- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)"

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2013/ Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases pr. 1. aug. 2014, medfører ændringer i forhold til de eksisterende præmisser for folkeskolen, Herunder bl.a. ændringer af undervisningstimetallet og undervisningsopgaverne: Folkeskolereformen vil derudover have en afledt effekt på kommunens SFO- og SFO-klub tilbud. I nedenstående er beskrevet de økonomiske forudsætninger for implementering af folkeskolereformen i Halsnæs Kommune med baggrund i den afsatte økonomiske ramme. 2. Økonomi Overordnet Folkeskolereformen medfører, at det samlede timetal øges for alle klassetrin, hvilket følgelig medfører øgede udgifter til undervisning. Det er forudsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, at de nye opgaver skal finansieres via: - Ændring af lærernes arbejdstidsaftale - Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) - Nye DUT-midler til kommunerne - Afbureaukratiseringsinitiativer I Halsnæs Kommunes budget for er det forudsat, at implementeringen af folkeskolereformen kan finansieres via ændring i arbejdstidsaftalerne samt reduktion af åbningstiden i fritidstilbuddene, og der er således ikke tilført DUT-midler til folkeskoleområdet. 1

2 3. Nye undervisningsopgaver Folkeskolereformen medfører en længere skoledag for alle klassetrin. Nedenstående tabel angiver ændringen i timetallet fordelt på de enkelte klassetrin. Tabel 1. Ændring i årlige timetal Nuværende årlige timetal Årlige timetal - Folkeskolereform Årlige timetal - Ændring Antal klasser Undervisningstimetal Undervisningstimetal Understøttende undervisning Difference pr. klasse Difference i alt Kl. I alt 0. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl I alt Undervisningstimetallet for 0. klassetrin og 8. klassetrin vil formelt blive reduceret i Halsnæs Kommune med baggrund i folkeskolereformens minimumstimetal. Der vil dog forekomme en forøgelse af det samlede timetal (undervisningstimer og timer til understøttende undervisning) for alle klassetrin. Det fremgår af ovenstående tabel, at kommunens folkeskoler forventes at skulle levere i alt ca timer mere årligt i de ordinære undervisningstilbud, som konsekvens af folkeskolereformen, fordelt på ordinære undervisningstimer samt timer til understøttende undervisning. Den forventede merudgift til det øgede timetal er beskrevet i senere afsnit. 4. Fritidstilbud Folkeskolereformen medfører, at eleverne får en længere skoledag, og der vil følgeligt forekomme en reduceret åbningstid i SFO erne. I økonomiaftalen er det forudsat, at den reducerede åbningstid i SFO erne skønsmæssigt vil frigøre ca. 1,2 mia. kr. på landsplan - svarende til forholdsmæssigt ca. 6,6 mio. kr. i Halsnæs kommune. Med bagrund i det politiske forlig vil det frem til næste folketingsvalg være frivilligt at modtage lektiehjælp, og kommunerne skal derfor fortsat tilbyde et fritidstilbud for elever der ikke deltager i de planlagte timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det politiske forlig er gældende frem til næste folketingsvalg hvorefter lektiehjælp og faglig fordybelse er obligatorisk, og der vil således ikke længere skulle tilbydes et alternativt fritidstilbud i disse timer. Det forventes, at det kun vil være et særdeles begrænset antal elever, der vil fravælge lektiehjælp og faglig fordybelse, og det forudsættes, at evt. pasningstilbud i dette tidsrum afvikles indenfor de fastsatte økonomiske ressourcer til understøttende undervisning. 2

3 Den øgede skoletid forventes at medføre, at der generelt vil være flere børn og forældre, der helt vil fravælge at benytte SFO og SFO-klub tilbuddene, hvilket ud over de reducerede åbningstider medfører en reduktion af kommunens udgifter til fritidstilbuddene. Nedenstående tabel angiver den forventede økonomiske effekt af folkeskolereform for SFO- og SFO-klubtilbuddene. Tabel 2. Udgiftsreduktion - Fritidstilbud Udgiftsreduktion - Fritidstilbud i mio. kr. Tilbud / Budgetår klassetrin: Mindreudgift 2,9 6, klassetrin:: Mindreudgift 0,5 1,1 Mindreudgift I alt 3,3 7,9 Generel metodemæssig forudsætning: Åbningstidsreduktionerne er korrigeret med baggrund i de eksisterende normeringskonstruktioner. Forældrebetalingen er reduceret svarende til reduktionen i nettodriftsudgifterne. Med baggrund i SFO ernes normeringskonstruktion, er den beregnede besparelseseffekt hovedsageligt baseret på den del af SFO-timerne, hvor SFO erne får tildelt den højeste lønsumstildeling. Det fremgår af ovenstående tabel, at der forventes en samlet reduktion af kommunens udgiftsniveau til SFO og SFO-klubber, svarende til en reduktion på ca. 8,0 mio. kr. årligt med 12/12-effekt. De forventede mindreudgifter er betinget af både reduktion af åbningstiden, samt reduktion af efterspørgslen til fritidstilbuddene. Det er i ovenstående forudsat, at der fremadrettet vil forekomme en efterspørgselsreduktion på 10 %. Der er meget begrænsede kommunale erfaringer i forhold til at forudsætte en valid sammenhæng mellem åbningstid og efterspørgslen af tilbuddene, og der vil følgeligt være behov for en tæt opfølgning på udviklingen, når folkeskolereformen implementeres Forældrebetaling Det eksisterende niveau for forældrebetalingen i Halsnæs kommune er kr. / md. Det landsgennemsnitlige niveau er ca kr. / md. De forudsatte ændringer i forældrebetalingen er anført i nedenstående tabel. Tabel 3. Ændring af forældrebetaling Fritidstilbud Nuværende forældrebetaling kr. pr. md. Forudsætning - Forældrebetaling Forældrebetaling efter reform kr. pr. md. Reduktion / md. I kr. Reduktion årligt I kr klasse klasse Morgenmodul De anførte ændringer i forældrebetalingen er baseret på en forudsætning om, at forældrebetalingsandelen reduceres tilsvarende med ændringen i bruttodriftsudgifterne for de enkelte fritidstilbud. De anførte reduktioner i forældrebetalingen medfører, at forældrebetalingen 3

4 reduceres med kr. årligt for børn klasse hhv kr. årligt pr. barn klasse. Kommunerne har en høj frihedsgrad til selvstændig at fastsætte opkrævning af forældrebetaling for fritidstilbud, der er oprettet under Folkeskoleloven. Forældrebetalingsandelen må dog maksimalt udgøre 100 % af nettodriftsudgifterne. Der er dermed stort politisk prioriteringsrum i forhold til de anførte forudsætninger. 5. Arbejdstidsaftaler og klassekvotienter Med bagrund i ændringer i lærernes og pædagogernes arbejdstidsaftaler bortfalder dele af de centralt aftalte arbejdstidsregler fra skoleåret 2014/2015, og der vil følgeligt være en højere frihedsgrad til at foretage lokale aftaler i forhold til antallet af undervisningstimer for den enkelte ansatte. Det er forudsat i økonomiaftalen og folkeskolereformen, at ændringerne i arbejdstidsaftalerne i høj grad bidrager til at finansiere de merudgifter, som folkeskolereformen medfører. Det er forudsat i økonomiaftalen, at de nye arbejdstidsaftaler gennemsnitligt frigør 2 klokketimer ugentligt pr. lærer til undervisning - svarende til estimeret ca. 2,2 mia. kr. på landsplan. Det økonomiske potentiale i de enkelte kommuner afhænger dermed af den eksisterende undervisningsandel, således at hvis lærernes arbejdstid før folkeskolereformen ligger over landsgennemsnittet, vil det frigjorte økonomiske potentiale være mindre end, hvad der forventes frigjort med baggrund i en landsgennemsnitlig betragtning Undervisningsandel Halsnæs Kommune Undervisningsandelen for folkeskolelærere i Halsnæs Kommune er tilnærmelsesvist identisk med den landsgennemsnitlige undervisningsandel. I flg. de senest foreliggende opgørelser ligger lærernes undervisningstimetal i Halsnæs Kommune formodentligt marginalt højere end det landsgennemsnitlige undervisningstimetal, svarende til at en lærer i Halsnæs Kommune årligt har ca. 4 undervisningstimer mere en det landsgennemsnitlige undervisningstimetal Økonomi og klassekvotienter De forudsatte merudgifter som følge af folkeskolereformen er afhængige af antallet af klasser i de enkelte årgange, da de nye krav til antallet af undervisningstimer samt timer til understøttende undervisning er bundet op på de enkelte klassetrin. Som udgangspunkt vil dette medføre, at kommuner med en relativ høj klassekvotient, vil have relativt færre udgifter til folkeskolereformen end kommuner med en lavere klassekvotient. Halsnæs Kommune har en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 22,6 1 gennemsnitlig klasekvotient der er ca. 4,8 % højere end landsgennemsnittet. - svarende til en 5.3. Betaling til privatskoler og andre kommuner Den kommunale takstbetaling til elever på privatskoler er baseret på en procentuel andel af nettodriftsudgifterne på folkeskoleområdet. Da nettodriftsudgifterne øges som følge af folkeskolereformen, vil det medføre en øget udgift til betaling til privatskoler. Skønsmæssigt fastsat vil dette medføre en helårlig merudgift på ca. 0,4 mio. kr. for Halsnæs kommune. 1 Kilde: De Kommunale nøgletal

5 Udover et øget udgiftsniveau til privatskoler medfører folkeskolereformen et forventet øget udgiftsniveau i forhold til kommunens betaling for specialiserede undervisningstilbud i andre kommuner samt en øget takstfinansiering for kommunens borgere i ordinære undervisningstilbud i andre kommuner. Merudgiften afhænger af folkeskolereformens økonomiske effekt i de kommuner, hvor Halsnæs kommune køber undervisningsydelser. Skønsmæssigt vil dette medføre en helårlig merudgift for Halsnæs kommune på ca. 0,8 mio. kr. 6. Økonomi og råderum Nedenstående tabel angiver et overblik over de økonomiske effekter af folkeskolereformen. Tabellen angiver ikke den samlede økonomisk ramme for det samlede skoleområde, men har til formål at synligøre de økonomiske konsekvenser med baggrund i ændring af undervisningsandelen. Tabel 5. Økonomisk overblik POST Økonomisk overblik - Skolereform. Angivet i mio. kr. Ændring ved 740 årlige undervisningstimer pr. lærer Ændring ved 780 årlige undervisningstimer pr. lærer Ændring ved 820 årlige undervisningstimer pr. lærer Ordinær undervisning og understøttende undervisningstimer 5,2 1,3-2,2 Frigjort økonomi - SFO og SFO-klub. - forudsat 10% reduktion af efterspørgslen -7,9-7,9-7,9 Merudgifter - Takststigninger til privatskoler og tilbud i andre kommuner 1,2 1,2 1,2 Merudgifter - Interne specialtilbud 0,9 0,2-0,4 Værdi af undervisningsaftale - Interne specialiserede tilbud, modtageklasser, 2-sprogede mv. -3,2-4,5-5,74 Ændring i alt ( + = merudgift) -3,9-9,7-15,0 Følgende forudsætninger er anvendt: - Minimumstimetal jf. tabel % lærerlønsum afsat til undervisningstimer - Fordeling: Lærer / pædagoger (50% / 50%) til understøttende undervisningstimer - Forudsat årsnorm på timer for timer til understøttende undervisning 2-10 % reduktion af efterspørgslen til fritidstilbud De angivne økonomiske konsekvenser af skolereformen er angivet med helårseffekt. Det fremgår, at hvis det forudsættes, at undervisningsandelen fastlægges på det eller 820 timer årligt, vil der kunne frigøres 3,9 mio. kr. hhv. 15,0 mio. kr. med helårlig effekt. De anførte forudsætninger er udelukkende af beregningsteknisk karakter, og de enkelte skoler har frihed til at disponere indenfor de politiske bevilligede økonomiske rammer. 2 Den forudsatte norm er i baseret på KL s anbefalinger. 5

6 Profilspor Det foreliggende beslutningsoplæg indeholder oprettelse af profilspor fra 7. klassetrin på alle skoler. Oprettelse af profilspor vurderes at medføre en merudgift, da det må forventes at medføre en udvidelse af antallet af klasser for klassetrin. Nedenstående tabel angiver de forventede merudgifter ved oprettelse af profilspor fra skoleåret 2014/2015 og følgende udvidelse af profilspor i de kommende skoleår. Tabel 6. Profilspor Udgifter Udgift - Profilspor i mio. kr ,0 0,3 1,0 2,1 Forudsat oprettelse af én ny 7. klasse fra skoleåret 2015/2016 stigende til tre nye klasser klassetrin fra skoleåret 2017/2018. Den anførte merudgift for 2017 angiver den fremadrettede forventede årlige merudgift ved fuld indfasning. Det er forudsat, at oprettelsen af profilspor medfører merudgifter til i alt tre nye klasser, således at de øvrige udgifter kompenseres via optimering af klassekvotienten i de ordinære klasser. Det fremgår af ovenstående tabel, at oprettelse af et profilspor vil medføre en årlig merudgift, ved fuld indfasning, på ca. 2,1 mio. kr. - svarende til at det ved fuld implementering på alle skoler vil medføre en samlet udvidelse på tre klasser. 6

7 7. Samlet økonomi Nedenstående tabel angiver den samlede økonomiske konsekvens af implementeringen af folkeskolereformen i Halsnæs Kommune for budgetperioden , med baggrund i de anførte forudsætninger. Tabel 7. Samlet økonomisk effekt Incl. merudgifter til profilspor Økonomisk overblik - Skolereform. Angivet i mio. kr. POST Ordinær undervisning og understøttende undervisningstimer - forudsat 820 årlige undervisningstimer -0,92-2,21-2,21-2,21 Frigjort økonomi - Fritidstilbud - forudsat 10% reduktion af efterspørgslen -3,30-7,92-7,92-7,92 Merudgifter - Takststigninger til privatskoler og tilbud i andre kommuner 0,50 1,20 1,20 1,20 Merudgifter - Specialklasser -0,15-0,36-0,36-0,36 Værdi af undervisningsaftale - Interne specialiserede tilbud, modtageklasser, 2-sprogede mv. -2,39-5,74-5,74-5,74 Oprettelse af profilspor 0,00 0,30 1,00 2,12 Ændring i alt -6,26-14,73-14,02-12,91 Forudsætninger: 820 årlige undervisningstimer pr. lærer. Årsnorm på årlige timer til understøttende undervisning for lærere og pædagoger. Reduktion af efterspørgsel på 10 % i fritidstilbud. Successiv indfasning af profilspor. Det anførte udgiftsniveau er baseret på et fastfrosset elevtal, for at skabe et identisk grundlag for sammenligning over tid. Det konkrete udgiftsniveau vil teknisk blive reguleret i forhold til udviklingen i elevtal. Det fremgår af ovenstående tabel, at folkeskolereformen forventes at frigøre årligt ca. 6,3 ca. 14,7 mio. kr. årligt i den anførte budgetperiode, med baggrund i de anførte forudsætninger herunder afsat årligt 2,1 mio. kr. til indførelse af profilspor, med forventet fuld implementering fra skoleåret 2017/

8 8.1. Usikkerheder og råderum Der er dele af de økonomiske forudsætninger i forhold til implementeringen af folkeskolereformen som er behæftet med betydelig usikkerhed. De økonomiske usikkerheder er især gældende for følgende forhold. - Den fremtidige efterspørgsel af fritidstilbud når skoledagen udvides. - De økonomiske effekter af folkeskolereformen for kommunens udgifter til privatskoler samt øvrige skoletilbud i andre kommuner. Der er derudover en usikkerhed i forhold til den kommende udgift til oprettelsen af profilspor. Hvis søgningen til profilsporerne medfører etablering af relativt små klasser, der ikke kan kompenseres ved klassesammenlægninger af de ordinære klasser, kan profilklasserne medføre en merudgift i forhold til den forudsatte økonomi. Med baggrund i de beskrevne usikkerheder er der behov for en tæt opfølgning efter skolereformens implementering. Dette er især gældende for den forudsatte forventede efterspørgsel af fritidstilbuddene. Det økonomiske potentiale, der kan frigøres i forhold til det eksisterende forudsatte udgiftsniveau til skolepædagoger samt den forudsatte effekt af afbureaukratiseringsinitiativer, er ikke indeholdt i opgørelsen. Disse to forhold udgør helårligt ca. 2,4 mio. kr., der potentielt yderligere kan øge det det anførte frigjorte økonomiske råderum. 8

Sagsnr.: 2014/ Dato: 24. januar Frederiksværk skoleanalyse. Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent. Resumé.

Sagsnr.: 2014/ Dato: 24. januar Frederiksværk skoleanalyse. Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent. Resumé. Sagsnr.: 2014/0001098 Dato: 24. januar 2014 Titel: Frederiksværk skoleanalyse Sagsbehandler: Line Ditlev Larsen Skolekonsulent Resumé Vinderød Ved en nedlæggelse af Vinderød og en efterfølgende sammenlægning

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Økonomi- og Digitaliseringscentret

Økonomi- og Digitaliseringscentret NOTAT Økonomi- og Digitaliseringscentret 29-08- Økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen 1. Baggrund Folkeskolereformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen,

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen. Folkeskolereformen

Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen. Folkeskolereformen Budgetseminar 2013 Røsnæs Hotel og Kursuscenter Vedlagt bilag Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen DATO 14. august 2013 Folkeskolereformen Indhold, politiske målsætninger og finansiering Budgetseminar

Læs mere

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Kend din kommune - og styr den Debatmøde 8 på KØF Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Direktør Per Aalbæk Nielsen 10. Januar 2014

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring. kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes

Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring. kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes Spørgeskema vedr. budget 2017 på skoleområdet Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes inklusionsindsats,

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform

Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 2013 Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige om en folkeskolereform, som træder i kraft august

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.:

77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.: 77. Beslutning af finansiering af folkeskolereformen Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Lindholm Heilmann Sagsnr.: 2013-60840 Sagsfremstilling Børneudvalget behandlede på sit møde den 4. november finansiering

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel til undervisning

Beskrivelse af tildelingsmodel til undervisning 2.2 Skole Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Henny Jørgensen Direkte tlf. 97 11 32 37 hejor@mariagerfjord.dk Dato: 21. marts

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen

Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Thomas Astrup Bæk Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse Kommunernes økonomiske implementering af folkeskolereformen Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

17. Folkeskolen - Sektor 3

17. Folkeskolen - Sektor 3 17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Læs mere

Bilag 2. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse. Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2 Børne- og Undervisningsudvalget 17.12.2013, Punkt 142. Realisering af folkeskolereformen i Gladsaxe Dato: 11.12.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 På Børne-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 5. blev det under pkt. 8 besluttet følgende: 1. at Lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen i 40 uger om året i forhold

Læs mere

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man?

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man? Kort overblik over folkeskolereformen Hvad skal man? Hvad kan man? Timetal og indhold Område Skal Kan Undervisningstimetal og fag Opfylde minimumstimetal i dansk, matematik og historie og samlet timetal

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Notat om børnehaveklasselederne

Notat om børnehaveklasselederne Notat om børnehaveklasselederne Marts 2014 1. Baggrund Der har igennem en årrække været en tendens til et fald i antallet af medlemmer, der er børnehaveklasseledere. Samtidig medfører folkeskolereformen

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE - ØKONOMISKE KONSEKVENSER BAGGRUND OG OPGAVEFORSTÅELSE Frie Skolers Lærerforening ønsker at sætte fokus på den udvikling, hvor der over hele landet ses en tendens til,

Læs mere

Gallup om skole. Gallup om skole. TNS Dato: 13. maj 2014 Projekt: 61191

Gallup om skole. Gallup om skole. TNS Dato: 13. maj 2014 Projekt: 61191 n Feltperiode: Den 12. juni til 19 juni 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.003 personer Stikprøven er uvejet

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Roskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet

Roskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet 27. juni 2018 Roskilde Kommune Side 2 af 6 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere