Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse Dato Godkendt. Acadrenr. 6.august 2013 Forslag til godkendelse på Børn og Uddannelsesudvalgsmøde Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 6.august 2013 Aftalen betyder, at alle folkeskolens elever fra skoleåret 2014/2015 skal have flere timer og en mere varieret skoledag med blandt andet tidligere fremmedsprogsundervisning, flere timer i dansk og matematik, mere musik og ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen. Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Regeringen og KL har indgået en økonomisk aftale, på 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. årligt fra 2015 til finansiering af skolereformen. Sønderborg kommunes forventelige andel vil være 1.35 % - hvilket svarer til ca. 5,5 mio. årligt - i 2014 ca. 2,7 mio. Fra august 2014 Med aftalen vil regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative indføre et fagligt løft af folkeskolen ved at fremsætte et lovforslag, der indeholder følgende hovedelementer: Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Eleverne vil dog hvis de fravælger lektiehjælp kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse. Dette gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6.klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin Ny tid til understøttende undervisning. Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen. Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver (permanentgørelse og afgrænsning af skolestartforsøgene). En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af Fælles Mål med videre. Mål om fuld kompetencedækning i 2020: Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i. 1

2 Efter næste folketingsvalg Regeringen og de øvrige aftaleparter (Venstre og Dansk Folkeparti) vil desuden fremsætte et lovforslag med ikrafttræden straks efter næste folketingsvalg. Dette lovforslag indeholder følgende to hovedelementer: En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden. Der er formuleret følgende mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. Der er formuleret følgende indsatser: For at opfylde ovenstående tre mål er aftaleparterne enige om en reform af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Der er formuleret følgende resultatmål: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. De nationale test vil blive teknisk omlagt, så de kan anvendes af lærerne som et pædagogisk redskab til at vurdere elevernes kompetenceniveau og progression i forhold til på forhånd fastlagte faglige kriterier i dansk og matematik. I denne sammenhæng vil det bl.a. blive defineret ud fra faglige kriterier, hvornår en elev læser eller regner godt, og hvornår en elev hører til gruppen af de allerdygtigste. Det vil i kriteriebaseringen blive tilstræbt at fastlægge niveauer, der svarer til PISA s På kommuneniveau udvikles en kvalitetsrapport version 2.0, som kommunerne skal kunne udarbejde bl.a. på baggrund af et nyt ledelsesinformationsredskab. Det samlede dokumentationskrav bliver ikke større, men adgangen til eksisterende data saneres og målrettes brugerne. Der skal være fokus på målsætningsarbejde: Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever. Der skal skabes sammenhæng til dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål. Der er behov for at se børnenes læring fra 0-16 år i en sammenhæng. Dagtilbuddene skal stimulere børnenes lyst til at lære, og der skal være en mere glidende overgang mellem dagtilbud og folkeskole. Der skal være fokus på digital kompetence Digitale kompetencer og digital understøttelse af undervisningen skal i forbindelse med præciseringen af Fælles Mål tænkes ind i alle fag og understøttende undervisningsopgaver i folkeskolen. 2

3 Der skal være fokus på inklusion For at understøtte inklusionsindsatsen skal der i særlige tilfælde kunne gives dispensation til, at nogle klasser på en skole kan have en kortere skoledag mod til gengæld at have flere timer med to voksne i klassen i den fagopdelte undervisning, herunder dansk og matematik. Den længere og varierede skoledag vil også omfatte de segregerede specialundervisningstilbud. Elevinddragelse og elevdemokrati er en væsentlig faktor i den fremtidige skoleudvikling. Der skal være fokus på udskoling, uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelser Dette skal give kommunerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger af udskolingen. Der åbnes for, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for, og som ikke nødvendigvis er hverken praktisk eller kunstnerisk betonede fag. Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Det er ambitionen, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Der skal arbejdes mere systematisk med elevens uddannelsesparathed, herunder det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. Der kan etableres eliteklasser i idræt og talentklasser i musik. Der skal være fokus på det omgivende samfund. Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsindsatsen skal målrettes og fokuseres strategisk på de områder, hvor der er størst sammenhæng med folkeskolens mål og behov. Kompetenceudviklingsindsatsen skal derfor både understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020 og anvendes til understøttelse af øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen som fx anvendelse af it i undervisningen, klasseledelse, inklusion, dansk og matematik mv. Efteruddannelsesindsatsen skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter, og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv. Der gennemføres et nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling, som bl.a. skal indeholde redskaber i forhold til at lede, planlægge og organisere en skoledag, der ikke er styret af centralt fastsatte arbejdstidsregler. Nye arbejdstidsregler Endvidere vil der fra skoleåret 2014/ 15 gælde nye arbejdstidsregler på skoleområdet. De nye regler indebærer bl.a. En frigørelse fra bindinger på anvendelsen af lærernes arbejdstid. At anvendelsen af lærernes arbejdstid skal fastlægges af skolens ledelse. Målet for anvendelsen af lærernes arbejdstid skal være, hvad der bedst fremmer elevernes resultater. Præcisering/ afgrænsning. Der skal udarbejdes et forslag til implementering af skolereformen i Sønderborg kommune. Skolereformen og de nye arbejdstidsregler åbner for nye muligheder i designet af skoledagen. Skolereformen åbner for nye muligheder i designet af SFO og klub. Børn og Uddannelse ønsker dialog om og ejerskab til den nye skolereform. Desuden skal skolerne fra skoleåret 2013/14 implementere Kommunens Fremtidens Skole (Øget it, inklusion, Global House, linjetilbud, talenttilbud) Disse ligger dog fint i tråd med de kommende tiltag i skolereformen, hvilket kan skabe synergieffekt og et godt fundament. 3

4 Hovedelementerne i skolereformen er i nedenstående organiseret i temaer, som drøftes med skoleledelser, skolebestyrelser og politikere. Temaer: 1. Mål for eleverne 2. Elevernes kompetencer 3. Skolen og omverdenen 4. Undervisningens organisering 5. Samarbejder 6. Ledelse og videnarbejde 7. Arbejdstid / overenskomst 8. Økonomi Under temaerne drøftes bl.a. nedenstående emner. Se vedlagt bilag med flere emner der drøftes under temaerne. 1. Mål for eleverne, herunder bl.a. Målbaseret læring, Dokumentation/ evaluering, Levende elevplaner (digitale). 2. Elevernes Kompetence, herunder bl.a. Understøttende undervisning, Teamsamarbejde, Talenttilbud. 3. Skolen og omverdnen, herunder bl.a. Forældreinddragelse, Forpligtende samarbejde med musik og billedskoler, Inddragelse af idræts, kultur og foreningsliv. 4. Undervisningens organisering, herunder bl.a. Skoledagens form, Antal skoledage, Lektiecafe. Sfo/klub. 5. Samarbejde, herunder bl.a. Samarbejde med øvrige aktører (ungdomsskole m.v.), Fælles forberedelse, MED. 6. Ledelse og videnarbejde, herunder bl.a. Ledelse af skolereformen, Kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere, skolebestyrelser m.v. 7. Arbejdstid/ overenskomst, herunder bl.a. Overenskomstens muligheder, Antal arbejdsdage, Tilstedeværelse. 8. Økonomi, herunder bl.a. Administrationsgrundlag/ rammebetingelser, Finansieringsgab, Tildelingsmodel Formål. At implementering af ny skolereform opfylder målet om at alle elever lærer mere. At arbejdet med reformen sker i dialog med politikere, forældre, medarbejdere og elever. At reformen spiller sammen med indsatserne i den lokale Fremtidens Skole. Effekt/succeskriterium. At der pr. januar 2014 er udarbejdet et forslag til implementering af skolereformen til skoleåret 2014/15. 4

5 Projektorganisation: Styregruppe: Forvaltning, skoleledelse. Arbejdsgruppe: Interessenter på temamøder. (Skoleledelser, skolebestyrelser, politikere) Tids-/handleplan procesforløb. Dato Handling Ansvarlig 12.juni styregruppemøde 17. juni styregruppemøde 20.juni styregruppemøde Input til kommissorium Input, justeringer til Kommissorium Kommissorium forelægges skolernes Dialog Gruppe til drøftelse og justering. 25.juni Møde med Kredsen DLF. EA 3. juli Møde med BUPL, FOA. EA 6. august Børn og Uddannelsesmøde kommissorium 14. august og 15.august Temadage skoleledelser. 21. august Styregruppemøde 28. august Orienteringsmøde /skoleledelser forelægges. De 8 temaer bearbejdes 4. september Styregruppemøde 10.september Fælles Rådgivende Organ Opfølgning på temadag med skoleledelserne. Planlægning af temamøde med skolebestyrelser og workshop for Byråd. Orientering / drøftelse som opfølgning på temadagene 14. og 15. aug. Orientering, drøftelse, dialog. JØ/EA/ /Styregruppe /skoleledere 18.september Midtvejsdialog med arbejdsgrupperne: /styregruppe Styregruppemøde Administrationsgrundlag, SFO/klub, Omgivende samfund, Understøttende undervisning. 24.september TR / AMR orientering / drøftelse / EA 2.oktober Skoleledelse 7. oktober Byrådet Skolereform workshop- orientering og drøftelse. KL / styregruppe 8.oktober Drøftelse af udarbejdede input fra arbejdsgrupperne: /Styregruppe Styregruppemøde Administrationsgrundlag, SFO/klub, Omgivende samfund, Understøttende undervisning. 11. oktober styregruppemøde Opfølgning 28.oktober Børn & Uddannelsesudvalgsmøde. Forslag forelægges. JØ/EA/ Oktober november Høring. /CS 4. november. TR/AMR Orientering EA/ 4.november Skolebestyrelser (stormøde) Orientering og dialog / styregruppen 27. november Børn & Uddannelsesudvalgsmøde. JØ/ EA/ 5

6 Januar 2014 Styregruppe Interessenter Forslag forelægges efter høring. Implementering af forslag drøftelse af proces. Eleverne, Organisationerne (medarbejderne), Ledelserne, Fælles Rådgivende Organ (forældre), Politikerne, Omgivende samfund, MED. Information (internt) Løbende information til skoleledelsen - Det er ledernes ansvar at holde bestyrelserne orienteret. Løbende information til øvrige ledergrupper i Børn og Uddannelse (Dagtilbud, Børn og Familie) Processen følges på CMU samt ledermøderne. Information (eksternt) Kommissoriet lægges på hjemmesiden? Dialogmøder/stop-op-faser Der er mulighed for løbende korrektioner. Temamøder med, skoleledelserne,, skolebestyrelser, politikere. CMU møder. LMU møder via skoleledelserne. Andet Fra skolereformen: Aftaleparterne på Christiansborg er enige om, at folkeskolen efter denne styrkelse af det faglige niveau skal have ro til at fokusere på at få gennemført de mange nye og omfattende ændringer til en styrkelse af folkeskolens faglige niveau. Det betyder, at aftaleparterne i videst muligt omfang vil sikre, at folkeskolen får en pause fra større reformer, så den ikke fortsat år efter år bliver pålagt nye og omfattende regelændringer. 6

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere