Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015"

Transkript

1 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND PULJER NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE LEDER AFSKAFFELSE AF TILDELING TIL REVISION FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER PRÆCISERING AF TEKST I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET PRÆCISERING FOR AFSNIT OMKRING RENGØRING PRÆCISERING FOR AFSNIT OMKRING INDBOFORSIKRING TILFØJELSE AF KAPITEL OMKRING ADMINISTRATIV PRAKSIS NYT AFSNIT I KAPITEL FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS I AFTENKLUBBERNE NYT AFSNIT I KAPITEL FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS OMKRING GÆSTEDAGPLEJE I DAGINSTITUTIONER LØBENDE TILPASNING AF ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET I FORVALTNINGEN... 5 Side 1

3 1 Baggrund Herning Kommune gennemførte pr. 1. august 2012 en større strukturændring på dagtilbudsområdet. Strukturændringen medførte et behov for en ny model for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber. Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 29. februar 2012 at godkende en ny ressourcetildelingsmodel for området. I forbindelse med udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel blev der udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor alle økonomiske tildelingskriterier og principper fremgår. Administrationsgrundlaget udgør derfor de politisk besluttede principper for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber på området. Ved administrationsgrundlagets vedtagelse blev det besluttet, at modellen skulle evalueres i Formålet med denne fremstilling er derfor en gennemgang af de ændringer, der ønskes tilført i administrationsgrundlaget fra Kapitel 8. indeholder dog ændringsønske i forhold til forvaltningens løbende ajourføring af administrationsgrundlaget fremadrettet. 2 Puljer Der er siden administrationsgrundlagets vedtagelse blevet etableret flere forskellige puljer. Puljerne er etableret på baggrund af forskellige politiske beslutninger (f.eks. projekt Knæk Kurven). Disse puljer fremgår ikke i administrationsgrundlaget, da der er tale om centrale puljer, der er etableret efter administrationsgrundlagets vedtagelse. Administrationsgrundlaget udgør det politisk vedtagne grundlag for tildeling af ressourcer til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber, hvorfor forvaltningen ikke må ændre i fremstillingens indhold. Administrationsgrundlaget ønskes ajourført så alle puljer, der dækker udgifter for de decentrale enheder eller udmønter budget til decentrale enheder, fremover fremgår i fremstillingen. Dagtilbud har ligeledes nogle centrale puljer, der er afsat til udgifter der vedrører hele dagtilbudsområdet 1 og dennes administration. Disse puljer vil ikke komme til at indgå i administrationsgrundlaget, da de ikke har en direkte sammenhæng til daginstitutioner, SFO er og aftenklubberne. Ligeledes ønskes det præciseret i administrationsgrundlaget, hvilke puljer der er etableret for centrale midler, og hvilke puljer der består af decentrale midler. I forhold til puljer der er placeret centralt, skelnes der mellem puljer der er etableret for centrale midler, og puljer der er etableret for decentrale midler. I den tidligere ressourcetildeling 2 blev der udlagt en 100 % tildeling til de decentrale enheder, hvor der efterfølgende blev trukket 2,6 % af denne tildeling til finansiering af forskellige decentrale puljer. Disse puljer benævnt decentrale puljer er således finansieret for decentrale midler. Denne praksis blev dog ændret i forbindelse med ny ressourcetildeling pr. 1. august 2012, da de decentrale enheder ønskede, at puljerne fremadrettet blev afsat forlods. Puljerne er dog fortsat at betragte som decentrale midler i den nye 1 Inkl. Dagpleje mv. 2 Ressourcetildelingen der var gældende før 1. august 2012 Side 2

4 ressourcetildeling. Der har været nogle udfordringer med, at nogle af puljerne var overbudgetteret, hvor der siden d. 1. august 2012 er akkumuleret et overskud. I 2013 blev nogle af puljemidlerne ført tilbage til institutionerne, en sådan opgørelse kan dog først ske ultimo året, hvor de decentrale enheder ikke kan nå at planlægge, hvad ressourcerne skal anvendes til i året. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt forvaltningen kan føre de overskydende midler tilbage i ressourcetildelingen til de decentrale enheder. Forvaltningen har dog ikke et endeligt overblik over, hvor meget der skal føres tilbage. Dette skyldes at folketinget d. 11. juni 2014 vedtog en større omlægning af sygedagpengereglerne. I dag standser kommunen udbetalingen af sygedagpenge, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Fra den 1. juli 2014 standses udbetalingen af sygedagpenge i stedet, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Det må derfor forventes, at træk på den decentrale vikarpulje vil øges efter 1. juli Derfor ønskes der en tilkendegivelse af, om forvaltningen fremadrettet må regulere på størrelsen af de decentrale puljer ved budgetlægning, hvilket vil ske ved at føre midlerne tilbage til de decentrale enheders ressourcetildeling, hvor midlerne tilsvarende er finansieret fra. Tilbageførsel af midlerne ved årets start vil ligeledes give de decentrale enheder mulighed for at planlægge årets ressourceanvendelse med afsæt i den enkelte institutions samlede økonomiske ramme. 3 Ny særlig grundtildeling til kommunale udenomsarealer Forvaltningen har oplevet, at der har været enkelte institutioner, der har et udenomsareal, der grænser op til grunden for daginstitutionens legeplads, hvor det er kommunen, der har forpligtigelse til vedligeholdelse af arealet. Daginstitutionerne er i nogle tilfælde dog nødsaget til at foretage en vis vedligeholdelse af det omtalte udenomsareal, hvorfor der ønskes indført et afsnit i administrationsgrundlaget om en ny særlig grundtildeling til kommunale udenomsarealer. Tildelingen ønskes fastsat til et årlig beløb på kr. pr. institution 3 i 2014 priser. Tildelingen gives til institutioner, der har en forpligtigelse til vedligehold af et betydeligt kommunal udenomsareal, der grænser op til institutionens grund. Tildeling sker efter individuel vurdering af lederen for Dagtilbud. 4 Ny pulje til basislederuddannelse for nye ledere Herning kommune har lavet en ny basisuddannelse for nye ledere. Til dette formål ønskes afsat en pulje på 0,5 mio. kr. p.a. Basislederuddannelsen er et led i CBL ledelsesgrundlag, som består af et ledelsesgrundlag, mentorordning for leder og ledelsesudvikling basislederuddannelse. Puljen finansieres af Dagtilbudsområdets centrale tilpasnings- og udviklingspulje. Puljen til basislederuddannelsen vil dog indgå fremadrettet som en decentral pulje. 3 Det er pt. to institutioner der har udfordringen Side 3

5 5 Afskaffelse af tildeling til revision for selvejende daginstitutioner Selvejende daginstitutioner har tidligere modtaget en tildeling på kr. pr. institution årligt til afholdelse af udgifter til revision. Det har dog vist sig, at udgiften er dækket af kommunens nuværende aftale med revisionsselskabet EY. Tildelingen ønskes derfor afskaffet med virkning fra Præcisering af tekst i administrationsgrundlaget Dette afsnit tager afsæt i forskellige præciseringer der ønskes indført i administrationsgrundlaget. Præciseringerne har ingen praktisk betydning. Der er i stedet tale om præciseringer, der tager afsæt i spørgsmål, der ofte har været til regelsættet for de enkelte tildelingskriterier og -principper. 6.1 Præcisering for afsnit omkring rengøring Der ønskes indført en præcisering i administrationsgrundlaget, hvor det fremgår, at de kommunale daginstitutioner skal anvende Rengøringskontoret ifølge kommunens indkøbsaftale. Det ønskes ligeledes præciseret at tildelingen svarer til den reelle udgift 4, og at budgettet fremgår på gruppering 710 i institutionens kontoplan. 6.2 Præcisering for afsnit omkring indboforsikring Der ønskes indført en præcisering af, at tildelingen til indbo dækker en gennemsnitlig udgift til indboforsikring i en kommunal institution, med henvisning til kommunens dækning og praksis for indboforsikring. Forvaltningen modtager ofte spørgsmål fra selvejende institutioner, der har tegnet forsikring uden for den kommunale aftale, hvor de ofte har tegnet en større dækning end den, der er besluttet i kommunens aftale, hvorfor deres årlige udgift overstiger den tildeling, der gives. 7 Tilføjelse af kapitel omkring administrativ praksis Der ønskes indarbejdet et kapitel i slutningen af administrationsgrundlaget med forskellige administrative praksis for forskellige områder, hvor denne skal fremgå. Det nye kapitel vil indeholde en indledning, der beskriver, at kapitlets indhold beskriver administrativ praksis og ikke er et udtryk for politiske principper for tildeling. Formålet med tilføjelse af dette kapitel er, at institutioner mv. har én samlet oversigt hvor alle økonomiske principper og praksis fremgår. Kapitlet ønskes fremadrettet ajourført løbende af forvaltningen. 4 Dog ekskl. ekstra udgift såfremt institutionen har bestilt dette Side 4

6 7.1 Nyt afsnit i kapitel for administrativ praksis i aftenklubberne Der er siden administrationsgrundlagets tilblivelse blevet udarbejdet en vejledning for administrativ praksis i aftenklubberne. Aftenklubberne i Herning Kommune opkræver selv forældrebetaling mv., hvorfor der er behov for en beskrivelse af denne praksis. Denne vejledning ønskes indarbejdet i administrationsgrundlaget under nyt kapitel for administrativ praksis. 7.2 Nyt afsnit i kapitel for administrativ praksis omkring gæstedagpleje i daginstitutioner Der er siden administrationsgrundlagets tilblivelse blevet udarbejdet en vejledning for administrativ praksis omkring gæstedagpleje i daginstitutionerne. Gæstedagplejetilknytning i daginstitution sker på basis af tidligere politisk beslutning. Der har efterfølgende været behov for at udarbejde en vejledning for administrativ praksis, der f.eks. beskriver, hvordan økonomien reguleres imellem dagplejen og de daginstitutioner, der har gæstedagplejetilknytning. Denne vejledning ønskes indarbejdet i administrationsgrundlaget under nyt kapitel for administrativ praksis. 8 Løbende tilpasning af administrationsgrundlaget i forvaltningen Der ønskes endvidere en drøftelse af, om forvaltningen må ajourføre administrationsgrundlaget fremadrettet efter politiske beslutninger og efter de aftalte principper. Administrationsgrundlaget udgør i dag det politisk vedtagne grundlag for tildeling af ressourcer på området. Den manglende løbende ajourføring af administrationsgrundlaget bevirker, at denne hurtigt mister sin funktion som en dækkende fremstilling for, hvordan der tildeles ressourcer på området. En del af formålet med etablering af et administrationsgrundlag har været, at de decentrale ledere mv. hurtigt kunne danne sig et overblik over områdets ressourcetildeling og de puljer der kan søges ressourcer fra mv. Når elementer ikke fremgår i fremstillingen, mister fremstillingen sin værdi som en fyldestgørende vejledning for, hvordan den økonomiske ramme fastlægges for de decentrale enheder. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen fremadrettet kan ajourføre administrationsgrundlagets indhold efter nye politiske beslutninger og efter de politiske principper, der er gældende på området. Side 5

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere