Intern rapport. Jordtyper på lavbund A A R H U S U N I V E R S I T E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern rapport. Jordtyper på lavbund A A R H U S U N I V E R S I T E T"

Transkript

1 Intern rapport Jordtyper på lavbund Opdeling af landbrugsarealer efter jordklasse (FK), georegion, kvartærgeologi og okkerklasse Svend Elsnab Olesen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJF m arkbrug nr. 10 sep tember 20 07

2 DJ F I NTERN R A PPORT m a r k b r u g n r. 10 s e p tember Jordtyper på lavbund Opdeling af landbrugsarealer efter jordklasse (FK), georegion, kvartærgeologi og okkerklasse Svend Elsnab Olesen AARHUS UNIVERSITET Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Blichers Allé 20 Postboks Tjele Interne rapporter indeholder hovedsagelig forskningsresultater og forsøgsopgørelser som primært henvender sig til DJF medarbejdere og samarbejdspartnere. Rapporterne kan ligeledes fungere som bilag til temamøder. Rapporterne kan også beskrive interne forhold og retningslinier for DJF. Rapporterne koster i løssalg: Op til 50 sider: pr. stk. DKK 55,- Over 50 sider: pr. stk. DKK 85,- Over 75 sider: pr. stk. DKK 110,- Henvendelse til: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.: Tryk:

3 INTERN RAPPORT Jordtyper på lavbund Opdeling af landbrugsarealer efter jordklasse (FK), georegion, kvartærgeologi og okkerklasse Svend Elsnab Olesen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

4 Forord Rapporten omfatter en opgørelse af lavbundsjordernes geologiske jordarter samt jordtyper fra Jordklassificeringen. I de okkerklassificerede arealer er der beregnet arealer for de fire okkerklasser. Opgørelserne omfatter både lavbund i det officielle lavbundstema samt et udvidet lavbundsareal, hvor bl.a. jordarterne tørv og gytje samt landskabselementerne marsk og litorina fra højbund, er medtaget som lavbundsarealer. Usikkerheden på arealopgørelserne afhænger af de anvendte GIS korts nøjagtighed. Lavbundsarealer er således kortlagt i 1: ved digitalisering af sidbund på ældre målebordsblade. Den største usikkerhed er knyttet til den ca. fjerdedel af lavbundsarealet, hvor der er anvendt kvartærgeologiske kort i 1: Foruden en grovere kortlægning er der også stedvis sket geografisk forskydning af jordartskortet. Denne forskydning medfører en ukendt overvurdering af lavbundsarealet på det udvidede lavbundstema. 1

5 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Baggrund Metode Datagrundlag GIS analyser Resultater Jordklassificering og geologi - oprindelig lavbundstema Jordklassificering og geologi - udvidet lavbundsareal Jordklassificering og okkerrisiko Geologi og okkerrisiko Litteratur Appendiks

6 1. Baggrund I forbindelse med bl.a. projektet Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand var der behov for et overblik over forskellige jordtyper på landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer. Den følgende opdeling i forskellige jordtyper tager udgangspunkt i eksisterende jordbunds- og geologiske kort, og er begrænset til landbrugsarealer i AIS, jf. nedenfor. 3

7 2. Metode 2.1. Datagrundlag Jordklassificeringen blev gennemført i begyndelsen af halvfjerdserne (Landbrugsministeriet, 1976) og dækker ca. 3,4 mio. ha eller ca. 80 % af Danmarks areal. Ud over det daværende landbrugsareal på ca. 2,7 mio. ha blev der kortlagt en del udyrkede arealer, men ingen skovarealer. Jordklassificeringen er alene baseret på teksturen i pløjelaget. Afgrænsningen af jordtyper i Jordklassificeringen, specielt FK7 (humusjord), blev støttet af topografiske og geologiske kort samt landbrugskonsulenternes lokalkendskab til jord. Skalaen er 1: Jordklasserne er på minerogene jorde inddelt efter ler- og finsandindholdet, tabel 1, og udgør i alt ca ha, og de organogene jorde (humus jord), defineret ved et indhold af organisk stof over 10 vægt % i muldlaget, udgør ca ha. Kvartærgeologiske kort i 1: og 1: Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har foretaget kortlægning af geologisk dannelsesmåde og jordart i 1 meters dybde siden begyndelsen af 1900-tallel (Hermansen et al og Hermansen & Jakobsen, 2000). Ca. 3,3 mio. ha eller ca. 77 % af Danmark er pt. kortlagt i skala 1: De særligt kulstofrige jordarter er ferskvands- (FT) og saltvandstørv (HT) samt ferskvands- (FP) og saltvandsgytje (HP), som tilsammen kan betegnes dyb organogen jord og udgør ca ha. Heraf udnyttes ca ha landbrugsmæssigt. Resten af Danmark er kun kortlagt i skala 1: Organogen jord er her ikke klassificeret særskilt, men er indeholdt i ca ha ferskvandsaflejringer (FS). For arealet på ca. 3.3 mio. ha, der dækkes af begge kort, udgør dyb organogen jord i 1: ca. 83 % af FS i 1: , svarende til ca ha. Det samlede areal kortlagt som dyb organogen jord er således ca ha. Der er lidt lavere end fundet ved direkte opskalering af 1: kortlægningen til landsniveau, der giver ca ha. Ca ha udnyttes til landbrug. Som følge af tørvegravning og mineralisering er en væsentlig del af de dybe organogene jorde forsvundet siden karteringen. Okkerkortlægning. Arealdatakontoret under Landbrugsministeriet gennemførte i somrene en kortlægning af risikoen for okkerudledning i forbindelse med afvanding af lavbundsarealer (Landbrugsministeriet, 1984). Kortlægningen omfattede kun de jyske amter. Der blev gennemført i alt 8122 stedfæstede, manuelle lagfølgeboringer, hvoraf langt hovedparten blev ført til fast bund. De enkelte jordlag blev karakteriseret ud fra kornstørrelsesfordeling af mineraljord, omsætningsgrad af tørv (folic, fibric, hemic eller sapric), og typen af gytje (koprogen, kalkgytje). Ud over beskrivelse af den geologiske lagfølge blev der for 7847 boringer noteret grundvandsdybde. På grundlag af laboratorieundersøgelser af forsuring af jordprøver efter ilttilgang blev lavbundsarealerne inddelt i fire risikoklasser for okkerudledning i forbindelse med evt. afvanding, nemlig okkerklasserne 1, 2, 3 og 4, hvor hhv. ca , 20-50, 0-20, og 0 % af borin- 4

8 gerne i et område indeholdt forsurede (svovlsure) jordprøver. Ud af det undersøgte jyske lavbundsareal på ca ha udgjorde okkerklasserne hhv. ca. 27, 11, 15 og 47 % af arealet. Ca ha udnyttes landbrugsmæssig. Okkerklassificeringen fremgår af det officielle lavbundstema i 1: Tabel 1. Den danske Jordklassificering, Definition af jordtyper Vægtprocent Jordtype FK Teksturdefinition for jordtype Symbol Ler under 2 µm Silt 2-20 µm Finsand µm 1 Grovsandet jord GR.S Finsandet jord F.S Grov lerblandet sandjord Fin lerblandet sandjord Grov sandbla n- det lerjord Fin sandblandet lerjord GR.L.S F.L.S GR.S.L F.S.L Sand, i alt µm Lerjord L Svæ r lerjord SV.L Meget svær le r- jord M.SV.L Siltjord SI JBnr Humus 58.7% C Under 10 7 Humus HU. 11 Over 10 8 Speciel jordtype SPEC. 12 Lavbundsarealer i skala 1: I forbindelse med okkerkortlægningen gennemførte Landbrugsministeriet en digitalisering af arealer med eng, mose og marsk signatur (sidbund) på geodætiske kort (målebordsblade) fra begyndelsen af 1900 tallet. Hertil kom inddæmmede og tørlagte arealer samt arealer, der geologisk var karakteriseret som marsk, littorina eller yngre marint forland, (Madsen et al., 1992). Det samlede kortlagte lavbundsareal er opgjort til ca ha, hvoraf ca ha udnyttes landbrugsmæssigt. Der er ved kortlægningen 5

9 ikke medtaget arealer, der var vandlidende før begyndelsen af 1900 tallet., eller kun udgjorde mindre, isolerede sidbundsarealer på højbund. Udvidet lavbundsareal udgøres af ovennævnte lavbundsareal plus andre arealer, der er medtaget under højbund, men som antages at have eller have haft et højtliggende grundvandsspejl. Det drejer sig om landskabselementerne marsk, littorina og inddæmmet areal, FK7 i Jordklassificeringen, jordarterne ferskvandstørv (FT), saltvandstørv (HT), ferskvandsgytje (FP) og saltvandsgytje (HP) i 1: klassificeringen, samt ferskvandssand (FS) i 1: klassificeringen. I sidstnævnte udgør tørv og gytje som nævnt ovenfor langt hovedparten af jordarten. De bløde sedimenter FT, HT, FP og HP findes hovedsageligt som mindre arealer på højbund, og blev ikke medtaget ved udarbejdelsen af det officielle lavbundstema. Tabel 2 viser en oversigt over de tilkomne arealer. Det bemærkes, at nogle arealer indgår i både landskabselementer og jordarter, hvorfor summen i tabel 2 er større end udvidelsen på i alt ca ha. Tabel 2. Arealer på landbrugsudnyttet højbund, der indgår i det udvidede lavbundsareal Arealtype 1000 ha Landskabselement: Littorina 19,5 Marsk 5,3 Inddæmmet areal 3,2 Jordklasificering: FK7 30,2 Jordart i 1: FT Ferskvandstørv 55,8 HT Saltvandstørv 0,1 FP Ferskvandsgytje 24,8 HP Saltvandsgytje 0,7 Jordart i 1: ,0 FS Ferskvandsaflejringer 26,3 Sum* 165,9 *) Reelt ca ha, da overlap Bemærk, at ca ha af de ca ha, der er kategoriseret som humusjorde (Farvekode 7) i Jordklassificeringen, er beliggende uden for de officielle lavbundsarealer. Det udvidede landbrugsudnyttede lavbundsareal udgør således ca ha mod ca ha i det officielle lavbundstema. Areal Informations System (AIS), der giver oplysning af arealanvendelse, er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Det er i skala 1: og er bl.a. baseret på topografiske kort i 1:25.000, TOP10DK kort i 1:10.000, blokkortet og amternes kortlægning af beskyttede naturtyper. De fleste data er fra midten af halvfemserne. I de gennemførte analyser omfatter landbrugsarealer kode 2112 (landbrug) og kode 4110 (fersk eng). Landbrugsarealet blev opgjort til 2.9 mio. ha, hvilket er ca. 0.2 mio. ha mere end oplyst af Danmarks Statistik for 1995, men kun lidt større end registreret i Det Generelle Landbrugsregister (GLR) i Det 6

10 overskydende areal udgøres antagelig af strandenge, overdrev mv., der kun i ringe omfang udnyttes landbrugsmæssigt. Geo-region. De okkerpotentielle arealer blev yderligere opdelt efter geo-regioner, hhv. Thy, Nordjylland, Vestjylland, Midtjylland og Øst Danmark (Greve, 2006). Opdelingen er baseret på de geologiske dannelsesforhold, herunder gletscher fremstød. Den midtjyske region blev yderligere opdelt i Himmerland-Djursland og Midtjylland syd. Endvidere blev region Øst Danmark opdelt i Østjylland og Øerne, idet okkerkortlægningen kun omfatter Jylland, figur 1. Figur 1 Anvendte geo-regioner (Greve, 2006). Bemærk også amtsgrænser 2.2. GIS analyser Der blev gennemført GIS analyser i ArcView, idet de enkelte korttemaer blev sammenkørt. Landbrugsarealer i AIS blev klippet med Jordklassificeringen og lavbundstemaet til isolering af landbrugsudnyttet lavbund. Lavbund blev derefter sammenkørt med de geologiske kort og kortet over geo-regioner. Det resulterende kort over landbrugsudnyttede lavbundsarealer indeholder således oplysninger om farvekode i Jordklassificeringen (FK), geologisk jordart, geo-region og okkerklasse (kun Jylland). Tilsvarende overlæg af korttemaer blev gennemført for højbund. Arealet af forskellige kombinationer heraf blev beregnet. Arealopgørelserne for jordart er lavet særskilt for 1:25000 og 1: kortlægningerne. Det bemærkes, jordarten kun er opdelt på et begrænset antal klasser, og at gruppen øvrige udgør 8 % af arealet og omfatter bl.a. marsk. 7

11 3. Resultater 3.1. Jordklassificering og geologi - oprindelig lavbundstema Det samlede lavbundsareal under GIS temaet lavbund udgør ca ha. I tabel 3 er vist er opdeling af det landbrugsudnyttede lavbundsareal på farvekoder (FK) og geologi. Mineraljord FK1, FK2 og FK3 samt organogenjord FK7 udgør de største lavbundsarealer. Saltvandssand udgør ca ha. Arealet med jordarten ferskvandstørv er opgjort til ca ha, men er nærmere ca , idet langt hovedparten af jordarten ferskvandsaflejringer under 1: kortlægningen er (var) tørv. Som tidligere nævnt er er stor del af tørven forsvundet siden jordartskarteringen, men arealerne opfylder i de fleste tilfælde betingelser for at indgå i humusjord, FK7 i jordklassificeringen, idet de opfylder kravet om mindst 10 % organisk stof i muldlaget. Hertil kommer som tidligere nævnt en del, fortrinsvis mindre lavbundsarealer, der er med under højbund. Tabel 3. Opdeling af landbrugsudnyttet lavbundsjord (oprindelig tema) på farvekoder (FK) og geologi (1000 ha) 1000 ha Farvekode: FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 FK6 FK7 FK8 Sum JB nr.: & 4 5 & :25.000: DS Ferskvandssand, glacialt 4,4 1,2 3,9 0,4 0,0 0,1 1,7 0,0 11,7 ES Flyvesand 5,4 5,8 0,3 0,1 0,0 0,1 1,1 0,0 12,8 FL Ferskvandsler 0,1 0,0 0,8 0,7 0,3 0,1 1,3 0,5 3,8 FP Ferskvandsgytje 4,6 1,6 5,4 2,9 0,6 0,4 14,3 0,5 30,4 FS Ferskvandssand, postglacialt 3,8 0,5 2,1 0,5 0,0 0,1 3,1 0,0 10,1 FT Ferskvandstørv 11,8 6,7 10,6 4,0 0,6 0,9 53,7 0,1 88,3 HL Saltvandsler 0,3 1,8 2,2 0,9 0,6 0,3 1,4 1,3 8,9 HP Saltvandsgytje 0,5 3,3 4,4 1,3 1,4 0,4 2,8 1,6 15,7 HS Saltvandssand 12,2 34,5 13,6 3,3 1,1 0,2 4,7 0,9 70,2 ML Moræneler 1,7 0,8 5,4 5,9 1,0 0,0 1,4 0,0 16,3 TS Ferskvandssand, senglacialt 17,4 0,5 2,7 0,3 0,2 0,8 8,0 0,1 30,1 Øvrige 3,0 3,4 5,0 1,5 2,7 9,9 3,4 0,5 29,3 sum 65,0 60,2 56,2 21,9 8,7 13,2 96,9 5,5 327,6 1: : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DS Ferskvandssand, glacialt 5,6 2,6 2,7 0,2 0,1 0,1 2,4 0,0 13,7 ES Flyvesand 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 FS* Ferskvandsaflejringer 7,1 2,3 3,7 1,0 0,4 0,6 21,2 0,0 36,3 HS Saltvandssand 9,1 9,4 9,5 3,7 1,6 0,1 10,1 0,5 43,9 ML Moræneler 1,2 0,8 4,9 2,5 0,8 0,1 1,9 0,0 12,1 TS Ferskvandssand, senglacialt 4,6 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 7,3 Øvrige 1,1 0,9 0,9 0,4 0,6 1,4 0,8 0,0 6,0 sum 28,9 16,6 22,2 7,8 3,4 2,2 38,0 0,6 119,6 1:25000 og 1: ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DS Ferskvandssand, glacialt 10,0 3,8 6,6 0,7 0,1 0,2 4,1 0,0 25,4 ES Flyvesand 5,6 5,9 0,3 0,1 0,0 0,1 1,1 0,0 13,2 FL Ferskvandsler 0,1 0,0 0,8 0,7 0,3 0,1 1,3 0,5 3,8 FP Ferskvandsgytje 4,6 1,6 5,4 2,9 0,6 0,4 14,3 0,5 30,4 FS Ferskvandssand, postglacialt 3,8 0,5 2,1 0,5 0,0 0,1 3,1 0,0 10,1 FS* Ferstvandsaflejringer 7,1 2,3 3,7 1,0 0,4 0,6 21,2 0,0 36,3 FT Ferskvandstørv 11,8 6,7 10,6 4,0 0,6 0,9 53,7 0,1 88,3 HL Saltvandsler 0,3 1,8 2,2 0,9 0,6 0,3 1,4 1,3 8,9 HP Saltvandsgytje 0,5 3,3 4,4 1,3 1,4 0,4 2,8 1,6 15,7 HS Saltvandssand 21,2 43,8 23,1 7,0 2,7 0,3 14,7 1,4 114,1 ML Moræneler 3,0 1,6 10,3 8,3 1,8 0,1 3,3 0,0 28,3 TS Ferskvandssand, senglacialt 22,0 1,1 3,2 0,4 0,3 0,8 9,6 0,1 37,4 Øvrige 4,1 4,3 5,8 1,9 3,2 11,3 4,2 0,5 35,3 sum lavbundsarealer 93,9 76,8 78,4 29,7 12,0 15,5 134,9 6,1 447,2 8

12 3.2. Jordklassificering og geologi - udvidet lavbundsareal Opdelingen af det udvidede lavbundsareal på farvekoder (FK) og geologi er vist i tabel 4. Det udvidede lavbundsareal udgør i alt ca ha. Organogenjord, farvekode 7, udgør ca ha og jordarten ferskvandstørv ca ha. Tillægges 83 % af arealet med ferskvandsaflejringer i 1: klassificeringen (jf. tidligere) er (var) arealet med tørv nærmere ca ha. Tabel 4 Opdeling af landbrugsudnyttet lavbundsjord (udvidet areal) på farvekoder (FK) og geologi (1000 ha) 1000 ha Farvekode: FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 FK6 FK7 FK8 Sum JB nr.: & 4 5 & :25.000: DS Ferskvandssand, glacialt 5,0 1,7 4,7 0,5 0,0 0,1 3,5 0,0 15,5 ES Flyvesand 5,8 6,2 0,3 0,1 0,0 0,1 1,6 0,0 14,1 FL Ferskvandsler 0,1 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 1,6 0,5 4,3 FP Ferskvandsgytje 7,2 3,4 11,7 11,5 2,0 0,4 16,4 0,6 53,1 FS Ferskvandssand, postglacialt 4,0 0,7 2,3 0,5 0,0 0,1 3,7 0,0 11,4 FT Ferskvandstørv 18,1 10,4 28,9 18,1 2,3 1,0 65,0 0,1 143,8 HL Saltvandsler 0,3 1,8 2,4 1,0 0,7 0,3 1,5 1,3 9,2 HP Saltvandsgytje 0,5 3,6 4,5 1,4 1,4 0,4 3,0 1,6 16,4 HS Saltvandssand 13,3 36,1 14,8 3,6 1,3 0,2 5,0 0,9 75,3 ML Moræneler 2,1 1,2 7,2 7,5 1,4 0,0 3,8 0,0 23,3 TS Ferskvandssand, senglacialt 18,8 0,7 3,3 0,6 0,4 1,0 12,2 0,1 37,0 Øvrige 3,6 4,2 6,2 1,8 2,8 10,4 6,0 0,5 35,3 sum 78,7 69,9 87,2 47,4 12,6 14,2 123,2 5,6 438,9 1: : DS Ferskvandssand, glacialt 5,8 2,8 3,0 0,3 0,1 0,1 3,2 0,0 15,2 ES Flyvesand 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 FS* Ferskvandsaflejringer 18,6 6,0 12,2 3,3 1,2 0,6 23,0 0,0 64,9 HS Saltvandssand 9,6 9,6 9,9 3,9 1,7 0,1 10,3 0,5 45,7 ML Moræneler 1,5 0,9 5,4 3,0 1,0 0,1 2,4 0,0 14,3 TS Ferskvandssand, senglacialt 4,7 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7,8 Øvrige 1,2 1,0 1,0 0,4 0,6 1,4 0,9 0,0 6,5 sum 41,6 21,0 32,1 11,1 4,6 2,3 41,7 0,6 154,9 1:25000 og 1: DS Ferskvandssand, glacialt 10,7 4,5 7,7 0,8 0,1 0,2 6,6 0,0 30,7 ES Flyvesand 6,1 6,3 0,3 0,1 0,0 0,1 1,7 0,0 14,6 FL Ferskvandsler 0,1 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 1,6 0,5 4,3 FP Ferskvandsgytje 7,2 3,4 11,7 11,5 2,0 0,4 16,4 0,6 53,1 FS Ferskvandssand, postglacialt 4,0 0,7 2,3 0,5 0,0 0,1 3,7 0,0 11,4 FS* Ferstvandsaflejringer 18,6 6,0 12,2 3,3 1,2 0,6 23,0 0,0 64,9 FT Ferskvandstørv 18,1 10,4 28,9 18,1 2,3 1,0 65,0 0,1 143,8 HL Saltvandsler 0,3 1,8 2,4 1,0 0,7 0,3 1,5 1,3 9,2 HP Saltvandsgytje 0,5 3,6 4,5 1,4 1,4 0,4 3,0 1,6 16,4 HS Saltvandssand 23,0 45,7 24,7 7,6 3,0 0,4 15,3 1,4 121,0 ML Moræneler 3,5 2,1 12,7 10,6 2,4 0,1 6,2 0,1 37,7 TS Ferskvandssand, senglacialt 23,5 1,3 3,8 0,6 0,4 1,0 14,1 0,1 44,9 Øvrige 4,8 5,1 7,2 2,2 3,4 11,8 6,9 0,5 41,8 sum lavbundsarealer 120,4 90,9 119,3 58,5 17,2 16,5 164,9 6,2 593,8 9

13 3.3. Jordklassificering og okkerrisiko I tabel 5 er for hver geo-region angivet en fordeling af landbrugsudnyttet lavbund (oprindelig tema) på farvekoder i Jordklassificeringen og risikoklasser i Okkerkortlægningen. Det bemærkes, at humusjord (FK7) samt grov- og finsandede jorde (FK1, FK2 og FK3) udgør langt størstedelen af lavbundjordene og hovedsageligt er beliggende i Nord-, Vest- og Midtjylland. Øerne blev ikke medtaget i okkerkortlægningen. Arealet i okkerklasse I, II, III, og IV udgør hhv. ca , , og ha. Langt størstedelen af arealerne med okkerklasse I findes i geo-region Vestjylland. Tabel 5 Okkerkortlægning af landbrugsarealer på lavbund (oprindelig tema). Fordeling af arealer på geo-regioner og jordbundsklasser (1000 ha) 1000 ha Farvekode: FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 FK6 FK7 FK8 Sum JB nr.: & 4 5 & Geo-region Thy: Okkerklasse I 1,3 0,7 3,0 1,5 0,2 0,0 4,7 0,1 11,4 Okkerklasse II 0,9 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 3,2 Okkerklasse III 0,7 1,0 1,1 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 4,8 Okkerklasse IV 2,1 6,5 1,8 0,9 0,2 0,0 2,4 0,7 14,5 Ikke- klassificeret 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Sum 5,0 9,1 6,6 3,1 0,4 0,0 9,3 0,7 34,4 Geo-region Nordjylland: Okkerklasse I 0,8 6,1 2,2 0,2 0,1 0,1 3,7 0,0 13,2 Okkerklasse II 0,1 3,7 2,1 0,4 0,1 0,0 3,1 0,0 9,6 Okkerklasse III 3,0 8,7 2,5 0,7 0,3 0,3 2,8 0,0 18,3 Okkerklasse IV 1,6 18,9 11,7 2,1 1,4 0,2 6,1 0,1 42,0 Ikke- klassificeret 1,8 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 Sum 7,3 38,4 18,6 3,4 1,9 0,6 15,8 0,1 86,2 Geo-region Vestjylland: Okkerklasse I 17,7 3,8 4,7 0,8 1,4 8,8 18,9 0,0 56,0 Okkerklasse II 7,2 0,7 2,2 0,1 0,1 0,7 7,4 0,1 18,6 Okkerklasse III 8,0 0,2 1,3 0,1 0,0 0,1 5,5 0,0 15,2 Okkerklasse IV 16,9 0,5 4,5 0,4 1,4 3,7 12,3 0,0 39,7 Ikke- klassificeret 2,8 0,3 0,7 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 4,9 Sum 52,6 5,5 13,4 1,5 3,3 13,8 44,2 0,1 134,4 Geo-region Himmerland-Djursland: Okkerklasse I 3,2 1,6 1,0 0,3 0,3 0,0 5,9 0,0 12,2 Okkerklasse II 1,6 0,5 1,3 0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 6,6 Okkerklasse III 2,1 0,9 1,0 0,1 0,1 0,0 4,0 1,0 9,2 Okkerklasse IV 8,5 10,8 9,8 1,9 1,1 0,2 16,6 1,0 50,0 Ikke- klassificeret 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sum 15,6 13,9 13,5 2,4 1,5 0,3 29,7 2,0 79,0 Geo-region Midtjylland syd: Okkerklasse I 1,9 0,0 1,8 0,4 0,0 0,1 4,8 0,0 8,8 Okkerklasse II 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,9 Okkerklasse III 0,5 0,1 0,9 0,2 0,1 0,0 1,6 0,0 3,4 Okkerklasse IV 2,3 0,0 4,5 2,2 0,5 0,3 5,0 0,0 14,8 Ikke- klassificeret 0,2 0,0 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 1,6 Sum 5,2 0,1 8,3 3,4 0,7 0,4 12,4 0,0 30,5 Geo-region Østjylland: Okkerklasse I 0,4 0,1 0,6 0,6 0,1 0,0 1,4 0,0 3,3 Okkerklasse II 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5 Okkerklasse III 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 1,6 Okkerklasse IV 0,9 0,4 1,9 3,8 0,7 0,2 2,8 0,1 10,8 Ikke- klassificeret 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 1,3 Sum 2,3 0,9 3,0 5,2 1,0 0,2 5,8 0,1 18,6 Geo-region Øerne: Okkerklasse I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Okkerklasse II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Okkerklasse III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Okkerklasse IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke- klassificeret 5,9 8,9 15,0 10,6 3,1 0,2 17,8 3,0 64,3 Sum 5,9 8,9 15,0 10,6 3,1 0,2 17,8 3,0 64,3 Danmark i alt: Okkerklasse I 25,2 12,3 13,1 3,8 2,1 9,0 39,3 0,1 105,0 Okkerklasse II 10,3 6,0 6,9 1,0 0,3 0,8 16,1 0,1 41,4 Okkerklasse III 14,9 10,9 6,8 1,5 0,5 0,4 16,1 1,0 52,4 Okkerklasse IV 32,3 37,1 34,1 11,3 5,3 4,6 45,2 1,9 171,8 Ikke- klassificeret 11,1 10,5 17,5 12,1 3,8 0,6 18,1 3,0 76,6 Sum 93,9 76,8 78,4 29,7 12,0 15,5 134,9 6,1 447,2 10

14 3.4. Geologi og okkerrisiko En opdeling af lavbundsarealer (officielt tema) på jordarter og okkerrisiko er vist i tabel 6. De største arealer med okkerrisiko I-III findes på ferskvandstørv og ferskvandsaflejringer (1: ), samt saltvandssand og senglacialt ferskvandssand. En del marskarealer, der indgår i gruppen øvrige jordarter, er også okkerpotentielt. En yderligere opdeling af den nederste del af tabel 5 efter farvekoder (FK) og geo-regioner er vist i appendiks A. Tabel 6. Okkerkortlægning af landbrugsarealer på lavbund (oprindelig tema). Fordeling af arealer i okkerklasser på jordarter (1000 ha) 1000 ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum 1:25.000: DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum 1: : : DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FS Ferskvandssand, -tørv mv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum 1: : og 1: DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS 1 Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum lavbundsarealer ): i 1: er der ikke skelnet mellem ferskvandsaflejringerne sand, ler, tørv og gytje 11

15 4. Litteratur Danmarks Miljøundersøgelser (2000). Areal Informations Systemet - AIS. Greve, M.H (2006). Upubliceret GIS tema over geo-regioner. Hermansen, B. og P.R. Jakobsen, (2000). Danmarks digitale jordartskort 1: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, version 2,0, GEUS rapport nr. 81, Hermansen, B., S.A.S. Petersen, og C. Bjerregaard (1999). Digital kort over Danmarks jordarter 1: Geologisk kort over de overfladenære jordarter i Danmark. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, version 1.0, GEUS rapport nr. 47, Landbrugsministeriet (1976). Teknisk Redegørelse. Den danske Jordklassificering. Landbrugsministeriet og Miljøstyrelsen (1984). Okkerkortlægning. Potentielt svovlsure jorde i Jylland, pp.60. Larsen, P. & Sørensen, M.B., Geografiske data hos Afdeling for Arealanvendelse SP rapport 6, 73 pp. Madsen, H.B., A.H. Nørr og K. Holst (1992). ATLAS OVER DANMARK. The Royal Danish Geographical Society, serie 1, vol. 2, pp56. 12

16 5. Appendiks Appendiks A1. FK1. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Himmerland-Djursland

17 Appendiks A1. FK1 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

18 Appendiks A1. FK2. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Himmerland-Djursland

19 Appendiks A1. FK2 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd HS Saltvandssand Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland HL Saltvandsler HS Saltvandssand Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

20 Appendiks A1. FK3. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum lavbundsarealer Georegion: Vestjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Himmerland-Djursland

21 Appendiks A1. FK3 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

22 Appendiks A1. FK4. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland DS Ferskvandssand, glacialt HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Himmerland-Djursland

23 Appendiks A1. FK4 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

24 Appendiks A1. FK5. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV Ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy FS* Ferstvandsaflejringer HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland FP Ferskvandsgytje HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland FS* Ferstvandsaflejringer HS Saltvandssand TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland FS* Ferstvandsaflejringer HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Himmerland-Djursland

25 Appendiks A1. FK5 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FT Ferskvandstørv HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

26 Appendiks A1. FK6. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy HS Saltvandssand Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland HL Saltvandsler HS Saltvandssand Øvrige sum Himmerland-Djursland

27 Appendiks A1. FK6 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd FL Ferskvandsler FS* Ferstvandsaflejringer HS Saltvandssand TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland HL Saltvandsler HS Saltvandssand Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme HL Saltvandsler HS Saltvandssand Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

28 Appendiks A1. FK7. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter georegion, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke undersøgt Sum Geo-region : Thy DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Thy Geo region Nordjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand Øvrige sum Nordjylland Georegion: Vestjylland DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Vestjylland Geo-region: Himmerland-Djursland DS Ferskvandssand, glacialt FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Himmerland-Djursland

29 Appendiks A1. FK7 fortsat. Opdeling af landbrugsmæssigt udnyttede lavbundsarealer efter geo-region, geologi og okkerklasse ha ha Okkerklasse: I II III IV ikke-undersøgt Sum Geo-region: Midtjylland syd DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Midtjylland syd Geo-region: Østjylland DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Østjylland Geo-region: Øerme DS Ferskvandssand, glacialt FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum Øerne Danmark DS Ferskvandssand, glacialt ES Flyvesand FL Ferskvandsler FP Ferskvandsgytje FS Ferskvandssand, postglacialt FS* Ferstvandsaflejringer FT Ferskvandstørv HL Saltvandsler HP Saltvandsgytje HS Saltvandssand ML Moræneler TS Ferskvandssand, senglacialt Øvrige sum DK

Intern rapport A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugs videnskabelige Fakul t et. Svend Elsnab Olesen

Intern rapport A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugs videnskabelige Fakul t et. Svend Elsnab Olesen Intern rapport Kortlægning af Potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt høj/lavbund Svend Elsnab Olesen A A R H U S U N I V

Læs mere

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi.

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. nyt JB-kort NaturErhvervstyrelsen har den 18. november 2014 fremsendt bestilling på en beskrivelse

Læs mere

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser

Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser Metodebeskrivelse Jordbundsundersøgelser 4. Jordbundskortlægningen Erfaringer fra DJF s jordbundskortlægninger andre steder i landet har hidtil været, at der findes en betydelig jordbundsmæssig variation,

Læs mere

Øvelse 2: Arealanvendelse og jordressourcer i nedbørsområdet

Øvelse 2: Arealanvendelse og jordressourcer i nedbørsområdet Øvelse 2: Arealanvendelse og jordressourcer i nedbørsområdet Formålet med denne øvelse er at lave en opgørelse af arealanvendelsen og jordressourcerne i nedbørsområdet For hver nedbørsområde findes et

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Samkøring af DJF s nye jordbundskort med det nyeste blokkort Fakultetssekretariatet Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 18. januar 2011 Direkte tlf.: 8999 1858 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse 1. Naturlig dræning og grundvandsdannelse Bjarne Hansen (DJF), Svend Elsnab Olesen (DJF) og Vibeke Ernstsen (GEUS) 1.1 Baggrund og formål Mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og dermed grundvandsdannelse

Læs mere

Notat vedrørende DJF s elektroniske kortmateriale på arealanvendelse og jordbund. Fødevareministeriet Departementet

Notat vedrørende DJF s elektroniske kortmateriale på arealanvendelse og jordbund. Fødevareministeriet Departementet Fødevareministeriet Departementet DET Susanne Elmholt Dato: 10. november 2008 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet har 3. november 2008 fra departementet i Fødevareministeriet

Læs mere

OMFANG, STATUS OG POTENTIELT BEHOV FOR DRÆNING PÅ DANSKE LANDBRUGSAREALER. Foredrag ved Plantekongres 2010 af Konsulent Svend Elsnab Olesen

OMFANG, STATUS OG POTENTIELT BEHOV FOR DRÆNING PÅ DANSKE LANDBRUGSAREALER. Foredrag ved Plantekongres 2010 af Konsulent Svend Elsnab Olesen OMFANG, STATUS OG POTENTIELT BEHOV FOR DRÆNING PÅ DANSKE LANDBRUGSAREALER Foredrag ved Plantekongres 2010 af Konsulent Svend Elsnab Olesen HVORFOR DRÆNE? Dræning har bl.a. indflydelse på: Jordtemperatur

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 4. november 2013 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt

Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA Afprøvning af zoneringskriterier for sandede jorde, Nordøstlige Djursland, Århus Amt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1987-27 Kvælstof, Fosfor, Kalium Preben Olsen Finn

Læs mere

RISIKOVURDERING AF FOSFORTAB FRA LAVBUNDSJORDE

RISIKOVURDERING AF FOSFORTAB FRA LAVBUNDSJORDE RISIKOVURDERING AF FOSFORTAB FRA LAVBUNDSJORDE Seniorforsker, ph.d. Charlotte Kjærgaard Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet ATV MØDE PRINCIPPER

Læs mere

JORDBRUGSANALYSE ÅRHUS AMT 2004

JORDBRUGSANALYSE ÅRHUS AMT 2004 JORDBRUGSANALYSE ÅRHUS AMT 2004 TEKNISK RAPPORT TIL REGIONPLAN 2005 2 FORORD Denne rapport er en jordbrugsanalyse for Århus Amt. Analysen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 823 af 2. oktober

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Norsminde

Pilotområdebeskrivelse Norsminde Pilotområdebeskrivelse Norsminde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende pløjelagets jordtypefordeling på markblokniveau Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 30. september 2009 Direkte tlf.: 8999 1858

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Varde

Pilotområdebeskrivelse Varde Pilotområdebeskrivelse Varde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet,

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Naturgrundlaget og arealanvendelse Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Indhold Grundlaget for landskabsanalysen Naturgrundlaget Arealanvendelse Et par eksempler fra Mols og Lolland

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Tissø

Pilotområdebeskrivelse Tissø Pilotområdebeskrivelse Tissø Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering

Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering Naturen i det agrare Landskab - et historisk bidrag til landskabsanalyse og -vurdering & Pia Frederiksen (DMU) Bent Odgaard (AAU) Jørgen R. Rømer (Hasseris Gymnasium, Aalborg) Agrar 2000 projekt Det agrare

Læs mere

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B.

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp Teksturdata fra de otte landskabselementtyper er blevet sammenholdt

Læs mere

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi 31.marts 2009/Gitte Blicher-Mathiesen Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet N-risikokortlægning

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen I forbindelse med feltarbejdet på de udvalgte KUPA lokaliteter blev der indsamlet jordog sedimentprøver til analyse i

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl

Rumlige analyser. Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper. Definition af en arealenhed. Rensning af topologifejl Rumlige analyser Etablering af grundkort over lysåbne naturtyper For at kunne beregne indikatorer for status og naturpotentiale for den lysåbne natur havde vi brug for et grundkort, som indeholder information

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

VMP3-projekt: Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand

VMP3-projekt: Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand VMP3-projekt: Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand VMP3-projekt: Udpegning af risikoområder for fosfortab til overfladevand VMP3 Halvering af P-overskuddet 50.000 ha randzoner langs

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Fremtidens landbevægelser og havstigning

Fremtidens landbevægelser og havstigning Geodatastyrelsen Fremtidens landbevægelser og havstigning v/niels Henrik Broge, Specialkonsulent, Geodatastyrelsen Disposition Hvad er vertikal landbevægelse? Hvorfor interessere sig for vertikal landbevægelse?

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Kortteknisk beskrivelse af Danmarks digitale Jordartskort.

Kortteknisk beskrivelse af Danmarks digitale Jordartskort. Kortteknisk beskrivelse af Danmarks digitale Jordartskort. Jordartskortene, som er rentegnede karteringskort, findes nu i digital form. Dette betyder, at GEUS er i stand til at præsentere et kortgrundlag,

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Præsentation og anvendelse af digitalt matrikelkort fra 1844

Præsentation og anvendelse af digitalt matrikelkort fra 1844 Mogens H. Greve & Poul E. Larsen Præsentation og anvendelse af digitalt matrikelkort fra 1844 et eksempel fra Sahl Sogn 1844-boniteringen har flere gange været anvendt til landskabsrekonstruktion, f.eks.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2

Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2 AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE 1 OG GEOSCIENCE 2 VANDLØB OP AD BAKKE 2016 Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2 FAKTORER SOM

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. februar 2015

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. februar 2015 Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder februar 2015 Titel: Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder Ferbruar 2015 Redaktion: Peter Møller Duch Udgiver:

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark.

Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. 1 Trinity Fredericia 19. September Overfladenær geologi og jordbundsdannelse i Danmark. Lagdelt sand med rustudfældninger Stensbæk Plantage 2010 Geologi 2 Geologi i Danmark, kort oversigt Hvad kan jeg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Mulighedskort for nedsiv- ning af separatkloakeret regnvand

Mulighedskort for nedsiv- ning af separatkloakeret regnvand Mulighedskort for nedsiv- ning af separatkloakeret Baggrundsrapport Udkast - oktober 2012 Søren Gabriel og Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde

Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde - hvad betyder jordbundsforhold og anvendelse? Søren O. Petersen, Carl Chr. Hoffmann og Mogens H. Greve DMU og DJF, Aarhus Universitet præsen TATION Hvad

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

AFSTRØMNING AF VAND GENNEM DRÆN

AFSTRØMNING AF VAND GENNEM DRÆN AFSTRØMNING AF VAND GENNEM DRÆN Delprojekt under GUDP (2010-2015) projektet: Implementering af drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion (idræn) Partnere: Aarhus Universitet (Agroøkologi,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT

KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT KARAKTERISERING AF GRUNDVANDSFOREKOMSTERNES KONTAKT TIL OVERFLADEVAND - EN AMTSLIG OVERSIGT Seniorforsker Bertel Nilsson Forsker Mette Dahl Geolog Lisbeth Flindt Jørgensen Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Øvelse 4: Jordens vandindhold

Øvelse 4: Jordens vandindhold Øvelse 4: Jordens vandindhold Sammenholdes jordens vandindhold i vol.% eller vægt.% med trykpotentialet (matrixpotentialet), fås jordens vandretentionskurve, der også betegnes som jordens pf-kurve. Da

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Natur- og kulturskabte forholds betydning for fosfor

Natur- og kulturskabte forholds betydning for fosfor 4 Natur- og kulturskabte forholds betydning for fosfor Brian Kronvang Irene Paulsen Jordtype til 20 cm dybde Grovsandet Finsandet Lerblandet sandjord Sandblandet lerjord Lerjord Svær lerjord Humus jord

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Indledning Brugen af det åbne land er i kommunalt regi en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af områder der ligger udenfor byerne. De primære benyttelses interesser

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Værktøj: Prognose for jordressource Eksempel Strategi for jordhåndtering i Vinge 1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING 1 FORMÅLET MED NOTATET Dette

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere