Referat. Uddannelsesråd Rebild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Uddannelsesråd Rebild"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars Møde slut: - Fraværende: Susanne Nielsen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 12 Godkendelse af dagsorden 3 13 Kvalitetsrapport UU 4 14 Status FGU 6 15 Evaluering af Uddannelsesaften 8 16 Orientering og drøftelse af 10. klasse Nyt skoletilbud i Rebild Kommune - Basic Skills Børne- og ungepolitik - status og videre proces Eventuelt 13 2

3 12 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: G Sagen afgøres i: Godkendt. 3

4 13 Kvalitetsrapport UU Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. På udvalgsmøde den 25. september orienterede forvaltningen om ny afrapporteringsmodel for UUs vejledningsindsats. Tidligere blev der årligt udarbejdet fire kvartalsrapporter, fremadrettet bliver der udarbejdet to årlige kvalitetsrapporter med fokus på temaer. Temaet for denne rapport er de unges uddannelsesvalg og opfølgning på kontakt til de unge mellem årige, som UU ikke havde statistik på ift. aktivitet om de var i job eller uddannelse eller havde brug for en vejledningsindsats. Ligeledes er der i rapporten en opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Rapporten fremsendes til orientering i Det lokale arbejdsmarkedsråd. Sagsfremstilling Der udarbejdes årligt to kvalitetsrapporter omkring UUs vejledningsindsats. Denne rapport indeholder resultatet af de unges søgning til ungdomsuddannelserne og resultatet af kontakten til de årige, som UU ikke havde viden om. Udover ovenstående er der ligeledes i rapporten en opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Unge og uddannelsesvalg Der er i 2018 en stigning i andelen af unge, der vil tage en erhvervsuddannelse, efter der i 2017 var et stort fald i andelen af kommunens unge, der søgte en erhvervsuddannelse. Således har 22.0% af de unge, der har søgt fra 9. eller 10. klasse, søgt en erhvervsuddannelse i 2018 mod kun 19,6% i Det skal dog nævnes, at der i både 2016 og 2015 har være en større søgning end i Kontakten til de årige I de tidligere udarbejdede kvartalsrapporter var der et stort antal unge, hvor der ikke var kendskab til deres aktivitet var de i job eller uddannelse eller havde de brug for en vejledningsindsats fra UU? Det blev besluttet at igangsætte en kortlægning og få identificeret de unge, der kunne have behov for en vejledningsindsats. Over sommeren har UU vejlederne telefonisk kontaktet 180 unge. 30 unge er det ikke lykkedes at få kontakt med, 15 unge var fraflyttet kommunen og alle øvrige unge var i gang med en aktivitet, enten i form af job eller uddannelse. En mindre gruppe, der har figurerer på UUs liste over unge der ikke var i gang med en aktivitet, var unge der var i ressourceforløb, i forløb under integrationsloven mm. og kendt af jobcenteret. En manglende underretning fra Undervisningsministeriet database har været årsag til, at de har figureret på UUs liste. Den samlede konklusion er, at de unge i Rebild Kommune er i gang og at der ikke er en gruppe af unge, der har et udækket behov for en vejledningsindsats. 4

5 Kontakt- og tilbudstid for de årige, der ikke følger uddannelsesplanen Alle unge mellem 15- og 17 år skal kontaktes inden 5 hverdage, hvis de afbryder deres ungdomsuddannelse og der skal indenfor 30 dage igangsættes en ny aktivitet. I perioden 1/ til 30/ er alle tidsfrister overholdt. Det drejer sig om i alt 27 unge mellem år. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kvalitetsrapporten og sender sagen til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet. Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 101: Drøftet Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet. Kvalitetsrapporten fra UU blev drøftet og taget til efterretning. Bilag Kvalitetsrapport for UU Rebild 5

6 14 Status FGU Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Uddannelsesrådet orienteres om etableringsprocessen af den nye forberedende grunduddannelse målrettet de unge, der ikke går den direkte vej i ungdomsuddannelse efter grundskolen. Uddannelsesrådet blev på møde den 17. maj 2018 orienteret om den nye forberedende grunduddannelse (FGU) som er et nyt tilbud, som skal træde i stedet for Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), den 2-årig erhvervsgrunduddannelse (EGU), Ordblindeundervisning (OBU) til uddannelseshjælpsmodtagere, Forberedende voksenundervisning (FVU) til uddannelseshjælpsmodtagere og Almen voksenuddannelse (AVU). Den nye FGU består af de tre spor: produktionsgrunduddannelse, erhvervsgrunduddannelse og en almen grunduddannelse. FGU-institutionerne bliver selvejende, statslige skoler. De tre himmerlandske Kommuner Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild er gået sammen om oprettelse af FGU Himmerland. De tre kommuner har besluttet, at FGU institutionen skal ligge i Mariagerfjord Kommune og at der etableres skoler i både Vesthimmerland og Rebild kommune. Etableringsproces De første elever forventes at starte på den nye FGU uddannelse i august Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning der visiterer de unge til uddannelsen. Processen omkring etableringen af FGU Himmerland er godt på vej. Der er udpeget en bestyrelse, som har hovedansvaret for etableringen. FGU-bestyrelsen er sammensæt af 12 medlemmer. 5 er udpeget af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, 2 er udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, 2 er udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 1 er udpeget fra erhvervsuddannelserne og 1 er udpeget af de faglige organisationer for medarbejderne. Herudover er der yderligere en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Fra Rebild Kommune er Peter Hansen, næstformand for arbejdsmarkedsudvalget og Thomas Simoni, som fælles kommunal repræsentant, godkendt som bestyrelsesmedlemmer I FGU Himmerland af Undervisningsministeriet. På bestyrelsesmøde den 19 november 2018 konstituerede bestyrelsen sig og Edin Hajder, formand for udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord kommune, blev valgt som formand og Ulf Bender, direktør for erhvervsskolerne i Aars, blev valgt som næstformand for bestyrelsen. De kommende store opgaver som bestyrelsen skal varetage er blandt andet ansættelse af institutionsleder, overdragelsesproces, antallet af kommende elever, beslutning om fysiske lokaliteter mm. Omkring ansættelse af institutionsleder har bestyrelsen besluttet at adskille funktionerne omkring institutionsledelse og den pædagogiske ledelse, således at institutionslederen ikke samtidig skal være pædagogisk leder på den skole, der huser institutionen. I forhold til det kommende arbejde omkring den fysiske placering af de tre skoler, fik formanden og næstformanden af bestyrelsen mandat til at afsøge mulighederne 6

7 Økonomi Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent. Drøftet. 7

8 15 Evaluering af Uddannelsesaften Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Uddannelsesrådet orienteres om UU tankers ift. en evaluering af uddannelsesaften afholdt den 1. november For 3. år i træk afholdt UU-Rebild i samarbejde med Rebild Ungdomsskole Uddannelsesaften, hvor ca. 370 unge fra kommunens 8. klasser og deres forældre deltog. Vejledere og unge fra Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole, Tradium (Hobro), SOSU Nord, Støvring Gymnasium, Erhvervsskolerne i Aars, AMU Nordjylland, Rebild Produktionsskole, Martec, 10. klasse og Lundbæk Landbrugsskole var repræsenteret på uddannelsesaftenen. Støvring Gymnasium var igen venlige at lægge hus til arrangementet. Formålet med at afholde en uddannelsesaften er at klæde elever og forældre på i forhold til det kommende valg af ungdomsuddannelse. Målet med aftenen er ikke valget i sig selv, men at elever og forældre får et kvalificeret grundlag at træffe valget på i form af, at de kommer ud og møder/ser ungdomsuddannelserne. Formålet med aftenen vurderes af UU for opfyldt, da der var et bredt felt af ungdomsuddannelser repræsenteret og aftenen var præget af megen dialog mellem de unge og repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne og vejlederne. Uddannelsesaftenen er i lige så stor grad rettet mod forældrene som eleverne. Undersøgelser viser, at de, der har størst indflydelse på elevernes uddannelsesvalg, er forældrene. Derfor vil indsatsen også fortsat være rettet mod forældrene. Det gav på dette års uddannelsesaften god mening at skille elever og forældre ad ifm. indledende oplæg og aktiviteter. Forældrene fik blandt andet et foredrag om forældrerollen. Ved at skille forældre og den unge gav det mulighed for at præsentere det samme budskab ud fra forskellige perspektiver og vinkler. Målet var at de unge og forældrene fokuserede på ungdomsuddannelserne og blev klogere på de muligheder, der er, når den unge skal tage en ungdomsuddannelse. Overvejelser og forslag til næste års uddannelsesaften I forhold til afholdelse af en uddannelsesaften næste år, bemærker UU, at der med fordel kan holdes et forældreoplæg, der går tættere på uddannelsesvalget og at der kan overvejes oplæg til eleverne fra elever fra ungdomsuddannelserne. Endvidere kunne et forslag være, at relevante lokale virksomheder, som evt. har rekrutteringsudfordringer eller er store arbejdspladser inviteres med på stande ift. at synliggøre hvad kan man blive med forskellige uddannelsesbaggrunde. UU foreslår også, at udskolingslærere deltager aktivt med deres elever, idet der er tale om forlagt undervisning. Det vil give mulighed for en styrket efterbearbejdning af de input, eleverne fik med sig fx i forbindelse med det timeløse fag uddannelse og job. Det indstilles, at rådet drøfter Uddannelsesaftenen 2018 og forslagene vedr. uddannelsesaften

9 Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Drøftet. 9

10 16 Orientering og drøftelse af 10. klasse Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forslaget om at flytte 10. klasse fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen har været i høring og er til endelige godkendelse på Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. november Drøftelse af betydningen af forventede flytning af 10. klasse flyttes og hvordan - i så fald - den gode overgang sikres. Økonomi Midler til 10. klasse er indlagt i tildelingsmodellen for skoler og der er ingen yderlige økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Drøftet. Såfremt at Byrådet godkender at 10. klasse flyttes fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen pr. 1. august 2019, så overgår "skolelederpladsen" i Uddannelsesrådet til skoleleder på Karensmindeskolen Henrik Weinkouff. 10

11 17 Nyt skoletilbud i Rebild Kommune - Basic Skills Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling "Basic Skills" er et nyt undervisningstilbud i Rebild Kommune, der henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, der ikke lykkes med at indgå i distriktsskolens tilbud. Basic Skills er et samarbejde mellem CBU og Rebild Ungdomsskole. Det nye skoletilbud har fået tildelt midler i budget Mads og Jens orienterer om tankerne bag det nye skoletilbud og den videre proces. Herefter drøftes hvordan det gode samarbejde med skolerne, uddannelsesinstitutioner, den nye FGU, UU og andre aktører sikres. Økonomi Økonomien til det nye skoletilbud vurderes at koste kr Midler hertil kommer delvist fra skolerne selv, der tildeles midler til eleven, men køber pladsen hos Ungdomsskolen (kr pr. plads) og delvist fra budgettet (kr ), derudover er der afsat til etableringsudgifter. Drøftet. 11

12 18 Børne- og ungepolitik - status og videre proces Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Børne og ungepolitikken har været i høring og er revideret på baggrund heraf. Drøftelse af Børne & unge og dens politikkens betydning og liv i Rebild Kommune. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Drøftet. 12

13 19 Eventuelt Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Rådet giver hinanden en gensidig orientering. Thomas Simoni Thomsen havde et generelt spørgsmål til ungdomsskolens opbygning og formål - Jens Skov Jørgensen orienterede herom. 13

14 Underskriftside Peter Pilgaard Susanne Nielsen Christina Alberg Lars Lerup Jens Nielsen Jens Skov Jørgensen Anne Marie Johansen Mads Rune Jørgensen Thomas Simoni Thomsen Thøger Elmelund Kristensen 14

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale K7, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18:00 Fraværende: Anders Norup, Peter Frisgaard og Maybritt Pedersen Øvrige deltagere: Bodil Gammelgaard

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18:35 Fraværende: Peter Pilgaard, Anders Norup og Lars Lerup Anne Marie Johansen deltog ikke under punkt 3-4-5-6-7

Læs mere

Beslutningsark. Uddannelsesråd Rebild

Beslutningsark. Uddannelsesråd Rebild Hop til beslutningsfelt med F11 Beslutningsark Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale K7, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 18.00 Fraværende: Anders Norup, Peter Frisgaard og Maybritt

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Referat Mødelokale K8, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Referat Mødelokale K8, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 16:00 Fraværende: Peter Pilgaard Lars Lerup deltog ikke under behandlingen af punkt 7-8-9-10-11 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Etablering af lokal FGU-institution FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud, som bliver integreret

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

Indstilling. Etablering af FGU i Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Indstilling. Etablering af FGU i Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. april 2018 Etablering af FGU i Aarhus Kommune 1. Resume Med den politiske aftale om Bedre veje til uddannelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Mandag den 5. maj 2014, kl

Mandag den 5. maj 2014, kl Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland Den 7. maj 2014 Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17 Afbud: Anni Stilling Christian Madsen Deloitte, deltog under punkt

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup Møde slut: kl. 18:00 Afbud fra Pernille Oppelstrup stedfortræder Henning Thygesen

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering for Aalborg10

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering for Aalborg10 Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering for Aalborg10 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Aalborg10 fortsat drives af Aalborg Kommune at Aalborg10 organisatorisk

Læs mere

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Notat om proces for virksomhedsoverdragelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser - Regeringens reformudspil: Program for orienteringsmødet: 9.30 ankomst og kaffe 10.00 til ca. 12.00 Status efter Regeringens udspil Ca. 12.00 til 12.45: Sandwich,

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

UDKAST. Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse (FGU) mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner

UDKAST. Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse (FGU) mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner UDKAST Social-, Job- og Sundhedssekretariatet Sagsnr. 303027 Brevid. 2771364 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse

Læs mere

Institution: Foreslås placeret i Hobro i Mariagerfjord Kommune.

Institution: Foreslås placeret i Hobro i Mariagerfjord Kommune. Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel?

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel? Fremtidens muligheder for unge med handicap - Gør #fgu en forskel? Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) Målgruppe: alle unge under 25, som ikke er

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Møde slut: 16:00 Fraværende: Allan Busk, Marianne Reenberg og Hans Rønnau 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Hedensted Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler Per Lunding Pia Hermanstad 21.1.2018 Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Den Forberedende Grunduddannelse FGU er en ny uddannelse,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Inviterede. Mandag d. 1.10.18 kl. 16.30-18.00 Esbjerg Rådhus, Mødelokale 2, 2. sal. Rasmus Peter Rasmussen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Baggrunden Nye uddannelsespolitiske målsætninger mere ambitiøse:

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Ungekontakten

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Ungekontakten Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa Pihl Jensen Afbud: Carl Jørgen Heide,

Læs mere

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner UVM, januar 2017 Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner Der findes ikke en eksakt opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU, herunder de samlede udgifter til de eksisterende forberedende tilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. 1. Formål:

SAMARBEJDSAFTALE. 1. Formål: (NEP-Aalborg) Netværkssamarbejde erhvervsskoler produktionsskoler i Aalborg området 15.06.07 SAMARBEJDSAFTALE. 1. Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at arbejde frem mod at flest mulige af en ungdomsårgang

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 15:00 i Jobcenter

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 15:00 i Jobcenter Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 15:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 142. Ændring af procedure for henvisning til UU 3 143. Orientering om drøftelser og beslutninger

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - mødelokale 1 Møde slut: 18:00 Fraværende: Ingen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 8. september 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 8. september 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen,

Læs mere

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde BSU/EBU februar 2018 www.ballerup.dk Ballerup Kommunes 0-25 års strategi Sammenhængen i udviklingen 0-25 år Forpligtende samarbejder Fællesskab for Alle Alle i Fællesskab

Læs mere

Mødereferat. Møde i Århus Uddannelsesråd. Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2016

Mødereferat. Møde i Århus Uddannelsesråd. Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2016 Mødereferat Dato 7. marts 2016 Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Møde i Århus Uddannelsesråd Mødedato 26. marts 2016 Mødested: SOSU Aarhus Afbud: Lone Sandholdt Jacobsen, Viby Gymnasium Referent:

Læs mere

Institutionsleder FGU Himmerland

Institutionsleder FGU Himmerland Anja Lange og Anne Sofie Osmundsen 20-11-2018 Institutionsleder FGU Himmerland JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide FGU Himmerland 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS UDDANNER ALLE UNGE

RANDERS UDDANNER ALLE UNGE RANDERS UDDANNER ALLE UNGE - RANDERS UDDANNER ALLE UNGE MÅLSÆTNING: Uddannelse, beskæftigelse, selvforsørgelse og livsduelighed NATIONALE MÅL FOR FOLKESKOLEN 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: 22. marts 2018 kl (Bemærk kort møde formanden skal gå kl ) Sted: Personalerummet

Bestyrelsesmøde. Tid: 22. marts 2018 kl (Bemærk kort møde formanden skal gå kl ) Sted: Personalerummet Øster Hornum Børneunivers Birkehøjvej 8, Øster Hornum 9530 Støvring Telefon 99 88 10 10 www.ohskole.dk Bestyrelsesmøde Tid: 22. marts 2018 kl. 19.00 20.00 (Bemærk kort møde formanden skal gå kl. 20.00)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 2019 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Organisering af den kommunale ungeindsats. Etablering af Ungdomscentret

Organisering af den kommunale ungeindsats. Etablering af Ungdomscentret Organisering af den kommunale ungeindsats Etablering af Ungdomscentret Ny uddannelsespolitisk målsætning Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Læs mere

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser KL har i forbindelse med udpegning, sammensætning og betjening af bestyrelserne for de nye FGU-institutioner bedt Undervisningsministeriet uddybe

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - mødelokale 1 Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet. 9.1. 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen v / Stefan Hermann, formand for Uddannelsesforbundet Bedre overgange til ungdomsuddannelser Torsdag den 13. oktober 2016, 14.45-15.45, Fællessalen

Læs mere

REFERAT. Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT. Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Tirsdag

Læs mere

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner.

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Fælleskommunal sagsfremstilling til politisk behandling: Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Udarbejdet af: Asbjørn Friis Jensen, Michael Engelsbæk,

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00 Sted: Læringscenter Himmerland, Skibstedvej 26, Skibsted, 9293 Kongerslev (Skibstedskolen) Møde slut: 19:00 Fraværende: Pernille Oppelstrup fraværende Henning Thygesen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Reform af det forberedende område

Reform af det forberedende område Reform af det forberedende område - Sammenhængende, kommunal ungeindsats (KUI) v/direktør Hans Henrik Gaardsøe - Forberedende grunduddannelse (FGU) v/direktør Klaus Christiansen Viborg Byråd 18. juni 2018

Læs mere

Referat Åben Dagsorden

Referat Åben Dagsorden Referat Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato Sted Svar senest mandag, den 8. januar 2018 til lds@nobr.dk Afholdt som elektronisk møde Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune)

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, 3700 Rønne post@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

NY FORBEREDENDE UDDANNELSE. sammen med en ny. Forberedende. 6. Etablér en ny. Forberedende Uddannelse

NY FORBEREDENDE UDDANNELSE. sammen med en ny. Forberedende. 6. Etablér en ny. Forberedende Uddannelse NY MÅLSÆTNING EN KOMMUNAL UNGEINDSATS NY FORBEREDENDE UDDANNELSE KAPACITETSOPBYGNING OG OPFØLGNING En ny målsætning, der rummer alle unge som understøtter en sammenhængende kommunal ungeindsats sammen

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 1 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en kvalitetsrapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne indeholder de samme

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Det forventes ikke, at elevrepræsentanten bliver udpeget før efter institutionens start i august 2019

Det forventes ikke, at elevrepræsentanten bliver udpeget før efter institutionens start i august 2019 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 11.00 13.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Ved Rådhuset 1, 2860 Søborg, lokale: 2608 (Gladsaxeværelset) Deltagere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE. Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes?

FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE. Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes? FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes? v/ FGU-opmand Per B. Christensen Unge og uddannelse hvad er på spil hvad

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Mandag den 04/04 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00-10.00 Mødets tema Ordinært møde Afbud: Morten Lem Dagsorden

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00 Sted: Boformen Søparken, Engparken 1, st.7, Rørbæk, 9500 Hobro (aktivitetshuset) Møde slut: 18:45 Fraværende: Susan Nielsen, Pernille Oppelstrup suppleant Henning

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere