Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område"

Transkript

1 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Direkte: Mobil: Sagsnr Ø Dato: Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Skoleudvalgets området tager afsæt i følgende 3 overordnede hensyn: 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte dagtilbud og folkeskoler foretages en vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse. 2. Pædagogik Ny lovgivning, nye læringsmål eller ændret pædagogisk praksis og metoder kan stille krav om ændrede fysiske rammer. Det nye fag "Håndværk og design" og den nye fælles afgangsprøve i de naturvidenskabelige fag åbner sammen med STEAM-strategi behov for en anderledes indretning af faglokaler. 3. Indeklima og arbejdsmiljø Problemer med Indeklima og fysisk arbejdsmiljø hænger ofte sammen med behov for renovering af klimaskærm (tag, facade og vinduer) og tekniske installationer (varme og ventilation). Alle 3 hensyn indgår i en samlet prioritering af anlægsmidlerne, dog således at i den konkrete udmøntning af anlægsrammen vil indsatser for at imødekomme påbud i forhold til arbejdsmiljø blive prioriteret først. I de kommende år vil der være stort behov for at prioritere kapacitetsudbygning på både dagtilbuds- og skoleområdet som følge af den betydelige befolkningstilvækst. Investeringsoversigt I nedenstående tabel 1 er vist den aktuelle investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget tilpasset de beslutninger, der er truffet ind til medio maj

2 Tabel 1; Investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget, kr Total Daginstitutioner Midlertidige pladser i Hatting Torsted Nye vuggestuepladser, Fussingsvej Forprojektering, Dusines Hus Folkeskoler Udbygning til 3 spor på Byskolen, afd. Fussingsvej Hovedgård Skole, Renovering Østbirk Skole, renovering Stensballeskolen, renovering Østerhåbskolen, afd. Torsted, renovering Tværgående Affaldsordninger Bevilgede projekter i alt Ikke udmøntet anlægsramme BS anlægsramme i alt Daginstitutioner Kapacitet Behovet for pladser i de kommunale daginstitutioner er afhængig af udviklingen i antal 1-5 årige børn i kommunen. Som udgangspunkt har forholdsvis få børn under 1 år brug for et pasningstilbud. Pladsbehovet afhænger i særlig grad af følgende forhold: Pasningstype: Dagpleje eller vuggestue Kommunal eller privat institution/pasningstilbud Horsens Kommune har gennem de senere år oplevet en stigende tendens til, at nye forældre foretrækker kommunal vuggestue frem for dagpleje. Det har betydet, at antallet af kommunale vuggestuepladser er steget med mere end 250 pladser fra 637 i 2014 til 893 i april 2017, svarende til en stigning på 40 %. Antallet af dagplejepladser er samtidig reduceret med 368 pladser svarende til et fald på 32 %. I 2017 går i gennemsnit 46 % af de 1-2 årige i kommunal vuggestue. 40 % går i kommunal dagtilbud og 14 % er i et privat pasningstilbud. Udviklingen i antal børn i de forskellige pasningsordninger fra 2014 til 2017 er vist i nedenstående tabel 2. 2

3 Tabel 2: Antal børn i dagtilbud fordelt på pasningstyper Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Kommunal børnehave Private vuggestue Private børnehave Privatepassere I alt Andel kommunal 90% 89% 88% 88% Andel privat 10% 11% 12% 12% I budgetaftalen for 2017 har forligspartierne aftalt, at det er: ambitionen, at der i Horsens Kommune skal være både vuggestue- og dagplejepladsgaranti, og at man frit skal kunne vælge den pasningsform, man ønsker. Forligspartierne er derfor enige om, at kapaciteten fra 2017 og frem skal udvides med 100 nye vuggestuepladser. Udviklingen i antal 1-5 årige i Horsens Kommune er vist i nedenstående figur 1. Figuren viser hvor meget børnetallet i de enkelte områder vil ændre sig fra 2017 til I grafen bliver Bankager, Dagnæs og Højvang samlet set regnet under området Sydbyen. Tilsvarende er Hatting og Torsted regnet under ét. Figur 1: Ændring i antal 1-5 årige frem til

4 Antallet af 1-5 årige i Horsens Kommune forventes samlet set at stige med 425 børn fra i januar 2017 til i Som figur 1 viser, er udviklingen uens i de forskellige områder og bysamfund i kommunen. Den største stigning forventes i Sydbyen, Lund, Langmark Midtby, Vestby og Søndermark. I Brædstrup, Gedved, Nim og Hatting-Torsted forventes svagt faldende børnetal i forhold til i dag. Vedrørende Hatting og Torsted skal det bemærkes, at der i efteråret 2016 er etableret midlertidig kapacitet for at imødekomme et øget pasningsbehov, som vil være gældende for den kommende årrække. I etableringen af den varige kapacitet i området skal der tages højde for muligheden for lidt faldende børnetal på sigt i forhold til det nuværende meget høje børnetalsniveau. Med henblik på at vurdere behovet for kapacitetsudvidelse i de kommunale daginstitutioner, er udarbejdet en række områdeanalyser for de områder, hvor der forventes pres på kapaciteten. I områdeanalyserne er nuværende fordeling mellem vuggestue, dagpleje og private ordninger afsæt for en beregning af pladsbehovet baseret på befolkningsprognosen og en glidende udvikling hen imod en situation, hvor 80 % foretrækker kommunal vuggestue til de 1-2 årige. Baseret på den aktuelle venteliste forudsættes i enkelte områder, at 90 % foretrækker kommunal vuggestue og 99 % foretrækker kommunal børnehave. I områdeanalyserne sættes den forventede udvikling i pladsbehovet i relation til den aktuelle daginstitutionskapacitet. Vuggestue og børnehavepladser gøres sammenlignelige ved en beregningsfaktor, hvor 15 vuggestuepladser svarer til 20 børnehavepladser, og hvor tilsvarende 15 vuggestuebørn kræver en kapacitet på 20 børnehavepladser. I beregningerne af kapacitetsbehov opgøres pladstallet således i børnehavepladser, som efterfølgende konkret kan udmøntes i et lavere antal vuggestuepladser. Ved nybyggeri bliver daginstitutioner indrettet fleksibelt, så grupperummene efter behov kan ændres fra vuggestue til børnehave eller omvendt. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en områdeanalyse for Horsens midtby (Midtby, Vestby, Søndermark og Langmark). Der er truffet beslutning om, at ombygge Dusines Hus på Robert Holms Vej til daginstitution, og desuden forventes opført en ny daginstitution i tilknytning Campus-projektet. Disse to institutioner vil udvide kapaciteten i midtbyen og samtidig skabe mulighed for udfasning af utidssvarende bygninger i første omgang daginstitutionerne beliggende på Emil Møllers Gade. Det skal med i vurderingen af kapacitetsbehovet i midtbyen, at den private Hulvej Skole har planer om at etablere en privat daginstitution. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilken effekt det vil have på de kommunale daginstitutioner. I nedenstående tabel 3 er vist resultatet af områdeanalyserne. I udgiftsskønnene er ikke taget højde for eventuelle udgifter til grundkøb. Der er regnet med et gennemsnitligt areal på 7,5 m2 pr. plads á kr. pr. m2 plus kr. pr. plads til inventar og 1,0 mio. kr. til udearealer og legepladser pr. institution. Samlet set svarer det til en gennemsnitsinvestering på kr. pr. plads. 4

5 Tabel 3: Behov for kapacitetsudvidelse i daginstitutioner, Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Samlet kapacitetsbehov Område Pladser Anlægsudgift, mio. kr Pladser Anlægsudgift, mio. kr Pladser Anlægsudgift, mio. kr Hatting-Torsted , , ,2 Lund 73 10,2 45 6, ,5 Sydbyen 61 8, , ,7 Stensballe 7 1, , ,1 Egebjerg 0 0,0 58 8,2 58 8,2 I alt , , ,7 Udover ovenstående skal disponeres ca. 25 mio. kr. til daginstitution i tilknytning til Campus og ca. 10 mio. kr. til ombygningen af Dusines Hus, da begge disse institutioner er forudsætninger for, at den samlede kapacitet bliver tilstrækkelig. Hatting-Torsted Selvom befolkningsprognosen viser faldende børnetal i Hatting-Torsted, vil der være behov for kapacitetsudbygning. Dels fordi der aktuelt er en betydelig kapacitetsmangel som i 2016 blev løst med opstilling af midlertidige pavilloner i Hatting og Torsted, dels fordi andelen af børn i dagpleje er forholdsvis høj i området og det forventes at nye forældre fremover primært vil foretrække vuggestuepladser. Udbygning af kapaciteten med 120 pladser i Hatting-Torsted inden 2020 kan afløse de midlertidige pavillonløsninger, som blev etableret i efteråret Lund I Lund er der mulighed for på kort sigt at etablere pladser ved at genindrette den tidligere børnehave på Silkeborgvej 177 til daginstitution. Det skal vurderes nærmere, om den løsning vil være hensigtsmæssig på længere sigt. I givet fald kan investeringsbehovet i Lund på kort sigt blive lavere end den skønnede udgift på 10,2 mio. kr. frem til Sydbyen Kapaciteten på vuggestueområdet i Sydbyen er på nuværende tidspunkt (maj 2017) fuldt udnyttet og under pres på grund af stigning i børnetallet. Der behov for allerede i 2017 at etablere flere vuggestuepladser. På grund af nærheden til Boller Skov/Klokkedal kan det overvejes, at kapacitetsudbygningen i Sydbyen kan etableres som skov-/naturinstitution. I forhold til den langsigtede kapacitetsudbygning i Sydbyen skal tages højde for, at der eventuelt åbner en privat institution i den tidligere Dagnæs Børnehave. Stensballe Behovet for kapacitetsudbygning i Stensballe har primært baggrund i det forhold, at antallet af vuggestuepladser i Stensballe er meget lavt i forhold til børnetallet. De 1-2 årige børn fra Stensballe går i stort omfang i vuggestue i Langmark og Midtby eller i private pasningsordninger. 5

6 Befolkningsprognosen viser et stigende børnetal i Langmark og Midtby. En udbygning af vuggestuekapaciteten i Stensballe kan bidrage til at løse kommende kapacitetsudfordringer i de to områder. Egebjerg Ved vurdering af udbygningsbehovet i Egebjerg er set bort fra befolkningsudviklingen i Mosevangen. Mosevangen hører til Egebjerg skoledistrikt og daginstitutionsdistrikt, men ligger fysisk som en enklave i Vestbyen og Horsens Byskoles distrikt. En betydelig del af børnene i Mosevangen går i daginstitution og skole i Vestbyen henholdsvis Byskolens afdeling Fussingsvej. Øvrige områder Alle daginstitutionsområder er vurderet i forhold til udvikling og pladsbehov. Det er ikke på nuværende tidspunkt forventningen, at der opstår kapacitetsmæssige udfordringer ud over de, der er nævnt i tabel 3. Pædagogik, indeklima og arbejdsmiljø Den pædagogiske vinkel på bygningerne handler eksempelvis om størrelsen på grupperum, akustik og lys, plads i garderober til læringsrum, indretning og antal af toiletrum m.v. Indeklima og arbejdsmiljø handler blandt andet om træk-gener, elevator i bygninger i flere etager, akustik og lignende. En betydelig del af daginstitutionskapaciteten i Horsens Midtby og Vestby har til huse i ældre og nedslidte bygninger, som på grund af alder og oprindelig indretning vanskeligt kan tilgodese nutidige pædagogiske behov. Det drejer sig især om Børneasylet på Allegade, Vuggestuen Skolestien, Miniflint på Østergade og til vi vis grad børneinstitutionen på Østre Allé. De to institutioner på Emil Møllers Gade er på vej til at blive udfaset i forbindelse med udbygning af vuggestuekapaciteten på Fussingsvej og indretning af daginstitution i den tidligere regionale døgninstitution Dusines Hus på Robert Holms Vej. Et par af de ældre bygninger er samtidig i flere etager og uden elevator, hvilket kan give udfordring i forhold til at tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav og undgå tunge løft. De nævnte bygningers alder og stand indebærer, at der inden for en kortere årrække skal foretages betydelige investeringer i renovering af klimaskærm og tekniske installationer for at undgå problemer med indeklima og arbejdsmiljø. Alternativ kan investeres i nybyggeri og udfasning af bygninger. Ejendomscentret vurderer, at renovering og pædagogisk opgradering af de nævnte bygninger vil kræve en investering i omegnen af 35 mio. kr. inden for de kommende 4-5 år. Beslutning om renovering eller udfasning af daginstitutioner i Horsens midtby skal vurderes i sammenhæng med nybygning af daginstitution i tilknytning til Campus-projektet og i forhold til Hulvej Skoles planer om etablering af privat daginstitution. Folkeskoler Kapacitet Skolernes kapacitetsbehov er bestemt af antallet af klasser og dermed af elevtallet på de enkelte årgange. 6

7 Udviklingen i skolernes forventede elevtal er vist i nedenstående figur 2. Elevtalsforventningen er baseret på befolkningsprognosen og viden om de foregående 3 års søgemønstre til andre skoler end distriktsskolen, privatskoler og efterskoler. I befolkningsprognosen indgår forventningerne til byudvikling, til- og fraflytning m.v. Figur 2: Forventet udvikling i elevtal fra 2017/18 til 2023/24 Det samlede elevtal ved Horsens Kommunes skoler forventes af stige med ca. 100 elever fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2023/24. Figur 2 viser, hvor meget elevtallet forventes at være steget eller faldet på den enkelte skole i skoleåret 2023/24 set i forhold til elevtallet i skoleåret 2017/18. På baggrund af den forventede udvikling i klassetal og skolernes lokalekapacitet vil Lundskolen, Dagnæsskolen, Østerhåbskolens afdeling Torsted og Egebjergskolen få lokalemæssige udfordringer. Lundskolen Klassetallet ved Lundskolen forventes at stige fra 20 klasser i 2017/18 til 27 klasser i skoleåret 2023/24 og til 29 klasser i skoleåret 2026/27. Lundskolen råder over 20 klasselokaler og vil dermed mangle 7 klasselokaler i skoleåret 2023/24. Allerede fra skoleåret 2018/19 forventes at skolen mangler 1-2 klasselokaler. Desuden vil i gennemsnit 2-4 årgange hvert år være meget tæt på yderligere klassedeling, så der kun skal meget få ekstra elever til før skolen allerede i 2023/24 runder 30 klasser. 7

8 Den langsigtede befolkningsprognose tyder på, at Lund Skolen vil udvikle sig fra en 2-sporet til en fuldt tresporet skole om år. En del af Lundskolens bygninger er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. Dele af indskolingen har eksempelvis til huse i den tidligere inspektørbolig. Det er skønsmæssigt vurderet, at det vil koste mio. kr. at gennemføre en udvidelse af Lundskolens kapacitet til en 3 sporet skole med 30 klasselokaler, grupperum, faglokaler og personalefaciliteter og samtidig sikre en bygningsmæssig modernisering og opgradering. Dagnæsskolen Den forventede stigning i elevtallet ved Dagnæsskolen vil resultere i en stigning i klassetallet fra 23 i skoleåret 2017/18 til 29 i skoleåret 2023/24. Skolen råder over 23 klasselokaler og vil således mangle 6 klasselokaler i 2023/24. Skønsmæssigt vil en tilbygning af 6 klasselokaler uden ekstra faglokaler og personalefaciliteter m.v. kræve en anlægsinvestering på 10 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i, at der til ét klasserum skal bygges brutto 75 m2 á kr. pr. m2 inklusiv inventar. En væsentlig del af den forventede stigning i elevtallet skyldes elever fra Horsens Byskoles distrikt Lindvigsvej, som med reglerne om frit skolevalg søger til Dagnæsskolen. I den udstrækning Dagnæsskolen giver afslag på anmodning om fri skolevalg, kan behovet for udvidelse af Dagnæsskolens kapacitet reduceres. Østerhåbskolen Kapaciteten ved Østerhåbskolen vil komme mere eller mindre under pres afhængig af, hvor mange elever i indskoling og mellemtrin, der går på skolens afdeling i Hatting. Men selv ved fuld kapacitetsudnyttelse i afdelingen i Hatting svarende til 2 klasser pr. årgang vil indskolingen ved afdelingen i Torsted komme under pres. Torsted afdelingens indskoling råder over 16 lokaler svarende til 4 spor i klasse, og kapaciteten er allerede fuld udnyttet. En realistisk forventning til elevtalsudviklingen i Torsted afdelingen vil være, at indskolingen frem mod skoleåret 2023/24 i gennemsnit vil have 2 årgange med 4 klasser og 2 årgange med 5 klasser. Efter 2023/24 vil klasstallet formentlig nærme sig 5 klasser på hver årgang. Torsted afdelingens indskoling er fysisk placeret som en selvstændig enhed ved siden af Torsted Hallen på modsatte side af Torsted Allé end resten af skolen. Derfor er det ikke realistisk at skaffe 1-2 ekstra lokaler til indskolingen ved en strammere udnyttelse af lokalekapaciteten i hovedskolen. Løsning af Østerhåbsskolens kapacitetsudfordring vil være, at udvide Torsted afdelingens indskoling med 2-4 basislokaler. En udvidelse af Østerhåbskolens indskoling i Torsted med 4 klasselokaler vil skønsmæssigt kost 6-7 mio. kr. Egebjergskolen Ved Egebjergskolen forventes der i skoleåret 2023/24 at være 25 klasser. Frem mod skoleåret 2028/29 forventes klassetallet at stige til 29. I hver af årene frem med 2023/24 vil 1-2 årgange være meget tæt på yderligere klassedeling så der kun skal meget få ekstra elever til før der vil være 27 klasser på skolen. Egebjergskolen råder over 24 klasselokaler og vil således på den korte bane have en kapacitetsudfordring på 1-3 klasselokaler. 8

9 Frem til skoleåret 2023/24 kan lokaleudfordringen løses i forbindelse med bygning af multihal i Egebjerg, såfremt Ungdomsskolens lokaler på skolen kan flyttes til nye lokaler i tilknytning til multihallen. Horsens Byskole, Gedved Skole og Bankagerskolen Elevtalsstigningerne ved Horsens Byskole, Gedved Skole og Bankagerskolen forventes ikke at give anledning til kapacitetsmæssige udfordringer. Pædagogik Børne- og Skoleudvalget besluttet i marts 2016 strategi for styrkelse af naturvidenskabelige og teknologiske fagområder, herunder en strategi for STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). De pædagogiske udfordringer i forhold til skolernes bygningsmæssige rammer handler primært om betingelserne for at faglokaler til naturfag og det nye fag Håndværk og design kan understøtte STEAM-strategien. STEAM-strategien stiller nye krav til indretning af faglokaler. Faglokaler er traditionelt indrette til bestemte fag i faste opstillinger og med læreren placeret ved et kateder (eksempelvis skolekøkken med komfur og vask, sløjd med høvlebænke eller fysiklokale med vand, strøm og gas). STEAM stiller sammen med Håndværk og design og nye tværfaglige prøveformer i naturfag nye krav til indretning af faglokaler/læringsrum. Ofte bruges betegnelsen Fab/Lab (Digital Fabrication Laboratory). STEAM-strategien fordrer en særlig didaktik og pædagogik, hvor elever i højere grad får mulighed for at være udforskende og konstruerende, at samarbejde omkring praktiske løsninger på praktiske problemer eksempelvis ved brug af nye teknologier som 3D-print, laser-cuttere m.v. Indretning af fremtidens faglokale handler om, at det fysiske rum skal være fleksibelt og kunne give plads til både fordybelse og store armbevægelser. Der skal være adgang til forskellige teknologier både traditionelle (høvlebænk og symaskiner m.v.) og de moderne (3D-print m.v.) Skolerne har meget forskellige udgangspunkter, forskellige behov og forskellige muligheder. Derfor kan der ikke laves en standardløsning for indretning af moderne faglokaler, som passer til alle skoler. Det anbefales, at der afsættes en årlig ramme på 5-10 mio. kr. til indretning, modernisering og udrustning af faglokaler og at der udarbejdes en strategi for indretning af faglokalerne, som kan danne grundlag for prioritering af midlerne. Indeklima og arbejdsmiljø Byrådet har i perioden bevilget 44,6 mio. kr. til renovering af klimaskærm og tekniske installationer på skolerne. En stor del af midlerne er anvendt på Stensballeskolen, Hovedgård Skole og Østbirk Skole. Ejendomscentret vurderer, at der fremadrettet er behov yderligere at investere 75 mio. kr. i renovering og modernisering af klimaskærm og tekniske installationer på kommunens skoler. De største projekter vedrøre fortsat renovering af Hovedgård Skole, renovering af Langmarkskolen og projekter på Østerhåbskolens afdeling itorsted og Højvangskolen. 9

10 Østbirk Skole er bygningsmæssigt særligt udfordret. De ældste dele af skolens bygninger, der er opført i 1910, er i dårlig stand og er ikke indrettet til moderne skoledrift. Det vil ikke være rentabelt af modernisere bygningen, som i stedet bør nedrives og erstattes at nybyggeri. Det vil samtidig være muligt at ændre grebet om skolens indretning og struktur således, at der kan skabes en mere sammenhængende og funktionel bygningsmasse. Forslag til investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget, I tabel 4 er vist forslag til investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget for Tabel 4: Forslag til investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget, kr Sum Daginstitutioner Midlertidige pladser i Hatting - Torsted (B) Ombygning af Dusines Hus, Robert Holms Vej Kapacitetsudbygning i vækstområder Ny daginstitution ved Campus Folkeskoler Hovedgård Skole, renovering (B) Stensballeskolen, renovering (B) Faglokaler Lundskolen, kapacitet (2 etaper) Dagnæsskolen, kapacitet Østerhåbskolen, kapacitet Renovering af folkeskoler Egebjergskolen inkl. multihal Tværgående Affaldsordninger (B) Kulturhaller (Stensballe og Lund) Forslag til udmøntning Ikke udmøntet anlægsramme BS anlægsramme i alt Note: (B) Projekter, der er bevilget i Byrådet. Ved fastlæggelse af investeringsoversigten for Børne- og Skoleudvalget for de kommende år er det væsentligt at fastholde muligheden for løbende omprioritering, når/hvis der opstår akutte behov eksempelvis af hensyn til arbejdsmiljø eller forskydninger i behov for kapacitet. 10

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden Sagsnr. 00.30.00-Ø00-10-18 Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden 2019-26 Dato: 3.5.2018 Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Uddannelsesudvalgets området tager afsæt i følgende

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28.

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28. Anlægsnotat Budget & Analyse Sagsnr.: 00.30.00-S00-19-17 Dato: 28. august 2018 Udvalgenes presserende anlægsbehov til B2019-2026 Horsens Kommunes politiske udvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune 01.12.08 Sagsnr.: 07-1518 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune

Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-17 Dato:4.1.2018 Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune På mange skoler er læringsrum indrettet på samme måde som for

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune Økonomi og Administration Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Louise Bové Villadsen Sagsnr. 17.01.04-P05-1-16 Dato:4.10.2016 Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring. Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 21.00. Sted: Scandic Bygholm Parkhotel, Horsens Tilmeldingsfrist: Den 9. oktober 2009 på e-mail: buahg@horsens.dk Inviterede: Medlemmer

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Behovet og det deraf følgende økonomiske estimat basere sig på de følgende overordnede forudsætninger:

Behovet og det deraf følgende økonomiske estimat basere sig på de følgende overordnede forudsætninger: Notat Vedr.: Emne: Aabenraa Kommune - Hærvejsskolen Analyse af behov for anlægsmidler ved en samling af Skovbrynet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Aabenraa Kommune,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisning. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisning. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.10-Ø00-1-17 16-05-2017 Side 1. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune I forbindelse med Byrådets behandling

Læs mere

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne.

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne. Til Børne- og Undervisningsudvalget Frederiksberg 9. oktober 2014 Høringssvar til forslag om nye skoledistrikter gældende for Frederiksberg kommune Skolebestyrelsen har dyb forståelse for de udfordringer,

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr.

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

HORNBÆK SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

HORNBÆK SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Afsnit II HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter Skoledistrikter - Prognose for nye skoledistrikter Udarbejdet af Tenna Arevad Larsen og Stine Dam Udgivelsesdato: 26-01-2018 Kontakt Stine Dam Analysekonsulent sda@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1273 Center

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole

Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole Nedenstående notat er udarbejdet som svar på de spørgsmål der er stillet dels i Økonomiudvalget, og dels af byrådsmedlemmerne Michael Suhr og Lars Roost Dinesen.

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers

HADSUNDVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II HADSUNDVEJENS SKOLE Gl. Hadsundvej 3, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet

Læs mere

NØRREVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Glentevej 15, 8900 Randers

NØRREVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Glentevej 15, 8900 Randers Afsnit II NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

Bemærkninger til investeringsoversigt

Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt 2009-2012 Bemærkninger til Investeringsoversigt 2009-2012 Økonomiudvalg Jordforsyning, salgssummer Boliger: Der forventes i 2009 solgt 40 grunde. Herudover forventes

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 256636 Brevid. 1882710 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 25. april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02 Til: Dato: Sagen om skolestruktur 29. marts 11 Revideret d. 3. maj 11 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere