Husorden A/B TOFTEVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden A/B TOFTEVANG"

Transkript

1 Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar Vedtaget den 10. april Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden. De skal efterkomme, hvad der påbydes af bestyrelsen i henhold til foreningens love og vedtægter. Den ansatte varmemester varetager på Andelsboligforeningens vegne opgaver på ejendommen, herunder opsyn med, at husordenen overholdes, i samarbejde med den siddende bestyrelse. Alle beboere skal tage hensyn til andre beboere og udvise god ro og orden, således at ingen har grund til at føle sig generet. Alle beboere skal passe på ejendommen, dens installationer og anlæg, således at den ikke skades eller skæmmes. Selvforskyldte skader erstattes af andelshaver. Beboerne må ikke i eller på ejendommen anbringe eller bruge ting, der ved lugt, støj eller brandfare eller lignende er til fare eller gene for beboerne i ejendommen. Affald Almindeligt husholdningsaffald skal anbringes i "poser", som lukkes, inden de anbringes i affaldscontainerne. GLAS, FLASKER, KNIVE og lignende må ikke kommes i poserne og må ikke efterlades i affaldscontainerne. Der er særlige containere til papir, glas og batterier. Storskrald anbringes i den store container. Der må ikke anbringes husholdnings- og byggeaffald i storskraldscontaineren. Aftræk i køkkenet Da aftrækshullet i loftet i køkkenet er det, man kalder naturligt aftræk, er det ikke hensigtsmæssigt at installere en mekanisk emhætte, og det tilrådes derfor kun at opsætte et emfang/en emhætte med recirkulation. Altaner Altaner skal holdes pæne og må ikke anvendes til synlig opmagasinering. Antenneforhold I AB Toftevang er det installeret kabel-tv, som betales over boligafgiften. Internet kan tilknyttes. Andre antenner må ikke opsættes. Barnevogne/klapvogne Barnevogne placeres i cykelskure/kælderrum. Klapvogne kan midlertidigt placeres under kældertrappen i hver opgang. Barne- og klapvogne må af sikkerhedshensyn ikke placeres i trappeopgange og på trappeafsatser.

2 Boligændring Både vedligeholdelse, misligholdelse og forandringer er beskrevet i vedtægternes 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, og Cykler Cykler skal placeres i cykelkældre, cykelskure eller på andre dertil anviste steder. Har en person flere cykler, henstilles til, at nogle af disse parkeres i eget kælderrum. Døre og vinduer I regn, sne, frost og stormvejr skal vinduer i trappeopgange holdes lukkede. Hoveddøre og døre ind til kælderrum skal altid være aflåste. Det er naturligvis tilladt midlertidigt at sætte noget i klemme i nævnte døre ved oprydning og flytning. Fejl og mangler Fejl såsom defekt dørtelefon, manglende belysning, defekt lås og lignende anmeldes til varmemesteren. Fodring af fugle Fodring af fugle må ikke ske ved henkastning af madrester på jorden på ejendommens veje, anlæg, gårde samt garage og skurtage, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr. Forsikring AB Toftevang har tegnet en bygningsforsikring. Forsikringen er uden kummeforsikring, men med bygningsglas. Defekte termoruder udskiftes ved AB Toftevangs foranstaltning. Foreningen anbefaler, at man som andelshaver har - eller tegner - egen indboforsikring med ansvarsforsikring. Ved indbrud i kælderrum skal egen indboforsikring dække. Fyrværkeri Myndighedernes krav skal overholdes. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Pasning i kortere tid (2-3 uger) tillades. Bestyrelsen skal orienteres. Ved pasning, skal dyrene være i snor, efterladenskaber skal fjernes, og lovgivning i øvrigt overholdes. Indkøbsvogne Indkøbsvogne må ikke parkeres i Toftevang. Klager Klager over overtrædelser af husorden skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil behandle evt. klager med diskretion. Kælder og kælderrum Kælderrum skal være aflåste. For at undgå fugtproblemer i kældrene generelt og sikre nødvendig ventilation opfordres alle til, at kælderrum ikke bliver for overfyldte og at der ikke placeres for mange effekter direkte på

3 kældergulvet. Eksempelvis er opmagasinering på europaller en god måde at sikre ventilation i gulvhøjde. Opbevaring af brandfarlige væsker - og således også motorkøretøjer, der er påfyldt benzin - er strengt forbudt. Genstande henstillet udenfor kælderrum vil blive fjernet på beboerens regning. Ved fraflytning skal kælderrum være tømt og rengjort. I modsat fald vil kælderrummene blive rengjort og tømt på beboerens regning. Ledige lejligheder Evt. salg/leje af lejemål/erhvervslejemål varetages af bestyrelsen. Salg af foreningens andelslejligheder varetages af de respektive andelshavere. Lukning for vand, gas, el Dette skal altid foregå i samråd med varmemester. Husk, at naboer bør underrettes, hvis lukningen kommer til at berøre dem. Nøgler Hver lejlighed får udleveret 2 nøgler, der passer til fælleslåsene. Hver lejlighed får udleveret 2 nøgler til hoveddøren, samt 2 kliknøgler. Ekstra nøgler kan købes hos varmemesteren. Sælger skal overdrage sine nøgler til den nye andelshaver. Opslagstavler Der er opslagstavler i alle trappeopgange. Her opsættes informationer fra bestyrelsen og fra varmemesteren. På en separat liste noteres endvidere, hvornår trappeopgange, vaskeri og tørrerum er blevet støvsuget og vasket. Beboerne kan benytte opslagstavlerne til at meddele de øvrige beboere information. Opvaskemaskiner/vaskemaskiner Ved installation af opvaskemaskine i en lejlighed kræves det, at beboeren har en indboforsikring. Vaskemaskiner må ikke installeres, da disse lukker de i forvejen meget små rør ved at afsætte trevler fra tøj. Parkering af motorkøretøjer Til motorkøretøjer skal beboeren have en parkeringslicens (denne rekvireres hos varmemesteren). Da der er et begrænset antal parkeringspladser, kan der forekomme afslag på en parkeringslicens. Det tilstræbes, at alle beboere har mulighed for at placere et køretøj på området. Til gæsteparkering benyttes en midlertidig parkeringstilladelse (rekvireres ligeledes hos varmemesteren, som varetager administrationen af parkeringstilladelser, venteliste m.v.) Der er en venteliste på parkeringslicens til carporte og garager. Reserverede pladser med anmærkning af lejlighedsnummer må kun benyttes af den respektive lejer. Parkeringsafgift udstedes, hvis dette ikke overholdes. Parkering uden for afmærkede parkeringspladser medfører ligeledes parkeringsafgift. Radiatorer Utætte radiatorer og ventiler, der ikke kan lukkes, skal straks anmeldes til varmemesteren.

4 Rygning Rygning overalt i kældre og i trappeopgange er strengt forbudt på grund af brandfare og lugtgener. Skadedyr Opdages rotter, mus eller andre skadedyr, skal dette straks meddeles til varmemesteren. Skader Hvis en andelshaver eller dennes husstand forårsager skade på ejendommen, er andelshaver pligtig til at betale istandsættelse af den skete skade. Storskrald Storskrald - undtagen byggeaffald - henvises til containerpladsen. Anvisningerne på containerpladsen skal følges. Byggeaffald henvises til containerpladsen på Firskovvej. Støj Støjende adfærd, samt benyttelse af musikinstrumenter, radio,tv, mv. skal ske med fornødent hensyn til de øvrige beboere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl og kl I weekender dog kl til Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl og kl , på søn- og helligdage mellem kl og kl Toilet Der må ikke skylles noget ud i toilettet, der kan tilstoppe afløbet (f.eks. hygiejnebind, vat og bleer) Løber toilettet eller drypper vandhanen, skal dette straks laves (pga. vandspild). Støj og utætheder fra rør og haner skal straks meddeles varmemester eller bestyrelse. Trapper Opbevaring af genstande og henstilling af affald må ikke finde sted. Trappevask og vask af vaske- og tørrerum Foretages af det firma, der er ansat hertil. Det fritager dog ikke beboerne fra selv at holde områderne rene (f.eks. ved spild af væsker eller lignende). Tørreplads Tørrestativer i "gården" er til fælles af afbenyttelse Det er ikke tilladt at lufte eller tørre tøj ud ad vinduer eller at banke tæpper. Tørrerum Der er 3 tørrerum i hver blok, og vi er mange om at dele. Derfor er det vigtigt at overholde reglerne for disse, nemlig: Tøjet tages ned, når det er tørt, og senest 24 timer efter at tøjet er hængt op. Bemærk, at der i vinduet i tørrekælderen er en ventilationsmulighed - venligst undlad at tænde/slukke for kontakten. Radiatorerne skal stå på 3.

5 Vedligeholdelse og boligændring Vedligeholdelse, misligholdelse og forandringer ved boligen er beskrevet i vedtægternes 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, og Vinduer: Vedligeholdelse påhviler ejendommen ved slid og ælde. Hoveddør: Vedligeholdelse påhviler ejendommen ved slid og ælde. Indvendige døre: Vedligeholdelse påhviler beboeren. Forsyningsledninger: Vedligeholdelse påhviler ejendommen ved slid og ælde. Elinstallation: Vedligeholdelsen påhviler beboeren. Boligændring: Ved ændring af boligen skal bestyrelsen kontaktes, se vedtægterne. Vandrør: se vedtægterne. Varmemester Varmemesteren træffes dagligt mandag-fredag på kontoret i kælderen i nr. 32. Åbningstid kl Varmemester kan ligeledes kontaktes via postkassen uden for nr. 32 samt via (se foreningens hjemmeside). Vaskekældre Vaskekældrenes åbningstid er fra kl til kl Ved indgangsdøren til vaskekælderen hænger en tavle, hvorpå der kan reserveres en vasketid ved hjælp af den udleverede vaskehængelås med indgraveret lejlighedsnummer. Der er følgende vasketider pr. dag: til til til til Såfremt en vasketid ikke er taget i brug efter en 1 time, kan maskinerne frit benyttes af andre. Endvidere henstilles der til, at man rydder op efter sig selv i vaskekælderen. Vaskeskåle skal rengøres for sæberester, og fnugsien i tørretumbleren skal tømmes. Snavs på gulvet fejes efter brug. Et vaskekort følger med overtagelse af en lejlighed. Ved evt. tab af vaskekort kan nyt købes. Vaskekortet påfyldes ved henvendelse på varmemesterkontoret i tidsrummet kl til 12.30, på hverdage. Det påfyldte beløb, som der kvitteres for, bliver den efterfølgende måned trukket i forbindelse med boligafgiftopkrævningen. Vinduer Se døre og vinduer samt vedligeholdelse og boligændring. Ændringer Andelshavere kan foreslå ændringer. Kontakt bestyrelsen. VIGTIGT Sanktioner ved overtrædelse af ovenstående husorden - og dermed manglende overholdelse af den af generalforsamlingen godkendte husorden - er præciseret i AB Toftevangs vedtægter 10.1, 10.2 og 14.1 litra H.

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere