Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten"

Transkript

1 BARSEL Brush Up

2 Barsel Brush Up Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten Vejledninger Vejledning om ret til orlov om dagpenge ved barsel Vejledning om information om barsel og ferie

3 Barsel Brush Up Aftale om fravær af familiemæssige årsager DR Aftalens personkreds, retten til løn - kap. 1 Behandlinger og undersøgelser - kap. 2 Graviditetsorlov og meddelelse om orlov - kap. 3 Barsels, fædre og forældreorlov - kap. 4 Adoption - kap. 5 Tilbagevenden efter orlov - kap. 6 Omsorgsdage - kap. 7 Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager - kap. 8

4 Barsel Brush Up Barselaftalen Staten Aftalens område - kap. 1 Orlov med løn m.v. - kap. 2 Fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser Graviditets, barsels, forældre, fædre og adoptionsorlov Genoptagelse af arbejdet/udskydelse af orlov Barnets hospitalsindlæggelse Dødfødsel, barnets død eller bortadoption Indtræden i den anden forældres ret til fravær Lønberegning og pension Omsorgsdage - kap. 3 Andre bestemmelser - kap. 4 Uarbejdsdygtighed pga. graviditet og fødsel Dokumentation mv.

5 Barsel Brush Up Samspillet mellem reglerne Ret til fravær følger af: Barselloven Aftalen om fravær af familiemæssige årsager Barselsaftalen Ret til løn: Aftalen om fravær af familiemæssige årsager Barselsaftalen Funktionærloven Retten til barselsdagpenge: Barselsloven

6 Barsel Brush Up Aftalens personkreds DR - 1 Aftalen gælder for personale i regional tjeneste ved selvejende institutioner, med driftsaftaler Bestemmelserne i kap. 2-7 omfatter kun ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom Timelønnede har ret til barselsdagpenge fra kommunen

7 Barsel Brush Up Aftalens personkreds Staten - 1 Aftalen gælder for: tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte overenskomstansatte omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret ansatte med ret til løn under sygdom, eller sammenlagt 1 års beskæftigelse indenfor det pågældende ministerområde inden for de sidste 2 år før det seneste ansættelsesforholds begyndelse Andre har ret til barselsdagpenge fra kommunen

8 Barsel Brush Up Løn under fraværet DR - 2 Sædvanlig løn = den løn den ansatte har ret til under sygefravær Løn + fast påregnelige tillæg Fast påregnelige tillæg = tillæg, der gives som en del af vederlaget for den arbejdsydelse, som den pågældende er ansat til at udføre F.eks. Kval. og funktionstillæg, tillæg for arbejde aften, weekend, nat, men ikke for overarbejde eller omlagt tjeneste. Retten til fuld sædvanlig løn efter fødslen er betinget af: at arbejdsgiveren får fulde barselsdagpengerefusioner. Kr. til kr. nedsættelse.

9 Barsel Brush Up Løn under barselsfraværet Staten - 1 Hvis ret til fuld løn under sygdom Sædvanlig løn = den løn den ansatte har ret til under sygefravær Løn + fast påregnelige tillæg Hvis ikke ret til fuld løn under sygdom Gennemsnit af de sidste 4 ugers løn incl. accord, bonus, kval. og funktionstillæg, samt fast påregnelige arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg Retten til fuld sædvanlig løn efter fødslen er betinget af: at arbejdsgiveren får fulde barselsdagpengerefusioner

10 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Behandling for barnløshed DR 4 og Staten (alm. regler om sygefravær) Ret til fravær med fuld løn, hvis sygeligt forhold Lægelig vurdering Mulighed for 56 aftale? Hvis sygdomsrisiko væsentligt forøget pga. en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet pga. lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage pr. år. Hvis lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant og det var besluttet på ansættelsestidspunktet også til den, der er i behandling, selvom barnløsheden skyldes sygdom hos partneren MEN: Barnløshed medfører ikke nødvendigvis i sig selv en væsentlig forøget sygdomsrisiko à derfor HR: kun hvis behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet

11 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Graviditetsundersøgelser DR - 5 Ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen Der er ikke loft over antallet Kun mor

12 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Graviditetsundersøgelser Staten - 2 Ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne kun kan finde sted i arbejdstiden Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiver Der er ikke loft over antallet Kun mor

13 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Uarbejdsdygtighed før orlov DR 7 og Staten lovens 6,2 Ret til fravær med sædvanlig løn, hvis: graviditeten efter en lægelig bedømmelse skønnes at have et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse medfører risiko for kvinden helbred eller for fosteret arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret offentligt fastsatte bestemmelser forhindre fortsat beskæftigelse og arbejdsgiver ikke kan tilbyde anden passende beskæftigelse en eksisterende lidelse ikke kan behandles eller forværres pga. graviditeten

14 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Graviditetsorlov DR 8 Mor har ret til fravær med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen Fødsel før/efter termin påvirker ikke længden af orlovsperioden efter fødslen

15 Barsel Brush Up Fravær før fødslen - Graviditetsorlov Staten 3 Mor har ret til fravær med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen Fødsel før/efter termin påvirker ikke længden af orlovsperioden efter fødslen

16 Barsel Brush Up Fravær og løn efter fødslen Barselsorlov DR 9 og Stat 5 Mor Ret til fravær i 14 uger efter fødslen med fuld løn (pligt til fravær i 2 uger) Perioden regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen fandt sted

17 Barsel Brush Up Fravær og løn efter fødslen Særlig orlov DR 9 og Staten 5 Far /medmor Ret til fravær med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger efter fødslen, eller efter aftale med arbejdsgiver inden for de første 14 uger efter fødslen Kan regnes fra dagen, hvor barnet blev født eller fra kalenderdagen efter dagen, hvor barnet blev født

18 Barsel Brush Up Retten til fravær DR Ret til fravær efter barselloven Ret til fravær efter aftalen om fravær af familiemæssige årsager

19 Barsel Brush Up Retten til løn/dagpenge DR Ret til dagpenge efter barselloven Ret til løn efter aftalen om fravær af familiemæssige årsager

20 Barsel Brush Up Forældreorlov - fravær og løn/barselsdagpenge efter fødslen DR 10 og Staten 6 Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i op til 32 uger orloven kan forlænges med 8 eller 14 uger Forældrene har tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 uger Far/medmor har ret til sædvanlig løn i 7 uger, ved fravær efter den 14. uge efter fødslen Mor har ret til sædvanlig løn i 6 uger, ved fravær efter den 14. uge efter fødslen Herudover har forældrene ret til sædvanlig løn i 6 uger til deling, ved fravær efter den 14. uge efter fødslen Pension (DR): Der indbetales pensionsbidrag i hele den ulønnede del af dagpengeperioden. Dog maks. i sammenlagt 20 uger Pension (Staten): Der indbetales pensionsbidrag i samtlige ulønnede orlovsperioder, det er uden betydning om der ydes dagpenge i perioden-dog ikke pension ved evt. forlængelse af orlov

21 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen Fleksibilitetsmuligheder DR og Staten 7 Retten til fravær kan: Forlænges: Retsbaseret med enten 8 eller 14 uger Ved aftalebaseret delvis genoptagelse af arbejdet. Udskydes: Retsbaseret i mellem 8 og 13 uger Aftalebaseret i op til 32 uger Genoptages delvist uden forlængelse

22 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen retsbaseret forlængelse DR 10 og Staten 7 Hver af forældrene kan forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger Forlænges forældreorloven, har forældrene tilsammen ret til at udstrække den 32 uger barselsdagpengeperiode med 8 eller 14 uger Skal holdes umiddelbart efter de 14 uger efter fødslen og må kun være afbrudt af uger, hvor den anden forælder holder orlov. U: far/medmors forlods anvendelse af 32 ugers perioden i de 14 uger efter fødslen

23 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen aftalebaseret delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse DR 13 Ved delvis genoptagelse forstås her under normal arbejdstid Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist Retten til fravær og sædvanlig løn/barselsdagpenge forlænges samtidig med den tid arbejdet er genoptaget Arbejdet kan genoptages delvist i 14 ugers perioden (u: moderens 2 uger) Far/medmors 2 uger 32 ugers perioden Ikke i: Forlænget orlov Retsbaseret udskudt

24 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen aftalebaseret delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse Staten 7 Ved delvis genoptagelse forstås her under normal arbejdstid Begge forældre kan aftale med arbejdsgiver, at: genoptage arbejdet delvist forlænge retten til fravær og sædvanlig løn/barselsdagpenge forlænges med den tid arbejdet er genoptaget Arbejdet kan genoptages delvist i 14 ugers perioden (u: moderens 2 uger) Far/medmors 2 uger 32 ugers perioden Ikke i: Forlænget orlov Retsbaseret udskudt

25 Barsel Brush Up Delvis genoptagelse med forlængelse Eksempel Mor har haft orlov i 24 uger efter fødslen og ønsker nu at afbryde sin orlov for at holde ferie og efterfølgende genoptage arbejdet delvist. Mor kan hvis det kan aftales med arbejdsgiveren udskyde den resterende orlov for at holde ferie. Efter ferien kan hun genoptage arbejdet delvist. Hvis hun genoptager arbejdet med f.eks. halv tid i 22 uger kan hun være fraværende på deltid i 44 uger.

26 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen aftalebaseret delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse DR 13 Begge forældre kan - efter aftale - med arbejdsgiveren genoptages arbejdet delvist med op til 80 % Retten til dagpenge/fravær bortfalder for den del arbejdet er genoptaget med Moderen kan ikke genoptage arbejdet i de to første uger efter fødslen

27 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen - aftalebaseret delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse Staten lovens 12 Begge forældre kan - efter aftale - med arbejdsgiveren genoptages arbejdet delvist. Retten til dagpenge/fravær bortfalder for den del arbejdet er genoptaget med Moderen kan ikke genoptage arbejdet i de to første uger efter fødslen

28 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen retsbaseret udskydelse DR 11 og Staten 7 Den ene forælder har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af 32 ugers perioden Skal være benyttet inden barnet fylder 9 år Skal holdes i en sammenhængende periode Fraværsretten vil også kunne gøres gældende overfor en ny arbejdsgiver lønretten/dagpengeretten udskydes tilsvarende Orlov med løn skal holdes før orlov uden løn

29 Barsel Brush Up Fravær efter fødslen - aftalebaseret udskydelse DR 11 og Staten 7 Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiver udskyde op til 32 uger af forældreorloven Løn/ dagpengeretten udskydes tilsvarende Kan holdes drypvist Orlov med løn skal holde før orlov uden løn Den udskudte orlov skal holdes inden barnet fylder 9 år

30 Barsel Brush Up Varslingsregler fødsel DR 6 og 12 Hvem? Hvilken orlov? Hvornår? Mo Tidspunktet for graviditetsorlovens start 3 måneder før forventet fødsel Mor Orlov i de 14 uger efter fødslen/tidspunktet for tilbagevenden til arbejdet Senest 8 uger efter fødslen Far/medmor 2 ugers fædreorlov Senest 4 uger før orlovens forventede start. Far/medmor Mor/ far/medmor Mor/ far/medmor Mor/ far/medmor Forlods anvendelse af fraværsretten på op til 32 ugers orlov (herunder de 7 uger med løn reserveret til far/medmor) indenfor de første 14. uger efter fødslen Afholdelse af forældreorlov efter 14. uger efter fødslen, herunder muligheden for at udskyde eller forlænge forældreorloven Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) Senest 4 uger før orlovens forventede start. Dog ikke senere end 8 uger efter fødslen Senest 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens start Med 8 ugers varsel (med mindre andet aftales med arbejdsgiveren)

31 Barsel Brush Up Varslingsregler fødsel Stat Hvem? Hvilken orlov? Hvornår? Mor Tidspunktet for graviditetsorlovens start 3 måneder før forventet fødsel Mor Orlov i de 14 uger efter fødslen/tidspunktet for tilbagevenden til arbejdet Senest 8 uger efter fødslen Far/medmor 2 ugers fædreorlov Senest 4 uger før orlovens forventede start. Far/medmor Forlods anvendelse af fraværsretten på op til 32 ugers orlov (herunder de 7 uger med løn reserveret til faderen) indenfor de første 14. uger efter fødslen Senest 8 uger efter fødslen Mor/ far/medmor Afholdelse af forældreorlov efter 14. uger efter fødslen, herunder muligheden for at udskyde eller forlænge forældreorloven Senest 8 uger efter fødslen Mor/ far/medmor Mor/far/medmor Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) 16 uger før orlovens start Intet varsel aftales med arbejdsgiveren

32 Barsel Brush Up Ret til fravær i særlige situationer DR 14 og 10,6 og Staten 8-9 Barnets hospitalsindlæggelse Inden for de første 46 uger efter fødslen HR: Fraværet kan forlænges eller udskydes U: de 2 uger til far /medmor Barns død eller bortadoption inden for den 32. uge Mor fravær med sædvanlig løn i 14 uger efter barnets død/bortadoption kan forlænges til den 46. uge efter fødslen, graviditetsbetinget sygefravær Far/medmor: fravær med løn i 2 uger inden for de første 14 uger ved barnets død Fra : som ved mor

33 Barsel Brush Up Ret til fravær i særlige situationer DR 15 og Staten 10 Almindelig sygdom i orlovsperioden HR: ingen afbrydelse af orlov U: hvis aftales med arbejdsgiver Indtræden i den anden forældres ret til fravær DR Staten Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan den ene forælder indtræde i den anden forælders ret til fravær med sædvanlig løn i de 14 uger efter fødslen og i den øremærkede lønnede orlov. Orlov kan varsle om Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan far/medmor indtræde i moderens ret til barselsorlov med løn i de 14 uger efter fødslen. Orlov kan varsles om

34 Barsel Brush Up Adoption DK DR 18 og staten 4 Ret til fravær med sædvanlig løn i op til 1 uge før modtagelse af adoptivbarn i DK, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem Retten til fravær kan forlænges i op til yderligere 1 uge Retten til fravær med sædvanlig løn gælder begge adoptanter, hvis de er omfattet af aftalen

35 Barsel Brush Up Adoption Udlandet DR 17 og Staten 4 En ansat, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 4 uger, før modtagelsen af barnet Kan forlænges i optil 4 uger, hvis forlængelsen af opholdet ikke kan tilregnes adoptanten Barnet anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt Retten til fravær med sædvanlig løn gælder begge adoptanter, hvis de er omfattet af aftalen

36 Barsel Brush Up Ret til fravær og løn Efter modtagelse DR og Staten 5 Ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter modtagelsen af barnet Fraværet kan kun holdes af den ene adoptant ad gangen, bortset fra i indtil 2 sammenhængende uger Retten til fravær, forlængelse, udskydelse, delvis genoptagelse, forlods anvendelse, samt hospitalsindlæggelse følger de samme regler som ved barsel

37 Barsel Brush Up Varslingsregler adoption (DR) Hvem? Hvilken orlov? Hvornår? Adoptanten/ medadoptanten Den forestående adoption med angivelse af et forventet tidspunkt for den påtænkte orlov Snarest muligt og så vidt muligt med 3 måneders varsel Medadoptanten Orlov svarende til de 2 ugers fædreorlov Senest 4 uger før orlovens forventede start Medadoptanten Forlods anvendelse af de 32 ugers orlov (herunder de 7 uger med løn reserveret til medadoptanten) indenfor de første 14. uger efter adoptionen Senest 4 uger før orlovens forventede start. Dog ikke senere end 8 uger efter adoptionen Adoptanten/ medadoptanten Adoptanten/ medadoptanten Adoptanten/ medadoptanten Afholdelse af orlov svarende til mor barselsorlov (de 14 uger) efter adoptionen, forældreorlov efter 14. uger efter adoptionen, samt evt. udnyttelse af retten til at udskyde eller forlænge forældreorloven Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) Senest 8 uger efter adoptionen 16 uger før orlovens start 8 uger før orlovens start med mindre andet aftales med arbejdsgiveren

38 Barsel Brush Up Varslingsregler adoption (staten) Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant Adoptant/medadopt ant. Hvilken orlov? Tidspunkt for orlov i Danmark eller udlandet forud for modtagelse af barnet Forventet tidspunkt for modtagelse af barnet Tidspunkt for evt. genoptagelse af arbejdet inden for de første 8 uger efter modtagelsen Tidsmæssig placering af orlovsperioder i perioden 8-14 uger efter modtagelsen Tidspunktet for de indtil 2 ugers orlov efter modtagelsen Den tidsmæssige placering af forældreorlov, herunder evt. udstrakt forældreorlov og udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov. Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) Hvornår? Tidligst muligt Så vidt muligt 3 måneder før modtagelsen Tidligst muligt Senest 8 uger efter modtagelsen 4 uger før orlovens forventede start Senest 8 uger efter modtagelsen 16 uger før orlovens start Intet varsel aftales med arbejdsgiver

39 Barsel Brush Up Feriehindringer Ferieloven/ferieaftalen Barselsorlov mv. er en feriehindring Dog kan der holdes ferie under barsel, hvis: barslen udskydes à hovedferie og øvrig ferie kan holdes arbejdet er genoptaget med hele dage à øvrig ferie kan holdes Hvis ferie ikke holdes pga. barsel kan man: aftale at udskyde hele eller dele af ferien til det følgende ferieår få ferie udbetalt, som ikke kan afholdes udnytte mulighederne for enten rets- eller aftalebaseret udskydelse af en del af orloven til senere afholdelse med det formål at afvikle ferie.

40 Barsel Brush Up Omsorgsfravær - Omsorgsdage DR 28 2 dage pr. barn pr. kalenderår til barnet fylder 7 Kan afholdes som hele eller halve dage Det skal drøftes på arbejdspladsen, hvordan de kan afvikles Bortfalder ved kalenderårets udløb Kan dog overføres fra barnets år 1 til år 2 og fra det hele kalenderår, hvor omsorgsdage ikke kan afholdes pga. barselsorlov Skal varsles så tidligt som muligt Udbetales ikke ved ansættelsesforholdets ophør

41 Barsel Brush Up Omsorgsfravær - Omsorgsdage Staten Gammel ordning Før dage pr. barn/pr. forældre Bortfalder ikke ved kalenderårets udløb Ny ordning Efter Begge forældre - 2 dage pr. barn pr. kalenderår til barnet fylder 7 Kan afholdes som hele eller halve dage (efter aftale som timer) Bortfalder som udgangspunkt ved kalenderårets udløb Kan dog overføres fra barnets år 1 til år 2 og fra det hele kalenderår, hvor omsorgsdage ikke kan afholdes pga. barselsorlov Skal anmode om afvikling så tidligt som muligt og en anmodning bør normalt efterkommes Udbetales ikke ved ansættelsesforholdets ophør, men kan overføres til ny arbejdsgiver under aftalens område.

42 Barsel Brush Up Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager DR kap 8 og Staten Ulykke og akut sygdom Frihed ved akut sygdom eller ulykke i den nærmeste familie Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse under 14 år Ret til fri i 10 (Stat 5) dage med sædvanlig løn pr. 12 måneder, hvis barnet er under 14 og indlægges på hospital, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Ret til fri med sædvanlig løn, når betingelserne i barsellovens 26 er opfyldt Retten til fravær kan begrænses til 1 måned pr. år, pr. barn Akutpleje af spædbarn pr Ret til tjenestefrihed i op til et år, hvis akutpleje af spædbarn i medfør af serviceloven

43 Barsel Brush Up Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager DR kap 8 og Staten Pasning af døende i hjemmet Ret til frihed med sædvanlig løn, hvis der tilkendes plejevederlag fra kommunen. Pasning af nærtstående med handikap eller alvorlig sygdom Ret til fravær, hvis ansættes af kommunen

44 Barsel Brush Up Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. - servicelovens 42 - DR 34 og Staten DR Ret til frihed svarende til det antal arbejdstimer kommunen har tilkendt tabt arbejdsfortjeneste Kan begrænses til 1 år pr. barn Ingen løn eller pension fra arbejdsgiver Staten Tjenestefrihed kan aftales (ikke retskrav) Ingen løn Der indbetales fuldt pensionsbidrag i perioden

45 Barsel Brush Up Barsel Forholdet til Udbetaling Danmark Hvis arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet Arbejdsgiver skal: 1. Anmelde fraværet gennem virk.dk tidligst 4 uger før den forventede fødsel og senest 8 uger efter sidste orlovsdag 2. Søge om refusioner Senest 8 uger efter medarbejderens sidste orlovsdag/dag med løn Eksempel. En medarbejder går på barsel fra den 22. februar til den 4. september. Der skal senest søges om refusion den 30. oktober 3. Indberette, når lønnen ophører Gælder også udskudt barsel

46 Barsel Brush Up Barsel Forholdet til Udbetaling Danmark Hvis arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet Medarbejderen: 1. modtager et underretningsbrev fra udbetaling Danmark 2. skal kontrollere om arbejdsgiver har indberettet korrekt 3. selv søge om barselsdagpenge på barsel senest 8 uger efter lønnen er ophørt. Gælder også udskudt barsel

47 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Hvis arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under fraværet Arbejdsgiver skal indberette fraværet gennem virk.dk - så medarbejderen kan nå at søge Medarbejderen 1. modtager et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark 2. skal tjekke at arbejdsgiver har indberettet korrekte oplysninger 3. selv søge om barselsdagpenge på barsel senest 8 uger efter fødslen eller 1. fraværsdag. Gælder også udskudt barsel

48 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Konsekvens af manglende/for sen ansøgning og anmeldelse. Retten til dagpenge mistes frem til ansøgningstidspunktet Eksempel En medarbejder holder 8 ugers udskudt orlov uden løn fra den 11. juni til den 6. august. Arbejdsgiver skal anmelde fraværet så medarbejderen kan søge senest den 6. august. Søger medarbejderen først om barselsdagpenge fra den 8 august er det for sent.

49 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Hvad gør medarbejderen, når lønnen stopper? 1. Sikrer, at arbejdsgiver har indberettet, at lønnen er stoppet 2. Modtager et brev (i e-boks) om, at arbejdsgiver har indberettet, at lønnen er stoppet med information om, hvordan man søger barselsdagpenge 3. Søger om barselsdagpenge på barsel inden for 8 uger efter, at lønnen er ophørt. 4. Medarbejderen har - i forhold til Udbetaling Danmark ansvaret for, at arbejdsgiver har meldt lønstop til Udbetaling Danmark

50 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Hvis barnet indlagges på hospitalet - forlængelse af orlov Medarbejderen skal: 1. orientere arbejdsgiver, da orloven kan forlænges. 2. indberette ændringer på borger.dk/dinbarsel. 3. indsende dokumentation for indlæggelsen til udbetaling Danmark. (på din barsel ) 4. søge om dagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag/lønnen er ophørt Arbejdsgiver skal 1. ansøge om refusioner i den forlængede orlov, hvis medarbejderen får løn under barslen.

51 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Barselslovens 26 - Løn fra arbejdsgiver 1. Medarbejderen skal orientere arbejdsgiver 2. Arbejdsgiver skal indberette fraværet via 3. Medarbejderen modtager underretningsbrev i e-boks 4. Medarbejderen skal sende dokumentation for barnets sygdom og bekræfte arbejdsgivers ansøgning. via 5. Først når Udbetaling Danmark har medarbejderens bekræftelse er ansøgningen indgivet. 6. Arbejdsgiver skal søge om refusion senest 8 uger efter lønnen er stoppet.

52 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Barselslovens 26 Ingen løn fra arbejdsgiver 1. Medarbejderen skal orientere arbejdsgiver 2. Arbejdsgiver skal indberette fraværet så medarbejderen kan nå at søge via 3. Medarbejderen modtager underretningsbrev i e-boks 4. Medarbejderen skal sende dokumentation for barnets sygdom og bekræfte arbejdsgivers ansøgning. via 5. Først når Udbetaling Danmark har medarbejderens bekræftelse er ansøgningen indgivet. 6. Medarbejderen skal søge dagpenge inden for 8 uger efter første fraværsdag

53 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge KLAGE? Kan man klage over Udbetaling Danmarks afgørelse? JA:! Indenfor 4 uger efter afgørelsen er modtaget i e-boks. Hvad sker der med en rettidig klage? Udbetaling Danmark sender en kvittering på, at den er modtaget. Udbetaling Danmark genbehandler ansøgningen og træffer en ny afgørelse. der kan være enslydende med den første. Hvis Udbetaling Danmark fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen, der behandler sagen på ny. Hvad hvis medarbejderen først klager efter de 4 uger? Så er det noget L!

54 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Medarbejderen har oplysningsforpligtelse Hvis ikke den overholdes kan man risikere at pengene skal betales tilbage. Hvis der er ændringer i orloven? Aftales med arbejdsgiver Indberettes til Udbetaling Danmark

55 Barsel Brush Up Barsel ansøgning om dagpenge Hvad gør medarbejderen, hvis arbejdsgiver IKKE anmelder fraværet korrekt? Kontakter Udbetaling Danmark og arbejdsgiver. Hvad kan der ske? Arbejdsgiver mister dagpengerefusioner nå ja og hvad så? Medarbejderen mister dagpenge Det er straks værre Kan arbejdsgiver blive erstatningsansvarlig for medarbejderens tab? Ja, hvis ag har tilsidesat sine pligter.

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse

Læs mere

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn

Læs mere