Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet"

Transkript

1 A) Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. DO Dir. tlf NOTAT: Opsamling af høringssvar fra perioden 30. september 25. november december 2016 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge vest I dette notat sammenfattes alle bemærkninger og kommentarer til forslag til lokalplanen fra høringsperiode den 30. september til den 25. november Kommunen har modtaget 12 skriftlige høringssvar i høringsperioden. Der blev holdt borgermøde den 27. oktober 2016 på Vindinge Skole, og der deltog ca. 125 borgere. Først gengives de væsentligste emner fra borgermødet. Dernæst er der en emneopdelt gennemgang af de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden med forvaltningens vurderinger samt forslag til ændringer af lokalplanen. Til sidst er der et oversigtsskema over alle høringssvar. Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet På borgermødet den 27. oktober 2016 udtrykte de fremmødte en vis skepsis over udsigten til den mertrafik, som den nye bebyggelse vil medføre. Især Tingvej forventes at blive ramt samt krydset ved købemanden. En del borgere påpegede også, at der vil opstå problemer på Lønbjergvej, idet den nordlige del af vejen er meget smal og det giver usikkerhed om forkørselsret. Flere borgere mener, at den i lokalplan 644 forslåede sti ud til Tingvej ikke er den rigtige løsning og kan give nogle farlige situationer, når f.eks. cyklister fra stien skal ud på Tingvej. Det blev fremlagt forslag om, at stien i stedet anlægges langs den røde lade (Tingvej 15) alternativt ved Tingvej 21. Dette vil give bedre adgang til busstoppestederne på Tingvej. Der blev også stillet forslag om at anlægge adgangsvej direkte ud til Vindingevej. På den måde vil byen blive mindre trafikbelastet. En del af borgerne udtrykte bekymring for, at kommunen ikke vil kikke på byens samlede trafikstruktur og de udfordringer det giver for beboerne uden for det aktuelle lokalplanområde. Borgerne finder desuden, at den tilladte bygningshøjde på 8,5 meter er for høj og ikke vil harmonere med den øvrige bebyggelse i byen. Borgere forslår, at der i delområde 7 (parcelhusene) fastsættes en maksimal bygningshøjde på 6-7 meter, eller at det fastsættes, at der kun må bygges i et plan. Der bør ligeledes anlægges en bufferzone mellem den nye og eksisterende bebyggelse og gerne i stil med udstykningen ved Stålmosen. Borgerne spurgte om man på nuværende tidspunkt ved, hvordan trafikken skal afvikles under byggeperioden. Der blev også spurgt til, hvordan håndtering af spillevand er tænkt løst, og hvor en evt. pumpe vil blive placeret.

2 Side2/9 Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Generelt Der en positivt opbakning til udbygningen fra borgerne, og flere hilser de fremtidige beboere velkommen til Vindinge. Roskilde oplever i øjeblikket en befolkningstilvækst på ca nye borgere hvert år, og gennem en årrække har der være fokus på etablering af nye boliger i Trekroner og Hyrdehøj og lige nu på Musicon. Det er byrådets vision, at der også i Vindinge sker en boligmæssig udvikling, og området har været længe undervejs. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Trafik, veje og stier Mange indsigere er bekymret for den øgede trafik, som den nye bebyggelse vil medføre. Det er især påvirkningen af Tingvej og området omkring købmanden. En del foreslår i den forbindelse, at der anlægges en ny vejadgang til området direkte ud til Vindingevej. Alternativt at det undersøges, om det kan anlægges 4-5 tilkørsler i stedet for de to som er angivet i lokalplan 644. En indsiger henviser til Lønbjergvej og vejens indsnævring ved nr. 2 og 3, som giver tvivl om forkørselsret (området ligger uden for lokalplan 644). Flere indsigere mener, at den foreslåede stiforbindelse ud til Tingvej ikke er den rigtige løsning. Det er deres opfattelse, at stien ikke trafikmæssigt er sikker nok, når f.eks. cyklister skal ud på Tingvej. I stedet foreslås, at stien flyttes hen til den røde lade ved Tingvej 15. Det vil efter indsigerens mening give en bedre og mere sikker sti til f.eks. skolen, men også en bedre tilknytning til byen. Et par indsigere foreslå endvidere, at der anlægges en ny sti fra det nye område gennem Højvanggård og ud til Tingvej. Forvaltningen er opmærksom på de trafikale udfordringer, der er i Vindinge i dag, og især omkring Tingvej/købmanden. Derfor har det været vigtig, at adgangsvejene til den nye bebyggelse er placeret, så den fremtidige trafik kan afvikles på en sikker og hensigtsmæssig måde. Der er to vejadgang til Vindinge Vestområdet en som tilsluttes den vestlige del af Tingvej, og en der tilsluttes den nordlige del af Lønbjergvej. Det giver mulighed for at fordele trafikken, alt efter om man skal mod Roskilde eller Tune og derved minimere kørslen i den gamle del af Vindinge. Forvaltningen skønner, at det ikke vil være muligt at tilføje flere adgangsveje til det nye område. Forvaltning kan ikke anbefale en ny tilslutning direkte ud til Vindingevej, fordi vejen har status af gennemfartsvej med hastighed på 80 km/t og har en del større trafikmængde end det må forventes at komme fra Vindinge Vest. En ny tilslutning til gennemfartsvejen ville kunne medføre et øget antal ulykker, derfor tilråder forvaltningen så få tilslutninger som mulig for at forhindre evt. ulykker. Efter høringsperioden har forvaltningen været i dialog med projektudvikler, der har indgået aftaler med de berørte grundejere om køb af jord til anlæggelse af begge stiforbindelser. Ved ejendommen Tingvej 15 foreslås en trafiksti og to parcelgrunde. Ved Tingvej 21B foreslås en gangsti og en udstykning af ejendommen i 3 parceller. Ved udstykningen af Tingvej 21B vil der blive fastlagt særlige bestemmelser for udformningen af byggeriet, så det bliver

3 Side3/9 i overensstemmelse med byggestilen i det gamle Vindinge. Udbygningen af Vindinge Vest vil herefter omfatte i alt 150 boliger, fordelt på 60 parceller og 90 tæt-lav boliger. På den baggrund var det forvaltningens vurdering, at lokalplans afgrænsning skal udvides således at de nye stiforbindelser indgår i lokalplan 644. Udvidelsen, som vurderes til at være af væsentlig karakter (ny afgrænsning) kræver, at lokalplanen kommer ud i en fornyet offentlig høring i op til 8 uger. Plan og Teknikudvalget vedtog i marts 2017, at sende lokalplanforslaget ud i fornyet offentlighed i perioden 31. marts til den 29. maj Forvaltningen har undersøgt forskellige løsningsforslag som sikrer, at trafikken på Lønbjergvej kan afvikles mere smidigt, og at der ikke opstår tvivl om forkørselsret. I øjeblikke undersøges et forslag, der går ud på, at der afstribes en indsnævring af vejen til ca. 3 meter bred evt. med eftergivelig stele. Der opsættes skiltning, så biler i retning mod Tingvej får forkørselsret, mens køretøjer fra Tingvej skal vente for modkørende. Forvaltningen skønner i den forbindelse, at udbedringen af vejen vil kunne sættes i gang i løbet af efteråret anledning til følgende forslag til ændringer: Lokalplanområdet udvides, så det omfatter to nye stier, se vedlagt kortbilag på side 5. Den nye bebyggelse, herunder højder og afstande til eksisterende bebyggelse Det er indsigernes opfattelse, at den tilladelige bygningshøjde på 8,5 meter i delområde 7 er alt for høj, og at det ikke vil passe til nabobebyggelserne. I den forbindelse foreslår indsigerne, at den maksimale bygningshøjde fastsættes til mellem 6 7,5 meter. Enkelte indsigere mener også, at det maksimale etageantal bør fastsættes til én, for alle delområderne. Flere indsigerne synes, at der skal indtænkes en slags bufferzone mellem den nye og den eksisterende bebyggelse, lidt i samme stil som ved Stålmosen. Det vil give en respektafstand, og arealet kunne bruges til stier. Projektudvikler er indstillet på at nedsætte den maksimale bygningshøjde i delområde 7, fra 8,5 til For at lokalplanområdet fremstår så interessant for de kommende beboere, vil forvaltningen gerne fastholde muligheden for, at der kan bygges boliger i to etager. Forvaltningen mener ikke en bufferzone vil være den rigtige løsning, idet en bufferzone kan blive et slags ingenmandsland og et spørgsmål om vedligeholdelse og renhold. Forvaltningen foreslår i stedet, at der fastlægges bestemmelser om at reducere den maksimale yderste række boliger i delområde 7, således at overgangen til den eksisterende by bliver så skånsom som muligt. anledning til følgende forslag til ændring: Der fastlægges bestemmelser om, at den maksimale delområde 7 maksimalt må være Emner der ligger udenfor lokalplans afgrænsning: - Støj Et par indsigere undrer sig over, at støjvolden langs med Vindingevej ikke skal gøres højere for at sikre et tilfredsstillende lavt støjniveau på de udendørs opholdsarealer.

4 Side4/9 Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplan 644 er der fortaget støjberegninger som viser, at alle støjkrav til udendørs opholdsarealer og på facaderne kan overholdes. Derfor har forvaltningen ikke bedt byggeherre foretage yderligere undersøgelser. - Byggefasen En indsiger foreslår, at adgangsvejen ved Tingvej benyttes i byggeperioden, og at adgangsvejen til Lønbjergvej anlægges senere. Forvaltningen har fået oplyst, at bygherre forventer, at trafikken til og fra området i byggeperioden vil ske fra Tingvej. - Flytning af købmanden En indsiger forslår, at købmanden flytter til f.eks. Tingvej 15 (ved den røde lade) eller et andet sted, hvor der er mere plads. I den nye Kommuneplan 2016 er der givet mulighed for at placere en detailhandelsbutik på op til m 2 på trekantarealet ved Tunevej. Ejeren af den eksisterende købmandsbutik har derfor mulighed for at flytte butikken til trekantarealet og samtidige udvide med ca. 700 m 2. - Varmeforsyning af området En indsiger foreslår, at det nye område forsynes med fjernvarme. På den måde kunne det blive starten til at få fjernvarme til Vindinge og til kommende udstykninger. Forvaltningen har fået oplyst, at området vil blive varmeforsynet med naturgas fra en blokvarmecental, der placeres centralt i området. På sigt vil der være mulighed for at varmecentralen kan tilsluttes et fremtidigt fjernvarmenet. - Udvidelse af lokalplanområdet med ejendommene Tingvej 15 og Tingvej 21 En indsiger foreslår, at lokalplanområdet udvides med ejendommene Tingvej 15 og 21 for at kunne skabe nogle bedre (sti)forbindelser til byen Se svar på side 2 og 3. anledning til følgende forslag til ændringer: Lokalplanområdet udvides, så det omfatter to nye stier, se vedlagt kortbilag på side 5.

5 Side5/9 Forslag til ændringer i lokalplanen For at imødekomme indsigelser og interne bemærkninger er der i lokalplan 644 foretaget præciseringer og ændringer i overensstemmelse med ovenstående: Forslag til ændringer vil indgå i det lokalplanforslag, som bliver fremlagt i den fornyede høring.

6 Side6/9 Nedenstående er navnene på de personer som har sendt indsigelser og bemærkninger til lokalplan 644. Indsigers navn Indhold af indsigelse Evt. ændringer i planerne 1 Aage Berggren Jensen - Indsigere foreslår: at vejadgang til området anlægges direkte ud til Vindingevej. Vejtilslutningen kunne enten være et lyssignal eller en rundkørsel. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændring i lokalplanen. 2 Lind & Risør - Indsigere ønsker, at den viste (på kortbilag 3) blokvarmecentral flyttes til det nord-østlige del ved sti D1. Flytningen vil give en mere optimal placering. - Kortbilag 3 er ændret så varmecentralen placeres i den nord-østlige del af området. 3 Mai Lund Kirkegaard & Henrik Lund Lønbjergvej 3 - Indsigere påpeger, at der på Lønbjergvej er en række forhold, der kan skabe farlige situationer. Bl.a. er vejen er meget smal ved nr. 2 og 3 og genbrugsstationen er uhensigtsmæssig placeret. (Lønbjergvej og forholdene omkring ligger uden for lokalplanområdet) - Indsigere er ligeledes bekymret for den mertrafik, det nye område vil tilføre byen. I den forbindelse foreslår indsigere, at der anlægges en vejadgang direkte ud til Vindingevej. Alternativt at det undersøges om der kan anlægges 4-5 til/frakørsler i stedet for de to som er foreslået i lp Indsigere er betænkelig ved en bygningshøjde på 8,5 meter i delområde 7 og foreslår, at den maksimale bygningshøjde fastsættes til 4 Karen og Bent Lyngbæk Christiansen Højvænget 12 - Indsigere anbefaler, at byggeri i delområde 7 holdes lavt, så det nye byggeri passer til det eksisterende. Det er indsigeres opfattelse, at 2 plansboliger vil skæmme området.

7 Side7/9 5 S. Chr. Sørensen - Det er indsigeres vurdering, at en bebyggelse i op til 2 etager (i delområde 7) ikke vil passe til den eksisterende bebyggelse i kanten af Vindinge. Indsigere forslår, at der kun tillades bebyggelse i 1 etage (i delområde 7) 6 René Søberg Larsen - Indsigere foreslår, at det nye område forsynes med fjernvarme. På den måde kunne det blive starten til at få fjernvarme til Vindinge og til kommende udstykninger. I den forbindelse bør det også overvejes, om vandforsyningen skulle komme fra Roskilde i stedet for Vindinge Vandværk. Bemærkningen har ikke givet anledning til ændring i lokalplanen. 7 Annette og Jens Pedersen Tingvej 29 - Indsigere forslår, at der anlægges en sti (ved den røde lade) ud til Tingvej. Herfra er der direkte adgang til Smedestræde og busstop. - For at opnå en større sammenhænge med eksisterende stier foreslår indsigere, at stien ud til Lønbjergvej flyttes, så den knytter an til Lønbjergparken. - Forslår at der indtænkes grønne kiler mellem den nye bebyggelse og eksisterende som en respektafstand. - Foreslår, at det etableres en sti fra den nye bebyggelse gennem Højvanggård og ud til busstopstedet på Tingvej. - Indsiger mener, at stien ud til Tingvej som vist i lp 644, er problematisk på grund af terrænfald og oversigtsforhold. - Som alternativ forslår indsigere, at vejadgang til området anlægges direkte ud til Vindingevej, evt. som en rundkørsel. - Indsiger mener at flade tage og bebyggelse i op til 2 etager bør begrænses. - For at begrænse trafikstøj forslår indsigere, at højden på støjvolden langs med Vindingevej øges, og at Vindingevej får støjdæmpende belægning. - Foreslår at købmanden placeres ved den røde lade, og at den nye placering - Lokalplanområdet udvides for at rumme to nye stier (ved Tingvej 21 og Tingvej 15) - Den sydlige sti flyttes så den knytter an til Lønbjergparken. -

8 Side8/9 8 Vindinge Lokalråd v/ Jens Sørensen sammentænkes med en ny sti og kundeparkeringen. - Lokalrådet foreslår, at der anlægges en sti der følger Lønbjergvej, og som på sigt kan forbinde Vindinge med det fremtidige rekreative område ved Hedeland. - Rådet forslår, at stien ud til Tingvej som vist i lp 644, flyttes hen til Tingvej 15 (ved den røde lade") - Forslår, at der etableres en bufferzone mellem Højvanggård/ Højvænget og den nye bebyggelse, og at der i zonen anlægges en sti gennem Højvanggårdbebyggelsen og frem til Tingvej. - Lokalrådet forudser, at den viste vejtilslutning til Lønbjergvej vil blive problematisk, især der hvor Lønbjergvej er smallest. Rådet ser gerne, at problematikken løses mellem repræsentanter fra Lokalrådet og trafikplanlæggere fra Roskilde Kommune. - Forslår at adgangsvejen ved Tingvej benyttes under byggefasen, og at adgangen til Lønbjergvej først etableres senere. - Foreslår at etageantallet i delområde 3 og 4 sættes ned til én, og at boligerne i delområde 7 bygges som etplanshuse med en maksimal højde på 7 meter. - Lokalrådet mener, at befolkningsprognosen for Vindinge bør revurderes, især på børneinstitutionsområdet, så forældre ikke skal til Roskilde for at få passet deres børn. - Rådet foreslår endvidere, at ejendommene Tingvej 15 og 21 bør inddrages i lokalplan 644 for at kunne skabe gode stiforbindelser og dermed en tilkobling til Vindinge. - Lokalplanområdet udvides for at rumme to nye stier (ved Tingvej 21 og Tingvej 15) - 9 Martin Sørensen - Indsiger mener, at den tilladte bygningshøjde bør ændres, så den svarer til den nærmeste eksisterende bebyggelse, og der børe være en grøn adskillelse mellem den nye og eksisterende

9 Side9/9 bebyggelse. 10 Grundejerforeningen Lønbjerg v/ Arne Holt og Rasmus Hjerrild - GF Lønbjerg bakker op om Lokalrådets bemærkninger. - Foreningen vil stærkt anbefale, at vejtilslutningen til Lønbergvej bliver anlagt som vist i Lp 644. Desuden foreslår foreningen, at der hvor Lønbjergvej er smallest, etableres en foranstaltning, således man kun har ét spor og får delt biltrafik og cyklende/gående. - Foreningen anbefaler og forslår at højden på volden langs med Vindingevej øges, og at Vindingevej får støjdæmpende asfalt. - Lokalplanområdet udvides for at rumme to nye stier (ved Tingvej 21 og Tingvej 15) - 11 Kisa og Nicholas Pekilidi Rosenvang 8 og Nadia og Chadi Tannoukhi Rosenvang 10 - Indsigere ønsker, at der kun tillades etplansboliger i området og henviser til en tilkendegivelse fra Lind & Risør, som deltog på borgermødet. - Indsigere mener også, at der med fordel kan placeres grønne bælter mellem byen og den nye bebyggelse i stil med løsningen ved Stålmosen. Alternativ kunne der angives byggelinjer, som den nye bebyggelse skal respektere. 12 Grundejerforeningen Krydderigaarden v/ Anders Bøgelund Tingvej 27 E - Foreningen er modstander af den i lp 644 foreslåede sti ud til Tingvej. - Lokalplanområdet udvides for at rumme to nye stier (ved Tingvej 21 og Tingvej 15)

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet B) Plan og Udvikling Sagsnr. 278962 Brevid. 2281541 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling af høringssvar fra perioden 31. marts 29. maj 2017 Forslag til lokalplan 644 for boliger

Læs mere

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf. 4081 3871 e-mail: jens_soerensen@mail.dk Sendt via www.roskilde.dk/indflydelse Vindinge, den 21. november 2016 Vedr.: Lokalplan 644 Vindinge

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269649 Brevid. 2537559 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 631 for Det Høje C på Musicon 7. april

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet Plan og Udvikling Sagsnr. 266937 Brevid. 2281722 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk Opsamling på høringssvar: Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner 21. februar

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 258597 Brevid. 2063109 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 23. februar 2015 NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 621

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 218170 Brevid. 1559147 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Resumé. Gennemgang af de væsentligste bemærkninger

Resumé. Gennemgang af de væsentligste bemærkninger Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2585744 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 49 siril@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar fra periode 5. maj 19. maj 2017 Debatoplæg vedr. kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger HVIDBOG Lokalplan 2019 06 Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269243 Brevid. 2397709 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT INDHOLD Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed Indsigelse fra beboere Solbjerg 62, 7400 Herning. Indsigelse fra beboer, Lerbjerg 11, 7400 Herning. Indsigelse fra beboere, Lerbjerg 17a, 7400 Herning. Indsigelse

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen 1 Kenneth Klausen, Multebærvej 2, 9440 Niels Jørgen Nielsen, Multebærvej 6, 9440 (ændringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Til sagen Plan og Udvikling Sagsnr. 289079 Brevid. 2682827 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: notat om behandling af høringssvar vedr. lokalplan 662 for bioliger i halområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug 2016-072378 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 Bilag 3: Gennemgang og behandling af høringssvar Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 Sagsnummer: 01.02.05-P16-27-14 Dato: 24-05-2016 Høringssvar

Læs mere

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84 HOLBÆK KOMMUNE Dato: 7. marts 2018 Sagsb.: Line Voltzmann Sagsnr.: 17/25358 Dir.tlf.: 72368045 E-mail: metvo@holb.dk Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84 Holbæk Byråd vedtog d. 8. november

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinges høringssvar på Lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret

Grundejerforeningen Det ny Jyllinges høringssvar på Lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret Grundejerforeningen Det ny Jyllinges høringssvar på Lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret Til Plan og Udvikling, Roskilde Kommune. Jyllinge, den 14. maj 2013 Dette er grundejerforeningen Det ny

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer: Bilag 4 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup samt Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen Oversigt over høringssvar til lokalplan 36 Boligområde ved Dyvelåsen Januar 2016 Jr. nr. 15/15668 Hørings ringssvar nr. Afsender: Navn og adresse 1. Dyvelåsen 20 2765 Smørum På vegne af 50 beboere i seniorbofællesskaberne

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 93201 Brevid. 2118119 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar til lokalplan 635 for Vindingevej 4-6 1. november 2016

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 30 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR BOSAGER-OMRÅDET

LOKALPLAN NR FOR BOSAGER-OMRÅDET Bosager Bakkesvinget Bakkedraget Bosager Udsigten Frederikparken Joachimparken LOKALPLAN NR. 2-9906 FOR BOSAGER-OMRÅDET Omfartsvejen Bosager Arnkilgade Nr. Havnegade Als Sund Aabenraavej Station Chr. X's

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Emne: Ændringsforslag til Lokalplan 123 forud for behandling i Udvalget for Byudvikling og Bolig

Emne: Ændringsforslag til Lokalplan 123 forud for behandling i Udvalget for Byudvikling og Bolig Emne: Ændringsforslag til Lokalplan 123 forud for behandling i Udvalget for Byudvikling og Bolig Til Furesø Kommune Indledningsvis vil vi gerne takke for, at kommunen på mødet den 17. september 2018 præsenterede,

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012. Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 370 for et bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 2017-004039 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-109 endeligt uden ændringer.

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

Desuden var der fokus på bygningshøjder, terræn og kilernes bredde grundet nabobebyggelsens lave beliggenhed sammenlignet med Vindinge Nord.

Desuden var der fokus på bygningshøjder, terræn og kilernes bredde grundet nabobebyggelsens lave beliggenhed sammenlignet med Vindinge Nord. Høringsnotat A Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Sagsnr. 289712 Brevid. 2674675 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar vedr. forslag til

Læs mere

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 BEMÆRKNINGER TIL DET REVIDEREDE LOKALPLAN FORSLAG NR. 370. VEDR. BOLIGOMRÅDET MELLEM BYG/RISVÆNGET OG JERNBANEGADE

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens Plan og By Teknik og Miljø Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-21-16 Dato: 18.4.2018 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-28, Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007

Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007 Bilag 5 Side 1 af 5 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, Lokalplan 1007 Der er i perioden fra den 13. marts til den 3. april 2013 indhentet idéer og synspunkter om ændring af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse).

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). Punkt 4. Kommuneplantillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan 6-3- 103, Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). 2010-47938. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-890 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) 2015-044736 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere