Visitation og levering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation og levering"

Transkript

1 Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er beskrevet i det følgende. Pjecen beskriver, hvordan sagsbehandlingen foregår i visitationsafdelingen, forventninger til dig som tildeles hjælp, værdigrundlag og kvalitetsmål samt krav til den leverandør, der leverer hjælpen. Hvem kan få hjælp? Sønderborg Kommune tilbyder en række muligheder for hjælp, hvis du er midlertidigt eller varigt svækket fysisk, psykisk eller socialt og derfor ikke selv kan udføre almindelige opgaver i din hverdag. Det kan fx dreje sig om, at du har et behov for rehabilitering, træning eller hjælp til at klare dagligdagens praktiske opgaver som rengøring og vask af tøj, eller for personlig hjælp og pleje, fx hjælp til bad, påklædning, indkøb eller måltider. Desuden kan du blandt andet søge om omsorgstandpleje, en korttidsplads, nødkald, daghjem, madservice, ældrebolig eller plejebolig. Hvad kan du få hjælp til? Visitatorerne i visitationsafdelingen tildeler følgende ydelser rehabiliteringsforløb personlig hjælp og pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) psykisk pleje og omsorg afløsning i eget hjem madservice midlertidigt ophold på korttidsplads ældreboliger og plejeboliger omsorgstandpleje post til døren nødkald genoptræning og vedligeholdelsestræning daghjem. Sønderborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for disse ydelser. I de forskellige kvalitetsstandarder kan du blandt andet læse nærmere om kommunens kriterier for, hvem der kan få bevilget hjælp og om hjælpens indhold og omfang. Du eller dine pårørende kan kontakte visitatorerne i Job og Velfærds visitationsafdeling, hvis du får brug for én eller flere af ovennævnte ydelser. 1

2 Hvordan vurderes dit behov for hjælp? I det følgende beskriver vi, hvordan visitation og revurdering almindeligvis foregår i visitationsafdelingen. Herunder hvordan og på hvilket grundlag, visitatorerne træffer afgørelse om hvilken hjælp, pleje, støtte eller andre ydelser du kan få. Du eller dine pårørende kontakter visitatorerne, når der opstår et behov for hjælp, pleje eller støtte. Ved akut opståede behov starter vi hjælpen op akut. Visitator aftaler tidspunkt for et besøg i dit hjem. Visitator besøger dig senest 10 hverdage efter henvendelse om personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp. For andre ydelser kan der gå længere tid, før visitator kommer på besøg. Besøget i dit hjem er som hovedregel mellem dig og visitator. Vi opfordrer til, at du inviterer en pårørende eller bisidder med til samtalen. Du har også mulighed for at vælge en partsrepræsentant til at tale og handle på dine vegne. Ved besøget gennemgår visitator i samarbejde med dig, hvordan du klarer dig i hverdagen, og hvilken hjælp, pleje, støtte eller andre ydelser, du har behov for. Visitator informerer dig om mulige leverandører af hjælp og udleverer informationsmateriale fra dem. Visitator vejleder dig desuden efter behov om andre hjælpeordninger. Visitator anmoder dig om samtykke, hvis der bliver behov for at indhente eller videregive oplysninger (fx til/fra læge, sygehus eller andre). Når du ansøger om hjælp til personlige og/ eller praktiske opgaver, er Sønderborg Kommune forpligtet til at vurdere, om et målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte dit behov for personlig og/eller praktisk hjælp. Visitatorerne foretager den vurdering, når de behandler ansøgningen. Du kan læse mere om rehabilitering i kvalitetsstandarden Rehabiliteringsforløb. Ved vurdering af dit behov for hjælp lægger visitator blandt andet vægt på Hvad kan du gøre selv? Hvad kan du klare selv ved brug af hjælpemiddel og/eller velfærdsteknologi, ved rehabilitering og træning eller ved en anden indretning af din bolig? Er der andre i dit hjem (fx ægtefælle, samlever eller voksne hjemmeboende børn), der kan hjælpe dig med nogle af opgaverne? Hvad kan du og medarbejderne gøre sammen (dvs. hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder)? Hvad skal medarbejderne gøre for dig? Afgørelsen om hjælp, pleje, støtte eller andre ydelser træffes ud fra lovgivningen, en konkret individuel vurdering af din samlede situation, funktionsvurderingen, øvrige oplysninger til sagen samt kommunens serviceniveau. Du modtager en skriftlig afgørelse, der indeholder oplysninger om hvad du har fået bevilget, og hvad du ikke kan få hjælp til begrundelse for afgørelsen formål med det, du har fået bevilget valg af leverandør lovgrundlag klagevejledning. Du kan som udgangspunkt forvente at modtage afgørelsen senest to uger efter visitators besøg, hvis visitator ikke har behov for at indhente yderligere oplysninger fra andre. Visitator opstiller i samarbejde med dig formål for de forskellige indsatser. Visitator sender funktionsvurdering, ydelsesoversigt og personoplysninger til den leverandør, du vælger Du bliver tilbudt kvalitetsstandarder for de ydelser, som du bliver bevilget. 2

3 Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Sønderborg Kommune tilbyder borgerne. Registrering af oplysninger: Sønderborg Kommune registrerer relevante oplysninger om dig elektronisk for at kunne behandle din sag og vurdere dit behov for hjælp. Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i oplysningerne. Visitation ved akut opståede behov: Ved akut opstået sygdom anbefaler vi, at du kontakter din egen læge eller vagtlægen. Hvis du i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp, så skal du tale med din leverandør, hvis dit behov for hjælp akut forandrer sig. Terminalordning: Terminalordning er et tilbud til den borger, der er uhelbredeligt syg, dvs. at der kun kan tilbydes lindrende (palliativ) behandling. Hvis der er behov for udskrivningssamtale i forbindelse med, at borgeren er indlagt på sygehuset, så vil det som hovedregel være en hjemmesygeplejerske, der deltager i samtalen. Hjemmesygeplejersken visiterer til personlig hjælp og pleje ud fra kommunens serviceniveau. Ofte er behovet for hjælp svingende, og hjælpen vil derfor blive tilpasset borgerens behov efter aftale mellem borgeren, de pårørende og sygeplejersken. Tilmelding til terminalordningen sker via egen læge eller sygehuslæge. Revurdering af hjælp: Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation. Vi tilpasser hjælpen, hvis der sker væsentlige forandringer i dine behov eller i dit funktionsniveau, ved ændringer i din husstand samt ved ændringer af kommunens serviceniveau. Som grundregel revurderer visitatorerne dit funktionsniveau og din hjælp hvert andet år, eller når dit funktionsniveau og dine behov ændrer sig. Hvad kan du ikke få hjælp til? Dette kan du læse nærmere om i kommunens forskellige kvalitetsstandarder. Tilkøbsydelser Sønderborg Kommune må ikke sælge dig ekstra hjælp mod betaling. Det er alene kommunens private leverandører af hjemmepleje, der må levere tilkøbsydelser til dig. Du skal selv betale for tilkøbsydelserne, hvis du aftaler med en privat leverandør, at de skal hjælpe dig med opgaver, der ikke indgår i din bevilling fra Sønderborg Kommune. Hvad koster hjælpen? Som udgangspunkt er hjælpen gratis. Der er dog undtagelser. Du skal selv betale for madservice døgntakst for ophold på korttidspladser (til dækning af udgifter til kost, tøjvask m.m.) rengøringsartikler og lignende omsorgstandpleje visse kørselsordninger husleje m.m. i ældreboliger og plejeboliger. Undtagelserne er nærmere beskrevet i kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser. Du kan få oplyst de aktuelle takster i Job og Velfærds visitationsafdeling eller se dem på kommunens hjemmeside Hvornår leveres hjælpen? Tidspunkterne for levering af hjælpen er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder. Leverandøren planlægger og udfører hjælpen i samarbejde med dig. Ny hjælp iværksættes hurtigst muligt efter visitationsbesøget efter aftale med dig: Personlig pleje senest en uge efter, at visitator har bevilget dig personlig hjælp og pleje. Praktisk hjælp senest to uger efter bevillingen. 3

4 Hvem leverer hjælpen? Dette kan du læse nærmere om i kommunens forskellige kvalitetsstandarder. Frit valg af leverandør Praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje er omfattet af fritvalg. Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpen skal udføres af: Den kommunale hjemmepleje En privat leverandør af hjemmepleje, som Sønderborg Kommune har indgået kontrakt med En person, som du selv udpeger til at udføre den hjælp, du har fået bevilget. Personen skal opfylde kommunens kvalitetskrav fx i relation til uddannelse m.v. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel. Krav til leverandøren af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje Leverandøren er forpligtet til at sikre, at hjælpen leveres i overensstemmelse med lovgrundlaget Sønderborg kommunes serviceniveau den kontrakt leverandøren har indgået med Job og Velfærd den konkrete afgørelse om hjælp. Desuden er leverandøren forpligtet til at sikre, At hjælpen bliver udført med nærvær, tryghed og respekt. At hjælpen bliver iværksat hurtigst muligt efter aftale med dig og senest en uge efter tildelingen af personlig hjælp og pleje og senest to uger efter tildelingen af praktisk hjælp. At akutte opgaver bliver iværksat fra time til time. At du får tildelt en fast kontaktperson hos leverandøren. At kontaktpersonen sikrer sammenhæng i hjælpen og tilpasser hjælpen efter dine behov. At hjælpen så vidt muligt bliver tilrettelagt, så det er den/de samme medarbejdere, der udfører den. At hjælpen bliver leveret til tiden +/- en time. At leverandøren kontakter dig, hvis hjælpen bliver forsinket i mere end en time i forhold til det aftalte tidspunkt. At leverandøren ikke må aflyse hjælpen. Det kan i enkelte situationer være nødvendigt at ændre en aftale mellem en leverandør og dig. I det tilfælde kontakter leverandøren dig og tilbyder dig at udføre erstatningshjælp snarest muligt. At du oplever, at den tildelte hjælp bliver udført som planlagt og i nært samarbejde med dig. At leverandøren er forpligtet til at orientere visitationsafdelingen om væsentlige ændringer i din tilstand. Leverandøren skal orientere visitator, når de ikke kan levere ydelsen i henhold til bevillingen. At hjælpen som udgangspunkt bliver udført af social- og sundhedsuddannet personale eller elever. Personale uden relevant faglig uddannelse kan varetage opgaverne, hvis de har tilegnet sig relevante kompetencer indenfor arbejdsområdet. At alle medarbejdere skal kunne identificere sig overfor dig. At personalet har tavsheds- og oplysningspligt om forhold, som de ser og hører i forbindelse med, at de udfører deres arbejde. At leverandøren har viden om og kan vejlede i arbejdsmiljølovens krav til indretning af hjemmet. Krav til leverandørerne af de øvrige ydelser fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Hvad forventes af dig? Du bestemmer selv, hvilken leverandør du ønsker til praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og til betalt vareudbringning. Du informerer visitationsafdelingen, hvis der sker ændringer i din samlede situation. Både hvis du får yderligere behov for hjælp, men også hvis du får det bedre og derfor måske ikke længere vil være berettiget til dele af den tildelte hjælp. 4

5 Du er hjemme, når personalet leverer hjælpen. Du stiller nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet. Materialerne skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. Du samarbejder omkring de arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Du giver leverandøren besked senest kl. 12 dagen før, hvis du er forhindret i at modtage hjælp eller du ikke har behov for hjælp den aftalte dag. Du aftaler det med leverandøren, hvis du ønsker aftalen flyttet til en anden dag. Du er indforstået med, at hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og personalet ikke kan komme i kontakt med dig eller pårørende, så kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning. Du er indforstået med, at hvis du selv aflyser eller udebliver fra et planlagt besøg, så får du som udgangspunkt ikke et erstatningsbesøg. Værdigrundlag og kvalitetsmål Værdigrundlag og grundprincipper Sønderborg Kommune lægger vægt på At hjælpen bliver ydet med nærvær, tryghed og respekt. At hjælpen skal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte persons ressourcer, behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. At hjælpen bliver ydet med et forebyggende og aktiverende sigte, så den enkelte opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. At du oplever, at du så vidt muligt kan fast holde de vaner og rytmer, som du trives med. At du oplever sammenhæng og forudsigelighed i plejen og i den samlede indsats. At dine pårørende inddrages, når det er relevant og med respekt for din selvbestemmelse. At hjælpen bliver leveret i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. At hjælpen som udgangspunkt ikke kan overstige kommunens serviceniveau. At du får tildelt en fast kontaktperson hos leverandøren. At kontaktpersonen sikrer kontinuitet i hjælpen og tilpasser hjælpen efter dine behov. At du modtager den tildelte hjælp, pleje eller støtte. At hjælpen bliver planlagt og udført i nært samarbejde med dig. At du kender baggrunden for afgørelsen ved at få en individuel begrundelse og dokumentation for afgørelsen. At personalet anvender og bidrager til nødvendig dokumentation om dig og dine behov. At hjælpen bliver udført på et korrekt fagligt niveau og ud fra kommunens faglige procedurer og retningslinjer. Kvalitetsmål for visitationen At visitationsforløbet tager afsæt i forvaltningens værdier om nærvær, tryghed og respekt samt visionen om aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. At visitationsforløbet tager afsæt i rehabiliteringsstrategiens handleplan for ældreområdet hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. At visitationen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At visitationen bygger på et forebyggende, rehabiliterende og aktiverende sigte med henblik på, at du opnår så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. At visitator sikrer en korrekt dokumentation af sagen med udgangspunkt i de nødvendige oplysninger til sagen. 5

6 At der træffes juridisk korrekte afgørelser, der sikrer din retssikkerhed, med individuel sagsbehandling, tydelig begrundelse for afgørelsen og at den tildelte hjælp tager afsæt i Sønderborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau. I kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser kan du læse mere om Sønderborg Kommunes kvalitetsmål for leverancen og for dig som borger. Kvalitetsopfølgning Der følges løbende op på kvaliteten af de ydelser som borgerne er bevilget. Opfølgningen er beskre vet i Sønderborg Kommunes tilsynspolitik for hjemmeplejen og består blandt andet i: en brugerundersøgelse i hver valgperiode ledelsestilsyn udført af den leverandør, du har valgt koordineringsmøder mellem visitationsafdelingen og leverandører opfølgningsmøder med leverandører borgerrettede tilsyn udført af myndigheden. Hjemmet som arbejdsplads Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventer vi, At du accepterer, at den bevilgede hjælp bliver udført ud fra arbejdsmiljølovens krav til indretning af dit hjem. At du accepterer, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at installere hjælpemidler i dit hjem (fx en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper og lignende. At du stiller nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet, fx rengøringsartikler, klude mv. De skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. At der er oplyste og ubesværede adgangsforhold, og at der blandt andet er ryddet for sne. At eventuelle husdyr er lukket inde, når medarbejderne udfører hjælpen. Sønderborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Medarbejderne kan derfor ikke blive pålagt at arbejde i dit hjem samtidig med, at du eller andre ryger. Personalet må ikke modtage gaver af dig eller dine pårørende. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Hvis du vil klage? Du er velkommen til at kontakte Job og Velfærds visitationsafdeling, hvis du ønsker vejledning i en eventuel klagesag. Dine klagemuligheder afhænger af, hvilken ydelse klagen vedrører. Du vil modtage en skriftlig klagevejledning sammen med visitators afgørelse. Du kan klage, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen om den hjælp du har søgt sagsbehandlingen leverandørens medarbejdere den måde som opgaven bliver udført og leveret på omfanget og indholdet af den tildelte hjælp. Du sender din klage til Job og Velfærd. Vi anbefaler, at du i første omgang kontakter din leverandør, hvis du ønsker at klage over personalet eller over den måde, de udfører hjælpen på. Lovgrundlag Det er primært serviceloven, der er lovgrundlaget for de ydelser, du får bevilget. Det specifikke lovgrundlag for de forskellige indsatser fremgår af kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser. Lovgrundlaget står også beskrevet i visitators afgørelse. Du kan se denne kvalitetsstandard og Sønderborg Kommunes øvrige kvalitetsstandarder på kommunens hjemmeside 6

7 Information Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte Job og Velfærd Visitationsafdelingen Ellegårdvej 25 A 6400 Sønderborg Tlf Godkendelse Kvalitetsstandarden er godkendt i Social- og Seniorudvalget den 12. april

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for personlig hjælp

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016

Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016 Forslag Tøjvask Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard tøjvask Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for tøjvask i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er tøjvask? 4 Hvem kan få hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Anretning af mad Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kommunal vaskeordning

Kommunal vaskeordning Kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald efter servicelovens 112

Nødkald og sygeplejekald efter servicelovens 112 Nødkald og sygeplejekald efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for tilbud om personlig hjælp eller

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD Sygepleje Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om sygepleje til borgere, som bor i eget hjem, på plejecenter eller på korttidsplads.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker hjælpen Man kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hvad er formålet

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp efter servicelovens 83 Rengøring og tøjvask

Praktisk hjælp efter servicelovens 83 Rengøring og tøjvask Praktisk hjælp efter servicelovens 83 Rengøring og tøjvask Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service.

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Praktisk Hjælp Hvad er ydelsens lovgrundlag 1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 1 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 88 91, 94-95 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pleje. Voksenservice

Kvalitetsstandard Pleje. Voksenservice Kvalitetsstandard Pleje Voksenservice 1. Overordnede rammer Personlig pleje 1.1 Formål med Sikre at personer, som i kortere eller længere tid har behov lovgivningen for personlig hjælp, pleje og støtte,

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Din hjemmepleje din støtte

Din hjemmepleje din støtte Din hjemmepleje din støtte Kære borger I denne pjece kan du læse om; hvad praktisk hjælp og personlig pleje omfatter, hvad du kan forvente af Horsens Kommune, samt hvad du selv skal være opmærksom på i

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Rehabilitering Personlig pleje

Rehabilitering Personlig pleje Rehabilitering Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering personlig pleje: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor du i fællesskab med en ergoterapeut

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Rehabilitering Praktisk hjælp

Rehabilitering Praktisk hjælp Rehabilitering Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering praktisk hjælp: Hvem kan få rehabilitering: Visitation: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Madservice efter servicelovens 83

Madservice efter servicelovens 83 Madservice efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for madservice Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for madservice til borgere i eget hjem. Hvem kan

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 1 Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Praktisk hjælp?...2

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning daghjem, aflastning døgnophold, afløsning i hjemmet

Kvalitetsstandard for aflastning daghjem, aflastning døgnophold, afløsning i hjemmet Center for Ældre og Omsorg 1 Kvalitetsstandard for aflastning daghjem, aflastning døgnophold, afløsning i hjemmet Lov om social service 84. 2019 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005 12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere