest at de enten ikke følte sig stressede nok, eller at de vidste at det ville gå over. De studerende oplever oftest stressen i forbindelse med eksamen, men 35 pct. angiver, at de er stressen

7 Side 7 af 14 kommer i forbindelse med at de gerne vil opnå gode karakterer, mens 36 pct. forbinder stressen med at overskue at have et studiejob ved siden af, jf. figur 11 nedenfor. Figur 11. I hvilken forbindelse føler du dig stresset? Eksamen 73% Studiet generelt 41% Overskue studiejob 36% Opnå gode karakterer 35% Andet 19% Pres fra forældre 2% Når de studerende skal prioritere stressfaktorer i forhold til studiet, peger mange især på egne forventninger og ambitioner, jf. figur 12 nedenfor. Men frygten for fremtiden i forhold til at være bange for ikke at få et job stresser også, og det samme gør reformer, barrierer og forandringer i studiestrukturen. Den grund, færrest angiver som den primære grund til studiestress, er andres forventninger. Figur Prioriter hvad du anser for de største stressfaktorer i forhold til dit studie 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Egne forventninger og ambitioner Reformer, barrierer og forandringer i studiestruktur Fremtiden (bange for ikke at få job) Ikke nok tid til studie Svært ved at prioritere ml. opgaver Study-life balance Andres forventninger

8 2.2. Stress hos medstuderende Side 8 af 14 Otte ud af ti har oplevet stress hos deres nærmeste medstuderende. Det kommer især til udtryk ved at de medstuderende taler om, at de ikke kan magte situationen. Næsten syv ud af ti oplever, at deres medstuderende bliver usikre på egne præstationer, mens det for fire ud af ti kommer til udtryk med at de stressramte er mindre til stede på studiet. Figur 13. Hvordan kommer stressen hos dine medstuderende til udtryk? Taler om, at de ikke kan magte situationen 79% Usikre på egne præstationer 68% De er i dårligt humør Mindre til stede på studiet Taler hele tiden om studie 34% 40% 38% Andet 14%

9 Side 9 af Ensomhed Vi ved, at den sociale tilknytning er afgørende for, om studerende dropper ud af uddannelsen (EVA). DM s undersøgelse blandt de studerende viser, at hver tiende ofte eller altid føler sig ensom på deres studie. Figur 14. Føler du dig ensom på dit studie? Altid 1% Ofte 9% Sommetider Sjældent Aldrig/næsten ældrig 27% 32% Spørgsmålet er, om det går ud over læringen, at de studerende føler sig ensomme. Ser man blandt de 152 studerende, der altid eller ofte føler sig ensomme på studiet, har 46 pct. det dårligt eller føler sig ikke tilpasse på studiet. Figur 15. Hvordan har du det generelt med at opholde dig på dit fag/studie? (Blandt altid/ofte ensomme) Jeg glæder mig stort set altid til at komme på studiet 11% Jeg har flest gode, men også dårlige perioder på mit studie 43% Der kan være gode dage, men overordnet er jeg ikke tilpas 32% Jeg har det generelt dårligt på mit studie 14% Ser man på hele studenterpopulationen, er det otte procent der ikke føler sig tilpas eller har det dårligt på studiet. Til gengæld oplever 57 pct. af og til, at de har dårlige perioder på studiet. Cirka hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på studiet. Figur 16. Hvordan har du det generelt med at opholde dig på dit fag/studie? Jeg glæder mig stort set altid til at komme på studiet 34% Jeg har flest gode, men også dårlige perioder på mit studie 57% Der kan være gode dage, men overordnet er jeg ikke tilpas Jeg har det generelt dårligt på mit studie 2% 6%

10 3.1. Venner blandt medstuderende Side 10 af 14 Vi ved, at den sociale tilknytning er afgørende for, om studerende dropper ud af uddannelsen (EVA). Alligevel har 14 pct. ingen venner på deres studie, mens yderligere 16 pct. kun har en enkelt. Fem procent angiver, at de ingen deciderede venner har. Det lyder måske af lidt, men skalerer man det op til hele DM s studentergruppe, svarer det til 700 personer. Figur 17. Har du nogen, du vil betegne som venner blandt dine medstuderende? Ja, flere 70% Ja, en enkelt 16% Nej, jeg har ingen deciderede venner 5% Nej, mine venner er uden for mit studie 9% 3.2. Sociale arrangementer En anden måde den sociale tilknytning kommer til udtryk på, er ved at se på om de studerende deltager i sociale arrangementer på studiet. Man kan nemlig godt have social tilknytning uden at kalde de medstuderende venner, men måske i højere grad betragte dem som bekendte. Ser man bort fra den ene procent der angiver, at der slet ikke er sociale arrangementer på deres studie, så deltager hver tiende ikke i nogen sociale arrangementer overhovedet. Figur 18. Deltager du i sociale arrangementer på dit studie? Så godt som alle arrangementer 13% En del arrangementer Få arrangementer 39% 38% Ingen arrangementer 10%

11 Side 11 af Studiejob 43 pct. af DM s studiemedlemmer har et studierelevant arbejde. Yderligere 27 pct. har et arbejde ved siden af studierne, der bare ikke er studierelevant. I alt arbejder syv ud af ti altså ved siden af studierne. Figur 19. Har du et studiejob? Ja (studierelevant) Ja (ikke studierelevant) Nej Andet 43% 27% 25% 5% 4.1. De studerende med studiejob Næsten halvdelen af de studerende, der arbejder ved siden af deres studier, gør det primært fordi de er afhængige af indtægten til at kunne betale faste udgifter. Kun 14 pct. gør det for at forsøde tilværelsen, mens cirka hver tredje gør det for at få erfaringer og kontakter på arbejdsmarkedet. Figur 20. Hvad er den primære grund til, at du har studiejob? Afhængig af indtægten Forsøge tilværelsen Erfaringer og kontakter Andet 47% 14% 31% 7% De studerende arbejder typisk seks til 15 timer om ugen. Figur 21. Hvor mange timer ugentligt er du ansat til at arbejde? En til fem Seks til ti Elleve til femten Andet 12% 36% 8% 2% 12%

12 Side 12 af 14 Næsten hver femte arbejder mere end deres kontrakt eller aftale siger. 18 pct. arbejder 1-4 timer mere, mens seks procent arbejder mere end fire timer mere end aftalen. Figur 22. Hvor mange timer arbejder du på en typisk uge i forhold til din aftalte arbejdstid? Mindre Samme 1-4 timer mere Over 4 timer mere Andet 8% 59% 18% 6% 9% 4.2. De studerende uden studiejob Blandt de DM-studerende, der ikke har et studiejob, angiver flest at det primært skyldes, at de prioriterer studierne. Lidt mere end hver fjerde vil gerne have et studiejob, men har enten ikke fået dem, de har søgt, eller har endnu ikke fundet det rette. Figur 23. Hvad er den primære grund til, at du ikke har et studiejob? Andet Prioriterer studier 27% Har ikke fundet det rette job Har ikke fået søgte job 13% 13% Prioriterer andre ting Ikke lyst til studiejob 6% 9% Intet relevant job inden for faget 2% 4.3. Frivilligt arbejde Halvdelen af de studerende har lavet frivilligt arbejde inden for det seneste år. 18 pct. laver frivilligt arbejde hver uge, mens 14 pct. gør det en gang om måneden. Figur 24. Har du inden for de seneste 12 måneder brugt tid på frivilligt arbejde? Nej Ja (mindre end månedligt) Ja (månedligt) Ja (ugentligt) 49% 18% 14% 18%

13 Side 13 af pct. af de studerende, der arbejder frivilligt, angiver at det både skyldes at de vil gavne deres karriere og at de vil støtte en god sag. 17 pct. gør det kun eller overvejende for at forbedre deres karriere, mens 44 pct. overvejende eller kun gør det for at støtte en god sag. Figur 25. Hvad beskriver bedst din årsag til at arbejde frivilligt? Kun støtte god sag 18% Overvejende støtte god sag 26% Begge dele 39% Overvejende karriere 13% Kun karriere 4%

14 Side 14 af Bilag Bilagstabel 1. Balancetabel ANTAL KØN Kvinde Mand ALDER Gns. Stikprøve % 22 % 26 Population % 33 % 26 REGION Hovedst. Midtj. Nordj. Sjælland Syd-DK Ukendt Stikprøve 48 % 29 % 7 % 4 % 12 % 0 % Population 48 % 28 % 8 % 4 % 12 % 1 % UDD.GRP. HUM NAT SAMF SUND TEK ANDET Stikprøve 73 % 17 % 5 % 3 % 0 % 1 % Population 71 % 19 % 5 % 3 % 0 % 2 % UDD.STED CBS RUC DTU KU AAU SDU ITU AU ANDET Stikprøve 1 % 9 % 0 % 38 % 8 % 12 % 0 % 31 % 2 % Population 1 % 9 % 0 % 37 % 9 % 12 % 0 % 30 % 2 %

De stressede studerende

De stressede studerende Side 1 af 9 De stressede studerende STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Ni ud af ti studerende har været stressede i løbet af det sidste semester... 3 2. Mere end

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Studieundersøgelsen 2019

Studieundersøgelsen 2019 2. juli 2019 ANALYSE Studieundersøgelsen 2019 Om analysen Analysen er udarbejdet i juli 2019 af Simone Bang fra Dansk Magisterforening. Analysen anvender tal fra s årlige studieundersøgelsen, samt tidligere

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Denne studielivsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2017, med fokus på følgende tre hovedemner, 1) studiekvalitet, 2) stress og

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde

Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde Studenteranalyse 2018 IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde August 2018 Studenteranalyse 2018 Resumé Mange af de studerende oplever

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Friday, September 4, 2015 Har du inden for det seneste halve år haft symptomer, som du selv mener skyldes stress? (sæt gerne flere markeringer) Svarprocent:

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 86% (N=442)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 283 Mand 159 Svar i alt 442 3 Er du: 25 2 15 283 1 159 5 Kvinde

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2018

Studielivsundersøgelse 2018 Ref. EMB/- 29.10.2018 Studielivsundersøgelse 2018 Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2018 og havde fokus på flere forhold blandt de studerende, bl.a. studiejob, økonomi og uddannelseskvalitet. 1 Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

Studieundersøgelse, Sammenfatningsrapport

Studieundersøgelse, Sammenfatningsrapport Studieundersøgelse, 213 Sammenfatningsrapport Hvor gammel er du? Svarprocent: 98% (N=911)Spørgsmålstype: Vælg en 18 år 1 19 år 3 2 år 35 21 år 139 22 år 171 23 år 135 24 år 9 25 år 8 26 år 73 27 år 31

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Studenteranalyse 2017

Studenteranalyse 2017 Studenteranalyse 2017 IDA analyse af de studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Studieliv, stress og præstationsfremmende midler Kendskab til og brug af digitale jobplatforme Studiearbejde

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

Omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser

Omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser Side 1 af 6 Omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser FAKTAARK OM UDDANNELSESBESPARELSER DECEMBER 218 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser...

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Kvinder, mænd og karriere

Kvinder, mænd og karriere Kvinder, mænd og karriere Lederne Oktober 17 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

STUDIEMILJØ OG STRESS

STUDIEMILJØ OG STRESS STUDIEMILJØ OG STRESS CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING, BSS Baggrund 17 procent oplever ofte eller næsten altid stærke stress symptomer i dagligdagen Stigning siden 2011 Universitetsstudium er/bør være

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

HVIS JEG BARE TAGER MIG SAMMEN EN UNDERSØGELSE AF SELVVÆRD OG OPLEVELSE AF PRES BLANDT ÅRIGE

HVIS JEG BARE TAGER MIG SAMMEN EN UNDERSØGELSE AF SELVVÆRD OG OPLEVELSE AF PRES BLANDT ÅRIGE HVIS JEG BARE TAGER MIG SAMMEN EN UNDERSØGELSE AF SELVVÆRD OG OPLEVELSE AF PRES BLANDT 16-24-ÅRIGE DECEMBER 17 Du forstår, at kvart et menneske er en øy. Og den eneste broen over til andre er via ord.

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse 2015

Djøfs studielivsundersøgelse 2015 Djøfs studielivsundersøgelse 2015 Indhold Forord... 2 1 Undersøgelsens deltagere... 3 2 Studiet... 5 3 Studiejob... 6 4 Sommerferie... 8 5 Fremdriftsreform... 9 6 Boligforhold... 11 7 SU... 13 8 Studieomfang

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kørt fast i studiet? 12

Kørt fast i studiet? 12 www.srg.dk Besøg vores website og få flere detaljerede oplysninger om den hjælp, vi kan tilbyde dig. Få samtidig overblik over, hvor vores rådgivninger ligger. Kørt fast i studiet? På websitet har du også

Læs mere

Møder og mødekultur 2017

Møder og mødekultur 2017 Møder og mødekultur 217 Lederne Maj 217 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Det gode liv i Kommune Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Kommunes Udviklingsstrategi Baggrund Region Syddanmark og Kommune arbejder med at skabe det gode liv for borgere og gode

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Projektorienterede forløb. Delnotat 1: Kvantitativ kortlægning af universitetsstuderendes deltagelse i projektorienterede forløb

Projektorienterede forløb. Delnotat 1: Kvantitativ kortlægning af universitetsstuderendes deltagelse i projektorienterede forløb Projektorienterede forløb Delnotat 1: Kvantitativ kortlægning af universitetsstuderendes deltagelse i projektorienterede forløb Projektorienterede forløb Delnotat 1: Kvantitativ kortlægning af universitetsstuderendes

Læs mere

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi

Danskernes brug af ny sundhedsteknologi ANALYSE Danskernes brug af ny sundhedsteknologi I disse år er der stor fokus på nye, innovative sundhedsteknologiske løsninger, som kan hjælpe mennesket i kampen for det sunde liv. Der er efterhånden et

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere