Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v."

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november 2014 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. i høring. Finansrådet værdsætter muligheden for at kunne kommentere på de foreslåede ændringer og har følgende bemærkninger: 1. Indledende bemærkninger Finansrådet kan fuldt ud tilslutte sig målsætningen om, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark og finder det positivt, at der er fokus på at reducere de administrative byrder for virksomhederne. 5. december 2014 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Byrder forbundet med regnskabsaflæggelse og revision kan imidlertid ikke vurderes alene på baggrund af mekaniske AMVAB-målinger, men skal ses i et større perspektiv, hvor det indgår, dels om der er tale om reelle lempelser for virksomhederne, dels om lempelserne indebærer væsentlige forringelser for regnskabsbrugerne, herunder leverandører, långivere mv. med dårligere vilkår for virksomhederne til følge. Virksomhedernes årsrapporter udgør en vigtig del af det kreditvurderingsgrundlag, som pengeinstitutterne nødvendigvis skal have for at kunne foretage ordentlige kreditvurderinger og for at kunne efterleve Finanstilsynets regler, der ad flere omgange er blevet skærpet efter finanskrisen. Udgår væsentlige informationer af en virksomheds regnskaber, vil der derfor også ske en væsentlig forringelse af kreditvurderingsgrundlaget og en stigning i vurderingen af virksomhedens kreditrisiko. Konsekvensen heraf er, at der sker en stigning i risikoen for, at virksomheden ikke opnår finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, og opnås finansieringen alligevel, vil det ofte være på dårligere lånevilkår i form af krav om højere rente og/eller krav om øget sikkerhedsstillelse. For virksomhederne og samfundet som helhed kan en besparelse ved at lempe en regel i regnskabs- og revisionsreguleringen således vise sig at være skadelig. Det er med det udgangspunkt, at Finansrådet nedenfor vurderer, om de yderligere danske lempelser er reelle lempelser for virksomhederne, og om lempelserne indebærer en væsentlig forringelse af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag med dårligere lånevilkår til følge. Finansrådet kan således tilslutte sig, at der bliver gennemført lempelser, som er reelle, og

2 som ikke medfører en væsentlig forringelse af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag. Side 2 Det er ligeledes med dette udgangspunkt, at Finansrådet deltager aktivt og konstruktivt i et samarbejde med FSR danske revisorer, Dansk Erhverv og Dansk Industri om at udarbejde en standardregnskabsmodel for simple klasse B-virksomheder. En standardregnskabsmodel, der forventeligt vil indebære reelle lempelser særligt hvis der skabes en bedre integration mellem de offentlige myndigheders indberetningskrav og -systemer. Et område, som Finansrådet finder, at Erhvervsstyrelsen med fordel kunne fokusere på fremfor yderligere danske lempelser i regnskabs- og revisionsreguleringen. 2. Generelle bemærkninger De foreslåede ændringer til årsregnskabsloven kan opdeles i tre kategorier: 1. Pligtige ændringer og lempelser i henhold til det nye regnskabsdirektiv. 2. Tilpasning til IFRS for indregning og måling. 3. Yderligere danske lempelser. I forhold til nr. 1, Pligtige ændringer og lempelser i henhold til det nye regnskabsdirektiv, har Finansrådet forstået, at det nye regnskabsdirektiv indeholder et princip om maksimumharmonisering for små virksomheder, og at der på en række områder derfor ikke kan stilles yderligere nationale krav. Flere af direktivets pligtige lempelser er efter Finansrådets opfattelse ikke udtryk for reelle lempelser, herunder f.eks. forbuddet mod at stille krav om, at klasse B-virksomheder skal vise en egenkapitalopgørelse. Virksomhederne vil således nødvendigvis alligevel skulle udarbejde en opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, da de ellers ikke kan sikre sig, at egenkapitalen er korrekt opgjort. Besparelsen kan derfor begrænses til omkostningerne forbundet med visualiseringen af opgørelsen i regnskabet. En besparelse, der forekommer beskeden, og som ikke synes at stå i et rimeligt forhold til, hvor væsentlig en egenkapitalopgørelse ofte er for regnskabsbrugerne, herunder pengeinstitutterne. Finansrådet har imidlertid forståelse for, at regnskabsdirektivet skal implementeres i dansk lovgivning og giver derfor ikke yderligere bemærkninger til denne kategori af ændringer til loven. I forhold til nr. 2, Tilpasning til IFRS indregning og måling har Finansrådet forstået, at man ønsker at give virksomhederne mulighed for at foretage indregning og måling efter principper, der så vidt som muligt er forenelige med IFRS, og at man dermed kommer tilbage til det udgangspunkt, der var gældende i 2001, da den nye årsregnskabslov blev indført. For f.eks. dattervirksomheder af internationale koncerner og internationalt orienterede virksomheder i øvrigt vil dette kunne give reelle lempelser, og det synes ikke at indebære en forringelse af regnskabernes informationsværdi. Finansrådet kan derfor tilslutte sig, at man giver virksomhederne mulighed for at anvende IFRS-forenelige regler.

3 Side 3 I forhold til nr. 3, Yderligere danske lempelser, værdsætter Finansrådet, at Erhvervsstyrelsen ikke har indarbejdet yderligere direkte lempelser i revisionspligten, men at der først skal foretages grundige analyser af, om der er grundlag herfor. Tilsvarende finder Finansrådet det positivt, at Erhvervsstyrelsen f.eks. ikke har undtaget klasse C (mellemstore) koncerner fra pligten til at udarbejde et koncernregnskab. Et koncernregnskab er således ofte væsentligt i en kreditvurderingssituation. Af lovbemærkningerne fremgår det, at de fem væsentligste yderligere danske lempelser er følgende: 1. Forhøjelse af størrelsesgrænserne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C (mellemstore). 2. Lempeligere regnskabsregler for mikrovirksomheder. 3. Reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder. 4. Delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning, og 5. Forlængelse af indsendelsesfristen. Særligt forhøjelsen af grænsen for klasse B virksomheder indeholdt i nr. 1 og indførelsen af et mikroregime i nr. 2 vil efter Finansrådets opfattelse indebære en væsentlig forringelse af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag med større risiko for, at virksomhederne ikke opnår finansiering og/eller dårligere lånevilkår til følge. Dette uddybes i de specifikke bemærkninger nedenfor. 3. Specifikke bemærkninger til de fem væsentligste yderligere danske lempelser Ad 1 Forhøjelse af størrelsesgrænserne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C (mellemstore) ( 7, stk. 2) Det foreslås i udkastet, at størrelsesgrænserne hæves således: Gældende grænser Nye grænser Stigning i pct. Klasse B Balancesum % Omsætning % Klasse C (mellemstor) Balancesum % Omsætning % Som konsekvens af forhøjelsen af grænsen for klasse B virksomheder, vil grænsen for små koncerner, som ikke behøver at aflægge koncernregnskab, også blive forhøjet. Af bemærkningerne fremgår det, at ca virksomheder vil kunne rykke fra klasse C (mellemstor) til klasse B, og ca. 350 virksomheder vil kunne rykke fra klasse C (stor) til klasse C (mellemstor).

4 Forhøjelserne er udtryk for, at direktivets maksimale størrelsesgrænser udnyttes fuldt ud, herunder også en undtagelse i direktivet, hvor grænserne kan forhøjes yderligere, hvis man ikke har indført euroen. Reguleringen af grænsen for klasse C (mellemstor) svarer ifølge Erhvervsstyrelsen herudover til en inflationsregulering af de hidtidige grænser. Generelt set er Finansrådet kritisk over for forhøjelse af grænserne, når der henses til den danske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder. Side 4 Særligt den foreslåede forhøjelse af grænsen for klasse B forekommer efter Finansrådets opfattelse ubegrundet, idet: Informationsværdien af et klasse B regnskab er væsentlig dårligere end informationsværdien af et regnskab fra en klasse C virksomhed. Eksempelvis udgår egenkapitalopgørelsen, pengestrømsopgørelsen og et eventuelt koncernregnskab. Hertil kommer, at de berørte virksomheder ikke vil være omfattet af den normale revisionspligt, men vil kunne nøjes med udvidet gennemgang. Samlet set vil det indebære en væsentlig forringelse af bankernes kreditvurderingsgrundlag med støre risiko for, at virksomhederne ikke opnår finansiering eller dårligere lånevilkår. Regnskabsklasse B omfatter i forvejen over 90 pct. af alle danske virksomheder også virksomheder, der i almindelige forretningssammenhænge ikke betragtes som små virksomheder. I kreditvurderingsøjemed betragtes en virksomhed med en omsætning på f.eks. 70 mio. kr. således ikke som en lille virksomhed. En divergens, der vil blive endnu større med en forhøjelse af omsætningsgrænsen til 89 mio. kr. Danmark vil med de foreslåede ændringer gå videre end Norge, Sverige og Finland, som ellers har erhvervsstrukturer, der minder mere om den danske erhvervsstruktur end f.eks. Tyskland og UK, hvor grænserne forventes udnyttet maksimalt. Forhøjelsen svarer til en stigning på hele pct., hvor en inflationsregulering alene tilsiger en forhøjelse på ca. 9 pct., jf. ovenfor. Finansrådet finder på denne baggrund, at en forhøjelse af klasse B- grænserne ikke skal gennemføres. For så vidt angår forhøjelsen af grænserne for klasse C (mellemstor) vil der også ske en reduktion i informationsværdien af regnskabet, som kan føre til en forringelse af kreditvurderingsgrundlaget. Eksempelvis udgår oplysning om nettoomsætningen, der i stedet kan sammendrages med de variable omkostninger til en bruttofortjeneste. Tabet i årsrapporternes informationsværdi forekommer imidlertid ikke at være så væsentligt som tabet ved et skifte fra klasse C til klasse B, jf. ovenfor. Endvidere vil de berørte virksomheder uændret være omfattet af den normale revisionspligt, og den foreslåede regulering af grænserne svarer alene til en inflationsregulering.

5 Selvom Finansrådet generelt set er kritisk over for forhøjelse af størrelsesgrænserne, kan Finansrådet på den baggrund acceptere de foreslåede ændringer af størrelsesgrænserne for klasse C (mellemstor). Side 5 Ad 2 Lempeligere regnskabsregler for mikrovirksomheder ( 22a og 22b) Det foreslås i udkastet, at der indføres et mikrovirksomhedsregime, idet de mest vidtgående lempelsesmuligheder i direktivet dog ikke udnyttes, herunder f.eks. muligheden for ikke at medtage en resultatopgørelse. Mikrovirksomhedsreglerne foreslås indført for virksomheder, der i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af de følgende tre grænser: Balancesum 2,7 mio. kr. Nettoomsætning 5,4 mio. kr. Gennemsnitligt antal beskæftigede på 10. Det skønnes, at ca virksomheder vil blive omfattet af mikrovirksomhedsreglerne. Mikrovirksomhederne gives mulighed for at undlade følgende: 1. Oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 2. Oplysninger om særlige poster. 3. Oplysninger om op- og nedskrivninger af aktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi. 4. Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. 5. Oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte. 6. Oplysninger om modervirksomheden for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Holdingvirksomheder og investeringsvirksomheder vil ikke kunne anvende mikrovirksomhedsreglerne. Det i udkastet indarbejdede mikrovirksomhedsregime indebærer et brud med det grundlæggende regnskabsprincip i årsregnskabslovens 11, stk. 2, om, at der altid skal gives yderligere oplysninger udover, hvad der måtte følge af specifikke krav, hvis det er nødvendigt for, at regnskabet giver et retvisende billede. Som bruger af et regnskab fra en mikrovirksomhed vil man således ikke kunne vide sig sikker på, at alle væsentlige forhold kommer frem i lyset. Dette medfører uundgåeligt en større usikkerhed i kreditvurderingen, der risikerer at føre til dårligere lånevilkår for virksomhederne. Det foreslåede regime indebærer endvidere, at mikrovirksomhederne skal måle alle aktiver og forpligtelser til kostpris. I en række tilfælde er dette ikke meningsfuldt, herunder f.eks. ikke, hvor en virksomhed har indgået en renteswap. Den manglende dagsværdiregulering af renteswappen kan således medføre, at der ikke opnås et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

6 Ses på de oplysningskrav, som mikrovirksomhederne foreslås undtaget fra, er særligt undtagelserne fra oplysning om anvendt regnskabspraksis, særlige poster og op- og nedskrivninger af aktiver efter Finansrådets opfattelse kritiske. Side 6 Gives der ikke oplysning om anvendt regnskabspraksis, har regnskabsbrugeren ikke mulighed for at få indsigt i, hvilke principper og fremgangsmåder, der er anvendt ved opgørelsen af regnskabsposterne. Regnskaberne synes derfor umiddelbart ikke at være anvendelige til kreditvurderingsformål. Oplysning om særlige poster er indført i direktivet i forbindelse med, at begrebet ekstraordinære poster er udgået. I de fleste tilfælde vil der sandsynligvis ikke være særlige poster at oplyse om, men i de tilfælde, hvor særlige forhold forekommer, vil det sandsynligvis også være relevant at tage hensyn hertil i en kreditvurdering. Det forhold, at virksomhederne ikke skal oplyse om særlige poster, indebærer således også øget usikkerhed i forhold til, om alle væsentlige forhold kommer frem i lyset. Tilsvarende vil der også i en kreditvurdering skulle tages hensyn til eventuelle væsentlige op- og nedskrivninger af aktiver. Dette oplysningskrav kan derfor heller ikke udgå uden, at det medfører en væsentlig forringelse af kreditvurderingsgrundlaget. Samlet set kan Finansrådet på den baggrund ikke tilslutte sig indførelsen af mikrovirksomhedsregimet, heller ikke selvom grænserne for at være en mikrovirksomhed måtte blive sænket, således at færre virksomheder omfattes af reglerne. Finansrådet finder, at det for såvel virksomhederne som for regnskabsbrugerne vil være langt mere fordelagtigt, at der fokuseres på muligheden for at udarbejde en standardregnskabsmodel for simple klasse B virksomheder. En model, der forventeligt vil give reelle lempelser - særligt hvis der skabes en bedre integration mellem de offentlige myndigheders indberetningskrav og -systemer. Ad 3 Reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder - ( 22c) Det foreslås i udkastet, at dattervirksomheder, hvis en række betingelser er opfyldte, herunder at modervirksomheden indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, kan rykke ned i regnskabsklasse. Det foreslås således, at: Små dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse B får mulighed for at anvende reglerne for mikrovirksomheder. Dattervirksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstor) får mulighed for at udarbejde årsrapport efter klasse B. Disse virksomheder vil endvidere ikke længere være omfattet af revisionspligt, men vil kunne anvende udvidet gennemgang.

7 Finansrådet finder det som udgangspunkt positivt, at det er valgt ikke at undtage de nævnte dattervirksomheder fuldstændigt fra regnskabspligten, men i stedet at lade dattervirksomhederne være omfattet af reglerne i en lavere regnskabsklasse. Side 7 Som nævnt ovenfor kan Finansrådet imidlertid ikke tilslutte sig, at der indføres et mikrovirksomhedsregime i årsregnskabsloven. For dattervirksomheder, der i forvejen er i regnskabsklasse B, vil der dermed ikke kunne foretages en nedrykning til en lavere regnskabsklasse. Disse dattervirksomheder vil, forudsat at der er tale om simple virksomheder, derimod kunne gøre brug af den ovenfor omtalte standardregnskabsmodel. Med denne tilpasning kan Finansrådet acceptere forslaget om lempeligere regnskabsregler for visse dattervirksomheder. Ad 4 Delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning - ( 9, stk. 8 og 9) Det foreslås i udkastet, at kravet om en ledelsespåtegning bortfalder i de tilfælde, hvor virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun består af et enkelt medlem. Finansrådet har vanskeligt ved at se, at der skulle være en reel lempelse for virksomhederne forbundet med ikke at skulle afgive en ledelsespåtegning i regnskabet. I langt de fleste tilfælde vil påtegningen således være en standardpåtegning, der kan videreføres fra år til år. Henset hertil og til at ledelsespåtegningen tydeliggør over for ledelsen selv, men også over for omverdenen, at det er ledelsen og ikke revisor, der er ansvarlig for regnskabet, kan Finansrådet ikke tilslutte sig forslaget. Ad 5 Forlængelse af indsendelsesfristen ( 138, stk. 1) Det foreslås i udkastet, at indsendelsesfristen for virksomhedernes årsrapporter forlænges fra 5 til 6 måneder, således at fristen for virksomheder med kalenderårsregnskab samordnes med indsendelsesfristen for selvangivelsen til SKAT. Indsendelsesfristen for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber foreslås fastholdt på 4 måneder. Som nævnt indledningsvist udgør virksomhedernes årsrapporter en vigtig del af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag. Forlænges fristen, reduceres relevansen af årsrapporterne, hvorfor Finansrådet som udgangspunkt er kritisk indstillet. Finansrådet kan imidlertid forstå, at der for mange virksomheder med kalenderårsregnskab vil være reelle lempelser forbundet med, at de regnskabs- og skattemæssige opgørelser kan udarbejdes på samme tidspunkt og i samme arbejdsgang. Forudsat at Erhvervsstyrelsens rykkerprocedurer for virksomheder, der ikke indsender rettidigt, skærpes, og tiden fra årsrapporterne er modtaget og til, at de bliver gjort offentligt tilgængelige, reduceres til et absolut minimum,

8 kan Finansrådet på den baggrund tilslutte sig, at fristen forlænges for klasse B virksomheder. Side 8 For klasse C virksomheder, hvor årsrapporternes informationsværdi og betydningen for kreditvurderingen er større end for klasse B, forekommer det derimod ikke hensigtsmæssigt at forlænge fristen yderligere. Der vil således være tale om en væsentlig forringelse af pengeinstitutternes kreditvurderingsgrundlag. Forlænges fristen alene for klasse B virksomheder, vil indsendelsesfristerne samlet set komme til at afspejle virksomhedernes størrelse, idet de mindste virksomheder i regnskabsklasse B hermed får en 6 måneders frist, virksomheder i regnskabsklasse C får en frist på 5 måneder, mens virksomheder i regnskabsklasse D har en frist på 4 måneder. 4. Specifikke bemærkninger i øvrigt Nedenfor gives specifikke bemærkninger til øvrige, udvalgte ændringer i loven. Mulige yderligere oplysningskrav for små virksomheder (direktivets artikel 16, stk. 2 og artikel 17) Direktivet giver mulighed for, at de enkelte medlemsstater kan kræve, at også små virksomheder dvs. virksomheder i regnskabsklasse B - giver følgende oplysninger fra artikel 17: (a) Anlægsnote for poster under anlægsaktiverne. (m) Navn og hjemsted for modervirksomheden for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. (p) Karakteren af og det forretningsmæssige formål med virksomhedens arrangementer, som ikke er opført i balancen. (q) Arten og den finansielle virkning af væsentlige hændelser indtruffet efter balancetidspunktet, som ikke er afspejlet i resultatopgørelsen eller balance. (r) De transaktioner, som virksomheden har indgået med nærtstående parter, herunder beløbet for sådanne transaktioner, karakteren og oplysninger, som er nødvendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling. Oplysningerne kan grupperes efter deres karakter. Oplysning om væsentlige efterfølgende begivenheder (q) og væsentlige transaktioner med nærtstående parter (r) bør efter Finansrådets opfattelse også indføres for virksomhederne i klasse B. I de fleste tilfælde vil der ikke være noget at oplyse om, men i de tilfælde, hvor væsentlige efterfølgende begivenheder eller væsentlige transaktioner med nærtstående parter forekommer, vil de sandsynligvis også være relevante at tage hensyn til i en kreditvurderingssituation. I lyset af, at der i de fleste tilfælde ikke vil være noget at oplyse om, må byrden forbundet med at indføre notekravene være minimal.

9 Har virksomheden væsentlige materielle anlægsaktiver, vil det efter Finansrådets opfattelse ligeledes være relevant, at der vises en anlægsnote (a) i regnskabet. I den forbindelse bemærkes det, at virksomheden nødvendigvis skal have udarbejdet et anlægskartotek for at kunne beregne afskrivninger, bogførte værdier mv. Byrden forbundet med et krav om en anlægsnote kan således begrænses til omkostningerne forbundet med visualisering af totalerne fra anlægskartoteket, hvilket alt andet lige må være minimale omkostninger. Side 9 Finansrådet finder på den baggrund, at kravet om en anlægsnote ligeledes bør indføres for klasse B virksomheder. Tilpasning af sammenligningstal i 5 års hoved- og nøgletalsoversigt ( 101, stk. 3) Efter de gældende regler skal klasse C- og D-virksomheder vise en 5 års hoved- og nøgletalsoversigt. I tilfælde af, at der foretages en ændring af anvendt regnskabspraksis, skal der foretages en korrektion i tallene for tidligere år. Udgangspunktet er således, at tallene for alle 5 år skal være udarbejdet efter samme praksis, så det bliver muligt for regnskabsbrugerne at analysere, hvorledes virksomheden har udviklet sig. For klasse C (mellemstore) virksomheder gælder imidlertid en undtagelse, som fritager disse virksomheder fra at foretage tilpasning af sammenligningstallene. I udkastet foreslås det, at denne undtagelse udstrækkes til også at gælde for klasse C- (stor) og klasse D-virksomheder. Finansrådet kan ikke tilslutte sig, at undtagelsen udstrækkes yderligere. 5 årsoversigten spiller en stor rolle i en kreditvurderingssituation, idet den giver mulighed for at analysere virksomhedens udvikling. Bortfalder kravet om tilpasning, giver det en større usikkerhed, og i nogle situationer vil virksomhedens udvikling ikke meningsfuldt kunne analyseres. Finansrådet har forståelse for, at tilpasningen ikke foretages i de situationer, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, men en generel fritagelse for tilpasning for alle virksomheder, bør efter Finansrådets opfattelse ikke indføres. Afslutning Finansrådet står gerne til rådighed, hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer. Med venlig hilsen Martin Thygesen Direkte

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere

Opdateret IFRSbekendtgørelse. Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Opdateret IFRSbekendtgørelse Virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere Forord En ny IFRS-bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for regnskabsår, der begynder

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat)

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat) 6. marts 2017 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder version 1.1 (opdateret notat) Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen, Grethe Krogh Jensen, den 22. januar 2016 UDKAST Resumé til Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 ABC BO ApS Årsrapport 1. juni 2011-31. maj 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 Adv. Jan Smith Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere