Korr. budget. Opr. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korr. budget. Opr. Budget"

Transkript

1 Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer % Alkohol - ambulant behandling ejer intet Alkohol - døgnbehandling - ejer % Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer % Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer % Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer % Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer % Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer % Sundhedsplejen % Sundhedsplejerskestuderende intet Ung mor på vej intet Tandplejen - fællesudg. og indt % Kommunal tandpleje % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - amb. spec. genoptr % Træningsenh. - kørsel % Træningsenh. - vederl. fri beh. fys % Øvrig udvalgsramme % Sundhedscenter Stege - drift % Sundhedscenter Vordingborg % Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford % Sundhedscenter Præstø % Projekter ex. (100% overf.) % Kommunal tandpleje % Psykiatri % Projekt Børns trivs/god start sammen % Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex % Kom i form intet Implem. effekt. & sikker elektr. kommun % Åben snak i tide % Skolesport % Naturens spisekammer % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) 1

2 Budgetramme 1 Der forventes samlet et mindreforbrug/overskud på ca kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler forventer et overskud på kr. der forventes overført til Note 2 Sundhedsplejen forventer et mindre overskud på kr. der forventes overført til Budget indeholder kr. til "Ung mor på vej". Overskud tænkes fortsat anvendt i forbindelse med flytning til Multicenter i Præstø, og til videreuddannelse. Note 3 Tandplejen forventer et overskud på ca kr., som forventes overført til Beløbet anvendes på de to omsorgstandplejeklinikker på Solvang og Vintersbølle til henholdsvis etablering af sug og til kompressorer, samt generel istandsættelse. Note 4 Træningsenheden forventer et overskud på kr. der forventes overført til Overskuddet planlægges anvendt dels til afprøvning af teknologi dels til afdækning og tilpasning af de adm. arbejdsgange så resultatet bliver En indgang til Sundhed og træning Iflg. prognose fra kørselskontoret forventes et forbrug på kr. I Budgettet er kr. Udgiften var i 2012 var kr. og prognosen viste kr. Udviklingen følges nøje. Vederlagsfri fysioterapi forventes at balancere. Note 5-8 Sundhedschefen forventer et overskud på kr. Der forventes ikke driftudgifter til Multicenter Præstø, idet anlægsprojektet er forsinket, og først forventes ibrugtaget primo Note 9-17 Sundhedschefen forventer at budgetterne på de eksternt finansierede projekter holder. Budgetramme 2. Note 18 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april OG MAJ 2013 udgjorde tilsammen kr. 2

3 Omregnet til årsvirkning udgør beløbet :5x12 = kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Budgettet udgør kr., incl. demografiregulering på kr. Beregnet merudgift kr. I 2012 blev bogført kr. på genoptræning og kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt kr. Fra den beregnede merudgift kr. fratrækkes kr. (svarende til de kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således kr kr. = kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april og maj måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre kr. Det bemærkes at udgiften for maj er bogført i JUNI, jævnfør gældende regler for regnskabsaflæggelse 1. halvår. Sundhedsudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindreforbrug forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Udbygning af SundhedsCenter Stege % Noter til forventet regnskab, anlæg Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo

4 Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetilta g, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Der følges op i forbindelse med evaluering af udvalgsaftaler og sundhedspolitik. Sygefravær Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Monitoreres via udvalgte sundhedsindikatorer i trivselsmåling og APV Indsamles og godkendes af HR. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. 4

5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Hvor intet andet er nævnt skal succeskriterier opfyldes inden for aftalens gyldighedsperiode. Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Socialt udsatte borgeres sundhed, herunder: Udsatte familier (herunder familier med misbrugsproblemer eller med anden etnisk baggrund) Borgere udenfor arbejdsmarkedet Svage ældre Borgere med handicap Mindsket ulighed i sundhed Prioritering af effektive, målrettede tilbud på KRAMområderne til grupper af udsatte borgere Alle indsatser opgøres årligt på nøgleindikatorer mhp. afrapportering til Sundhedsudvalget. Bedre sundhed, trivsel og evne til egenomsorg hos udsatte børnefamilier 50 familier gennemfører årligt forældreuddannelse i projektet en god start sammen Sundhedsstyrelsen udfører tværgående evaluering i modelkommunerne. Derudover foretages egenevaluering ved ekstern konsulent. Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos borgere uden Sundhedsplejens, tandplejens og misbrugscentrets samarbejdsstruktur med Præstøsekretariaternes områder er beskrevet og fuldt implementeret herunder Optik projektets småbørnsteams. Fortsat udvikling af tilbud til unge mødre i samarbejde med arbejdsmarked- og børn/familieområderne Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Samarbejdsaftalerne evalueres årligt på medarbejder- og chefniveau. Konkrete sager dokumenteres herunder opgavefordelingen mellem de faglige aktører. Evalueres årligt på sundhedsog beskæftigelsesindikatorer i samarbejde med Arbejdsmarked. Evalueres løbende ved måling af brugertilfredshed Evalueres årligt på baggrund af spørgeskema og fokusgrupper og træk i KMD/Opera. 5

6 arbejde Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. 50% af deltagerne i vægtprogrammet Kom i Form opnår vægttab Evalueres i samarbejde med SST jf. projektplanen Bedre sundhed og evne til egenomsorg hos flere ældre God rekruttering også af ressourcesvage ældre - til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med Ældre Beskrevet og igangsat samarbejde med Ældre om nye og mere effektive tilbud om vedligeholdelsestræning Øget fokus på omsorgstandpleje i samarbejde med ældreområdet Deltagerantal registreres Evalueres i samarbejde med Ældre Årlig status, herunder antal tilmeldte. Bedre sundhed og livskvalitet hos borgere med fysisk eller psykisk handicap Bedre tilbud til borgere med misbrugsproblemer Fortsat rettidig og behovsorienteret genoptræning. Balance mellem antallet af genoptræningsplaner, træningskvalitet og kørselsudgifter. Udvikling af nye forebyggelsestiltag i samarbejde med psykiatri/handicap Den rette og nødvendige vedligeholdelsestræning til børn Øget tilgang af borgere til alkoholbehandling på Møn Implementering af sundhedssamtale til Månedlig budgetopfølgning og evt. justering af træningsstandarder. Årlig status med beskrivelse af tiltag og effekt. Årlig opfølgning mhp. diagnoser, effekt og brugertilfredshed Alle konkrete indsatser dokumenteres og evalueres 6

7 stofmisbrugere Færre stofmisbrugere med hepatitis, graviditet og dårlig ernæring. kvalitativt og kvantitativt jf. misbrugscentrets evalueringsplan Følges løbende Fuld belægning i Halvvejshuset Tilbud til udsatte borgere tilrettelægges med fokus på tilgængelighed. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Tilbud kan nås med offentlig transport Evalueres løbende i forbindelse med de enkelte aktiviteter Så vidt muligt sikres adgang for kørestilsbrugere Livsstilsbetinget, kronisk sygdom Alle borgere har nem adgang til målgruppeorienteret og tydelig information om sundhed og sundhedsområdet tilbud. Bedre sundhed, livskvalitet og egenomsorgsevne hos borgere med kronisk sygdom Mindst 75 % af adspurgte deltagere føler sig tilstrækkeligt og relevant oplyst om kommunens tilbud til dem Videreførsel af diagnosespecifikke rehabiliteringskurser (patientskoler) til borgere med KOL, diabetes, hjerte/kar sygdom og kræft. Monitoreres årligt via spørgeskemaer og fokusgrupper i flere indsatser Patientskolernes resultater dokumenteres med samme kliniske parametre som tilbud i sygehussektor. Der indberettes til nationale databaser, hvor disse findes. Årlig status til sundhedsudvalget. Fortsat rigelig og relevant henvisning fra almen praksis og sygehuse Henvisninger og ventetid registreres Implementering af rehabilitering for muskel/skeletlidelser i henhold til kommende regionalt forløbsprogram Evalueringsplan afventer udmeldinger om præcis målgruppe m.v.fra Region Sjælland Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt. Der evalueres løbende på antal patienter og sygdomsgrad mhp. tæt dialog med sygehusene. Årlig status. Øget opsporing af KOL- og Evaluering af TOP COM (KOL- 7

8 diabetespatienter Fortsat udvikling af og tilbud om rygestopkurser opsporing) jf. kontrakt. Mulighed for opsporing af diabetespatienter drøftes løbende med praksiskonsulent. Tal for rekruttering og fastholdelse af rygestop fremlægges årligt Udvikling af samarbejdet med relevante patientforeninger om opfølgning Evalueres årligt som del af patientskolerne Implementering af Vordingborg Kommunes justerede patientuddannelseskoncept og høj brugertilfredshed. Patienterne oplever sammenhængende forløb på tværs af sygehus, kommune og egen læge Sundhedssekretariatet har regelmæssig og afklarende dialog med de regionale sygehuse jf. sundhedsaftaleorganisationen. Implementering af IT-system der korresponderer med lægernes. Evalueres årligt på baggrund af fokusgrupper Evalueres årligt som del af patientskolerne Evalueres løbende af ældrechef, sundhedschef og chef for psykiatri/handicap Evalueres jf. projektplan (kronikerpulje) Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens på kronikerområdet. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives. Evalueres i samråd med Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, andre kommuner og med reference til internationale studier. 8

9 Sundhed og forebyggelse i hverdagslivet Borgernes sundhed understøttes i daglige arenaer Sundhed superviserer i forhold til daglig fysisk aktivitet på alle skoler med effekt på vægt, kondition motorik og indlæring Monitoreres via sundhedsplejeskeundersøgelser på 0., 1., 5., 7. og 9. klassetrin, idrætsidrætstimer og faglige tests. Sundhed superviserer i udeliv, fysisk aktivitet og kostprincipper i alle daginstitutioner Nye praksisser dokumenteres. Årlig status på baggrund af bl.a. interviews. Fortsat systematisk forebyggelsesaktivitet i forhold til rygning og rusmidler hos unge i samarbejde med skolerne Evalueres årligt jf. misbrugscentres evalueringsplan Fortsat fokus på seksuel sundhed ved sundhedsplejerskebesøg Brugertilfredshed monitoreres. Herudover følges området gennem de regionale sundhedsprofiler, statistikker for kønssygdomme, aborttal mv. Bedre udnyttelse af motionsstier mv. Brugergrupper interviewes mhp. behov og ideer Flere sundhedsfremmetiltag på flere arbejdspladser Sundheds samarbejder med private og offentlige arbejdspladser dokumenteres og evalueres årligt. Der tages til hver en tid afsæt i nyeste evidens vedr. strukturel forebyggelse. Der anvendes dokumenterede metoder og al nyudvikling beskrives Løbende afstemning med best practice i andre kommuner. 9

10 Systematisk, tidlig opsporing af børn med sundhedsrisiko Henvisning af overvægtige børn til målrettet tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Udvidet motorikscreening af alle indskolingsbørn. Der følges op på hver enkelt i samarbejde med skole/sfo. Videreudvikling af tilbud om målrettet træning til særligt motorisk svage børn Fokus på effektiv tandforebyggelse indenfor rammerne Fortsat indsats overfor udeblivelser i tandplejen Evalueres årligt på antal henviste og effekt af forløb Sundhedsplejen dokumenterer og evaluerer indsats og samarbejde med skole/sfo årligt. Evalueres årligt i Træningsenheden Tandplejen registrerer hvert år sundhedstallene på 4 årgange, med mulighed for at følge udviklingen og sammenligne med andre kommuner. Der føres fremmødestatistik. Sms-tjeneste mv. evalueres løbende. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet. Følgende konkrete succeskriterier kan blive svære at indfri: Jobcentret visiterer ca. 250 fortrinsvist sygemeldte - borgere til målrettede sundhedskurser. Succeskriterer skal afspejle såvel sundheds- som beskæftigelseseffekt, og aftales år for år mellem sundheds- og arbejdsmarkedssekretariaterne i forbindelse med kontraktindgåelse. Kommentar: Det systematiske samarbejde er afløst af fælles rehabiliteringsteams med reference til Reform af førtidspension og fleksjob. Herudover ventes jobcentret at henvise en række borgere til de diagnosespecifikke patientskoler. Så vidt muligt findes tilbud i både Vordingborg, Stege og Præstø Kommentar: Indtil multicentret i Præstø bliver en realitet, er det svært at etablere tilbud i Præstøområdet. Aftale om hjemtagelse af fase 2 træning til hjertepatienter evt. som projekt Kommentar: Samarbejdet med region Sjælland om en formel aftale er parkeret, fordi sygehusene ikke leverede de aftalte data og fordi dialogen endte blindt. Spørgsmålet om fase 2 træning i kommunerne er nu løftet til centrale fora. Udvikling og forankring af sorggrupper i samarbejde med Børns vilkår alle i målgruppen får tilbud. Kommentar: Børns Vilkår har lukket tilbuddet grundet nedskæringer. I stedet arbejdes på et tilbud i samarbejde med Børne-, unge- og familiesekretariatet. God rekruttering også af ressourcesvage ældre til to årlige sundhedscafeer i samarbejde med ældre Kommentar: Der har i 2012, grundet ressourcer, kun været afholdt et cafearrangement. Der stiles efter afholdelse af 3 cafeer i 2013, i henholdsvis Stege, Præstø og Vordingborg. 10

11 Fagsekretariatchefens samlede konklusion Drift 2013 Ramme 1: Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. Ramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april OG MAJ 2013 udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet :5x12 = kr. Regulering tidligere år 2012 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Budgettet udgør kr., incl. demografiregulering på kr. Beregnet merudgift kr. I 2012 blev bogført kr. på genoptræning og kr. (hovedsageligt hospice) på ældre, i alt kr. Fra den beregnede merudgift kr. fratrækkes kr. (svarende til de kr. i 2012.) Den beregnede merudgift udgør således kr kr. = kr. Konklusion: Såfremt januar, februar, marts, april og maj måneder er udtryk for forventet niveau resten af 2013, vil den beregnede merudgift udgøre kr. Anlæg Multicenter Præstø forventes færdiggjort primo Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Det ser pr. juni 2013 ud til, at de fleste af udvalgsaftalens mål opfyldes. Der vil ved kvartalsopfølgningen for september 2013 være fokus på endelig evaluering af samtlige mål, jf. de i aftalen beskrevne evalueringsmetoder. 11

Opr. Budget. Korr. budget

Opr. Budget. Korr. budget Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 228.900 231.278

Læs mere

Årsregnskab Note. Opr. Budget

Årsregnskab Note. Opr. Budget Årsregnskab 2013 Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet (tal i 1.000 kr.) resultat: 228.900 239.057 237.202-1.855

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Resultat på drift. Sundhed. Årsregnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed. Noter til regnskab, drift

Resultat på drift. Sundhed. Årsregnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed. Noter til regnskab, drift Resultat på drift Sundhed Note Opr. budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 242.509 243.980 244.028 48 Budgetramme 1 64.506 67.037

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat. Træningslokalet på 2. sal, Peblingerende 2, Stege

Sundhedsudvalget. Referat. Træningslokalet på 2. sal, Peblingerende 2, Stege Sundhedsudvalget Referat Dato 21. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Træningslokalet på 2. sal, Peblingerende 2, Stege Birgitte Steen Jørgensen,

Læs mere

Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale 2014-15 (2. UDKAST)

Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale 2014-15 (2. UDKAST) 2014-15 (2. UDKAST) [Navn på området] Indholdsfortegnelse Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...6 Referencer til andre

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.080 61.655 36.900 60.811-844

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Korr. budget. forbrugs

Korr. budget. forbrugs Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 371.698 364.780 163.516 363.960-819 100% Budgetramme 1

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

A F T A L E S T Y R E D E O M R Å D E R

A F T A L E S T Y R E D E O M R Å D E R Regnskab 214 Skema til opgørelse af overførsler fra 214 til 215 A F T A L E S T Y R E D E O M R Å D E R 53844 Stofmisbrugere dagbehandling, egne ejer1 3312 3312 4152 394.241 2.755 414.996 46289 Sundhedsplejen

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Multisygdom. Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv

Multisygdom. Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv Multisygdom Tilbud, muligheder og Udfordringer Set fra et kommunalt perspektiv Lene Jensen, Sundhedschef Randers Kommune Multisygdom - september 2011-1 Jordemodercenter Blodprøvetagning Donortapning Mammografi

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Korr. budget. Opr. budget

Korr. budget. Opr. budget Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 303.644 311.094 235.957 312.993 1.898

Læs mere

YDeLSeSoverSigt SunDheD 2013

YDeLSeSoverSigt SunDheD 2013 YDeLSESoversigt sundhed 2013 OM SUNDHEDSOMRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE V ordingborg Kommunes Sundhedsområde er centrum for forebyggelse, genoptræning, rehabilitering og behandling. Sundhedsplejen, Tandplejen,

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk sygdom

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere