Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform"

Transkript

1 Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på Herfølge Skole minutters pause 6. Præsentation af den nye skoledag på Herfølge Skole 7. Præsentation af juniorklubben i vores SFO 8. Spørgsmål

2 Folkeskolereform 3 klare mål for folkeskolens udvikling Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem for professionel viden og praksis.

3 Folkeskolereform For at opfylde disse tre mål er reformen af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

4 Folkeskolereform Resultatmål Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

5 Folkeskolereform Videoklip fra Youtube Agnete Matematik i udskolingen Matematik i indskolingen Åben Skole

6 Folkeskolereform Der fastlægges et minimumstimetal pa hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et a r på: 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse.

7 Folkeskolereform Fag Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

8 Folkeskolereform Nye fag m.m. Håndværk og design Madkundskab Faglig fordybelse og lektiehjælp Understøttende undervisning Engelsk i 1.klasse Tysk i 5.klasse Afgangsprøve i idræt

9 Folkeskolereform Mål med den længere skoledag Målet om at styrke elevernes læring og dermed folkeskolens faglige niveau skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Mere varieret og spændende undervisning Undervisning, der er tættere på virkeligheden Mere bevægelse ind i skoledagen Innovation og entreprenørskab Social arv skal ikke have betydning Bedre udskoling og brobygning til ungdomsuddannelserne At klæde eleverne på til at tage uddannelse og få arbejde At klæde eleverne på til den globaliserede verden Hele skoledagen er undervisning Lærerne skal være mere sammen med eleverne Lærernes arbejde med undervisningsopgaven foregår i et samarbejde Samarbejdet lettes af, at lærerne er på arbejdspladsen

10 Folkeskolereform Idræt, motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.

11 Folkeskolereform Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.

12 Folkeskolereform Elevinddragelse Elevinddragelse, elevdemokrati og elev til elev aktiviteter er en væsentlig faktor i den fremtidige skoleudvikling.

13 Folkeskolereform Forældresamarbejde Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Derfor præciseres det i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil fx kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen.

14 Folkeskolereform Faglig fordybelse og lektiehjælp Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke elever og de fagligt svage elever.

15 Folkeskolereform Holddannelse Reglen om, at eleverne skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden (50 pct.-reglen), ophæves for klassetrin. Der kan holddannes på baggrund af den løbende evaluering af elevernes faglige niveau, det kan tidligst kan ske efter skoleårets begyndelse, og der skal jævnligt (forstået som mindst hver måned) foretages en konkret pædagogisk begrundet vurdering af brugen af holddannelse på baggrund af fagligt niveau.

16 Kommunal proces Arbejdsgrupper og styregruppearbejde i september oktober 2013 Køge Kommunes 10 væsentlige mål

17

18 Proces på Herfølge Skole Grundlag: reformtekst og kommunale beslutninger Arbejdsgrupper bestående af lærere og SFO-personale har arbejdet fra Kommisorier

19 Den nye skoledag på Herfølge Skole Pause i 10 minutter

20 Den nye skoledag på Herfølge Skole -arbejdsgrupper 1. Fleksibel planlægning og holddannelse 2. Pausekultur 3. Projektorienteret undervisning 4. Elevinddragelse 5. Læring, motion og bevægelse 6. Understøttende undervisning 7. En styrket udskoling med et lokalt præg

21 Den nye skoledag på Herfølge Skole 1. Fleksibelt skema og holddannelse Skoleåret består af 6 planlægningsperioder. Der kommer nye skemaer seks gange årligt Uge 33-41: 9 uger Uge 43-51: 9 uger Uge 2-7: 6 uger Uge 9-13: 5 uger Uge 15-20: 6 uger Uge 21-26: 6 uger Al undervisning og alle aktiviteter tager udgangspunkt i Fælles Mål og læringsmål. En skoledag på Herfølge Skole skal bestå af følgende elementer: Fagfaglige elementer (dansk, matematik, engelsk osv) Holdundervisning på tværs af klasserne i teamet og med udgangspunkt i fagligt niveau. Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer. Understøttende undervisning. Faglig fordybelse og lektiehjælp. Læsebånd. 20% projektorienteret undervisning, set som en årsnorm (kan både være hele dage og en del af den almindelige undervisning)

22 Den nye skoledag på Herfølge Skole To eksempler på en ny skoledag

23 Den nye skoledag på Herfølge Skole 2. Pausekultur Skoledagen er bygget op om tre moduler; Kl. 8-11: Kl : Kl. 12-: Læringsaktiviteter med én indlagt pause på 15 min. Pause med spisning og aktivitetstilbud, der ikke er undervisning. Læringsaktiviteter Der er ingen klokke der ringer. Medarbejderne holder på skift pause og teamene planlægger på skift aktiviteterne for eleverne i pauserne. Der opsættes en infoskærm ved bhkl (er i SFOcafèen) og en ved den gamle hovedindgang. Der vil være to stillerum et for indskolingen og et for mellemtrinnet.

24 Den nye skoledag på Herfølge Skole 3. Projektorienteret undervisning Projektorienteret undervisning skal indgå i 20% af undervisningen og planlægningen skal foregå i hver af de 6 perioder. Der skal tænkes tværfagligt. Projektorienteret undervisning er en problemorienteret måde at arbejde på, der understøtter fordybelse, tværfaglighed, variation og virkelighedsnær undervisning. Projektorienteret undervisning indeholder: -Læringsmål -En problemformulering -Et starttidspunkt og sluttidspunkt -Et produkt -En evaluering Lærerens/pædagogens rolle bliver overvejende af inspirerende, vejledende og koordinerende art. Innovation, iværksætteri og entreprenørskab vil på sigt blive en del af projektorienteret undervisning igangsat af de 6 medarbejdere, der skal på den pædagogiske innovationsuddannelse i efteråret 2014.

25 Den nye skoledag på Herfølge Skole 4. Elevinddragelse og forældreinddragelse Læringssamtale (tidligere kaldet elevsamtale) Der skal afvikles 6 læringssamtaler med hver elev en i hver af de 6 planlægningsperioder i løbet af skoleåret Udgangspunktet for læringssamtalerne er samme skema* for alle elever, da det skaber kontinuitet for elever og medarbejdere Kontaktpersonen har ansvaret for gennemførelse af samtalen mens koordination af indsatser foregår i teamet. Læringssamtalen varer 15 min og skal foregå i et uforstyrret miljø. Læringssamtalen skal indeholde teamets indsatser for eleven, samt dennes egne ønsker om udvikling. Aftalerne skal indskrives i et dynamisk dokument, hvor de udvalgte indsatsområder beskrives kort. (dokument..intra) Dokumentet skal også kunne ses af forældrene. Kontaktpersonopgaverne skal fordeles ligeligt mellem teammedlemmerne. Kontaktpersoner kan være både lærere og pædagoger. Teamet vælger kontaktpersoner og fordeler eleverne. Herefter meldes fordelingen af elever og datoer for læringssamtaler ud til forældrene.

26 Den nye skoledag på Herfølge Skole Udviklingssamtale (tidligere kaldt skole-hjemsamtale) Der afholdes minimum 2 udviklingssamtaler med elev og forældre pr år. Disse lægges i november og primo april. Der kan lægges yderligere samtaler efter behov. Udviklingssamtalen skal tage udgangspunkt i nuværende konkrete standpunkt i alle fag, elevplanen og indsatser jævnfør de afholdte læringssamtaler. Testresultater i udvalgte fag skal indgå og bruges konkret til løft til næste niveau - uanset nuværende niveau. Elevplanen skal udkomme i forbindelse med udviklingssamtalen. Forældremøder Vi er ikke klar medbeslutninger til dette punkt endnu, men vi tænker dog, at der er behov for ny-tænkning af begrebet forældremøder.

27 Den nye skoledag på Herfølge Skole 5. Læring, motion og bevægelse Teamene er forpligtet til: At indtænke arbejdsgruppens idékatalog. Pædagogisk idræt i et omfang svarende til minimum 20 timer om året pr. årgang, planlagt og udført af pædagogerne i skolen. At alle fag har elementer af Embodied Learning (Kropslig forankret læring) dagligt i et til flere fag og svarende til 45 minutters bevægelse om dagen. (inkl. idræt og som et gennemsnit) At indgå i et samarbejde med idrætsforeningerne. At deltage i en landsdækkende kampagne indenfor motion og bevægelse. Der skal vælges mellem Get Moving, Aktiv rundt i Danmark, Sæt skolen i bevægelse.

28 Den nye skoledag på Herfølge Skole 6. Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse varetages primært af lærere. Forældre vil opfordres til tilmelding/afmelding i forhold til perioderne. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal lægges sidst på dagen med 1-2 timer pr gang alt efter omfang i teamet Lektiehjælp og faglig fordybelse består af fire hovedområder: 1. Turboforløb 2. Almindelig dagligdags lektiehjælp 3. Faglig træning 4. Faglige udfordringer

29 Den nye skoledag på Herfølge Skole Den understøttende undervisning derudover varetages primært af pædagoger. I den understøttende undervisning skal endvidere indgå: Aktiviteter som understøtter læringsmålene Understøttelse af klassefællesskabet Elementer der kan medvirke til at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Aktiviteter hvor eleverne lærer at koble teori og praksis. Læringssamtaler

30 Den nye skoledag på Herfølge Skole 7. En styrket udskoling Etablering af decideret linjer udskydes til skoleåret 2015/2016, da ledelsen vurderer at der er behov for et udviklingsår med forskellige tiltag: Udvidelse af valgfagsordningen så 7.-9.årgang og spec.kl.teamet har tre ugentlige timer. Der oprettes såvel humanistiske og naturfaglige valgfag. Valgfagene skal indeholde flerfaglige og tværfaglige elementer Valgfagene skal indeholder en international dimension, iværksætteri, innovation og entreprenørskab, science, arbejdskendskab, medier og kommunikation. Fire lærere og to pædagoger tager den pædagogiske innovationsuddannelse på UCC i efteråret I foråret 2015 tilrettelægger disse lærere og pædagoger to fælles uger for alle team, hvor alle arbejder med innovation, iværksætteri og entreprenørskab.

31 Valgfag 2014/15 Der udbydes følgende valgfag 7./8. årgang: Den internationale dimension og sprog Science Praktisk - træ, tegning og værktøj 9. årgang: Den internationale dimension og sprog Medier og kommunikation Matematik

32 Den nye skoledag på Herfølge Skole Spørgsmål

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere