Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Godkendelse af dagsorden 3 18 Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesplan Status FGU 8 21 Status på den regionale uddannelsespulje Udvikling på uddannelseshjælp Status på frikommuneforsøg på dagpengeområdet Kvalitetsrapport UU Forslag til mødekalender Gensidig orientering 21 2

3 17 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Indstilling at dagsordenen godkendes. Beslutning Godkendt. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 3

4 18 Arbejdsmarkedspolitik 2018 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i foråret 2018, at der skulle udarbejdes en politik for arbejdsmarkedsområdet. Der foreligger nu udkast til en arbejdsmarkedspolitik for Rebild Kommune. Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i foråret, at der skulle udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik for Rebild Kommune. Arbejdsmarkedspolitikken skal afløse det nuværende værdigrundlag, som det foregående Arbejdsmarkedsudvalg har udarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 14. august tre temaer, som skulle danne rammen for politikken. Der har i forbindelse med udarbejdelsen været igangsat en proces, hvor Arbejdsmarkedsudvalget,, direktør for og ledelsen i Jobcentret på seminar har arbejdet med at kvalificere indholdet i de tre temaer. Derudover blev det besluttet, at der skulle ske inddragelse af borgere der er tilknyttet jobcenteret. Der har derfor været gennemført fokusgruppeinterviews og interviews med enkeltpersoner, for gennem dialog at sikre et borgerperspektiv på Rebild Kommunes arbejdsmarkedspolitik. Der foreligger nu udkast til en arbejdsmarkedspolitik, der er formuleret omkring de tre udvalgte temaer: Investering i fremtiden Indsatsen skal koncentreres der hvor den gør størst forskel Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænsen Den videre proces efter behandlingen i Arbejdsmarkedsudvalget er, at politikken behandles i MEDudvalget, anmodes om at udarbejde et høringsvar og endeligt vil udkast til arbejdsmarkedspolitikken blive sendt i offentlig høring med høringsfrist den 11. december Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender udkastet til Arbejdsmarkedspolitikken for Rebild Kommune og sender udkastet i offentlig høring. 4

5 Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 97: Sendes i høring med den tilføjelse, at der skal være fokus på opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere, som er i arbejde. Forvaltningen indstiller, at Det lokale arbejdsmarkedsråd kommenterer politikken. Beslutning har drøftet politikken og anbefaler, at: der tilføjes en formulering om, at motivere til brancheskifte blandt de ledige at det tydeligere fremgår, at Rebild Kommune selv er kommunens største arbejdsplads og bør gå forrest i forhold til opkvalificering af sine medarbejdere at samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne fremhæves at kommunen understøtter oprettelse af lærepladser Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen Bilag Bilag til AMU, nov

6 19 Beskæftigelsesplan 2019 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 og sendt den til udtalelse i. Sagsfremstilling Jobcenter Rebild skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år samt opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i udfordringerne. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 25. september 2018, at fire af de udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål skulle lægges til grund for Rebild Kommunes beskæftigelsesplan for De fire beskæftigelsespolitiske mål er: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en beskæftigelsesplan for den lokale indsats i Rebild i Den tager udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål, en analyse af jobcenterets potentialer og udfordringer, samt input fra fællesseminaret mellem Arbejdsmarkedsudvalget og i september Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet d. 13. november behandlet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 og sendt den til udtalelse i med følgende bemærkning: Sendes til udtalelse med den tilføjelse, at de supplerende ministermål ikke fravælges men integreres under mål 1-4. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at drøfter og kommenterer udkast til Beskæftigelsesplan

7 Beslutning Rådet havde følgende kommentarer: side 18: Rådet bemærker, at der er mange, der modtager sygedagpenge og jobafklaringsforløb og anbefaler en prioritering af indsatsområdet samt en beskrivelse af strategien side 25: Der foreslås en omformulering af det sidste afsnit Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen Bilag Beskæftigelsesplan 2019 (udkast til AMU ) 7

8 20 Status FGU Sagsnr: A Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Rådet orienteres om den nye forberedende grunduddannelse målrettet de unge, der ikke går den direkte vej i ungdomsuddannelse efter grundskolen og processen omkring etablering af uddannelsen i Himmerland. Sagsfremstilling En bred kreds af Folketingets partier indgik den 13. oktober 2017 en aftale om en reform af de forberedende tilbud, der skal styrke indsatsen for de unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Et væsentligt element i aftalen er oprettelsen af den nye forberedende grunduddannelse, herefter FGU. Formålet med den nye FGU er, at gøre unge under 25 år som ikke går den direkte vej i ungdomsuddannelse efter grundskolen klar til uddannelse. Med den nye FGU skabes større gennemsigtighed for de unge. Uddannelsesforløbet kan vare op til 2 år. FGU-institutionerne bliver selvejende, statslige skoler. De tre himmerlandske Kommuner Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild er gået sammen om oprettelse af FGU Himmerland. Dette samarbejde er blevet godkendt af undervisningsministeriet. Der vil blive oprettet skoler i alle tre kommuner, men selve institutionen er placeret i Mariagerfjord. Rebilds lokale forhold nu og med den nye FGU Et af formålene med den nye FGU er at skabe større gennemsigtighed i de mange forberedende aktiviteter, som findes i dag. Det forberedende område i dag: Produktionsskole: tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse. Der udbydes 5 erhvervstemaer, f.eks. multihåndværker, som skal ruste den unge til at arbejde ufaglært efterfølgende. Udbydes på Produktionsskolen i Hobro samt AMU i Aalborg. EGU: 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Praktisk uddannelse ( læreplads ) og ugers undervisning f.eks. på AMU. Tilbuddet foregår på Rebild Produktionsskole. OBU: Ordblindeundervisning. Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes efter behov OBU fra Jobcentret (i samarbejde med Fokus) FVU: Forberedende voksenundervisning. 3 timers ugentlig undervisning, som forbereder den unge til optagelsesprøver eller til at fortsætte på AVU. Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes FVU i samarbejde med Fokus AVU: Almen voksenuddannelse. Udbydes af VUC De 3 fremadrettede FGU spor, som afløser ovenstående: Produktionsgrunduddannelse: Til de unge, der har en praktisk læringstilgang og evt. er uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisning. Dansk, matematik Og IT integreres i værkstedsundervisningen 8

9 Erhvervsgrunduddannelse: Til de unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og evt. efterfølgende erhvervsuddannelse. Virksomhedspraktik og skoleundervisning Almen grunduddannelse: Til de unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Almene fag og helhedsorienteret projektundervisning Etableringsproces De første elever forventes at starte på den nye FGU uddannelse i august Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning der visiterer de unge til uddannelsen. Processen omkring etableringen af FGU Himmerland er godt på vej. Der er udpeget en bestyrelse som har hovedansvaret for etableringen. FGU-bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer. 5 er udpeget af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, 2 er udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, 2 er udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 1 er udpeget fra erhvervsuddannelserne og 1 er udpeget af de faglige organisationer for medarbejderne. Herudover er der yderligere en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Fra Rebild Kommune er Peter Hansen, næstformand for arbejdsmarkedsudvalget og Thomas Simoni, som fælles kommunal repræsentant, godkendt som bestyrelsesmedlemmer I FGU Himmerland af Undervisningsministeriet. På bestyrelsesmøde den 19. november 2018 konstituerede bestyrelsen sig og Edin Hajder, formand for udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord kommune, blev valgt til formand og Ulf Bender, direktør for erhvervsskolerne i Aars, blev valgt som næstformand for bestyrelsen. De kommende store opgaver som bestyrelsen skal varetage er blandt andet ansættelse af institutionsleder, overdragelsesproces, antallet af kommende elever, beslutning om fysiske lokaliteter. Økonomi Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 9

10 21 Status på den regionale uddannelsespulje 2017 Sagsnr: Ø Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: I forbindelse med s behandling af Beskæftigelsesplan 2018, udtrykte rådet et ønske om at følge forbruget af Den Regionale Uddannelsespulje. På den baggrund gives her en kort status på forbruget af puljen i 2017, hvor regnskabet netop er gjort endeligt op. Sagsfremstilling Med Beskæftigelsesreformen blev der oprettet en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud om uddannelse fra første ledighedsdag. Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 80 pct. af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en særlig regional positivliste. De sidste 20 pct. af udgifterne finansieres af kommunerne selv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmelder årligt en ramme for puljen i de enkelte kommuner. I 2017 udgjorde puljen kr. for Rebild Kommune. Dertil kommer en tillægsbevilling på kr. Tillægsbevillingen skyldes at mindreforbruget på landsplan fra 2016 er blevet genudmeldt til anvendelse i perioden oktober 2017 til december I 2017 har Rebild udnyttet puljen fuldt ud og har således hjemtaget kr. Derudover blev der i 2017 anvendt ca kr. yderligere af tillægsbevillingen på kr. 34 ledige har i 2017 deltaget i uddannelser med finansiering fra den regionale uddannelsespulje. De primære uddannelsesområder var kørekort & godstransport (11) og IT kompetencer (8). Pr. medio maj 2018 er der anvendt ca. 50 % af midlerne for 2018, som udgøres af de resterende midler fra tillægsbevillingen samt den udmeldte pulje for 2018 på kr. Forvaltningen indstiller: 23. maj 2018, pkt. 13: Forvaltningen indstiller, at drøfter forbruget af den regionale uddannelsespulje., 23. maj 2018, pkt. 13: LAR kvitterer for viljen til at ville anvende puljen og støtter op om, at det er den rigtige vej at gå. Det er et vigtigt redskab i opgaven med at sikre den kvalificerede arbejdskraft. Udvalget besluttede at fortsætte drøftelsen omkring opkvalificering på næstkommende møde. 10

11 Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen deltog ikke i behandlingen Supplerende fremstilling På baggrund af beslutning på møde den 24. maj fortsættes drøftelserne omkring opkvalificering. Forvaltningen kan supplerende oplyse, at Rebild Kommunes andel af den regionale pulje er opbrugt. Økonomi Fremgår af sagsfremstillingen. Indstilling Forvaltningen indstiller, at rådet fortsætter drøftelserne omkring opkvalificering. Beslutning Drøftet. Rådet udtrykker tilfredshed med at puljen anvendes. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 11

12 22 Udvikling på uddannelseshjælp Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: besluttede på mødet 23. maj 2018 at få sat et punkt vedr. udviklingen på uddannelseshjælp på næste møde. Rådet får på den baggrund en gennemgang af udviklingen på området. Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede på seneste møde i forbindelse med drøftelse af kvartalsrapporten for UU, at drøfte udviklingen på uddannelseshjælp på det kommende møde. På den baggrund gennemgås status og udvikling på uddannelseshjælp i Rebild Kommune i sammenligning med resten af landet. Uddannelseshjælp blev indført som en del af kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 for at styrke det uddannelsesrettede fokus. Målgruppen er derfor unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I figuren herunder fremgår udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra 1. kvartal 2014 til 3. kvartal Kilde: Jobindsats.dk 12

13 Figuren viser, at Rebild fra midten af 2015 frem til midten af 2017 har oplevet et større fald i antallet på uddannelseshjælp sammenlignet med Nordjylland og hele landet. Herefter vendte tendensen og antallet steg igen frem til midten af 2018, hvor tendensen igen er faldende. Udviklingen afspejler i høj grad, at afgangen fra uddannelseshjælp sker omkring de årlige uddannelsesoptag. Hvor ovenstående udvikling viser udviklingen med udgangspunkt i 1. kvartal 2014, hvor ydelsen blev indført, viser nedenstående, hvor stor en del af befolkningen, som er på uddannelseshjælp. Kilde: Jobindsats.dk Figuren viser, at Rebild generelt har en lavere andel af befolkningen på uddannelseshjælp. Hvis Rebild havde samme andel som gennemsnittet for hele landet, ville det svare til 43 fuldstidspersoner mere i 3. kvartal Ovenstående er et udtryk for, hvor mange der løbende er på ydelsen Men det siger ikke noget om tilgang og afgange på uddannelseshjælp. Flowet på uddannelseshjælp viser, at der de seneste 12 måneder af startet 184 sager, mens der i samme periode er afsluttet 185 (egne tal). Det vidner om en relativt stor udskiftning i målgruppen. Det primære formål med oprettelsen af uddannelseshjælp, var at skærpe fokus på uddannelse som mål. I tabellen herunder ses andelen af afsluttede forløb på uddannelseshjælp, hvor den unge efter 6 måneder er i uddannelse. Tabellen er delt op efter om den unge er uddannelsesparat eller aktivitetsparat (unge visiteres i målgruppen uddannelsesparat, når de vurderes at kunne starte i uddannelse inden for et år - og aktivitetsparat, hvis de har særlige barrierer, som skal afhjælpes først). Område Uddannelsesparate Aktivitetsparate 13

14 Rebild 48,0 % 16,1 % Nordjylland 48,5 % 22,0 % Hele landet 44,9 % 21,8 % Kilde: Jobindsats.dk Det fremgår af tabellen, at Rebild ligger højere end landsgennemsnittet for de uddannelsesparate, men på niveau med gennemsnittet i regionen. For de aktivitetsparate ligger Rebild lavere end både regionen og hele landet. I tabellen herunder fremgår graden af aktivitet i uddannelseshjælpssagerne i 2018 fordelt på andel aktiveret i tilbud og andel, som kun har en mentor. Kilde: Jobindsats.dk Tabellen viser, at unge på uddannelseshjælp i Rebild i højere grad har været i tilbud i 2018 i forhold til gennemnsnittet i både regionen og hele landet. Det er især de uddnnelsesparate, som er mere aktive i Rebild. Samtidig anvendes der i højere grad mentor for de aktivitetsparate i Rebild. Det betyder samlet set, at både de uddannelsesparate og aktivitetsparate har et højere aktivitetsniveau end gennemsnittet for både regionen og hele landet. Beskæftigelsesministeren har i 2018 haft meget fokus på, at borgere på offentlig forsørgelse får de samtaler, de skal have. Nedenstående figur viser det gennemsnitlige antal samtaler for unge på uddannelseshjælp i august 2018 fordelt efter varighed på ydelsen. 14

15 Kilde: Jobindsats.dk Figuren viser, at der i Rebild generelt afholdes flere samtaler med unge på uddannelseshjælp end gennemsnittet både på landsplan og i regionen. Helt konkret svarer det til, at der er blevet afholdt ca. 70 samtaler mere med de unge, end hvis Rebild Kommune havde ligget på landsgennemsnittet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at drøfter orienteringen. Beslutning Drøftet. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 15

16 23 Status på frikommuneforsøg på dagpengeområdet Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det lokale arbejdsmarkedsråd har tidligere opfordret til at følge effekterne af muligheden for at flytte a-kassesamtalerne som følge af deltagelse i frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet. Rebild Kommune deltager i frikommuneforsøget på dagpengeområdet sammen med 8 af de øvrige nordjyske kommuner. Forsøgene blev startet op i 2. halvår 2017 og der kan således gøres foreløbig status på erfaringerne efter det første år. Sagsfremstilling I Rebild Kommune vedtog Arbejdsmarkedsuvalget at anvende mulighederne i frikommuneforsøget til at starte tre delforsøg på dagpengeområdet. Det første forsøg går på at første fællessamtale med a-kassen flyttes fra 1. til 2. måned, med henblik på at minimere afbud og øge kvaliteten. Det andet forsøg går på muligheden for at afholde tematiserede gruppesamtaler for at tilbyde ledige en målrettet og gruppebaseret samtaleform. Endelig var tanken bag det tredje forsøg at give mulighed for uddannelsesrettede samtaler, hvor fokus alene er på at understøtte uddannelsesvejen. I det følgende gives en kort status på forsøgene. Foreløbig vurdering af forsøgene A-kassesamtaler Generelt har jobcenteret ikke oplevet, at det har øget andelen af gennemførte samtaler med a-kasserne. Tværtimod er oplevelsen, at det for nogle af a-kasser har resulteret i flere samtaler, hvor de ikke deltager. Dog giver det for få andre mere mening og større kvalitet, at det ikke er pr. automatik, at a-kasserne deltager ved første samtale, men at der skal tages stilling til deltagelse. Samtidig giver det også et bedre grundlag for at drøfte A, B, C plan og den realistiske vej til job. Tallene viser dog, at der er sket en marginal stigning i a-kassernes deltagelse i fællessamtalerne på 2-3 %, hvis man sammenligner året op til forsøgets start, med det første år under forsøget. Til gengæld er der flere fællessamtaler, hvor den ledige fravælger a-kassernes deltagelse og tilsvarende færre, hvor a-kassen vælger ikke at deltage. Tallene dækker over både første, anden og tredje fællessamtale, da det ikke er muligt at trække tal for den første a-kassesamtale separat. Gruppesamtaler Frikommuneforsøget er udnyttet til at afholde gruppesamtaler for seniorer og sosu er og ligesom aktiviteter vedr. fx hjælp til CV fungerer som gruppesamtaler. Det giver god mening for medarbejderne og det opleves meget positivt, at samle målgrupper. Det giver noget andet, når de ledige har mulighed for at bruge hinanden og deres erfaringer. Tanken var også, at gruppesamtalerne skulle bruges til fx sæsonfyrede. De plejer at melde sig ledige dec/jan, men i 2018 kom de ikke. Samtidig er jobcenteret i planlægningsfasen omkring gruppesamtaler til akademikere og pædagogiske assistenter. Her vil der blive kigget 16

17 på at medtage jobordrer og se, om de kan besættes via gruppesamtalerne. Forsøget er foreløbig anvendt til at afholde 246 samtaler som gruppesamtaler. Uddannelsessamtaler Idet Jobcenter Rebild har været med i projekt Uddannelsesambassadør har uddannelsesfokus primært været på et individuelt niveau. Det afsluttes i starten af 2019, hvorfor der vil blive set på, hvordan uddannelsesfokus kan blive del af gruppesamtalerne. Rambøll står for den endelige evaluering af forsøgene på tværs af kommunerne, som skal afleveres i august Som en del af evalueringen inviteres a-kasserne til en workshop i foråret Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at drøfter orienteringen. Beslutning Drøftet. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 17

18 24 Kvalitetsrapport UU Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. På udvalgsmøde den 25. september orienterede forvaltningen om ny afrapporteringsmodel for UUs vejledningsindsats. Tidligere blev der årligt udarbejdet fire kvartalsrapporter, fremadrettet bliver der udarbejdet to årlige kvalitetsrapporter med fokus på temaer. Temaet for denne rapport er de unges uddannelsesvalg og opfølgning på kontakt til de unge mellem årige, som UU ikke havde statistik på ift. aktivitet om de var i job eller uddannelse eller havde brug for en vejledningsindsats. Ligeledes er der i rapporten en opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Rapporten fremsendes til orientering i Det lokale arbejdsmarkedsråd. Sagsfremstilling Der udarbejdes årligt to kvalitetsrapporter omkring UUs vejledningsindsats. Denne rapport indeholder resultatet af de unges søgning til ungdomsuddannelserne og resultatet af kontakten til de årige, som UU ikke havde viden om. Udover ovenstående er der ligeledes i rapporten en opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Unge og uddannelsesvalg Der er i 2018 en stigning i andelen af unge, der vil tage en erhvervsuddannelse, efter der i 2017 var et stort fald i andelen af kommunens unge, der søgte en erhvervsuddannelse. Således har 22.0% af de unge, der har søgt fra 9. eller 10. klasse, søgt en erhvervsuddannelse i 2018 mod kun 19,6% i Det skal dog nævnes, at der i både 2016 og 2015 har være en større søgning end i Kontakten til de årige I de tidligere udarbejdede kvartalsrapporter var der et stort antal unge, hvor der ikke var kendskab til deres aktivitet var de i job eller uddannelse eller havde de brug for en vejledningsindsats fra UU? Det blev besluttet at igangsætte en kortlægning og få identificeret de unge, der kunne have behov for en vejledningsindsats. Over sommeren har UU vejlederne telefonisk kontaktet 180 unge. 30 unge er det ikke lykkedes at få kontakt med, 15 unge var fraflyttet kommunen og alle øvrige unge var i gang med en aktivitet, enten i form af job eller uddannelse. En mindre gruppe, der har figurerer på UUs liste over unge der ikke var i gang med en aktivitet, var unge der var i ressourceforløb, i forløb under integrationsloven mm. og kendt af jobcenteret. En manglende underretning fra Undervisningsministeriet database har været årsag til, at de har figureret på UUs liste. Den samlede konklusion er, at de unge i Rebild Kommune er i gang og at der ikke er en gruppe af unge, der har et udækket behov for en vejledningsindsats. 18

19 Kontakt- og tilbudstid for de årige, der ikke følger uddannelsesplanen Alle unge mellem 15- og 17 år skal kontaktes inden 5 hverdage, hvis de afbryder deres ungdomsuddannelse og der skal indenfor 30 dage igangsættes en ny aktivitet. I perioden 1/ til 30/ er alle tidsfrister overholdt. Det drejer sig om i alt 27 unge mellem år. Indstilling 20. november 2018, pkt. 13: Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kvalitetsrapporten og sender sagen til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet. Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 101: Drøftet Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet. Uddannelsesråd Rebild, 20. november 2018, pkt. 13: Kvalitetsrapporten fra UU blev drøftet og taget til efterretning. Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutning Orientering taget til efterretning. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen Bilag Kvalitetsrapport for UU Rebild 19

20 25 Forslag til mødekalender 2019 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Forslag vedr. møderække for 2019 i det lokale arbejdsmarkedsråd fremsættes. Sagsfremstilling Forvaltningen foreslår følgende møderække i 2019: 13. februar maj september - fællesseminar 20. november 2019 Det foreslås igen i år, at det årlige fællesseminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice afholdes i september. Baggrunden herfor er, at det vil give mulighed for en nærmere drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan. I september forventes ministermålene at være kendt og kan på den baggrund blive inddraget i drøftelserne omkring indsatsområder og strategier. Det foreslås samtidig at eventuelle yderligere temaer til seminaret drøftes på mødet i maj. Dermed sikres at temaerne er aktuelle. Økonomi Ugiften til fællesseminaret kan afholdes af uforbrugte midler fra tidligere år. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det lokale Arbejdsmarkedsråd: godkender forslag til mødekalender for 2019 anbefaler overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at der afholdes fællesseminar den september 2019 Beslutning Godkendt som indstillet, dog ændres mødet i maj til den 22. maj under forudsætning af, at formanden kan. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen 20

21 26 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering. Sagsfremstilling Fast punkt på dagsorden, hvor rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Jobcentret orienterer om ugens tal (bilag vedlagt) Evaluering af fællesseminar med Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Forvaltningen indstiller, at rådet giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold og evaluerer fællesseminaret. Beslutning Der blev orienteret om temadag den 29. november 2018 rådet har fået invitationen samt at Marianne Reenberg fra Mekoprint er indtrådt i Rådet. Ugens tal blev drøftet. FOA ønskede, at drøfte regelforenklingen på beskæftigelsesområdet på kommende møde med særligt fokus implementering af ændringerne i Vitas. Herudover ønskedes en orientering om omfanget af direkte rekruttering. Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg deltog ikke i behandlingen Bilag Ugens tal

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars Møde slut: - Fraværende: Susanne Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 12 Godkendelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Referat Mødelokale K8, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 16:00 Fraværende: Peter Pilgaard Lars Lerup deltog ikke under behandlingen af punkt 7-8-9-10-11 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:10 Fraværende: Jesper F. Clausen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Godkendelse af dagsorden 3

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale K7, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18:00 Fraværende: Anders Norup, Peter Frisgaard og Maybritt Pedersen Øvrige deltagere: Bodil Gammelgaard

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Vordingborg Kommune. Vordingborg Uddannelsesråd. Dagsorden. Dato 9. oktober Tidspunkt

Vordingborg Kommune. Vordingborg Uddannelsesråd. Dagsorden. Dato 9. oktober Tidspunkt Vordingborg Kommune Dagsorden Dato 9. oktober 2013 Tidspunkt 08.00 10.30 Sted Fraværende Mødelokale Udsigten, Borger og Arbejdsmarked Marienbergvej 128, Vordingborg Afbud fra Niels Henriksen, Stina Løvgreen

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Dialogmøde mellem Norddjurs Beskæftigelsesråd og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 24. oktober 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:00

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 3 på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:15 Fraværende: Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Beskæftigelsesudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 23.09.2014, til 11.00 Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for 2015.... 2 3. Statistisk opfølgning

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 1 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en kvalitetsrapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne indeholder de samme

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:05 Fraværende: Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Beslutningsark. Uddannelsesråd Rebild

Beslutningsark. Uddannelsesråd Rebild Hop til beslutningsfelt med F11 Beslutningsark Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale K7, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18.00 Fraværende: Anders Norup, Peter Frisgaard og Maybritt

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a b Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Jobcentret vil fortsætte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere