Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation"

Transkript

1 Novafos Blokken Birkerød CVR. nr januar 2018 Sagsnr. EMN Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Rambøll har den 12. oktober 2017, på vegne af Novafos, ansøgt om tilladelse til midlertidig afledning af grundvand, i forbindelse med renovering af Skovshoved pumpestation på Kystvejen 26, 2820 Gentofte, matr. nr. 76a og 76b Skovshoved. Den midlertidige afledning af grundvand til havet sker som følge af tørholdelse af byggegrube i forbindelse med afgravning af jord til nye ledninger. Arbejdet gennemføres i perioden januar til april 2018.Ved arbejderne forventes afledt 10 m 3 grundvand pr. time, svarende til i alt m 3. Materiale i sagen Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen: 1. Ansøgning om tilladelse til midlertidig afledning af grundvand til Øresund 2. Miljøteknisk beskrivelse, bilag 1 3. Miljøteknisk vurdering, bilag 2 s vurdering i Gentofte Kommune vurderer på baggrund af ansøgningens oplysninger, at den ønskede afledning af grundvand fra anlægsarbejdet ikke vil give anledning til miljøgener af væsentlig karakter ved overholdelse af fastsatte vilkår. Da den samlede mængde oppumpet grundvand er under m 3 /år kræves der ikke tilladelse til grundvandssænkning iht. 26 i Vandforsyningsloven. Telefon: Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Hovedtlf.nr.: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Side 1 af 6

2 Afgørelse, Gentofte Kommune meddeler i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, 28, stk. 1, tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Øresund. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår: 1. Udledning af oppumpet grundvand til Øresund skal ske i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den miljøtekniske beskrivelse (bilag 1). 2. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for tilladelsen skal i Gentofte Kommune underrettes. 3. Hvis ansøger får oplysninger om ændringer i vandets sammensætning og/eller støder på ukendt forurening under anlægsprojektet, skal i Gentofte Kommune straks underrettes. 3. skal underrettes, når anlægget er udført og udledningen påbegyndes. Underretning sendes i kopi til Naturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed. 4. Hvis udledningen varer længere tid end den ansøgte periode og/eller den udledte vandmængde bliver større end forventet, skal underrettes. 5. Sedimenteret stof i vandet skal bundfældes i sedimentationscontainer inden grundvandet udledes. Oppumpning af vandet i forbindelse med udledning skal ske min. 1 meter over bundpladen i sedimentationscontaineren. 6. Bundfældet sedimenteret stof skal bortskaffes af en godkendt transportør til et godkendt modtageanlæg. 7. Gentofte Kommune,, skal underrettes, når oppumpningen og udledningen igangsættes og ophører. 8. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis udledningen giver anledning til væsentlige miljømæssige gener og/eller hvis der findes ny jordforurening under anlægsprojektet. 9. Tilladelsen er gældende fra dags dato til 1. april Generelle oplysninger Gentofte Kommune kan ændre vilkårene i denne tilladelse, såfremt forhold i recipient eller renere teknologi i branchen m.v. taler herfor. Sagsnr. EMN Side 2 af 6

3 Klagevejledning Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 12. februar En eventuel klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Søgsmål Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest 15. juli Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Aktindsigt I har ret til aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med. Kontaktperson Har I spørgsmål i sagen, eller ønsker I at drøfte denne nærmere, kan I henvende jer til Mette Henningsen, tlf eller Med venlig hilsen Mette Henningsen Miljømedarbejder Sagsnr. EMN Side 3 af 6

4 Følgende er underrettet om tilladelsen: Rambøll, att. Frank Hallig, Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité DN Gentofte, Embedslægen, Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, Dansk Fritidsfiskerforbund, Att. Arne Rusbjerg, Lystfiskerforeningen, Att. Steen Lyngsø, og Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S, Sagsnr. EMN Side 4 af 6

5 Bilag 1 - Miljøteknisk beskrivelse Rambøll har på vegne af Novafos ansøgt om tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med renovering af Skovshoved Pumpestation på Kystvejen 26, 2820 Gentofte. Ved anlægsarbejdet vil der blive behov for at udlede grundvand til Øresund. Beskrivelse Den midlertidige udledning af grundvand sker som følge af tørholdelse af byggegrube i forbindelse med ledningsarbejde. Oppumpningen af grundvand forventes at være nødvendig i perioden januar til marts Der pumpes 10 m 3 i timen og vandet ledes gennem sedimentationscontainer med sandfilter og olieudskiller. I alt forventes ca m 3 vand bortledt i perioden. Grundvandet ønskes udledt til Øresund som angivet på figur 1. Vurdering af kvaliteten af afledt vand Rambøll har i forbindelse med ansøgning om midlertidig udledning til Øresund fået udført en analyse af vandet. Der er analyseret for olie herunder BTEX, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Der er ikke konstateret olie, benzen, naphtalen, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter over detektionsgrænserne. Der er konstateret toluen (0,13 µg/l), ethylbenzen (0,021 µg/l) og xylener (0,1 µg/l) i vandprøven. Figur 1 Afledning af grundvand til Øresund Sagsnr. EMN Side 5 af 6

6 Bilag 2 - Miljøteknisk vurdering Målsætning og vurdering af recipientens sårbarhed Det afledte vand ledes til Øresund. Øresund er en robust recipient med god vandudskiftning og der vil ske en væsentlig fortynding af det udledte vand, grundet almindelig opblanding, strøm og bølger. I forhold til suspenderet stof har, Gentofte Kommune stillet vilkår om, at grundvandet inden afledning ledes gennem sedimentationscontainer, hvor sedimenteret stof bundfældes. Kravet skyldes at aflejring af sedimenteret materiale er et problem ved kysten. Udledningens indhold af miljøfremmede stoffer Selve matriklen, hvor der graves er kortlagt som muligt forurenet (V1) og ca. 20 m fra udgravningen er der et område, som er kortlagt som forurenet (V2). Området er kortlagt pga. nuværende og tidligere anvendelse som maskinværksted, havneområde, reparation af både og tankstation. Der har været afværgeindsats over for grundvandsforureningen, som består af olieprodukter. Maskinværksteder har tidligere benyttet chlorerede opløsningsmidler ligesom reparation af både kan have forurenet med tjærestoffer og tungmetaller herunder arsen, kviksølv og tin fra bundmaling. Der er ikke konstateret chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter heraf over detektionsgrænserne i den udtagne vandprøve. Der er heller ikke konstateret olie og benzen over detektionsgrænsen. Der er toluen (0,13 µg/l), ethylbenzen (0,021 µg/l) og xylener (0,1 µg/l) i vandprøven, men under miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse nr. 439 af Tungmetaller og tjærestoffer bindes oftest i jorden og vil sjældent forurene grundvandet. Generelt vil grundvandet så tæt på havet (under 100 m) være i hydraulisk kontakt med havet, hvilket betyder at eventuelle forureninger i grundvandet allerede er i havet. Konklusion Afledningen forventes derfor ikke at have negative indvirkning på Øresund, ved overholdelse af de i tilladelsen stillede vilkår. 1 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bek. nr. 439 af 19. maj 2016 Sagsnr. EMN Side 6 af 6

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr. Simon Ladefoged Strandvejen 194 C 2920 Charlottenlund 2. marts 2017 Sagsnr. GEO-2017-00166 Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af byggefelt ved pynten, Tuborg Syd

Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af byggefelt ved pynten, Tuborg Syd Danica Ejendomsselskab ApS Holmens kanal 2-12 1060 København K Gentofte Kommune 11. september 2018 Sagsnr. EMN-2018-01012 Midlertidig tilladelse til udledning af havvand fra spunsning og opfyldning af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Havn COWI A/S Att: Bo Brask Helleberg Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby 15. november 2016 Sagsnr. GEO-2016-00991 Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra byggegrube til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Skovshoved Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Skovshoved Havn Havnekontoret, Skovshoved Havn Skovshoved Havn 4 2920 Charlottenlund 19. december 2016 Sagsnr. EMN-2016-06849 Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS, Att.: Peter Mering, pmer@danicapension.dk 26. september 2016 Sagsnr. EMN-2016-05225 COWI Denis Christophersen DCH@cowi.com Og Aarsleff Att.: Thomas Petri, tnp@aarsleff.com Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Midlertidig tilladelse til afledning og udledning af oppumpet grundvand til Øresund Mellem Skovshoved Havn og Charlottenlund Fort.

Midlertidig tilladelse til afledning og udledning af oppumpet grundvand til Øresund Mellem Skovshoved Havn og Charlottenlund Fort. Gentofte Kommune Park og Vej Bernstoffsvej 161 2920 Charlottenlund 6. juli 2018 Sagsnr. EMN-2018-02914 Og Novafos A/S Blokken 9 3460 Birkerød CVR. nr. 31 88 49 93 Midlertidig tilladelse til afledning og

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Bellevue Strandpark

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Bellevue Strandpark I/S Bellevue Strandpark Strandvejen 340 2930 Klampenborg CVR.nr. 11700950 22. juni 2016 Sagsnr. EMN-2016-01733 Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden under Farum-banen, matr.

Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden under Farum-banen, matr. Gentofte Kommune v/park og Vej Bernstorffsvej 161 2920 Gentofte Att. Stine Berg Andersen 22. september 2017 Sagsnr. GEO-2017-00769 Tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning

Læs mere

Supplerende oplysninger fremsendt af Johanna Eckerdal den 21. juni Bilag 1: Spildevandsteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forbund.

Supplerende oplysninger fremsendt af Johanna Eckerdal den 21. juni Bilag 1: Spildevandsteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forbund. Dansk Handicap Forbund Att: Jens Bouet Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 29. juni 2016 Sagsnr. GEO-2016-00617 Tilladelse til udledning af overfladevand fra Dansk Handicap Forbunds udearealer Kragh & Berglund,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Christian Bredkjær Ibstrupvej 28 2820 Gentofte 3. januar 2017 Sagsnr. EMN-2015-16244 Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Indledning har den 22.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Natur og Miljø. 6. juli Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte

GENTOFTE KOMMUNE Natur og Miljø. 6. juli Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 6. juli 2016 Sagsnr. GEO-2016-00329 Tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand fra Skovshoved Pumpestation til Øresund i forbindelse med

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage Gentofte Kommune, Affald og Genbrug Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund CVR. nr. 19438414 1. juni 2017 Sagsnr. GEO-2017-00044 Sendt via digital post Tillæg til miljøgodkendelse af 16. august 2012 Gentofte

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Center for Byens Anvendelse Att.: Jens Ole Madsen, jeom@aarhus.dk Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Cvr.nr. 55133018 Side 1 af

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V. CVRnr. 32562361 Kopi til orientering Side 1 af 5 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Tilladelse til 2 midlertidig udledning af op til 3000 m 3 grundvand til grøftesystem med udledning til Lindenborg Å i forbindelse med udskiftning

Tilladelse til 2 midlertidig udledning af op til 3000 m 3 grundvand til grøftesystem med udledning til Lindenborg Å i forbindelse med udskiftning Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-7-18 Ref.: Rune

Læs mere

2. Udledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema: Skibsted-Lyngby Å 2 uger 10.

2. Udledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema: Skibsted-Lyngby Å 2 uger 10. Center Natur og Miljø Rebild Vand og Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Sendt via mail til jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i Strandvejsområdet, 2900 Hellerup

Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i Strandvejsområdet, 2900 Hellerup Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte CVR nr. 31884993 8. april 2016 Sagsnr. GEO-2015-00737 Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer:

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer: Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Thomas Kirk Albert Ved Næsseskoven 12 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte 14. september 2018 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Rudersdal Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL TIDSBEGRÆNSET AT UDLEDE LÆNSE- OG OVERFLADEVAND TIL STATION 2160 I SØRUP Å, KVL 92

TILLADELSE TIL TIDSBEGRÆNSET AT UDLEDE LÆNSE- OG OVERFLADEVAND TIL STATION 2160 I SØRUP Å, KVL 92 MJ Eriksson A/S Att.: Steen Holm Jørgensen 10-02-2017 TILLADELSE TIL TIDSBEGRÆNSET AT UDLEDE LÆNSE- OG OVERFLADEVAND TIL STATION 2160 I SØRUP Å, KVL 92 MJ Eriksson A/S har den 6. februar 2017 søgt om tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Birkeland A/S Roager Østermark Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Birkeland A/S Roager Østermark 4 6760 Ribe Dato 30. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/17049 Afgørelse

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

#split# 5. Bundfældningstanken skal tømmes for slam efter behov. Slammet skal bortskaffes efter gældende regler.

#split# 5. Bundfældningstanken skal tømmes for slam efter behov. Slammet skal bortskaffes efter gældende regler. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 29-03-2017 Sags. nr.: 06.11.01-P19-1-17 Sagsbeh.: Jes Rose Nielsen Lokaltlf.: +4599455519 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg I) til Mejerigrøften Sagsnr.: 219-2013-36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Placering af pumpeanlæg og tilslutningsbrønde Herlev Kommune Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Afgørelse og vilkår. 2 2.1 Generelt.. 2 2.2 Krav til indretning og drift. 2 3. Generelle oplysninger og klagevejledning.. 4 4. Spildevandsteknisk redegørelse. 5 5.

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af overfladevand mv. til Rebild Vand og Spildevands A/S

Tilladelse til tilslutning af overfladevand mv. til Rebild Vand og Spildevands A/S Center Natur og Miljø Bane Danmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-5-14 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR Vand, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S Att: Bibi Iqbal Shabeer, e-mail: bish@hofor.dk Tina Baastrup Damgaard, e-mail: tiba@hofor.dk 16. september 2013 Journalnr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Bjørn Plovsgård Callesen Nr. Ilstedmarkvej 5 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-12129 Afgørelse

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september

Offentliggørelse Afgørelsen om at det ansøgte kan udføres annonceres den 23. september Ralf Otto Sanderink Hedegårdsvej 8 6760 Ribe Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 19. september 2013 Pernille Puggaard Thomsen 76 16 51 44 2013-17161 Afgørelse om at råvarelager

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Udledningstilladelse Afværgevand til Varde Å

Udledningstilladelse Afværgevand til Varde Å DIN Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Att.: Camilla L. H. Jørgensen, clhj@dinforsyning.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Udledningstilladelse Afværgevand til Varde Å Varde Kommune

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-1169 Afgørelse om at fodersilo kan

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Jørgensen Sønderhedevej 42 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. oktober 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-21888 Afgørelse om at

Læs mere

Tilladelse til midlertidig afledning og udledning af grund- og overfladevand samt infiltration i forbindelse med vejafvandingsprojekt på Carolinevej.

Tilladelse til midlertidig afledning og udledning af grund- og overfladevand samt infiltration i forbindelse med vejafvandingsprojekt på Carolinevej. Novafos A/S Blokken 9 3460 Birkerød CVR 31 88 49 93 3. august 2018 Sagsnr. GEO-2018-00323 Tilladelse til midlertidig afledning og udledning af grund- og overfladevand samt infiltration i forbindelse med

Læs mere

Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Sendt pr. til

Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Sendt pr.  til Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 Postboks 320 4000 Roskilde Sendt pr. e-mail til dd@dekom.dk Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming

Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring af halm mm. på Ribevej 48, 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 8. august 2016 Sagsbehandler Karen Brink Nielsen Telefon direkte 76 16 51 36 E-mail kabn@esbjergkommune.dk Sagsid 16/12935 Afgørelse vedr. byggeri af halvtag til opbevaring

Læs mere

Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej

Afgørelse om at bygning til malkerobot kan etableres på Kirkebrovej Jens Vesti Ernstsen Kirkebrovej 3 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. juni 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-12133 Afgørelse om at bygning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand Rønde Fjernvarme a.m.b.a. 28-03-2017 Skrejrupvej 9c Sagsnr.: 17/10426 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse,

Læs mere

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G Bonnerup Consult Aps Fynsvej 56 5500 Middelfart Dato: 26-04-2016 Att: Jakob Vedel Ref.: J.nr.: METMO 13.02.01-G01-7-15 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelses med byggeri, Rustenborgvej

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk Randers Kommune Ejendomsservice Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 21-03-2018

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Udledningstilladelse. Indledning

Udledningstilladelse. Indledning Egedal Forsyning A/S Krogholmvej 71 3650 Ølstykke Udledningstilladelse Den 07-06-2012 Indledning Jf. miljøbeskyttelseslovens 28 meddeler Egedal Kommune hermed Egedal Forsyning A/S tilladelse til midlertidig

Læs mere

Dispensation til etablering af læskur

Dispensation til etablering af læskur Dispensation til etablering af læskur Dispensation Esbjerg Kommune meddeler hermed dispensation til etablering af læskur på Sjelborggårdsvej 30, 6710 Esbjerg V. Da læskuret er opført er der tale om en

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune v/jorder og Landbrugsarealer Grøndalsvej 2 8260 Viby J. Cvrnr. 55133018 Side 1 af 7 Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Meddelt til: AFLD Sagsnr.: 06.01.15-P19-26-15

Læs mere

Tillæg til midlertidig udledningstilladelse af oppumpet grundvand til Bolkjær Bæk

Tillæg til midlertidig udledningstilladelse af oppumpet grundvand til Bolkjær Bæk DIN Forsyning A/S Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til midlertidig udledningstilladelse af oppumpet grundvand

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig afledning og udledning af grund- og overfladevand samt infiltration i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden

Tilladelse til midlertidig afledning og udledning af grund- og overfladevand samt infiltration i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden Gentofte Kommune v. Park og Vej Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Att. Stine Berg Andersen 3. oktober 2017 Sagsnr. EMN-2017-03761 & Novafos A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Att. Lise Jangmark Tilladelse

Læs mere

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet.

Esbjerg Kommune bemærker indledningsvis, at byggeriet allerede er etableret og at denne sagsbehandling omhandler lovliggørelse af projektet. Henrik Jensen Lundsbjergvej 3 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. august 2012 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2012-7965 Afgørelse om at kornsilo kan

Læs mere

Afgørelse om at klimatilpasning af Mosegårdskvarteret ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at klimatilpasning af Mosegårdskvarteret ikke er VVM-pligtigt Gentofte Kommune, Park og Vej Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Att. Mads Høhne Kromann og Novafos A/S Blokken 9 3469 Birkerød att. Jacob Dyrby Petersen 28. juni 2018 Sagsnr. GEO-2018-00141 Afgørelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Afløbet fra Vejby Skive

Læs mere

SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE I/S REFA - GEDSER LANDEVEJ 22T, 4800 NYKØBING F GULDBORGSUND KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 31-03-2017 SAG NR. 17/10384 Udledningstilladelse meddelt i henhold til kapitel 4 i

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Da den samlede mængde oppumpet grundvand er under m 3 /år kræves der ikke tilladelse til grundvandssænkning iht. 26 i Vandforsyningsloven.

Da den samlede mængde oppumpet grundvand er under m 3 /år kræves der ikke tilladelse til grundvandssænkning iht. 26 i Vandforsyningsloven. Novafos A/S Blokken 9 3460 Birkerød CVR 31 88 49 93 30. januar 2019 Sagsnr. GEO-2018-00323 Tilladelse til midlertidig reinfiltration samt udledning og afledning af lænsevand fra byggegruber i forbindelse

Læs mere

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen,

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, H Furesø Egedal Forsyning Bogøgårdsvej Knud Bro Allé 18 3660 Stenløse Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, sop@kruger.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning af regnvand fra bassin efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler:

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: HOFOR A/S Att. Asger Jørgensen asjo@hofor.dk Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af renset grundvand

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Skive Å Udløb 111017U Kloakoplande 1112a, 1112b, 1112c

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Turebylille Vindmøllepark ApS Anders Dolmer Koldingshus Allé 1 4682 Haslev Kopi sendt pr. mail til rådgiver Benn Erik Grav, Rambøll: BEG@ramboll.dk Postadresse: Natur & Miljø

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby.

TILLADELSE. Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby. Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive 17. september 2015 TILLADELSE Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby. AnlægsID: 779-V85-64315

Læs mere

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn.

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til: forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150430061 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund fra udløb Ta

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra Vestergade,

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P DMR A/S Karolinevej 17 4200 Slagelse Att.: Jeanette Romeri Dato 13. april 2018 Sagsnr. 06.11.01-P19-5-18 BY OG LANDSKAB Tilladelse til at udlede oppumpet grundvand fra Vildbjergvej 5, 3550 Slangerup Baggrund

Læs mere

/ P

/ P Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk) Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 08-10-2018 / 06.01.15-P19-10-18

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72,

Læs mere

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning Den 02-06-2014 Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af grundvand til Gåsebækrenden,

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S Ægrisvej Hillerød. Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Pøle Å via Slotsmøllegrøften

Hillerød Spildevand A/S Ægrisvej Hillerød. Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Pøle Å via Slotsmøllegrøften Hillerød Spildevand A/S Ægrisvej 4 3400 Hillerød Tilladelsen er sendt til Louise Bendixen fra Krüger Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Pøle Å via Slotsmøllegrøften By og Miljø

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Selde Vandværk Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Møjbæk Skive Kommune Teknisk

Læs mere

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. marts 2017 Sagsnr.: 17/3823 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af miljøtekniske A-boringer på div. ejendomme i Ballerup Kommune

Tilladelse til etablering af miljøtekniske A-boringer på div. ejendomme i Ballerup Kommune BY, ERHVERV OG MILJØ Orbicon A/S Linnés Allé 2 2630 Taastrup Att.: Pernille Rasmussen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 24. maj 2018 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Att. Jesper Lind HOLBÆK KOMMUNE Dato: 26-05-2016 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 16/18984 Dir.tlf.: 72368059 E-mail: ASO@holb.dk Tilladelse til midlertidig

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Den 7. marts 2016 J.nr. 15/12992 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S Gl Kærvej 15 6800 Varde Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk og Claus A. Nielsen, clan@dinforsyning.dk. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til

Læs mere

1. Der indvindes fra boring DGU nr med maks m 3 pr. år og maks. 40 m 3 pr. time.

1. Der indvindes fra boring DGU nr med maks m 3 pr. år og maks. 40 m 3 pr. time. TEKNIK & MILJØ Vandmiljø - Grundvand Dato: 3. maj 2018 Sagsnr.: 14/43094 c/o Adv. Jan Bruun Jørgensen Jernbanegade 31 6000 Kolding E-mail: ahj@andersen-partners.dk CPR/CVR-nr.: 17092243 Kontaktperson:

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere