3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION"

Transkript

1 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017

2 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 og er således ikke en del af prospektet. Samtlige vilkår for obligationerne er beskrevet i Final Terms dateret den 3. januar 2013, Information Memorandum dateret den 22. juni 2012, samt Supplement dateret d. 7. august Disse dokumenter udgør tilsammen prospektet. Vigtige oplysninger til investorerne SEB Kinesiske Aktier 2017 (Obligationerne) er på forhånd godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Investering i Obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer Obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde Obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte Obligationerne som en KØB og BEHOLDinvestering. Risikomærkning Obligationerne SEB Kinesiske Aktier 2017 er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien rød, jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investerings-produkter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer pr. definition klassificeret som røde uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i obligationerne. Risikomærkningen erstatter ikke egentlig rådgivning, og risikofaktorerne, der er beskrevet i afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold, bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i Obligationerne. For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold. 2

3 Kort beskrivelse af Obligationerne I denne tekst beskrives de aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 (Obligationerne), som udstedes af Skandinaviska Enskilda Banken AB (Udsteder). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved forfald til en kurs, der afhænger af kursudviklingen i en underliggende aktiekurv (den Underliggende Aktiekurv). Den Underliggende Aktiekurv er sammensat af i alt 12 aktier (de Underliggende Aktier), repræsenterende 12 kinesiske selskaber. Obligationerne indfries til kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast relateret til kursudviklingen i den Underliggende Aktiekurv (Aktieafkast). Der er fastsat en øvre grænse (et Kursloft) for udviklingen for den enkelte Underliggende Aktie. Ved beregningen af slutværdien af den Underliggende Aktiekurv kan værdien af den enkelte Underliggende Aktie således ikke overstige det fastsatte Kursloft, jf. afsnittet Kursloft. Eventuelle kursstigninger på de Underliggende Aktier, som måtte overstige Kursloftet, vil ikke medgå i beregningen af slutværdien af den Underliggende Aktiekurv. Se nærmere i afsnittet Afkastprofil. Har Aktieafkastet været negativ, indfries Obligationerne til kurs 100. Se nærmere herom i afsnittet Afkastprofil. B E S K R I V E L S E A F V Æ S E N T L I G E R I S I K O F O R H O L D Kreditrisiko For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til Obligationerne, herunder betaling af Indfrielsesbeløb, hæfter Udsteder. Er Udsteder på indfrielsestidspunktet ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser knyttet til Obligationerne, kan investor i værste fald risikere at tabe hele eller dele af Indfrielsesbeløbet. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om Udsteder. Likviditetsrisiko Udsteder og/eller Arrangør er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med Obligationerne. Eventuel handel med Obligationerne i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på Obligationerne. Valutakursrisiko Hvis investors basisvaluta er en anden end DKK, indebærer investering i Obligationerne tillige en risiko ved omveksling, når investor realiserer Obligationerne, eller når Obligationerne indfries. Afkastrisiko Da indfrielseskursen på Obligationerne er knyttet til Aktieafkastet, vil ændringer i Aktieafkastet være afgørende for investors afkast. Såfremt Aktieafkastet er negativ på sidste Afsluttende Observationsdag, vil Obligationerne blive indfriet til kurs 100, og investor vil have mistet differencen mellem Emissionskursen og indfrielseskursen på 100 samt muligheden for et alternativt afkast i Obligationernes løbetid. Salg inden udløb Indfrielseskursen på minimum 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Kursen på Obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdagen blandt andet blive påvirket af udviklingen i værdien af den Underliggende Aktiekurv. Et fald i værdien af den Underliggende Aktiekurv vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt Obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis vil ændringer i såvel rente- som volatilitetsniveauer, samt ændringer i de Underliggende Aktiers indbyrdes korrelation m.v., kunne påvirke obligationskursen. Prisfastsættelsesrisiko 3

4 Kursloftet er indikativt fastsat til 45 % på baggrund af markedsforholdene den 19. december Det endelige Kursloft kan vise sig at blive højere såvel som lavere end det indikerede niveau, dog minimum 35 %, og fastsættes endeligt den 18. februar Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere Kursloft, desto lavere afkastpotentiale på Obligationerne og vice versa. 4

5 O B L I G A T I O N S B E T I N G E L S E R Udsteder Beregningsagent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Beregninger og afgørelser foretaget af Beregningsagenten er endelige og bindende, medmindre de er behæftet med åbenlyse fejl. Papirnavn SEB Kinesiske Aktier 2017 ISIN kode Beløb DK Størrelsen af udstedelsen vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning og vil efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der ikke kan opnås et Kursloft på minimum 35 %, vil udstedelsen blive aflyst, jf. afsnittet Kursloft. Meddelelse om eventuel aflysning vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedelsesdag 11. marts Notering Valuta Stykstørrelse og Registrering Emissionskurs Amortisering Kuponrente Indfrielse Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 11. marts Obligationerne udstedes i DKK. Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele af DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Udstedelsen sker til kurs 110 franko kurtage. Stående lån. Obligationerne kan ikke indfries før udløb. Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 11. september 2017 (Indfrielsesdagen). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP SECURITIES A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på Obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i værdien af den Underliggende Aktiekurv og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe Obligationerne, bortset fra at Udsteder er forpligtet til at indfri Obligationerne på Indfrielsesdagen. 5

6 Er forfaldsdagen for betaling af Indfrielsesbeløbet ikke en Bankdag, vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Underliggende Aktier De Underliggende Aktier repræsenterende 12 kinesiske selskaber er følgende: i Underliggende Aktie Fondskode Bloomberg Identifikationskode Børs 1 ANTA SPORTS PRODUCTS KYG HK Equity Hong Kong 2 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG HK Equity Hong Kong 3 BYD CNE HK Equity Hong Kong 4 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE H1 939 HK Equity Hong Kong 5 CHINA MOBILE HK HK Equity Hong Kong 6 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST HK HK Equity Hong Kong 7 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CNE HK Equity Hong Kong 8 CHINA TELECOM CNE V2 728 HK Equity Hong Kong 9 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CNE100000Q HK Equity Hong Kong 10 LENOVO GROUP HK HK Equity Hong Kong 11 LI & FUNG BMG5485F HK Equity Hong Kong 12 TENCENT HOLDINGS KYG HK Equity Hong Kong Underliggende Aktiekurv Den Underliggende Aktiekurv består af de Underliggende Aktier, idet hver af de 12 Underliggende Aktier indgår med en vægt på 1/12. Afkastprofil Afkastet på Obligationerne afhænger af udviklingen i den Underliggende Aktiekurv i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage Startværdien af den Underliggende Aktiekurv fastsættes på baggrund af kurserne på de Underliggende Aktier på de Indledende Observationsdage. (Slutværdien af den Underliggende Aktiekurv opgøres som et ligevægtet gennemsnit af kurserne på de Underliggende Aktier på de Afsluttende Observationsdage. Kursudviklingen for hver enkelt Underliggende Aktie kan dog ikke overstige det fastsatte Kursloft. Størrelsen på Kursloftet fastsættes på baggrund af markedsvilkårene den 18. februar På baggrund af markedsvilkårene den 19. december 2012 ville Kursloftet udgøre ca. 45 %. Eventuelle kursstigninger på de Underliggende Aktier, som måtte overstige det fastsatte Kursloft, vil således ikke medgå i beregningen af Indfrielsesbeløbet. Et eventuelt kursfald på den enkelte Underliggende Aktie medregnes dog fuldt ud i beregningen. Hvis kursudviklingen i den Underliggende Aktiekurv øges afkastet på Obligationerne. Omvendt indfries Obligationerne til kurs 100, såfremt udviklingen i den Underliggende Aktiekurv har været negativ. Obligationerne indfries således som minimum til kurs

7 Teknisk set kan Obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en call option på den Underliggende Aktiekurv. Baseret på markedsvilkårene den 19. december 2012 ville værdien af nulkuponobligationen indikativt kunne opgøres til ca. 96,00 %, mens værdien af call optionen indikativt kunne opgøres til ca. 8,00 %. Indfrielsesbeløb Hver Obligation á DKK indfries på Indfrielsesdagen med en værdi, der beregnes af Beregningsagenten som følger: DKK max(0; Aktieafkast x ) Indfrielsesbeløbet afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler. Aktieafkast ( Kursudvikl ing i i 1 ) Kursudvikling i Kursloft Kursloftet er den øvre grænse for værdien af den enkelte Underliggende Aktie (Kursudviklingen) ved beregning af Aktieafkastet. Kursloftet vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten den 18. februar Størrelsen på Kursloftet vil afhænge af markedsvilkårene pr. denne dato, herunder renteniveauet i Danmark samt volatilitetsniveauet på de Underliggende Aktier m.v. Baseret på markedsvilkårene den 19. december 2012 ville Kursloftet udgøre ca. 45 %. Det endelige Kursloft kan blive såvel højere som lavere end dette niveau. Kursloftet vil dog som minimum udgøre 35 %. Såfremt det den 18. februar 2013 ikke er muligt at opnå det angivne minimumsniveau, vil udstedelsen blive aflyst. Aktiekurs (i;start) Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdien for hver af de Underliggende Aktier på Vurderingstidspunktet på hver af de tre Indledende Observationsdage. Aktiekurs (i;start) beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Indledende Observationsdag. Aktiekurs (i;slut) Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdien for hver af de Underliggende Aktier på Vurderingstidspunktet på hver af de tretten Afsluttende Observationsdage. Aktiekurs (i;slut) beregnes af Beregningsagenten med 4 decimaler og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Afsluttende Observationsdag. 7

8 19. februar 2013, 20. februar 2013 and 21. februar Afsluttende Observationsdage 11. august 2016, 12. september 2016, 11. oktober 2016, 11. november 2016, 12. december 2016, 11. januar 2017, 13. februar 2017, 13. marts 2017, 11. april 2017, 11. maj 2017, 12. juni 2017, 11. juli 2017 and 11. august 2017 Indledende Observationsdage Vurderingstidspunktet Justering af den Underliggende Aktiekurv Emissionsomkostninger Det tidspunkt hvor den officielle lukkekurs på hver af de Underliggende Aktier offentliggøres eller et andet tidspunkt fastsat efter Beregningsagentens skøn. Handles en eller flere af de Underliggende Aktier ikke på Vurderingstidspunktet, benyttes de(n) seneste tilgængelige lukkekurs(er) for de(n) pågældende Underliggende Aktie(r). Beregningsagenten kan ikke foretage justeringer af den Underliggende Aktiekurv senere end 8 Bankdage før Indfrielsesdagen. Ansvar for beregning af værdien af den Underliggende Aktiekurv kan i intet tilfælde af obligationsejerne gøres gældende mod Udsteder, Arrangør, Beregningsagent, fondsbørser eller andre markeder. De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med udstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af oversigten nedenfor, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Oversigten nedenfor viser fordelingen af omkostningerne opgjort som procent pro anno (ÅOP) i forhold til det investerede beløb (ved en Emissionskurs på 110). Omkostningerne er beregnet på baggrund af en udstedelse på nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: Op til 0,81 % p.a. Tegningsprovision til Arrangør: Ca. 0,26 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder trykning af brochurer og Prospektmateriale m.v.: Ca. 0,12 % p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: Ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,21 % p.a. (ÅOP) Retsstilling Omsættelighed Meddelelser Obligationerne er simple, usikrede, ikke efterstillede fordringer på Udsteder. Obligationerne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i Obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Alle meddelelser i forbindelse med Obligationerne vil blive afgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP SECURITIES A/S. 8

9 Lovvalg og Værneting Obligationerne er underlagt engelsk ret. 9

10 E K S E M P E L P Å B E R E G N I N G A F I N D F R I E L S E S B E L Ø B Afkasteksempler Nedenstående afkasteksempler illustrerer, hvorledes Indfrielsesbeløbet beregnes givet alternative Værdiudviklinger. Eksemplerne tager udgangspunkt i hypotetiske udviklingsscenarier og er således på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. Der tages i afkasteksemplerne udgangspunkt i en positiv, moderat positiv såvel som negativ kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv. De beregnede Indfrielsesbeløb er baseret på et Kursloft på 45 %. Eksempel 1. Positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv Underliggende Aktie (Aktie i) Aktiekurs ( i;start)* Aktiekurs ( i;slut)** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Kursloft (45 %) ANTA SPORTS PRODUCTS 6,5400 6,8670 5,00 % 5,00 % BELLE INTERNATIONAL 16, , ,00 % 13,00 % BYD 19, , ,00 % 24,00 % CHINA CONSTRUCTION BANK 6,2400 8, ,00 % 29,00 % CHINA MOBILE 89, , ,00 % 37,00 % CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 23, , ,00 % 42,00 % CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 8, , ,00 % 45,00 % CHINA TELECOM 4,2400 6, ,00 % 45,00 % GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 6, , ,00 % 45,00 % LENOVO GROUP 7, , ,00 % 45,00 % LI & FUNG 13, , ,00 % 45,00 % TENCENT HOLDINGS 249, , ,00 % 45,00 % *Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 19. december **Aktiekurs (i;slut) er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 1 er der seks Underliggende Aktier (China Railway Construction, China Telecom, Guangzhou Automobile Group, Lenovo Group, Li & Fung og Tencent Holdings), hvis Kursudvikling overstiger Kursloftet på 45 %. Kursudviklingen for disse seks Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktiekurv slut med en værdi modsvarende Kursloftet på 45 %, som det fremgår af kolonnen Justeret Kursudvikling. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes Kursloftet påvirker afkastet på de seks Underliggende Aktier, der er steget mest. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 1 rangordnet i forhold til Kursudviklingen. 10

11 Figur 1. Illustration af Kursloft ved en positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 1, kan Aktieafkastet beregnes som følger: 12 1 Aktieafkast = ( Kursudvikl ing ) 12 i 35,00 % i 1 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Aktieafkast x ) = DKK max(0; 0,3500 x ) = DKK Hver Obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK ,00, modsvarende en indfrielseskurs på 135,00. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et årligt afkast (IRR) på 4,66 %. 11

12 Eksempel 2. Moderat positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv Underliggende Aktie (Aktie i) Aktiekurs ( i;start)* Aktiekurs ( i;slut)** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Kursloft (45 %) CHINA TELECOM 4,2400 3, ,00 % -13,00 % TENCENT HOLDINGS 249, ,4360-6,00 % -6,00 % LI & FUNG 13, ,8924 2,00 % 2,00 % ANTA SPORTS PRODUCTS 6,5400 7,0632 8,00 % 8,00 % CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 8, , ,00 % 17,00 % CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 23, , ,00 % 26,00 % BELLE INTERNATIONAL 16, , ,00 % 27,00 % BYD 19, , ,00 % 34,00 % GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 6,9200 9, ,00 % 35,00 % LENOVO GROUP 7,2900 9, ,00 % 37,00 % CHINA MOBILE 89, , ,00 % 38,00 % CHINA CONSTRUCTION BANK 6,2400 8, ,00 % 41,00 % * Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 19. december **Aktiekurs (i;slut) er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 2 har ingen af Underliggende Aktier haft en Kursudvikling større end 45 %. Alle Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktieafkast med deres respektive Kursudvikling. Nedenstående figur illustrerer, Kursudviklingen for de Underliggende Aktier. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 2 rangordnet i forhold til Kursudviklingen. 12

13 Figur 2. Illustration af Kursloft ved en moderat positiv udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 2, kan Aktieafkastet beregnes som følger: 12 1 Aktieafkast = ( Kursudvikl ing ) 12 i 20,50 % i 1 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Aktieafkast x ) = DKK max(0; 0,2050 x ) = DKK 120,50 Hver Obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK ,00 modsvarende en indfrielseskurs på 120,50. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et årligt afkast (IRR) på 2,05 %. 13

14 Eksempel 3. Negativ udvikling i den Underliggende Aktiekurv Underliggende Aktie (Aktie i) Aktiekurs ( i;start)* Aktiekurs ( i;slut)** Kursudvikling Justeret Kursudvikling inkl. Kursloft (45 %) CHINA MOBILE 89, , ,00 % -35,00 % TENCENT HOLDINGS 249, , ,00 % -29,00 % BYD 19, , ,00 % -27,00 % CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 8,6200 6, ,00 % -23,00 % GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 6,9200 5, ,00 % -14,00 % CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 23, , ,00 % -11,00 % BELLE INTERNATIONAL 16, ,0660-7,00 % -7,00 % CHINA TELECOM 4,2400 4,1128-3,00 % -3,00 % CHINA CONSTRUCTION BANK 6,2400 6,3648 2,00 % 2,00 % LENOVO GROUP 7,2900 7,5087 3,00 % 3,00 % LI & FUNG 13, ,4372 6,00 % 6,00 % ANTA SPORTS PRODUCTS 6,5400 7, ,00 % 11,00 % * Aktiekurs (i;start) er kursen på de Underliggende Aktier pr. den 19. december 2012 **Aktiekurs (i;slut) er tilfældigt valgt og er på ingen måde udtryk for forventninger til den fremtidige kursudvikling. I Eksempel 3 har ingen af Underliggende Aktier haft en Kursudvikling større end 45 %. Alle Underliggende Aktier vil således indgå i beregningen af Aktiekurv slut med deres respektive Kursudvikling. Nedenstående figur illustrerer, Kursudviklingen for de Underliggende Aktier. I figuren er Kursudviklingen for de Underliggende Aktier, som angivet i ovenstående Eksempel 3 rangordnet i forhold til Kursudviklingen. 14

15 Figur 3. Illustration af Kursloft ved en negativ udvikling i den Underliggende Aktiekurv På baggrund af den simulerede Kursudvikling i Eksempel 3, kan Aktieafkastetberegnes som følger: 12 1 Aktieafkast = ( Kursudvikl ing ) 12 i -11,00 % i 1 Indfrielsesbeløbet kan herefter opgøres til: DKK max(0; Aktieafkast x ) = DKK max(0; -0,2575 x ) = DKK På grund af den negative udvikling vil hver Obligation á DKK blive indfriet med mindstebeløbet på DKK , svarende til en indfrielseskurs på 100. Med en Emissionskurs på 110 giver dette et negativt årligt effektivt afkast (IRR) på -2,10 %, jf. Tabel 1. Til sammenligning kunne investor eksempelvis have opnået et afkast på ca. 0,25 % p.a. ved køb af danske statsobligationer med tilnærmelsesvis samme restløbetid (pr. den 19. december 2012). Afkastet i eksempel 1, 2 og 3 er opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet eventuelle depotomkostninger. 15

16 Tabel 1. Afkasteksempler Aktieafkast Indfrielseskurs Samlet afkast Årligt effektivt afkast (IRR) -30 % -30 % -9,09 % -2,10 % -20 % -20 % -9,09 % -2,10 % -10 % -10 % -9,09 % -2,10 % 0 % 0 % -9,09 % -2,10 % 5 % 5 % -4,55 % -1,03 % 10 % 10 % 0,00 % 0,00 % 15 % 15 % 4,55 % 0,99 % 20 % 20 % 9,09 % 1,95 % 30 % 30 % 18,18 % 3,78 % 40 % 40 % 27,27 % 5,51 % 50 % 45 % 31,82 % 6,33 % 60 % 45 % 31,82 % 6,33 % 70 % 45 % 31,82 % 6,33 % 80 % 45 % 31,82 % 6,33 % 90 % 45 % 31,82 % 6,33 % 100 % 45 % 31,82 % 6,33 % Figur 4. Indfrielseskurser Figur 4 illustrerer, hvorledes indfrielseskursen varierer i forhold til Aktieafkastet. Som det fremgår, vil Obligationerne blive indfriet til kurs 100, såfremt Aktieafkastet er nul eller negativ. Har Aktieafkastet derimod været positiv, vil Indfrielseskursen blive påvirket positivt. Bemærk at Obligationernes indfrielseskurser i Figur 4 er beregnet på baggrund af hypotetiske udviklingsscenarier for den Underliggende Aktiekurv. 16

17 Historisk kursudvikling i Underliggende Aktiekurv Den historiske kursudvikling i den Underliggende Aktiekurv er gengivet i figur 5. Den historiske kursudvikling i figur 5 har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med den fremtidige kursudvikling. Figur 5. Historisk (indekseret) kursudvikling, Underliggende Aktiekurv, december 2007 december 2012 Kilde: Bloomberg 17

18 S K A T T E M Æ S S I G E F O R H O L D Skattemæssige forhold for danske investorer Dette afsnit om skattemæssige forhold er baseret på gældende regler pr. 3. januar 2013 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v., som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Det bemærkes, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Investorer opfordres til eventuelt at indhente individuel rådgivning hos revisor eller advokat. Skattemæssig definition af Obligationerne Obligationerne anses skattemæssigt for at være finansielle kontrakter. Personer Ved investering i Obligationerne beskattes eventuelle kursgevinster løbende som kapitalindkomst efter lagerprincippet det vil sige på grundlag af urealiseret tab eller gevinst. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst hidrørende fra finansielle kontrakter. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter. Kursgevinst og -tab opgøres i forhold til de årlige kursreguleringer. Virksomhedsskatteordningen kan finde anvendelse ved investering i Obligationerne, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Investorer, som investerer via virksomhedsskatteordningen bør således søge individuel skatterådgivning. Selskaber, fonde m.v. Ved investering i Obligationerne bliver selskaber beskattet af eventuelle kursgevinster, mens eventuelle tab er fradragsberettigede. Kursgevinst og -tab opgøres og beskattes efter lagerprincippet. Investering for pensionsmidler Investering i Obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, for eksempel forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved investering i Obligationerne skal kursgevinst og -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15,3 %. Beskatning for udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet af Obligationerne til Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. 18

19 Besiddelse af Obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. 19

20 O P L Y S N I N G E R O M T E G N I N G M. V. Tegning Tegningssteder Tegningen foregår fra den 21. januar 2013 til den 8. februar 2013, begge dage inklusive (Tegningsperioden). Mindste nominelle tegningsbeløb er DKK Ordrer om tegning af Obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter. Se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende institut. Betalingsdag og afvikling Arrangør Afregning af Obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i VP SECURITIES A/S. Udstedelsen afvikles med valør den 11. marts 2013 mod registrering i VP SECURITIES A/S. Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K 20

21 O P L Y S N I N G E R O M U D S T E D E R Adresse Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8 SE Stockholm Sweden Om Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) blev etableret i 1856 og er i dag Sveriges tredjestørste bank. Banken er desuden én af de i alt fire såkaldte systemiske banker i Sverige. Bankens aktiviteter er centreret omkring de nordiske lande samt Baltikum, men banken har også betydelige bankaktiviteter i Tyskland og er repræsenteret i i alt 20 lande verden over. Bankens primære forretningsområder omfatter detail- og engros bank, formue- og kapitalforvaltning samt livsforsikring. Banken beskæftiger i alt knap medarbejdere (pr. medio 2012). Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ) er rated af de tre store kreditvurderingsbureauer og har aktuelt følgende rating: A1 (stabil) fra Moody s, A+ (negativ) fra Standard & Poor s og A+ (stabil) fra Fitch. For yderligere information om banken kan henvises til 21

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Informationsmateriale 10. april 2012

Informationsmateriale 10. april 2012 Informationsmateriale 10. april 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 KOMMUNALBANKEN AS indekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Globale r 2013 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION 5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer 0 % SEB FinansAktier (USD) 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt (Final Terms) på de

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Informationsmateriale 19. februar 2013

Informationsmateriale 19. februar 2013 Informationsmateriale 19. februar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer

Læs mere

Informationsmateriale 3. august 2012

Informationsmateriale 3. august 2012 Informationsmateriale 3. august 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit HealthCare (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Informationsmateriale 23. december 2011

Informationsmateriale 23. december 2011 Informationsmateriale 23. december 2011 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere