Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel Referat af mødet i Direktørforum d. 25. juni kl Udsendt til: Medlemmer af Direktørforum: Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Chef for Sundhed og Trivsel, May-Britt Kullberg, Aarhus Kommune, Børn og Unge Driftschef Anna Marie Mikkelsen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse (beskæftigelsesforvaltningen) Praktiserende læge Jakob Ravn Praktiserende læge Anna Visby Lunde Praktiserende læge Lene Frisk Programchef for Lighed i Sundhed Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital Oversygeplejerske for Børn og Unge, Marie Rosbjerg, Aarhus Universitetshospital Dato Ref. Camilla Hauge Larsen Tel Sagsnr Side 1 Fælles sekretariat: Sundhedschef Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Chefkonsulent Hanne Linnemann, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fuldmægtig Camilla Hauge Larsen, Plan og afdelingssupport, Aarhus Universitetshospital Afbud: Socialchef Magrethe Vogt Thuesen, Samsø Kommune Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Direktør Jan Præstholm, Aarhus Kommune, Børn og Unge Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Vicedirektør Rikke Skou, Region Midtjylland Psykiatridirektør Gert Pilegaard, Region Midtjylland Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital Mødeleder: Anette

2 DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Direktørforum godkender dagsordenen Marie Rosbjerg, som overtager Claus Thomsens plads i Direktørforum, blev budt velkommen. Der endte med at være afbud fra samtlige direktører. 2. Opfølgning på Aarhus-klyngens arbejde med at forebygge ulighed i sundhed indenfor de 3 spor (overvægt/diabetes, rygning/kol og psykisk sårbarhed/angst) 2.a. Psykisk sårbarhed/angst mundtlig orientering ved Otto (kl ) Direktørforum orienteres mundtligt om status på arbejdsgruppens arbejde samt får mulighed for at stille spørgsmål og yde sparring til arbejdsgruppens medlemmer Status fra arbejdsgruppen vedrørende indsatser til psykisk sårbare unge over 18 år. På sidste møde i Direktørforum d. 16. marts 2018 aftalte vi, at afprøvningen af en fremskudt regional funktion i børne-og ungepsykiatrien skulle udgøre Aarhus klyngens indsats overfor psykisk sårbare unge under 18 år. Regionspsykiatrien har i samarbejde med Aarhus Kommune og øvrige kommuner udarbejdet en ansøgning om midler fra satspuljen til formålet. Ansøgningen er vedlagt som skriftlig orientering under punkt 4. Med hensyn til indsatser overfor psykisk sårbare unge over 18 år aftaltes, at nedsættes en arbejdsgruppe til at afdække mulighederne for at etablere tilbud i samarbejde med frivillige foreninger og ved hjælp af peer to peer metoden. Der er afholdt møde i arbejdsgruppen d. 31. maj Deltagere på mødet var: Lotte Henriksen, MSB, Lotte Fensbo, MBU, Gert Pilgaard, Region Midtjylland, Psykiatri, Otto Ohrt, Anna Visby Lunde, Anette Schouv Kjeldsen, Trine Kiil Naldal, Borger Design. Ansøgning til Bikuben fonden Bikuben fonden har annonceret et program til 30 mio. kr. til koncepter, der vægter samarbejde mellem aktører på kryds og tværs om at finde den bedst mulige løsning for håndtering af de problemer, unge på kanten har. De vægter koncepter, der søger at løse problemstillinger, der ikke kan løses af én part, men hvor løsningen skal findes sammen flere parter. Der er ansøgningsfrist 1. september På vegne af Aarhus-klyngen udarbejdes der en ansøgning. Vægtningen i ansøgningen vil være på at hjælpe de unge til livsmestring. Vi Side 2

3 kigger på målgruppen psykisk sårbare unge, der (endnu) ikke er blevet syge af at være sårbare. Det er en gruppe af unge, som ingen i systemet pt. hjælper deres problemer kvalificerer ikke til hjælp. Det er en gruppe unge, som i høj grad ses hos de praktiserende læger, da de unge ikke ved, hvor de ellers skal gå hen med deres problemer. Facilitering udarbejdelse af ansøgning Der har været dialog med Center for Innovation i Aarhus (CFIA) i form af Marie Herborg Krogh. Umiddelbart ser det ikke ud til, at de alene har kræfter til at facilitere et samskabelsessprint i august, så vi kan nå deadline i Bikuben fonden d. 1. september. Men Borgerdesign, Frivillighovedstaden og CFIA kan sammen facilitere et samskabelses set-up i august, hvor vi kommer frem til et koncept - naturligvis sammen med uddannelsesinstitutioner, forskning, foreninger og de unge selv. Der er tæt dialog med Frivillighovedstaden. De går aktivt ind i arbejdet. Det giver et interessant perspektiv på potentialet i det koncept, vi kommer frem til. Det giver kraft til vores ønske om, at det her problem primært skal løses i civilsamfundet og med det potentiale der er i frivilligt arbejde. Borger Design er i gang med at mobilisere frivillige foreninger. Repræsentanter fra syv foreninger, der arbejder med psykisk sårbare unge, har vist stor interesse. De har samlet sig i en fælles organisation de kalder Gråvejr i Ungdommen. Der er flere foreninger undervejs ind i samarbejdet. Der skal herefter tages kontakt til uddannelsesinstitutioner. Direktørforum tog orienteringen til efterretning. Vi vil med fordel kunne nå målgruppen via ungdomsuddannelserne, måske igennem velkomstarrangementer for de studerende. Der er derfor behov for at koordinere på tværs af uddannelsesinstitutionerne, så der kan etableres enkle indgange på tværs af institutionerne og for at sikre en vis ensartethed i tilbuddene. Både af hensyn til de unge selv, men også af hensyn til de alment praktiserende læger, så de ved, hvad de henviser dem til. Der kunne med fordel arbejdes på at indarbejde information om tilbuddet i app'en Aarhus Ung. 2.b. Overvægt/diabetes skriftlig orientering Direktørforum tager orienteringen til efterretning Til orientering vedhæftes Aarhus Kommunes udkast til diabeteshandleplan, som sendes til politisk behandling i Byrådet d. 22. august. Styregruppen for børn, unge og familier og Styregruppen for samarbejdet om den voksne Side 3

4 borger/patient har været inddraget i arbejdet. Direktørforum tog orienteringen til efterretning. Den videre udmøntning af de dele af handleplanen, der omfatter samarbejdet med AUH og almen praksis løftes ind i hhv. Aarhus-klyngen og KLU. Der er netop opslået en pulje på 14 mio. kr. under Sundhedsstyrelsen til at styrke indsatsen overfor sårligt sårbare patienter med type 2 diabetes. Puljen kan søges af kommuner, regioner og almen praksis. Der er ansøgningsfrist d. 3. september. Steno Diabetes Center Aarhus' midler må kun gå til supplerende behandling og hvis initiativerne, der afprøves, viser sig at have dokumenteret effekt, er SDCA forpligtet på at drive dem bagefter uden at få ekstra midler tildelt. Derfor er der på sigt en vis begrænsning i tilgængeligheden af midlerne. 2.c. Rygning/KOL skriftlig orientering Direktørforum tager orienteringen til efterretning På møde i Sundhedsstyregruppen (mellem region og kommuner) d. 23. maj godkendtes forslag om udbredelse af Storrygerprojektet fra Vest-klyngen til alle kommuner og hospitalsenheder. Det vil betyde, at VBA-metoden (spørge ind til motivation til rygestop) skal implementeres på hospitaler, i almen praksis og forskellige forvaltninger af kommunen. Samtidigt var der forslag om, at Region Midtjylland og de 19 kommuner vil deltage i partnerskabet Røgfri Fremtid. Forslagene bringes videre til drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget på møde før sommerferien. Hvis forslagene godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget, går de videre til politisk behandling i kommunerne og i regionsrådet efter sommerferien. Bilag: Aarhus Kommunes udkast til diabeteshandleplan Se under temadrøftelsen punkt Status vedr. arbejdet med ny sundhedsaftale - mundtlig orientering ved Kirstine og Anette (kl ) o Direktørforum tager orienteringen til efterretning Side 4

5 Orientering om: Status for den nye sundhedsaftale ovenpå det fælles politiske kick off møde mellem region og kommuner d. 12. juni 2018 Bilag: Foreløbig tids-og procesplan for udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale Til det politiske kick off møde d. 12. juni var der udsendt et udspil, hvor der bl.a. var forslag om 3 indsatsområder: Fælles investering i forebyggelse først med fokus på rygning Sammen om ældre borgere først med fokus på akutområdet Den nære psykiatri På baggrund af inputs fra kickoff mødet, behandles oplægget i Sundhedskoordinationsudvalget d. 27. juni. Derefter er der politiske drøftelser i kommunerne og i regionsrådet i august-september Den nye sundhedsaftale sendes i høring i januar-februar Et endeligt udkast til ny sundhedsaftale sendes til politisk behandling i byråd og regionsråd i maj-juni Internt i Aarhus Kommune afholdes der et fælles politisk udvalgsmøde d. 29. august med udvalgene for Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. 4. Skriftlig orientering Orientering om: o Direktørforum tager orienteringerne til efterretning Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Der er søgt om midler til 3 delprojekter: Delprojekt 1: Forebyggelse af angst og depression hos børn og unge Delprojekt 2: Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring Delprojekt 3: Henvisning for almen praksis 14 kommuner er med i ansøgningen. Aarhus Kommune indgår i delprojekt 1 sammen med følgende kommuner: Favrskov, Ikast-Brande, Odder, Samsø, Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommuner. Formålet med delprojekt 1 er at nedbringe antallet af børn og unge, der lider af angst og depression i de involverede kommuner i løbet af projektperioden. Dette sker via et fokus på den tidlige forebyggelse og opkvalificering af fagprofessionelle og forældre. Målgruppen er o børn og unge mellem 0 18 år med få eller flere samtidige, men kortere varende symptomer og tegn på angst eller depression. Side 5

6 o fagprofessionelle på skoler, daginstitutioner eller klubber o forældre til børn med symptomer på angst. Både forældre og fagprofessionelle spiller en afgørende rolle i alment forebyggende indsatser. Afhængigt af kommunens størrelse og personaler, vil psykologer, rådgivere, børnelæger, konsulenter og pædagoger indgå i de tværfaglige teams og i afprøvningen af den fremskudte funktion. Der er søgt om 49 mio. kr. til hele projektet. Midlerne er fordelt med ca. 1/3 til BUC og 2/3 til kommunerne. Der er søgt om til Aarhus Kommune. Udvidet projektbeskrivelse af delprojekt 1 er vedlagt til orientering. Ministeriet har endnu ikke svaret på ansøgningen. Aarhusklyngens tilbagemelding til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsgruppen på, hvordan vi har arbejdet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre inklusive tidsserie. "Forebyggelige indlæggelser blandt ældre" blev i 2017 udpeget af Sundhedskoordinationsudvalget som fælles fokusindikator og fortsætter med at være det i Klyngen bliver bedt om at afgive en tilsvarende status omkring november Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland vil indtil da undersøge, om det kan lade sig gøre at belyse mønstre og årsagssammenhænge i forebyggelige indlæggelser nærmere. Aarhus Universitetshospitals tilbagemelding på arbejdet i klyngen og internt på AUH med at reducere antallet af akutte indlæggelser. Tilbagemeldingen er sendt til den regionale arbejdsgruppe om Akut aktivitet i forbindelse med budget Psykiatriens Hus i Aarhus er under planlægning med forventet start d. 1. februar Huset bliver placeret på Marselisborg Centret i bygning 12 og 13 den nuværende hudklinik. Ombygningen planlægges at gå i gang primo september Visionen er at etablere Psykiatriens Hus i Aarhus med fremtidssikrede psykiatritilbud af høj kvalitet. Indsatserne skal understøtte borgers recoveryproces, sikre at borgerne kan få de bedste muligheder for at være hovedaktør i eget liv og samtidig understøtte at borgerne kan få så selvstændig en tilværelse som muligt. Et væsentligt mål er at udvikle og afprøve indsatser i mellemrummet. Der er ansat en fælles ledelse af Psykiatriens Hus i Aarhus bestående af 1 regional og 1 kommunal leder. De vil tiltræde august/september 2018 og indgå i den videre planlægning og udvikling af Psykiatriens Hus i Aarhus. Oprettelse af ny brobygger-funktion: 2 sagsbehandlere fra Center for Myndighed har siden 1. marts 2018 varetaget en brobyggerfunktion i AUH, Risskov. Formålet med funktion er at styrke samarbejdet og skabe bedre overgange mellem hjælp og behandling, samt understøtte sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade delpulje om kapacitetsudvidelse Der er søgt til 3 delprojektet, hvor det overordnede formål med alle 3 projekter er at styrke behandlingstilbuddet til alvorligt syge børn og unge med spiseforstyrrelse Side 6

7 og alvorligt syge unge og voksne med selvskadende adfærd. Fælles for alle projekterne er, at det er behandlingstilbud, som placerer sig i mellemrummet mellem ambulant behandling og indlæggelse. Projekt 1: Center for spiseforstyrrelse, BUC. Tværfaglig trinvis Behandling af Spiseforstyrrelse (TBS) en delvis videreførelse af centrale elementer i TUTprojektet. Målgruppen er børn og unge med alvorlig Anorexia Nervosa, som er i behandling i CfS (ambulant eller stationært) eller som i projektperioden henvises og tages i behandling i CfS. Projekt 2: Ungdomspsykiatrisk afsnit, BUC. Styrket tidlig indsats for unge med selvskade med henblik at forebygge en udvikling af langvarig svær og livstruende selvskade. Udvikling af et nyt intensivt ambulant behandlingsforløb. Målgruppen er Unge i alderen 14 18/21 år, som er i psykiatrisk behandling grundet selvskade, svær mistrivsel og mistanke om psykisk sygdom. Selvskaden vurderes at være comorbid tilstand til anden psykisk lidelse og selvskaden skal være af tilbagevendende karakter. Projekt 3: Afd. Q. Styrket indsats for unge voksne med svær selvskade, som har mistet retning og mening med livet og som er hyppigt indlagt: udvikling af et nyt intensivt ambulant behandlingsforløb. Målgruppen er unge (ofte år) med personlighedsforstyrrelse, hyppig svær livstruende selvskade og suicidaladfærd ofte med komorbid spiseforstyrrelse. Det er unge uden retning og mening med livet. De er meget ressourcetunge og i alvorlig risiko for kronificering. Ministeriet har bevilget kr. Hvoraf halvdelen går til Center for Spiseforstyrrelse og resten deles mellem BUC og Afd. Q. Bilag: Bilag 1: Satspuljeansøgning om midler til afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Bilag 2: Afrapportering fra Aarhusklyngen på samarbejdet om forebyggelige indlæggelser blandt ældre Bilag 3: Antal forebyggelige indlæggelser blandt ældre over tid fordelt på diagnosegruppe, Aarhus kommune Bilag 4: Tilbagemelding fra AUH på arbejdet med at reducere akutte indlæggelser til akutgruppen Bilag 5: Udkast til visionsoplæg for Psykiatriens Hus i Aarhus Bilag 4: Det er værd at bemærke, at antallet af akutte indlæggelser på AUH ikke er stigende, modsat hvad der er tilfældet på de andre hospitaler. Det til trods for at Aarhus Kommunes befolkningstal generelt og specifikt ift. de +65 årige er stigende. Side 7

8 Bilag 5: Psykiatriens Hus etableres pr. 1. februar 2019 og har sengepladser fra starten af. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvilke borgere, der er målgruppen for Psykiatriens Hus. MSO bringer det tilbage til styregruppen for Psykiatriens Hus, at Direktørforum ønsker at sætte det på dagsordenen til næste møde d. 1. oktober for at blive præsenteret for, hvilke borgere, tilbuddet skal henvende sig til og få en drøftelse af, hvad det kommer til at forandre i måden, vi i dag håndterer psykiatriske patienter på. Samtidig er det også en anledning til at styregruppen kan få sparring fra Direktørforum på planen for anvendelsen af Psykiatriens Hus. 5. Temadrøftelse: Ulighed i sundhed i Aarhus klyngen (kl ) Direktørforum tager oplægget om resultaterne fra Hvordan Har Du Det undersøgelsen 2017 til efterretning Direktørforum godkender anbefaling fra Forretningsudvalget om i efteråret 2018 at arbejde målrettet med hhv. målgrupperne borgere med lænderygsmerter og borgere med stress og depression Forsker Jes Bak Sørensen fra Defactum vil indlede temadrøftelsen med et oplæg om resultaterne fra sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? Oplægget tager afsæt i, hvordan resultaterne fra undersøgelsen ser ud i Region Midtjylland samt Samsø og Aarhus Kommuner fordelt på sogneniveau. Der er en betydelig ulighed i sundhed i Region Midtjylland. Det ses bl.a. i forhold til: Faldende uddannelsesniveau større sundhedsudfordringer Længere fra arbejdsmarkedet større sundhedsudfordringer Socialt svagere nærområde større sundhedsudfordringer Flere kroniske sygdomme større sundhedsudfordringer I oplægget angives hvilke sundhedsudfordringer, der med fordel kan arbejdes videre med i Aarhus-klyngen. Sundhedschef Otto Ohrt vil i forlængelse af oplægget fra Defactum perspektivere resultaterne fra sundhedsprofilundersøgelsen til Aarhus-klyngens arbejde med ulighed i sundhed, bl.a. via de 3 spor: Diabetes/overvægt KOL/rygning Angst/psykisk sårbarhed Forretningsudvalget i Direktørforum anbefaler i forlængelse heraf, at Aarhus-klyngens fokus i efteråret bliver på: Lænderygsmerter (muskel-skelet lidelser) Stress og depression Side 8

9 Anbefalingen er med henblik på at optimere samarbejdet på tværs af sektorerne og for at reducere sygefravær på arbejdsmarkedet og frafald på uddannelser. Bilag: Link til resultaterne fra "Hvordan har du det?" undersøgelserne for 2010, 2013 og 2017 på nationalt niveau og med mulighed for at fremsøge for Region Midtjylland: Vi skal bruge oplægget til at efterse, om vi har den rigtige prioritering af problemstillingerne og om Forretningsudvalgets valg af de tre temaer er de rigtige. Oplægget fra Jes sendes ud sammen med referatet. Regionen som helhed Overordnet set går det desværre den gale vej. Kun antallet af daglige rygere og alkoholforbruget er for nedadgående alt andet er stort set stigende. Region Midtjylland adskiller sig ikke nævneværdigt fra de andre regioner, men vi har ikke oplevet en stagnation i antallet af daglige rygere, som de andre regioner har. Aarhus klyngen Der må kun indsamles spørgeskemaer for halvdelen af befolkningen og derfor baserer tallene sig fra Samsø Kommune kun på 1300 spørgeskemaer sammenlignet med 8500 fra Aarhus. På tværs af regionen er svarprocenten ca. 63 %, hvoraf Aarhus har den næsthøjeste svarprocent i regionen. Aldersgruppen går fra + 16 årige til +99 årige. Man skal være opmærksom på, at der er tale om selvvurderinger, men hver score afspejler svar på flere spørgsmål. Samsø Kommunes ene sogn er kategoriseret som sociogeografisk område 4. For Aarhus Kommune gælder det, at Aarhus både har flere sogne i sociogeografisk område 1 og 4 og forholdsvis få sogne i sociogeografisk område 2 og 3 sammenlignet med regionsgennemsnittet. Aarhus Kommune er derfor "delt i to". Fordi befolkningen bor tæt i Aarhus, bor man også tæt op og ned ad borgere i andre sociogeografiske områder. Samsø har blandt alle kommuner opnået den største forbedring i antallet af daglige rygere, men lå også højt i udgangspunktet. Samsø Kommunes borgeres selvvurderede helbred er i bedring modsat andre kommuner, hvilket muligvis kan forklares ved et lavt stressniveau. Aarhus afviger kun fra regionsniveauet på de parametre, hvor Aarhus ligger bedre. Stressniveauet og antallet af depressioner er stigende i Aarhus. Fra beskæftigelsesforvaltningen blev det bemærket, at man her opererer med et "tur-retur begreb" for stress udløst af at befinde sig i beskæftigelsessystemet som sygemeldt og senere hen arbejdsløs. Social ulighed i sundhed regionsdata Faldende uddannelsesniveau, længere fra arbejdsmarkedet, socialt svagere nærområde og flere kroniske sygdomme = større sundhedsudfordringer Oversigt over Finn Diderichsens 12 determinanter for social ulighed i sundhed fra Sundhedsstyrelsen i De samme 12 determinanter gælder for både særligt socialt udsatte og mht. gradienten i social ulighed. Hvordan har du det? undersøgelserne siger mest om gradienten i ulighed i sundhed. Blandt folk udenfor arbejdsmarkedet er der dårligere sundhedsvaner, dårligere mental Side 9

10 sundhed osv. end befolkningsgennemsnittet. Dårlige sundhedsvaner og forekomsten af sygdom er korellerede, men i princippet kan tallene ikke sige noget om, hvad der kommer først om man får dårligere sundhedsvaner af at være syg, eller om man bliver syg af at have dårlige sundhedsvaner. Hvis man har én dårlig sundhedsvane, har man typisk også andre dårlige sundhedsvaner. På slide nr. 12 over målgrupper, indikerer den grønne farve, at målgruppen har det samme niveau, som resten af befolkningen. Gul er dårligere, orange er meget dårligere og rød er dårligst. Fra viden til handling Ideer til det videre arbejde med at omsætte vores viden til konkrete handlinger (slide nr. 13): Overvej hvilket niveau, der skal adresseres er det på strukturelt niveau, individniveau eller lokalniveau? Overvej om indsatserne skal tage fat i de bagvedliggende årsager, psykosociale belastninger eller nære årsager? Se også slide nr. 14 med Finn Diderichsen tolkning af, hvordan vores viden om de 12 determinanter kan omsættes til handling mht. sundhedsvaner, sårbarhed, sundhedsydelser og sundhedsvæsenet. Ift. anbefalingen om at etablere flere pakkeforløb Vi ved, at pakkeforløb er med til at forebygge social ulighed i behandling og udbyttet af behandlingen, fordi selve behandlingsforløbet og opfølgningen på behandlingen så i mindre grad afhænger af patientens egne ressourcer/sundhedskompetencer. Hvidovre Hospitals akutafdeling har fundet ud af, at 30 % af de patienter, der har et pakkeforløb er med i to eller flere pakkeforløb. Alligevel indretter vi vores sundhedsvæsen efter, at folk kun er en del af ét pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen har revideret de kommunale forebyggelsespakker. Det blev aftalt, at de nye forebyggelsespakker sættes på dagsordenen til et kommende møde i Direktørforum. Ift. anbefalingen om at styrke det lokale områdeansvar i det nære sundhedsvæsen og om at styrke almen praksis i de særligt udsatte områder Der er givet penge fra puljen til etablering af læge-og sundhedshuse til at etablere en flerlægepraksis i Gellerup (Sundhedscenter Vest). Vi skal arbejde på at skabe lokalt engagement i at forbedre sundheden på baggrund af sundhedsprofiler for de mest udsatte lokalområder. Internt i Aarhus Kommune kunne hver magistrat vurdere hvert enkelt lokalområde. På baggrund af den samlede vurdering kunne vi bedre differentiere indsatserne. Vi skal imidlertid huske, at højt alkoholforbrug falder lidt udenfor, eftersom det både er en problematik i sociogeografisk område 1 og 4. Vi skal måske i højere grad tilrettelægge temadrøftelserne på baggrund af udvalgte målgrupper i stedet for på baggrund af udvalgte diagnoser, så vi kommer til at arbejde mere med populationsansvaret. Beslutninger om det videre arbejde i Aarhus-klyngen Lænderygsmerter At vi på lænderyg-området afholder en viden workshop i slutningen af august med deltagelse af videnspersoner fra AUH, almen praksis og Aarhus Kommune (MSB og MSO) som forberedelse til temadrøftelsen i Direktørforum d. 19. november. Side 10

11 Mental sundhed At de to styregrupper forbereder indhold til en temadrøftelse om stress og depression i Direktørforum. Udgangspunktet for forberedelserne skal være forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge og reducere antallet af stressramte og depressive i Aarhus Kommune. Kan vi (psykologer, psykiatere og alment praktiserende læger m.fl.) blive endnu bedre til at differentiere i, hvem der har gavn af at blive sygemeldt og hvem der har bedre af at kunne fortsætte med at arbejde, om end på nedsat tid? At der skal forberedes en temadrøftelse om ensomhed til mødet i Direktørforum d. 1. oktober. Omdrejningspunktet skal være effekten af ensomhed på sundhed samt mulige indsatser for at forebygge/imødegå ensomhed. Aarhus Kommune (MSO) udarbejder et oplæg til form og indhold i temadrøftelsen, som i første omgang drøftes i Forretningsudvalget d. 11. september. Overvægt/diabetes At efterspørgslen fra de praktiserende læger om hvilke muligheder, der er i Folkesundhed Aarhus til overvægtige borgere drøftes på et kommende møde i KLU. At styregrupperne arbejder videre med at implementere de tværsektorielle elementer i Aarhus Kommunes diabeteshandleplan, når den er politisk vedtaget i august 2018 Rygning/KOL At Direktørforum orienteres om den politiske behandling af forslag om systematisk implementering af VBA-metoden (spørge ind til motivation til rygestop) på hospitaler, i almen praksis og forskellige forvaltninger af kommunen. På baggrund af samarbejdsaftalen bedes styregrupperne vurdere behovet for at følge op på sektorernes implementering og bidrage aktivt til at samarbejdet bliver velfungerende. De praktiserende læger foreslår, at de kommunale rygestoptilbud, som hospitalerne kan henvise til, ikke centraliseres, men afholdes decentralt. På den måde øger vi chancerne for at de henviste borgere tager imod tilbuddene. Fx kunne de praktiserende læger samle 10 patienter i et lokalområde og så få en kommunalt ansat rygestopkonsulent ud. At Voksenstyregruppen ikke arbejder yderligere med at forebygge ulighed i sundhed indenfor KOL, eftersom der allerede er flere nye tiltag på det område. Der er et stort regionalt Tele-KOL projekt og internt på AUH samler man KOL sengene i Lungemedicinsk afdeling, hvilket forventes at løfte kvaliteten i behandlingen og af patientforløbet. I stedet skal Voksenstyregrupperne følge resultaterne af de to tiltag. 6. Eventuelt/opsamling på indgåede aftaler/årshjul for emner til dagsordenen til kommende møder i Direktørforum (kl ) Side 11

12 Bilag: Årshjul 2018 for behandling af emner i Forretningsudvalget og Direktørforum I MBU er der efter Jan Præstholms fratrædelse ansat en konstitueret direktør frem til og med årsskiftet. Det afklares efter sommerferien, hvem der deltager i Direktørforum derfra. Årshjulet over emner i Forretningsudvalget og Direktørforum revideres på baggrund af aftalerne på dette møde og sendes ud sammen med referatet. Side 12

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 19. november kl. 15.00-17.00

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppens sammensætning Delt formandsskab og sekretariatsfunktion mellem region og kommuner:

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Udvalget for det nære sundhedsvæsen, 1. april 2019 Psykiatri- og socialudvalget, 23. april 2019 Sundhedsudvalget, 23. april 2019 Baggrund Aftaleparterne har i budgetforliget

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 16. marts kl. 13.15-15.15

Læs mere

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale 1. Mere sundhed i fællesskab Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som region, kommuner og praktiserende læger

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen vedtager årligt kvalitetsstander, der fastsætter kommunens serviceniveau. 1 2 Borgerrettet forebyggelse kan fx være: Tilbud om rygestop Kampagner Temaeftermiddage til ældre Indsatser med fokus på mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Forebyggelse på alkohol-

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Odder Kommune

Hvordan har du det? 2017 Odder Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Odder Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Hvordan? Sundhedsprofil for Odder Kommune Hvorfor? Fælles udfordring? Fælles løsning? Hvad? Om

Læs mere

Hvordan har du det? 2017

Hvordan har du det? 2017 #RMsundhedsprofil Hvordan har du det? 2017 Sundhedskoordinationsudvalget 4.4.18 Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen www.defactum.dk 1 Hvordan har du det? 2017 Hvordan har du det? er en del af en

Læs mere

Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis. Gældende fra altså ind over valgperioderne

Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis. Gældende fra altså ind over valgperioderne Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis Indført med Sundhedsloven 2007 Gældende fra 2019 2023 altså ind over valgperioderne Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)har lavet

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Hvad er mental sundhed?

Hvad er mental sundhed? Mental Sundhed Hvad er mental sundhed? Sundhedsstyrelse lægger sig i forlængelse af WHO s definition af mental sundhed som: en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Idé- og debatoplæg om den næste. sundhedsaftale

Idé- og debatoplæg om den næste. sundhedsaftale Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale Sundhedskoordinationsudvalget maj 2018 1. Mere sundhed i fællesskab Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 Sagsnr. i ESDH: 18/13734 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse.

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale Psykiatriens Hus i Aarhus Samarbejdsaftale Opdateret 12-06-2018 Samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Aarhus Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 6.05.2016 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Steffen Barstad Tlf.: 9611 4102 Referat fra

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred På baggrund af Sundhedsstyrelsens landsdækkende rapport Ældreprofilen 2019 har Socialdemokratiet

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere