Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014"

Transkript

1 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

2 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Længere og mere varieret skoledag FASE 1 august 2014 Lektiehjælp frivillig (Ydertimer eftermiddag) Hvis lektiehjælp vælges: Børnehaveklasse 3. klasse: 30 timer/uge, klasse: 33 timer/uge, klasse: 35 timer/uge Hvis lektiehjælp fravælges: Børnehaveklasse 3. klasse: 28 timer/uge, klasse: 30 timer/uge, klasse 33 timer/uge

4 Længere og mere varieret skoledag Fase 2 august 2016 (folketingsvalg) Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden Ikke krav til antallet af timer til dette. Børnehaveklasse 3. klasse: 30 timer/uge, klasse 33 timer/uge, klasse 35 timer/uge.

5 Længere og mere varieret skoledag Flere fagopdelte timer Ny tid til UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Fokus på faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel Varierede og differentierede læringsformer Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer Viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet

6 Idræt, motion og bevægelse hver dag Omfang: gennemsnit ca. 45 min. Pr dag I den fagopdelte undervisning (idræt) I den understøttende undervisning Korte sekvenser med bevægelsesaktivitet (morgenløb, boldspil etc.) Større sekvenser i samarbejde med fx foreningsliv, idrætsforeninger Arbejde med fagenes indhold ( Hoppe en tabel og løbe en diktat )

7 Fagene Engelsk fra første klasse (1 lektion om ugen) 2. fremmedsprog fra 5. klasse (fransk eller tysk) obligatorisk Mulighed for fravælgelse i 7. klasse (i særlige tilfælde eleverne har ikke fri de timer!!!!) 3. fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse (fransk/tysk/spansk el. andet) Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde (fokus på innovation og entreprenørskab) først obligatorisk fra 2016/17 Håndværk og design indgår i valgfagsrækken Hjemkundskab ændres til Madkundskab

8 Målbare forbedringer 1 Fælles mål præciseres og forenkles Fælles mål skal tydeligt angive hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig. Sammenhæng til pædagogiske læreplaner fra dagtilbud og faglige mål i ungdomsuddannelse rne Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9. klasseprøver

9 Målbare forbedringer 1

10 Vi går fra undervisningsmål læringsmål Kræver en ændring af den måde vi tænker evaluering på Elevplanen bliver et vigtigt dokument

11 Målbare forbedringer 2 Nationale test omlægges følge elevernes kompetenceniveau og progression Fastlæggelse af faglige kriterier for dansk og matematik National definition af hvornår en elev læser/regner godt og hvornår eleven hører til gruppen af de allerdygtigste. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i og matematik skal stige år for år

12 Målbare forbedringer 2 Andelen af elever med de dårligste resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år På sigt skal elever i 8. klasse kunne det samme som de i dag kan i 9. klasse

13 Trivsel Trivslen skal forbedres dette måles ved at DCUM trivselsbarometer udbygges og der opstilles konkrete mål for trivsel. Fokus på klasseledelse og mindske forstyrrende uro.

14 Inklusion Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning. Den længere og varierede skoledag skal bidrage hertil. Dispensation fra skoledagens længde for nogle klasser (to voksne i fagopdelt undervisning herunder dansk og matematik) Målrettet indsats for ord- og talblinde (redskaber) Nationale understøttende tiltag (Ressourcecenter, Rådgivningsteam m.v.)

15 Den åbne skole Skolerne skal åbne sig mod det omgivne samfund Større inddragelse af det lokale idræts- kultur og foreningsliv (Kommunerne er forpligtet til at sikre et samarbejde udmøntning i praksis påhviler skolelederen Forpligtigelse til samarbejde med kommunale musik- og billedskoler Undervisningspligt kan opfyldes ved deltagelse i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening (Skolebestyrelsen kan fastsætte principper herom) Undervisnings pligt kan opfyldes ved deltagelse i undervisning i ungdomsskolen i fag den findes i folkeskolelens fagrække

16 Understøttende undervisning o Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen o Flere praksisrelaterede forløb (mulighed for at få faget i hænderne ) o Samarbejde ( åben skole ) o o o o Musik- og Billedskolen Ungdomsuddannelser Foreninger Erhvervsliv o Lektielæsning og faglig fordybelse, turboforløb 45 minutters daglig motion og bevægelse Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt. Prøve i idræt i 9. klasse

17 Lektiehjælp/Faglig fordybelse FAGLIG TRÆNING Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. FAGLIGE UDFORDRINGER Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære. TURBOFORLØB Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever. Eleverne skal IKKE lave lektier derhjemme efter 2016, hvor lektiehjælp bliver obligatorisk!!!

18 Procesplan Brorsonskolens nuværende fokuspunkter

19 Det har vi klaret! Grundformen for lærernes arbejdstid (inkl. fleksibel mødetid) Elevernes møde og sluttid er overordnet på plads Konfirmationsforberedelsen kommer på plads der er lavet aftale med præsterne i Varde Kommune Arbejdspladser til medarbejdere kommer på plads om kort tid de overordnede beslutninger er taget Samarbejdet med musik og billedskolen er etableret Samarbejde med Ungdomsskolen fortsætter (Hverdagsfransk som valgfag, turboforløb for 9. klasser lige før 9. klasseprøverne)

20 Stålværket Undervisning på skolen Samarbejde mellem Brorsonskolen og Musik & Billedskolen Undervisningsdage: Torsdage 4. lektion 0.a fra uge 8 og til uge 24 (udgiftsneutralt for folkeskolen) 5. lektion 0.b fra uge 8 og til uge 24 (udgiftsneutralt for folkeskolen) 6. lektion (indskoling tilgængelig) Musikværksted for 1. klasse (brugerbetaling) Instrumentalundervisning for klasse (brugerbetaling) 7. lektion (mellemtrin tilgængelig) Ind i musikken for 2. klasse (brugerbetaling) Instrumentalundervisning for klasse (brugerbetaling) Kl. 15 Instrumentalundervisning Sammenspil Hørelære Undervisningstilbud til eleverne Holdundervisning Musikværksted Ind i musikken Instrumentalundervisning Instrumentrotation/trompet, obo, fløjte, klarinet Evt. guitar og violin Lokalebehov: 2 x musiklokale undervisningslokaler

21 Skoledagens daglige længde Klassetrin med lektiecafé uden lektiecafé kl. 5 dage dage dage kl. 3 dage dage dage kl. 5 dage dage dage

22 Rammerne for en skoleuge 0.-3.kl

23 Rammerne for en skoleuge 0.-3.kl Indskolingens skoletid SFO-åbningstid (eftermiddagsmodul)

24 Rammerne for en skoleuge 4.-6.kl

25 Rammerne for en skoleuge kl

26 Rammerne for lærernes normale arbejdstid

27 Forældre og elever Principper for skole-hjem samarbejde skal suppleres med principper for forældrenes ansvar Kompetenceudvikling for SB medlemmer Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg til SB og sammensætning (fx tilbyde to pladser til repræsentanter fra erhvervs-, foreningsliv og/el ungdomsuddannelser) (forældrevalgte fortsat flertal/formandsskab)

28 Hvad betyder loven om arbejdstid for lærerne for forældresamarbejdet? Træffetid inden for lærerens normale arbejdstid. Forældresamtaler (elev forældre og lærer) sker i skoletiden, hvor læreren har mulighed for det. Der er INGEN træffetid/ telefontid efter fyraften! Kommunikation via vores intranet, hvor aftaler om samtaler kan laves, som stadig kan foregå telefonisk. Forældremøder for hele klasser vil stadig foregå om aftenen

29 Hvad betyder reformen for forældresamarbejdet? En elevplan der bliver dynamisk Ingen lektier betyder at forældre skal følge med på en anden måde Børne har en længere skoledag er lektiefrie når de kommer hjem Hvis de har været i lektiehjælpen. Skolen er forpligtet på (ikke forældrene) at eleverne løser deres opgaver bedst muligt. Der bliver fra skolebestyrelsen opstillet retningslinjer for forældreansvaret for barnets skolegang. (Brorsonskolens trivselspolitik er et eksempel på dette)

30 Kontaktlærer Ændring fra klasselærer til kontaktlærer Færre elever pr kontaktlærer i forhold til klasselærerfunktionen. Kontaktlæreren er lærer / pædagog i klassen. Varetager kontakten til kontaktelevernes forældre.

31 Trivsel er vi fælles om

32 Forældreansvar Skolen forældre - medarbejdere og børn/elever har et fælles ansvar for barnets læring. Brorsonskolen har allerede opstillet nogle forventninger til forældrene via trivselspolitikken:

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere