Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej Søborg Tlf Cvr.nr % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 1 af 13

2 FORSIKRINGSVILKÅR Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår nr /2011 AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med SELANDIA FORSIKRING A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og Forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.. YDERLIGERE OPLYSNINGER På forsikring og pensions hjemmeside, og på ankenævnet for forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 2 af 13

3 FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: o o o Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Selandia Forsikring A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 3 af 13

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. FÆLLESBETINGELSER Hvem dækkes? Hvad dækkes? Undtagen risiko Motorløb kap - og væddeløb Ændringer i selvrisikoen Betaling af præmien Indeksregulering af præmien Præmieregulering Salg af køretøjet Forsikringens opsigelse KASKOFORSIKRING Kaskoforsikring Hvad dækkes Undtagelser Fortsæt, spiritus, førerbevis m.v RETSHJÆLPFORSIKRING REDNING I UDLANDET INDBOFORSIKRING Indboforsikring Hvilke genstande dækkes Forsikringssum Hvilke skader dækker indboforsikringen Reparationer Udstrømning af vand Skade som følge af voldsomt sky eller tøbrud, Færdselsuheld De forsikrede Tyveri / Hærværk Røveri / overfald HVIS SKADEN SKER Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 4 af 13

5 6.1 Skadeanmeldelse Merværdiafgift Selvrisiko Ankenævn ,5 Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 5 af 13

6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1 Hvem dækkes? Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet. Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service o.l., er kun dækket for kørselsskader, når når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af køretøjet er en ny ejer dækket af kaskoforsikringen ( 2 ) i 3 uger efter ejerskiftet idet omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for evt. Selvrisiko på forsikringen. Indboforsikringen ophører straks ved ejerskifte. 1.2 Hvad dækkes? Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn-kort ordningen. 1.3 Undtagen risiko Forsikringen dækker ikke skader eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger. Neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssig af selskaberne. 1.4 Motorløb kap - og væddeløb Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under / ved nationale orienterings, pålideligheds og økonomiløb hvis: a) Løbet foregår i Danmark b) Politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves c) Foreskrevne løbsregler overholdes Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet, der opstår under / ved d) Enhver kørsel på bane e) Enhver kørsel på område, der er afspærret til hastighedskonkurrencer. ( manøvre og specialprøver ), kap og væddekørsel f) Hastighedskonkurrence, anden kap og væddekørsel på privat eller offentlig vej Øvelseskørsel Forsikringen dækker skade på køretøjet, som opstår under / ved øvelseskørsel. ( glatføre, manøvre og skolekørsel o.l.) hvis: a) Kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet b) Kørslen foregår under instruktion fra motor eller kørelæreorganisation eller tilsvarende sagkyndige. 1.5 Ændringer i selvrisikoen Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder køretøjsskifte, køretøjets anvendelse, indretning, vægt, registreingsadresse, udlejning eller andre ændringer, skal der straks ske anmeldelse til Selandia Forsikring A/S, for at vilkårene kan blive reguleret efter Selandia Forsikring A/S s gældende tarif og forsikringsbetingelser. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 6 af 13

7 1.6 Betaling af præmien Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves evt. Afgifter, herunder stempelafgift, statsafgift, bevisafgift samt gebyr er, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves over giro eller BS eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning / indbetaling af præmien. Betales præmien ikke, sendes en påmindelse. ( rykker 1 ) Om betaling af præmien. Hvis betalingen ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelse af denne påmindelse. ( rykker 1 ) Bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse. ( rykker 2 ). Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder evt. Udpantning, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at kræve ekspeditionsgebyr samt morarenter og andre omkostninger, svarende til Selandia Forsikring A/S s omkostninger herved. Hvis disse omkostninger stiger er Selandia Forsikring A/S berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Selandia Forsikring A/S straks underrettes herom. 1.7 Indeksregulering af præmien Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophøre udgivelsen af nævnte lønindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. 1.8 Præmieregulering Hvis policen præmier eller forsikringsbetingelser ændres, er såvel forsikringstageren som Selandia Forsikring A/S berettiget til med mindst en måneds varsel, at forlange ændringen gennemført fra en præmieforfaldsdag. Forsikringstageren har ret til at forlange forsikringen ophævet til den pågældende præmieforfaldsdag, dersom denne ikke ønsker at acceptere Selandia Forsikring A/S s krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser, og skriftligt meddele Selandia Forsikring A/S dette, inden pågældende præmieforfaldsdag. 1.9 Salg af køretøjet Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero. Forsikringstageren skal straks underrette Selandia Forsikring A/S om salget. Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse videreføres forsikringen, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter Selandia Forsikring A/S s gældende tarif og forsikringsvilkår Forsikringens opsigelse Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med mindst en måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Kort opsigelse Du kan opsige di Campingvogn Camplet Trailer forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i kraft i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 7 af 13

8 Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan Selandia Forsikring A/S ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil en måned efter skadens afslutning, opsiges med 14 dages varsel. Selandia Forsikring A/S er desuden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke holdes forsvarligt ved lige, eller forsikringstageren nægter Selandia Forsikring A/S adgang til at besigtige det. Hvis Selandia Forsikring A/S på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af automobilforsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører. Forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fælles register ( Amaliegade København k ) Sker på grundlag af en tilladelse, meddelt datatilsynet på en række vilkår. 2. KASKOFORSIKRING 2.0 Kaskoforsikring Er der tegnet kaskoforsikring, fremgår det af policen. 2.1 Hvad dækkes Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de anførte undtagelser, enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Udover selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør, herunder fortelte, samt afmonteret tilbehør, der alene kan anvendes i forbindelse med køretøjet. Almindelig indbo dækkes kun efter bestemmelserne i 5, forudsat at forsikringen er udvidet hertil. 2.2 Undtagelser Kaskoforsikringen omfatter ikke: a) Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske, elektriske og eller elektroniske dele, medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri, hærværk eller er sket under transport på andet befordringsmiddel b) Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel eller brand. c) Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning, ( f.eks.fugt, råd,svamp, tæring,rust eller frostsprængning ) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slidtage, stenslag i lak, ridser o.l. d) Skade, der indtræffer medens køretøjet var udlejet, medmindre, det fremgår af policen, at forsikringen er udvidet til at dække udlejning. 2.3 Fortsæt, spiritus, førerbevis m.v. Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er: A) Forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, jfr. Forsikringsbetingelsernes 18. B) Forvoldt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der var beruset, jfr. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 8 af 13

9 Forsikringsaftalelovens 20. C) Indtrådt, medens køretøjet trækkes af et køretøj, som blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Er en skade, som nævnt under a-c ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at hans ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed. Har Selandia Forsikring A/S på andet grundlag end policens måtte betale en skade, der ikke er forvoldt af forsikringstageren selv, kan beløbet forlanges refunderet. 3. RETSHJÆLPFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter. Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af de fuldstændige forsikringsvilkår, som kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S Eller hentes på vores hjemmeside. 4. REDNING I UDLANDET Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Forsikringen omfatter påhængsvogne og campingvogne til person og varevogne med tilladt totalvægt på ikke over 3,5 ton. Dækningen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest gældende røde SOS-kort. Der kan rekvireres hos Selandia Forsikring A/S 5. INDBOFORSIKRING 5 Indboforsikring Er der tegnet indboforsikring fremgår det af policen. 5.1 Hvilke genstande dækkes Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til køretøjet, og som sædvaneligt befinder sig i køretøjet Forsikringen omfatter ikke: a) Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. b) Penge, værdipapirer, mønt og frimærkesamling c) Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus. d) Cykler, søfartøjer, og motordreven køretøjer eller dele hertil. e) Genstande, der er eller ville være omfattet af forsikringstagerens forsikring for helårsboligen. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 9 af 13

10 5.2 Forsikringssum Forsikringen for indbo i køretøjet dækker for hver forsikringsbegivenhed med den aftalte forsikringssum, som fremgår af policens forside, som første risikodækning. I forbindelse med skade dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande. 5.3 Hvilke skader dækker indboforsikringen. Selandia Forsikring A/S kan enten lade knallerten reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller yde erstatning in natura. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt Reparation Brand: Forsikringen dækker skader ved brand ( ildsvåde ) samt skader efter pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg. Forsikringen dækker ikke : a) Skader, der alene består af svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lign. b) Skader på ting, der med fortsæt udsættes for ild eller varme, selv om den pågældende genstand derved kommer i brand. c) Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater ( f.eks. radio og fjernsynsapparater ) foranlediget ved kortslutning, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand. Eksplosion. Forsikringen dækker skader ved eksplosion. Ved eksplosion forstås en meget hurtig forløbende forbrænding eller kemisk proces der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt. Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger. En trykkoger med tilstoppet ventil kan sprænge, men ikke eksplodere. Her sker ingen antændelse eller anden kemisk proces. Direkte lynnedslag : Forsikringen dækker skader, som følge af direkte lynnedslag, samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele deraf. Der er kun tale om direkte lynnedslag, når der på køretøjet kan konstateres skader, der er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning Udstrømning af vand Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning ( altså ikke dryp eller udsivning ) af vand fra installationer eller beholdere på 10 ltr. Og derover. Forsikringen dækker ikke: a) Skader opstået ved påfyldning eller aftapning af vand. b) Skader som følge af frostsprængning Skade som følge af voldsomt sky eller tøbrud, storm, sne tryk. Forsikringen dækker nedbørs, storm, og sne tryks skader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på køretøjet, hvori de forsikrede genstande befinder sig. Forsikringen dækker ikke: a) Skader på udendørs ting, herunder ting der befinder sig i forteltet. b) Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 10 af 13

11 5.3.4 Færdselsuheld De forsikrede genstande er dækket mod tab og beskadigelse som følge af færdselsuheld ( sammenstød, påkørsel, væltning ) Hvor et trafikmiddel er indblandet Tyveri / Hærværk Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst køretøj ( Ikke fortelt ) samt hærværk i forbindelse hermed. I den tid køretøjet er beboet, dækker forsikringen tillige Tyveri / Hærværk af / på de forsikrede genstande, der befinder sig udendørs, herunder fortelt eller i uaflåst køretøj. Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande. Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs, herunder i forteltet eller i uaflåst køretøj, kan ikke overstige 10% af forsikringssummen for indbo Røveri / overfald Forsikringen dækker røveri og overfald, hvorved forstås, tyveri som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold og trusler, hvis den sikrede med det samme råber om hjælp. 6. HVIS SKADEN SKER 6.1 Skadeanmeldelse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til Selandia Forsikring A/S. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve køretøjet skal der foruden til Selandia Forsikring A/S, omgående ske anmeldelse til politiet. Ved tyveri af genstande med en samlet værdi over kr ,- vil de ved anmeldelse til politiet i Danmark få udleveret en kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen skal de indsende til Selandia Forsikring A/S sammen med deres skadeanmeldelse. Ved tyveri i udlandet skal der med skadeanmeldelsen til Selandia Forsikring A/S indsendes en skriftlig bekræftelse af politianmeldelsen til det stedlige politi. Det er nødvendigt, at det ved tyverianmeldelsen sandsynliggøres, at der er sket et tyveri. Forsikringstageren må ikke uden Selandia Forsikring A/S s samtykke kassere eller fjerne beskadigede genstande eller træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det vil være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. 6.2 Merværdiafgift Merværdiafgift, i henhold til lov nr. 375 af 18/ med senere ændringer, betales af Selandia Forsikring. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder, at merværdiafgiften bæres endeligt af disse i det omfang, den registrerede virksomhed kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Selandia Forsikring A/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og sender den registrerede virksomhed opgørelse ved skadens afregning. Betales merværdiafgiften ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selandia Forsikring A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 11 af 13

12 6.3 Selvrisiko Selvrisikoens størrelse fremgår af policen. Selvrisiko skal ikke betales: a) Ved tyveri begået af en kendt gerningsmand. b) Ved hærværk begået af en kendt gerningsmand c) Ved skade alene dækket efter forsikringsvilkårenes 4 ( Redningsforsikring i udlandet ) Har Selandia Forsikring A/S i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har Selandia Forsikring A/S ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Selandia Forsikring A/S s udlæg. Betales selvrisikoen ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selandia Forsikring A/S sig ret til at slette kaskoforsikringen med 14 dages varsel. Under retshjælpsforsikringen påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko, se 3. Stk Ankenævn. Hvis de bliver uenig med Selandia Forsikring A/S om forsikringen og en fornyet henvendelse til afdelingen ikke har ført til tilfredsstillende resultat, kan du kontakte direktionen, som er Selandia Forsikring A/S s klageansvrlige afdeling. Selandia Forsikring A/S Automatikvej Søborg Tlf Fører henvendelsen til direktionen ikke til tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaards Gade København v Tlf ml Klagen skal indsendes på et særligt skema, som fås hos Selandia Forsikring A/S eller Ankenævnet. Ved klager til ankenævnet skal forsikringstageren betale et mindre gebyr. 6,5 Hvordan beregnes erstatningen Selandia Forsikring A/S kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller yde erstatning in natura. Selandia forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota, eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Kan skade på køretøjets ruder lovligt og forsvarligt repareres, kan Selandia Forsikring A/S kræve reparation frem for udskiftning af ruden. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at anvise reparatør, og leverandør af reservedele. Forøgede udgifter ved reparation fortaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet er overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, jfr. Forsikringsvilkårenes 1, stk. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 12 af 13

13 1.1, 2 og 3. afsnit, skal reparationer som kan udføres på den pågældendes eget værksted udføres til nettopriser. Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter værkstedet for denne. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter at Selandia Forsikring A/S har modtaget skadeanmeldelsen, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Det skaderamte køretøj tilfalder Selandia Forsikring A/S Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til reparatør betales af Selandia Forsikring hvis transport på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler Selandia Forsikring A/S tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dets hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement e.l Indbo Erstatning for skade på de forsikrede indbogenstande kan ikke overstige forsikringssummen. Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille forsikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f.eks. være købekontrakt, købsnota, eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Selandia Forsikring A/S beløbet skønsmæssigt. Indbogenstande, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Selandia Forsikring kan erstatte tabet ved enten: a) At sætte beskadigede indbogenstande i væsentligt samme stand som før skaden, og eller b) At godtgøre eventuel værdiforringelse, eller c) At fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem, der er beskadiget eller stjålet, eller d) Udbetale et kontant erstatningsbeløb Voldgift Både forsikrede og Selandia Forsikring A/S er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges han af præsidenten for sø og handelsretten. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. Betingelser for Campingvogn- og trailerforsikring, version Side 13 af 13

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere