Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE"

Transkript

1 Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1

2 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal i Folketinget har ønsket et fagligt løft af folkeskolen, med stadig større fokus på såvel elevernes faglige kompetencer og på elevernes trivsel, og med fastsatte mål for de resultater skolen skal levere. Som det fremgår af den politiske aftale som blev indgået i sommeren 2013, så er det nu målet med folkeskolens virksomhed, at 80% af eleverne skal være gode til at læse og at regne, at der skal blive flere af de dygtigst elever, at der skal blive færre af de fagligt svage elever, at eleverne skal trives bedre i skolen og vi skal for alvor arbejde på at modvirke konsekvensen af den negative sociale arv. De mål er vanskelige at være uenige i og derfor står vi overfor en kæmpe opgave, som vi kun kan løse i fællesskab. Byrådet i Esbjerg kommune har arbejdet med folkeskolereformen på baggrund af et omfattende materiale som 9 arbejdsgrupper bestående af ledere, lærere, pædagoger, forældre, frivillige og forvaltningen har udarbejdet. Det materiale er grundlaget for de politiske beslutninger, der nu er gældende for implementeringen af folkeskolereformen i Esbjerg kommune, som fremgår af dette hæfte. Samtidig er materialet lagt ud på Esbjerg kommunes hjemmeside til inspiration for personale, ledere og skolebestyrelser i det videre arbejde på skolerne. Det har især været vigtigt for Byrådet, at skolerne arbejder med en bred faglig indgang til elevernes læring. Hvis folkeskolereformen skal lykkes, er det vigtigt at vi anvender alle de faglige kompetencer vi har til rådighed i folkeskolen. Lærere og pædagoger skal udnytte deres forskellige tilgange til elevernes læring, til at sikre, at alle elever bliver så dygtige, de kan. Vi har rigtig mange dygtige medarbejdere i folkeskolen, og når de løfter opgaven sammen, vil der for alvor kunne ske en forandring. Vi har - i Esbjergs skolevæsen - ca 1800 dygtige og kompetente medarbejdere. De skal anerkendes for det store arbejde de udfører - og altid har udført - i opgaven med at gøre eleverne så dygtige og livsduelige, de kan blive. Det er dem, der kan føre det politiske beslutningsgrundlag ud i livet - de er nøglen til at udvikle folkeskolen. Skolernes ledelse og skolebestyrelserne spiller en meget væsentlig rolle i forandringen af folkeskolen. De er det strategiske omdrejningspunkt, der skal sikre, at rammerne for forandringen af folkeskolen, er til stede. Der er brug for strategisk og pædagogisk ledelse, og der er brug for en skolebestyrelse, som medvirker til formulering af principper for en forandret folkeskole. Med de mange dygtige folk vi har i ledelserne og i bestyrelsene, er jeg sikker på, at skolerne er i stand til at løfte opgaven. Til slut vil jeg nævne eleverne. Det er dem det hele handler om. Det er dem, der skal blive så dygtige, de kan. Jeg er helt sikker på, at de også gerne vil være med i at forme den skole, de selv er en del af. Derfor skal vi huske dem, når arbejdet nu for alvor begynder ude på skolerne. Tag dem med i arbejdet. Lyt til dem og giv dem et medansvar. Jeg er sikker på, at de medvirke til at skabe en endnu bedre folkeskole. Rigtig god fornøjelse med det videre arbejde. Diana Mose Olsen Formand for Børn & Familieudvalget 2

3 Baggrund Den danske folkeskole skal fra august 2014 virke under en ny lov. Loven indeholder betydelige ændringer af såvel strukturel, organisatorisk og indholdsmæssig art. Ændringerne er så store, at forvaltningen i Esbjerg Kommune har valgt at nedsætte en række projektgrupper, som hver især havde til opgave at se på særligt udvalgte elementer fra loven. Der har været ni arbejdsgrupper med i alt ca. 120 deltagere fra forvaltningen, skoleledere, lærere, pædagoger og repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser. Formålet med projektet har været dels at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag og dels at sikre skolerne det bedst mulige udgangspunkt for implementering af folkeskolereformen og et godt afsæt for udviklingen af En ny folkeskole i Esbjerg Kommune, således at det kan indgå i planlægningen af skoleåret 2014/15. Der er derfor også udarbejdet to dokumenter med baggrund i det materiale arbejdsgrupperne har produceret. Dels nærværende dokument som er det politiske beslutningsgrundlag, og dels et idékatalog som er henvendt til skolernes implementering af reformen. Det er udgangspunktet for skolernes arbejde med Folkeskolereformen, at det skal implementeres på en sådan måde, at det blandt andet understøtter følgende kommunale politikker: Esbjerg Kommunes Børn & Unge politik Esbjerg Kommunes Viden strategi for naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Esbjerg Kommunes inklusionsstrategi. Udrulningen af folkeskolereformen i Esbjerg Kommune, tager udgangspunkt i den tænkning, at rammerne omkring det obligatoriske skoleforløb bør være så fleksible som muligt, med henblik på at give skolelederne og personalet mulighed for at tilrettelægge elevernes læring på en sådan måde, at det altid tager udgangspunkt i konkrete vurderinger af den enkelte elevs faglige og sociale behov. For at sikre de bedst mulige vilkår for elevernes læring og trivsel forudsættes personalet fulgt tæt af sparring og dialog med den nærmeste ledelse. Samlet set vil dette give de bedst mulige rammer for elevernes læring. 3

4 Udvalgte temaer fra reformen De ni udvalgte temaer er taget direkte ud af lovteksten. De er udvalgt, fordi de må anses, som godt dækkende for de forandringer, folkeskolen står over for i de kommende år. De er også godt dækkende i forhold til de tre klare nationale mål, som forligspartierne har lagt meget vægt på: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. For at sikre muligheden for at indfri disse mål, er der indført ændringer og iværksat særlige indsatser: En længere og mere varieret skoledag Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger. Med dette som udgangspunkt, følger hermed en oversigt over de udvalgte temaer. Der tages strukturelt udgangspunkt i overskrifterne fra de ni arbejdsgrupper: 4

5 En længere og mere varieret skoledag Det er et vigtigt element i reformen, at skoledagen skal være længere, men at det skal være en varieret skoledag med varierende undervisnings- og læringsformer. Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til at arbejde med elevernes læring via flere fagdelte timer og via en ny tid til understøttende undervisning. Ændringen skal medvirke til at styrke elevernes faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel gennem differentierede, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer. En væsentlig hensigt med folkeskolereformen er, at vi ved en mere flerstrenget tilgang til læring, skal styrke elevens faglige og sociale kompetencer, ligesom vi grundlæggende skal blive langt bedre til at modvirke konsekvenserne af negativ social arv. Her fremstår et systematisk samarbejde mellem lærere og pædagoger som et helt centralt element i reformen. Skolerne er forpligtet til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang til eleven gennem en bedre udnyttelse af faggruppernes forskellige kompetencer, og dermed fuldt ud udnytte såvel lærernes som pædagogernes kompetencer og løsningstilgange til at skabe dels et mere sammenhængende læringsmiljø, og samtidig skabe bedre sammenhæng i overgange til SFO og klubtilbud. 5

6 Understøttende undervisning Hensigten med den understøttende undervisning, er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og give eleverne lejlighed til, i højere grad end i dag, at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser, herunder gennem en højere grad af kobling af teori og praksis og undervisning, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der opleves relevante og interessante af eleverne. Der lægges desuden i loven op til, at kommunen/skolen kan beslutte at konvertere tid fra den understøttende undervisning til undervisningstimer i fagene. Den understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og andet personale med andre relevante kvalifikationer. Byrådet har besluttet, at: Skolerne organiserer sig således, at der er sammenfald/ tæt (team)samarbejde mellem det personale der varetager undervisningen i den fagdelte undervisning og i den understøttende undervisning Der altid er tydelige faglige mål for den understøttende undervisning Skolerne fuldt ud udnytter forskellige personalegruppers tilgang til læring og trivsel Skolerne sikrer, at der i videst muligt omfang, er såvel lærere som pædagoger tilknyttet alle årgange Skolerne fokuserer på aktiviteternes indhold, og lader dét være styrende for bemandingen af tiden i den understøttende undervisning, dog med det udgangspunkt, at forskellige faggrupper er forudsætningen for en helhedsorienteret tilgang til elevernes læring. 6

7 Lektiehjælp Tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Skolerne skal således også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, fx ved inkorporering af fysiske aktiviteter. Forældrene kan, dag for dag, vælge om deres barn skal deltage i lektiehjælpen. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, fx ved inkorporering af fysiske aktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal uden særskilt betaling fra forældrene, tilbyde de elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, plads i skolens skolefritidsordning, eller i et andet relevant fritidstilbud i de pågældende timer. Byrådet har besluttet, at: Idet der er tale om, at tiden til lektiehjælp har et klart fagligt fokus, skal lektiehjælp og faglig fordybelse bemandes med personale med undervisningskompetence. Skolebestyrelsen skal vedtage principper for lektielæsning og faglig fordybelse. 7

8 Fra undervisning til læring Alle elever skal lære mere. Dette er et afgørende formål med reformen, men det er understreget, at skolen i langt højere grad skal have fokus på elevernes læring og i mindre grad på undervisningen. Det er undervisningens effekt, skolen skal interessere sig for. Dette fokusskifte anses nok for den største ændring og den største udfordring for skolen. I skolen har man forholdt sig til hvad man underviser i og hvor mange timer man bruger, men ikke i tilstrækkelig grad hvilken effekt, det har på den enkelte elev. Når det er effekten af undervisningen eller nærmere bestemt elevernes læring - der bliver det centrale, stiller det i høj grad andre krav til måden skolerne fremover skal styres på. Der skal fra politiker til skolechef over skoleleder til lærer være fokus på, om børnene lærer det de har potentiale til, og ikke længere om de har modtaget et bestemt antal undervisningslektioner. Der er i reformen opstillet 4 konkrete resultatmål som kommunerne er forpligtet til at overholde: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning og matematik, skal falde år for år Elevernes trivsel skal øges. Frem for at styringen bliver et spørgsmål om procesmæssige mål, skal målstyringen mere være et spørgsmål om de faglige, pædagogiske og trivselsmæssige mål forstået som effekt ingen proces uden et resultat, og der skal fremover stilles krav til resultatet. Byrådet har besluttet, at: Skolernes faglige resultater skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport Skolerne dokumenterer deres arbejde med målbeskrivelser og feed-back i forbindelse med kvalitetsrapporten I skoleåret 2014/2015 udarbejdes en base-line for skolernes resultater, som efterfølgende vil anvendes som udgangspunkt for beskrivelse af skolernes progression Byrådet i løbet af 2014 skal vedtage resultatmål for folkeskolerne i Esbjerg Kommune. 8

9 Den åbne skole Med folkeskolereformen skal skolen åbne sig - og det skal ske begge veje: Vi skal have virkeligheden ind i skolen og vi skal have skolens elever ud i virkeligheden. Her ligger kirke, idræt-, kultur- og foreningsliv lige for. Åbningen af skolen skal ses i forhold til, at reformen har til hensigt at give et fagligt løft af såvel de dygtigste som de svageste elever, samtidig med at tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes. Samarbejdet i Den åbne skole skal virke understøttende for folkeskolens formål og fag, men det skal også medvirke til at fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet. I forhold til kommunens videre arbejde med den åbne skole, er det vigtigt at der er en fælles kommunal platform, som skolerne er forpligtet af, men også at der er mulighed for, at den åbne skole tilpasses den kontekst den enkelte skole er i. Det er væsentligt at understrege, at det påhviler skolens leder at sikre, at personer der ikke er ansat ved det kommunale skolevæsen, kun kan varetage undervisning i skolens fag og obligatoriske emner i et begrænset omfang, og at skolens leder er ansvarlig for, at vedkommende har de rette kvalifikationer til at varetage de pågældende undervisningsopgaver. Byrådet har besluttet, at: Der skal udarbejdes en kommunal strategi, der bl.a. indbefatter, at alle skoler skal udarbejde sin egen strategi for skolens arbejde med Den åbne skole. I den kommunale strategi skal indgå en klart formuleret og forpligtende forventning til samarbejde mellem erhvervslivet og skolerne om den åbne skole. Den mulighed for forældrebetalt undervisning i skoletiden, jfr. 33 stk. 9 som loven lægger op til, tages i anvendelse fra starten af skoleåret 2014/2015 med den præcisering, at: Skolelederen skal i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til, at den enkelte elev opfylder sin undervisningsforpligtelse ved at deltage i musikundervisning i den lokale Kulturskole i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen skal vedtage principper for området. Kulturskolens undervisning skal støtte op om de fastsatte mål for faget. 9

10 Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne Den relative store andel af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, har været væsentlig for reformforslagets tilblivelse. Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse i fremtiden, og folkeskolens opgave er i den sammenhæng væsentlig. Folkeskolen skal give eleverne bedre forudsætninger så gennemførelsesandelen kommer op på 95 %. 10

11 Valgfag og udskolingsforløb med tonede linier For at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger og øge deres motivation fremrykkes valgfag fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal, og valgfag gøres samtidig obligatorisk. Der åbnes endvidere for, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for, og som ikke nødvendigvis er hverken praktisk eller kunstnerisk betonede fag. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af valgfag, hvilket til sammen vil give kommunerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger af udskolingen. Det kommer fremover udtrykkeligt til at fremgå af loven, at alle valgfag er 1-årige med undtagelse af håndværk og design og madkundskab, der bliver 2-årige samt tysk og fransk, der vil være 3-årige. Endelig ændres den nuværende obligatoriske projektopgave i 9. klasse, så der fremover stilles krav om, at valgfag, der ikke indgår i prøverækken, men som eleven undervises i, skal indgå i projektopgaven. Samarbejdet mellem UU grundskolen, 10. kl, Ungdomsskolen og ungdoms-uddannelserne er vigtigt at sikre. Der skal sættes særligt fokus på uddannelses-parathedsvurdering, forældresamarbejde og tilmelding til ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt at fokusere på de kendte problemfelter, der er i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelserne. Hands on er et eksempel på det gode samarbejde. Med udgangspunkt i de erfaringer der er gjort i forbindelse med Da Vinci linien på Blåbjerggårdskolen og elitesportsklasserne på Vestervangskolen (pr. 1. august 2014 VITAskolen), skal der arbejdes videre med at undersøge fordele og ulemper ved at give forældrene mulighed for at vælge overbygningsskole med udgangspunkt i særlige klasser eller tonede linier. Byrådet har besluttet, at: Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at afdække muligheden for at etablere tonede linier i udskolingen. Arbejdsgruppen skal have deltagere fra forvaltningen, skolernes ledelse, ELF, BUPL, UU, FRO og ungdomsuddannelserne. Skolechefen er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal senest komme med anbefalinger til Børn & Familieudvalget. Der kan ansøges om mulighed for at oprette nye valgfag, når der foreligger en procedurebeskrivelse fra Undervisningsministeriet. Nye valgfag skal godkendes af Børn & Familieudvalget. Muligheden for oprettelse af nye valgfag, stilles i bero indtil der er taget politisk stilling til muligheden for at oprette tonede linjer i udskolingen. Det nuværende tilbud om eliteidrætsklasser opretholdes i sin nuværende form. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle interessenter, UU, grundskole, Ungdomsskolen 10.klassecentret og ungdomsuddannelserne. Gruppen skal afdække problematikkerne i forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder også komme med forslag til hvordan det sikres, at endnu flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Lederen af UU er formand for arbejdsgruppen. 11

12 12 Udvikling af praksis og kompetenceudvikling

13 Som følge af reformforslagets stærke fokus på faglig forbedring, lægges der vægt på undervisningspersonalets kompetencer. Det er formuleret som et klart mål i loven, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere med undervisningskompetence svarende til linjefag. Kompetenceudviklingen skal målrettes mod, der hvor den vil have størst effekt i forhold til folkeskolens mål og behov. Det vil med andre ord sige, at den både skal rette sig mod fag, men også mod generelle kompetencer som anvendelse af IT i undervisningen, klasserumsledelse og inklusion. Det er dog intentionen med reformen, først og fremmest at sikre, at samtlige lærere har fuld undervisningskompetence i Det vil også være dét de afsatte beløb til kompetenceudvikling (1,4 mio i 2014 og 2,8 mio i årene fremover) vil tage sigte på. Det vil efter forslaget fortsat være læreren, der har den generelle undervisningskompetence. Lærerne kan varetage alle folkeskolens opgaver i relation til både de fagopdelte timer og tiden til understøttende undervisning. Dette kan ske i samarbejde med andre medarbejdergrupper som fx pædagoger eller medarbejdere med andre relevante kompetencer for elevernes faglige udvikling. Lærerne skal endvidere sikre sammenhæng i undervisningen i forhold til de faglige mål for folkeskolens fag og emner. På alle klassetrin skal pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer kunne inddrages i undervisningen i en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. De vil fx kunne supplere og støtte læreren i de fagopdelte timer og vil kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne. Der vil i sidste tilfælde være tale om opgaver, som ikke i samme omfang kræver lærerens professionskompetence. Pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer tillægges ikke undervisningskompetence under udførelsen af disse opgaver. Som led i forslaget om en længere og mere varieret skoledag og regelforenklingen med større frihed til kommuner og skoler, tildeles pædagoger undervisningskompetence i overensstemmelse med erfaringerne fra forsøgene med skolestart. Derved får lærere og pædagoger mulighed for i et samarbejde at forestå undervisningen fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Samarbejdet forudsætter en fælles planlægning af undervisningens indhold og varetagelse. Den fælles planlægning kan danne baggrund for en ordning, hvor de to personalegrupper ud over at kunne forestå undervisningen sammen, også i et vist omfang kan undervise alene i såvel børnehaveklasse som klasse dette dog underlagt de grænser der er opstillet i lovens 29 a og 30. Det forudsættes, at det undervisende personale løser afgrænsede opgaver inden for deres kompetence og de pågældendes kvalifikationer i øvrigt. Byrådet har besluttet, at: Skoleafdelingen vil frem til gennemføre en afdækning af skoleledernes, lærernes og pædagogernes kompetencer set i relation til folkeskolereformen Der udarbejdes på baggrund af ovenstående afdækning, en systematisk, strategisk plan for kompetenceudvikling Såfremt skolelederen ønsker at tage muligheden for at tildele pædagoger undervisningskompetence i brug, skal skolebestyrelsen vedtage principper herfor. Disse principper skal drøftes i skolens MED-udvalg inden den vedtages af skolebestyrelsen. 13

14 Samarbejde herunder andre organiseringer i kraft af regelforenklinger Reformforslaget lægger op til regelforenklinger. Kommunerne skal have større frihed til at tilrettelægge arbejdet i den lokale skole. Fremover skal skolen i højere grad styres efter mål og i mindre grad efter regler og procedurer. 14

15 I det følgende nævnes en række forhold, som der skal tages stilling til enten på de enkelte skoler eller på kommunalt niveau: Timetal Der bliver fremover et minimumtimetal for den samlede skoletid på hvert klassetrin og et minimumstal for den samlede fagdelte undervisning. Den resterende skoletid udgør den understøttende undervisning inkl. elevernes pausetid. Der vil ikke fremover være et minimumstimetal for det enkelte fag. Det gælder dog ikke dansk, matematik og historie. For disse tre fag er der fastsat et minimumstimetal på hvert klassetrin. Der fastsættes fortsat vejledende timetal for de øvrige fag på hvert klassetrin. På baggrund af ovenstående opfordres kommunerne til at fastsætte et kommunalt niveau for timetildeling. Det skal her bemærkes, at fælles mål for fagene er opstillet med baggrund i det vejledende timetal, og at der i bemærkningerne i loven tages udgangspunkt i, at det er skolens leder som fastsætter timetallet for de enkelte fag inden for kommunalbestyrelsens rammer og reglerne om minimumstimetal. Det skal imidlertid overvejes, om der med fordel kan fastsættes et kommunalt minimumstimetal pr. år svarende til det vejledende timetal. Det vil give skolens leder mulighed for, at justere timetallet pr. fag inden for det vejledende timetal, mens tidsforbruget pr. år skal svare til det vejledende timetal. Nogle få af kommunens skoler arbejder i dag med 60 minutters lektioner, mens hovedparten af skolerne har lektionslængder af 45 minutters eller 90 minutters varighed. Såfremt der skal gives mulighed for, at denne praksis skal fortsættes, skal Undervisningsministeriet godkende, at man på visse årgange fastsætter timetal i dansk, matematik og historie der ligger under det vejledende timetal. Det er Skoleafdelingens vurdering, at dette ikke vil være realistisk på nuværende tidspunkt at få en sådan dispensation. Byrådet har besluttet, at: Skolerne skal overholde det vejledende timetal på årsbasis, men med frihed inden for reglerne om minimumstimetal Skolebestyrelserne skal vedtage lokale retningslinjer for tildeling af timer til de enkelte årgange. Holddannelse Holddannelsesreglerne er ændret således, at reglen om, at eleverne skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden (50 pct.-reglen), er ophævet for klassetrin. Der er tilføjet en bestemmelse om, at eleverne på klassetrin i væsentligt omfang skal undervises med udgangspunkt i deres stamklasse. Derudover suppleres reglerne for brug af holddannelse på klassetrin med krav om, at der jævnligt skal foretages en konkret pædagogisk begrundet vurdering af brugen af holddannelse på baggrund af fagligt niveau i forhold til undervisningen af både klassen som sådan og den enkelte elev. Dette gøres for at sikre, at der ikke gives adgang til permanent niveaudeling, og at der løbende tages stilling til brugen af holddannelse. Reglerne for klassetrin udvides til også at omfatte 7. klassetrin, så alle klassetrin i udskolingen vil være omfattet af de samme regler. Byrådet har besluttet, at: Skolebestyrelsen skal vedtage principper for holddannelse. 15

16 Pædagogisk råd Pædagogisk råd er rådgivende over for skolens leder, og består af samtlige medarbejdere der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Som led i gennemførelsen af regelforenklinger med større frihed til kommunerne foreslås det, at bestemmelsen om dannelse af pædagogisk råd ophæves, så det bliver frivilligt for kommuner og skoler, om der skal dannes pædagogisk råd. Medarbejderinddragelsen på skolerne kan ske på mange andre måder end gennem et pædagogisk råd, og det bliver fremover op til kommunerne og den enkelte skole at tilrettelægge medarbejderinddragelsen på den mest hensigtsmæssige måde efter lokale ønsker og behov. Samarbejdet mellem en skoles ledelse og medarbejderne tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes MED-aftale, og her fremhæves forpligtelsen til at inddrage medarbejderne i drøftelser om skolens udvikling. Der ses også på flere skoler, at man i stigende grad arbejder med Social Kapital i den måde man tilrettelægger og gennemfører sit samarbejde på. Samtidig vil vi, med principperne om den åbne skole, få flere og flere medarbejdere ind på skolen, som af strukturelle og praktiske årsager ikke vil kunne være en del af et fast pædagogisk råd. Det skal på baggrund af ovenstående overvejes, hvorvidt Pædagogisk Råd er det rette som det forum der rådgiver skolens leder i skolens pædagogiske forhold. Byrådet har besluttet, at: De enkelte skolers MED-udvalg drøfter de mest hensigtsmæssige dialogfora med udgangspunkt i, at skolen ikke har et pædagogisk råd. 16

17 Kontakt-/klasselærer Enhver klasse skal fortsat have en klasselærer, men skolerne skal selv fastsætte organiseringen af opgaven, herunder om den er delt ud til flere af klassens lærere eller pædagoger. Uanset organiseringen skal klasselærerfunktionen understøtte, alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det er endvidere et mål med klasselærerfunktionen at understøtte arbejdet med trivsel i klassen, arbejdet med inklusion og arbejdet med at bryde den sociale arv. Klassens sociale liv er et overordnet begreb for klasselærerens funktion, og relationen mellem lærer og elev er vigtig. Hyppig og nær kontakt til eleven omkring faglige- og trivselsmål samt evaluering og feedback er centrale funktioner for klasse-/kontaktlæreren. Med udgangspunkt i reformens stærke fokus på elevernes faglige resultater, vil klasselæreren også være central i forhold til opfølgning på elevernes læringsmål. Byrådet har besluttet, at: Skolerne organiserer sig med klasse-/kontaktlærer så det er tilpasset lokale behov og forhold Skolelederne redegør i Kvalitetsrapporten for hvordan den lokale udmøntning af klasse-/kontaktlærer ordning understøtter målsætningen om, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. 17

18 18

19 Den videre proces Det er nu snart et år siden et bredt flertal i Folketinget indgik aftale om en reform af folkeskolen. Dermed sluttede en årelang periode med - til tider - højlydte drøftelser af den retning skolen skulle bevæge sig i. Et flertal af vores folkevalgte politikere traf beslutning om hvilken retning folkeskolen skal bevæge sig i, og siden dengang har rigtig mange mennesker været med til at komme med forslag til, hvordan rammerne for folkeskolen skal udfyldes i Esbjerg Kommune. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem der har bidraget til den proces. Ude på skolerne er alle i fuld gang med at gøre klar til første dag efter sommerferien, hvor ca elever vender tilbage fra sommerferien - spændte på hvordan det er at gå på en skole med en længere og mere varieret skoledag. Jeg er helt sikker på at alle ansatte på skolerne og skolebestyrelserne vil gøre deres yderste for, at folkeskolereformen nu omsættes til en hverdag, som kan sikre vores elever den bedst mulige start på livet, fordi alle børn har krav på, at blive så dygtige, de kan. En reform gennemfører imidlertid ikke sig selv, og derfor vil der de kommende år være en række kommunale initiativer, der har som mål at støtte op om de udfordringer personale og ledere nu står overfor. Der iværksættes allerede d. 8. august 2014 et kursusforløb for samtlige medarbejdere, der sætter fokus på nogle af reformens centrale elementer. Ligeledes er der afsat væsentlige ressourcer på at opfylde kravet om, at 95% af lærerne har undervisningskompetence i Endelig er der nedsat en central styregruppe, der skal følge op løbende på behov for kompetenceudvikling, sådan at personalet føler sig klædt på til de opgaver der skal løses. Jeg vil de kommende år glæde mig til samarbejdet med alle parter om at udvikle en folkeskole som fortsat gør en forskel i elevernes liv. Skolereformen i Esbjerg Kommune har sin egen hjemmeside med bl.a. et idékatalog der opdateres løbende - se meget mere om reformen på skolereform.esbjergkommune.dk Henrik Schou Skolechef 19

20 ENNYFOLKESKOLE I ESBJERG KOMMUNE o+s

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere