Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær Christensen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten, 22. Gymnasieskolernes Lærerforening har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget juridisk konsulent Hanne Krag og direktør for GL Endre Scöes. Moderniseringsstyrelsen har udpeget specialkonsulent Sofie Plesner og fuldmægtig Tine Feldt Jessing. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 17. november 2011 i Moderniseringsstyrelsen, Frederiksholms Kanal 6, København.

2 2 Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet til klager at betale ,80 kr. med tillæg af procesrente fra voldgiftssagens anlæg. Indklagede har påstået frifindelse. Klagerens krav er godtgørelse for usaglig afskedigelse, jf. overenskomstens 22, stk. 10. Beløbet svarer til 4 måneders løn. Parterne har erklæret sig enige i, at kendelsen kan afsiges uden eller eventuelt med delvis gengivelse af sagens dokumenter, de afgivne forklaringer og parternes procedure. Sagens omstændigheder A blev af EUC Syd ansat tidsbegrænset fra 1. januar 2004 og var fra 1. august 2006 fuldtidsansat som underviser ved teknisk gymnasium i Aabenraa. Den 25. marts 2009 fik A en skriftlig advarsel for at have taget fysisk fat i en elev. Den 22. marts 2010 fik A en tjenstlig advarsel, hvori der anføres: På baggrund af vedlagte klage sag, beskrivelse af sagsforløb samt de efterfølgende elevreaktioner indskærpes overfor A at han skal tale i et ordentlig ikke stødende sprog. Det forventes endvidere at han arbejder loyalt for skolen og medvirker til at skabe ro omkring undervisningen i klassen. Såfremt dette ikke efterleves, vil det medføre afskedigelse. A fik samtidig ændret hovedtjenestested pr. 1. august 2010 fra Aabenraa til Tønder. Af et notat af 19. november 2010, udarbejdet af Birgitte Haase vedrørende en samtale med en elev, Bs, forældre fremgår:

3 3 Jeg har torsdag den haft en samtale med A omkring de tilkendegivelser, jeg har fået af elever og forældre vedrørende matematikundervisningen i 1. htx Tønder. Jeg har gjort A opmærksom på, at han skal tilpasse sit sprog til vores elever. At der er elever der føler sig talt nedværdigende til og at han er nødt til at forholde sig til dette og ændre det. Jeg har endvidere talt med A om, at der er elever som ikke kan følge med i matematikundervisningen. A gjorde mig opmærksom på, at spredningen i klassen er meget stor og det derfor er svært at tilgodese de allermest svage. Han tilbød i den forbindelse at give lektiehjælp til disse. Bs forældre, C og D, har i en klage over matematik til Bente Høyer den 1. december 2010 gengivet en , som oplyses at være sendt til Birgitte Haase den 19. november Det anføres i denne , at B adskillige gange har klaget til forældrene over matematikundervisningen, at der nogle gange er talt nedladende til ham, og at der også bliver råbt højt. Den 23. november 2010 havde A en samtale med eleven B og faderen D. Birgitte Haase spurgte i en af 23. november 2010 A til samtalen. A svarede samme dag bl.a.: Hej Birgitte Det viste sig jo, at det var lidt mere kompliceret end som så. Moderen havde lagt sig syg. Faderen kom i stedet for. Vi sad der fra kl.16 til Jo, vi kom frem til en fælles forståelse gående ud på, at hvis man mener, der er brug for ekstraundervisning, vil man henvende sig til dig. Noget helt andet er, at vi er nødt til at tage op, hvem der tager sig af ophidsede forældre, klager og den slags. I klagen af 1. december 2010 til Bente Høyer anførte Bs forældre om samtalen med A den 23. november bl.a.: Det var et møde der havde en varighed på 1½ time. Vi fik ikke noget som helt at vide om, hvordan det gik i de andre fag. Det eneste han ville vide var, hvad problemet var i matematik og det skulle skrives op. B sagde, at undervisningsniveauet var for højt på nogle punkter. Fik da at vide, at niveauet er højt på HTX Han sagde også, at man forventede, at ca. 1/3 ikke ville bestå matematik og det havde han affundet sig med, hvilket vi mener, er meget kritisabelt. D spurgte om han ikke kunne forklare det på andre måder, men der fandtes kun én måde at forklare det på og det var som det stod skrevet i bogen. Et eksempel er også, at hvis eleverne ikke forstår forklaringen første gang og må spørge igen og igen lyder svaret fra tavlen noget i retning af er du dum. Kan ikke huske det nøjagtige ordvalg (B er ikke hjemme så vi kan ikke spørge).

4 4 Efter at vi havde siddet i 1½ time uden at få noget som helst ud af mødet valgte vi at bryde mødet op idet vi følte, at vi ikke kom videre. Vi tror bestemt, at A er en dygtig lærer, men for pokker hvor er han snæversynet. Bente Høyer og Birgitte Haase afholdt efter den 1. december 2010 et møde med Bs forældre. B var ikke med til mødet. Den 4. december 2010 blev A indkaldt til tjenstlig samtale den 8.december Det var ikke oplyst, hvad samtalen skulle dreje sig om, men parterne drøftede klagen fra Bs forældre. A blev opsagt ved brev af 8. december I opsigelsen anføres bl.a.: Idet vi henviser til tjenstlig samtale mellem dig og rektor Bente Høyer samt afdelingschef Birgitte Haase, må vi desværre meddele dig, at du hermed opsiges med dit overenskomstmæssige varsel på 5 måneder til fratræden den 31. maj Begrundelsen for opsigelsen er at du på trods af tjenstlig advarsel af 22. marts 2010 fortsat har et upassende sprogbrug og en upassende omgang med eleverne. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af A, Torben Leth, Birgitte Haase og Bente Høyer. A har om mødet med B og hans far den 23. november 2010 forklaret bl.a., at han ikke har sagt til nogen af eleverne, at nogle kunne dumpe. På mødetidspunktet kendte han ikke til forældrenes e- mail til Birgitte Haase forud for mødet. B og faderen sagde, at B havde svært ved matematik. Det var han ikke enig i, så han stillede B en opgave, og den kunne han godt klare. B og faderen skændtes under mødet med hinanden, om B lavede for lidt, og om Bs løsning af opgaven var rigtig. Mødet sluttede med, at han gav B et tilbud om lektiehjælp. Han har aldrig kaldt B for dum eller lignende. Han har nogle gange råbt højt, hvis det har været nødvendigt for at trænge igennem i klassen.

5 5 Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Det må efter bevisførelsen, sammenholdt med formuleringen af opsigelsen af 8. december 2010, lægges til grund, at baggrunden for opsigelsen var, at rektor Bente Høyer mente, at A havde haft upassende sprogbrug og upassende omgang over for eleven B, og at der efter samtalen herom med A ikke var tegn på, at han ville forbedre sin adfærd. Der er ikke af B personligt afgivet hverken skriftlig eller mundtlig forklaring om As sprogbrug og adfærd over for ham. Henset hertil og til referaterne og forklaringen om As møde med B og hans far, findes det ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at A havde optrådt på en måde, der sammenholdt med de tidligere advarsler kunne begrunde en opsigelse af ham. Opmanden finder derfor, at A har krav på godtgørelse, jf. overenskomstens 22, stk. 10. Henset til sagens omstændigheder og As anciennitet fastsættes godtgørelsen til kr. svarende til knap 3 måneders løn inkl. pension. T h i b e s t e m m e s EUC Syd skal til A betale kr. med tillæg af procesrente fra voldgiftssagens anlæg. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 21. november 2011 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere