REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE"

Transkript

1 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE MV. I VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk

2 Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje mv. i Vordingborg Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Offentlige veje, stier og pladser - kommunens forpligtelser Vintertjenestens opgaver Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse Særligt om fortove og stier, som kommunen har ansvaret for 4 3. Offentlige fortove - Grundejerens opgaver mv Generelt om grundejerens pligter Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse 5 4. Private fællesveje - Grundejerens forpligtelser Generelt om grundejerens pligter Snerydning Glatførebekæmpelse Renholdelse 6 5. Private veje 7 6. Tilsyn mv Klagevejledning 7 8. Ikrafttrædelse 8 Bilag A. Vinterklasser, servicemål og metoder 8 Bilag B. Kort over vinterklasser 11 Bilag C. Vordingborg Kommunes vinterberedskab 13 Bilag D. Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser 14 Bilag E. Definitioner og gengivelse af relevant lovgivning 15

4 1. INDLEDNING Reglerne om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje mv. er fastsat i to love, alt efter om det er en privat fællesvej eller offentlig vej. Se bilag E. På offentlige veje mv., hvor kommunen er vejmyndighed, har kommunen i henhold til 62 i lov om offentlige veje pligt til at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde vejen mv. Ud over veje omfatter reglen også p-pladser, torve, gang- og cykelstier og visse fortove. Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2. Efter 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til en offentlig vej, har pligt til at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde fortovet ud for ejendommen. De nærmere regler for grundejernes pligter er beskrevet i dette regulativs afsnit 2.2. Endvidere har kommunen i henhold til 8, 23, i lov om private fællesveje bestemt, at visse private fællesveje og private veje skal ryddes for sne, glatførebekæmpes og renholdes af grundejerne, som beskrevet neden for afsnit 3-5. Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning. Kommunens veje mv. er opdelt i vintervejklasser. Til klasserne er knyttet forskellige servicemål, som afhænger af vejens, pladsens, stiens eller fortovets betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af vintervejklasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B. På Vordingborg Kommunes hjemmeside om snerydning, findes detaljerede oversigtskort med oplysninger om de offentlige veje, stier, pladser og fortove, som administreres af Vordingborg Kommune.

5 2. OFFENTLIGE VEJE, STIER OG PLADSER - KOMMUNENS FORPLIGTELSER De kommunale veje er inddelt i 4 vinterklasser. Vinterklasserne prioriterer vejene efter deres trafikale betydning. Gennemfartsveje og andre større, befærdede veje ryddes for sne og saltes først, mens mindre lokale veje og villaveje ryddes for sne sidst. I bilag A findes en detaljeret beskrivelse af de 4 vinterklasser. I bilag B findes oversigtskort over de offentlige veje, stier og fortove inddelt i vinterklasser. For detaljeret information om vejene mv. i de enkelte vinterklasser henvises til Vordingborg Kommunens hjemmeside om snerydning, Vintertjenestens opgaver Snerydningen og glatførebekæmpelse på de offentlige veje mv. i Vordingborg Kommune varetages af vintervagten i afdelingen for Trafik, Park og Havne. Vintervagten beslutter konkret, hvornår der skal saltes og ryddes sne på kommunens offentlige veje. Beslutningen sker ud fra en samlet vurdering af behovet på de enkelte veje i forhold til vejrsituationen. Desuden er det vintervagten, som prioriterer indsatsen på vejene, hvis vejret gør det nødvendigt. Vintervagtens opgaver er nærmere beskrevet i bilag C. 2.2 Snerydning Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og bilag B. Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side, inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesveje. Kommunen rydder heller ikke sne på indkørselsarealer til private ejendomme. Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på fortove og andre arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt det alligevel sker, skal sneen fjernes af grundejeren. Buslommer vil i videst muligt omfang blive ryddet for sne og saltet samtidigt med rydning og saltning af det gennemgående spor. Hvis parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre snerydning på stedet er af afgørende betydning for afvikling af trafikken på vejen. Snerydning og saltning af rastepladser, holdebaner mv. iværksættes først efter, at der er opnået en acceptabel trafiksituation på kørebanerne.

6 Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse i det omfang det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Bortkørsel af sne vil i øvrigt primært ske fra cykelstier, holdepladser og betydende vejkryds. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. Større snevolde på cykelstier i landzoner vil kunne forekomme efter snerydning på de større veje. Det kan medføre, at cykelstier på i landzone i længere perioder ikke er åbne for cykeltrafik. 2.3 Glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse på kommunens offentlige veje er prioriteret i de samme 4 vinterklasser, som snerydningen på vejene. Se bilag A og bilag B. Kommunen glatførebekæmper ikke indkørselsarealer til private ejendomme. Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser mv. iværksættes som udgangspunkt først, når der er opnået at en acceptabel trafiksituation på kørebanerne. Hvis parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejmyndigheder, så trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 2.4 Renholdelse Vordingborg Kommune renholder kommunens offentlige veje mv. i byzone og parkerings- og rastepladser mv. i landzone periodisk efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Kommunen renholder kun kommunens offentlige veje i landzone, når det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 2.5 Særligt om fortove og stier, som kommunen har ansvaret for I bilag A er nærmere beskrevet hvor og hvordan kommunen rydder offentlige gang- og cykelstier og fortove, som grundejeren ikke har pligt til at rydde. Kun fortove og stier, som fremgår at bilaget, sneryddes, glatførebekæmpes og renholdes af kommunen. Øvrige stier og fortove ryddes ikke.

7 3 OFFENTLIGE FORTOVE MV. - GRUNDEJERNES OPGAVER 3.1 Generelt om grundejerens pligter Grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunens offentlige vej, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortovet langs vejene. I afsnit 3.2 og 3.3 er nærmere beskrevet, hvordan grundejeren skal rydde sne, glatførebekæmpe og renholde fortovet. I bilag E kan ses de nærmere regler for grundejerens pligter i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Gågadeområder i kommunen sneryddes og glatførebekæmpes af grundejerne helt ud til vejkant langs hele ejendommens facadelængde, hvorimod kommunen snerydder og glatførebekæmper det resterende areal. 3.2 Snerydning Grundejerne har pligt til at rydde fortov for sne snarest muligt efter snefald. Grundejeren har altid pligt til at rydde: Trapper fra fortov til ejendom. Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet. Snerydning udføres ved, at fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov. Hvis der ikke er plads på fortovet, henlægges sneen på den nærmeste del af vejbanen. 3.3 Glatførebekæmpelse Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov snarest muligt efter det glatte føres indtræden. Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved, at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele fortovets areal snarest muligt efter det glatte føres indtræden. 3.4 Renholdelse Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme. På fortov har grundejeren pligt til, at 1) fjerne ukrudt og lignende, 2) renholde fortove, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. Renholdelsen udføres ved, at fortove fejes efter behov, at affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, fjernes, og at det sammenfejede og oprensede straks fjernes.

8 4 PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER - GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER 4.1 generelt om grundejerens pligter Grundejerens pligter omfatter på private fællesveje det samlede færdselsareal. Dvs. både kørebane, parkeringsarealer, fortove, cykelstier mv. Det påhviler altid grundejeren at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring. I bilag E kan ses de nærmere regler i lov om private fællesveje for grundejerens pligter. Ejere af ejendomme, som ligger i byzone og afgrænsede områder i landzone, der har bymæssig karakter eller er planlagt hertil, skal snerydde, glatførebekæmpe, og renholde på færdselsarealer. Pligten er kun pålagt grundejere med vejret. Pligten til at rydde sne og glatførebekæmpe gælder ikke for ejere af ejendomme, som ligger i landzone uden for afgrænsede områder, der har bymæssig karakter eller er planlagt hertil, og sommerhusområder. 4.1 Snerydning Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne. Snerydning udføres på følgende måde: 1) færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og 2) snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for færdselsarealet. 4.2 Glatførebekæmpelse Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter det glatte føres indtræden. Grundejerne har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved, at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter det glatte føres indtræden. 4.3 Renholdelse Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendom. Herudover skal grundejeren: 1) fjerne ukrudt, 2) feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet, 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. Renholdelsen udføres på følgende måde: 1) der renholdes på hele færdselsarealet, 2) fortove fejes efter behov, 3) affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, fjernes, og 4) det sammenfejede og oprensede straks fjernes.

9 5 PRIVATE VEJE GRUNDEJERENS PLIGTER Vordingborg Kommune har besluttet, at ejeren af helt private veje, som ligger i byzone skal rydde sne og glatførebekæmpe vejen, hvis den opfylder følgende kriterier: 1) vejen indgår i det almindelige vejnet, 2) vejen er mindst 40 meter lang, og 3) vejen tjener som færdselsareal for mere end syv erhvervsvirksomheder, syv parcel huse eller 12 beboelseslejligheder. Ejeren har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde private færdselsarealer efter reglerne i regulativets afsnit 4 om private fællesveje. I bilag E kan ses de nærmere regler i lov om private fællesveje om grundejeres pligter på helt private færdselsarealer. 6 TILSYN MV. Vordingborg Kommune fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter dette regulativ og efter reglerne i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. I bilag C kan læses mere om kommunens tilsyn. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for den pågældendes regning. Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommunale veje og stier, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. Affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet, for den forurenendes regning 7 KLAGEVEJLEDNING En klage over manglende eller mangelfuld snerydning skal sendes til Trafik, Park og Havne, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg eller på mail: 8 IKRAFTTRÆDELSE Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2017, og erstatter hidtil gældende Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune af 26. februar Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

10 BILAG A. VINTERVEJKLASSER, SERVICEMÅL OG METODER På bilag A ses placeringen af de enkelte veje, pladser, gang- og cykelstier samt fortove i vintervejklasser. For detaljerede oplysninger henvises til Vordingborg Kommunes hjemmeside om snerydning, Kørerbaner, P-pladser og pladser Vejklasse Gennemfartsveje Vintervejklasser Klasse 1 Klasse 2 Vejtype Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for kommunen, eksempelvis højt prioriterede indfalds- og omfartsveje. Herunder veje til hospitaler, brandog redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner og lignende. Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P- pladser og lignende. Servicemål og metode Vejene tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Glatførebekæmpelse og snerydning udføres på alle tider af døgnet. Også lørdage, søndage og helligdage. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes efter behov. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang i byer og bymæssig bebyggelse. Det tilstræbes, at færdslen på vejene kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. Glatførebekæmpelse og snerydning udføres kun mellem kl og kl Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning. Fordelingsveje Ved kraftigt isslag udføres glatførebekæmpelse dog på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes efter behov. Afhængigt af vejrsituationen kan snerydning dog forekomme uden for det anførte tidsrum. Snevolde ved vejtilslutninger og primære fodgængergange fjernes umiddelbart efter den egentlige snerydning Bortkørsel af sne foretages kun i byer og bymæssig bebyggelse, og kun hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. 8

11 Lokaleveje (Primære) Klasse 3 Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P- pladser og lignende. Glatførebekæmpelse udføres kun på hverdage mellem kl og Snerydning udføres alle ugens dage mellem 7.00 og Glatførebekæmpelse foretages som præventiv saltning, og påbegyndes først, når klasse 1 og klasse 2-opgaver er under kontrol. Ved kraftigt isslag udføres glatførebekæmpelse alle ugens dage i tidsrummet fra kl til 22.00, når indsatsen på vejene i klasse 1 og 2 er under kontrol. Snerydning igangsættes efter behov. Afhængigt af vejrsituationen kan snerydning forekomme uden for det anførte tidsrum. Det tilstræbes, at vejene holdes farbare. Snevolde ved vejtilslutninger og primære fodgængergange fjernes umiddelbart efter den egentlige snerydning Klasse 4 Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje Bortkørsel af sne foretages i begrænset omfang i bykernerne. Andre steder bortkøres sne kun undtagelsesvis. Glatførebekæmpelse og snerydningen tilstræbes foretaget på hverdage imellem 7.00 til Øvrige veje Glatførebekæmpelse udføres ved kraftigt isslag alle ugens dage i tidsrummet fra kl til 22.00, når indsatsen på vejene i klasse 1, 2 og 3 er under kontrol. Her udover glatførebekæmpes vejene kun, hvis der stadig er behov, når indsatsen på vejene i klasse 1, 2 og 3 er afsluttet, og kun hvis det fornødne beredskab er disponibelt. Snerydning udføres i det omfang indsatsen på klasse 1, 2 og 3 er under kontrol. Afhængigt af vejrsituation, herunder ved drivedannelser, kan snerydning forekomme uden for det anførte tidsrum. Snevolde fjernes ikke, og der bortkøres ikke sne, medmindre helt særlige vejrforhold gør det nødvendigt. 9

12 Stier og fortove Stiklasse Vinterklasser Klasse 1 Stitype Omfatter højest kvalificerede stier og fortove i Vordingborg, Stege og Præstø. Servicemål og metode Det tilstræbes, at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang. Kun offentlige stier, cykelstier og fortove opført på kortbilag A2 er omfattet af den kommunale vinterbekæmpelse. Glatførebekæmpelse og snerydning udføres alle ugens dage i tidsrummet fra kl til kl Primære Hovedstier Øvrige stier, cykelstier og fortove, som grundejerne ikke har pligt til at rydde for sne og glatførebekæmpe, vinterbekæmpes ikke af kommunen. Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glat føre. Ved kraftigt isslag udføres glatførebekæmpelse dog på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes efter behov inden for det nævnte tidsrum. Afhængigt af vejrsituation, herunder ved drivedannelser, kan snerydning forekomme uden for det anførte tidsrum. Snevolde ved vejtilslutninger og primære fodgængergange fjernes umiddelbart efter den egentlige snerydning Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, primært ved de vigtigste busstoppesteder og lignende 10

13 BILAG B. KORT OVER VINTERKLASSER 1. Kort over vinterklasse for veje i kategori 1, 2, 3 og 4: 11

14 2. Kort vinterklasse for fortove, gang- og cykelstier (Se bilag 2 til udvalgssag) 12

15 BILAG B. VORDINGBORG KOMMUNES VINTERBEREDSKAB 1. Bemanding af vintertjenesten Kommunens vintertjeneste er bemandet i perioden fra 1. oktober til 30. april, medmindre særlige vejrforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 2. Vintervagtordningen I beredskabsperioden er kommunens veje overvåget af vagtpersonale døgnet rundt via den bemandet vintercentral (vintervagten). Vintervagten bemandes af personale fra vejkontoret. Vintervagten beslutter og koordinerer indsatsen med snerydning og glatførebekæmpelse efter retningslinjerne i bilag A og B. Vintervagten samarbejder med Vejdirektoratet, nabokommuner, politi og nyhedsmedier. 3. Overvågning af vejr og veje Vintervagten foretager løbende elektronisk overvågning af vejnettet. Det sker bl.a. ved at overvåge glatførevarslingsstationer, der giver aktuelle temperatur- og vejtilstandsdata. Desuden benyttes DMIs prognoser for risiko for glatte veje 4 timer frem. 4. Varsling og udkald Ved risiko for glat føre eller for snefald foretager vintercentralen udkald af vognmænd, materiel og personale til at udføre den nødvendige indsats. Arbejdet skal være igangsat på ruten senest 45 minutter efter udkald. 5. Tilsyn Vintertjenestens sender efter behov kommunens tilsynsførende med vejene ud for at undersøge de lokale vejrforhold på vejene. Ved præventiv saltning foregår overvågning primært elektronisk, og vintertjenestens indsats igangsættes på baggrund heraf. 13

16 BILAG C. INSTRUKS FOR MYNDIGHEDSTILSYN MED GRUNDEJERFORPLIGTIGELSER Domspraksis viser, at grundejerne har pligt til at rydde sne på fortove i tidsrummet mellem kl og kl Grundejeren har pligt til at glatførebekæmpe fortove hele døgnet. 1.-dagen efter snefald gives en skriftlig varsel om påbud, og der tages foto af det pågældende areal. 2.-dagen tilsendes forsømmelige grundejeres et skriftligt påbud, og der tages foto af det pågældende areal. 3.-dagen foranlediger kommunen det manglende arbejde udført (der tages foto før påbegyndelse af arbejdet). Det sker evt. ved privat entreprenør med efterfølgende regning til grundejeren. I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis ikke har opfyldt sine grundejerforpligtigelser, kan der uden yderligere varsel rekvireres entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse (dokumenteres ved foto). Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det pågældende færdselsareal. 14

17 BILAG D. DEFINITIONER OG GENGIVELSE AF RELEVANT LOVGIVNING 1. Definitioner Byer og bymæssige områder: Defineres i lov om offentlige veje, 3, som: Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommerhusområde, samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har besluttet at administrere efter byreglerne, jf i lov om private fællesveje. Anvendes bl.a. til definition af områder, hvor grundejere kan pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov ud for ejendommen, jf. lov om offentlige veje, 64. Byreglerne: Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om planlægning. Kan jf. ovenstående - efter beslutning i kommunalbestyrelsen - også finde anvendelse i afgrænsede områder i landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i lov om private fællesveje. Byzone: Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Se lov om planlægning, 34. Cykelsti: Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik, og normalt lille knallert, og adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. Fortov: Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti. Fortov og sti: I forhold til lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, Grundejernes forpligtelser ( 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, med "fortov og sti". Færdselsareal: Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti, fortov og sti. Glatførebekæmpelse: Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præventiv saltning, se denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glatte (fx grusning). Kørebane: Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane. Landzone: Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Se lov om planlægning, 34. Offentlige stier: Defineres i lov om offentlige veje som: "Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser, som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej." Offentlige veje: Defineres i henhold til lov om offentlige veje som: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje. Definitionen er bredere, end færdselslovens definition på offentlig vej. 15

18 Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Privat vej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej, eller privat fællesvej. Privat sti: Sti, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig sti, jf. nr. 2, eller privat fællessti. Præventiv saltning: Spredning af tømiddel på vejen (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår. Servicemål og metoder: Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse på vejene, og metoder for opfyldelse af de mål, som knytter sig til de enkelte vintervejsklasser og sti- og fortovsklasser, jf. bilag A og B. Sommerhusområde: Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Se lov om planlægning, 34. Sti: Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog "Fortov og sti" (se ovenfor). Kommunes offentlige veje: Offentlig veje. Som Vordingborg Kommune er vejmyndighed for. Vej: Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet overflade til at gå eller køre på. Vejmyndighed: Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunevejene, Transport- og bygningsministeren er vejmyndighed for statsvejene, hvor administrationen er henlagt til Vejdirektoratet. Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed for private fællesveje. Vintervej- hhv. stiklasser: Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvilket servicemål og metoder (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter sig til de enkelte veje (se bilag A og B). 16

19 2. Relevant lovgivning I lov om offentlige veje, lov nr af 27. december 2014, er nedenfor gengivet de relevante bestemmelser i og 72 Kapitel 8 Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til 1) at sørge for snerydning, 2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og 3) at sørge for renholdelse. Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge. Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og rastepladser og lign. i landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i i lov om private fællesveje. Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed. Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres. Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejernes forpligtelser 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme. 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal. Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal. Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller luftfartsanlæg, kan der kun pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m til hver side langs ejendommen. Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres. Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen ligger. 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt til udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må benyttes. 66. Grundejerens snerydningspligt efter 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter snefald. Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne. 67. Grundejerens forpligtelse efter 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden. 68. Grundejerens renholdelsespligt efter 64 omfatter at 1) fjerne ukrudt og lign., 2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. Tilsyn m.v. 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter 63, 64 og Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til 64, stk. 5, føres tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse. Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser. 17

20 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning. 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter 64, stk. 1, helt eller delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden fastsætter fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne. Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i 137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et administrationstillæg efter 30. I lov om private fællesveje, lbk nr af 4. november 2015, er nedenfor gengivet de relevante bestemmelser i 8-9 og 79-85: Vintervedligeholdelse og renholdelse 8. I områder, der er omfattet af byreglerne, jf. 3, stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejeren af en privat vej, jf. 10, nr. 9, skal rydde den for sne, bekæmpe glat føre og renholde vejen efter reglerne i 80-82, hvis vejen 1) indgår i det almindelige vejnet, 2) er mindst 40 m lang og 3) tjener som færdselsareal for mere end syv erhvervsvirksomheder, syv parcel- eller sommerhuse eller 12 beboelseslejligheder. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder tilsvarende for skov- og klitveje og veje på havneområder og lign., der er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, selv om de ligger i områder omfattet af landreglerne, jf. 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke bestemme, at veje i private skove skal vintervedligeholdes og renholdes af hensyn til offentlighedens færdsel og ophold, jf. 23 i lov om naturbeskyttelse. Stk. 4. Reglerne i 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse. 9. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter, der er pålagt grundejere efter 8, stk. 1 og 2, for grundejernes regning. Stk. 2. Hvis der er flere forpligtede grundejere, fordeler kommunalbestyrelsen udgifterne mellem disse. Kapitel 12 Vintervedligeholdelse og renholdelse 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen. Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1. Grundejernes pligter Snerydning 80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. 79, skal grundejerne rydde trapper til deres ejendomme for sne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om snerydningens udførelse, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af snebunker. Glatførebekæmpelse 81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på færdselsarealet. Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, jf. 79, skal grundejerne glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om glatførebekæmpelsens udførelse, herunder om tidspunkter for glatførebekæmpelsen og om, med hvilke midler glatførebekæmpelsen må udføres. Renholdelse 82. Grundejerne skal 1) fjerne ukrudt, 2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet, 3) fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, og 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at renholde fortov og kørebane, jf. 79, skal grundejerne renholde trapper til deres ejendomme. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om renholdelsens udførelse, herunder om tidspunkter for renholdelsen og om, hvilke midler der må anvendes, og om placering eller fjernelse af affald. Kommunens udførelse af grundejernes pligter 83. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter, der er pålagt grundejerne efter 79, for grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen fastsætter fordelingen af udgifterne mellem grundejerne. Tilsyn 85. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt udføre arbejder, der ikke er udført rettidigt eller tilfredsstillende, for den forpligtedes regning. 18

21 19

22 Vordingborg Kommune Postboks 200 Mønsvej Vordingborg Tlf

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune

REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV. Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV. Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Lyngby-Taarbæk Kommune November 2018 Indhold Indledning... 3 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier m.m.... 4 2. Vintervejklasser... 4 3. Prioritering

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Vinterregulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Dette regulativ træder i kraft den 1. december 2016 og erstatter hidtil gældende regulativ. 1. Generelle bestemmelser

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune

Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune 1 Indhold 1. Indledning og lovgivning...3 2. Opdeling af det kommunale vejnet...4 3. Servicemål for vintertjeneste

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Solrød Kommune.

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Solrød Kommune. SOLRØD KOMMUNE - TEKNIK OG MILJØ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Solrød Kommune Oktober 2018 FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 2. VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG GLATFØREBEKÆMPELSE...

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ 2018 inkl. bilag Odsherred Kommune

Vinter- og Renholdelsesregulativ 2018 inkl. bilag Odsherred Kommune Sag: 306-2018-17666 Dok.: 306-2018-214407 Odsherred Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT 3 2. KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 4 2.3 Renholdelse

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Gældende fra 1. oktober 2009 Indhold 1. Indledning...1 2. Kommuneveje, stier og pladser...2 2.1 Vejbestyrelsens forpligtigelser...2 2.2 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Vinter og Renholdelsesregulativ

Vinter og Renholdelsesregulativ BY & MILJØ Vinter og Renholdelsesregulativ Oktober 2017 Side 2 Oktober 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT 4 2. KOMMUNENS FORPLIGTELSER 5 2.1 SNERYDNING 6 2.2 GLATFØREBEKÆMPELSE 7 2.3 RENHOLDELSE 7 3. GRUNDEJERENS

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 26. OKTOBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere Udgave 1.3 21. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Grundejerens pligter kommuneveje og offentlige

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... side Snerydning offentlig vej.. side Kommunens forpligtelser side 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... side Snerydning offentlig vej.. side Kommunens forpligtelser side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. Snerydning offentlig vej.. side 3 2.1 Kommunens forpligtelser side 3 2.2 Grundejernes forpligtelser... side 4 3. Glatførebekæmpelse offentlig vej... side

Læs mere

Vinterregulativ for Viborg Kommune

Vinterregulativ for Viborg Kommune Vinterregulativ for Viborg Kommune Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Gældende fra 1. oktober 2011 Indhold 1. Indledning...1 2. Kommuneveje, stier og pladser...2 2.1 Vejbestyrelsens forpligtigelser...2

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 2017 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser HVIDOVRE KOMMUNE OKTOBER 2017 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse... 4 2.1 Snerydning... 4

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser. og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser og pladser 1 Indhold 1 Alment... 3 2 Kommunens pligter kommuneveje og stier m.v.... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Glatførebekæmpelse...

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Lemvig kommune Januar 2016 Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2016, og afløser

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune Januar 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indhold 1. GENERELT... 3 2. VEJMYNDIGHEDENS

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE OG STIER 1. OKTOBER 2017 2 1. oktober 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3 Renholdelse

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 2017 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser HVIDOVRE KOMMUNE OKTOBER 2017 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Vintervedligeholdelse og renholdelse... 4 2.1 Snerydning... 4

Læs mere

REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2016 Vedtaget af Langeland Kommune Kommunalbestyrelse den. 10.10.2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT 2 2. LANGELAND

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune.

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNES PLIGTER PÅ KOMMUNEVEJE, PLADSER

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 8. december 2015 Odense Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 8. december 2015 Odense Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 8. december 2015 Odense Kommune Regulativ for vintervedligehold og renhold Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJ & PARK Oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Regulativ. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Regulativ. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Regulativ Regulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 1 Regulativ for renholdelse og vintertjeneste 1 Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse Regulativ Offentligt forudbud vintervedligeholdelse xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune xx. Juni x 2017 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Alment...3 2. Kommunens pligter kommuneveje og offentlige

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Forsidefoto: Colourbox.dk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00616 Indhold

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016 RINGKØBING- SKJERN KOMMUNE 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune

Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune 2018 1 INDFORTEGNELSE 1. Generelt 2. Kommunens pligter 2.1. Sner- og glatførebekæmpelse 2.2. Renholdelse 3. Grundejerens pligter offentlig vej 3.1.

Læs mere

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 1 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 2 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 4 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 4 2.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1.

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER 10-05-2016 IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. OKTOBER 2016 2 Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1.

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER 10-05-2016 IKRAFTTRÆDELSE DEN 1. OKTOBER 2016 2 Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 2018 2022 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Forsidefoto: Colourbox.dk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2018 Ordrenr.: 00616

Læs mere