Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm"

Transkript

1 Arealforhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

2 Godkendt dato Godkendt af Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret af Villy K. Fink Arealforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Arealforhold Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Grundløsning Arealerhvervelse Servitutter Fredskov Tilvalg 7 3 Lovgrundlag 9 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Grundløsning Tilvalg Arealforhold Servitutter Øvrige forhold Alternativet 14 6 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen Midlertidig ekspropriation - Anlægsfasen Permanent ekspropriation - Driftsfasen Kompensation 22 7 Servitutter i forbindelse med Grundløsningen Støttemure og støjafskærmning Ledninger Erstatning 24 8 Øvrige forhold i forbindelse med Grundløsningen Fredskov 26 9 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget Arealerhvervelse Midlertidig ekspropriation Permanent ekspropriation Kompensation Servitutter Øvrige forhold Fredskov 32

4 10 Kumulativ effekt Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 36

5 1 Indledning Det er politisk besluttet at undersøge mulighederne for at nedsætte rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg. Banedanmark undersøger i den forbindelse mulighederne for en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus Hobro. Projektet vil bidrage til at nedsætte rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg. Hastighedsopgraderingen af jernbanen vil medvirke til at skabe rammerne for en mere moderne jernbane med en effektiv og hurtigere jernbanedrift, og dermed gøre det mere attraktivt at rejse med tog. Hastighedsopgraderingen af strækningen Aarhus - Hobro indebærer en række mindre fysiske ændringer af banen, som skal gennemføres inden, der kan køres med højere hastighed. Projektets Grundløsning omfatter lukning af seks overkørsler, hvoraf de fem erstattes med en ny vejbro, samt sportilpasninger i form af udvidelse af dæmninger, anlæg af kontrabanketter, udskiftning af sporkassen o.lign. I projektets Tilvalg, hvor hastigheden opgraderes yderligere, gennemføres der fire kurveudretninger af sporet mellem Kousted og E45 Østjyske Motorvej ved Hobro, samt ligeledes mindre sporjusteringer og nedrivning af tre broer, hvoraf to erstattes af en ny bro. På strækningen mellem Hobro og Aalborg undersøges en hastighedsopgradering i et separat projekt. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet i forhold til arealforhold i hhv. anlægsfasen og når hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Aarhus og Hobro er gennemført. Dette sammenholdes med 0-alternativet som beskriver situationen i 2030, hvis projektet ikke gennemføres. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der skal iværksættes i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for elektrificering og opgradering af strækningen Aarhus H - Lindholm. VVM-redegørelsen har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Arealforhold 5 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé Hastighedsopgraderingen af strækningen Aarhus - Hobro omfatter dæmningsudvidelser, etablering af kontrabanketter, etablering og udskiftning af vejbroer, vejforlægninger og kurveudretninger af banen. I nærværende fagnotat er beskrevet, hvilke arealer projektet påvirker, og i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre midlertidige og/eller permanente ekspropriationer. Derudover er det vurderet, om det vil blive nødvendigt at fælde fredskov, og i hvilket omfang der skal etableres erstatningsskov i den forbindelse. 2.1 Grundløsning Arealerhvervelse Det samlede behov for midlertidig og permanent ekspropriation af arealer ved Grundløsningen er: Midlertidig ekspropriation: Permanent ekspropriation: 12,0 ha 17,0 ha Ved Grundløsningen er de fleste ejendomme, der skal afgive areal, enten midlertidigt eller permanent, landbrugsejendomme. Af de 103 ejendomme, der berøres midlertidigt, er de 64 landbrugsejendomme, og af de 98 ejendomme, der afgiver areal permanent, er de 58 landbrugsejendomme. Der er alene tale om landbrugsarealer, og ingen bygninger eller haver ved landbrugsejendomme berøres. Derudover afgives arealer midlertidigt fra 15 boligejendomme (haver), fem erhvervsejendomme og 19 andre ejendomme (ubebyggede arealer, offentlige arealer m.v.), og der afgives arealer permanent fra 19 boligejendomme (haver), seks erhvervsejendomme og 15 andre ejendomme (ubebyggede arealer, offentlige arealer m.v.). Der skal nedrives enkelte bygninger (lager og lignende) på én erhvervsejendom ved Stevnstrup. Udover arealafståelser påvirkes nogle få landbrugsejendomme i forbindelse med etablering af en omvej til marker, der ligger på modsatte side af banen, når hidtidige overkørsler lukkes. Enkelte landbrugsejendomme ved Stevnstrup får således en omvej på op til 3,5 km. Ved enkelte landbrugsejendomme (to ved Lerbjerg, én ved Laurbjerg og to ved Bjerregrav Stationsby) gennemskæres en mark af et nyt vejanlæg, og ligeledes gennemskæres en erhvervsejendom ved Stevnstrup. Gennemskæring af landbrugsejendomme vil være til gene for den landbrugsmæssige drift. Gennemskæring af erhvervsejendommen ved Arealforhold 6 Ikke-teknisk resumé

7 Stevnstrup betyder, at den eksisterende erhvervsvirksomhed vil være begrænset i mulighederne for at udvide sine aktiviteter til den del af grunden, der afskæres af vejanlægget. Ulemperne ved omvej og ved gennemskæring vurderes ved erstatningsopgørelsen i forbindelse med ekspropriationsforretningen. Ved Lerbjerg påvirkes en boligejendom af en ny vejdæmning, der anlæggges i op til seks meter over eksisterende terræn umiddelbart vest for boligejendommen. Boligejendommen vil blive forringet på grund af vejdæmningens nærhed og dominans. På tilsvarende måde påvirkes en bolig ved Bjerregrav Stationsby af en ny vejdæmning Servitutter Der forventes ikke pålagt servitutter på naboejendomme i forbindelse med hastighedsopgraderingens Grundløsning Fredskov I forbindelse med hastighedsopgraderingen skal der fældes fredskov på Banedanmarks arealer og på naboarealer. En del af fredskoven nedlægges permanent som følge af udvidelse af baneanlægget (kontrabanketter og dæmningsudvidelser) og for at gøre plads til flyttede veje og etablering af overkørsler. En del af fredskoven nedlægges midlertidigt i forbindelse med anlæg af arbejdsveje og arbejdspladser. Ved Grundløsningen forventes nedlagt ca. 1,4 ha fredskov permanent og ca. 2,0 ha fredskov midlertidigt. Den nedlagte fredskov ligger dels på Banedanmarks arealer, dels på naboarealer til banen. Som kompensation for såvel permanent som midlertidig rydning af fredskov skal der tilplantes et areal med ny skov (erstatningsskov). Naturstyrelsen afgør omfanget af erstatningsskov, men ved offentlige anlægsprojekter er det ofte dobbelt så stort, som det berørte. De arealer, hvor fredskoven har været midlertidigt eksproprieret, genplantes. Naturstyrelsen afgør hvorvidt der er behov for erstatningsskov i forbindelse med midlertidigt nedlagt fredskov. 2.2 Tilvalg Det samlede behov for midlertidig og permanent ekspropriation af arealer ved Tilvalget er: Midlertidig ekspropriation: Permanent ekspropriation: 5,0 ha 8,0 ha Ved Tilvalget eksproprieres permanent areal fra 48 ejendomme, fordelt på 27 landbrugsejendomme, 12 boligejendomme og ni andre ejendomme. Midlertidigt eksproprieres der fra 52 ejendomme, fordelt på 31 landbrugsejendomme, ti boligejendomme, en erhvervsejendom og ti andre ejendomme. Arealforhold 7 Ikke-teknisk resumé

8 Ved Tilvalget skal tre boliger nedrives på grund af kurveudretning (en bolig ved Kousted og to ved Handest). De tre boligejendomme vil blive totaleksproprieret. Tilvalget medfører ikke nogen ulemper for landbrugsejendomme i form af gennemskæring af marker eller etablering af en omvej til marker. Ved Tilvalget forventes der ikke pålagt servitutter på naboejendomme. Der forventes nedlagt ca. 1,2 ha fredskov permanent og ca. 0,3 ha fredskov midlertidigt på Banedanmarks arealer. Der forventes ikke nedlagt fredskov på naboarealer til banen. Under Grundløsningen, er der i afsnit en nærmere beskrivelse af betydningen af at nedlægge fredskov. Arealforhold 8 Ikke-teknisk resumé

9 3 Lovgrundlag Jernbanelovens /5/ 30 indeholder den nødvendige lovhjemmel til at gennemføre de ekspropriationer, der skal ske i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom /2/ giver det offentlige mulighed for at ekspropriere ejendom fra private, hvis det sker til gavn for samfundet. Ved ekspropriation kan der, erhverves ejendomsret til arealer og bygninger midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve visse aktiviteter på de pågældende faste ejendomme endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom angiver de nærmere bestemmelser for, hvordan ekspropriationer skal foretages. Der skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer samt pålæg af servitutter. Erstatning for permanent og midlertidig ekspropriation samt pålæg af servitutter fastsættes af statens ekspropriationskommission. Skovloven /3/ har til formål at bevare og værne landets skove og samtidig forøge skovarealet. Skovloven beskriver fredskovspligtens udstrækning og regulerer anvendelsen af fredskovene. Loven tilstræber ud fra en helhedsbetragtning at fremme opbygningen af robuste skove og sikre skovens produktion, at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed, og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses. Naturstyrelsen kan dispensere for en række af skovlovens regler. Bekendtgørelse om erstatningsskov /4/ danner lovgrundlaget for fastsættelse af de vilkår, hvorpå fredskovspligten på et givent areal kan ophæves permanent eller midlertidigt anvendes til andre formål end fredskov. Naturstyrelsen er myndighed i forbindelse med skovlovssager. Arealforhold 9 Lovgrundlag

10 4 Baggrund og metode Dette fagnotat omfatter en gennemgang af de arealmæssige konsekvenser og behov for pålæg af servitutter, som en hastighedsopgradering af banestrækningen vil medføre. 4.1 Baggrundsinformation om projektet For at opnå visionen om en times rejsetid mellem Aarhus og Aalborg skal den eksisterende bane imellem Aarhus og Hobro hastighedsopgraderes. I projektet er undersøgt en Grundløsning, hvor der hastighedsopgraderes til 180 km/t, og et Tilvalg, hvor der på dele af strækningen hastighedsopgraderes op til 200 km/t jf. Figur 1. Figur 1. Oversigtskort. I det følgende findes en overordnet beskrivelse af projektet. For en mere detaljeret gennemgang af anlægget henvises til fagnotatet Anlægsbeskrivelse /1/. 4.2 Grundløsning Hastighedsopgraderingens Grundløsning indebærer lukning af seks overkørselsanlæg, hvor der ved fem af overkørslerne etableres Arealforhold 10 Baggrund og metode

11 erstatningsanlæg med nye vejbroer og ved den sjette overkørsel etableres en erstatningsvej. Yderligere omfatter Grundløsningen en tilpasning af sporets linjeføring ved en række tiltag som udvidelse af dæmninger, etablering af kontrabanketter, justering planum, udskiftning af sporkassen samt tilpasning af afvandingssystemet. Endelig er der behov for ombygning af to eksisterende jernbanebroer, hvor kantbjælken skal udskiftes. Som følge af opgradering af hastigheden til 180 km/timen tilpasses sporets linjeføring således, at alle kurver på strækningen, hvor der opgraderes, overholder de gældende regler for kurveradius og tværhældning af spor. I nogle tilfælde udløser sportilpasningerne udvidelse af dæmninger samt etablering af kontrabanketter, mens det ved større sporflytninger kan være nødvendigt at justere planum, udskifte sporkasse og tilpasse grøfter. Ligeledes vil der ske en udskiftning af skinner og sveller, hvor hastigheden øges til mere end 160 km/t, og udskiftning af sporskifter, der ikke er godkendt til den nye hastighed. 4.3 Tilvalg Udover Grundløsningen er der undersøgt et Tilvalg, hvor hastigheden opgraderes yderligere. I Tilvalget opgraderes hastigheden til 200 km/timen på dele af strækningen ved etablering af fire kurveudretninger af sporet mellem Kousted og E45 ved Hobro. De fire kurveudretninger betyder, at sporene sideflyttes i størrelsesordenen m. De fire kurveudretninger ligger ved Kousted, Fårup/Handest, Sønder Onsild Stationsby og Sønder Onsild Stationsvej/E45. Som konsekvens for kurveudretningerne ved Kousted, Sønder Onsild Stationsby og ved Sønder Onsild Stationsvej, gennemføres hhv. en vejforlægning af eksisterende vej ved Ørrildvej samt udskiftning af bro over banen, udskiftning af jernbanebro over Viborg Landevej, samt en ny erstatningsvej ved Klejtrupvej, hvor en nuværende jernbanebro nedlægges. Ligesom for Grundløsningen omfatter Tilvalget en tilpasning af sporets linjeføring således, at alle kurver på strækningen, hvor der opgraderes, overholder de gældende regler for kurveradius og tværhældning af spor, herunder udvidelse af dæmninger, etablering af kontrabanketter, samt justering af planum, udskiftning af sporkasse og tilpasning af grøfter. Ligeledes vil der ske en udskiftning af skinner og sveller, hvor hastigheden øges, og udskiftning af sporskifter, der ikke er godkendt til den nye hastighed. 4.4 Arealforhold Med baggrund i de projekterede løsninger er der udarbejdet arealplaner, som viser behovet for midlertidige og permanente ekspropriationer i forbindelse Arealforhold 11 Baggrund og metode

12 med hastighedsopgradering. På planerne er der ud over matrikler og ortofoto angivet, hvilke ejendomme, der skal eksproprieres fra. Permanent ekspropriation omfatter de arealer, der permanent inddrages fra private ejendomme i forbindelse med projektet. De inddragne arealer vil blive overført til bane- eller vejareal. Arealbehovet til permanent ekspropriation er fastlagt på baggrund af de projekterede løsninger for baneanlæg samt bro- og vejanlæg mv. /1/. Ud over permanent ekspropriation kan der være behov for at tinglyse ret til vejadgang ad eksisterende veje i privateje. Banedanmark kan indstille til permanent ekspropriation af bygninger, der pga. selve det fysiske anlæg eller fordi bygningerne i forbindelse med den fremtidige drift, udsættes for påvirkninger af en sådan karakter, at det ikke er muligt at afværge dem. Dette kan eksempelvis være vibrationspåvirkning over grænseværdien, som ikke kan afværges. Midlertidig ekspropriation omfatter de arealer, der i forbindelse med anlægsarbejderne i en periode inddrages til f.eks. arbejdsveje, arbejdsarealer og midlertidige adgangsveje, og som efter reetablering igen overgives til ejerne. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer er fastlagt på baggrund af behovet for arbejdsveje og arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejderne. Arealerne af de midlertidige arbejdsveje, der er vist med blå farve på arealplanerne i bilag 1 og 2, er ikke medregnet i arealbehovet (midlertidig ekspropriation). Arealbehovet er sammenlignet med forholdene i marken og sommer-ortofotos fra 2014 /10/, og arealplaner er optegnet. Hver arealplan omfatter maks. 2 km af banestrækningen. For Grundløsningen for hastighedsopgraderingen er der udarbejdet 20 arealplaner. For Tilvalget er der udarbejdet fire arealplaner. På baggrund af arealplanerne er det midlertidige og permanente arealbehov i forbindelse med projektet opgjort for henholdsvis Grundløsningen og Tilvalget. For hver ejendom, der berøres af ekspropriation, er der foretaget beregning af de arealer, der eksproprieres midlertidigt og/eller permanent fra ejendommen, ligesom ejendommens nuværende anvendelse er registreret. I bilag 3 er det samlede antal ejendomme, der berøres, og det samlede areal, der eksproprieres midlertidigt, henholdsvis permanent opgjort fordelt på ejendomstype, og fordelt efter hvilken kommune, de berørte ejendomme ligger i. Herudover er berørte fredskovsarealer på de berørte ejendomme opgjort. I den forbindelse er der indhentet ejendomsoplysninger /7/ og nærmere informationer om bygninger via den Offentlige informationsserver OIS /8/. Følgende kortmateriale er anvendt til arealplanerne: Arealforhold 12 Baggrund og metode

13 Geodatastyrelsen: Matrikelkort, ajour januar Cowi A/S: Sommerortofoto Arealer, der skal eksproprieres, og antal ejendomme, der berøres, er opgjort på grundlag af det foreliggende skitseprojekt, og disse arealstørrelser er derfor foreløbige. 4.5 Servitutter Der forventes ikke pålagt servitutter som følge af anlæg ved bane, vejbroer eller veje. Der kan eventuelt blive tale om pålæg af servituter som følge af nye ledninger eller ledningsomlægninger. Se nærmere herom i afsnit Øvrige forhold Omfanget af fredskov, der berøres, opgøres for henholdsvis midlertidig og permanent nedlæggelse, og i forhold til om arealet ejes af Banedanmark eller anden grundejer, herunder både private og andre offentlige grundejere ud over Banedanmark. Berørt fredskov på arealer tilhørende anden grundejer fremgår af bilag 3. Berørt fredskov på Banedanmarks areal (banearealet) fremgår alene af afsnittene 8.1 og 9.3.1, og er således ikke opgjort i bilag 3. De naturmæssige og landskabelige konsekvenser af fældning af skovarealer er beskrevet i fagnotat vedr. natur og overfladevand /14/ samt fagnotat vedr. landskab og arkitektur /11/. En del af den fredskov, der fældes langs banen, er sneværnsbælter. I de nævnte fagnotater redegøres for de arealmæssige erstatningsforhold i forbindelse med nedlæggelse af fredskov og sneværnsbælter. Der henvises til fagnotat landskab og arkitektur for en gennemgang af, hvor sneværnsbælter helt eller delvist fældes, samt hvor der kunne være behov for at plante nye eller udvide de eksisterende bælter /11/. Arealforhold 13 Baggrund og metode

14 5 0-Alternativet 0-alternativet er situationen i 2030, hvor hastighedsopgraderinger af jernbanen på strækningen ikke udføres. Naboprojekter (elektrificering Aarhus- Lindholm, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, projekter syd for Aarhus m.fl.) udføres fortsat, og der udføres ligeledes elektrificering og kapacitetsudvidelse af Aarhus H. Trafikmængden på strækningen i 0-alternativet er den samme som i projektalternativet (samme antal tog og samme toglængder). Togtrafikken drives i 0-alternativet af en kombination af el og diesel, og ikke som i dag udelukkende af diesel. Samtidig køres trafikken med banens nuværende tilladte hastigheder mellem Aarhus og Hobro (uden hastighedsopgraderinger) og ad banens nuværende linjeføring (uden kurveudretninger). Arealforhold 14 0-Alternativet

15 6 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen Som bilag 1 til dette notat er der vedlagt 20 arealplaner for de områder, hvor der permanent eller midlertidigt eksproprieres arealer til Grundløsningen. I bilag 3 er der en samlet opgørelse over de arealer, der eksproprieres midlertidigt og permanent, opdelt efter ejendomstype og kommune. 6.1 Midlertidig ekspropriation - Anlægsfasen I forbindelse med etablering af kontrabanketter, dæmningsudvidelser, nedrivning og opbygning af broer og vejforlægninger skal der etableres arbejdsarealer og adgangsveje ved de enkelte lokaliteter. Arbejdsarealerne skal huse skurbyer, arealer til midlertidigt oplag af jord, materialer og maskiner samt arealer til selve byggeaktiviteterne. Arbejdsarealerne vil dels blive placeret på eksisterende vejareal, dels på tilstødende naboarealer, som eksproprieres midlertidigt i anlægsfasen. I forbindelse med placeringen af de enkelte arbejdsarealer er der for at undgå unødig påvirkning dels taget udgangspunkt i arealbehovet og dels i de eksisterende naturforhold mv. Den midlertidige ekspropriation i forbindelse med Grundløsningen er angivet i Tabel 1, fordelt efter kommune. Kilometrering Kommune Midlertidig ekspropriation Ejendomme (antal) Areal (ha) Aarhus 2 0,2 Favrskov 32 5, Randers 57 5, Mariagerfjord 12 1,2 I alt Tabel 1. Oversigt over midlertidig ekspropriation i Grundløsningen fordelt på kommuner. I tabellen er ikke medtaget vejareal, der overgår til baneareal eller baneareal, der overgår til vejareal. Det er mest landbrugsmæssigt dyrkede arealer, fredskov og i mindre omfang arealer fra boligejendomme og erhvervsejendomme, der eksproprieres Arealforhold 15 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

16 midlertidigt. Antallet af berørte ejendomme og størrelsen af de berørte arealer - fordelt på ejendomstype - fremgår af Tabel 2. Midlertidig ekspropriation Ejendomstype Ejendomme (antal) Areal (ha) Landbrugsejendomme 64 9,8 Boligejendomme 15 0,3 Erhvervsejendomme 5 0,9 Øvrige ejendomme 19 1,0 I alt ,0 Tabel 2. Oversigt over midlertidig ekspropriation i Grundløsningen fordelt efter ejendomstype. I opgørelserne er kun medtaget de arealer, der skal eksproprieres midlertidigt fra ejendomme, der ikke er vej- eller baneareal. I alt forventes ca. 12,0 ha jord at blive eksproprieret midlertidigt. Hertil kommer de eksisterende vej- og banearealer, der midlertidigt inddrages til arbejdspladser og arbejdsveje i anlægsfasen. Arealer, der eksproprieres midlertidigt, vil, når anlægsarbejdet er færdigt, så vidt muligt blive reetableret. Er der forhold, der ikke kan reetableres, tages der hånd om dette i forbindelse med udmålingen af den kompensation, grundejer modtager som erstatning i forbindelse med den midlertidige ekspropriation. En del af de arealer, der eksproprieres midlertidigt, er fredskov. Disse arealer tilplantes igen efter anlægsarbejderne er færdige. I bilag 3 er berørt fredskov opgjort på ejendomstype og kommune. Der gøres samlet rede for omfanget af påvirket fredskov i afsnit 8.1. Der eksproprieres ikke bygninger midlertidigt i forbindelse med Grundløsningen. 6.2 Permanent ekspropriation - Driftsfasen Omfanget af de permanente arealinddragelser, der skal ske i forbindelse med dæmningsudvidelser, kontrabanketter, broer og vejforlægninger ved hastighedsopgraderingens Grundløsning, er angivet i Tabel 3. I tabellen er kun medtaget de arealer, der skal eksproprieres fra ejendomme, der ikke er vej- eller baneareal. Arealforhold 16 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

17 Kilometrering Kommune Permanent ekspropriation Ejendomme (antal) Areal (ha) Aarhus 1 0,0 Favrskov 31 9, Randers 56 6, Mariagerfjord 10 0,6 I alt 98 17,0 Tabel 3. Oversigt over permanent ekspropriation fordelt efter kommuner i Grundløsningen. I tabellen er ikke medtaget vejareal, der overgår til baneareal eller baneareal, der overgår til vejareal. De arealer, der eksproprieres, omfatter primært landbrugsarealer, ejendomme med enfamilieshuse samt enkelte erhvervsgrunde og andre ejendomme (ubebyggede arealer, offentlige arealer m.v.), som det fremgår af Tabel 4. Permanent ekspropriation Ejendomstype Ejendomme (antal) Areal (ha) Landbrugsejendomme 58 14,4 Boligejendomme 19 0,5 Erhvervsejendomme 6 1,4 Øvrige ejendomme 15 0,7 I alt 98 17,0 Tabel 4. Oversigt over permanent ekspropriation i Grundløsningen fordelt efter ejendomstype. Der skal eksproprieres enkelte bygninger (lager og lignende) ved en erhvervsejendom i Stevnstrup. (Kan ses på Figur 5 nedenfor og på Bilag 1L) Arealer, der inddrages til baneareal, vil efter ekspropriation tilhøre Banedanmark, mens arealer, der inddrages til vejareal, vil tilfalde den nuværende ejer af vejen - typisk kommunen. En del af de arealer, der eksproprieres permanet, er fredskov. I bilag 3 er berørt fredskov opgjort på ejendomstype og kommune. Der gøres samlet rede for omfanget af påvirket fredskov i afsnit 8.1. Arealforhold 17 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

18 Langt de fleste arealer, der afstås permanent, er beliggende langs banen. Nedenfor gennemgås enkelte strækninger, hvor der skal afstås større arealer, der ikke kun ligger umiddelbart langs med banen. Haarvadbro, km (bilag 1E) Ved Haarvadbro i Favrskov Kommune, der ses på Figur 2, eksproprieres permanent landbrugsmæssigt dyrkede arealer til en del af en bro over banen, i forbindelse med flytning af kommunevejen Haarvadbro samt til anlæg af nye private fællesveje fra den flyttede kommunevej. Arealafståelserne kan gennemføres uden, at det medfører større omveje fra landbrugsbygninger til markarealer, og uden at de berørte marker gennemskæres yderligere. Figur 2. Nyt vejanlæg ved Haarvadbro, Favrskov Kommune Lerbjerg, km (bilag 1i) Ved Lerbjerg i Favrskov Kommune (se Figur 3), skal der permanent eksproprieres arealer til flytning af Lyngåvej mod vest, til en bro over banen, og til en ny adgangsvej til regnvandsbassin og mark. De berørte arealer er overvejende landbrugsarealer. Den flyttede Lyngåvej anlægges på en vejdæmning, der får en højde på ca. 6 meter over eksisterende terræn umiddelbart syd for banen. Denne dæmning vil ligge tæt på beboelsesejendommen matr. nr. 10b Lerbjerg By, Lerbjerg, der dog ikke eksproprieres. Ændringerne medfører ikke større omveje fra landbrugsbygninger til markarealer, men to marker gennemskæres af vejanlægget hvilket betyder, Arealforhold 18 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

19 at markdriften besværliggøres. Ulempen vurderes ved erstatningsfastsættelsen ved ekspropriationen. Figur 3. Nyt vejanlæg i Lerbjerg, Favrskov Kommune. Laurbjerg, km (bilag 1J) Ved Laurbjerg i Favrskov Kommune (se Figur 4), skal der permanent eksproprieres arealer til flytning af Bistrupvej mod vest, og til en ny bro over banen og Lilleå. De berørte arealer er overvejende landbrugsarealer, samt et areal i byzone, der er et fælles friareal for en grundejerforening (matr. nr. 5e og 3h Laurbjerg By, Laurbjerg). Ændringerne medfører ikke større omveje fra landbrugsbygninger til markarealer, men en mark gennemskæres af vejanlægget hvilket medfører, at driften af markerne besværliggøres. En del af det areal, der skal afstås fra grundejerforeningens friareal, anvendes til nyttehave. Ulemperne vurderes ved erstatningsfastsættelsen ved ekspropriationen. Arealforhold 19 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

20 Figur 4. Nyt vejanlæg i Laurbjerg, Favrskov Kommune. Stevnstrup, km (bilag 1L) Lukning af overkørsel km i Randers Kommune medfører ikke, at der skal eksproprieres areal, men at enkelte landbrugsejendomme får en omvej på op til 3,5 km til marker øst for banen. Det betyder en besværliggørelse af den landbrugsmæssige drift. Disse ulemper vurderes ved erstatningsfastsættelsen ved ekspropriationen. Stevnstrup, km (bilag 1L) I Stevnstrup i Randers Kommune (se Figur 5), skal der permanent eksproprieres arealer til en ny vej, der føres gennem den nordlige del af et erhvervsområde, gennem hjørnet af en landbrugsejendom (en rideklub), gennem et regnvandsbassin og midt igennem en erhvervsejendom. På én af erhvervsejendommene (matr. nr. 4h, 4m Stevnstrup By, Grensten) skal tre mindre erhvervsbygninger nedrives som følge af vejanlægget. En anden erhvervsejendom (matr. nr. 4aq) gennemskæres, så et større ubebygget areal afskæres fra bygningerne. Det betyder, at den eksisterende erhvervsvirksomhed ikke uden vanskeligheder kan udvide sine aktiviteter til den del af grunden, der afskæres af vejanlægget. Ulemperne vurderes ved erstatningsfastsættelsen ved ekspropriationen. Arealforhold 20 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

21 Figur 5. Nyt vejanlæg i Stevnstrup, Randers Kommune. Bjerregrav Stationsby, km (bilag 1O) I Bjerregrav Stationsby i Randers Kommune (se Figur 6), skal der permanent eksproprieres arealer til en forlægning af Kirkevej, til en ny bro, til en ny adgangsvej til matr. nr. 6a Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav, og til udvidelse/regulering af andre kommuneveje. En ny vejdæmning vil ligge tæt på en beboelsesbygning på matr. nr. 1a Ll. Hedegård, Råsted, der dog ikke eksproprieres. De berørte arealer er overvejende landbrugsarealer. Vejanlægget gennemskærer marker ved to landbrugsejendomme, men medfører generelt ikke større omveje for landbrugsejendomme. Gennemskæringen betyder, at den landbrugsmæssige drift besværliggøres. Ulemperne vurderes ved erstatningsfastsættelsen ved ekspropriationen. Arealforhold 21 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

22 Figur 6. Nye vejanlæg ved Bjerregrav Stationsby, Randers Kommune. 6.3 Kompensation Ved arealinddragelse skelnes der mellem permanente og midlertidige ekspropriationer, som kan omfatte hele eller dele af en ejendom. Ekspropriation gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her vurderer ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for ekspropriationens virkning. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Det sker ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter samt ud fra aktuelle priser i lokalområdet. I langt de fleste tilfælde accepterer grundejerne erstatningens størrelse. Det sker enten ved selve ekspropriationsforretningen, eller efter at grundejerne har haft et par ugers betænkningstid. I de fleste tilfælde eksproprieres kun dele af en ejendom. Ved en delvis ekspropriation får grundejeren erstatning for de arealer, som han eller hun må afgive, og for de ulemper, som ekspropriationen fører med sig. Grundejeren kan i denne situation fremsætte krav om fuldstændig ekspropriation, hvis han eller hun mener, at restejendommen bliver ubrugelig efter indgrebet. Ekspropriationskommissionen tager stilling til grundejerens ønske. Mange arealer eksproprieres kun midlertidigt, f.eks. til en arbejdsvej over en mark, så bygherren kan få adgang til de arealer, hvorpå der skal bygges, eller til en arbejdsplads nær byggepladsen. Når anlægsarbejdet er færdigt, leveres Arealforhold 22 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

23 arealerne genoprettede tilbage til ejerne. Ved midlertidige ekspropriationer tilbyder bygherren en erstatning, der skønnes at dække det tab, som grundejeren lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Hvis der ikke opnås enighed med grundejeren, forelægges sagen for ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. For yderligere information om ekspropriation og erstatningsforhold henvises til pjecen Jernbanen og arealforhold /13/. Arealforhold 23 Arealerhvervelse i forbindelse med Grundløsningen

24 7 Servitutter i forbindelse med Grundløsningen 7.1 Støttemure og støjafskærmning Der etableres ikke støttemure eller støjafskærmning i forbindelse med gennemførelse af Grundløsningen. 7.2 Ledninger I det omfang banens ledningsanlæg i forbindelse med hastighedsopgraderingen skal placeres på ejendomme, der ikke er ejet af Banedanmark, skal ledningerne sikres med en ledningsservitut, der fastsætter et beskyttelsesbælte omkring ledningerne. Inden for beskyttelsesbæltet vil der være begrænsninger i retten til byggeri, udgravning og beplantning. Det forventes dog ikke, at der skal placeres ledninger på privat areal. I forbindelse med hastighedsopgraderingen skal der etableres en række broer, og de tilhørende veje skal omlægges. Det vil også få betydning for en del af de eksisterende ledninger ved de berørte veje. Som regel ligger eksisterende ledninger på gæsteprincipper, hvilket betyder, at der ikke er tinglyst en servitut til beskyttelse af ledningerne, og at ledningerne skal flyttes af ledningsejer uden økonomisk kompensation. I det omfang de omlagte ledninger fortsat ligger i offentlig vej, er der ikke behov for pålæg af servitutter. Omlagte eller krydsende ledninger, der i fremtiden ligger på baneareal, skal efter den gældende praksis ikke tinglyses. Ledningerne registreres i banens forpligtigelsesprotokol, der kan sammenlignes med en tingbog for banen. Ejeren af banen står dermed inde for beskyttelsen af ledningerne, da kun baneejeren selv og de, som baneejeren giver adgang, kan udføre anlægs- og gravearbejde på banearealet. 7.3 Erstatning Eventuelle servitutter pålægges ved ekspropriation, og er et indgreb, der berettiger til erstatning, fordi det indskrænker ejerens råderet over sin ejendom. Pålæg af servitutter sker i forbindelse med ekspropriationsforretningen, jf. afsnit 6.3. Her vurderer ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for servituttens virkning. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Pålæg af servitutter Arealforhold 24 Servitutter i forbindelse med Grundløsningen

25 erstattes normalt med et beløb pr. m 2, og erstatningen vil stå i forhold til restriktionens omfang. Arealforhold 25 Servitutter i forbindelse med Grundløsningen

26 8 Øvrige forhold i forbindelse med Grundløsningen 8.1 Fredskov I henhold til 3, stk. 3 i skovloven /3/ er arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, fredskov med visse undtagelser. Naturstyrelsen afgør, om et areal er omfattet af 3 stk. 3. Privatejede arealer, der er tinglyst som majoratsskov, er ligeledes fredskov i henhold til loven, ligesom anden skov i privat eje kan være fredskov. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at ikke al skov som egentligt er fredskov i henhold til loven, matrikulært er registreret som fredskov. I forbindelse med fældning af skov bør der derfor altid rettes henvendelse til kommunen og det lokale skovdistrikt for en konkret vurdering af fredskovspligten. Fredskovspålagte arealer er beskyttet af skovloven, og der skal søges om tilladelse til midlertidig eller permanent ophævelse af fredskovspligten på sådanne arealer i henhold til skovlovens 6 eller 11. Tilladelse til midlertidig anvendelse af arealer i fredskov eller permanent ophævelse af fredskovspligten søges hos Naturstyrelsens lokale skovdistrikt. Tilladelse til midlertidig at anvende fredskovspligtigt areal eller ophævelse af fredskovpligten kan i henhold til loven kun gives, hvis der ikke er alternative muligheder for placering af f.eks. arbejdsplads eller permanent anlæg. Bekendtgørelse om erstatningsskov /4/ fastsætter rammerne for hvor meget erstatningsskov, der skal plantes i forbindelse med tilladelse til permanent eller midlertidigt ophævelse af fredskovpligten på et givent areal. Størrelsen af erstatningsarealet samt øvrige vilkår for placering, træarter mv. fastsættes af Naturstyrelsen i tilladelsen. Jf. bekendtgørelsens 4 stk. 2 beregnes størrelsen af erstatningsskoven for strækningsanlæg som 200 % af det areal, hvor fredskovspligten ophæves, eller hvor der dispenseres fra fredskovspligten. Erstatningsskov skal ikke nødvendigvis etableres nær de arealer, der kompenseres for, men kan tilkøbes som puljeskov hos Naturstyrelsen, der herefter sørger for at få tilplantet et areal med skov, så det lever op til vilkårene i det lokale skovdistrikts tilladelse. Når et fredskovsareal kun berøres midlertidigt, skal det berørte areal tilplantes igen, når anlægsarbejderne er afsluttede. Naturstyrelsen afgør hvorvidt der er behov for erstatningsskov i forbindelse med midlertidigt nedlagt fredskov. I forbindelse med hastighedsopgraderingen skal der fældes fredskov, dels på Banedanmarks arealer og dels på naboarealer. En del af fredskoven nedlægges permanent som følge af permanent ekspropriation til selve anlægget, mens den øvrige del kun nedlægges midlertidigt i forbindelse med Arealforhold 26 Øvrige forhold i forbindelse med Grundløsningen

27 anlæg af arbejdsveje og arbejdspladser. Det vurderes, at der vil være hjemmel i skovloven til rydning af de udpegede fredskovsarealer, da der ikke er mulighed for alternative placeringer af anlæggene. De naturmæssige og visuelle konsekvenser af fredskovsfældningen er beskrevet i fagnotat natur og overfladevand /14/ samt fagnotat landskab og arkitektur /11/. Tabel 5 er en oversigt over omfanget af fredskovsarealer, der skal fældes som følge af hastighedsopgraderingen ved Grundløsningen. I tabellen skelnes mellem fredskovarealer, som skal nedlægges permanent og midlertidigt. Permanent inddragelse Midlertidig inddragelse til arbejdsarealer Ejerforhold Banedanmark Øvrige ejere Areal I alt 0,6 ha 0,8 ha 1,4 ha 1,4 ha 0,6 ha 2,0 ha Tabel 5. Oversigt over omfanget af fredskovsarealer, der skal fældes som en del af hastighedsopgraderingens Grundløsning. Der forventes således nedlagt i alt 1,4 ha fredskov permanent og 2,0 ha fredskov midlertidigt, som erstattes i henhold til ovenstående regler. Det forventede erstatningsareal for den permanente inddragelse af fredskov er således 2,8 ha. Hertil kommer eventuelt erstatningsareal for midlertidig eksproprieret skov i henhold til Naturstyrelsens afgørelse. Arealer, hvor fredskoven har været midlertidigt eksproprieret, gentilplantes i henhold til en tilplantningsplan godkendt af det lokale skovdistrikt. Af bilag 3 fremgår berørt fredskov tilhørende Øvrige ejere fordelt på ejendomstype og kommune. Noget af den fredskov, der fældes, vil være sneværnsbælter. I fagnotatet landskab og arkitektur er der foretaget en vurdering af, i hvilket omfang der skal plantes nye sneværnsbælter /11/. I det omfang et helt nyt sneværnsbælte bliver bredere end 20 m og større end 0,5 ha, vil det kunne indgå som en del af erstatningsskoven. Arealforhold 27 Øvrige forhold i forbindelse med Grundløsningen

28 9 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget 9.1 Arealerhvervelse Som bilag 2 til dette notat er der vedlagt fire arealplaner for de områder, hvor der permanent eller midlertidigt eksproprieres arealer i Tilvalget. I bilag 3 er der en samlet opgørelse over de arealer, der eksproprieres midlertidigt og permanent, opdelt efter ejendomstype og kommune. Tilvalget omfatter kurveudretninger ved Kousted i Randers Kommune (bilag 2A), kurveudretninger ved Handest (bilag 2B), ved Sdr. Onsild Stationsby (bilag 2C) samt ved Klejtrupvej (bilag 2D) i Mariagerfjord Kommune Midlertidig ekspropriation Den midlertidige ekspropriation i forbindelse med Tilvalget er angivet i Tabel 6, fordelt efter kommune, og i Tabel 7 fordelt efter ejendomstype. Kilometrering Kommune Midlertidig ekspropriation Ejendomme (antal) Areal (ha) Randers 26 1, Mariagerfjord 26 3,6 I alt 52 5,0 Tabel 6. Oversigt over midlertidig ekspropriation i Tilvalgte fordelt på kommuner. I tabellen er ikke medtaget vejareal, der overgår til baneareal eller baneareal, der overgår til vejareal. Ejendomstype Midlertidig ekspropriation Ejendomme (antal) Areal (ha) Landbrugsejendomme 31 4,6 Boligejendomme 10 0,2 Erhvervsejendomme 1 0,0 Øvrige ejendomme 10 0,3 I alt 52 5,0 Arealforhold 28 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget

29 Tabel 7. Oversigt over midlertidig ekspropriation i Tilvalget fordelt efter ejendomstype. Gennemføres Tilvalget skal der midlertidigt eksproprieres 5,0 ha fra 52 ejendomme. Der eksproprieres ikke bygninger midlertidigt i forbindelse med Tilvalget Permanent ekspropriation Omfanget af de permanente arealinddragelser, der skal ske i forbindelse med Tilvalget, er angivet i Tabel 8. I tabellen er kun medtaget de arealer, der skal eksproprieres fra ejendomme, der ikke omfatter vej- og baneareal. Kilometrering Kommune Permanent ekspropriation Ejendomme (antal) Areal (ha) Randers 26 3, Mariagerfjord 22 4,9 I alt 48 8,0 Tabel 8. Oversigt over permanent ekspropriation i Tilvalget fordelt på kommuner. I tabellen er ikke medtaget vejareal, der overgår til baneareal eller baneareal, der overgår til vejareal. De arealer, der eksproprieres, og som ikke er vej eller bane, omfatter primært landbrugsejendomme, ejendomme med enfamilieshuse samt enkelte andre ejendomme, som det fremgår af Tabel 9. Permanent ekspropriation Ejendomstype Ejendomme (antal) Areal (ha) Landbrugsejendomme 27 6,7 Boligejendomme 12 0,5 Erhvervsejendomme 0 0,0 Øvrige ejendomme 9 0,8 I alt 48 8,0 Tabel 9. Oversigt over permanent ekspropriation Tilvalget fordelt efter ejendomstype. Ved Tilvalget skal der nedrives tre boliger (enfamiliehuse), hhv. én bolig ved kurveudretningen ved Kousted, km (bilag 2A), og to boliger ved kurveudretningen ved Handest, km og km (bilag 2B). De tre boligejendomme vil blive totaleksproprieret. Her følger en omtale af de 4 kurveudretninger: Arealforhold 29 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget

30 Ørrildvej ved Kousted, km (bilag 2A) Kurveudretning ved Kousted i Randers Kommune, der ses af Figur 6, medfører, at der skal afstås arealer permanent til både kurveudretningen og flytning af Ørrildvej. Der skal bl.a. eksproprieres arealer fra markante skråninger. Det er nødvendigt i forbindelse med flytningen af Ørrildvej på grund af topografien. De berørte arealer er overvejende skov og landbrugsarealer. Derudover eksproprieres arealer fra to beboelsesejendomme ved flytningen af Ørrildvej, og arealer fra to beboelsesjendomme ved ombygning af vejen vest for banen. Endeligt totaleksproprieres som nævnt ovenfor en boligejendom (matr. nr. 40b Kousted By, Kousted), der ligger mellem banen og Ørrildvej, km Figur 7. Forlægning af Ørrildvej ved Kousted, Randers Kommune. Handest, km (bilag 2B) Kurveudretningen ved Handest betyder at der skal eksproprieres 2 boligejendomme, beliggende henholdsvis km (matr. nr. 6 Gundestrup By, Glenstrup) og km (matr. nr. 7 Gundestrup By, Glenstrup). Boligerne ligger meget tæt på den eksisterende bane. Derudover medfører kurveudretningen, at der skal afstås landbrugsarealer. Sdr. Onsild Stationsby, km (bilag 2C) Kurveudretningen ved Sdr. Onsild Stationsby medfører udelukkende, at der permanent skal afstås landbrugsarealer. Arealforhold 30 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget

31 Klejtrupvej, km (bilag 2D) Kurveudretningen nord for Sønder Onsild ved Klejtrupvej i Mariagerfjord Kommune, der ses af Figur 7, og nedlæggelse af en bro over banen km medfører, at der permanent skal eksproprieres arealer dels til kurveudretningen, dels til en ny vejforbindelse til beboelsesejendommen Klejtrupvej 17B (matr. nr. 59 Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild) og til enkelte marker. De berørte arealer er overvejende landbrugsarealer. Vejændringerne medfører ikke større omveje til markerne. Figur 8. Nyt vejudlægvej ved Klejtrupvej, Mariagerfjord Kommune Kompensation Ved Tilvalget kompenseres midlertidigt og permanent eksproprierede arealer som beskrevet i afsnit Servitutter Ved Tilvalget er forholdene vedrørende servitutter identisk med forholdene ved Grundløsningen. Der etableres således ikke støttemure eller støjafskærmning, og for så vidt angår ledninger og erstatning henvises til beskrivelserne i afsnit 7.2 og afsnit 7.3. Arealforhold 31 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget

32 9.3 Øvrige forhold Fredskov Gennemføres Tilvalget, skal der inddrages fredskov permanent og fredskov midlertidigt, som det fremgår af Tabel 10. Det forventede erstatningsareal er ved Tilvalget 2,4 ha, foruden erstatningsareal for midlertidig eksproprieret skov i henhold til Naturstyrelsens afgørelse. Ejerforhold Areal Permanent inddragelse Midlertidig inddragelse til arbejdsarealer Banedanmark Øvrige ejere I alt 1,2 ha 0,0 ha 1,2 ha 0,3 ha 0,0 ha 0,6 ha Tabel 10. Oversigt over omfanget af fredskovsarealer, der skal fældes som en del af hastighedsopgraderingens Tilvalg. For en nærmere beskrivelse af reglerne for inddragelse af arealer med fredskov henvises til afsnit 8.1. Arealforhold 32 Arealerhvervelse, servitutter og øvrige forhold i forbindelse med Tilvalget

33 10 Kumulativ effekt I dette afsnit vurderes de kumulative effekter af Hastighedhedsopgradering Aarhus-Hobro sammenholdt med sporfornyelsesarbejder og udskiftning af Banedanmarks signalsystem (signalprogrammet). Vurderingerne gælder både Grundløsningen og Tilvalget. Både sporfornyelsesarbejderne og signalprogrammet vil betyde, at der skal benyttes arbejdsarealer og etableres midlertidige adgangsveje i et vist omfang langs banen uden for selve banearealet. Der foreligger ikke konkrete beskrivelser af omfanget af behovet for midlertidig ekspropriation til arbejdsarealer og adgangsveje for disse projekter. Arealerne vil formentlig i en vis udstrækning være sammenfaldende med og/eller være placeret i forlængelse af de arealer, der skal eksproprieres midlertidigt til hastighedsopgraderingen. I det omfang de nævnte projekter udføres tidsmæssigt i forlængelse af hinanden (eller tidsmæssig adskilt med nogle måneder), kan det have den betydning, at de samme arealer eller dele af de samme ejendomme over en sammenlagt længere periode vil være midlertidig eksproprieret, hvilket kan have en mindre kumulativ effekt. En ejer af en berørt landbrugsejendom vil eksempelvis skulle tåle, at arealer af ejendommen ikke kan indgå i ejendommes drift i en længere periode, hvilket kan være vanskeligere at håndtere driftsmæssigt end kortere perioder. Da de omtalte jernbaneprojekter typisk kun omfatter meget små andele af en berørt landbrugsejendom, vurderes den kumulative effekt at være ubetydelig. I det omfang de nævnte projekter udføres samtidig undgås de kumulative effekter for så vidt angår midlertidig ekspropriation. Der vurderes ikke at være kumulative effekter for så vidt angår de permanente ekspropriationer, idet der ifølge de foreliggende oplysninger ikke skal eksproprieres arealer permanent til sporfornyelsen eller til signalprogrammet, udover de arealer der eksproprieres til hastighedsopgraderingen. Arealforhold 33 Kumulativ effekt

34 11 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Der vurderes ikke at være mangler ved undersøgelserne af arealbehovet. Arealforhold 34 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne

35 12 Referencer /1/ Hastighedsopgradering Aarhus Hobro. Fagnotat. Anlægsbeskrivelse. Banedanmark 2016 /2/ Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. LBK nr af /3/ Skovloven. LBK nr af /4/ Bekendtgørelse om erstatningsskov. BEK nr. 853 af /5/ Jernbanelov, Lov nr. 686 af /6/ Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Banedanmark 2013 /7/ Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter /8/ Den offentlige Informationsserver (OIS), /9/ Elektrificering Køge Nord Næstved. Fagnotat Elektromagnetisk påvirkning. Banedanmark /10/ Sommerortofoto 2014, COWI A/S /11/ Hastighedsopgradering Aarhus - Hobro. Fagnotat. Landskab og arkitektur. Banedanmark 2016 /12/ Hastighedsopgradering Aarhus - Hobro. Fagnotat Støj og vibrationer. Banedanmark 2016 /13/ Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave. Banedanmark. /14/ Hastighedsopgradering Aarhus Hobro. Fagnotat Natur og overfladevand. Banedanmark 2016 Arealforhold 35 Referencer

36 13 Bilag Bilag 1: Grundløsning. 20 arealplaner Bilag 2: Tilvalg. 4 arealplaner Bilag 3: Oversigt over antal berørte ejendomme og størrelse af berørt areal. Arealforhold 36 Bilag

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Anlægsbeskrivelse Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm s Godkendt dato Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 08.7.2016 Jette

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringsrapport. Hastighedsopgraderingen mellem Aarhus - Hobro

Bilag 1: Visualiseringsrapport. Hastighedsopgraderingen mellem Aarhus - Hobro Bilag 1: Visualiseringsrapport Hastighedsopgraderingen mellem Aarhus - Hobro Haarvadbro (km 136+225) Den eksisterende overkørsel lukkes og erstattes af en vejbro, der udføres som en rammebro i beton, som

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Planforhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. elektrificering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 30.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser

Kulturhistoriske og rekreative interesser Kulturhistoriske og rekreative interesser Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Hobro

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Hobro Visuelle forhold Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Hobro Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Ole Kveiborg, COWI Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet 1 Ny jernbane over Vestfyn Linjeføring for Forslag Syd,

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Støj og vibrationer Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro

Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Beslutningsgrundlag Hastighedsopgradering Aarhus Hobro Maj 2017 Sammenfatning er svingninger, der kan opstå ved høje hastigheder (over 160 km/t) og som ikke var afdækket i det oprindelige projekt. De to

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring Høringsnotat Supplerende VVM-høring Hastighedsopgradering Hobro Aalborg juli 2015 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderinghobroaalb Forord Banedanmark

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm - VVM-redegørelse DEL 2: Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk

Læs mere

Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade. Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H

Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade. Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 26.08.2016

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Affald og ressourcer Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Arealbehov. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Arealbehov - Fagnotat Ny bane Hovedgård - Hasselager Revideringsdato Resume af Ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig Nej PMB ACD/JBN JBN Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat. Ny bane til Billund

Arealforhold. Fagnotat. Ny bane til Billund Arealforhold Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 11.01.2018 Rasmus Hejlskov Olsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.10.2017 Brian A. Graugaard Arealforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Langå-Struer, Besigtigelse og ekspropriation Kunde Banedanmark. Version 3 Til Fra. Mads Dalgaard Stine Baldus Gæmelke

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Langå-Struer, Besigtigelse og ekspropriation Kunde Banedanmark. Version 3 Til Fra. Mads Dalgaard Stine Baldus Gæmelke NOTAT Projekt Langå-Struer, Besigtigelse og ekspropriation Kunde Banedanmark Dato 2010-09-13 Version 3 Til Fra Mads Dalgaard Stine Baldus Gæmelke 1. Indledning Dette notat er en gennemgang af løsningsmulighederne

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Afgørelse om at spormodernisering mellem Valby og Frederikssund

Afgørelse om at spormodernisering mellem Valby og Frederikssund Banedanmark Amerikas Plads 23 2100 København Ø Sendt elektronisk til: mp@bane.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 bts@tbst.dk www.tbst.dk Afgørelse om at spormodernisering

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Jord- og jordforurening Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Grundvand og drikkevand Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Emissioner Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger-Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Justering af Nordlig Jellingløsning. Fagnotat Ny bane til Billund

Justering af Nordlig Jellingløsning. Fagnotat Ny bane til Billund Justering af Nordlig Jellingløsning Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 17/09 2018 Rasmus Hejlskov Olsen Senest revideret dato Senest revideret af 12/09 2018 Malene Søttrup Westergaard

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Afgørelse om at etablering af nyt jernbanespor ved Hjørring Station ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering af nyt jernbanespor ved Hjørring Station ikke er VVM-pligtigt Banedanmark Att. Jimi Okstoft Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt elektronisk til: JOFT@bane.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlægning af Herredsvejen Udarbejdet den 26. april 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Skanderborg

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. februar 2011 10/00745 EKSPROPRIATION TIL Y R VEJ. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. januar 2010 på vegne af H C B over Kommunens beslutning af

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan UDKAST Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan UDKAST Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 UDKAST 2018-03-23 Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema J. nr. NST-130-00224 maj 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1 Udarbejdet den 11. december 2018

Arealfortegnelse nr. 1 Udarbejdet den 11. december 2018 Udarbejdet den 11. december 2018 Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Favrskov Kommune gennemfører i forbindelse med forlængelse og udvidelse

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse

Læs mere

Ribe Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Ribe Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Ribe Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 536-2015 Ribe Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 536 Dato: September 2015 Oplag: 250 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-59-6

Læs mere

Supplerende vurdering for bro nr Stenstrupvej

Supplerende vurdering for bro nr Stenstrupvej Supplerende vurdering for bro nr. 21114 - Stenstrupvej Notat Elektrificering og opgradering Aarhus - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus Hobro

Elektrificering og opgradering Aarhus Hobro Natur og overfladevand Fagnotat vedr. hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Elektrificering og opgradering Aarhus Hobro Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Ole Riger Kusk Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere