Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej Søborg Tlf Cvr.nr % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 1 af 13

2 FORSIKRINGSVILKÅR Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår nr /2011 AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med SELANDIA FORSIKRING A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og Forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.. YDERLIGERE OPLYSNINGER På forsikring og pensions hjemmeside, og på ankenævnet for forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 2 af 13

3 FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: o o o Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Selandia Forsikring A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 3 af 13

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. FÆLLESBETINGELSER Hvem dækkes? Hvad dækkes? Undtagen risiko Motorløb kap - og væddeløb Ændringer i selvrisikoen Betaling af præmien Indeksregulering af præmien Præmieregulering Salg af køretøjet Forsikringens opsigelse KASKOFORSIKRING Kaskoforsikring Hvad dækkes Undtagelser Fortsæt, spiritus, førerbevis m.v RETSHJÆLPFORSIKRING REDNING I UDLANDET INDBOFORSIKRING Indboforsikring Hvilke genstande dækkes Forsikringssum Hvilke skader dækker indboforsikringen Reparationer Udstrømning af vand Skade som følge af voldsomt sky eller tøbrud, Færdselsuheld De forsikrede Tyveri / Hærværk Røveri / overfald HVIS SKADEN SKER Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 4 af 13

5 6.1 Skadeanmeldelse Merværdiafgift Selvrisiko Ankenævn ,5 Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 5 af 13

6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1 Hvem dækkes? Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet. Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service o.l., er kun dækket for kørselsskader, når når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er en ny ejer dækket af kaskoforsikringen ( 2 ) i 3 uger efter ejerskiftet idet omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for evt. Selvrisiko på forsikringen. Indboforsikringen ophører straks ved ejerskifte. 1.2 Hvad dækkes? Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn-kort ordningen. 1.3 Undtagen risiko Forsikringen dækker ikke skader eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger. Neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssig af selskaberne. 1.4 Motorløb kap - og væddeløb Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under / ved nationale orienterings, pålideligheds og økonomiløb hvis: a) Løbet foregår i Danmark b) Politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves c) Foreskrevne løbsregler overholdes Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet, der opstår under / ved d) Enhver kørsel på bane e) Enhver kørsel på område, der er afspærret til hastighedskonkurrencer. ( manøvre og specialprøver ), kap og væddekørsel f) Hastighedskonkurrence, anden kap og væddekørsel på privat eller offentlig vej Øvelseskørsel Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under / ved øvelseskørsel. ( glatføre, manøvre og skolekørsel o.l.) hvis: a) Kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet b) Kørslen foregår under instruktion fra motor eller kørelæreorganisation eller tilsvarende sagkyndige. 1.5 Ændringer i selvrisikoen Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder køretøjsskifte, køretøjets anvendelse, indretning, vægt, registreingsadresse, udlejning eller andre ændringer, skal der straks ske anmeldelse til Selandia Forsikring A/S, for at vilkårene kan blive reguleret efter Selandia Forsikring A/S s gældende tarif og forsikringsbetingelser. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 6 af 13

7 1.6 Betaling af præmien Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves evt. Afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift samt gebyr er, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves over giro eller BS eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning / indbetaling af præmien. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse. ( rykker 1 ) Om betaling af præmien. Hvis betalingen ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelse af denne påmindelse. ( rykker 1 ) Bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse. ( rykker 2 ). Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder evt. Udpantning, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at kræve ekspeditionsgebyr samt morarenter og andre omkostninger, svarende til Selandia Forsikring A/S s omkostninger herved. Hvis disse omkostninger stiger er Selandia Forsikring A/S berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Selandia Forsikring A/S straks underrettes herom. 1.7 Indeksregulering af præmien Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophøre udgivelsen af nævnte lønindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. 1.8 Præmieregulering Hvis policen præmier eller forsikringsbetingelser ændres, er såvel forsikringstageren som Selandia Forsikring A/S berettiget til med mindst en måneds varsel, at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdag. Forsikringstageren har ret til at forlange forsikringen ophævet til den pågældende præmieforfaldsdag, dersom denne ikke ønsker at acceptere Selandia Forsikring A/S s krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser, og skriftligt meddele Selandia Forsikring A/S dette, inden pågældende præmieforfaldsdag. 1.9 Salg af køretøjet Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero. Forsikringstageren skal straks underrette Selandia Forsikring A/S om salget. Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse videreføres forsikringen, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter Selandia Forsikring A/S s gældende tarif og forsikringsvilkår Forsikringens opsigelse Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med mindst en måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Kort opsigelse Du kan opsige di Campingvogn Camplet Trailer forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i kraft i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 7 af 13

8 Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan Selandia Forsikring A/S ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil en måned efter skadens afslutning, opsiges med 14 dages varsel. Selandia Forsikring A/S er desuden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke holdes forsvarligt ved lige, eller forsikringstageren nægter Selandia Forsikring A/S adgang til at besigtige det. Hvis Selandia Forsikring A/S på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af automobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører. Forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fælles register ( Amaliegade København k ) Sker på grundlag af en tilladelse, meddelt datatilsynet på en række vilkår. 2. KASKOFORSIKRING 2.0 Kaskoforsikring Er der tegnet kaskoforsikring, fremgår det af policen. 2.1 Hvad dækkes Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de anførte undtagelser, enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Udover selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør, herunder fortelte, samt afmonteret tilbehør, der alene kan anvendes i forbindelse med køretøjet. Almindelig indbo dækkes kun efter bestemmelserne i 5, forudsat at forsikringen er udvidet hertil. 2.2 Undtagelser Kaskoforsikringen omfatter ikke: a) Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske, elektriske og eller elektroniske dele, medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri, hærværk eller er sket under transport på andet befordringsmiddel b) Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel eller brand. c) Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning, ( f.eks.fugt, råd,svamp, tæring,rust eller frostsprængning ) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slidtage, stenslag i lak, ridser o.l. d) Skade, der indtræffer medens køretøjet var udlejet, medmindre, det fremgår af policen, at forsikringen er udvidet til at dække udlejning. 2.3 Fortsæt, spiritus, førerbevis m.v. Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er: A) Forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, jfr. Forsikringsbetingelsernes 18. B) Forvoldt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der var beruset, jfr. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 8 af 13

9 Forsikringsaftalelovens 20. C) Indtrådt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Er en skade, som nævnt under a-c ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at hans ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Har Selandia Forsikring A/S på andet grundlag end policens måtte betale en skade, der ikke er forvoldt af forsikringstageren selv, kan beløbet forlanges refunderet. 3. RETSHJÆLPFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af de fuldstændige forsikringsvilkår, som kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S Eller hentes på vores hjemmeside REDNING I UDLANDET Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Forsikringen omfatter påhængsvogne og campingvogne til person og varevogne med tilladt totalvægt på ikke over 3,5 ton. Dækningen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest gældende røde SOS-kort. Der kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S 5. INDBOFORSIKRING 5 Indboforsikring Er der tegnet indboforsikring fremgår det af policen. 5.1 Hvilke genstande dækkes Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til køretøjet, og som sædvaneligt befinder sig i køretøjet Forsikringen omfatter ikke: a) Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. b) Penge, værdipapirer, mønt og frimærkesamling c) Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus. d) Cykler, søfartøjer, og motordreven køretøjer eller dele hertil. e) Genstande, der er eller ville være omfattet af forsikringstagerens forsikring for helårsboligen. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 9 af 13

10 5.2 Forsikringssum Forsikringen for indbo i køretøjet dækker for hver forsikringsbegivenhed med den aftalte forsikringssum, som fremgår af policens forside, som første risikodækning. I forbindelse med skade dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande. 5.3 Hvilke skader dækker indboforsikringen. Selandia Forsikring A/S kan enten lade knallerten reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller yde erstatning in natura. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt Reparation Brand: Forsikringen dækker skader ved brand ( ildsvåde ) samt skader efter pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg. Forsikringen dækker ikke : a) Skader, der alene består af svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lign. b) Skader på ting, der med fortsæt udsættes for ild eller varme, selv om den pågældende genstand derved kommer i brand. c) Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater ( f.eks. radio og fjernsynsapparater ) foranlediget ved kortslutning, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand. Eksplosion. Forsikringen dækker skader ved eksplosion. Ved eksplosion forstås en meget hurtig forløbende forbrænding eller kemisk proces der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt. Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger. En trykkoger med tilstoppet ventil kan sprænge, men ikke eksplodere. Her sker ingen antændelse eller anden kemisk proces. Direkte lynnedslag : Forsikringen dækker skader, som følge af direkte lynnedslag, samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele deraf. Der er kun tale om direkte lynnedslag, når der på køretøjet kan konstateres skader, der er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning Udstrømning af vand Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning ( altså ikke dryp eller udsivning ) af vand fra installationer eller beholdere på 10 ltr. Og derover. Forsikringen dækker ikke: a) Skader opstået ved påfyldning eller aftapning af vand. b) Skader som følge af frostsprængning Skade som følge af voldsomt sky eller tøbrud, storm, sne tryk. Forsikringen dækker nedbørs, storm, og sne tryks skader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på køretøjet, hvori de forsikrede genstande befinder sig. Forsikringen dækker ikke: a) Skader på udendørs ting, herunder ting der befinder sig i forteltet. b) Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 10 af 13

11 5.3.4 Færdselsuheld De forsikrede genstande er dækket mod tab og beskadigelse som følge af færdselsuheld ( sammenstød, påkørsel, væltning ) Hvor et trafikmiddel er indblandet Tyveri / Hærværk Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst køretøj ( Ikke fortelt ) samt hærværk i forbindelse hermed. I den tid køretøjet er beboet, dækker forsikringen tillige Tyveri / Hærværk af / på de forsikrede genstande, der befinder sig udendørs, herunder fortelt eller i uaflåst køretøj. Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande. Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs, herunder i forteltet eller i uaflåst køretøj, kan ikke overstige 10% af forsikringssummen for indbo Røveri / overfald Forsikringen dækker røveri og overfald, hvorved forstås, tyveri som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold og trusler, hvis den sikrede med det samme råber om hjælp. 6. HVIS SKADEN SKER 6.1 Skadeanmeldelse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til Selandia Forsikring A/S. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve køretøjet skal der foruden til Selandia Forsikring A/S, omgående ske anmeldelse til politiet. Ved tyveri af genstande med en samlet værdi over kr ,- vil de ved anmeldelse til politiet i Danmark få udleveret en kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen skal de indsende til Selandia Forsikring A/S sammen med deres skadeanmeldelse. Ved tyveri i udlandet skal der med skadeanmeldelsen til Selandia Forsikring A/S indsendes en skriftlig bekræftelse af politianmeldelsen til det stedlige politi. Det er nødvendigt, at det ved tyverianmeldelsen sandsynliggøres, at der er sket et tyveri. Forsikringstageren må ikke uden Selandia Forsikring A/S s samtykke kassere eller fjerne beskadigede genstande eller træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det vil være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. 6.2 Merværdiafgift Merværdiafgift, i henhold til lov nr. 375 af 18/ med senere ændringer, betales af Selandia Forsikring. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder, at merværdiafgiften bæres endeligt af disse i det omfang, den registrerede virksomhed kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Selandia Forsikring A/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender den registrerede virksomhed opgørelse ved skadens afregning. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selandia Forsikring A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 11 af 13

12 6.3 Selvrisiko Selvrisikoens størrelse fremgår af policen. Selvrisiko skal ikke betales: a) Ved tyveri begået af en kendt gerningsmand. b) Ved hærværk begået af en kendt gerningsmand c) Ved skade alene dækket efter forsikringsvilkårenes 4 ( Redningsforsikring i udlandet ) Har Selandia Forsikring A/S i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har Selandia Forsikring A/S ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Selandia Forsikring A/S s udlæg. Betales selvrisikoen ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selandia Forsikring A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Under retshjælpsforsikringen påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko, se 3. Stk Ankenævn. Hvis de bliver uenig med Selandia Forsikring A/S om forsikringen og en fornyet henvendelse til afdelingen ikke har ført til tilfredsstillende resultat, kan du kontakte direktionen, som er Selandia Forsikring A/S s klageansvrlige afdeling. Selandia Forsikring A/S Automatikvej Søborg Tlf Fører henvendelsen til direktionen ikke til tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaards Gade København v Tlf ml Klagen skal indsendes på et særligt skema, som fås hos Selandia Forsikring A/S eller Ankenævnet. Ved klager til ankenævnet skal forsikringstageren betale et mindre gebyr. 6,5 Hvordan beregnes erstatningen Selandia Forsikring A/S kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller yde erstatning in natura. Selandia forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota, eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Kan skade på køretøjets ruder lovligt og forsvarligt repareres, kan Selandia Forsikring A/S kræve reparation frem for udskiftning af ruden. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at anvise reparatør, og leverandør af reservedele. Forøgede udgifter ved reparation fortaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet er overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, jfr. Forsikringsvilkårenes 1, stk. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 12 af 13

13 1.1, 2 og 3. afsnit, skal reparationer som kan udføres på den pågældendes eget værksted udføres til nettopriser. Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter værkstedet for denne. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter at Selandia Forsikring A/S har modtaget skadeanmeldelsen, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Det skaderamte køretøj tilfalder Selandia Forsikring A/S Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til reparatør betales af Selandia Forsikring hvis transport på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler Selandia Forsikring A/S tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dets hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement e.l Indbo Erstatning for skade på de forsikrede indbogenstande kan ikke overstige forsikringssummen. Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille forsikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota, eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt. Indbogenstande, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Selandia Forsikring kan erstatte tabet ved enten: a) At sætte beskadigede indbogenstande i væsentligt samme stand som før skaden, og eller b) At godtgøre eventuel værdiforringelse, eller c) At fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem, der er beskadiget eller stjålet, eller d) Udbetale et kontant erstatningsbeløb Voldgift Både forsikrede og Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges han af præsidenten for sø og handelsretten. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 13 af 13

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Campingvogn/Påhængsvogn

Forsikringsbetingelser. for. Campingvogn/Påhængsvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn/Påhængsvogn MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97C1 - Juli 2004

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97C1 - Juli 2004 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 97C1 - Juli 2004 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97C1

Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97C1 Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97C1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 97A1. Maj 2005 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02

Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Veterankøretøj og klassisk køretøj Forsikringsbetingelser M20-02 For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere