Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne"

Transkript

1 Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3: /lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne har den 8. marts 2001 anmeldt en standardlejekontrakt til brug for medlemmernes udlejning af havnearealer. Standardkontrakten er forhandlet med foreningen Danske Havnevirksomheder (tidligere: Areallejerforeningen), der repræsenterer lejerne. Kontrakten består af en formular til individuel udfyldelse samt et sæt betingelser. 2. Med anmeldelsen er der ansøgt om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Kontrakten indeholder vilkår for leje af havnearealer. Kontrakten indeholder blandt andet et vilkår om omsætningsgaranti samt et vilkår om, at lejeregulering sker i henhold til nettoprisindekset eller tilsvarende indeks. 4. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at nettoprisreguleringsklausulen ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Nettoprisreguleringsklausulen kan derfor meddeles erklæring om ikke-indgreb, jf. 9. Derimod anses omsætningsgarantien at have til følge at begrænse konkurrencen. Vilkåret om omsætningsgaranti er derfor omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 3. Der kan meddeles fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Afgørelse 5. Det meddeles Sammenslutningen af Danske Havne, at nettoprisreguleringsklausulen ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og der er, jf. 9, derfor ikke grundlag for at udstede påbud efter 6, stk. 4. Omsætningsgarantien er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om ikke-indgreb efter lovens 9. Konkurrencerådet fritager denne del aftalen fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 8, stk Fritagelsen gives for 5 år, regnet fra den 8. marts 2001, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3, sammenholdt med 4 i Konkurrencerådets bekendtgørelse nr. 854 af 30. august Sagsfremstilling

2 Indledning 7. Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af en standardlejekontrakt udarbejdet af Havnesammenslutningen til brug for medlemmernes udlejning af havnearealer. Kontrakten er ifølge anmelder forhandlet med brancheforeningen Danske Havnevirksomheder, der repræsenterer lejerne. Danske Havnevirksomheder har i alt 209 medlemmer bestående af virksomheder med havnebeliggenhed. Med anmeldelsen anmodes der om primært ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse efter 8, stk Kontrakten benyttes til medlemmernes indgåelse af aftaler om udlejning af havnearealer. Der er tale om en regulering mellem indbyrdes konkurrerende virksomheder, dvs. det er en horisontal aftale. Det er frivilligt for Havnesammenslutningens medlemmer, om de vil benytte kontrakten. Kontrakten anvendes dog i størstedelen af udlejningstilfældene. Markedsbeskrivelse 9. Aftalen vedrører udlejning af havnearealer i Danmark. I Danmark er der i alt 129 havne, hvoraf 80 er trafikhavne. Havnene havde i 2000 en samlet godsomsætning på 97 mio. tons. Heraf var halvdelen af havnenes samlede omsætning koncentreret i 5 havne. Havnene er organiseret som enten statshavne, kommunale havne, kommunale selvstyrehavne, helt eller delvist kommunalt ejede aktieselskaber eller private havne. Godsomsætningen over de offentligt styrede trafikhavne er koncentreret på 18 havne, som har 95\% af den samlede godsomsætning i de offentligt styrede havne. 10. Der findes 30 private havne, hvoraf de 15 i 2000 havde en samlet godsomsætning på 22 mio. tons. Med den nye havnelov fra 1999 kan de private havne beskæftige sig med samme aktiviteter som de offentligt styrede. De private havne er dog i dag næsten udelukkende havne med begrænset anvendelse, fx havnevirksomhed i tilknytning til et olieraffinaderi. Virksomhederne 11. Havnesammenslutningen er brancheorganisation for de danske havne og har 55 medlemmer. Medlemmerne er organisatorisk fordelt med 18 kommunale havne, 30 kommunale selvstyrehavne, 5 aktieselskaber samt Københavns Havn og Thorshavn, Færøerne. Medlemskredsen består således af alle offentligt styrede havne på nær statshavnene og dækker størstedelen af den samlede godsomsætning svarende til ca. 70 mio. tons. Havnesammenslutningen har ikke nogen private havne som medlemmer. Aftalens indhold 12. Kontrakten indeholder vilkår for leje af havnearealer. Der er tale om en vedtagelse inden for en brancheforening, dvs. mellem en sammenslutning af virksomheder. Anmeldelsen vedrører således en horisontal aftale. 13. Aftalen indeholder et vilkår om lejeregulering. Det følger heraf, at lejen årligt reguleres med den procentvise ændring i nettoprisindekset eller et tilsvarende indeks.

3 14. Aftalen indeholder endvidere et vilkår om omsætningsgaranti. Det stilles for det første som en betingelse, at det lejede areal skal benyttes til havnevedkommende virksomhed, og at godsomsætningen på det lejede areal skal foregå fortrinsvis over bolværk i havnen. For det andet skal lejeren garantere udlejeren at ville tilføre havnen skibs- og vareafgifter af enten et bestemt beløb eller svarende til en fast procentsats af den årlige leje eller af den årlige tons-omsætning. 15. Størrelsen af omsætningsgarantien forhandles individuelt mellem parterne. Det er af foreningen Danske Havnevirksomheder oplyst, at der foreningen bekendt altid aftales en omsætningsgaranti, når medlemmer af Havnesammenslutningen udlejer havnearealer. Også selve lejens størrelse forhandles individuelt parterne imellem. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, idet der dog individuelt kan aftales en uopsigelighedsperiode fra udlejers side. Høring 16. Notatet har været i høring hos Havnesammenslutningen og hos foreningen Danske Havnevirksomheder. 17. Havnesammenslutningen har anført, at man finder, at den markedsafgrænsning, styrelsen har foretaget, er for snæver. Havnesammenslutningen har videre oplyst, at det ikke er korrekt at lægge til grund, at der altid aftales en omsætningsgaranti. Endelig har Havnesammenslutningen anført, at man ikke finder styrelsens vurdering af omsætningsgarantiens konkurrencebegrænsende effekt korrekt. 18. Danske Havnevirksomheder har til anmelders oplysning om, at aftalen er forhandlet med Danske Havnevirksomheder anført, at det er korrekt, at der har været forhandlinger om denne kontrakt, men at der ikke er tale om et agreed document. Der har dog ikke været uenighed om de punkter i aftalen, som nu vurderes efter konkurrenceloven. Vurdering 19. Brancheforeningen samt de implicerede virksomheder, havnene, er erhvervsvirksomheder. Standardlejekontrakten er derfor omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Standardkontrakten er ikke fritaget efter EF-traktaten eller omfattet af en gruppefritagelsesforordning, jf. konkurrencelovens 4. Kontrakten er heller ikke omfattet af andre fritagelser i henhold til konkurrencelovens De danske havnes samlede godsomsætning var i 2000 på ca. 97 mio. tons. Heraf udgjorde omsætningen for de havne, der er medlem af Havnesammenslutningen, ca. 70 mio. tons. Havnesammenslutningen har således en markedsandel målt på den tonsvise godsomsætning på ca. 72\%. Havnenes samlede beløbsmæssige omsætning kendes ikke, men i 2000 havde alene Københavns Havn en omsætning på 357 mio. kr. Som følge heraf er aftalen ikke omfattet af bagatelgrænsen i konkurrencelovens 7, stk. 1. Det relevante marked

4 22. Det relevante produktmarked er markedet for udlejning af havnearealer. Arealerne udlejes til virksomheder, for hvilke beliggenhed ved en havn har stor vigtighed, idet virksomhederne har behov for havnefaciliteterne. 23. Havnearealer ejet af en privat havn vil kunne substituere havnearealer ejet af Havnesammenslutningens medlemmer, idet de med den nye havnelov har mulighed for at udføre samme aktiviteter som de offentligt styrede havne. I praksis er det dog i dag begrænset, hvilke aktiviteter hovedparten af de private havne vil kunne tilbyde, eftersom de oftest er indrettet til inhouse virksomhed, fx et olieraffinaderi. Havnearealer ejet af private havne vil derfor kun i meget begrænset omfang kunne anses for en del af markedet. 24. Idet beliggenhed ved en havn er af central betydning for en stor del af de virksomheder, der lejer sig ind, er det tilsvarende kun få andre udlejningsarealer, der ikke er beliggende ved en havn, der vil kunne substituere havnearealer. Et krav til sådanne arealer vil være, at de har de nødvendige infrastrukturforhold i form af adgang til hovedlandevejsnettet og hovedjernbanenettet og dermed til havnefaciliteter. 25. Udbudssubstitution vil kunne ske ved udvidelse af de bestående havne eller anlæggelse af nye havne eller arealer med infrastrukturforhold, der bevirker, at de vil kunne benyttes til havnerelateret virksomhed. Udvidelse af en bestående havn eller anlæggelse af en ny havn kræver tilladelse af trafikministeren, der skal foretage høring af de berørte myndigheder. 26. I og med at efterspørgsels- og udbudssubstitutionen må anses for stærkt begrænset, kan det relevante produktmarked herefter afgrænses til markedet for udlejning af havnearealer tilhørende medlemmer af Havnesammenslutningen. 27. I høringssvaret har Havnesammenslutningen som argument for sin vurdering af, at styrelsen har afgrænset markedet for snævert, anført, at mange af de virksomheder, der har lejemål på havnene, ville kunne ligge længere væk, end de gør. Blandt andet sker det i stigende omfang, at virksomheder med ikke egentlig havnerelateret virksomhed lejer sig ind på et havneareal. Ud fra disse oplysninger kan Konkurrencestyrelsen tilslutte sig Havnesammenslutningens vurdering af, at der kan argumenteres for en mindre snæver afgrænsning af det relevante produktmarked. Det bemærkes, at det ikke er afgørende for sagens endelige vurdering, om det relevante produktmarked udstrækkes til at omfatte yderligere arealer end arealer med havnebeliggenhed. 28. Standardkontrakten omfatter havnearealer i hele Danmark. Det geografiske marked anses derfor for at være Danmark. Det bemærkes, at for mange af de virksomheder, der lejer sig ind i en havn, vil arealets beliggenhed være af central betydning, hvorved et havneareal i fx Esbjerg ikke vil kunne substitueres med et areal i København. I en situation, hvor en individuelt udfyldt standardkontrakt vil skulle vurderes konkret, vil der derfor skulle foretages en mere snæver markedsafgrænsning. Konkurrencelovens 6 og Det skal herefter vurderes, om kontrakten direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk Der er tale om en kontrakt udarbejdet af Havnesammenslutningen, som er en brancheforening. Kontrakten anses derfor for en vedtagelse mellem en sammenslutning af virksomheder.

5 31. Det forhold, at det efter det oplyste står foreningens medlemmer frit for, om de vil anvende kontrakten, er ikke afgørende i den forbindelse, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 1999: Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner. Rådet udtalte i denne sag, at en vedtagelse ikke behøver at være bindende for sammenslutningens medlemmer for at være omfattet af konkurrenceloven. Det afgørende er, hvorvidt det med vedtagelsen er tilsigtet at koordinere medlemmernes adfærd. Som begrundelse for at have udfærdiget kontrakten har anmelderen anført, at den enkelte havn savner erfaring i at udfærdige kontrakter. Det er tillige oplyst, at kontrakten stort set altid benyttes, når Havnesammenslutningens medlemmer udlejer havnearealer. 32. I kontrakten fastsættes der lejebetingelser, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Der er to forhold i kontrakten, der kan antages at have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen: 34. Det ene er nettoprisreguleringsklausulen. Det fremgår heraf, at lejen reguleres årligt med den procentvise ændring i nettoprisindekset eller tilsvarende indeks. 35. Som begrundelse for anmodningen om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 og for fritagelse i henhold til 8, stk. 1, har anmelderen oplyst, at nettoprisreguleringsklausulen er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på området og prisudviklingen i øvrigt. Nettoprisindekset synes at være et naturligt udgangspunkt ved forhandling af en kontrakt på området. Parterne kan aftale en anden regulering, hvis de ønsker det. Reguleringen anses i øvrigt ikke at ligge over et markedsniveau i forbindelse med lejeregulering. Det skal ifølge anmelderen tages i betragtning, at der er tale om en kontrakt, som ofte løber i længere årrækker, og at der er tale om arealer, som lejeren ofte opfører bygninger og anlæg på. 36. Konkurrencerådet har tidligere taget stilling til en sag, hvori der indgik et vilkår om prisregulering: Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 1999: Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner. I denne sag indeholdt kontraktmaterialet et vilkår om årlig lejeregulering på 3\%. Det bemærkes, at kontrakten i øvrigt indeholdt detaljerede angivelser af, hvilke elementer lejen kunne beregnes ud fra. Rådet udtalte i denne sag, at en talmæssig stigningstakt samt angivelse af tidspunktet for de pågældende stigninger måtte anses for konkurrenceretligt problematisk. Blandt andet kunne stigningstaksten ikke anses for alene at skulle modsvare den til enhver tid værende inflationsudvikling. Rådet fandt imidlertid ikke anledning til at stille krav til en ændring af vilkåret. 37. Det andet vilkår, der kan antages at have til følge eller til formål at begrænse konkurrencen, er vilkåret om omsætningsgaranti. Det stilles for det første som en betingelse, at det lejede areal skal benyttes til havnevedkommende virksomhed, og at godsomsætningen på det lejede areal foregår fortrinsvis over bolværk i havnen. For det andet skal lejeren garantere udlejeren at ville tilføre havnen skibs- og vareafgifter af enten et bestemt beløb eller svarende til en fast procentsats af den årlige leje eller af den årlige tons-omsætning. 38. Som begrundelse for anmodningen om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 og for fritagelse i henhold til 8, stk. 1, har anmelderen anført, at bestemmelsen om omsætningsgaranti er tæt knyttet til, at der skal udlejes til en havnerelateret virksomhed. Hvis der ikke gives omsætningsgaranti, vil alternativet være at kræve en højere leje. Havnearealer er et knaphedsgode,

6 som er forbeholdt de virksomheder, for hvilke det er en nødvendighed at ligge ved en havn. Det er derfor naturligt at forudsætte, at der sker en omsætning over havnen fra den pågældende virksomhed. 39. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at nettoprisreguleringsklausulen har som konsekvens, at havnene ikke vil konkurrere indbyrdes om størrelsen af den årlige lejeregulering. Styrelsen finder imidlertid, at nettoprisindekset eller tilsvarende indeks udgør et praktisk værktøj til beregning af den fremtidige leje. Ligeledes finder styrelsen, at den valgte reguleringsfaktor må anses for meget neutral reguleringsfaktor. Som følge heraf findes denne del af aftalen ikke at have til formål eller følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Nettoprisreguleringsklausulen kan derfor meddeles ikke-indgrebserklæring i henhold til Hvad vilkåret om omsætningsgaranti angår, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at havnene med et sådant vilkår på den ene side sikrer sig, at lejerne af havnearealerne skaber omsætning i havnen. På den anden side har vilkåret som konsekvens, at lejerne ikke benytter andre, evt. billigere, havne, idet lejeren har interesse i at benytte udlejers havn, indtil omsætningsgarantien er nået. Hermed begrænser vilkåret konkurrencen mellem havnene. I denne vurdering er det lagt til grund, at omsætningsgarantien benyttes i alle relevante tilfælde, dvs. når der udlejes arealer til havnerelaterede virksomheder. 41. Havnesammenslutningen har i sit høringssvar erklæret sig uenig i ovennævnte vurdering med den begrundelse, at styrelsen herved forudsætter, at havnevirksomheder er beliggende i flere havne, hvilket ikke generelt er tilfældet. Dernæst forudsætter styrelsen, at der er substitution mellem anløb i den ene og den anden havn, hvilket ikke er tilfældet, hvis den ene havn eksempelvis ligger på Bornholm og den anden på Sjælland. Hvad det første argument angår, skal styrelsen bemærke, at der ikke i vurderingen er forudsat, at den samme virksomhed har beliggenhed i flere havne. Hvad Havnesammenslutningens andet argument angår, bemærkes, at styrelsen kan tiltræde, at der i et tilfælde som det ovenfor eksemplificerede ikke vil være mulighed for at substituere den ene havn med den anden. Det vil der imidlertid være i andre tilfælde, fx ved to havne, der begge er beliggende på Sjælland. Som følge heraf finder styrelsen ikke, at Havnesammenslutningens bemærkninger ændrer på vurderingen af omsætningsgarantiens konkurrencebegrænsende effekt i de tilfælde, hvor der mellem parterne aftales en omsætningsgaranti. 42. Det fremgår af kontrakten, at lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Denne adgang til at komme ud af lejemålet skal dog ikke tillægges stor betydning, idet en lejer ofte har opført bygninger og anlæg på det lejede areal, hvorved flytning til et andet havneareal vil være forbundet med høje omkostninger. 43. Det kan herefter konkluderes, at vilkåret om omsætningsgaranti i hvert fald indirekte - har til følge at begrænse konkurrencen på horisontalt plan. Vilkåret er derfor omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Denne del af aftalen kan som følge heraf ikke gives en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9. Konkurrencelovens Det skal herefter vurderes, om aftalen kan opnå fritagelse efter konkurrencelovens 8. 8 stk. 1, nr. 1. Styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen

7 45. Det er en betingelse for en individuel fritagelse, at standardlejeaftalens vilkår bidrager til at fremme effektiviteten på det relevante marked. 46. Et vilkår om omsætningsgaranti har som konsekvens, at det er mere attraktivt for virksomheder med havnerelateret virksomhed at leje sig ind end det er for virksomheder med ikke-havnerelateret virksomhed, idet en del af lejen herved betales via den omsætning, virksomheden har over bolværk i havnen. Der sker således en sikring af, at arealerne fortrinsvis forbeholdes lejere, der kan gøre brug af havnebeliggenheden, der må anses for et knapt gode. Som følge heraf kan der argumenteres for, at vilkåret om omsætningsgaranti ud fra et samfundsmæssigt synspunkt anses for at fremme effektiviteten. 47. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, må derfor anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2. Sikring af forbrugerne 48. Forbrugerne skal sikres en rimelig andel af fordelene ved en konkurrencebegrænsende aftale. 49. Anmelderen har anført, at alternativet til vilkåret om omsætningsgaranti er at kræve en højere leje. Vilkåret må derfor anses for at være til fordel for lejer. 50. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2, anses således for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3. Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 51. Det skal vurderes, om aftalens konkurrencebegrænsninger er nødvendige for at nå aftalens hovedmål. 52. Det er kun selve det forhold, at der skal garanteres en minimumsomsætning, der er indholdt i kontrakten. Størrelsen af omsætningsgarantien samt garantiens beregningskriterier forhandles individuelt mellem kontraktparterne, hvorved den enkelte virksomhed har indflydelse herpå. 53. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3, må derfor anses for opfyldt , stk. 1, nr. 4. Ikke udelukkelse af konkurrencen 55. Aftalen må ikke udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer og tjenesteydelser. 56. Det relevante marked er markedet for udlejning af havnearealer i Danmark. Kontrakten er udarbejdet af brancheorganisationen Havnesammenslutningen. Alle danske havne med undtagelse af statshavnene og de private havne er medlemmer heraf. De involverede havne har med en omsætning på ca. 70 mio. tons ud af en samlet godsomsætning på ca. 97 mio. tons en markedsandel på ca. 72\%, hvorved de besidder en dominerende stilling. 57. Forhold som pris for lejen, udlejers uopsigelighedsperiode og størrelse af og beregningskriterier for omsætningsgarantien skal forhandles og udfyldes individuelt af kontraktparterne. Eftersom der resterer væsentlige konkurrenceparametre, anses vilkåret ikke for at udelukke konkurrencen på markedet for udlejning af havnearealer i Danmark.

8 58. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, må derfor anses for opfyldt. Konklusion 59. Vilkåret om omsætningsgaranti i den anmeldte standardlejeaftale er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om ikke-indgreb efter 9. Konkurrencerådet fritager aftalen fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 8, stk. 1. Vilkåret om, at lejeregulering skal ske i henhold til nettoprisindekset eller tilsvarende indeks, udgør ikke en konkurrencebegrænsning i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1. Konkurrencerådet meddeler derfor dette vilkår en erklæring om ikke-indgreb. jf. 9.

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner 1 af 7 18-06-2012 10:34 Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien i Danmark

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Administrativ temadag. 3. december 2013

Administrativ temadag. 3. december 2013 Administrativ temadag Administrativ temadag 3. december 2013 tirsdag den 3. december 2013 Danske Havnes standardkontrakt for arealudleje Danske Havnes standardkontrakt v/nete Herskind for arealudleje Danske

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark Vejle Havn Att. Knud Vang Nielsen Sydkajen 16 7100 Vejle Sendt elektronisk til: knud@vejleport.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter 1 af 10 Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter Journal nr. 3/1120-0301-266/ISA/tph Rådets møde den 29. oktober 2003 Resumé 1. Med skrivelser af 24. februar og 3. marts 2003 har

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Advokaterne Sankt Knuds Torv

Advokaterne Sankt Knuds Torv J.nr.: 02-H4-81917 NOTAT 2 Ryesgade 31 PO Boks 5009 8100 Århus C Telefon 86 13 06 00 Telefax 86 13 15 00 Mail: info@askt.dk CVR DK 14 23 37 09 vedr. arealerne, hvorpå Haveforeningen Aabrinken (HFA) er

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere