10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger"

Transkript

1 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Rammen 10. klasse er et tilbud til alle, der har afsluttet grundskolen (0.-9. klasse) og er under 18 år. Målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2

2 Ordninger Den kommunale 10. klasse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: Den almindelige 10. klasse og fra 1. august 2015 eud10 (erhvervsrettet 10. klasse) Kan tilbyde 10. klasse i samarbejde med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse Den kommunale ungdomsskole som heltidsundervisning Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3 Frie skoler undervisningen skal stå mål med folkeskolens obligatoriske del af 10. klasse. Der skal herunder tilbydes prøver. Den valgfri del kan skolerne tilrettelægge inden for rammerne af deres lovgivning. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

3 Indhold Almindelig 10. klasse Varighed 840 årstimer i helårsforløb 10. klasse kan også være kortere, så reduceres timetallet tilsvarende Obligatorisk del dansk, engelsk og matematik (420 timer i helårsforløb) tilbud om målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder brobygning til ungdomsuddannelse 1 uge (21 timer) selvvalgt opgave (OSO) uddannelsesvejledning og arbejde med en uddannelsesplan Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Valgfri del almindelig 10. klasse Tilbudsfag (tysk, fransk, fysik/kemi og ekstra dansk, matematik, engelsk) Valgfag (primært en række værkstedsfag målrettet ungdomsuddannelserne) Brobygning til ungdomsuddannelse (max 5 uger) Andre undervisningsaktiviteter efter kommunalbestyrelsens bestemmelse Eleverne skal tilbydes og vælge fra den valgfri del i et omfang på mindst 399 timer (helårsforløb) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

4 Brobygning Den obligatoriske: Alle skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af mindst 2 dages varighed. Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv kan omfatte brobygning til almen gymnasial uddannelse. Brobygning skal samlet udgøre 1 uge - svarende til 21 timer og være afviklet inden den 1. marts i skoleåret. I eud10 er der 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7 Brobygning (frivillig) Elever i folkeskolens 10. klasse skal tilbydes yderlige brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv til erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv kan udgøre højst 5 uger. For 10. klasse, der varer 20 uger eller mindre dog højst 4 uger. Heraf kan brobygning til gymnasiale uddannelser udgøre højst 1 uge. Elever i eud10 kan ikke deltage i frivillig brobygning da der er 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

5 Fag i den almindelige 10. klasses valgfri del Tilbudsfag (tysk, fransk, fysik/kemi og ekstra dansk, matematik, engelsk) Fag hvoraf der skal tilbydes mindst tre: idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde andre undervisningsaktiviteter. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9 Prøver Der skal tilbydes prøver i 10. klasse: Prøvefag er: Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk. Prøveniveau: 9. klasse eller 10. klasse i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi tysk/fransk kun 10. klasseprøver. Eleverne bestemmer selv, om de vil gå til prøve, dog særlige regler for eud10 En elev kan gå til prøve enten i vinter- eller sommerterminen, hvis pågældende har fulgt undervisningen. 10. klasse på en erhvervsskole: ud over de obligatoriske fag, dansk, matematik og engelsk, er det fastsat i overenskomsten med kommunalbestyrelsen, hvilken ordning der følges. Se 10. klassebekendtgørelsen. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 10

6 De erhvervsrettede 10. klasseordninger fra 1. august 2015 Alle kommuner er forpligtede til at tilbyde eud10. Kan vælge at tilbyde den nye 20/20-ordning. 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Kommunalbestyrelsen kan fortsat ved overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, henlægge 10. klasse til varetagelse på institutionen. Ansvaret for 10. klasse er kommunalt. Det vil fremgå af overenskomsten, hvilke ordninger der er tale om. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11 Eud10 (Erhvervsrettet 10. klasse) Nyt tilbud, som kommunerne skal tilbyde, fra 1. august Særligt formål: Målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 12

7 Indhold i eud10 Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer. Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der indgår derfor 126 timers (omregnet seks ugers) obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse. Samlet varighed obligatorisk del og brobygning 546 undervisningstimer. Hele den valgfri del af 10. klasse skal introducere til erhvervsuddannelserne. Kommunalbestyrelsen skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejdet i eud10, der mindst skal udgøre 30 pct. af undervisningstiden, inklusive de 6 ugers brobygning. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 13 Samarbejde i eud10 Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang. Der er ingen erhvervsskoler, som udbyder alle erhvervsuddannelser og heller ingen, som udbyder uddannelser fra alle fire erhvervsfaglige hovedområder. Derfor er det nødvendigt for en kommune at samarbejde med flere skoler om eud10. Det kan enten være på den måde, at kommunen har samarbejdsaftaler med flere skoler, eller sådan, at kommunen har en aftale med én skole, som ved aftalen har forpligtet sig til at levere undervisning i samarbejde med andre skoler Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 14

8 Eud10 valgfri del Kommunalbestyrelsen skal, inden for rammerne af folkeskolelovens 19 j, i den valgfri del af eud10 tilbyde fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til følgende af erhvervsuddannelsernes hovedområder: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik. 2) Kontor, handel og forretningsservice. 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser. 4) Teknologi, byggeri og transport. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver bekendt med konkrete erhverv, som hovedområderne kan relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner fagområderne. Undervisningen skal indeholde uddannelses- og erhvervsafklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver uddannelsesparate, herunder fagligt, socialt og personligt afklarede og motiverede til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 15 Eud10 indhold valgfri del Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke fag og elementer der tilbydes og kan vælge at tilbyde følgende fag, hvor der er Fælles Mål for undervisningen: 1) Naturfag. 2) Metal/motorværksted. 3) Byggeværksted. 4) Teknologiværksted. 5) Serviceværksted. 6) Produktudvikling og formgivning. 7) Iværksætter. 8) Sundhed og sociale forhold. 9) Teknologi og kommunikation. 10) Madværksted. 11) Jordbrug. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 16

9 Eud10 valgfri del Foruden specifikke fag og undervisningsaktiviteter inden for erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder, kan kommunalbestyrelsen give mulighed for, at der tilbydes undervisning i ekstra dansk, ekstra matematik og ekstra engelsk. Endvidere kan der tilbydes undervisning i fysik/kemi. Undervisningen i fysik/kemi skal følge de Fælles Mål for faget. Fagene skal betones, så de introducerer til de erhvervsfaglige hovedområder. Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder fag og undervisningsaktiviteter, hvortil der ikke er fastsat Fælles Mål, skal kommunalbestyrelsen beskrive mål og indhold for disse. Der er en særlig skabelon hertil. Der kan tilbydes ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Eleverne skal vælge fag og elementer, der mindst svarer til 294 undervisningstimer. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 17 ny 20/20-ordning Den nye ordning er et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er en betingelse for kombinationsforløbet, at undervisningen tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet såvel 10. klasse som grundforløbets 1. del fuldt ud. Det er desuden en betingelse, at eleverne opfylder adgangskravet til eud-grundforløbet ved start på skoleåret, da eleven følger såvel 10. klasseundervisning som grundforløbsundervisning fleksibelt over skoleåret. Tilrettelæggelsen kan således ske fleksibelt over skoleåret, således at eleven fx er 3 dage i 10. klasse og 2 dage i grundforløbet. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 18

10 Finansiering af 10. klasse de nye ordninger eud10 og ny 20/20 Eud10 er et kommunalt ansvar og er kommunalt finansieret, bortset fra de 6 ugers obligatorisk brobygning, hvortil der er aktivitetsafhængige taxametertilskud til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som er finansieret af staten. Den nye kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb er kommunalt finansieret i de 20 uger, omregnet 420 undervisningstimer, der vedrører 10. klasse, bortset fra perioderne med brobygning, som i alt kan vare op til 5 uger, omregnet 105 undervisningstimer, hvoraf 1 uge, svarende til 21 timer er obligatorisk. Brobygningen er fortsat finansieret gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud. Grundforløbet er finansieret ved statstaxameter til erhvervsuddannelsens grundforløb (20 uger). Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 19 Regler mm Folkeskoleloven særligt kapitel 2 a, der beskriver indholdet i folkeskolens 10. klasse. eud10 19 j og 10. klassebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 27. november 2014) ny 20/20-ordning folkeskolelovens 19 e, stk. 1, og 10. klassebekendtgørelsen Om kommunalbestyrelsens indgåelse af overenskomst om 10. klasse med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse: Se særligt bekendtgørelse nr af 27. november 2014 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (10. klassebekendtgørelsen) Hjemmeside fakta 10. kasse: klasse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 20

11 regler mm Brobygning: vejledningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014 og bekendtgørelse nr. 838 om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesplaner og uddannelsesparthed: vejledningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014 og bekendtgørelse nr. 839 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse som ændret ved bekendtgørelse nr af 3. november Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 21

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere