Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig, Deltagere: Dennis Larsen og Mai Ligaard, RandersBolig, Jan Guldmann (formand) og Hans Kristiansen, organisationsbestyrelsen for Randers Boligforening af 1940, Stine Serup, Søren Fonseca og Inge Qvortrup, Randers Kommune Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: 1. Præsentation af deltagerne 2. Forløbet og forventningerne til styringsdialogen 3. Boligorganisationens økonomi a. Dispositionsfonden b. Trækningsret c. Tab ved lejeledighed d. Tab ved fraflytning 4. Afdelingernes økonomi a. Henlæggelser b. Afdelinger med opsamlede underskud c. Indfrielse af lån forbedringsarbejder 5. Forvaltningsrevision 6. Status på diverse afdelinger a. Afdeling 4, Vølundsvej b. Afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej c. Afdeling 27, Glarbjergvej helhedsplan d. Afdeling 33, Schousgadekvarteret e. Afdeling 35, Jordbærvangen f. Afdeling 36, Vestergade g. Afdeling 43, Møllegade h. Afdeling 49/50 (60), Vestervold i. Afdeling 51 Fabersvang 7. Nybyggeri, orientering fra kommunen 8. Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af boligkonference 2015, se vedhæftede bilag til dagsordenen 9. Eventuelt

2 2. Forløbet og forventningerne: Kommunen udarbejder en redegørelse efter mødet, der sendes ud til boligorganisationen til kommentering, hvorefter redegørelsen offentliggøres på almenstyringsdialog.dk og kommunens hjemmeside, som påkrævet i loven. Tilsynets forventninger er, at mødet er med til at fremme den gode og åbne dialog og et fortsat godt samarbejde mellem boligorganisation og tilsyn. 3. Boligorganisationens økonomi: Årets resultat er et underskud på tkr. -171, der dækkes af arbejdskapitalen. Dette er en forbedring i forhold til sidste år, hvor underskuddet var på -1,2 mio. kr. I resultatet ligger dog en nettorenteindtægt på kr., hvorfor det realiserede underskud på driften er på kr. Baggrunden for underskuddet er primært, at der er overført personaleudgifter til lokalinspektør fra RandersBolig til boligorganisationen, som følge af en omstrukturering, og dette var der ikke budgetteret med. Det er en merudgift på ca kr. Herudover er der mindre afvigelser på andre personaleudgifter og nogle mindre afvigelser på kontorholdsudgifter og ekstraordinære udgifter i forhold til budgettet. Revisionspåtegning er uden forbehold, men med en generel supplerende oplysning vedrørende ikkereviderede budgettal. Arbejdskapitalens disponible del er på ca kr., hvilket svarer til en tilgang på netto ca kr. Saldoen er således nu på 277 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen er således fortsat ikke solid, og blandt andet derfor er det også besluttet at opkræve bidrag hertil. Dette er der ikke budgetteret med i indeværende år, men det er indarbejdet i budgettet fremover. Det forventes, at der vil blive opkrævet bidrag, indtil maksimumgrænsen er nået. En af de primære årsager til, at boligorganisationens økonomi har været så skrøbelig, er udlånene til RandersBolig. Disse er nu begyndt at blive tilbagebetalt. Tilbagebetalingen fra RandersBolig er på 1 mio. kr. i 2013, der indgår på arbejdskapitalen og yderligere 2,5 mio. kr. i 2014, der ligeledes indgår på arbejdskapitalen, som en nedskrivning af den tålmodige lånekapital. Likviditetsmæssigt er der ikke fuld dækning grundet et udlæg til Typografernes Stiftelse. Udlægget er vedrørende Boliggruppens renoveringsopgave i Typografernes Stiftelse. Dette er dog formentlig udlignet fuldt ud i 2014, hvorefter der er fuld likviditet og uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes indestående. Tilsynet finder dette positivt. Aftalt, at RandersBolig vender tilbage med en endelig status på, om mellemværendet er udlignet. RandersBolig har efterfølgende meddelt, at mellemværendet er endeligt udlignet i 2013/2014. I forbindelse med konverteringen i EG-bolig er det desuden fremadrettet sikret, at denne type mellemværender ikke opstår.

3 Boliggruppen er nu i revisionsprotokollatet af revisor bekræftet at være udskilt som særskilt sideaktivitet, jf. bemærkning fra revisor i forrige regnskabsprotokollat. Tilsynet finder dette tilfredsstillende. a) Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør ca. 36,7 mio. kr. Den disponible del af dispositionsfonden udgør ca. 1.9 mio. kr., svarende til 744 kr. pr. lejemål, hvilket svarer til en vækst på knap kr. i regnskabsåret. Revisor bemærker, at der er lån/tilgodehavender ved afdeling 39 og 58, der ikke er godkendt af organisationsbestyrelsen, da disse var af midlertidig karakter. RandersBolig bekræfter, at disse lån nu er indfriet ved hjemtagelse af ekstern belåning. Hjemtagelse af lån i afdeling 39 er trukket ud grundet mortifikation af et ihændehaverpantebrev, der var bortkommet. Mortifikationssagen er indledt, og realkreditlånet er nu hjemtaget. Der er indbetalt godt 4 mio. kr. i afvikling på oprindelige lån fra afdelingerne. Der er dog givet dispensation til fritagelse for indbetaling af udamortiserede låneydelser til en del afdelinger. Der er i regnskabsåret indfriet lån for i alt ca. 8,4 mio. kr. fra afdelingerne, hvilket Tilsynet finder meget positivt. Der resterer herefter ca. 4,5 mio. kr. RandersBolig oplyser, at der efter hjemtagelse af to lån til henholdsvis afdeling 39 og 58, jf. ovenfor, nu alene resterer ca. 1,5 mio. kr. i lån fra boligorganisationen til afdelingerne. b) Trækningsret Der indestår ca. 29 mio. i trækningsret i Landsbyggefonden, hvoraf godt 20 mio. er disponible. Revisor kommenterede i sidste års revisionsprotokollat på, at der er uafsluttede sager med brug af trækningsret, der er mere end 5 år gamle, og Tilsynet vil have en opfølgning på, om de er afsluttet nu. En af disse sager er afdeling 33, Schousgadekvarteret. Aftalt, at RandersBolig vender tilbage med en status på de uafsluttede sager. RandersBolig har efterfølgende oplyst, at sagerne alle er lukkede. Der er udarbejdet en plan for fremtidig anvendelse af trækningsret med adskillelse af forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Planen er sendt til godkendelse på repræsentantskabsmøde den 8. december Planen indebærer, at der vurderes på, om en byggesag kan opnå trækningsret og i hvilket omfang, samt at der foretages en byggeteknisk prioritering af sagerne, der kan tilkendes trækningsret. Dette giver organisationsbestyrelsen bedre mulighed for at prioritere og disponere over trækningsretsmidlerne, ligesom der nu i konkrete tilfælde kan ydes op til 67 % støtte til en enkelt sag. Med hensyn til revisors bemærkning om, at brug af trækningsret er i strid med regulativ i flere afdelinger, er der nu rettet op på dette med indførelsen af en ny procedure for anvendelse af trækningsret, jf. ovenfor.

4 c) Tab ved lejeledighed Der er et stort tab ved lejeledighed på godt 5,8 mio. kr. Det er ca. 1,1 mio. kr. højere end forrige regnskabsår. Det er primært (71 % af det samlede tab) afdeling 29, afdeling 33 - Schousgade, afdeling 50 - Vestervold og afdeling 51 - Fabersvang, der har lejetabet. Boligorganisationen oplyser, at afdeling 33 er der nødbudget og helhedsplan på, således at den ikke fremover vil påvirke opgørelse af lejetab. For så vidt angår afdeling 49/50 Vestervold er denne under ombygning, og efterfølgende forventes der ingen lejetab i afdelingen. Endelig er der nu vedrørende afdeling 51 fundet en løsning på tidligere års lejetab med kommunen, ligesom det er afklaret, at der er anvisningsret til afdelingen, således at kommunen skal dække et eventuelt lejetabet fremover. Når disse afdelinger er håndteret, forventes lejetabet at ende på ca kr. årligt, hvilket er en ganske markant forbedring. Det vil også medvirke til en positiv udvikling og styrkelse af dispositionsfonden. Der er dog fortsat enkelte lejemål med mere strukturelle udfordringer, og dem er der fokus på. Det drejer sig blandt andet om et meget stort og derfor dyrt lejemål i afdeling 38. Der er generelt fokus på at mindske lejetab, og ved de få større lejemål, der er strukturelt udfordret, vil der formentlig blive ydet støtte til nedsættelse af huslejen fra dispositionsfonden for på den måde at mindske lejetabet. Boligorganisationen bemærker, at overordnet har det været en svær periode blandt andet på grund af store lejetab, der har belastet økonomien meget, men fremover ser det godt ud. Det nærmer sig igen et normalt leje. I princippet kan det særligt opkrævede bidrag til arbejdskapitalen muligvis undlades allerede nu, men det er besluttet at opkræve fortsat indtil videre for at styrke arbejdskapitalen yderligere. I forhold til særlige bidrag til dispositionsfonden er vurderingen her og nu, at det er nødvendigt at opkræve dette frem til 2018/2019. d) Tab ved fraflytning Der er i regnskabsåret ydet et tilskud fra dispositionsfonden på godt 1,4 mio. kr. til dækning af tab ved fraflytning. Der henlægges fuldt ud til dette i afdelingerne, svarende til det maksimalt mulige tab i den enkelte afdeling, men der vil komme et tab i boligorganisationen, der dog delvis udlignes af et større bidrag til dispositionsfonden fra afdelingerne. Der er sket en opstramning af proceduren ved fraflytning, samtidig med at der er indgået et samarbejde med et professionelt inkassofirma - Intrum Justitia, og det er begyndt at give indtægter fra inddrevne tilgodehavender. De indtægter, der kommer, går i første omgang ind og dækker dispositionsfondens eventuelle udgifter, og hvis der er yderligere indtægter, tilføres dette den enkelte afdeling, hvor lejetabet har været. Revisor kommenterer på, at der er et større tilgodehavende på skyldig leje hos to lejere i afdeling 17. RandersBolig oplyser, at dette krav ligeledes er overdraget til inkassobehandling ved Intrum Justitia.

5 Derudover har boligorganisationen og RandersBolig et godt samarbejde med kommunen om at undgå udsættelser med henblik på at undgå tab foranlediget heraf. Både RandersBolig og Randers Kommune forventer at ansatte en boligsocial medarbejder med rådgiverfunktion i løbet af foråret 2015, hvilket forventeligt vil fremme samarbejdet mellem kommunen og RandersBolig og medvirke til yderligere nedbringelse af antallet af gennemførte udsættelser. Endelig har RandersBolig nedsat en lille statistikgruppe, der skal prøve at udlede konklusioner og erfaringer inden for området ud fra tilgængelige data. Dette vil fremme muligheder for at forebygge og håndtere et problem. Generelt vurderes problemstillingen vedrørende tab ved fraflytning at være kommet for at blive, indsatsen går derfor på at mindske det mest muligt. 4. Afdelingernes økonomi 8 afdelinger har haft underskud i regnskabsåret. For 4 af afdelingerne har det betydet en øget negativ resultatkonto. Afvikling sker i henhold til reglerne, jf. nedenfor under punkt 4 b). Akkumuleret overskud afvikles efter planen og vil i flere afdelinger sikre, at der kan ske en jævn lejeudvikling, hvilket tilsynet finder meget positivt. Samlet set er egenkapitalen styrket, da der er sket indfrielse af lån til afdelingerne, og der indbetales særlige bidrag. Administrationsbidrag er nu kostægte, jf. bemærkning ved sidste års styringsdialogmøde, og det finder tilsynet meget positivt. Samtidig er lejeniveau samlet set fortsat på et fornuftigt niveau. a) henlæggelser Der er indført drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger, hvilket giver en mere korrekt budgettering og henlæggelse til planlagt vedligeholdelse. Tilsynet finder det positivt, at alle afdelinger selv har kunnet dække forbrug til planlagt vedligeholdelse i regnskabsåret. Niveauet for henlæggelser er for langt de fleste afdelinger tilstrækkeligt. Der anvendes fortsat en trappemodel for henlæggelsesstigninger i 8 afdelinger. Det vurderes løbende, om trappeløsningen skal undlades. Typisk løber trappemodelsløsningen over 2 til 5 år. At der er valgt en trappemodel for henlæggelser i en afdeling betyder det ikke nødvendigvis, at det er en afdeling med strukturelle problemer. De gennemsnitlige henlæggelser er faldet fra 513 kr. til 492 kr. pr. lejemålsenhed. Dette skyldes primært, at der er sket en omlægning af konti fra almindelig vedligeholdelse til planlagt vedligeholdelse, hvilket giver et mere korrekt og retvisende billede af henlæggelsesniveauet og forbruget af henlæggelser. Vedrørende istandsættelse ved fraflytning har alle afdelinger kunnet dække egne udgifter med henlagte midler. Niveauet for henlæggelser hertil er således tilpas.

6 Afdelingerne har overskydende likviditet på i alt ca. 13,5 mio. kr. Dette er dog inklusiv udlån til RandersBolig og Boliggruppen. Der er således uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, der tillige kan frigøres med kort varsel. b) afdelinger med opsamlede underskud Med hensyn til afvikling af de negative resultatkonti i de afdelinger, der har haft gentagne underskud, afvikles de i henhold til driftsbekendtgørelsens regler. Der er ikke nogen afdelinger, der afvikler underskud over en 10årig periode længere. Hvis det er nødvendigt, støttes afdelingerne hellere med midler fra dispositionsfonden, og med fortsat afvikling over 3 år. Det gør det nemmere at bevare fokus på den enkelte afdelings problem. Der er 8 afdelinger med større opsamlede underskud på resultatkontoen. Dette er et stort fald i forhold til forrige regnskabsår, hvor der var 31 afdelinger med opsamlede underskud, hvilket Tilsynet finder positivt! c) Indfrielse af lån - forbedringsarbejder Revisor bemærker i revisionsprotokollatet, at henlæggelserne i over halvdelen af afdelingerne ikke er likvide, primært på grund af, at forbedringer er finansieret via mellemregning med boligorganisationen, og revisor anbefaler omlægning til ekstern finansiering. RandersBolig oplyser, at der i 13 afdelinger afholdes ekstraordinære afdelingsmøder, hvor der skal godkendes hjemtagelse af ekstern finansiering på grund af lav likviditet. Lånene skal anvendes til indfrielse af lån i egne midler til mindre forbedringsarbejder, der allerede er udført. Det forventes, at der kan blive udfordringer med at bevilget lån af realkreditinstitutterne, lige som i andre sager i øjeblikket. I alt drejer det sig om ca. 29,5 mio. kr. for de 13 sager. RandersBolig har planlagt at tage en drøftelse med i første omgang Realkredit Danmark for at høre om mulighederne for at lette sagsgangen og få belåning på vegne af alle de boligforeninger, RandersBolig administrerer. Specielt for afdeling 3 gælder, at der endnu ikke er hjemtaget lån, men afskrivning er påbegyndt. Det udførte arbejde er tagudskiftning til i alt ca. 2,6 mio. kr., der er finansieret kr. fra egen trækningsret, kr. ved lån i egne midler og det resterende beløb er taget fra henlæggelserne. Det er besluttet ikke at hjemtage eksternt lån, da beløbet ikke er større, end det er. Det afskrives færdigt i indeværende år. I afdeling 4 kan der ikke hjemtages lån, men der er ligeledes påbegyndt afskrivning. Endelig skal det bemærkes, at RandersBolig oplyser, at der ved udgangen af seneste regnskabsår, det vil sige pr. 30. september 2014, alene er 2 afdelinger med negativ likviditet, der nu bliver støttet fra hovedorganisationen. Det drejer sig om afdeling 53 og 54. Der ydes støtte til de to afdelinger på i alt kr.

7 5. Forvaltningsrevision RandersBolig udleverede et af RandersBoligs bestyrelse godkendt notat vedrørende den afsluttede forvaltningsrevision for i år. Det er en årlig analyse, der foretages. Markvandringerne er nu indarbejdet og institutionaliseret hele vejen rundt. Der er kommet intern kontrol af fakturabehandling, og fejlmarginen er lille. Der er enkelte udfald i forhold til overholdelse af betalingsfrister, i alt 7 %, hvilket er acceptabelt. Vedrørende tomgangsleje er det nu samlet set for alle boliger, der administreres af RandersBolig, kommet under kontrol, og gennemsnittet er nu under landsgennemsnittet. I varsling af de budgetmæssige stigninger er der slet ikke fundet fejl, hvilket er positivt. I forhold til flyttesager er der stadig lidt udfordringer i forhold til at få synsindkaldelserne frem til tiden, Der er en fejlmargin på 13 %, hvilket er for højt. Der skal strammes op, men vurderingen er dog, at indkaldelserne sker i tide, det er mere et problem i forhold til at få sendt en kopi ind til administrationen til efterfølgende dokumentation for indkaldelse, såfremt der på et senere tidspunkt bliver uenighed om dette. Vedrørende procedure for udarbejdelse af forretningsgange internt i RandersBolig er denne nu udarbejdet. Der laves en 5-årig plan for, hvor der skal udarbejdes forretningsgange, og revisors bemærkning vedrørende dette punkt forventes således ikke gentaget i næste års revisionsprotokollat. 6. Status på diverse afdelinger a) Afdeling 4, Vølundsvej Landsbyggefonden har oprindeligt udsendt meddelelse om, at der kunne forventes tilsagn i Afdelingen har et erhvervslejemål (Fakta på Energivej). Realkreditinstitutterne vurderer, at der ikke kan hjemtages realkreditbelåning i en afdeling med erhvervslejemål. Der afskrives fra regnskabsåret 2014/2015 og frem kr. årligt på byggeriet, der har kostet i alt ca. 1,8 mio. kr. i ombygningsudgifter. Coop har givet garanti på lejebetaling i forbindelse med en aftale om uopsigelighed af lejemålet. Afdelingen har desuden henlæggelsesstigninger efter trappemodellen og afvikling af opsamlede underskud. Den gennemsnitlige leje er på 750 kr. årligt pr. kvm. Der skal ses nærmere på afdelingen i forbindelse med budgetlægningen, da den er sårbar og ikke kan holde til yderligere problemer. b) Afdeling 23, Frejasvej, Ymersvej, Mariagervej Der er den 18. november 2014 givet tilsagn fra Landsbyggefonden til ombygning/renovering med et grønt fokus. Der etableres blandt andet adgang til egen have fra alle stuelejligheder undtagen en.

8 Sagen vil komme på til godkendelse på organisationsbestyrelsesmøde i januar 2015, hvorefter den sendes til kommunen til godkendelse. Der er tale om ustøttet lån med en lille lejestigning forventeligt på 27 kr. pr. kvm. årligt. c) Afdeling 27, Glarbjergvej, helhedsplan Tilsynet har modtaget en kopi af forslag til skitse til finansiering fra Landsbyggefonden, forventet samlede omkostninger på ca. 54 mio. kr. Sagen er kommet i prioriteringsrækken ved Landsbyggefonden, og der pågår drøftelser med Landsbyggefonden omkring muligheden for at fremme projektet. Der vil blive afholdt afdelingsmøde i slutningen af januar 2015, hvor godkendelse af projektet og helhedsplanen er på dagsordenen. Det forventes, at projektet kan gennemføres i løbet af 2016, ligesom det forventes, at ansøgning om skema A sendes til tilsynet omkring sommeren Organisationsbestyrelsen har bevilget brug af trækningsret til dette projekt. d) Afdeling 33, Schousgadekvarteret Afdelingen kører på nødbudget, omkostninger til lejetab er af Landsbyggefonden bevilget medtaget i helhedsplanen. Det forventes, at der kan behandles skema A og B samtidig (efter aftale med Landsbyggefonden) i løbet af april /maj Der afventes fortsat svar fra ministeriet i forhold til godkendelse af frasalg af boliger. Aftalt, at Tilsynet rykker ministeriet for svar/status på sagen e) Afdeling 35, Jordbærvangen Der mangler nu alene afklaring omkring ca kr. Lånet, der er hjemtaget til projektet, er fra realkreditforeningen varslet nedsat, da de afsatte beløb ikke er indberettet i systemet, hvorved maksimalbelåningen bliver mindre end det, der er udbetalt. RandersBolig ved Jørgen Henriksen er i dialog med revisor omkring indberetning af afsatte beløb. Der skal sendes materiale til tilsynet, førend sagen omkring indberetning af de afsatte beløb kan færdiggøres. Aftalt, at Mai Ligaard anmoder Jørgen Henriksen om at indsende en status på sagen til tilsynet inden jul Mai Liggard har efterfølgende oplyst, at Jørgen Henriksen har oplyst, at har i øjeblikket arbejder på sagen sammen med revisor. Afdelingen har stigende henlæggelser efter trappemodellen, en dårlig likviditet og driftsøkonomien er ikke god. Afdelingen er i fokus hos organisationsbestyrelsen og administrationen, og der skal ses nærmere på en løsning i forbindelse med budgetlægning. Der skal hjemtages ca. 3,6 mio. kr. i ekstern belåning til afdelingen.

9 f) Afdeling 36, Sagen er sendt til en ny advokat i foråret Det er nu konstateret, at en del af kravet er forældet, hvorfor det ikke kan gøres gældende over for Jysk Ejendomsadministration. Det resterende tilgodehavende hos Jysk Ejendomsadministration på ca kr. har de vedkendt sig. Aftalt, at RandersBolig sender en orientering til tilsynet inden jul, hvoraf det blandt andet fremgår, om beløbet, der er vedkendt, er inddrevet, samt hvordan proceduren ændres for at undgå lignende manglende opkrævning fremover. RandersBolig har den 16. december oplyst, at de fortsat mangler svar fra revisor på status for inddrivning af det vedkendte beløb. RandersBolig vender tilbage medio januar g) Afdeling 43, Møllegade Afdelingen blev drøftet under tidligere punkt, se ovenfor. h) Afdeling 49/50(60) Vestervold Boligorganisationen oplyser, at projektet skrider planmæssigt frem og at tidsplanen og økonomien overholdes. Der forventes fortsat udlejning fra omkring medio maj Opskrivning til lejlighederne påbegyndes allerede nu. Der er en del lejligheder, der allerede er lejeaftaler på. Der mangler ca. 10. Det forventes ikke, at der bliver problemer med udlejningen af de nye lejligheder. Forventningen er, at skema C sendes til tilsynet seneste november i) Afdeling 51, Fabersvang Der er indgået en aftale med kommunen omkring betaling for tidligere års lejetab, og der betales nu tomgangsleje af kommunen ifølge anvisningsaftalen. Det tidligere lejetab, der skal betales, udgør omkring 2 mio. kr., og er endnu ikke betalt af kommunen. Aftalt, at Stine Serup fra Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen følger op på den manglende betaling. Der er i øjeblikket placeret kvoteflygtninge i en del af bygningen. Der har i sidste uge været afholdt møde med Gitte Vesti og Torben Rugholm fra Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune omkring en mere permanent løsning på problemet. Hinnerupkollegiet har opsagt nogle af deres lejemål. Der er indsendt en ansøgning til Landsbyggefonden om en kapitaltilførselssag. Kuben Management udarbejder et referat fra seneste møde med kommunen og indsender dette til Landsbyggefonden sammen med en plan for kapitaltilførselssagen.

10 7. Nybyggeri, herunder orientering fra kommunen om budgetforliget Kommunen orienterede om budgetforliget, og planerne for projektet Byen til vandet. Der er i projektet planer om 500 nye boliger i Randers midtby, både almene boliger og private. En del af boligerne vil kunne være omdannelse af erhvervslejemål til boliglejemål. Byrådets ønske er attraktive boliger til unge studerende i umiddelbar nærhed til kollektiv trafik og uddannelsesinstitutioner samt attraktive familieboliger, der er bynære og tæt ved naturen. Byrådet ønsker endvidere, at Thors Bakke færdiggøres med blandt andet alment byggeri. Der er frist den 1. februar 2015 for indsendelse af eventuelle nye projekter, der skal med i prioriteringssag. Der arbejdes med at udarbejde en ny model for prioritering af nye almene byggeprojekter og tildeling af grundkapitalstøtte. 8. Boligsocial opdatering, herunder drøftelse af boligkonference 2015 Stine Serup orienterede kort om de boligsociale indsatser og initiativer, der har fundet sted siden styringsdialogmøderne i Arbejdet med den kommende boligstrategi blev ligeledes drøftet. Boligstrategien, der udarbejdes med repræsentanter fra Randers Kommune, RandersBolig, herunder Bysekretariatet, og Lejerbo, indeholder en række fokusområder, som til sammen skal udgøre en ny strategi på boligområdet i Randers. Især forebyggelse af udsættelser indgår som et vigtigt element i boligstrategien. Der er mellem Randers Kommune og boligorganisationerne enighed om, at antallet af udsættelser skal nedbringes gennem en fælles koordinerende indsats. Randers Kommune ansætter på baggrund heraf en ny boligsocial medarbejder i foråret Medarbejderen skal arbejde tæt sammen med kommunens samarbejdspartnere inden for det boligsociale område. Stine Serup orienterede endvidere kort om afholdelse af endnu en boligkonference i sommeren Aftalt, at såfremt Randers Boligforening af 1940 har ønsker til emner, kan disse sendes til Stine Serup. 9. Eventuelt Boligorganisationen ved formand Jan Guldmann oplyste, at det nye lokalkontor, beliggende på Gl. Hobrovej, fungerer rigtig godt. Boliggruppen er ligeledes flyttet derop, og det virker som en rigtig god løsning. Derudover bemærkede formanden, at Randers Boligforening af 1940 har 75 års jubilæum i 2015 i november/december måned. Boligorganisationen forventer at bruge nogle midler til at fejre 75 års jubilæum, nærmere oplysninger om dette følger senere.

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale C 2.25 Mødedato: 26-11-2013 Sendes til: RandersBolig, Randers Boligforening af

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde 7. oktober 2014 Mødested: Laksetorvet, E.2.72 Mødedato: 07-10-2014 Sendes til: RandersBolig, Gitte Vesti og

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST BOLIGRØN Vurdering af årsregnskab 2014 (1. januar 30. september 2014) med tilhørende revisionsprotokollat. Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 22. oktober 2015 J.nr. 135088-dokument1 SVEJGAARD

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016

Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne. Indhold. LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 LANDSBYGGEFONDEN Center for Almen Analyse Regnskabsår 2016 Gode tips og råd ved udarbejdelse og indberetning af regnskaberne Indhold Regnskabsudarbejdelse... 2 Administrationsbidrag... 2 Dispensation fra

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Redegørelse Sagsnavn: RandersBolig styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-15-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato: 24-11-2015

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl. 0930 1230

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag ) Boligforening Nr. Udfordring Aftaler april Frist Næste aktivitet Domea Ingen Ingen A/B Andelsbo 1 Budgetter

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 26. november 2015 Sagsnr. 15/9303 Løbenr. 178269/15 Referent Ditte Pagh Sørensen Direkte telefon 79 79 16 77 E-mail dipa@kolding.dk

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden: Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Møllevænget & Storgaarden 2015 Sagsnavn: Møllevænget & Storgaarden styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-2-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

Statsbanepersonalets Andelsboligforening. Revisionsprotokollat til årsregnskab

Statsbanepersonalets Andelsboligforening. Revisionsprotokollat til årsregnskab Statsbanepersonalets Andelsboligforening Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen

Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens Vive og bestyrelsesmedlem Kaj Herholdt Madsen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016, RandersBolig Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 07-11-2016 Sendes til: RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen: Formand Jan Guldmann, næstformand Mogens

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere