Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig, Deltagere: Dennis Larsen og Mai Ligaard, RandersBolig, Jan Guldmann (formand) og Hans Kristiansen, organisationsbestyrelsen for Randers Boligforening af 1940, Stine Serup, Søren Fonseca og Inge Qvortrup, Randers Kommune Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: 1. Præsentation af deltagerne 2. Forløbet og forventningerne til styringsdialogen 3. Boligorganisationens økonomi a. Dispositionsfonden b. Trækningsret c. Tab ved lejeledighed d. Tab ved fraflytning 4. Afdelingernes økonomi a. Henlæggelser b. Afdelinger med opsamlede underskud c. Indfrielse af lån forbedringsarbejder 5. Forvaltningsrevision 6. Status på diverse afdelinger a. Afdeling 4, Vølundsvej b. Afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej c. Afdeling 27, Glarbjergvej helhedsplan d. Afdeling 33, Schousgadekvarteret e. Afdeling 35, Jordbærvangen f. Afdeling 36, Vestergade g. Afdeling 43, Møllegade h. Afdeling 49/50 (60), Vestervold i. Afdeling 51 Fabersvang 7. Nybyggeri, orientering fra kommunen 8. Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af boligkonference 2015, se vedhæftede bilag til dagsordenen 9. Eventuelt

2 2. Forløbet og forventningerne: Kommunen udarbejder en redegørelse efter mødet, der sendes ud til boligorganisationen til kommentering, hvorefter redegørelsen offentliggøres på almenstyringsdialog.dk og kommunens hjemmeside, som påkrævet i loven. Tilsynets forventninger er, at mødet er med til at fremme den gode og åbne dialog og et fortsat godt samarbejde mellem boligorganisation og tilsyn. 3. Boligorganisationens økonomi: Årets resultat er et underskud på tkr. -171, der dækkes af arbejdskapitalen. Dette er en forbedring i forhold til sidste år, hvor underskuddet var på -1,2 mio. kr. I resultatet ligger dog en nettorenteindtægt på kr., hvorfor det realiserede underskud på driften er på kr. Baggrunden for underskuddet er primært, at der er overført personaleudgifter til lokalinspektør fra RandersBolig til boligorganisationen, som følge af en omstrukturering, og dette var der ikke budgetteret med. Det er en merudgift på ca kr. Herudover er der mindre afvigelser på andre personaleudgifter og nogle mindre afvigelser på kontorholdsudgifter og ekstraordinære udgifter i forhold til budgettet. Revisionspåtegning er uden forbehold, men med en generel supplerende oplysning vedrørende ikkereviderede budgettal. Arbejdskapitalens disponible del er på ca kr., hvilket svarer til en tilgang på netto ca kr. Saldoen er således nu på 277 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen er således fortsat ikke solid, og blandt andet derfor er det også besluttet at opkræve bidrag hertil. Dette er der ikke budgetteret med i indeværende år, men det er indarbejdet i budgettet fremover. Det forventes, at der vil blive opkrævet bidrag, indtil maksimumgrænsen er nået. En af de primære årsager til, at boligorganisationens økonomi har været så skrøbelig, er udlånene til RandersBolig. Disse er nu begyndt at blive tilbagebetalt. Tilbagebetalingen fra RandersBolig er på 1 mio. kr. i 2013, der indgår på arbejdskapitalen og yderligere 2,5 mio. kr. i 2014, der ligeledes indgår på arbejdskapitalen, som en nedskrivning af den tålmodige lånekapital. Likviditetsmæssigt er der ikke fuld dækning grundet et udlæg til Typografernes Stiftelse. Udlægget er vedrørende Boliggruppens renoveringsopgave i Typografernes Stiftelse. Dette er dog formentlig udlignet fuldt ud i 2014, hvorefter der er fuld likviditet og uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes indestående. Tilsynet finder dette positivt. Aftalt, at RandersBolig vender tilbage med en endelig status på, om mellemværendet er udlignet. RandersBolig har efterfølgende meddelt, at mellemværendet er endeligt udlignet i 2013/2014. I forbindelse med konverteringen i EG-bolig er det desuden fremadrettet sikret, at denne type mellemværender ikke opstår.

3 Boliggruppen er nu i revisionsprotokollatet af revisor bekræftet at være udskilt som særskilt sideaktivitet, jf. bemærkning fra revisor i forrige regnskabsprotokollat. Tilsynet finder dette tilfredsstillende. a) Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør ca. 36,7 mio. kr. Den disponible del af dispositionsfonden udgør ca. 1.9 mio. kr., svarende til 744 kr. pr. lejemål, hvilket svarer til en vækst på knap kr. i regnskabsåret. Revisor bemærker, at der er lån/tilgodehavender ved afdeling 39 og 58, der ikke er godkendt af organisationsbestyrelsen, da disse var af midlertidig karakter. RandersBolig bekræfter, at disse lån nu er indfriet ved hjemtagelse af ekstern belåning. Hjemtagelse af lån i afdeling 39 er trukket ud grundet mortifikation af et ihændehaverpantebrev, der var bortkommet. Mortifikationssagen er indledt, og realkreditlånet er nu hjemtaget. Der er indbetalt godt 4 mio. kr. i afvikling på oprindelige lån fra afdelingerne. Der er dog givet dispensation til fritagelse for indbetaling af udamortiserede låneydelser til en del afdelinger. Der er i regnskabsåret indfriet lån for i alt ca. 8,4 mio. kr. fra afdelingerne, hvilket Tilsynet finder meget positivt. Der resterer herefter ca. 4,5 mio. kr. RandersBolig oplyser, at der efter hjemtagelse af to lån til henholdsvis afdeling 39 og 58, jf. ovenfor, nu alene resterer ca. 1,5 mio. kr. i lån fra boligorganisationen til afdelingerne. b) Trækningsret Der indestår ca. 29 mio. i trækningsret i Landsbyggefonden, hvoraf godt 20 mio. er disponible. Revisor kommenterede i sidste års revisionsprotokollat på, at der er uafsluttede sager med brug af trækningsret, der er mere end 5 år gamle, og Tilsynet vil have en opfølgning på, om de er afsluttet nu. En af disse sager er afdeling 33, Schousgadekvarteret. Aftalt, at RandersBolig vender tilbage med en status på de uafsluttede sager. RandersBolig har efterfølgende oplyst, at sagerne alle er lukkede. Der er udarbejdet en plan for fremtidig anvendelse af trækningsret med adskillelse af forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Planen er sendt til godkendelse på repræsentantskabsmøde den 8. december Planen indebærer, at der vurderes på, om en byggesag kan opnå trækningsret og i hvilket omfang, samt at der foretages en byggeteknisk prioritering af sagerne, der kan tilkendes trækningsret. Dette giver organisationsbestyrelsen bedre mulighed for at prioritere og disponere over trækningsretsmidlerne, ligesom der nu i konkrete tilfælde kan ydes op til 67 % støtte til en enkelt sag. Med hensyn til revisors bemærkning om, at brug af trækningsret er i strid med regulativ i flere afdelinger, er der nu rettet op på dette med indførelsen af en ny procedure for anvendelse af trækningsret, jf. ovenfor.

4 c) Tab ved lejeledighed Der er et stort tab ved lejeledighed på godt 5,8 mio. kr. Det er ca. 1,1 mio. kr. højere end forrige regnskabsår. Det er primært (71 % af det samlede tab) afdeling 29, afdeling 33 - Schousgade, afdeling 50 - Vestervold og afdeling 51 - Fabersvang, der har lejetabet. Boligorganisationen oplyser, at afdeling 33 er der nødbudget og helhedsplan på, således at den ikke fremover vil påvirke opgørelse af lejetab. For så vidt angår afdeling 49/50 Vestervold er denne under ombygning, og efterfølgende forventes der ingen lejetab i afdelingen. Endelig er der nu vedrørende afdeling 51 fundet en løsning på tidligere års lejetab med kommunen, ligesom det er afklaret, at der er anvisningsret til afdelingen, således at kommunen skal dække et eventuelt lejetabet fremover. Når disse afdelinger er håndteret, forventes lejetabet at ende på ca kr. årligt, hvilket er en ganske markant forbedring. Det vil også medvirke til en positiv udvikling og styrkelse af dispositionsfonden. Der er dog fortsat enkelte lejemål med mere strukturelle udfordringer, og dem er der fokus på. Det drejer sig blandt andet om et meget stort og derfor dyrt lejemål i afdeling 38. Der er generelt fokus på at mindske lejetab, og ved de få større lejemål, der er strukturelt udfordret, vil der formentlig blive ydet støtte til nedsættelse af huslejen fra dispositionsfonden for på den måde at mindske lejetabet. Boligorganisationen bemærker, at overordnet har det været en svær periode blandt andet på grund af store lejetab, der har belastet økonomien meget, men fremover ser det godt ud. Det nærmer sig igen et normalt leje. I princippet kan det særligt opkrævede bidrag til arbejdskapitalen muligvis undlades allerede nu, men det er besluttet at opkræve fortsat indtil videre for at styrke arbejdskapitalen yderligere. I forhold til særlige bidrag til dispositionsfonden er vurderingen her og nu, at det er nødvendigt at opkræve dette frem til 2018/2019. d) Tab ved fraflytning Der er i regnskabsåret ydet et tilskud fra dispositionsfonden på godt 1,4 mio. kr. til dækning af tab ved fraflytning. Der henlægges fuldt ud til dette i afdelingerne, svarende til det maksimalt mulige tab i den enkelte afdeling, men der vil komme et tab i boligorganisationen, der dog delvis udlignes af et større bidrag til dispositionsfonden fra afdelingerne. Der er sket en opstramning af proceduren ved fraflytning, samtidig med at der er indgået et samarbejde med et professionelt inkassofirma - Intrum Justitia, og det er begyndt at give indtægter fra inddrevne tilgodehavender. De indtægter, der kommer, går i første omgang ind og dækker dispositionsfondens eventuelle udgifter, og hvis der er yderligere indtægter, tilføres dette den enkelte afdeling, hvor lejetabet har været. Revisor kommenterer på, at der er et større tilgodehavende på skyldig leje hos to lejere i afdeling 17. RandersBolig oplyser, at dette krav ligeledes er overdraget til inkassobehandling ved Intrum Justitia.

5 Derudover har boligorganisationen og RandersBolig et godt samarbejde med kommunen om at undgå udsættelser med henblik på at undgå tab foranlediget heraf. Både RandersBolig og Randers Kommune forventer at ansatte en boligsocial medarbejder med rådgiverfunktion i løbet af foråret 2015, hvilket forventeligt vil fremme samarbejdet mellem kommunen og RandersBolig og medvirke til yderligere nedbringelse af antallet af gennemførte udsættelser. Endelig har RandersBolig nedsat en lille statistikgruppe, der skal prøve at udlede konklusioner og erfaringer inden for området ud fra tilgængelige data. Dette vil fremme muligheder for at forebygge og håndtere et problem. Generelt vurderes problemstillingen vedrørende tab ved fraflytning at være kommet for at blive, indsatsen går derfor på at mindske det mest muligt. 4. Afdelingernes økonomi 8 afdelinger har haft underskud i regnskabsåret. For 4 af afdelingerne har det betydet en øget negativ resultatkonto. Afvikling sker i henhold til reglerne, jf. nedenfor under punkt 4 b). Akkumuleret overskud afvikles efter planen og vil i flere afdelinger sikre, at der kan ske en jævn lejeudvikling, hvilket tilsynet finder meget positivt. Samlet set er egenkapitalen styrket, da der er sket indfrielse af lån til afdelingerne, og der indbetales særlige bidrag. Administrationsbidrag er nu kostægte, jf. bemærkning ved sidste års styringsdialogmøde, og det finder tilsynet meget positivt. Samtidig er lejeniveau samlet set fortsat på et fornuftigt niveau. a) henlæggelser Der er indført drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger, hvilket giver en mere korrekt budgettering og henlæggelse til planlagt vedligeholdelse. Tilsynet finder det positivt, at alle afdelinger selv har kunnet dække forbrug til planlagt vedligeholdelse i regnskabsåret. Niveauet for henlæggelser er for langt de fleste afdelinger tilstrækkeligt. Der anvendes fortsat en trappemodel for henlæggelsesstigninger i 8 afdelinger. Det vurderes løbende, om trappeløsningen skal undlades. Typisk løber trappemodelsløsningen over 2 til 5 år. At der er valgt en trappemodel for henlæggelser i en afdeling betyder det ikke nødvendigvis, at det er en afdeling med strukturelle problemer. De gennemsnitlige henlæggelser er faldet fra 513 kr. til 492 kr. pr. lejemålsenhed. Dette skyldes primært, at der er sket en omlægning af konti fra almindelig vedligeholdelse til planlagt vedligeholdelse, hvilket giver et mere korrekt og retvisende billede af henlæggelsesniveauet og forbruget af henlæggelser. Vedrørende istandsættelse ved fraflytning har alle afdelinger kunnet dække egne udgifter med henlagte midler. Niveauet for henlæggelser hertil er således tilpas.

6 Afdelingerne har overskydende likviditet på i alt ca. 13,5 mio. kr. Dette er dog inklusiv udlån til RandersBolig og Boliggruppen. Der er således uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, der tillige kan frigøres med kort varsel. b) afdelinger med opsamlede underskud Med hensyn til afvikling af de negative resultatkonti i de afdelinger, der har haft gentagne underskud, afvikles de i henhold til driftsbekendtgørelsens regler. Der er ikke nogen afdelinger, der afvikler underskud over en 10årig periode længere. Hvis det er nødvendigt, støttes afdelingerne hellere med midler fra dispositionsfonden, og med fortsat afvikling over 3 år. Det gør det nemmere at bevare fokus på den enkelte afdelings problem. Der er 8 afdelinger med større opsamlede underskud på resultatkontoen. Dette er et stort fald i forhold til forrige regnskabsår, hvor der var 31 afdelinger med opsamlede underskud, hvilket Tilsynet finder positivt! c) Indfrielse af lån - forbedringsarbejder Revisor bemærker i revisionsprotokollatet, at henlæggelserne i over halvdelen af afdelingerne ikke er likvide, primært på grund af, at forbedringer er finansieret via mellemregning med boligorganisationen, og revisor anbefaler omlægning til ekstern finansiering. RandersBolig oplyser, at der i 13 afdelinger afholdes ekstraordinære afdelingsmøder, hvor der skal godkendes hjemtagelse af ekstern finansiering på grund af lav likviditet. Lånene skal anvendes til indfrielse af lån i egne midler til mindre forbedringsarbejder, der allerede er udført. Det forventes, at der kan blive udfordringer med at bevilget lån af realkreditinstitutterne, lige som i andre sager i øjeblikket. I alt drejer det sig om ca. 29,5 mio. kr. for de 13 sager. RandersBolig har planlagt at tage en drøftelse med i første omgang Realkredit Danmark for at høre om mulighederne for at lette sagsgangen og få belåning på vegne af alle de boligforeninger, RandersBolig administrerer. Specielt for afdeling 3 gælder, at der endnu ikke er hjemtaget lån, men afskrivning er påbegyndt. Det udførte arbejde er tagudskiftning til i alt ca. 2,6 mio. kr., der er finansieret kr. fra egen trækningsret, kr. ved lån i egne midler og det resterende beløb er taget fra henlæggelserne. Det er besluttet ikke at hjemtage eksternt lån, da beløbet ikke er større, end det er. Det afskrives færdigt i indeværende år. I afdeling 4 kan der ikke hjemtages lån, men der er ligeledes påbegyndt afskrivning. Endelig skal det bemærkes, at RandersBolig oplyser, at der ved udgangen af seneste regnskabsår, det vil sige pr. 30. september 2014, alene er 2 afdelinger med negativ likviditet, der nu bliver støttet fra hovedorganisationen. Det drejer sig om afdeling 53 og 54. Der ydes støtte til de to afdelinger på i alt kr.

7 5. Forvaltningsrevision RandersBolig udleverede et af RandersBoligs bestyrelse godkendt notat vedrørende den afsluttede forvaltningsrevision for i år. Det er en årlig analyse, der foretages. Markvandringerne er nu indarbejdet og institutionaliseret hele vejen rundt. Der er kommet intern kontrol af fakturabehandling, og fejlmarginen er lille. Der er enkelte udfald i forhold til overholdelse af betalingsfrister, i alt 7 %, hvilket er acceptabelt. Vedrørende tomgangsleje er det nu samlet set for alle boliger, der administreres af RandersBolig, kommet under kontrol, og gennemsnittet er nu under landsgennemsnittet. I varsling af de budgetmæssige stigninger er der slet ikke fundet fejl, hvilket er positivt. I forhold til flyttesager er der stadig lidt udfordringer i forhold til at få synsindkaldelserne frem til tiden, Der er en fejlmargin på 13 %, hvilket er for højt. Der skal strammes op, men vurderingen er dog, at indkaldelserne sker i tide, det er mere et problem i forhold til at få sendt en kopi ind til administrationen til efterfølgende dokumentation for indkaldelse, såfremt der på et senere tidspunkt bliver uenighed om dette. Vedrørende procedure for udarbejdelse af forretningsgange internt i RandersBolig er denne nu udarbejdet. Der laves en 5-årig plan for, hvor der skal udarbejdes forretningsgange, og revisors bemærkning vedrørende dette punkt forventes således ikke gentaget i næste års revisionsprotokollat. 6. Status på diverse afdelinger a) Afdeling 4, Vølundsvej Landsbyggefonden har oprindeligt udsendt meddelelse om, at der kunne forventes tilsagn i Afdelingen har et erhvervslejemål (Fakta på Energivej). Realkreditinstitutterne vurderer, at der ikke kan hjemtages realkreditbelåning i en afdeling med erhvervslejemål. Der afskrives fra regnskabsåret 2014/2015 og frem kr. årligt på byggeriet, der har kostet i alt ca. 1,8 mio. kr. i ombygningsudgifter. Coop har givet garanti på lejebetaling i forbindelse med en aftale om uopsigelighed af lejemålet. Afdelingen har desuden henlæggelsesstigninger efter trappemodellen og afvikling af opsamlede underskud. Den gennemsnitlige leje er på 750 kr. årligt pr. kvm. Der skal ses nærmere på afdelingen i forbindelse med budgetlægningen, da den er sårbar og ikke kan holde til yderligere problemer. b) Afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej Der er den 18. november 2014 givet tilsagn fra Landsbyggefonden til ombygning/renovering med et grønt fokus. Der etableres blandt andet adgang til egen have fra alle stuelejligheder undtagen en.

8 Sagen vil komme på til godkendelse på organisationsbestyrelsesmøde i januar 2015, hvorefter den sendes til kommunen til godkendelse. Der er tale om ustøttet lån med en lille lejestigning forventeligt på 27 kr. pr. kvm. årligt. c) Afdeling 27, Glarbjergvej, helhedsplan Tilsynet har modtaget en kopi af forslag til skitse til finansiering fra Landsbyggefonden, forventet samlede omkostninger på ca. 54 mio. kr. Sagen er kommet i prioriteringsrækken ved Landsbyggefonden, og der pågår drøftelser med Landsbyggefonden omkring muligheden for at fremme projektet. Der vil blive afholdt afdelingsmøde i slutningen af januar 2015, hvor godkendelse af projektet og helhedsplanen er på dagsordenen. Det forventes, at projektet kan gennemføres i løbet af 2016, ligesom det forventes, at ansøgning om skema A sendes til tilsynet omkring sommeren Organisationsbestyrelsen har bevilget brug af trækningsret til dette projekt. d) Afdeling 33, Schousgadekvarteret Afdelingen kører på nødbudget, omkostninger til lejetab er af Landsbyggefonden bevilget medtaget i helhedsplanen. Det forventes, at der kan behandles skema A og B samtidig (efter aftale med Landsbyggefonden) i løbet af april /maj Der afventes fortsat svar fra ministeriet i forhold til godkendelse af frasalg af boliger. Aftalt, at Tilsynet rykker ministeriet for svar/status på sagen e) Afdeling 35, Jordbærvangen Der mangler nu alene afklaring omkring ca kr. Lånet, der er hjemtaget til projektet, er fra realkreditforeningen varslet nedsat, da de afsatte beløb ikke er indberettet i systemet, hvorved maksimalbelåningen bliver mindre end det, der er udbetalt. RandersBolig ved Jørgen Henriksen er i dialog med revisor omkring indberetning af afsatte beløb. Der skal sendes materiale til tilsynet, førend sagen omkring indberetning af de afsatte beløb kan færdiggøres. Aftalt, at Mai Ligaard anmoder Jørgen Henriksen om at indsende en status på sagen til tilsynet inden jul Mai Liggard har efterfølgende oplyst, at Jørgen Henriksen har oplyst, at har i øjeblikket arbejder på sagen sammen med revisor. Afdelingen har stigende henlæggelser efter trappemodellen, en dårlig likviditet og driftsøkonomien er ikke god. Afdelingen er i fokus hos organisationsbestyrelsen og administrationen, og der skal ses nærmere på en løsning i forbindelse med budgetlægning. Der skal hjemtages ca. 3,6 mio. kr. i ekstern belåning til afdelingen.

9 f) Afdeling 36, Sagen er sendt til en ny advokat i foråret Det er nu konstateret, at en del af kravet er forældet, hvorfor det ikke kan gøres gældende over for Jysk Ejendomsadministration. Det resterende tilgodehavende hos Jysk Ejendomsadministration på ca kr. har de vedkendt sig. Aftalt, at RandersBolig sender en orientering til tilsynet inden jul, hvoraf det blandt andet fremgår, om beløbet, der er vedkendt, er inddrevet, samt hvordan proceduren ændres for at undgå lignende manglende opkrævning fremover. RandersBolig har den 16. december oplyst, at de fortsat mangler svar fra revisor på status for inddrivning af det vedkendte beløb. RandersBolig vender tilbage medio januar g) Afdeling 43, Møllegade Afdelingen blev drøftet under tidligere punkt, se ovenfor. h) Afdeling 49/50(60) Vestervold Boligorganisationen oplyser, at projektet skrider planmæssigt frem og at tidsplanen og økonomien overholdes. Der forventes fortsat udlejning fra omkring medio maj Opskrivning til lejlighederne påbegyndes allerede nu. Der er en del lejligheder, der allerede er lejeaftaler på. Der mangler ca. 10. Det forventes ikke, at der bliver problemer med udlejningen af de nye lejligheder. Forventningen er, at skema C sendes til tilsynet seneste november i) Afdeling 51, Fabersvang Der er indgået en aftale med kommunen omkring betaling for tidligere års lejetab, og der betales nu tomgangsleje af kommunen ifølge anvisningsaftalen. Det tidligere lejetab, der skal betales, udgør omkring 2 mio. kr., og er endnu ikke betalt af kommunen. Aftalt, at Stine Serup fra Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen følger op på den manglende betaling. Der er i øjeblikket placeret kvoteflygtninge i en del af bygningen. Der har i sidste uge været afholdt møde med Gitte Vesti og Torben Rugholm fra Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune omkring en mere permanent løsning på problemet. Hinnerupkollegiet har opsagt nogle af deres lejemål. Der er indsendt en ansøgning til Landsbyggefonden om en kapitaltilførselssag. Kuben Management udarbejder et referat fra seneste møde med kommunen og indsender dette til Landsbyggefonden sammen med en plan for kapitaltilførselssagen.

10 7. Nybyggeri, herunder orientering fra kommunen om budgetforliget Kommunen orienterede om budgetforliget, og planerne for projektet Byen til vandet. Der er i projektet planer om 500 nye boliger i Randers midtby, både almene boliger og private. En del af boligerne vil kunne være omdannelse af erhvervslejemål til boliglejemål. Byrådets ønske er attraktive boliger til unge studerende i umiddelbar nærhed til kollektiv trafik og uddannelsesinstitutioner samt attraktive familieboliger, der er bynære og tæt ved naturen. Byrådet ønsker endvidere, at Thors Bakke færdiggøres med blandt andet alment byggeri. Der er frist den 1. februar 2015 for indsendelse af eventuelle nye projekter, der skal med i prioriteringssag. Der arbejdes med at udarbejde en ny model for prioritering af nye almene byggeprojekter og tildeling af grundkapitalstøtte. 8. Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af boligkonference 2015 Stine Serup orienterede kort om de boligsociale indsatser og initiativer, der har fundet sted siden styringsdialogmøderne i Arbejdet med den kommende boligstrategi blev ligeledes drøftet. Boligstrategien, der udarbejdes med repræsentanter fra Randers Kommune, RandersBolig, herunder Bysekretariatet, og Lejerbo, indeholder en række fokusområder, som til sammen skal udgøre en ny strategi på boligområdet i Randers. Især forebyggelse af udsættelser indgår som et vigtigt element i boligstrategien. Der er mellem Randers Kommune og boligorganisationerne enighed om, at antallet af udsættelser skal nedbringes gennem en fælles koordinerende indsats. Randers Kommune ansætter på baggrund heraf en ny boligsocial medarbejder i foråret Medarbejderen skal arbejde tæt sammen med kommunens samarbejdspartnere inden for det boligsociale område. Stine Serup orienterede endvidere kort om afholdelse af endnu en boligkonference i sommeren Aftalt, at såfremt Randers Boligforening af 1940 har ønsker til emner, kan disse sendes til Stine Serup. 9. Eventuelt Boligorganisationen ved formand Jan Guldmann oplyste, at det nye lokalkontor, beliggende på Gl. Hobrovej, fungerer rigtig godt. Boliggruppen er ligeledes flyttet derop, og det virker som en rigtig god løsning. Derudover bemærkede formanden, at Randers Boligforening af 1940 har 75 års jubilæum i 2015 i november/december måned. Boligorganisationen forventer at bruge nogle midler til at fejre 75 års jubilæum, nærmere oplysninger om dette følger senere.

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Domea Ingen Ingen Ingen Afsluttet A/B Andelsbo 1 Budgetter var ikke kostægte Der udarbejdes fra nu af og fremover kostægte budgetter Ingen Afsluttet Vorup Ingen Ingen Ingen Afsluttet Typografernes Stiftelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand

Fra boligorganisationen: Mogens Vive, formand, og Jannie Amdi, næstformand Referat Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, Kundecenteret UMT Mødedato: 07-06-2019 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Vedrørende: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, styringsdialog 2017 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Mødedato: 06-06-2017 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen

Boligorganisationen: Bestyrelsesformand Marianne Schultz og næstformand, Aase Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: E.1.93 Mødedato: 23-11-2017 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef Boligorganisationen:

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand, og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Fælles - Referat Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 20-06-2018 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening: Peder

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale C 2.25 Mødedato: 26-11-2013 Sendes til: RandersBolig, Randers Boligforening af

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: Formand Knud Spangsøe, næstformand Lone Jakobsen Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.05 Mødedato: 13-10-2016 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen: Formand Knud

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2017 Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 13-06-2017 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup

Randers Kommune, tilsynet: Kristina Ertmann Nielsen, Mette Lykke Laursen, Flemming Juhl og Inge Qvortrup Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2018, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Mødested: Laksetorvet, kundecenter Udvikling, Miljø og teknik Mødedato: 13-06-2018 Sendes

Læs mere

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken.

Randers Kommune har indbudt til det årlige styringsdialogmøde, der i år blev afholdt i boligorganisationens driftscenter, Bjellerupparken. Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 09-11-2017 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Direktør Kenneth

Læs mere

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand

Vorup Boligforening: Peder Damgaard, formand og Frank Jonsen, næstformand Redegørelse Forvaltning: UMT Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog 2019 Mødested: Laksetorvet kundecentret Mødedato: 29-05-2019 Sendes til: Vorup Boligforening og RandersBolig Deltagere: Vorup Boligforening:

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune, tilsynet med almene boliger har indbudt til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Laksetorvet, lokale E. 1.93 Mødedato: 14-09-2017 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden og RandersBolig Deltagere: Administrationen: Kenneth

Læs mere

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen

Boligorganisationen: formand Knud Spangsø, næstformand Lone Jakobsen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse A/B Gudenå styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 18-09-2018 Sendes til: RandersBolig og A/B Gudenå Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent.

Administrationen: Kenneth Taylor Hansen, direktør og Karin Jensen, forvaltningskonsulent. Redegørelse Forvaltning: Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde med Møllevænget & Storgaarden Mødested: Laksetorvet, E. 1.93 Mødedato: 11-09-2018 Sendes til: Møllevænget & Storgaarden

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen Vedrørende: Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Sagsnavn: Styringsdialog 2012 (12/002941) Sagsnummer: 03.11.00-K00-1-12 Skrevet af: Marianne Sølgaard E-mail: Marianne.Solgaard@randers.dk

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde 7. oktober 2014 Mødested: Laksetorvet, E.2.72 Mødedato: 07-10-2014 Sendes til: RandersBolig, Gitte Vesti og

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Lejerbo Formand Inge Køster Forretningsfører Pia Hesselvig Resumé Tilstede fra Aarhus Kommune

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den 28. februar 2019 Center for Almen Analyse ENI/RKP/FMJ/LVR/HBS Gode tips og råd til selvejende ældreboliginstitutioner Indhold Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift... 2

Læs mere

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning: Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts Aarhus Kommune. Den 17. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Den 17. november 2014 MTM-CBM/Grundsalg og Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Styringsdialog 2014, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 17. november

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør

Administrationen: Berit Rudbeck, forvaltningskonsulent, Jette Halkjær, teamleder økonomi og Kenneth Taylor Hansen, direktør Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 01-11-2018 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen,

Læs mere

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk

Randers Boligforening af 1940: formand Jan Guldmann, næstformand Hans Kristiansen og bestyrelsesmedlem Margrethe Stenbæk Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 30-10-2017 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med

Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Dato: 10.01.2017 Tid: 10:00 Sted: Allingåbro Ansvarlig: Emilie Kejlberg Jensen Journalnr.: 16/20623 Referat fra styringsdialogmøde den 10. januar 2017 med Boligselskabet af 2014 Deltagere: Tommy E. Hansen

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand og Hans Kristiansen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, kundecenteret Udvikling, Miljø og Teknik Mødedato: 02-10-2018 Sendes til: RandersBolig og Randers

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef

Administrationen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Sif Rasmussen, teknisk driftschef og Richard Villadsen, driftschef Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialog 2018 Mødested: Laksetorvet, kundecenteret UMT Mødedato: 08-10-2018 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Administrationen: Pia Hesselvig,

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 16.574, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 213

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen

Bestyrelsen: formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorph-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde med RandersBolig Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 16-11-2017 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: formand Jan Guldmann,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Boligorganisation: Næstformand, Aase Jensen. Randers Kommune har indbudt Domea Randers til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog med Domea Randers Mødested: Odinsgade, E.93 Mødedato: 15-11-2018 Sendes til: Domea Deltagere: Administration: Mikki Schougaard Frandsen, kundechef

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016

Årsberetning Lejerbo, Køge Bugt. 1. oktober september 2016 Årsberetning 1. oktober 2015-30. september 2016 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2015/2016 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 2 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hirtshals

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 Domea Hirtshals Styringsdialogmøde med Domea Hirtshals Domea Servicecenter Bolig Nord, Vestergade 8, Hjørring Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Mødedato: Dato

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST BOLIGRØN Vurdering af årsregnskab 2014 (1. januar 30. september 2014) med tilhørende revisionsprotokollat. Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 22. oktober 2015 J.nr. 135088-dokument1 SVEJGAARD

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland

STYRINGSDIALOG Aftaledokument, regnskabsår 2016 BS Nordjylland Overskrift Mødedeltagere - Boligorganisationen: Mødedeltagere Hjørring Kommune (HJK): Administrativ enhed: Styringsdialogmøde med Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej 20, 9800 Hjørring Formand: Troels

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DUAB DEN 6. DECEMBER 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DUAB DEN 6. DECEMBER 2012 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og Miljøforvaltningen) Jørgen Stein (Teknik og Miljøforvaltningen) Pia Lund (Teknik og Miljøforvaltningen) Tine Engelbrechtsen (Teknik og Miljøforvaltningen)

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943

Mødereferat. Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødereferat Styringsdialog 2013, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 14. januar 2014 Mødetid: 10.00 Mødested: Tranekærparken 1 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Forretningsfører Anni Øhrberg

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hvor: Hos Ingrid Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Ingrid Hansen, Lis Jensen og Jørn Jensen og Marianne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Notat BO0104-00246 28-01-2019 På møde

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune Mødedato: 11. marts 2019 Mødetid: 9:00 Mødested: Karen Blixens Boulevard 7 Deltagere: Tilstede fra AAB: Direktør Anders Rønnebro Økonomichef Tina Lundum Jensen Projektchef Morten Strunge Driftschef Allan

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Dispensation fra

Læs mere

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen

Bestyrelsen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Lars Krogsdorf-Jensen Referat Forvaltning: Sekretariat, Udvikling, Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialog RandersBolig Mødested: E. 1.93 Odinsgade Mødedato: 9-11-2018 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Bestyrelsen: Formand

Læs mere

Styringsdialog 2018, Domi Bolig

Styringsdialog 2018, Domi Bolig Styringsdialog 2018, Domi Bolig Side 1 af 5 Mødedato: 13. november 2018 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand Herdis Larsen Direktør Preben Jacobsen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Skoleparken 1, skema A, renovering Beslutning Gennemgang af sagen Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt

Læs mere

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2018 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Afvikling af underskud

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER

REFERAT. Dialogmøde 2014 Høng Boligforening 1. VELKOMST 2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER REFERAT Dialogmøde 2014 Høng Boligforening Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Diethmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere