Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008"

Transkript

1 Grønt regnskab 2008

2 Basisoplysninger Hørsholmvej Kvistgård CVR-nr.: P-nummer: Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Godkendelsesmyndighed: Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Branchebetegnelse: Drift af deponeringsanlæg. Listepunkt: K105 1 : Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (i). K 203: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Hovedaktivitet: Drift af deponeringsanlæg. Biaktiviteter: Modtagelse af olie- og kemikalieaffald. Godkendelser: Godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald af 3. november Revision af vilkår af 13. december Miljøgodkendelse af mellemlagring af forbrændingsegnet affald, 24. oktober Afgørelse om godkendelsespligt for ændret placering af mellemlager for brændbart affald samt ændring af vilkår i miljøgodkendelse. Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourceforhold: De væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af brændstof til køretøjerne og strøm til mandskabsbygning, belysning og pumper. De væsentligste miljømæssige forhold er knyttet til mængde, indholdsstoffer og bortskaffelse af perkolat fra det deponerede affald. Dertil er støj- og lugtgener i forhold til omgivelserne vigtige at holde på et minimum. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december Side 2 af 18

3 Indledning Med anlæggelse af et nyt m 2 stort befæstet areal til sæsonforskydningslager blev forholdene for sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald og håndtering af andre affaldsfraktioner væsentligt forbedret i I årets løb blev det næste store projekt sat i værk, nemlig miljøansøgning om en ny ca m 2 stor karteringsplads til forurenet jord. Med dette initiativ kan forhåbentlig byde på endnu en aktivitet, der vil være med til at ruste pladsen til at møde de udfordringer og opgaver, som fremtiden bringer. Spørgsmål og kommentarer modtages gerne. God læselyst! Hørsholm, marts 2009 Uffe Thorndahl Formand Tonny Juul Jensen Adm. direktør Side 3 af 18

4 Resumé Der er i 2008 deponeret ton affald på, hvilket er et fald på 3 procent sammenlignet med året før. Faldet skyldes primært, at der er fraført mere affald til forbrænding. I figur 1. nedenfor ses udviklingen i affaldsmængderne de seneste 5 år. Der frasorteres hvert år jern, metal, plast, PVC og brændbart affald, som bortskaffes til henholdsvis genanvendelse og forbrænding. Dette ses ligeledes i figuren. Figur 1. Oversigt over deponeret affald Som de foregående år anvendes lossepladsens område også til sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald samt rødder og træstød. Der blev i slutningen af 2007 etableret en speciel plads til sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald. Hvert år bortledes spildevand til rensning på Fredensborg Renseanlæg. Spildevandet er en blanding af perkolat 2, sanitetsspildevand fra mandskabsbygningen og overfladevand fra et befæstet areal. Nordforbrænding er i dialog med Fredensborg Kommune om at få udarbejdet en ny samlet spildevandstilladelse. De seneste 5 års spildevandsmængder og den beregnede, nedsivet perkolatmængde ses i tabel 1. nedenfor. Tabel 1. Bortledt spildevand/perkolat Enhed Spildevand til renseanlæg m Perkolat (nedsevet)* m * Beregnet på baggrund af bl.a. meteorologiske data, fordampning osv. 2 Perkolat er den væske, der siver ned gennem affaldet og drænes bort til rensning. Side 4 af 18

5 Ledelsens redegørelse I slutningen af 2007 blev der etableret en m 2 stor oplagsplads til sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald. Pladsen er lavet med tæt underlag, med opsamling af overfladevand til spildevandssystemet og båse til affaldet. Pladsen har i 2008 været anvendt til at sæsonforskyde ca tons forbrændingsegnet affald, ligesom den har fungeret som oplagsplads for jord, der er blevet analyseret før endelig bortskaffelse. Således er ca tons jord fra genbrugspladserne blevet analyseret før bortskaffelse. Hovedparten af jorden (mere end 80 procent) viste sig at være ren jord, der bruges til daglig afdækning og oplag på, mens resten viste sig at være lettere forurenet. Dette jord er tilført godkendte behandlingsanlæg i Roskilde og København. I december måned 2007 fandt der et uheld sted, hvor en lastbil lækkede en stor mængde diesel på lossepladsen. Nordforbrænding iværksatte en øjeblikkelig oprydning, og efterfølgende prøver udtaget i efteråret 2008 har vist, at dieselen ikke længere er et problem. Medio 2008 valgte Nordforbrænding at styrke ledelsen på ved ansættelse af en formand, der i det daglige har driftsansvaret. Begrundelse for væsentlighed De informationer, der er præsenteret i dette grønne regnskab, er valgt ud fra, hvad der har størst betydning for arbejdsmiljø, miljø og omgivelserne på såvel kort som lang sigt. Derudover er informationerne valgt ud fra, hvad der kan være af interesse for naboer og øvrige interesserede. Miljøpolitik mål og resultater Det er vigtigt for Nordforbrænding løbende at reducere såvel miljø- som arbejdsmiljøbelastningen og være på forkant med udviklingen. Dette opnås bl.a. ved et godt samarbejde med miljø- og arbejdsmiljømyndighederne. Miljøkrav til leverandører Nordforbrænding stiller ikke formaliserede miljøkrav til leverandører, men sikrer, at relevante bestemmelser og regulativer overholdes. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet og uddannelse Alle Nordforbrændings afdelinger og anlæg har repræsentanter i virksomhedens samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Her igennem sikres dialog og udveksling af ideer og meninger om både drifts- og miljømæssige forhold. Den nyansatte formand har i 2008 gennemført den lovpligtige uddannelse og erhvervet et A-bevis. A- og B-beviser er lovpligtige henholdsvis udvidet og grundkursus i lossepladsdrift og administration. Derudover har medarbejderne deltaget i førstehjælpskursus og brandslukningskursus. Arbejdsmiljømæssige forhold De ansatte på er en del af Nordforbrændings sikkerhedsorganisation. Herved er der mulighed for at få indflydelse på de arbejdsmiljømæssige forhold, samt foreslå forbedringer og være på forkant med udviklingen. De største arbejdsmiljømæssige risici, der er forbundet med arbejdet på en losseplads, er ved arbejdet med maskiner, støj fra maskiner, støv og luftbårne mikroorganismer. Side 5 af 18

6 Der har i år 2008 ikke været arbejdsulykker på. Arbejdstilsynet udførte et uanmeldt tilsyn på den 4. november 2008, som led i en landsdækkende screeningskampagne. Tilsynet gav ikke anledning til reaktioner fra AT s side, der fandt forholdene i orden, og fik en grøn smiley. Forebyggelse af vilkårsovertrædelser Alle resultater fra egenkontrollen kan ses i tabellerne 7 til 12, hvor der ligeledes er kommentarer til resultaterne. Klager Der har ikke i 2008 været klager over driften på. Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskaber Dette års grønne regnskab er bygget op og viser de samme data som forrige års regnskaber. Dertil kommer data om jord, der nu analyseres før endelig slutbehandling. Side 6 af 18

7 Data om miljø- og ressourceforhold herunder egenkontrol I nedenstående flowdiagram er de forskellige in- og output illustreret. Støj, støv NO x, CO 2 Affald til: - deponering - mellemlagring - omlastning Fraført affald Energi Vand Hjælpestoffer Perkolat Spildevand, overfladevand FAKTA Den 1. januar 2003 blev Fredensborg Kommune interessent i Nordforbrænding, og Nordforbrænding overtog i den forbindelse. Driftsansvaret overtog Nordforbrænding den 1. juli har fungeret som losseplads siden I tidens løb er der deponeret ca m 3 blandet affald primært fra den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune. Der er fortsat en deponeringskapacitet på ca m 3. Den 13. december 2005 blev en revision af miljøgodkendelsen godkendt. Side 7 af 18

8 Affald tilført lossepladsen Tabel 2 Enhed Til deponering Klasse 2 jord ton Affald fra sandfang ton Spildevandsslam ton Affald til fyldplads ton Inert affald ton Mineralsk affald ton Affald til deponering ton Blandet affald til deponering* ton PVC til deponering ton Imprægneret træ til deponering ton Asbest (ikke støvende) ton Asbest (støvende) ton I alt tilført til deponering** ton Andet Rent træ til omlastning ton Rødder/træstød til lager ton Brændbart affald til mellemlagrer ton Jord til kartering ton Ren jord til afdækning/retablering ton I alt tilført ton *Inklusiv det affald, der ved den efterfølgende sortering af blandet affald til deponering frasorteres. Se tabel 4. Alle mængder er vejet. Der er i år 2008 ikke afvist læs. Aktiviteternes placering på ses på billedet på næste side. Deponeringen er foregået på område 2 og 3. Side 8 af 18

9 Foto 1: Luftfoto hvor lossepladsens områdeinddeling er vist tillige med placering af de forskellige aktiviteter Omlastning/sortering af farligt affald på modtageplads Tabel 3 Enhed Farligt affald fra Højvangen/ Bakkegårdsvej (omlastning) ton Batterier (sortering) ton 6,5 8,5 8,2 0,0 0,0 Tilført energi, vand og hjælpestoffer Tabel 4 Enhed Miljødiesel til maskiner* liter Timeforbrug maskiner* timer El til mandskabsbygning og belysning MWh Vand til mandskabsbygning m * Forbruget omfatter også arbejde med sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald samt træstød og rødder. Alle tal er målte. Side 9 af 18

10 Ændringer i forbrug af diesel og maskintimer skyldes en generel stigning i forbruget af de enkelte maskiner på grund af øget aktivitet, samt indkøb af en dumper, der primært benyttes til kørsel med jord. Fraført fast affald Tabel 5 Enhed Frasorteret jern og metal ton Frasorteret brændbart affald ton PVC til genanvendelse ton 91 Brændbart fra mellemlagring af brændbart affald ton Rødder og stød til neddeling og forbrænding ton Klasse 2+3 jord ton Klasse 4 jord ton Alle værdier er målte. Fraført - flydende affald Tabel 6 Flydende affald Enhed Spildevand til renseanlæg* m Perkolat (nedsevet)** m Sanitetsspildevand*** m * Spildevandet består af perkolat (den væske/regnvand, der siver ned gennem affaldet), mindre mængde spildevand fra mandskabsbygningen og overfladevand fra det befæstede areal. Spildevandet ledes til rensning på Fredensborg Renseanlæg. ** Beregnet mængde perkolat. *** Mængden af sanitetsspildevand forudsættes at være den samme, som den mængde vand, der bruges i mandskabsbygningen. Alle værdier er målte. Ud fra beregninger foretaget af uvildige konsulenter er der i 2008 ledt ca m 3 perkolatvand til rensning sammen med ca m 3 overfladevand. Figur 2 viser sammenhæng mellem den månedlige mængde spildevand og nedbør. Figur 2. Spildevand og nedbør Spildevand og nedbør på 2008 kubikmeter mm Spildevand Nedbør Side 10 af 18

11 Egenkontrol På de følgende sider vises resultaterne af den egenkontrol, der finder sted på. Resultaterne bliver kommenteret i et særligt afsnit kaldet Kommentarer til egenkontrollen Siden lossepladsen blev etableret i 1981, har der været stillet krav om egenkontrol, med enkelte ændringer undervejs. Den seneste ændring af egenkontrollen fandt sted i forbindelse med revisionen af miljøgodkendelsen i Alle detaljer findes i Revision af vilkår af 13. december 2005, som trådte i kraft den 1. januar For lettere at kunne forstå de mange tabeller, er egenkontrollen forsøgt beskrevet nedenfor. Foto 2: Luftfoto med prøvetagningsstederne påført Monitering 3 Egenkontrollen er delt i 3 overordnede moniteringsenheder: o Perkolat (3 forskellige målepunkter) Tabel 7A, 7B og 7C o Grundvand (6 forskellige målepunkter) Tabel 8 og 9 o Overfladevand (3 forskellige målepunkter) Tabel 10, 11 og 12 3 Overvågning Side 11 af 18

12 Der er tre forskellige niveauer for moniteringen: Reduceret, Normal og Skærpet niveau. Moniteringen starter i et normalt niveau for alle målepunkter. Der findes en række kriterier for, hvornår niveauet for moniteringen ændrer sig til et såvel reduceret som skærpet niveau. Den normale monitering er tillige delt i henholdsvis en rutine prøvetagning og i en udvidet prøvetagning. Den udvidede prøvetagning skal finde sted i april måned og gælder alle målepunkter. Mens rutineprøvetagningen kun gælder udvalgte målepunkter, nemlig perkolat, 3 ud af de 6 grundvandsboringer og ét enkelt målepunkt for overfladevand. Rutineprøvetagningen omfatter derudover et mindre antal analyseparametre. Alle analyseresultater sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter at resultaterne foreligger. Alle resultater er målte, idet både prøvetagning og analyser udføres af et akkrediteret firma. Øvrig egenkontrol Der sker løbende en vurdering af deponeringsanlæggets topografi 4, sætninger i det deponerede affald og om der sker skader på den slutafdækning, der allerede er etableret. Der er ikke observerede sætninger af affald. Østsiden af etape 1 er blevet suppleret med jord og beplantet. Topografien ændrer sig løbende ved deponering af affald, og ved hjælp af de opstillede pæle med højdeafmærkninger kan ændringerne løbende følges. I det område, der i dag bruges til deponering af affald (se foto 2), er den maksimale deponeringshøjde endnu ikke nået. Det fremtidige terræn for hele lossepladsområdet er beskrevet i en plan vedtaget af kommunen. Deponeringsområderne 2 og 3 fyldes i takt med det forventede, som beskrevet i overgangsplanen 5 for lossepladsen. Med udgangspunkt i den beregnede restvolumen fra april 2002, den deponerede affaldsmængde i perioden og den skønnede mængde forbrugte ren jord til afdækning, er der fortsat plads til at deponere ca m 3 affald. Kommentarer til egenkontrollen 2008 Perkolatvand Det ses i tabellerne 7A, 7B og 7C, at perkolatvandet årligt analyseres for bl.a. total kulbrinter 6, BTEX 7 og klorerede opløsningsmidler 8. Såfremt analyseresultatet er 5 gange deponeringsbekendtgørelsens grænseværdi, skal analyserne også foretages på grundvandsboringerne. Resultatet af analyserne udført i 2008 viser, at perkolatvandet overskrider grænseværdierne for pesticidrester og total kulbrinter. Dog er værdierne væsentlig lavere end året før. 4 Beskrivelse af landskabet 5 Overgangsplan for, juli Rester fra olieprodukter. 7 Flygtige organiske forbindelser, der bl.a. forekommer i benzin og andre olieprodukter. 8 Rester fra diverse opløsningsmidler indeholdende klor (Cl) Side 12 af 18

13 Egenkontrol - perkolat Tabel 7A. Perkolatområde 1 A Perkolatområde 1 A Analyseparameter Enhed Ledningsevne ms/m ph værdi - 7,0 7,1 7,0 6,6 6,7 7,4 7,4 7,5 7,5 - Ilt %/mg/l ,6 2,2 5,9 2,9 5,8 9,1 - BOD mg/l 5,2 5,9 18,0 3,0 6,0 5,5 8,8 8,5 4,6 - COD mg/l Total-N mg/l NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 15,0 34,0 4,8 27,6 31,0 59,0 41,0 42,0 11,2 - Sulfat mg/l Nitrat mg/l - 0,52-3,14-0,35-1,23 8,40 - Metan mg/l ,50 - <0,01 - <0,01 <0,01 - Jern mg/l ,2-13,0 5,0 - Mangan mg/l - 1,9-1,7-1,5-1,2 0,5 - Total kulbrinter* mg/l 0,03 0,11-0,064 - <0,005-0,16 <0,005 0,009 BTEX (total)* µg/l 1,77 1,97-1,60 - i.p. - 0,0013 i.p. 5 Klorerede opløsningsmidler* µg/l 0,25 0,02-0,165 - i.p. - 0,13-1 Cadmium** mg/l <0, <0, <0,0001-0,002 Krom** mg/l 0, <0,003-0,003-0,025 Nikkel** mg/l 0, ,005-0,007-0,01 Pesticider (total)*/** µg/l 1, ,95-4,228-0,50 Tabel 7B. Perkolatområde 1 B Perkolatområde 1 B Analyseparameter Enhed Ledningsevne ms/m ph værdi - 6,8 6,9 6,7 6,9 6,8 7,0 - Ilt %/mg/l 2,2 2,7 0,8 6,1 1,6 5,0 - BOD mg/l 7,0 3,0 2,9 8,2 25,0 5,5 - COD mg/l Total-N mg/l NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l 39,7 51,0 60,0 85,0 55,0 - - Sulfat mg/l Nitrat mg/l 0,12-0,06-0,33 0,15 - Metan mg/l 3,30-0,16-0,1400 0, Jern mg/l ,0 35,0 - Mangan mg/l 2,2-1,3-1,6 2,0 - Grænseværdi Grænseværdi Total kulbrinter* mg/l 0,062 - <0,005-0,08 0,10 0,009 BTEX (total)* µg/l 0,99-1,30-2,80 påvist 5 Klorerede opløsningsmidler* µg/l <0,02 - i.p. - 0,01 påvist 1 Cadmium** mg/l - - <0, <0,0001-0,002 Krom** mg/l - - <0,003-0,004-0,025 Nikkel** mg/l - - 0,008-0,014-0,01 Pesticider (total)*/** µg/l ,58-4,980-0,50 Side 13 af 18

14 Tabel 7C. Perkolatområde 2 Perkolatområde 2 Analyseparameter Enhed Ledningsevne ms/m ,00 - ph værdi - 6,9 7,1 6,9 6,9 6,9-7,0 6,8 8,65 - Ilt %/mg/l ,5 4,6 3,9 3,9 4,8 6,39 - BOD mg/l 2,5 4,6 7,5 9,0 4,9 4,1 7,0 3,7 1,80 - COD mg/l ,00 - Total-N mg/l ,00 - NVOC mg/l ,00 - Klorid mg/l ,00 - Ammonium mg/l 8, ,00 - Sulfat mg/l ,00 - Nitrat mg/l - 1, ,66-1,47 4,04 - Metan mg/l ,93-0,25-0,0900 0,16 - Jern mg/l - 7, ,5-8,2 0,69 - Mangan mg/l - 0,82-1,3-1,2-1,0 0,45 - Total kulbrinter* mg/l 0,015 <0,01-0,035-0,030 - <0,005 8,20 0,009 BTEX (total)* µg/l 0,81 1,40 - <0,02-1,60-0,72 <0,20 5 Klorerede opløsningsmidler* µg/l 0,04 0,03-0,093 - i.p. - 0,07 i.p. 1 Cadmium** mg/l 0, <0, <0,1-0,002 Krom** mg/l 0, ,0040-0,006-0,025 Nikkel** mg/l 0, ,011-0,013-0,01 Pesticider (total)*/** µg/l 3, ,30-2,870-0,50 Grænseværdi Grænseværdierne trådte i kraft den 1. januar * Ved overskridelser større end 5 gange grænseværdien, skal analysen også udføres på grundvandsboringerne. ** Analyserne skal udføres hvert 3. år. Tabel 7D. Absolut udledning fra perkolatområde Perkolatområde Analyseparameter Enhed Total-N kg/år Klorid kg/år Ammonium kg/år Sulfat kg/år Nitrat kg/år Methan kg/år Jern kg/år Mangan kg/år Total kulbrinter kg/år 0,64 0,45 46,87 BTEX g/år 10,42 15,89 11,94 Klorerede opløsningsmidler g/år 1,11 0,30 0,23 Cadmium kg/år - 0,00 0,00 Krom kg/år - 0,06 0,05 Nikkel kg/år - 0,12 0,13 Pesticider (total) kg/år - 149,57 45,49 Perkolatmængde m Udledningen er beregnet som et gennemsnit af målingerne i tabel 7A-C. Side 14 af 18

15 Egenkontrol grundvandsmonitering Tabel 8. Gamle grundvandsboringer Boring 18 Analyseparameter Enhed ph 8,0 8,2 7,7 7,6 7,9 Ilt %/mg/l ,5 4,6 5,6 BOD mg/l - 3,4 3,0 <1 1,2 COD mg/l - 9 <10 <10 <10 Total-N mg/l - 0,14 0,71 0,04 0,08 NVOC mg/l 0,78 2,1 0,8 0,8 1,6 Ammonium mg/l 0,04 0,02 0,53 0,02 0,01 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,13 <0,03 <0,03 Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 3,7 0, ,4 0,4 Mangan mg/l 0,083 0,094 0,150 0,083 Ledningsevne ms/m 6,2 50,4 26,5 60,5 91,2 Total kulbrinter * µg/l <5 <5 Pesticider total ** µg/l Boring 19 Analyseparameter Enhed ph 7,8 7,8 7,9 7,3 7,5 Ilt %/mg/l BOD mg/l - 0,7 3,0 <1 1,4 COD mg/l - <5 16 <10 <10 Total-N mg/l - 0,71 0,56 0,65 0,56 NVOC mg/l 1,5 1,6 1,9 1,6 1,9 Ammonium mg/l 0,57 0,57 0,76 0,62 0,63 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,0648 <0,03 0,09 Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 3,2 2,6 5,5 2,4 3,3 Mangan mg/l - 0,15 0,14 0,15 0,17 Ledningsevne ms/m 4,8 46,1 46,5 46,6 62,6 Total kulbrinter * µg/l <5 <5 Pesticider total ** µg/l Boring 20 Analyseparameter Enhed ph 7,7 7,7 7,6 7,5 7,4 Ilt %/mg/l BOD mg/l - <0,5 <1 <1 <1 COD mg/l - <5 16 <10 10 Total-N mg/l - 0,11 0,65 0,09 0,07 NVOC mg/l 1,6 1,7 1,1 1,2 1,1 Ammonium mg/l 0,06 0,056 0,534 0,036 0,009 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,147 <0,03 0,054 Klorid mg/l Sulfat mg/l - 98,0 <0,5 86,0 82,0 Jern mg/l 1,2 1,3 1,7 1,2 1,2 Mangan mg/l - 0,3 0,0 0,3 0,3 Ledningsevne ms/m 6,8 67,0 36,5 70,1 81,1 Total kulbrinter * µg/l <5 <5 Pesticider total ** µg/l * Analyserne udført, da perkolatanalyserne fra april 2007 viste >4,5 μg/l. ** Analyserne udført, da perkolatanlyserne fra april 2007 viste >2,5 μg/l. Side 15 af 18

16 Tabel 9. Nye grundvandsboringer Boring 1 Analyseparameter Enhed Udvidet 2005 Rutine 2006 Udvidet* 2006 Rutine 2007 Udvidet 2007 Rutine 2008 Udvidet 2008 Rutine ph 7,2 7,7 6,8-6,68 7,13 7,12 7,11 7,27 Ilt %/mg/l ,47 8,13 1,86 3 4,06 BOD mg/l <1 12,2 7,6 2,5 COD mg/l Total-N mg/l - 3,8 2,3-1,19 2,76 3,56 1,2 0,56 NVOC mg/l ,2-3,1 - Ammonium mg/l 0,14 0,12 0,14-0,11 0,28 0,20 0,13 0,12 Nitrat mg/l 0,18 0, ,047-0,372 - Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l 6, ,0 - Mangan mg/l - 13, ,0-3,8 - Ledningsevne ms/m Total kulbrinter ** µg/l <5 - <5 - Pesticider total *** µg/l , Boring 2 Analyseparameter Enhed 2004* 2005 Udvidet 2005 Rutine* 2006 Udvidet* 2006 Rutine 2007 Udvidet 2007 Rutine 2008 Udvidet 2008 rutine ph - 7, ,63 7,44 7,36 7,72 7,74 Ilt %/mg/l ,63 2,73 4,61 7,29 BOD mg/l ,3 <1 5,9 <1 <1 COD mg/l <10 <10 Total-N mg/l ,2 4,37 5,28 5,75 4,69 NVOC mg/l ,7-2 - Ammonium mg/l - 0, ,098 0,21 0,128 0,035 0,025 Nitrat mg/l - 3, ,4 - Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l ,5 - Mangan mg/l - 4, ,2-1,2 - Ledningsevne ms/m - 68, ,6-78,6 79,7 Total kulbrinter ** µg/l <5 - <5 - Pesticider total *** µg/l i.p. - - Boring 3 Analyseparameter Enhed 2004* 2005 Udvidet 2005 Rutine 2006 Udvidet* 2006 Rutine* 2007 Udvidet 2007 Rutine 2008 Udvidet 2008 Rutine ph - 7,8 7, ,95 7,28 6,98 Ilt %/mg/l , ,47 2,01 3,58 5,87 BOD mg/l ,2 <1 <1 <1 COD mg/l <10 Total-N mg/l - 5,4 1, ,81 0,43 0,677 0,24 NVOC mg/l ,6 - Ammonium mg/l - 0,37 0, ,12 0,35 0,07 0,17 Nitrat mg/l - 0, ,079-0,32 - Klorid mg/l Sulfat mg/l Jern mg/l ,2 - Mangan mg/l - 30, ,5-1,0 - Ledningsevne ms/m Total kulbrinter ** µg/l <5 - <5 - Pesticider total µg/l * Ikke muligt at udtage en vandprøve pga. manglende vand i boringen. ** Analyserne udført, da perkolatanalyserne fra april 2007 viste >4,5 μg/l. *** Analyserne udført, da perkolatanlyserne fra april 2007 viste >2,5 μg/l. i.p. = ikke påvist Side 16 af 18

17 Egenkontrol - overfladevand Tabel 10. Drænbrønd Drænbrønd Analyseparameter Enhed 2004* Ledningsevne ms/m ph - 7,7 7,7-7,8 Ilt %/mg/l ,6 3,5 5,4 BOD mg/l - 3,3 42,0 38,0 9,1 COD mg/l Total-N mg/l - 2,8 61,6 5,42 3,85 NVOC mg/l ,1 Klorid mg/l Ammonium mg/l - 0,12 73,50 2,80 0,56 Sulfat mg/l Nitrat mg/l - 2,8 0,7 0,9 10,8 Jern mg/l - 0,22 0,34 0,35 0,14 Mangan mg/l - 0,013 0,180 0,066 0,018 Tabel 11. Sparebassin Sparebassin Analyseparameter Enhed 2004* Ledningsevne ms/m ph - 7,5 7,9 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,9 Ilt %/mg/l ,1 6,5 1,8 2,3 6,3 2,2 BOD mg/l - 1,3 2,7 <1 <1 <1 5,2 1,7 <1 COD mg/l Total-N mg/l - 2,4 1,4 1,2 1,1 4,1 2,0 3,6 1,2 NVOC mg/l , ,0 - Klorid mg/l Ammonium mg/l - 0,065 0,008 0,470 0,067 0,280 0,380 0,156 0,040 Sulfat mg/l Nitrat mg/l - 1,5-4,8-13,2-14,400 - Jern mg/l - 0,33-0,03-0,17-0,12 - Mangan mg/l - 0,072-0,011-0,100-0,01 - *Efter aftale med tilsynsmyndigheden, blev der ikke udtaget prøver i Vandet fra sparebassinet ledes til Munkesø Vandløbet. Side 17 af 18

18 Tabel 12. Fyldplads Fyldplads Analyseparameter Enhed 2004* 2005** ** 2008** Ledningsevne ms/m ph %/mg/l - - 7, Ilt mg/l - - 6, BOD mg/l COD mg/l Total-N mg/l ,3 - - NVOC mg/l Klorid mg/l Ammonium mg/l - - 0, Sulfat mg/l Nitrat mg/l - - 1, Jern mg/l Mangan mg/l * Efter aftale med tilsynsmyndigheden, blev der ikke udtaget prøver i ** Ingen vand i brønden på tidspunktet for prøveudtagningen. Støj Der er i miljøgodkendelsen stillet krav til, hvor meget aktiviteterne på lossepladsen må støje i forhold til naboerne. Kravene er forskellige i forhold til hvornår på dagen og hvilke ugedage, det drejer sig om, og i forhold til hvilken type af beboelse, der er tale om. I forbindelse med godkendelsen i 2006 af sæsonforskydning af forbrændingsegnet affald, og igen ved ændring af oplagspladsens placering i 2007, har Nordforbrænding fået et akkrediteret firma til at udføre støjberegninger. Rapporterne viser, at støjkravene overholdes, såfremt der etableres nogle anviste støjvolde på lossepladsen. Den ene støjvold (den største) er etableret, mens en mindre, beliggende tæt på sæsonforskydningslageret, er under udførelse. Der har ikke i 2008 været klager over støj. Lugt og støv mv. Der er ikke observeret gener i forbindelse med lugt på lossepladsen. Støv i tørt vejr afhjælpes ved jævnlig vanding af køreveje og aflæsningszoner. Ved jævnlige runderinger på området sikres det, at håndteringen af affald (især mellemlagringen af brændbart affald) ikke giver anledning til papir- og plastflugt. Side 18 af 18

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00120 Ref. CHOLE/LOBMA Dato: 25.01.2017 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Edslev Losseplads CVR nummer 55133018 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Sendt som digital post til CVR 33045859. Kopi sendt til Paul Rygaard, pr@arwos.dk. Tilsynsrapport

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere