DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse af underside, Rettelsesblad nr. 2 til de bydende Spørgsmål fra de bydende: I forbindelse med informationsmøde for de bydende i Vejdirektoratet d. 30. juni 2014, blev der stillet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Nr. Spørgsmål Svar Ang. betonskader: Kan de forekomme overalt? Hvorledes afregnes reparationerne? Hvad er omfanget af spulingen i entreprisen? Ang. de gennemførte reparationer i oversiden (E1): Hvad har omfanget af reparationer været? Har der været gennemført spuling? Entreprisegrænse er overside af piller, og betonskader kan forekomme overalt herudover. Der henvises til beskrivelser i SAB, SAB bilag 5-2 samt TAG afsnit 5 og afsnit 8. Der henvises til beskrivelser af nedbrydningsmetoder i SAB (Eks. SAB og 13.12). Der har været lavet reparationer på oversiden af brodæk i en tykkelse af ca cm, de fleste reparationer har dog været over armeringsniveau. Ja, nedbrydning af skadet beton i overside brodæk er primært udført ved spuling. 4 Ang. Tværbjælken: Hvad er den grundlæggende definition for disse bjælker? Hvor går de fra og til? Der henvises til SAB bilag 1.5, hvor nomenklatur fremgår. 5 Ang. de nye kantbjælker: Er det tilladt at fastgøre noget til disse bjælker? (Ikke besvaret på mødet) Ja, det er tilladt jf. nedenstående rettelser til SAB og SAB Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af Ang. nuværende entreprise E1: Hvem er entreprenør på denne entreprise? Ang. vægtbegrænsninger på vejen: Hvad er gældende? Hvad er tilladt af punktbelastninger? Ang. katodisk beskyttelse: Hvordan er forholdet til det nuværende system? MT Højgaard A/S er hovedentreprenør. Kørebanearealer i gennemsejlingsfag er klasse 80, mens de resterende fag er klasse 100. Der henvises derfor til færdselslovens bestemmelser for pågældende klasser, og herudover henvises til beskrivelser i SAB, samt nedenstående tilføjelser/rettelser til SAB i forhold til laster på fortov. Der henvises til beskrivelser i SAB Ang. stilladsberegninger: Kendes navnet på evaluator? Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB): Side 24, SAB afsnit 1.3.3: Afsnittene fra For udkragede fortove ( ) og indtil afsnittet Følgende skal have adgang ( ), udgår i deres helhed, og erstattes af: Udkraget fortov og kantbjælker kan i områder som ligger mindst 2,5 m fra dilatationsfugerne - belastes med følgende belastninger: A: Såfremt fortovsareal udelukkende (udover egenvægt) belastes af last fra køretøj, som fremføres med hastighed v 10 km/h: For udkraget fortov er færdselslovens bestemmelser om vægtbegrænsninger (akseltryk og totalvægt) på kørebanearealer gældende. Grænsekøretøj iht. færdselslov svarende til maksimal last på 11,5 + 7,5 + 5,0 = 24,0 t fra 3 tætliggende aksler med indbyrdes afstand 1,3 m kan således tillades. Aksellast forudsættes fordelt ligeligt til hvert hjul, dvs. maksimalt tilladt hjultryk er 11,5/2 = 5,75 t (57,5 kn).

3 3 af 6 B: Såfremt fortovsareal udelukkende (udover egenvægt) belastes af koncentrerede laster: Der stilles som udgangspunkt krav om maksimal punktlast på 60 kn på fortovsarealerne, som kan placeres frit på fortovsareal. Last må ikke placeres på kantbjælke. Mindste afstande i broens længderetning mellem 2 tætliggende punktlaster på op til 60 kn er følgende: - hvis tyngdepunkt af last er placeret helt ud mod kantbjælken: Mindst 2,5 m - hvis tyngdepunkt af last er placeret 0,5 m fra inderside kantbjælke: Mindst 2,0 m - hvis tyngdepunkt af last er placeret 1,0 m fra inderside kantbjælke: Mindst 1,2 m For 3 eller flere tætliggende punktlaster større end 30 kn pr punktlast kræves ovenstående afstande overholdt for de 2 tættest liggende. Herefter mindst 5,0 m mellem øvrige punktlaster. Såfremt tyngdepunkt af punktlast er placeret mindst 0,5 m fra inderside kantbjælke samt der er mindst 3,0 m mellem 2 tætliggende punktlaster tillades punktlaster på op til 80 kn pr. punktlast. C: Såfremt fortovsareal og/eller kantbjælke (udover egenvægt) belastes af kombination af flere laster (herunder også last fra køretøj) skal fortovspladens moment-kapaciteter overholdes iht. følgende: Konservativt kan fortov belastes af last svarende til et moment på 17,5 knm/m. Bæreevnen på 17,5 knm/m skal overholdes for et vilkårligt placeret udsnit med længde på 2,0 m, dvs. 35 knm pr. 2,0 m. Figur 1 - Eksempel C1 - Last på fortov og kantbjælke inkl. definition af referencelinje Som eksempel kan momentet beregnes som illustreret på Figur 1, idet moment henføres til den viste referencelinje. Moment = (3 kn/m x 2,0 m) x 1,725 m + 15 kn x 1,0 m + 12 kn x 0,5 m = 31,4 knm Idet M = 31,4 knm < 35 knm kan lasten i Figur 1kan tillades.

4 4 af 6 For tilfælde med koncentrerede laster eller linjelast af begrænset udstrækning kan der tillades større belastninger svarende til at moment-kapaciteter i Tabel 1 skal overholdes. Tabel 1: Tabel over karakteristisk moment kapaciteter afhængig af kontrollængde Kontrollængde [m] Totalt tilladeligt moment [knm] Løbende tilladeligt moment [knm/m] Ved anvendelse af Tabel 1 gælder følgende: Kontrollængde skal vælges så denne er mest kritisk iht. kapaciteter i Tabel 1. For koncentrerede punktlaster tillades det, at kontrollængde forøges svarende til spredning 1:1, dog mindst en spredning på 0,75 m. Kontrollængde kan altid vælges til mindst 2,0 m. Al nyttelast (punktlast, linjelast og fladelast) indenfor den valgte kontrollængde skal medregnes. Ved flere tætliggende koncentrerede punktlaster kan det være nødvendigt at undersøge flere kontrollængder. Der kan interpoleres mellem værdierne i Tabel 1. Figur 2 - Eksempel på C2 last på fortov.

5 5 af 6 Eksempel på beregninger iht. Tabel 1 og Figur 2: Kontrollinje L 1 = 2,0 m: M = (8 kn/m x 2,0 m) x 1,2 m + 40 kn x 1,0 m = 59,2 knm Kapacitet for L 1 = 2,0 m: 66,4 knm Bæreevne OK (89% udnyttet) Kontrollinje L 2 = 1,0 + 2,25 + 0,75 = 4,0 m: M = (8 kn/m x 4,0 m) x 1,2 m + 40 kn x 1,0 m + 60 kn x 0,6 m = 114,4 knm Kapacitet for L 2 = 4,0 m: 115,4 knm Bæreevne OK (99% udnyttet) Kontrollinje L 3 = 2,0 m (Spredning 1:1 svarer til 2 x 0,75 = 1,5 m; jf. forudsætninger anført under Tabel 1 kan dog altid tillades mindst 2,0 m): M = (8 kn/m x 2,0 m) x 1,2 m + 60 kn x 0,6 m = 55,2 knm Kapacitet for L 3 = 4,0 m: 66,4 knm Bæreevne OK (83% udnyttet) For alle tilfælde (A, B og C) gælder, at i afstanden nærmere end 2,5 meter fra dilatationsfugerne har fortovene en begrænset bæreevne. I disse områder må ikke belastes med køretøjer, materiel eller materialer der giver anledning til større belastning end: Enten fladelast på 5 kn/m² Eller punktlast på 10 kn Der vil være mulighed for at kunne tillade større laster end de ovenfor anførte såfremt specifikke afstandskrav til øvrige laster og afstand til kantbjælke overholdes. Dette må kun finde sted ved forudgående skriftlig aftale med tilsynet. Det er entreprenørens ansvar at sikre, at spredning af koncentrerede laster er tilstrækkelig til at kunststofbelægning ikke beskadiges, se også SAB afsnit 1.1. Side 45, SAB afsnit : Afsnit 1 og 2 udgår i deres helhed, og erstattes af: Nedføring af laster på stillads og arbejdsplatform til broens underbygning skal ske ved, at udføre symmetriske fastgørelser til broens søjler. Disse skal sikre at last primært overføres til søjler som en lodret nedadrettet ikkeexcentrisk last, således at søjler ikke påvirkes til betydende moment om søjlernes svage akse. Den lodrette nedadrettede last der overføres til søjler må makismalt andrage en regningsmæssig værdi på:

6 6 af kn på hver søjle Der kan i begrænset omfang overføres lodrette kræfter fra arbejdsplatform, stillads og materialer til brodækket, fortov og kantbjælke. Fastgørelser skal udelukkende foretages i kantbjælke og der må således ikke fastgøres direkte til underside af brodæk eller underside af fortovsplade. For tilladelig last på fortov og brodæk henvises til SAB afsnit Det er entreprenørens ansvar at sikre og dokumentere, at fastgørelser og lokal indføring af kræfter (f.eks. via inserts, ankre, klemmer eller lignende) har tilstrækkelig styrke og forankring. Ved beregning af lasternes fordeling skal der tages hensyn til realistiske stivhedsforhold. Vandret last kan overføres til brodæk eller tværbjælker ved fastgørelse af arbejdsplatform. Overførsel af vandrette kræfter skal ske jævnt over stilladsets længde og må ikke give anledning til moment om søjlers svage akse. Særlige Betingelser (SB): Side 12, Ad 2, stk. 2.: Punktet J i dets helhed og erstattes af: J. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af juni Med venlig hilsen Hans-Åge Cordua Vejdirektoratet

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud:

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15.august 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE 2014 2016 ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 DAGSORDEN 1. Overordnet orientering om entreprisen 2. Særlige forhold 3. Fotos 4. Spørgsmål

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 13.august 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 13.august 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13.august 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse af underside,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 14. december 2017 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 14. december 2017 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. december 2017 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Forstærkning af Lindenborg Pæledæk

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. marts 019 Sagsbehandler Peter Sveistrup Kristensen Mail pks@vd.dk Telefon 744 537 Dokument 18/03076 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 H04007 Ombygning TSA 59, Fredericia

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud:

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05. januar Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Forstærkning af Lindenborg Pæledæk Rettelsesblad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juli 2013 13/06883-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.105 Dalbro Gubsø ETAPE

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 18. februar 2016 Sagsbehandler Stine Kirkeskov Mail stki@vd.dk Telefon Telefon Dokument 15/11381-19 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 Fjordforbindelsen Frederikssund

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 1 (RET 1), som består af rettelser/tilføjelser

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 1 (RET 1), som består af rettelser/tilføjelser DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juli 2011 11/05827-4 Claus Nødgaard Hansen cnh@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentreprise 6620.100 Dalbro Gudenåen

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Bygherren bedes lade pos CE-mærkning af M11-typen udgår af 1 (CE-mærkning af M11-typen) udgå af entreprisen.

Nr. Spørgsmål Svar Bygherren bedes lade pos CE-mærkning af M11-typen udgår af 1 (CE-mærkning af M11-typen) udgå af entreprisen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02. juni 2013 13/23837-4 Mette Menne Vikjær mmv@vd.dk 7244 2381 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6620.320 6620 Støjskærme (Funder - Hårup)

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 15. januar 2019 Sagsbehandler Elisabeth Helms Mail EH3@VD.DK Telefon 7244 2420 Dokument 18/08853-6 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 Entreprise 6620.323 Supplerende

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 26. februar 2016 Sagsbehandler Per Øster Mail pbos@vd.dk Telefon 7244 2513 Dokument 13/23270-10 Side 1/10 RETTELSESBLAD NR. 1 6714 Holstebro N - Aulum Udbud 6714.200 Nordre Ringvej

Læs mere

Prisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med demontering og bortskaffelse af eksisterende tavle.

Prisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med demontering og bortskaffelse af eksisterende tavle. Til de bydende Dato 20. februar 2019 Sagsbehandler Peter Boding Mail pebod@vd.dk Telefon 7244 3750 Dokument 18/12747-10 Side 1/7 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 14210 Fjordforbindelsen Frederikssund

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Ballerup-Frederikssund-Kregme April 2018 Bro 0000522-0-001.30 UF af gangsti 30, Lundegårdsstien Bro 0000522-0-003.00,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. maj 2015 15/06617-3 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.103 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport 336 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW123 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 EKBYGAVODVIW129 AVODVIW129 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. nov. 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 TOTALENTREPRISEKONTRAKT

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Rettelsesbrev 3. Rettelse 1. Præcisering Udbudsbrev, Aflevering af tilbud. Eksisterende tekst: Tilbuddet afleveres til:

Rettelsesbrev 3. Rettelse 1. Præcisering Udbudsbrev, Aflevering af tilbud. Eksisterende tekst: Tilbuddet afleveres til: Rettelsesbrev 3 Vedr.: Frederiksberg Allé 41 Emne: Unik byudviklingsmulighed på Frederiksberg Allé 41 Fra: Jette Lindquist / jli@bascon.dk / M: [+45] 2835 4302 Dato: 5. februar 2016 Åboulevarden 21 Postbox

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen Eksisterende broers bæreevne Forsøg Arne Henriksen 1 Oversigt Beregning og Brotyper Partialkoefficienter Kantbjælkers bæreevne Vosnæsvej Holstebro Silkeborg Planlagte 2 Brotyper OL elementtunneler OT bjælker

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 LVD-DRI

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 LVD-DRI Dato 24. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-9 Side 1/8 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 LVD-DRI Udbud 2017 Løbende

Læs mere

Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise

Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise Dato 22. maj 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Hansen Mail dhh@vd.dk Telefon +45 7244 2461 Dokument 13/19297-15 Side 1/6 Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise Denne

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 12/04297-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2014 14/16929-1 Jacob Pryds Winkel jawi@vd.dk 7244 3752 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 12810.201 Etape 12810, Næstved Omfartsvej

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Sikringsudstyr. Marts

Sikringsudstyr. Marts Sikringsudstyr Marts 2018 3 Indholdsfortegnelse Universelt sikringssystem... 3 Komponentliste... 4 Montering og funktion af sikringsstolper... 6 Montering og funktion af dækkonsol... 7 2 Universelt sikringssystem

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. marts 2012 Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44 34 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 445-0016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Der er i alt modtaget 7 spørgsmål fra de bydende, der besvares i det følgende.

Der er i alt modtaget 7 spørgsmål fra de bydende, der besvares i det følgende. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. november 2012 12/06892-5 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2200 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.104 Spuns Syd ETAPE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli / Lone Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli / Lone Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 213 13/16639-23 Lone Hansen loha@vd.dk 7244 2533 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H26.13.2 H26 Svendborg Spodsbjerg H26.13 Stikrydsning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) MØNBROEN. Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside MAJ 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) MØNBROEN. Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside MAJ 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Entreprise E2 Hovedistandsættelse af underside 2014-2016 MAJ 2014 ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE, Revision 2 Dato 2014-05-23 Udarbejdet af MDLM Kontrolleret

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN107 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LANG-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LANG-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LANG-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn Kommune Dato 13. februar 2018 Sagsbehandler Susanne Baltzer Mail sub@vd.dk Telefon +45 7244 7132 Dokument 17/01148-12 Side 1/5 Rettelsesblad 4 Funktionsudbud: Vedligehold af veje og stier i landområder i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-LIMF-KUN

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-LIMF-KUN ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-LIMF-KUN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-GUDE-FUG

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-GUDE-FUG tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-ND-GUDE-FUG TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 27. maj 2016 Sagsbehandler Per Øster Mail pbos@vd.dk Telefon 7244 2513 Dokument 13/23270-12 Side 1/5 RETTELSESBLAD NR. 3 6714 Holstebro N - Aulum Udbud 6714.201 Mejrup - Tvis Rettelser

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 11

Betonkonstruktioner Lektion 11 Betonkonstruktioner Lektion 11 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Facult of Engineering 1 Plader Plade = Plant element belastet vinkelret på pladens plan. m m Bøjende momenter pr. længdeenhed m

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/7 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere