Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning"

Transkript

1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås, at størstedelen af den bilpark, der benyttes i forbindelse med parkeringskontrol, udskiftes med el-cykler. Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse. Investeringspuljen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Angiv p/l: FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringso mråde Varige ændringer Besparelse på bilreparation og -forsikring Service Besparelse på vedligehold af biler Service Merudgift til vedligehold af el-cykler Service Besparelse på anskaffelse af biler Service Merudgift på anskaffelse af el-cykler Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler Anlæg 404 Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler Anlæg 200 Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel Anlæg 856 Afvikling af biler Anlæg -120 Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 5 Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 5 Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Transporten i København skal være både effektiv og grøn. Københavns Kommune skal som arbejdsplads bidrage til en øget fremkommelighed i byen samt en grøn mobilitet (jf. Handlingsplan for Grøn Mobilitet).

2 Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen råder i dag over 14 el-biler, som bliver benyttet i forbindelse med parkeringskontrol, samt to benzindrevne personbiler, hvoraf den ene benyttes af rådighedsvagten. Når parkeringsvagterne skal transportere sig rundt i Københavns Kommune, benytter de sig af offentlig transport eller kører i centerets 16 biler. Disse transportformer optager dog en uforholdsmæssig stor del af p-vagternes arbejdstid, da disse transportformer i en by som København er ufleksible, men ofte også langsommere end cykeltransport i dagtimerne. Dette er en uhensigtsmæssig anvendelse af medarbejdernes tid, samtidigt med at det er omkostningstungt at drive og forsikre bilparken. El-bilerne er blandt de første små masseproducerede el-biler på markedet og bærer derfor præg af slitage. Bilerne er driftsmæssigt omkostningstunge, og bilparken står indenfor de kommende år foran en udskiftning. Det foreslås, at størstedelen af bilerne udskiftes med el-cykler, der er langt billigere i drift og samtidig giver en større fleksibilitet i parkeringskontrollen. Formålet er at bidrage til en øget fremkommelighed i byen. Samtidig indebærer udskiftningen til el-cykler en årlig driftsbesparelse. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det foreslås, at 10 af de 14 el-biler, som bliver benyttet til parkeringskontrol, samt de to benzindrevne personbiler bliver erstattet af el-cykler. Der indkøbes i alt 100 el-cykler, således at al parkeringskontrol i dagtimerne som hovedregel kan foregå via el-cykler. Det er nødvendigt, at alle parkeringsvagter råder over deres egen cykel. Dermed sikres det, at el-cyklen er fuldt opladt og til rådighed, når parkeringsvagterne skal bruge den. Desuden er der stor forskel på parkeringsvagternes fysik. Derfor vil cyklerne være af forskellige størrelse og skulle indstilles individuelt i sædehøjde mv. De 20 eksisterende el-cykler bruges som reservecykler. Da det er meningen, at el-cyklerne skal blive det eneste transportmiddel, er det helt afgørende for at sikre en effektiv parkeringskontrol, at der er tilstrækkeligt med cykler i rette størrelser og i god stand, samt at der er reserve-cykler. Hver p-vagt får også deres egen cykelhjelm. Der indkøbes desuden 50 cykeltasker, som nemt kan tages af og på. Taskerne kan bruges på skift af flere hold, hvorfor der kun indkøbes halvt så mange. Det vurderes, at forslaget giver en årlig besparelse på samlet kr., bl.a. som følge af lavere driftsudgifter til biler, herunder reparation, forsikring og vedligehold. Det vurderes desuden, at forslaget ikke vil påvirke inddrivelsen af p-afgifter. Dette skyldes bl.a., at det vil være lettere for p-vagterne at komme gennem trafikken på cykel end i bil. Forslaget indebærer, at der skal frigives plads til el-cyklerne i kælderen på Islands Brygge 37. Dette skyldes at el-cyklerne skal opbevares indenfor, når de ikke er i brug, især af hensyn til el-cyklernes batterier, men også for bedre at beskytte cyklernes øvrige dele og sikre, at cyklernes levetid bliver så lang som mulig. Derudover skal der etableres faste el-udtag ved hver cykel, så batteriet ikke skal afmonteres i forbindelse med opladning. For at kunne give plads til el-cyklerne i kælderen, skal der skal etableres en overdækket cykelparkering til medarbejdercykler i materielgården på Islands Brygge 37. Der er på nuværende tidspunkt allokeret to teknikere, som bruger cirka 12 timer ugentligt på reparation af den eksisterende cykelpark, der, foruden et antal manuelle cykler, består af 3 el-scootere og 20 el-cykler. Det vil være nødvendigt at fordele ekstra ressourcer svarende til cirka 62 yderligere teknikertimer ugentligt til reparation af den samlede cykelpark på 120 el-cykler. Dette kan ske via ressourceoptimering af den nuværende opgaveløsning, således at der ikke skal tilføres nye medarbejderressourcer. Side 2 af 6

3 Der vil dog være behov for yderligere midler til køb af reservedele mv. Særligt vil der løbende være behov for udskiftning af batterier, da erfaring har vist, at batterierne bliver slidt og skal udskiftes. Et nyt batteri koster kr., og det forventes at et nyt batteri holder ca. 3 år. Derfor er der afsat et årligt beløb til vedligehold på kr. pr. cykel i gennemsnit, som dermed også tager højde for udskiftninger af elcyklernes batterier. Når vi selv reparer på cyklen, hvilket er nødvendigt for at sikre den daglige drift og cyklernes levetid, bortfalder garantien helt. Desværre dækker garantien primært kun stellet og ikke ved slitage, som er tilfældet for batteriet. 1.4 ØKONOMI Effektiviseringspotentiale Nedenstående elementer indgår effektiviseringspotentialet: Driftsbesparelser til el-biler og driftsudgifter til el-cykler Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler (12* kr.): kr. Årlig besparelse på vedligehold af biler (olieskift mv.) (12* kr.): kr. Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler (100*2.000 kr.): kr. Anskaffelsesbesparelse Hvis forslaget gennemføres, vil der være et reduceret behov for udskiftning af biler, da bilparken vil være mindre. I løbet af 2017 og 2018 anskaffes der i alt 4 nye el-biler, som vil udgøre den fremtidige bilpark. Hidtil har der været budgetteret med anskaffelse af to nye el-biler om året, hvilket ikke vil være nødvendigt længere. En el-bil koster kr. via kommunens indkøbsordning. Der vil være en merudgift til løbende udskiftning af el-cykler, da cyklerne bliver brugt ofte og hurtigt bliver slidt ved at være i brug stort set hver dag året rundt. Det vurderes derfor, at der er behov for at udskifte 15 el-cykler om året mod tre el-cykler i dag. En el-cykel koster kr. Årlig anskaffelsesbesparelse på el-biler: kr. Årlige merudgifter til løbende udskiftning af el-cykler (15 * kr. 3 * kr.): Den samlede effektivisering fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Varige ændringer, service kr p/l Årlig besparelse på reparation og forsikring af biler Årlig besparelse på vedligehold af biler Årlig merudgift til vedligehold af el-cykler Årlig besparelse på anskaffelse af biler) Årlig merudgift på anskaffelse af el-cykler Varige ændringer totalt, service Implementeringsomkostninger Nedenstående elementer indgår i implementeringsomkostningerne: Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler, i alt kr. 20 cykelstativer m. plads til 5 cykler (700 kr./ stk.): kr. Etablering af elforsyning til cykler inkl. kabelkasse: kr. Opgradering af værksted til el-cykler: kr. Side 3 af 6

4 Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler, i alt kr. Skur til medarbejdercykler: kr. Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel, i alt kr. 100 el-cykler (8.000 kr./stk.): kr. 100 cykelhjelme (400 kr./stk.): kr. 50 cykeltasker (330 kr./stk.): kr. Afvikling af biler, i alt kr. Salg af de 12 brugte biler ( kr./stk.): kr. De samlede implementeringsomkostninger fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Implementeringsomkostninger i forslaget kr. Innovationspulje (sæt X) Etablering af parkeringskælder og værksted til el-cykler Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel Afvikling af biler Investeringer totalt, anlæg FORDELING PÅ UDVALG Forslaget involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen. 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET kvartal 2018: Etablering af overdækket cykelparkering til medarbejdercykler gennemført. Etablering af parkeringskælder og værksted påbegyndt. Indkøbsproces af el-cykler og øvrigt materiel indledt. Afvikling af biler påbegyndt kvartal 2018: Etablering af parkeringskælder og værksted afsluttet. Indkøb af el-cykler og øvrigt materiel afsluttet Undervisning af p-vagter i brug af cykler og øvrigt materiel Afvikling af biler afsluttet. 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Forslaget har den 23. november 2017 været drøftet i centerets MED-udvalg, som kunne støtte forslaget. MED-udvalget lagde bl.a. vægt på, at der vil være mulighed for at alle parkeringsvagter får stillet en cykel til rådighed. Det giver mulighed for at tilpasse cyklen til den enkelte medarbejders behov, herunder særligt sædehøjden på cyklen. Desuden lagde medarbejdersiden vægt på, at der i forslaget er afsat ressourcer og midler til et cykelværksted, der kan sikre, at cyklerne løbende holdes ved lige. Side 4 af 6

5 Da der vil skulle gennemføres en række ændringer i cykelkælderen samt etablering af værksted og overdækket cykelparkering til medarbejdercykler i gården på Islands Brygge 37, skal forslaget gennemføres i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). 1.8 FORSLAGETS EFFEKT Forslaget vil bidrage til en øget fremkommelighed. Desuden vil det medvirke til en øget fleksibilitet i parkeringskontrollen. Det forventes, at forslaget vil medføre, at det vil være lettere for parkeringsvagterne at komme igennem byen i dagtimerne, da transporten foregår via cykel. Om natten vil der fortsat blive brugt el-biler i forbindelse med parkeringskontrollen, da fremkommeligheden for biler om natten er høj. Dermed vil parkeringskontrollen kunne dække et større område med de samme medarbejderressourcer. Det må forventes, at udskiftningen af biler med el-cykler på kort sigt kan give anledning til en vis utilfredshed hos nogle af medarbejderne. Det vurderes dog, at udskiftningen af biler med el-cykler er hensigtsmæssig ud fra en økonomisk og en opgavemæssig betragtning. 1.9 OPFØLGNING Der følges op på forslaget gennem nedenstående succeskriterier. Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Bilerne er afviklet Der er afviklet 12 biler inden 2019 Teknik- og Miljøforvaltningen Inden udgangen af 4. kvartal 2018 Der er indkøbt el-cykler Der er indkøbt 100 el-cykler inden 2019 Teknik- og Miljøforvaltningen Inden udgangen af 4. kvartal 2018 Der er etableret cykelparkering til elcyklerne Der er etableret cykelparkering mv. til de indkøbte el-cykler Teknik- og Miljøforvaltningen Inden udgangen af 4. kvartal RISIKOVURDERING Business casens etableringsomkostninger er baseret på afgivne tilbud. Såfremt der sker ændringer i tilbuddene, eller at der opstår uforudsete omkostninger, kan det påvirke business casen negativt. Dertil er opførelsen af skuret til medarbejdernes cykler afhængig af, om der opnås byggetilladelse, og derfor kan byggesagsbehandlingen komme til at påvirke implementeringsperioden negativt. Der er forudsat en vis levetid på el-cyklerne og derfor indlagt i business casens beregninger, at cykelparkens samlede levetid er 8 år. I praksis vil det betyde, at der løbende bliver udskifter cykler, årligt vurderet til værende 15 cykler, fra aktiv til passiv brug. Hvis cykelparkens levetid reelt er kortere, vil det påvirke business casen negativt. Side 5 af 6

6 1.11 HVEM ER HØRT? Ja/Nej Dato for godkendelse Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja 23. februar 2018 Ja/Nej/Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. Ejendomsfaglig vurdering Ja Godkendt Koncern IT Ikke relevant HR-kredsen Ikke relevant Velfærdsanalytisk vurdering Ikke relevant 1.12 TEKNISK BILAG Ingen Side 6 af 6

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Service Samlet varig ændring

Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Samlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Varige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Optimering af lokaleudlån i Kultur S Forslagets formål er en udvidelse af brugen

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering

Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker

Læs mere

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.

Læs mere

Bilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen

Bilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen Bilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen Budget 2020 Side 1 af 17 INDHOLD SU2. Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene SU3. Tøjvaskeordning ændret serviceniveau

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilot Amager Samdrift for vicevært og den nære arealpleje Samdrift Amager er

Læs mere

Sagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen

Sagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE TMF Stab NOTAT 22-03-2018 Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer Indhold Kilde 1. Ekstra gevinster ved digitalisering BA

Læs mere

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Service Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde

Service Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning Kort resumé: Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Assisteret p-dialyse i borgers hjem En gruppe borgere med livsvarigt nyresvigt

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) Dette

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Effektiviseringskatalog [Offentlig version]

Effektiviseringskatalog [Offentlig version] Effektiviseringskatalog [Offentlig version] HJEMMEPLEJE Side 2 af 82 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG [FORSAT I PROCES] [Forslaget er under udarbejdelse] Forslagets titel: HJ01 Målrettet serviceniveau Side 3 af

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling af model for Fleksibelt Elforbrug og bedre udnyttelse af vedvarende

Læs mere

Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020

Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Effektiviseringsforslag der er godkendt og hvor midler til investering er afsat i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019 1. Investeringer i erhvervslejemål

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER

BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER Forslag SI02 Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Fra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne

Fra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne From: Annegrete Vallgårda Sent: 21. marts 2018 11:53 To: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne Cc: Signe Thiim Jensen; Karen Søndergaard Forsbøl Subject: Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter. Budget 2020

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter. Budget 2020 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter Budget 2020 FORSLAG TIL FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget, budget 2020 3 Forslag 2020 2021

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen Ved at samle ejerskabet

Læs mere