Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale , Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Knud Holt Nielsen (KHN) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Susanne Vork (SV) Samantha Tøt Roorda (STR) Rådgiver HR: Mask Brask Andersen (MBP) Referent: Bettina Houlberg (BH) A-siden/ledere (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Afbud: Steen Weisner (SW) LSU-møde kl. 11:00-12:00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på LSU-mødet den 2. marts 2018 Bilag: Referat fra LSU-møde den 2. marts 2018 Punkter til drøftelse eller beslutning: 3. Personalepolitik 3.1. Arbejdstidsregler Motivering: Ønske om revision af regler og retningslinjer fra 2015 Bilag:Eftersendes 3.2. Status lønforhandlinger Motivering: Drøftelse af forhandlingsnormer 2018 samt evt. justeringer af kriterier og proces for 2019 Bilag: Lønforhandlinger_kriterier 3.3. MUS og temaer Motivering: Drøftelse af fællestemaer i ACA Bilag: Nuværende MUS temaer i ACA Orienteringspunkter: 4. Økonomi 4.1. ØR 1 budget 2018 Note til bilag: Der er tale om meget små ændringer i forhold til primo budgettet Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

2 ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2017 Bilag: ACA ØR Side 2/2 Meddelelsespunkter: 5. Planlagte møder i 2. halvår 2018: 14. september og 30. november Eventuelt: Formand Ivy Kirkelund Næstformand

3 ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat Dato:23. marts 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl :00 Mødested: Aarhus lokale , Emdrup lokale 011 Side 1/4 Deltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Knud Holt Nielsen (KHN) Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) Torben Sommer (TS) Samantha Tøt Roorda (STR) Morten Jacobsen (MJ) Suppleant A-siden/ledere (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver HR: Mads B. Andersen Referent: Bettina Houlberg Gæst pkt. 7: Heine H. Esbersen Afbud: Susanne Vork (SV) Del 1. Konstituerende møde kl :30 1. Sammensætning a. Medlemmer Nye medlemmer er Samantha Tøt Roorda og Susanne Vork b. Formand, næstformand: OJ er formand og IK fortsætter som næstformand indtil videre. 2. Forretningsorden IK pointerede vigtigheden af at huske at tilbyde kursus til medlemmerne af LSU, som det fremgår af forretningsordenen afsnit 17. stk. 2. Det blev aftalt at undersøge, hvilke værktøjer, der er tale om i afsnit 13, inden det revurderes om afsnittet skal slettes. OJ oplyste, at ledergruppen har drøftet antallet af deltagere fra B-siden. Drøftelsen forventes taget op i LSU i inden næste valg, hvor det må drøftes, om B- siden eventuelt kan blive repræsenteret af færre medlemmer og derved måske blive mere agilt. BH sørger for at tilrette forretningsordenen i forhold til input fra mødet, herunder en fejlregistrering af Mads Brask Andersen under ledere i afsnit 3. Herefter betragtes forretningsordenen som godkendt. 3. Opgaver herunder årsplan Bilag: Årsplan LSU/LAMU Ingen kommentarer til årsplanen - dog vigtigt med løbende fokus på om udvalget lever op til forventningerne og de ønskede mål. 4. Planlagte møder i 2018, den 1. juni, den 14. september, den 30. november. Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

4 ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat Dato: 9.marts Eventuelt Intet til referat. Side 2/4 Del 2. Ordinært LSU-møde kl. 11:30-12:00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Eventuel opfølgning på LSU-mødet den 7. december 2017 Ingen bemærkninger til referatet fra den 7. december 2017 Punkter til drøftelse eller beslutning: Orienteringspunkter: 3. Lønforhandlinger Bilag: rundsendt forinden mødet om selve processen. OJ informerede om, at Universitetsledelsen har besluttet en ramme for lønforhandlingerne i 2018 på 0,7% af lønsummer, svarende til tusinde kr. OJ tilkendegav, at den som i tidligere forhandlinger forventes anvendt både til varige lønforbedringer og engangsvederlæg. Lønkriterier er fastlagt sidste år. MBA påpegede, at den nævnte lønsum ikke er grundbeløb og derfor vil være et andet, når det diskuteres rundt om forhandlingsbordet. Forhandlingsmøder vil blive arrangeret fra den 15. april og fremefter. MBA udsender materiale. MBB gjorde opmærksom på, at Arts HR ikke kunne love, at lønforbedringerne når at komme med juni-lønudbetalingerne. 4. Evaluering af MUS 2017 og eventuelle fælles temaer i 2018 OJ oplyste, at alle i ledergruppen har bekræftet, at MUS er gennemført med alle medarbejdere. Torben Sommer fra Bygningsservice gjorde i den forbindelse opmærksom på, at han ikke selv har været indkaldt til MUS siden OJ gjorde opmærksom på, at han straks ville følge op på denne information. Det blev diskuteret, hvorvidt opfølgning via AUHRA kunne være en løsning fremadrettet. Holdningen generelt var, at det vigtigste er, at MUS holdes, og at der samles op på tværs i afdelingerne mht. evt. fælles temaer og udfordringer. 5. Personalepolitik 5.1. Arbejdstidsregler OJ orienterede om processen, som blev startet op med ny personalepolitik for universitetet i 2016, hvor der efterfølgende blev nedsat en arbejdsgruppe i ACA, som skulle drøfte de lokale regler for arbejdstid. OJ pointerede, at der snarest vil blive udarbejdet og rundsendt et forslag. SW og OJ beklagede, at der er gået så lang tid og tilkendegav, at opgaven opprioriteres Kompetenceudvikling OJ gennemgik kort de fremsendte bilag og konstaterede at kompetenceudviklingsniveauet i ACA generelt har ligget på et tilfredsstillende niveau i Det blev drøftet, om der skulle formuleres særlige indsatsområder med hensyn til kompetenceudvikling i ACA, men der var enighed om, at afdelingerne selv arbejder videre med temaet i forhold til lokale behov.

5 ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat Dato: 9.marts Flytning af kommunikationsteamet i Emdrup OJ fortalte, at baggrunden for overvejelserne om at flytte af kommunikationsteamet tæt på instituttet er, at DPU har ønsket at styrke kommunikationsindsatsen og at et tættere samarbejde med kommunikationsmedarbejderne i ACA i hverdagen ses som en mulig vej til dette. KHN oplyste, at der er tilfredshed med inddragelsen af teamet i overvejelserne, men udtrykte bekymring for, at det kan opfattes således, at Kommunikation fremover mere løser opgaver for DPU end for andre. OJ bemærkede, at det ikke var tilfældet og tilføjede, at der heller ikke vil ske ændringer i det organisatoriske ophæng til ACA. OJ foreslog i øvrigt at tage temaet op på et kommende LSU møde mht. hvordan ACAs relationer til institutterne bør være. Genindførelse af frugtordning samt fysioterapi, som findes på DPU, blev diskuteret og KHN påpegede at ordningerne, set i lyset af den positive økonomiske situation i ACA, burde kunne tages op til revurdering og evt. ses som et tiltag forbindelse med projektet om reduktion af sygefravær i ACA. OJ følger op. Side 3/4 7. Økonomi 7.1. Foreløbigt regnskab 2017 Bilag: Notat om regnskab 2017 i ACA Heine Hundahl Esbersen (HHE) fra Arts/BSS Økonomi deltog under punktet. OJ informerede om, at regnskabet for 2017 viser et overskud på 3 mio. og påpegede, at der er en forventning om at ramme tættere på nul fremover. OJ oplyste øvrigt, at resultatet hænger sammen med, at ACA forsøger realisere sparekrav, når der opstår vakancer, så uansøgte afskedigelser undgås. HHE supplerede, at administrationen fortsat er underlagt krav til tilpasninger de kommende år. IK kommenterede, at B-siden undrer sig over overskuddets størrelse på 3 mio. for 2017, når der samtidig opleves et stort pres på medarbejderne. LNP gjorde opmærksom på, at mindreforbruget i Studier er under 2 %, hvilket efter LNP s mening er acceptabelt. Han forklarede, at en del af mindreforbruget skyldes, at Studier på grund af påtænkte afskedigelser på andre fakulteter blev pålagt en udsættelse på op til to måneder af besættelsen af seks ledige stillinger så sent på året (november), at de derved uforbrugte lønmidler ikke kunne disponeres til andre formål. LNP bemærkede iøvrigt, at alle ønsker om ansættelse af vikarer i Studier i løbet af året er imødekommet, og det samme er alle relevante ansøgninger om kompetenceudvikling. OJ oplyste, at ØR peger i retning af et mindre overskud - om end mere beskedent end i OJ gjorde ligeledes opmærksom på, at der fortsat er afsat et pænt beløb til kompetenceudvikling. Meddelelsespunkter: 8. Planlagte møder i 2018, den 1. juni, den 14. september, den 30. november. 9. Eventuelt: OJ opfordrede til at stille spørgsmål til Rektor under medarbejdermødet den 8. marts 2018

6 ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat Dato: 9.marts 2018 Side 4/4 Formand Ivy Kirkelund Næstformand

7 ARTS AARHUS UNIVERSITET Sagsfremstilling Dato: 31. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 1. juni 2018 Møde: Møde i LSU ACA Punktejer: Gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) x Emne Arbejdstidsregler i ACA Resumé Ønske om revision af regler og retningslinjer fra 2015 har foranlediget, at der i ACA blev nedsat en arbejdsgruppe i 2016 bestående af medlemmerne, Mads Brask Andersen, Leo Normann Pedersen, Ivy Kirkelund, Morten Jacobsen og Steen Weisner. Arbejdsgruppens opgave var at udarbejde udkast til et opdateret regelsæt, der både tog højde for forskellighederne i de enkelte funktionsområder og samtidig overholdte de øvre rammer for AU s overordnede personalepolitik. Indstilling Jeg beklager den meget sene fremstilling af oplægget, som jeg i givet fald vil have forståelse for ikke kan realitetsbehandles på mødet den 1.6. Arbejdsgruppen har ikke været forelagt forslaget. Der foreslås en indledende drøftelse. Sagsfremstilling Lige et par bemærkninger til forslaget, som er en revision af de nuværende regler, hvor der er lavet følgende overordnede ændringer: Hvor der findes regler på AU, er de fjernet i ACA-reglerne for at undgå eventuelle fortolkningsproblemer. Gælder dog ikke spørgsmålet om, hvilke personalegrupper, som er omfattet af flex-tidsordningen, hvor vi i ACA har en mere liberal fortolkning og har fuldmægtige og specialkonsulenter med i ordningen. Afsnittet om sygefravær er fjernet og tænkes at blive et selvstændigt regelsæt, som udarbejdes i forbindelse med projekt sund arbejdsplads. Der skal findes en overgangsløsning. Nogle redaktionelle ændringer. Der findes en rå-fil med synlige rettelser, hvis der er ønske om at tjekke ændringerne. Er dog rimelig uoverskuelig. Økonomiske konsekvenser Kommunikation Sagsbehandler Mads Brask Andersen og Involvering Arbejdsgruppe? Tidsfrist LSU-møde den 14. september Bilag Arbejdstid ACA- forslag til revision maj 2018

8 Retningslinjer for arbejdstid og fravær for ansatte ved ACA - kontor I ACA er der både stort fokus på brugerne opgavevaretagelsen og medarbejdernes arbejdsbelastning. Det er den nærmeste leders ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed. ACA ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og opgavevaretagelse på lang sigt. Nedenstående retningslinjer gælder generelt for ACA. Visse retningslinjer kan være forskellige mellem afdelinger og personalegrupper, men disse skal synliggøres. Nærmeste leder og den enkelte medarbejder kan lave individuelle aftaler inden for de mål og rammer, der er skitseret. De særlige aftaler må ikke medføre ringere forhold for medarbejderen, end de generelle aftaler og regler foreskriver 1. Ej heller må disse overtræde AU s regler indenfor området. Der bør være størst mulig åbenhed om særlige aftaler mellem ledere og medarbejdere. Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer og gældende overenskomster. AU-HR s medarbejder-abc for beskrivelse af de generelle forhold: Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vedledning (PAV): I tilfælde af tvivl eller afklarende spørgsmål kan ACA s partner i Arts HR kontaktes. 1. Arbejdstid, registrering og flex Mål: - Alle fuldtidsmedarbejderes arbejdstid tilstræbes at ligge indenfor 37 timer/uge. Dette gælder også specialkonsulenter og chefkonsulenter. - Bemanding skal sikres i ferier og ved sygdom og fravær. - Tidsregistrering skal kunne danne grundlag for eget flextidsregnskab. Registrering og opgørelse af tidsforbrug på opgaver og projekter skal ske efter behov i samarbejde med den nærmeste leder. - Afdelingen skal kunne overholde sine åbningstider og forpligtelser over for den øvrige del af AU. - Ved tilrettelæggelse af arbejdstid i form af faste mødetider tilstræbes, at vagtplaner aftales lokalt. Arbejdstiden kan efter behov tilrettelægges forskelligt for forskellige medarbejdergrupper, men skal være ens for hele medarbejdergruppen. Arbejdstiden skal være veldefineret for alle medarbejdere. Retningslinjer: - Medarbejdere skal gennem deres kalender angive møder, aftaler og planlagt fravær, og hvis man ikke er i stand til at svare mails i mindst en dag, angive fravær i autosvar. Der arbejdes med åben kalender. Der kan lokalt indgås aftale med nærmeste leder om andre løsninger for enkelte medarbejdergrupper

9 - Alle medarbejdere er omfattet af flextid, hvis ikke andet er aftalt. o Medarbejderen kan frit tilrettelægge sin arbejdstid inden for tidsrummet kl mandag til fredag ( flextiden ), dog med tilstedeværelse kl mandag til torsdag og 9 14 fredag ( fixtiden ), medmindre andet aftales med nærmeste leder. o Deltidsansatte aftaler fixtid med nærmeste leder. - Medarbejderen skal kunne dokumentere sit flexregnskab ifølge aftale med sin nærmeste leder. Der anvendes normalt et særligt skema for alle medarbejdere i samme afdeling. - Saldoen for flex må være maks. +37 timer og min. -15 timer medmindre andet aftales med nærmeste leder. - Det tilstræbes at arbejdsopgaver planlægges, så pålagt overoverarbejde så vidt muligt undgås eller minimeres. - Medarbejderen skal orientere sin nærmeste leder, når grænserne nærmer sig, såfremt der ikke allerede foreligger en aftale. - Den nærmeste leder skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid og opgaver. Afspadsering/afvikling af flextimer skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i forholdet 1:1 som enkelttimer/halve/hele fridage. Afspadsering i form af hele dage sker efter aftale med den nærmeste leder. - Faste dage og mødetider aftales med funktionschefen. Enkeltstående afvigelser fra den faste mødetid aftales forudgående med den nærmeste leder. - Pålagt overarbejde/merarbejde registreres og afregnes efter de almindelige takster for overarbejde. Tjenestemænd Gartnere 3F Kontorfunktionærer Laboranter Håndværkere AC Rengøring mv. 3F Vagtfunktionærer (Betjente) Overarbejde 50% 50% Nej Merarbejde Efter aftale Efter aftale 50% + efter aftale 2. Hjemmearbejde Mål: - ACA s medarbejdere udfører som hovedregel deres opgaver på arbejdspladsen. Kravet om tilstedeværelse har til formål at sikre tilgængeligheden i forhold til den enkelte medarbejder, at fastholde og udvikle samarbejdet med kollegaer og samarbejdspartnere samt at sikre medarbejderens kendskab til og føling med, hvad der foregår på arbejdspladsen. Retningslinjer: - Hjemmearbejde skal afvejes med vagtplan, bemanding samt andres behov for kontakt med medarbejderen. - Der kan som udgangspunkt ikke afholdes faste hjemmearbejdsdage, fx en fast ugedag - Den enkelte medarbejder kan undtagelsesvis afholde hele hjemmearbejdsdage eller vælge at arbejde uden for flextiden (fx tidlig morgen eller aften) med det formål at løse afgrænsede opgaver. Denne form for fravær fra arbejdspladsen aftales forud med nærmeste leder. 2

10 Retningslinjer: - Merarbejde, kan af funktionschefen efterfølgende godkendes som pålagt overarbejde. - Udført overarbejde kan efter ønske fra medarbejderen godkendes af den nærmeste leder til afspadsering. 3. ACA s interne mødeaktiviteter (herunder rejser) Mål: - Der tages hensyn til geografi og at eventuelle gener ved rejseaktivtet minimeres via hensigtsmæssig planlægning og ligeledes udnyttelse af rejsetiden. - Møder indkaldes så vidt muligt mindst en uge i forvejen og deltagelse på video benyttes så ofte som det findes muligt. Retningslinjer: - Deltagelse i sociale aktiviteter, efter normal arbejdstid, medregnes ikke som arbejdstid. - Såfremt rejsen starter fra egen bopæl (eller andet sted end arbejdsstedet), opgøres arbejdstiden fra medarbejderen tager af sted hjemmefra og til medarbejderen er hjemme igen. - Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter aftale med nærmeste leder arbejde længe de dage, de er udenbys, og afspadsere efterfølgende. 4. Efteruddannelse, kursusdeltagelse og konferencer, herunder rejser Mål: - ACA ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante kurser, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet. Retningslinjer: - - Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn 1 dag til eksamen (eksamensdagen) og 1 dag før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet. - Kursusdage, seminarer mv. tæller som udgangspunkt som normale arbejdsdage (op til 7,4 timer), dvs. neutralt i flextidsregnskabet. - Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid). - Ved rejse i egen bil benyttes statens takster for transportgodtgørelse (laveste km.-takst). Bemyndigelse til høj takst kan gives i særlige tilfælde), jf. AU s politik for kørsel i egen bil: - Medarbejdere i ACA er forpligtet til at overholde AU s rejsepolitik. Se i AU s politik for køb af rejser mv.: eregler/aus_rejsepolitik_revideret_maj_2017.pdf 3

11 5. Ferie mv. Mål: - Ferie planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem arbejdspladsens behov og medarbejderens ønsker. Opsparet ferie afvikles i ferieåret. Retningslinjer: - Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med nærmeste leder, så afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Fastlæggelse af hovedferien drøftes og aftales i afdelingen. - Medarbejderens ønsker om planlægning af hovedferie skal så vidt muligt fremsættes inden 1. februar i året for hovedferiens afholdelse og den nærmeste lederes svar på ferieønsker skal foreligge senest 15. februar. Senere fremført ønsker om planlægning eller ændring af hovedferie imødekommes, hvis afdelingens ferieplan tillader det. Lederens tilbagemelding om restferieønsker gives snares muligt og senest inden 14 dage. - Det tilstræbes fra begge sider, at planlagt og aftalt ferie ikke aflyses uden tungtvejende grunde. - Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle ferieår, og senest 15. februar, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det aktuelle ferieår. - Ferieafholdelse kan ikke påregnes, før det er aftalt med den nærmeste leder. - Eventuel lukning af afdelingen i sommerferieperioden eller i forbindelse med mellemliggende fridage (jul, påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag o.lign.) aftales mellem administrationschefen og den enkelte funktionschef. - Medarbejderen har til ansvar at registrere ferie i flexskemaet og/eller sikre grundlag for inddatering i det relevante system. En feriedag registreres med 7,4 timer for fuldtidsansatte. - Medarbejderen kan overføre maksimalt 10 dage af den ordinære ferie og/eller særlige feriedage til det følgende ferieår. Overførsel forudsætter skriftlig aftale herom med nærmeste funktionschef inden ferieårets afslutning. Ikke afholdte feriedage, der hidrører fra den ordinære ferie (25 dage), udbetales ikke. - Følgende dage er ud over helligdage fridage med løn på AU: 24. december, 31. december og 5. juni. Godkendt af LSU den 4

12 AARHUS UNIVERSITET ARTS Lønforhandlinger - kriterier ACA LSU har besluttet at følgende kriterier lægges til grund ved lønforhandlinger i administrationscenteret. De aftalte kriterier er tilstræbt at være gennemskuelige og forståelige samt rimelige og retfærdige og at kunne tilgodese medarbejdere, som løser udviklingsopgaver såvel som driftsopgaver. Kriterier: Ansvar og kvalitet Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver og/eller påtager sig gerne nye opgaver. Forbedring og fornyelse i forhold til opgaver Medarbejderen udviser evne og vilje til at tage selvstændige initiativer i forhold til opgaveløsningen og bidrager til at opnå forbedringer i form af effektivisering og standardisering af systemer og arbejdsgange. Dato: 25. maj 2015 Side 1/1 Udvikling og vidensdeling Medarbejderen har i høj grad erhvervet sig nye kvalifikationer, som anvendes i det daglige arbejde og deler sin viden med sine kolleger. Samarbejde Medarbejderen bidrager i høj grad til at skabe sammenhæng via tværgående samarbejde i ACA og med Fællesadministrationen og de andre administrationscentre. Brugerorientering Indenfor de givne rammer yder medarbejderen en optimal service, der er med til at få opgaverne til at lykkes og bidrager til gode relationer generelt og til de faglige miljøer. Kollegialitet og trivsel Medarbejderen bidrager i særlig grad til at skabe en arbejdsplads med trivsel og godt arbejdsmiljø. Formand Ivy Kirkelund Næstformand Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

13 AARHUS UNIVERSITET ARTS Modtager(e): ACA Notat Drøftelse af MUS På LSU-møde den 11. marts 2016 var der enighed om, at der som eventuelt supplement til de spørgsmål, der i forvejen drøftes i den årlige MUS, for alle medarbejdere i ACA sættes fokus på følgende temaer: Dato: marts 2016 Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden Samarbejde og videndeling i ACA s funktionsområder og på tværs i organisationen Generel trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Side 1/1 Formand Ivy Kirkelund Næstformand Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: 8715 Fax:

14 Administrationscenter Arts ØR Adm. ledelse og stab Ph.d. og internationalisering Økonomi HR Studier Kommunikation IT Ramme fratrukket budget i alt Ramme Ramme fratrukket budget 284 Arts Bygningsservice ØR Bygningsservice

15 Administrationscenter Arts Tabel 1 - Primobudget 2018 Adm. ledelse og stab Ph.d. og internationalisering Økonomi HR Studier Kommunikation IT Ramme fratrukket budget i alt Ramme Ramme fratrukket budget 0 Tabel 2 - ØR Adm. ledelse og stab Ph.d. og internationalisering Økonomi HR Studier Kommunikation IT Ramme fratrukket budget i alt Ramme Ramme fratrukket budget 284 Tabel 3 - Difference fra primobudget 2018 til ØR Ledelse af administrationscentret Ph.d. og internationalisering Økonomi HR Studier Kommunikation IT Ramme fratrukket budget i alt Ramme 0 Ramme fratrukket budget 284 Arts Bygningsservice Primobudget 2018 Bygningsservice ØR Bygningsservice Difference fra primobudget til ØR Bygningsservice

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-440, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Økonomi de administrative centre og Back Office I AU Økonomi (ØK) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Det er lederens ansvar,

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG FRAVÆR

RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG FRAVÆR RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSTID, FERIE OG AU Forskning og Eksterne Relationer Vicedirektør Sekretariat Forskningsstøtteenheden Talentudviklingsenheden Events og Kommunikationsstøtte Erhvervssamarbejde og

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET ARTS Dagsorden Ole Jensen Dato: 23.. februar 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 11.00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. september 2016 kl IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. september 2016 kl IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. september 2016 kl. 10.15-11.30 2641-130 IT-Undervisningslokale Møde i LSU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LAMU - LSU-møde i ACA den 9. november 2016 LAMU/LSU Kl. 10.00 10.30 og LSU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale 204 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR

Ditte Jessing, DJ Zbigniew Sobkowicz, ZS Ivy Kirkelund (Næstformand), IK. Referent: Anne Risager, AR LSU-møde i ACA den 8. maj 2015 Kl. 9:00-11:00 Referat Aarhus bygning 1431, lokale 013-015. Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Marianne Bach Birn, MBB Anders Gade Jensen, AGJ Knud Holt Nielsen,

Læs mere

Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Thomas Degn Nielsen (TDN) Observatør Ditte Jessing (DJ) Formand: Ole Jensen (OJ)

Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Thomas Degn Nielsen (TDN) Observatør Ditte Jessing (DJ) Formand: Ole Jensen (OJ) AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 7. oktober 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale B101a Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Marianne Bach Birn (MBB) Anders

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 (5 min.) Dagsorden Side 1/1 Mødedato: 24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

US AARH FÆLLES ARBEJDSKULTUR I ADMINISTRATIONSCENTER ST AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

US AARH FÆLLES ARBEJDSKULTUR I ADMINISTRATIONSCENTER ST AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY US AARH AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY Dette dokument er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Administrationscenter ST s LSU. Dokumentet, der har været i høring i forskellige fora, er i den

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vejledning. Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste

Vejledning. Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste Vejledning Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste 1. Hvornår er man ukontrollabel 2. Tidsregistrering 3. Anvendelse af konto 9001 og 9002: Mertid og frihed 4. Muligheder for merarbejdsgodtgørelse

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt

4. Drøftelse og tilrettelæggelsen af processen for meddelelse om påtænkt Møde den: Mandag den 10. februar 2014 kl. 12.00 Sted: 1443/413 Ekstraordinært LSU Kommunikation REFERAT Til stede: Lykke Ankersen, Knud Holt Nielsen, Jetthe L. Revsgaard, Peder Holm-Pedersen, Henriette

Læs mere

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 REFERAT LSU HR Til stede: Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina Wilkens Nissen Referent:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 04.02.2014 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensen (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA), Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Esben

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 28. august 2012 LSU Forskning og Talent

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 28. august 2012 LSU Forskning og Talent Møde den: 28. august 2012 LSU Forskning og Talent REFERAT Til stede: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Sanne Vejlin Nielsen, Anna Louise Dolan Plaskett. Ida Marie Gerdes, Grethe Baasch Thomsen, Lone

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Afbud: Lene Fransen Ina Wilkens Nissen (skulle have deltaget under punkt 7 og 8) Side 1/5 Mødedato: 16. marts 2018 Mødested: Lokale 214, JBV Mødeemne: LSU Deltagere: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre (referent), Alev Gencay, Henrik Philipp Vestergaard, Lene Fransen, Lizzi Edlich,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat)

LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl og fælles LSU/LAMU kl (dagsorden udsendt separat) LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 og fælles LSU/LAMU kl. 10.00 10.30 (dagsorden udsendt separat) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde.

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde. Referat UNIVERSITET Marianne Maria Larsen Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Mødedato: 30. november 2017 Mødested: 1918-317 Mødelokale 3. etage Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag A Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Emne Planlægning af skoleåret Hvad kan vi blive enige om, og hvilken betydning har det for arbejdet med implementering af reformen, kvaliteten

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år.

Det blev aftalt at gøre som foreslået af medarbejdersiden, men at anvendelse af suppleanter vil blive evalueret om et år. Møde den: 8. maj 2015 kl. 10.30-12.30 Mødelokale 1431-021/023 (videolink 1431021) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Anders Nyegaard

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk.

Der er en ret stor stigning fra 2016 til 2017 med ca. 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket svarer til mere end ét årsværk. Side 1/5 Mødedato: 25. januar 2018 kl. 11.15-12.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B. Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik Møde den: 4. februar 2014 AU Herning Ekstraordinært LSU-møde REFERAT Til stede: Michael Goodsite, Mikkel Nørgaard, Jan Laursen, Poul Erik Borg, Klaus Kolle, Mariann Hansen, Inger Kristensen, Ebbe Rasmussen,

Læs mere

Referat. Møde den: 9. oktober 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

Referat. Møde den: 9. oktober 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 9. oktober 2017 kl. 10.00-12.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Referat LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Ad 2)Godkendelse af referat af ex.ord. LSU møde (bilag) Godkendt.

Ad 2)Godkendelse af referat af ex.ord. LSU møde (bilag) Godkendt. Møde den: 25. februar 2013 kl. 11.00 13.00 UDKAST Mødelokale: 1540-229 (der er mulighed for videotilkobling) Referat Ordinært LSU-møde AU Kommunikation (2013-2) Deltagere: Jesper Bo Jensen, Knud Holt Nielsen,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger.

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger. Møde den: 18. august 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Thomas R. Vestergaard,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde. 3. Lønforhandlingskriterier

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde. 3. Lønforhandlingskriterier Referat AARHUS UNIVERSITET JWE/JO Dato: 6. oktober 2017 Side 1/3 Mødedato: 20. september 2017 kl. 10-12 Mødested: Aarhus 5530-0.2.07, Emdrup A019 Mødeemne: LSU møde i AU Forskning og Eksterne Relationer

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. maj 2016 kl Mødelokale (videolink ) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 23. maj 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011

Campus Bornholm. Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Referat fra ekstraordinært HSU møde den 18. februar 2011 Tid: kl. 14.00-16.00 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Torben Lassen TL Lene Dahn Winther LW Lars Vesløv

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune 2018-2019 Angiver grundlaget for fælles administration og forståelse af arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes (efterfølgende

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Referat Lars Bo Nørgaard Dato: 22. marts 2019 Side 1/2 Mødedato: 21. marts 2019 kl. 10.3011.15 Mødested: 1918135 ITUndervisningslokale Mødeemne: Ekstraordinært LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Niels

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. Folkeskolereformen, Lov 409 om arbejdstidsregler og OK15 for lærere/børnehaveklasseledere

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen. Godkendt af LSU Møde den: 12.06.2017 1513-314 LSU FORELØBIGT Referat Til stede: BS, JWC, JDA, TOK, JO, CT, JO Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt Godkendelse af dagsorden tilføjet dagsordenen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 18. juni 2019 Side 1. Mødedato: 18. juni 2019 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødested: 469 Rådhuset - Røgfri arbejdstid - Opfølgning på mødet med

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 93, d. 30. januar 2018 Pkt. 4. Bilag 1 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 176, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere