Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 12 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 16 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 21 Vurdering af temaet Kompetencer 25 Vurdering af temaet Fysiske rammer 27 Økonomisk Tilsyn 30 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 31 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aflastningshjemmet Rendbjerg Hovedadresse Rendbjergvej Egernsund Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr Katharina Andresen Thomsen Virksomhedstype Tilbudstyper Privat 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 36 (særligt klubtilbud) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 43 Afdeling A-Huset Rendbjergvej Egernsund Afdeling Huset Rendbjergvej Egernsund STU Rendbjerg / Gråsten 14 særligt klubtilbud ( 36), almindeligt socialpædagogisk opholdssted ( 66, stk. 1, nr. 5), midlertidigt botilbud til voksne ( 107), 20 aktivitets- og samværstilbud ( 104), almindeligt socialpædagogisk opholdssted ( 66, stk. 1, nr. 5), midlertidigt botilbud til voksne ( 107), 9 særligt klubtilbud ( 36), Pladser på afdelinger 43 Målgrupper 2 til 18 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 2 til 18 år (udviklingshæmning) 18 til 65 år (udviklingshæmning, andet socialt problem) 18 til 65 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Vinnie Loft Holdt (Tilsynskonsulent) Ja : Rendbjergvej 9, 6320 Egernsund (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet I forbindelse med tilsynet var der særlig fokus på temaerne omhandlende selvstændighed og relationer, organisation og ledelse samt fysiske rammer. Der fremkom ikke oplysninger i tilsynsbesøget, der gav anledning til ny vurdering ift. de øvrige temaer, hvorfor oplysningerne i disse er overført fra tidligere tilsyn. Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgerne i forhold til deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og / eller samvær- og aktivitetstilbud. Understøttelsen sker på en relevant måde indenfor de rammer det er muligt for tilbuddet, da det primært er tale om et aflastningstilbud. Ligeledes indgår tilbuddet gerne i et samarbejde med relevante uddannelse og beskæftigelsestilbud for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger. Tilbuddets indsats sker med udgangspunkt i mål, der er udarbejdet med indflydelse fra den enkelte borger i det omfang det er muligt for borgeren." Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de enkelte mål omhandlende uddannelse og beskæftigelse samt dokumenterer den kontinuerlige evaluering af målene. Herunder ligeledes dokumentation af borgernes indflydelse og inddragelse omkring de enkelte mål. Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium 6

7 Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i indikator 1a - 1d, at tilbuddet i meget høj grad er understøttende for, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det gøres blandt andet i form at et tæt samarbejde med de relevante tilbud med henblik på vidensdeling af erfaringerne omkring den enkelte borger med det formål at sikre de mødes i en genkendelig tilgang og struktur. Med baggrund i, at tilbuddet primært er et aflastningstilbud kan deres inddragelse i forhold til valg af uddannelse og beskæftigelse være mindre, men tilbuddets fokus er, at sikre, at borgerne frekventerer et relevant tilbud set i forhold til borgernes kompetencer og særlige behov. I tilbuddet er der ligeledes mulighed for at deltage i STU, særlig klubtilbud samt et samvær- og aktivitetstilbud. I tilbuddet udarbejdes der i samarbejde med borgerne enkelte mål med henblik på understøttelse af borgernes deltagelse i uddannelse og beskæftigelsestilbud, men der sker ikke en systematisk og struktureret dokumentation heraf. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad er understøttende for, at borgerne har et stabilt fremmøde i deres respektive tilbud. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejderne i tilbuddet er oplyst, at der udarbejdes konkrete og individuelle mål med henblik på understøttelse af borgernes deltagelse i skole, uddannelse eller beskæftigelse. Målene udarbejdes i det omfang det vurderes muligt og relevant for borgeren og tilbuddet med baggrund i, at der er tale om et aflastningstilbud. I de situationer, hvor borgeren frekventerer tilbuddets STU er det STU, der udarbejder målene. Men der er et meget tæt samarbejde mellem afdelingerne i tilbuddet omkring de enkelte mål. Endvidere oplyses det af medarbejder, at der også er eksempler på, at tilbuddet har været deltagende i uddannelsesaktiviteter sammen med borgeren med henblik på at sikre den mest optimale og ensartet tilgang til borgeren i de forskellige situationer. Ligeledes er det vægtet i bedømmelsen, at der ved interview med medarbejderne oplyses, at borgerne inddrages i udarbejdelse af målene i det omfang borgernes fysiske og psykiske tilstand tillader det. Borgerne bliver orienteret omkring forslag til målene og via medarbejdernes kendskab til borgernes kommunikation- og udtryksform kan det vurderes, hvorvidt borgerne er enige eller ej. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der ikke af det fremsendte datamateriale (12 punkts skema samt dagbogsnotater), fremgår oplysninger omkring konkrete og individuelle mål i forhold til denne indikator. Ligeledes fremgår der ikke oplysninger omkring den kontinuerlige opfølgning i forhold til de enkelte mål. Der fremgår en samlet beskrivelse af borgerens deltagelse og udvikling ved uddannelse eller beskæftigelsesforløb i statusbeskrivelsen, der udarbejdes ca. en gang årligt. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af medarbejderne er oplyst at alle indskrevne borgere i tilbuddet deltager i et uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Uddannelse eller beskæftigelsestilbuddet er udvalgt med udgangspunkt i borgernes særlige behov. Ligeledes tilbyder tilbuddet et særlig klubtilbud iht. Lov om Social Service 36 samt samvær og aktivitetstilbud iht. Lov om Social Service 104. Disse tilbud er ikke særlig forbeholdt borgere indskrevet i tilbuddets aflastnings- eller døgntilbud, men aktuelt er der få borgere, der frekventerer dette. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar Indikator 01.d af Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator opfyldt i meget høj grad. 7

8 I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets indskrevne borgere i meget høj grad har et stabilt fremmøde i deres uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at borgerne meget sjældent har fravær. Er der et fravær er det begrundet med sygdom. Tilbuddet understøtter borgerne i et stabilt fremmøde, blandt i form af transport til de forskellige tilbud. 8

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet inden for rammerne af at primært være et aflastningstilbud for borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og hvor formålet primært er at aflaste forældre eller øvrige pårørende, i meget høj grad arbejder pædagogisk relevant med understøttelse af borgernes selvstændighed og relationer. Det er endvidere Socialtilsyn Syds vurdering, at aflastningstilbuddet udgør en væsentlig ramme for borgernes muligheder for at komme ud hjemmefra, få oplevelser, kammerater og møde ligesindede. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet yder en understøttende indsats i forhold til den enkelte borgers udvikling af selvstændighed og relationer, samt at tilbuddet er i en udviklende proces omkring en mere konkret og individuel dokumentering af denne indsats ift. Den enkelte borger. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de konkrete og individuelle mål, der opstilles vedrørende dette tema. Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 9

10 Socialtilsyn Syd vurderer på baggrund af det aktuelle tilsyn samt oplysninger fra tidligere tilsyn, at tilbuddet inden for rammerne af primært at være et aflastningstilbud, i meget høj grad arbejder relevant i forhold til at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er lagt vægt på tilbuddets oplysninger om, at det primære pædagogiske arbejde vedrørende udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, ligger andre steder end på aflastningstilbuddet, da den overvejende del af borgerne kun periodevis opholder sig på tilbuddet. Men at tilbuddet i meget høj grad understøtter og søger viden omkring dette arbejde ved deltagelse i netværksmøder omkring den enkelte borger samt samarbejde med borgerens familier og pårørende. Tilbuddet understøtter ligeledes, at borgerne deltager i aktiviteter i og udenfor tilbuddet, hvor der er mulighed for dem at indgå i sociale relationer, herunder med ligestillede. I planlægning af disse aktiviteter tages der udgangspunkt i den enkelte borgers særlige ønsker og behov. Tilbuddets pædagogiske indsats omkring udvikling af borgernes selvstændighed og relationer dokumenteres endnu ikke systematisk ift. Alle borgere i form af konkrete og individuelle mål. Der sker en mere overordnet beskrivelse heraf i statusbeskrivelserne, der udarbejdes omkring borgeren. Tilbuddet er aktuelt i en udviklingsproces heromkring, hvor der på nuværende tidspunkt er udarbejdet mindst et mål på de fleste borgere i tilbuddet. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejdere i tilbuddet oplyses, at der opstilles mål i forhold til den enkelte borger med henblik på støtte til borgerens kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve så selvstændigt et liv som muligt. Medarbejderne oplyser, at man fortsat i tilbuddet er i en udviklingsproces heromkring. Af det fremsendte materiale som Socialtilsynet har modtaget i forbindelse med det aktuelle tilsyn fremgår der et enkelt mål omkring hver borger. Medarbejderne bekræfter, at der forekommer borgere, hvor der blot er udarbejdet et enkelt mål eller der kan også være enkelte borgere, hvor der endnu ikke er udarbejdet mål. Baggrunden herfor er, at man fortsat er i udviklingsproces omkring udarbejdelse af mål samt, at de fleste borgere i frekventerer tilbuddet som et aflastningstilbud. Enkelte borgere frekventerer blot tilbuddet enkelte dage om måneden. Medarbejderne oplyser, at målene udarbejdes i samarbejde med borgerne i det omfang, hvor det er muligt. Det kan også være inddragelse af pårørende i forbindelse med udarbejdelse af målene. Målene udarbejdes med udgangspunkt i SMART-metoden samt ICS og VUM skabelonerne. Af det fremsendte materiale kan det konstateres, at de 2 mål der er udarbejdet omhandler forhold i dette tema. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der primært er tale om et aflastningstilbud og det betyder, at borgerne ikke har det samme behov for sociale aktiviteter i det omgivende samfund, som hvis der var tale om deres "hjem". Når indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der jf. interview med medarbejderne og pårørende tydeligt fremgår, at tilbuddet i meget høj grad understøtter at borgerne deltager i forskellige aktiviteter, både i tilbuddet samt i det omgivende samfund. I tilbuddet er der blandt andet indrettet legepladser, wellness rum, svømmehal mv. for at understøtte borgernes mulighed for at have aktiviteter, både individuelt samt sammen med øvrige borgere i tilbuddet. Aktiviteter i det omgivende samfund kan være deltagelse i musikfestivaler, diskoteksbesøg sammen med ligestillede mv. Ved interview med pårørende oplyses det, at borgeren tilbydes aktiviteter både i og udenfor tilbuddet. Blandt andet er borgeren på cafébesøg, i biografen, der arrangeres sne -tur i Norge samt deltagelse i festivaler mv. I tilbuddet er der ligeledes en opmærksomhed fra tilbuddets medarbejdere omkring borgerens særlige behov for at være en del af fællesskabet og hvor der sker aktiviteter for og omkring borgeren hele tiden. På tilsynstidspunktet oplyses det af medarbejderne, at det den pågældende dag er enkelte borgere, der blandt deltager i indkøbstur sammen med personale. Derudover tilbydes der en gang månedligt wellness dag i tilbuddet, som flere borgere i høj grad nyder at deltage ved. Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 10

11 af Indikator 02.c Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er oplysninger fra tidligere tilsyn vægtet, hvor det er oplyst fra medarbejdere og ledelse i tilbuddet, at man er meget opmærksom på borgernes kontakt og relation med deres familie, pårørende og øvrig netværk uden for tilbuddet. Samarbejdet med borgernes familier kan være udfordret i kraft af, at borgerne som udgangspunkt bliver transporteret af taxa til og fra tilbuddet og derfor er der i forbindelse med aflevering og hentning ikke en kontakt med familien. Men tilbuddet kontakter gerne forældre og familie ved behov og dette sker i samarbejde med borgerne. Ligeledes er der mulighed for, at familie, pårørende og øvrig netværk besøger borgerne i tilbuddet. Ved interview med pårørende oplyses det, at disse i høj grad oplever et godt samarbejde med tilbuddet og ligeledes oplever mulighed for besøg hos borgerne i overensstemmelse med både borgernes samt de pårørendes ønsker og behov. Forældre og familie inviteres til pårørendearrangementer i tilbuddet flere gange årligt, senest har der været julearrangement i tilbuddet. Tilbuddet deltager og arrangerer mange netværksmøder omkring borgerne med det formål at være medvirkende til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Der er her tale om en ressourcekrævende indsats fra tilbuddet ift. at de som oftest "blot" er aflastningstilbud, men det vurderes af tilbuddets ledelse, at deltagelsen og mødets afholdelse har en vigtig betydning for den samlede indsats omkring borgerne. Aktuelt er ma i tilbuddet optaget af at undersøge muligheden for kommunikationshjælpemidler til borgerne, blandt andet det formål at have en kontakt til deres pårørende under deres ophold på tilbuddet. Der er nedsat en arbejdsgruppe heromkring. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.f af Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne oplyser, at alle borgere i tilbuddet får tildelt en kontaktperson i forbindelse med tilknytning til tilbuddet. Der kan ske ændringer i kontaktperson med baggrund i erfaring om behov for særlige kompetencer for den enkelte borger. Tilknytning af en fast kontaktperson er medvirkende til, at kontaktpersonen bliver genkendelig og tryg for den konkrete borger. Det bevirker også, at kontaktpersonen får et mere indgående kendskab til den enkelte borger og dennes udtryksformer. Kontaktpersonen varetager den primære kontakt til familie, myndigheder, uddannelse, beskæftigelse mv. I forbindelse med vagtplanlægning forsøges der også at tage højde for, at det er det samme personale ift. De samme borgere. 11

12 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddet yder en kompetent indsats og støtte i forhold til målgruppens behov inden for de rammer, der er givet af, at primært være et aflastningstilbud for borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet arbejder relevant med faglige tilgange og metoder tilpasset målgruppen samt at disse er medvirkende til, at der opnås positive resultater for borgernes udvikling. Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at med baggrund i at tilbuddet primært er et aflastningstilbud, så arbejdes der kontinuerligt med konkrete og klare mål for den enkelte borger. Indsatsen og effekten heraf dokumenteres i form af årlige statusbeskrivelser, hvor Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets planlagte udvikling omkring dokumentation vil være medvirkende til, at der i højere grad vil ske en mere systematisk og kontinuerlig dokumentation af indsatsen overfor den enkelte borger. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en særlig udfordring i forhold til at modtage mål fra visiterende myndigheder, da der ikke lovgivningsmæssigt er krav heromkring ift. aflastning iht. Lov om Social Service 44 og 84. Socialtilsyn Syd anbefaler derfor tilbuddet, at der efterspørges en formålsbeskrivelse fra myndigheden i forbindelse med indskrivning af nye borgere. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad indgår i samarbejde med eksterne aktører med henblik på understøttelse af de mål, der er opstillet ift. borgerne samt sikre, at der foretages en helhedsorienteret indsats omkring borgerne." Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet sikrer, at der er overensstemmelse mellem de benyttede faglige tilgange og metoder samt de oplyste på Tilbudsportalen. Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet i højere grad dokumenterer de enkelte mål og delmål, der udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger samt dokumenterer den kontinuerlige opfølgning heraf. Socialtilsyn Syd anbefaler tilbuddet, at der i de situationer, hvor der ikke modtages handleplan fra visiterende myndigheder rekvireres en formålsbeskrivelse med borgerens ophold i tilbuddet. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 12

13 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder vurderes relevante for tilbuddets målgruppe og målsætning. Dog erfares der i forbindelse med tilsynet, at der ikke er overensstemmelse mellem de oplyste faglige tilgange og metoder på Tilbudsportalen samt det anvendte i praksis. Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at de valgte faglige tilgange og metoder er medvirkende til at skabe positive resultater for borgerne, samt at borgerne bliver aktør i eget liv med udgangspunkt i borgernes ressourcer og kompetencer herfor. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og klare mål for borgernes ophold i tilbuddet, men at disse samt den kontinuerlige evaluering heraf i højere grad bør dokumenteres. Socialtilsyn Syd vurderer, at den ønskede implementering af mulighederne i tilbuddets elektroniske dagbogssystem samt benyttelse af SMART modellen vil være medvirkende til en positiv udvikling omkring dokumentationen i forhold til den enkelte borger. Denne dokumentation vil i højere grad understøtte medarbejdernes læring og forbedring af indsatsen i forhold til den konkrete borger. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet til dels dokumenterer positive resultater i forhold til de opstillede mål fra de visiterende myndigheder. Til dels sker med baggrund i, at der for mange borgeres vedkommende ikke er krav om myndighedsplaner og det derfor ikke modtages af tilbuddet samt, at der i forbindelse med tidligere tilsyn er oplyst fra myndigheden, at der er uoverensstemmelser mellem den ønskede indsats fra tilbuddet og resultaterne i forhold til borgerne. Med udgangspunkt i, at tilbuddet primært er et aflastningstilbud vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet i meget høj grad i deres pædagogiske indsats har fokus på udvikling af enkelte mål omkring borgerne samt, at tilbuddet i meget høj grad indgår i et samarbejde med eksterne aktører med henblik understøttelse af de enkelte mål samt en helhedsorienteret indsats omkring borgerne. Tilbuddet er aktuelt godkendt med i alt 18 pladser til brug for aflastning / døgnophold iht. Lov om Social Service 66, stk. 1 nr. 5 samt 107. Derudover er tilbuddet godkendt med 6 pladser iht. Lov om Social Service 36 samt iht. 104, hvor tilbuddet ved tilsynet oplyser, at det ønskes 6 pladser. Det betyder, at tilbuddets fremtidige godkendelse omfatter i alt 30 pladser og ikke som tidligere 24. I forbindelse med kommende tilsyn bør der være opmærksomhed omkring tilbuddets aktuelle indskrivninger og belægning ift. Lov om Social Service 66, stk. 1 nr. samt 107, da tilbuddets fysiske rammer aktuelt fodrer muligheden for flere pladser end tilbuddet er godkendt til. I forbindelse med tilbuddets aktuelle ansøgning vurderer Socialtilsyn Syd, at der ved indskrivning af yngre børn bør være en særlig tilgang og opmærksomhed for at sikre de mest optimale vilkår for det yngre barn i tilbuddet. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i oplysningerne fra interview med ledelse samt de fremsendte oplyser, at tilbuddet vil tage højde for de individuelle behov, der følger et yngre barn. Herunder også opmærksomhed på at kontakten til og med barnet fortrinsvis varetages af den samme person. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i forbindelse med tilsynsbesøget fremkommer oplysninger fra medarbejderne om faglige tilgange og metoder, der vurderes relevante for tilbuddets målgruppe. Det oplyses, at særligt den narrative tilgang benyttes i forhold til borgerne på alle afdelingerne og dette bekræftes yderligere af det fremsendte skriftlige materiale, hvor det blandt andet i statusbeskrivelser samt dagbogsnotater er benyttet den narrative metode. Ledelsen oplyser, at det opleves en god effekt af den narrative metode, hvor borgeren i højere grad er koncentreret og engageret omkring den pædagogiske indsats der gøres, samt borgeren i højere grad har lyst til at vise, hvad de kan og lærer. Derudover oplyses det af medarbejderne, at man i høj grad benytter tavle-systemer samt "show my day" - system på computeren. Borgerne er selv inddraget i disse systemer og det vurderes, at systemerne er medvirkende til en positiv udvikling for borgerne. Ligeledes observerede Socialtilsyn Syd ved rundvisning samt ved medarbejdernes beskrivelse af borgere, at der blev benyttet en anerkendende og nærværende tilgang og omtale af borgerne. Medarbejderne oplyser ved interview, at der sker en løbende evaluering af, hvor vidt metoderne er hensigtsmæssige for borgerne og dette dokumenteres i statusnotater og referater. Socialtilsyn Syd har ikke fået fremsendt disse notater. Ved interview med tilbuddets ledelse oplyses det endvidere, at der aktuelt er drøftelser af, hvilken kompetenceudvikling, der vurderes relevant i forhold til faglige tilgange og metoder, hvor der er drøftelser ift. blandt andet autismepilot, autisme Navigator, krap samt neuropædagogik. Der er endnu ikke truffet beslutning heromkring. I forbindelse med tilsynet kan Socialtilsyn Syd konstatere, at tilbuddet i 2016 har haft en borger indskrevet, der ikke er omfattet af tilbuddets godkendelse. Ved interview med ledelsen oplyses det, at denne borger ikke længere frekventeret tilbuddet, men samtidig også, at ledelsen ikke har været opmærksom på, at borgeren ikke var omfattet 13

14 af tilbuddets godkendelse. Endvidere kan det konstateres, at der igennem flere måneder har været en overbelægning i tilbuddet. Ledelsen oplyser, at dette kan forekomme, da der i tilbuddet reelt er 30 pladser, men tilbuddet blot er godkendt til 18 pladser. Tilbuddets ledelse oplyses om muligheden for at få ændret deres godkendelse til i alt at omfatte 30 pladser, men tilbuddet er afventende i forhold til dette, da det vil have en negativ betydning for tilbuddet budgetlægning. I forbindelse med tilsynsbesøget oplyses tilbuddet om, at der ikke kan se indskrivninger i tilbuddet udover tilbuddets godkendelse. Det betyder, at såfremt der opstår et behov heromkring skal der fremsendes ansøgning om ændringer til Socialtilsyn Syd, som herefter vil behandle ansøgningen iht. Kvalitetsmodellen. Tilbuddets indskrivninger bør være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med kommende tilsyn. Ligeledes fremgår det at tilbuddets aktuelle godkendelse, at de er godkendt til at udføre opgaver iht. Lov om Social Service 104, men det fremgår ikke oplysninger om antal pladser ift. denne ydelse. Ved interview med ledelsen oplyses det, at der aktuelt bør fremgå 6 pladser ift. Lov om Social Service 104. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der på Tilbudsportalen ikke fremkommer oplysninger om den narrative tilgang og det faktisk er denne metode, der beskrives og dokumenteres fra tilbuddets ledelse og medarbejdere. Derudover er det i bedømmelsen afspejlet udfordringen omkring tilbuddets godkendelse af pladser samt anvendelse af pladser ud over det godkendte. I forbindelse med tilbuddets aktuelle ansøgning om udvidelse af målgruppens alder til at omfatte borgere i alderen 2-65 år er det oplyst fra tilbuddets ledelse, at der ved indskrivning af nye borgere i tilbuddet altid vil ske en individuel konkret vurdering ift. den enkelte borgers særlige behov, herunder også behov ift. personaledækning. Vurderingerne vil ligeledes ske ift., hvorledes borgeren vil kunne indgå i den øvrige gruppe og relations dannelse ift. denne. Lederen oplyser endvidere, at der i forbindelse med vurderingen kan være krav om en større takst med henblik på, at der vurderes behov for yderligere personaleressourcer. Lederen oplyser, at der kun vil ske indskrivninger, der vurderes faglig forsvarligt af tilbuddet. Børn vil være i aflastning i børneweekender og voksne i voksenweekender. I hverdagene kan der ikke tages samme forbehold, men der er ikke så mange i aflastning i hverdagene og der vil derfor være flere personaleressourcer tilgængelige til den enkelte borger. Ligeledes vil man foretage ruminddelinger ift. den enkelte borgers behov og mindre børn vil have værelse i nærheden af vagtværelset. Der er 2 værelser i nærheden af vagtværelset. For at sikre kontinuitet og tryghed for borgerne i tilbuddet vil der som udgangspunkt være de samme personer på arbejde i tidsrummet kl Ift. de yngre børn vil det være en del af vurderingen ifm. visitationen og det vil forsøges sikret, at der er tale om den samme medarbejder i barnets vågne timer. Aktuelt gøres dette blandt andet ift. et 10 årigt barn i tilbuddet. Ligeledes vil man i forbindelse med visitationen og indskrivningen være opmærksom på, at der etableres og findes aktiviteter, der vurderes relevant for den enkelte borger. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i tilbuddet i nogen grad dokumenteres resultater i konkrete og klare mål for borgerne med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Ved interview med medarbejderne oplyses det, at for nogle af borgerne er der udarbejdet 12 punkts skema, hvori der beskrives mål og den pædagogiske indsats i forhold til de enkelte mål. Dette bekræftes yderligere af det 12 punkts skema, der er fremsendt til tilsynet. Ledelsen supplerer med, at det er hensigten, at der skal udarbejdes 12 punkts skemaer for alle borgere i tilbuddet og SMART modellen er introduceret for medarbejderne med henblik på, at der skal tages udgangspunkt i denne i forbindelse med opstilling af konkrete og klare mål. Dokumentationen vil på sigt også fremgå i Bosted. Det forventes, at blive implementeret i løbet af foråret Medarbejderne oplyser, at det forventes, at man "orienterer" sig i dagbogs systemet for at sikre, at man har den seneste viden omkring borgeren. Den pædagogiske indsats omkring borgerne præsenteres for kollegaer i forbindelse med personalemøder og her sker der ligeledes faglig drøftelser af nye tiltag samt evalueringer med henblik på at sikre egen læring og forbedring af den pædagogiske indsats overfor borgerne. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der endnu ikke er udarbejdet 12 punkts skemaer for alle borgerne i tilbuddet samt, at der ikke fremgår en beskrivelse af mål- og delmålsbeskrivelser i tilbuddets dagbogsmateriale samt oplysning omkring effekten heraf. 14

15 Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets primære målgruppe er borgere visiteret iht. Lov om Social Service 44 og 84, hvor der ikke er krav om myndighedshandleplan og det betyder, at tilbuddet i forhold til en stor af de indskrevne borgere ikke har modtaget mål opstillet af visiterende myndighed. Trods dette opstiller tilbuddet mål og delmål for borgernes ophold i tilbuddet og den pædagogiske indsats sker med udgangspunkt i disse. Målene opstilles med udgangspunkt i medarbejdernes kendskab til borgerne samt i samarbejde med borgerne og evt. dennes familie. Den overordnede effekt og beskrivelse af borgernes udvikling sker i statusbeskrivelser, der udarbejdes af tilbuddet en gang årligt. Af de fremsendte statusbeskrivelser ses der en positiv udvikling omkring borgerne samt oplysninger, der tilkendegiver, at borgerne profiterer af den struktur og indsats de får tilbudt i tilbuddet. Medarbejderne oplyser ved interview, at de oplever, at den indsats der gøres på tilbuddet er medvirkende til at skabe resultater for borgerne. De oplever, at borgerne får en bedre livskvalitet ved at frekventere tilbuddet, herunder også en bedre søvn, samt oplevelse af mestring af flere situationer. Blandt andet unge mennesker, der støttes i at blive mere frigjorte fra deres forældre. Jf. tidligere tilsynsrapport er det oplyst fra visiterende myndigheder, at der opleves et misforhold mellem visiterende myndighed og tilbuddet i forhold til myndighedsbeslutninger. Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet indgår i en dialog med myndighederne heromkring med vægt på, hvad det er muligt for tilbuddet at udføre i kraft af, at de primært er et tilbud om aflastning. Når indikatoren ikke opfyldes i meget høj grad sker det med baggrund i tilbuddets udfordring ift. at modtage mål fra de visiterende myndighed. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der fra tilbuddets ledelse og medarbejdere er oplyst, at de deltager i alle netværksmøder omkring borgerne, også selv om tilbuddet oftest "blot" er et aflastningstilbud. Formålet med deltagelse i netværksmøderne er blandt andet at sikre et samarbejde omkring borgerne, således at der er en ensartet tilgang til borgerne med henblik på at målene opnås. Samarbejde kan ligeledes bestå i at være deltagende ved borgernes skole eller beskæftigelsestilbud, jf. indikator 1a. I forbindelse med tilbuddets ansøgning om ændring af målgruppens alder værende fra 2-65 år er det oplyst fra ledelsen, at der kan give anledning til nye samarbejdspartnere i form af blandt andet sundhedsplejersker og dagpleje / vuggestue. 15

16 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats i meget høj grad er understøttende for, at borgerne i tilbuddet inddrages og får mulighed for indflydelse på deres eget liv samt fællesaktiviteter i tilbuddet, hvor der tages udgangspunkt i borgernes særlige behov og kompetencer herfor. Blandt andet er der opmærksomhed på brug af alternative kommunikationsformer med henblik på, at borgerne har mulighed for at føle sig hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i interview med enkelte borgere, at borgerne trives i tilbuddet. Tilbuddet giver mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter med henblik på understøttelse og udvikling af borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er forebyggende for anvendelse af magtanvendelser i tilbuddet samt, at der sker overgreb eller vold blandt borgerne i tilbuddet." Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddets medarbejdere snarest introduceres til gældende lovgivning vedr. magtanvendelser i forhold til børn og unge. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes muligheder og kompetencer for selvog medbestemmelse i forhold til sig selv samt i forhold til valg af aktiviteter i tilbuddet. Med baggrund i målgruppens problemstillinger er tilbuddet særlig udfordret heromkring, da ikke alle borgere har mulighed for at give verbale udtryk for deres ønsker og behov. Men tilbuddet er her opmærksom på alternative udtryksformer og med baggrund i deres kendskab til borgerne benyttes de former, der vurderes relevant. En borger udtrykker ved interview, at pågældende har oplevelsen af at være medbestemmende og inddraget i forhold til aktiviteter og beslutninger, der sker omkring borgeren. 16

17 Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. af Indikator 04.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med både ledelse og medarbejdere fremkommer oplysninger og eksempler på, at man i tilgangen overfor borgerne er meget opmærksom på, at borgerne kan føle sig hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejderne fortæller, at de ved kontakten med borgerne har meget på at tolke borgernes behov og omsætte disse til handling. Borgernes funktionsniveau er meget varieret, hvorfor medarbejderne individuelt vurderer borgerens signaler ud fra kendskab til den enkelte og i samråd med andre medarbejdere. Ift. enkelte borgere kan der benyttes musikinstrumenter med henblik på oplysning om, hvilke valg borgeren ønsker at foretage sig og ift. andre borgere er der fokus på de nonverbale udtryk med henblik på, hvilke ønsker de har. Medarbejderne oplyser, at tavlesystemer, "show my day" samt piktogrammer ligeledes kan være understøttende for, at borgerne har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Ved samtale med en borger giver denne udtryk for, at denne føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Borgeren fortæller blandt andet, at pågældende selv er med til at bestemme, hvad pågældende ønsker. Herunder valg af spil eller hvad pågældende ønsker at deltage i af aktiviteter. Derudover oplyses det af ledelsen i tilbuddet, at inden borgeren ankommer til tilbuddet er der opsat billede af borgeren ved det værelse, hvor borgeren skal sove. Som udgangspunkt har borgeren altid det samme værelse med henblik på, at borgeren skal føle sig velkommen og "hjemme" i tilbuddet. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved beskrivelser og udtalelser fra både medarbejdere og ledelse i tilbuddet fremkommer oplysninger, der beskriver at den pædagogiske tilgang i tilbuddet sikrer, at borgerne inddrages og får mulighed for indflydelse i forhold til de ressourcer og kompetencer borgerne besidder. Jf. indikator 4a benyttes der forskellige former og tilgange med henblik på at tage højde for den enkelte borgers muligheder for at give udtryk for ønsker og valg. Det beskrives blandt andet, at der for nogle borgere blot gives mulighed for 2 forskellige valg, da borgeren ikke formår at træffe beslutning, hvis der er tale om flere valg. Endvidere er medarbejdernes kendskab til borgernes udtryksformer meget afgørende i forhold til aflæsning af borgernes ønsker. Ligeledes vurderes det, at den narrative tilgang er medvirkende til, at medarbejderne pr. automatik sikrer, at borgerne inddrages og har mulighed for indflydelse på de forhold, hvor det vurderes relevant for borgeren. Der afholdes ikke borgermøder i tilbuddet med baggrund i, at der er tale om et aflastningstilbud og det er meget skiftende hvilke borgere, der er i tilbuddet de forskellige dage. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved interview med borgerne giver de udtryk for i meget høj grad at være glad for at komme i tilbuddet og de glæder sig til "besøgene" der. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet i meget høj grad er opmærksom på de særlige behov borgerne kan have for at bevare en fysisk og mental sundhed hos borgerne. Herunder muligheden for at deltage i fysiske aktiviteter, men samtidig også understøttelse af, at borgerne i højere grad kan blive mere selvhjulpen samt via inddragelse og indflydelse være aktør i eget liv jf. kriterium 4. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er interview med borgere vægtet, hvor borgerne ved interview begge giver udtryk for, at de er meget glade for at være i tilbuddet samt, at de trives. Den ene fortæller, at pågældende er glad for at komme der 17

18 og glæder sig til at komme i tilbuddet. Pågældende nyder at være sammen med medarbejderne og borgeren har ligeledes udviklet en øget selvstændighed, blandt andet ved selv nu at kunne hente mad i køleskabet samt selv hælde drikkevarer op. Anden borger opholder sig i wellness rummet, hvor borgeren giver udtryk for, at nyde at have fødderne i massagebad. Medarbejderne oplyser ved interview, at de oplever at borgerne trives i tilbuddet og det viser sig ved, at borgerne glæder sig til at komme i tilbuddet og deltager gerne i de aktiviteter, der tilbydes i tilbuddet. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer på baggrund af samtale med ledelse og medarbejdere, at indikatoren er er opfyldt i meget høj grad. Ledelsen har bemærket, at der ikke er ændringer siden sidste tilsyn, hvorfor forholdene forsat er de samme. Tilbuddet har således et generelt fokus på, at borgerne jævnligt benytter sig af relevante sundhedsfaglige ydelser. Særligt er der opmærksomhed på de, der har mange døgn i tilbuddet. Borgerne ledsages ved behov. Tilbuddet oplyser videre, at de er sundhedscertificeret via Dansk Firmaidræt, og fx var det første sociale tilbud i Danmark, der blev certificeret. Endvidere oplyses at tilbuddets kost for to-trediedels-vedkommende består af økologiske råvarer. På denne måde er der et stort fokus på kost og ernæring. De sundhedsmæssige mål, vurderes at have afsmittende effekt på medarbejdernes tilgang til området, og der er stor opbakning. Tilbuddet udsender hvert andet år et spørgeskema til pårørende, hvor nogle af spørgsmålene også drejer sig om sundhed, og her får tilbuddet positive tilbagemeldinger. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med både medarbejdere og ledelse fremkommer oplysninger om, at der er et tæt samarbejde med fysioterapeuter, distriktspsykiatrien, sundhedsfaglig personale mv. med henblik på at sikre, at borgerne får den optimale behandling i forhold til deres fysiske og mentale sundhed, men samtidig også et samarbejde med henblik på, at medarbejderne har den fornødne viden i forhold til borgernes særlige behov. I tilbuddet er der svømmehal, wellnessrum, legeplads mv. Alt indrettet med udgangspunkt i borgernes særlige behov, herunder med fokus på fysisk træning, men samtidig også psykisk velvære. Af dagbogsnotaterne fremgår det, at tilbuddet gerne motiverer borgerne til deltagelse i fysiske aktiviteter, såsom gåture, aktiviteter i svømmehallen mv. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet via deres valgte faglige tilgange og metoder samt drøftelser i personalegruppen er opmærksom på forebyggelse af magtanvendelser. Ligeledes er der stor fokus på at være konfliktnedtrappende samt "trække" sig i eskalerende situationer. Socialtilsyn Syd vurderer, at forebyggelsen har den ønskede effekt, idet der ikke er sket magtanvendelser i tilbuddet igennem de seneste 6 måneder. Med baggrund i tidligere foretaget magtanvendelser vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet håndterer og indberetter magtanvendelser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at der efter magtanvendelser sker drøftelser af disse med henblik på læring og forebyggelse af lignende situationer. I bedømmelsen af kriteriet er det vægtet, at tilbuddets medarbejdere aktuelt ikke er introduceret til ny lovgivning omkring magtanvendelser i forhold til børn og unge under 18 år. Det er oplyst ved tilbuddets ledelse, at det vil ske i løbet af foråret Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 18

19 af Indikator 06.a Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med medarbejdere og ledelse fremkommer, at de i deres tilgang til borgerne er opmærksom på forebyggelse af magtanvendelser. Det vurderes ligeledes, at de valgte faglige tilgange og metoder i tilbuddet er forebyggende for magtanvendelser samt konfliktoptrappende konflikter. Medarbejderne oplyser, at der på personalemøder har været fokus på "fra udadreagerende adfærd til konstruktiv udvikling" med henblik på forebyggelse af magtanvendelser. Det centrale i forebyggelsen er ligeledes den anerkendende tilgang samt at "trække" sig ved konfliktoptrappende situationer. Derudover er det vigtigt, at være 3 skridt foran borgerne, således at forudsigeligheden for både borgeren og medarbejderne bevares. Ligeledes beskriver en afdelingsleder, hvorledes man i særlige situationer med borgerne er opmærksom på placering af sig selv med henblik på, at borgerne ikke kan foretage bevægelser, der vil være uhensigtsmæssige og kunne give anledning til magtanvendelser. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ikke siden sidste tilsynsbesøg har været forekomster af magtanvendelser i tilbuddet. Jf. tidligere tilsyn er tidligere magtanvendelser håndteret og indberettet korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning heromkring. Ligeledes sker der på næstkommende personalemøde, efter en magtanvendelse, drøftelse af, hvorledes denne evt. kunne være håndteret anderledes med henblik på fremtidig forebyggelse af lignende situationer. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at medarbejderne i tilbuddet endnu ikke er introduceret til ny og gældende lovgivning vedr. magtanvendelser i forhold til børn og unge. Det er oplyst af tilbuddets ledelse at introduktion hertil vil ske i løbet af foråret Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed på forebyggelse af vold og overgreb i tilbuddet. Herunder er der fokus på situationer, hvor det kan være nødvendigt med adskillelse af børn og voksne. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at det skal tilstræbes, at børn og voksne ikke er i aflastning i samme fysiske rammer på samme tid, og såfremt det sker er det vigtigt, at der tages nødvendige forholdsregler heromkring jf. indikator 7a. Socialtilsyn Syd vurderer, at i forbindelse med udvidelse af tilbuddets målgruppe til også at omfatte borgere i alderen 2-3 år stiller det øgede krav til opmærksomheden omkring forebyggelse af overgrebslignende situationer for det yngre barn. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd vurderer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder vurderes forebyggende for, at der ikke forekommer vold eller overgreb blandt borgerne i tilbuddet. Endvidere er det vægtet, at tilbuddet har fokus på, at børn og voksne i nogle situationer indskrives til aflastning i nære fysiske rammer på samme tid. I disse situationer er der regler for, at der blot må være en borger på badeværelserne af gangen, ligeledes skal døren være åben ind til værelserne, såfremt der opholder sig flere borgere i værelset på samme tid. Ligeledes arrangerer tilbuddet aflastning for børn i særlige børneweekender og ligeledes afholdelse af voksenweekender. Tilbuddet har 2 vågne nattevagter,- én på hver afdeling. I situationer hvor borgere har haft en oplevelse af overgreb taler medarbejderne med borgerne omkring deres oplevelse heraf og videre håndtering heraf med henblik på at skabe en god relation mellem borgerne igen. Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad er det med baggrund i, at der vil være 19

20 situationer i tilbuddet, hvor borgere på tværs af aldre opholder sig sammen og med baggrund i målgruppens særlige behov og problemstillinger fordrer dette en særlig opmærksomhed med henblik på forebyggelse af overgrebslignende situationer. I forbindelse med tilbuddets aktuelle ansøgning om udvidelse af målgruppen, vurderer Socialtilsyn Syd, at det er meget vigtigt, at tilbuddet har en skærpet opmærksomhed på de yngre børn i tilbuddet. Opmærksomheden skal sikre, at der sker en skæmning ift. meget forskellige stimuli for det yngre barn, samt, at der er en opmærksomhed omkring, at barnet ikke selv har de fornødne ressourcer til at sikre / undvige evt. overgrebslignende situationer. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets organisation og ledelse igennem det senere år har været særlig udfordret som følge af forstanderskift. Der er etableret ny ledergruppe, som vurderes kompetent og har viden og erfaring med både tilbuddets målgruppe, faglige tilgange og metoder samt ledelse. Det vurderes, at ledelsen har fokus på udvikling af den faglige kvalitet i tilbuddet samt udvikling af medarbejderne. Der er mulighed for faglig sparring og supervision i tilbuddet. Ift. afdeling STU er der aftaler om kontinuerlig ekstern supervision. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse som sammen med tilbuddets ledelse udstikker visioner og nye udviklingstiltag for tilbuddet. Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne i tilbuddet har adgang har adgang til tilstrækkelige medarbejdere, men at det ikke i alle situationer er tale om relevante kompetencer, da der bliver benyttet en del vikarer, der ikke på samme vis som det fastansatte personale indgår i de faglige drøftelser og vidensdeling omkring borgerne. Gennemsnitlig vurdering 3,5 Udviklingspunkter Socialtilsyn Syd anbefaler tilbuddets ledelse, at man er opmærksom på mulighederne for at omkonvetere timelønsansættelser til fastansættelser i tilbuddet med henblik på yderligere sikring af den faglige kvalitet i tilbuddet. Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har viden og erfaring ift. til tilbuddets målgruppe og metoder samt relevant uddannelse ift. ledelse. Der er tale om en ny ledergruppe og aktuelt er de udfordret af, at der skal ske en nednormering i tilbuddet på baggrund af en lavere belægning i tilbuddet. Ledelsen oplever et godt samarbejde i ledergruppen, hvor de supplerer hinanden godt. Socialtilsyn Syd vurderer, at ledergruppen gør sig gode og relevante overvejelser ift. tilbuddets aktuelle situation og det gør sig gældende både på borger, medarbejder og ledelses niveau. Ligeledes vurderer Socialtilsyn Syd, at på trods af nednormeringen prioriteres faglig udvikling i tilbuddet, hvor der aktuelt er uddannelsesforløb i gang ift. alle medarbejdere vedr. KRAP. Samtidig ønsker man at gøre de godkendte 104 pladser aktive og udbyde ydelser heromkring. Aktuelt er det ikke alle medarbejdere i tilbuddet, der modtager ekstern supervision. Ledelsen oplyser, at det på sigt vil være et kontinuerligt tilbud til alle medarbejdere. Den aktuelle supervision og faglige sparring sker primært kollegialt samt ved teammøderne. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en aktiv og kompetent bestyrelse, hvor det er bestyrelsen og ledelsen i tilbuddet, der træffer beslutninger omkring tilbuddets aktiviteter og ikke Sønderborg kommune, hvor tilbuddet har en driftsoverenskomstaftale. Tilbuddet har mulighed for faglig sparring med kommunen omkring blandt andet personalemæssige forhold. 21

22 Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. af Indikator 08.a 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets nye forstander kan dokumentere relevant gennemført uddannelse og erfaring både ift. tilbuddets faglige tilgange og metoder samt ift. ledelse. Forstanderen har igennem flere år været ansat i tilbuddet og har derfor et indgående kendskab til tilbuddets borgere og medarbejdere. Den aktuelle ledergruppe består aktuelt af forstanderen samt 2 afdelingsledere, hvor den ene er konstitueret. Stedfortræderen i tilbuddet har indgået en fratrædelsesaftale med bestyrelsen og er derfor ikke tilstede i tilbuddet. Det oplyses af tilbuddets ledelse at med baggrund i den fremtidige nedgang i antallet af borgere, nednormering i medarbejdergruppen er det usikkert, hvorvidt stedfortræderstillingen skal genbesættes. Ligeledes vurderer ledergruppen ikke et behov for en stedfortræder, men i stedet et større behov for en administrativ medarbejder til at være ledergruppen behjælpelig med udførelse af administrative opgaver. I forbindelse med partshøringen af denne rapport er det oplyst, at denne stilling er opslået til besættelse hurtigst muligt. Ledergruppen oplever at have et godt internt samarbejde i gruppen, hvor de er gode til at understøtte hinanden samt have fokus på udvikling af både tilbuddet og medarbejdere. Ved interview med medarbejdere samt pårørende oplyses det, at de oplever forstanderskiftet som positivt. Der har været en god overgang og overlevering. Ligeledes oplyser medarbejdere samt pårørende at forstanderskiftet er udviklende for tilbuddet, hvor der aktuelt er et uddannelsesforløb i gang for hele medarbejdergruppen. Uddannelsesforløbet er ift. KRAP. Medarbejderne oplyser endvidere, at de oplever en tilgængelig og nærværende ledelse. Ift. Den aktuelle nednormering i tilbuddet er der udarbejdet tidsplan omkring varsling og opsigelse. Denne er godkendt af tilbuddets bestyrelse og overholder relevante krav ift. Procedure omkring afskedigelse af medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der igennem flere måneder har været en åbenhed omkring tilbuddets lavere belægning og de er derfor bekendt med, at der skal ske nedskæringer i medarbejdergruppen. I tilbuddet har der ligeledes været orientering omkring relevante jobansøgninger i området. Ledelsen oplyser, at de ønsker at udbyde 104 aktiviteten i tilbuddet. Det oplyses, at de kan påbegynde dette, da tilbuddet har en godkendelse til i alt 10 pladser iht. $ 104. I forbindelse med tilsynsbesøget oplyses det, at der kontinuerligt er overnatning for borgere i tilbuddets STUafdeling i Gråsten. Dette er ikke i overensstemmelse med tilbuddets godkendelse og dette har betydning for bedømmelse af denne indikator. Det oplyses af ledelsen, at der formentlig blot vil være tale om en enkelt overnatning mere. Tilbuddets forstander er vejledt om, at søge en fravigelse fra godkendelsen med henblik på vurdering af, om der kan gives dette ift. Den kommende planlagte overnatning i STU-afdelingen. Ligeledes er det vægtet i bedømmelsen, at tilbuddets ledelse ikke har indsendt budget 2018 rettidigt. I forbindelse med tilsynet oplyses der kontaktperson ved Sønderborg kommune og der er nu et samarbejde mellem Socialtilsyn Syd samt kommunen omkring færdiggørelse og godkendelse af tilbuddets budget for Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne oplyser, at de har mulighed for ekstern supervision, men der er ikke kontinuerlige aftaler og medarbejderne benytter sig ikke af muligheden. Når de ikke benytter sig af det er det med baggrund i, at de oplever at få den nødvendige sparring og supervision internt i tilbuddet. Der afholdes kontinuerlige teammøder, hvor det i den ene afdeling er månedligt og i den anden afdeling en gang hver 14. dag. Ved interview med ledelsen oplyses, at STU afdelingen modtager kontinuerligt ekstern supervision og det samme gør sig gældende for ledergruppen. Hensigten er, at øvrige medarbejdere og så på sigt vil modtage kontinuerlig supervision fra ekstern supervisor. Ift. personaleforhold er det muligt for tilbuddets ledelse at modtage hjælp og sparring hertil fra Sønderborg kommune. Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. 22

23 af Indikator 08.c Socialtilsyn Syd vurderer, at denne indikator er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at bestyrelsen er aktiv og deltagende i både drøftelser, beslutninger samt arrangementer i tilbuddet. Forstanderen oplyser, at hun oplever et tæt og godt samarbejde med bestyrelsen, hvor de er meget imødekommende og hjælpsomme ift. hendes nye rolle som forstander. Bestyrelsen har udtrykt ønske om, at hele ledergruppe deltager ved bestyrelsesmøderne, men det er aftalt, at afdelingsledere blot deltager ad hoc. Ledelsen og bestyrelsen har afholdt udviklingsdag. Og ift. den aktuelle nednormering i tilbuddet har bestyrelsen været involveret og truffet endelig beslutning omkring processen. Forstanderen oplyser, at der for forstanderen og ledergruppen er god mulighed for at tale visioner og ønsker for tilbuddet. Aktuelt har ledergruppen blandt andet udarbejdet oplæg omkring etablering af 104 ydelserne, men det er bestyrelsen, der træffer endelig beslutning. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Sønderborg kommune. Ledelsen oplever, at der er en større lydhørhed over for tilbuddet efter, at tilbuddet pr. 1. januar 2018 har flyttet forvaltning. Det opleves, at kommunen fortsat rigtig gerne vil benytte tilbuddet. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddets daglige drift varetaget kompetent i middel grad. Vurderingen sker på baggrund af, at medarbejdere og pårørende oplyser, at de oplever, at borgerne har en tilstrækkelig kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer. Men samtidig indgår det i vurderingen, at der er tilknyttet ligeså mange vikarer som fastansatte i tilbuddet. Det vurderes, at vikarer ikke på tilsvarende vis som fastansat personale har relevante kompetencer og disse deltager ligeledes ikke ved teammøder, supervision, uddannelsesforløb mv. Derudover har det særlig i ledergruppen været en stor udskiftning gennem det senere år og ligeledes vurderes det, at sygefraværet i tilbuddet er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne oplyser at de oplever at have tid til borgerne, men det handler også om god planlægning ift. prioritering af ens tid i forbindelse med de enkelte vagter. Medarbejderne oplyser, at man når rundt til alle borgerne og der vil være dage, hvor der er mulighed for spil, ture i biografen mv. Dette bekræftes yderligere ved interview med en pårørende, der oplyser, at det opleves, at personalet har kontakt og relevante kompetencer ift. dennes pårørende i tilbuddet. Pågældende oplyser, at personalet er meget gode til at læse borgerens behov og er hele tiden opmærksom på dennes særlige behov, også når personalet er optaget af andre opgaver. I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at ved gennemgang af de fremsendte oplysninger vedr. medarbejdere i tilbuddet fremgår det, at ca. 50 % af de fastansatte medarbejdere ikke er pædagogisk uddannet. De er enten pædagogiske assistenter eller omsorgsmedhjælpere. Ligeledes fremgår det, at der i tilbuddet ligeledes er tilknyttet ligeså mange vikarer som fastansatte. Dette drøftes med ledelsen, idet der kan være bekymring for den faglige kvalitet i tilbuddet, såfremt der er et højt forbrug af vikarer. Ledelsen oplyser, at man har fokus på dette og hensigten er, at der fremtidigt vil være tale om et mindre vikarforbrug samt ansættelse af færre vikarer. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der i det seneste år er sket 5 opsigelser i tilbuddet og der er sket 3 ny ansættelser. Særlig ledergruppen har været præget af udskiftning, hvor tidligere forstander har opsagt sin stilling pr. 31. december En afdelingsleder opsagde sin stilling pr. 31. oktober 2017 og stedfortræderen er fritstillet efter 23

24 eget ønske og fratræder stillingen pr. 31. maj Ledergruppen er derfor meget ny jf. indikator 8a, men der er tale om ledere, der har kendskab til tilbuddet, da de har været ansat i tilbuddet i flere år. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der af det fremsendte materiale fremgår, at der har været i alt 193 sygedage blandt medarbejderne i perioden 1. april december Det vurderes værende på et lidt højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Medarbejderne oplyser, at de ikke oplever, at sygefraværet har indflydelse på arbejdsmiljøet og det hovedsageligt er forårsaget af sygehusophold samt fysiologiske årsager. Dette bekræftes ligeledes af ledelsen. 24

25 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. "Socialtilsynet vurderer at tilbuddets medarbejdere samlet set, besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder." Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere samlet set, besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er socialtilsynets vurdering at Aflastningstilbuddet Rendbjerg, har en relevant og fagligt dygtig medarbejdergruppe, der besidder relevante kompetencer i forhold til arbejdet med målgruppen. Således er der fremsendt oversigt over medarbejdere, med oplysninger om deres grunduddannelse og evt. efter- og videreuddannelse. Af oversigterne fremgår det, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med tilbuddets målgruppe og metoder. Det er derfor socialtilsynets vurdering at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. I forbindelse med tilbuddets ansøgning om udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere i alderen 2-3 år er det oplyst, at medarbejderne i tilbuddet løbende bliver uddannet i udviklingspsykologi samt specialkompetencer for 25

26 børn. Man er i tilbuddet bevidst om, at børn i alderen 2-3 år vil have særlige behov for ressourcer og at der er tale om samme personale ift. det yngre barn. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Ud fra socialtilsynets observationer ved rundvisning, vurderes det at medarbejdernes samspil med borgerne, afspejler en anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes integritet. Indikatoren vurderes derfor i høj grad at være opfyldt. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

27 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer imødekommer målgruppens særlige behov og sikrer den nødvendige trivsel under et ophold i tilbuddet. I det der er tale om et aflastningstilbud fremstår de enkelte værelser ikke som hjemlig indrettet, men tilbuddet forsøger at gøre det personligt ved, at hænge billeder af den pågældende borger, som bruger værelset samt sikre, at borgerne får det samme værelse hver gang. Tilbuddet har en række tilbygninger af nyere dato, der i højere grad end hovedhuset, er bygget til formålet om anvendelse til aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hovedhuset er udfordret af at være bygget med værelser i varierende størrelser, hjørner og kroge, der i et vist omfang udfordrer kørestolsbrugere, men der er taget særlige forbehold, således at det er muligt for dem at komme rundt. Hovedhuset har en udendørs elevator. Værelserne i tilbuddet er varierende i størrelse, og der deles badeværelse med øvrige borgere. Det kan forekomme at to borgere/børn deler værelse. Det er oplyst, at dette sker med udgangspunkt i borgernes ønsker og særlige behov herfor. Tilbuddet har egen svømmehal, ligesom der er egnede lokaler til aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 36 og 104. Herudover er der rigeligt med anvendelig udenomsplads, der er indrettet og tilpasset målgruppen. Tilbuddet indskriver børn såvel som voksne med ophold i hovedhuset på samme tid, men har opmærksomhed på udfordringer i forhold til dette. Det har Socialtilsyn Syds bevågenhed. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium 27

28 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer opfylder kriteriet i høj grad med baggrund i besigtigelse af de fysiske rammer. Tilbuddet har løbende har tilpasset indretningen til målgruppens behov med til- og ombygninger. På den måde fremstår tilbuddet i dag anvendeligt til formålet med aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Tilbuddet ønsker at påbegynde 104 ydelser igen og fysiske rammer i hovedhuset er fremvist og vurderes egnet til formålet. Socialtilsyn Syd er endvidere oplyst om, at der ind i mellem er borgere med stort aldersspænd, der har ophold på én og samme tid - og hvor man også skal deles om badefaciliteter. Tilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på, at børn- og voksne så vidt muligt ikke opholder sig i badefaciliteterne på samme tid og at tilbuddet i højere grad forsøger, at have "rene" børne- og voksenweekender. De fysiske rammer afspejler ikke, at tilbuddet er borgernes hjem, idet der primært er tale om et aflastningstilbud. Tilbuddet har på bedste vis tilstræbt at skabe rammerne med mest mulig opmærksomhed på stemning og hjemmelighed for borgeren. Blandt andet ved at, der sættes billede op af den borger, der skal sove på værelset samt at det tilstræbes at borgeren har samme værelse fra gang til gang. Indikator 14.a af Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddets fysiske rammer fremstår hjemligt indrettet med værelser, stue, aktivitetsrum mv. Derudover har tilbuddet i høj grad opmærksomhed på borgernes trivsel i de fysiske rammer, hvor det blandt andet sikres, at borgerne overnatter i de samme værelser fra gang til gang, hvor det ligeledes sættes billede op af borgeren ved siden af døren til værelset. Socialtilsyn Syd vurderer med baggrund i rundvisning på tilbuddet, at de fysiske rammer i tilbuddet afspejler relevant indretning set i forhold til målgruppens behov for trivsel. Ved interview med pårørende oplyses det, at tilbuddet er opmærksom på mulighederne i de fysiske rammer og hvilken placering borgerne har i disse i tilbuddet. Det observeres ligeledes ved tilsynsbesøget, hvor borgerne befinder sig på områder, hvor deres særlige behov kan tilgodeses. Ligeledes kan det ved tilsynsbesøget konstateres, at det yngste barn i tilbuddet også sover nærmest personalerummet. Ved tilsynsbesøget var der kort samtale med enkelte borgere i tilbuddet. Både ved tilbagemeldinger fra borgerne samt observation af deres nonverbale kommunikation vurderes det, at borgerne trives i de fysiske rammer. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsyn Syd bedømmer at denne indikator er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er det vægtet, at der ved fremvisning af de fysiske rammer tages udgangspunkt i en opmærksomhed på borgernes særlige behov. Igennem de senere år er der sket en del forbedringer. Heriblandt er er bygget en udendørs elevator, nyt handicapvenligt badeværelse på 1. sal i hovedhuset og forberedelse til indretning af kørestolsværelse, ligeledes på 1. sal. Alle tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er således anvendeligt af samtlige målgrupper, som visiteres til Rendbjerghjemmet. I hovedbygningen findes lokaler, der ønskes anvendt til 104 og stedets svømmehal. I hovedbygningen er det hovedsageligt målgruppen af voksne over 18 år, der har ophold. Dog oplyses der også med jævne mellemrum, at være børn, der har ophold. Enkelte værelser er to sengs værelser, og der er aktuelt borgere, der deler værelser. I hovedbygningen forefindes specialindrettede handicaptoiletter samt flere værelser med loftlifte. Socialtilsyn Syd oplyses endvidere om, at der ind i mellem er borgere med stort aldersspænd, der har ophold på én og samme tid - og hvor man også potentielt skal deles om badefaciliteter. Værelsestyperne er meget varierende i størrelse. A-huset er fra 2006 og beliggende Rendbjergvej 11. A-huset er en tilbygning på den tidligere forstanderbolig som populært kaldes "Udsigten". "Udsigten" rummer lille lejlighed med 3 værelser. Der er i lejligheden fælles badeværelse, køkken og opholdsrum. 28

29 Herudover består A-huset af 10 store værelser med fælles badeværelse med loftslift, køkkenalrum med spiseplads og sofahjørne samt større multi/fællesrum. Afdelingen fremstår ny og handicapvenlig. Der er til begge afdelinger tilknyttet stort fælles udeområde. Indretningen i tilbuddets STU-afdeling i Gråsten er med udgangspunkt i STU opgaverne, men er indrettet flexibelt, således, at der også er hygge- og caferum samt køkken, hvor der kan arbejdes med botræning mv. Ligeledes er der lokaler, som kan indrettes til overnatningsværelser. De fysiske rammer er ligeledes her indrettet handicapvenligt. Ved tilsynsbesøget konstateres det, at der aktuelt sker kontinuerlig overnatning af enkelte borgere i tilbuddets STU-afdeling, der henvises yderligere til indikator 8a heromkring. Socialtilsyn Syd bedømmer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser og imødekommer borgernes behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at "Huset" er et hus af ældre dato i flere etager med trapper. Det er dog tydeligt at man på stedet løbende har haft øje for at tilpasse indretningen til målgruppens behov med til- og ombygninger. På den måde fremstår tilbuddet i dag anvendeligt til formålet. Det er tydeligt at tilbygningen i hovedhuset fra 1997 og A-huset fra 2006 er bygget til formålet af aflastning for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at der aktuelt sker overnatningsaktiviteter i STU-afdelingen, som ikke er omfattet af tilbuddets godkendelse. Ved interview med pårørende oplyses det, at de oplever at de fysiske rammer i meget høj grad er gode for borgerne og der er mulighed for, at borgeren både kan være på eget værelse samt befinde sig i "centrum" i tilbuddet, hvor borgeren også befinder sig godt. Der er flere aktiviteter i de fysiske rammer, som imødekommer borgerens særlige behov. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i høj grad opfylder denne indikator. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet er et aflastningstilbud, og at det er ganske få borgere, der har fast bopæl på stedet. Hovedvægten af borgerne er indskrevet i aflastning, og som følge deraf, er der flere borgere om at benytte samme værelse. Der er basisindretning med seng, bord og stol, og herudover aftales det individuelt, hvad der er behov for, når hver enkelt borger benytter sit værelse. På den måde bestræber tilbuddet sig på, at indrette individuelt efter behov, uden dog at gøre det til borgerens eget. I bedømmelsen er det vægtet, at der bliver skiftet billeder ved værelserne, således at det aktuelle billede signalerer hvilken borger der kommer i aflastning i det aktuelle døgn. Dette er medvirkende til en oplevelse hos den enkelte borger om, at det konkrete værelse er dennes. 29

30 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være gennemskueligt for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede. Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Økonomisk bæredygtig? Ja: Det vurderes, at tilbuddet på baggrund af det indsendte regnskab og det indsendte budget er økonomisk bæredygtigt. Vurderingen er lavet på baggrund af det samlede årsregnskab for Tilbuddet har driftsoverenskomst med en kommune og er derfor ikke forpligtet til at aflevere regnskab efter lov om socialtilsyn. Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Ja: Der er lagt vægt på at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i budget Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 77,92 % af omsætningen. Der er budgetteret med 23,5 pladser. Jfr. budgettet er der en normering svarende til 0,00 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetterede lønninger for retvisende. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat ,00 kr. til kompetenceudvikling, hvilket udgør 1,15 % af omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Der er budgetteret med ,00 kr. til aktivitetsomkostninger svarende til 4,99 % af omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud. Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? Ja: Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan afstemmes til den senest indsendte årsrapport og vurderes på den baggrund at være gennemskueligt for de visiterende kommuner. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og budget at være gennemskueligt for socialtilsynet. 30

31 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder Aktuel borgerliste for A-huset og Rendbjerghus Oplysning om borgere, der er udskrevet i perioden 1. april december 2017 Belægningsoversigt for 2017 Individuel plan vedr. 1 borger Statusudtalelse vedr. 1 borger Brev til borgere vedr. planlægning af weekender CV og eksamensbeviser for aktuel forstander i tilbuddet. Organisationsdiagram over aflastningshjemmet Rendbjerg Aktuel medarbejderoversigt med oplysning om fast- og timelønsansatte Oplysning om ny ansatte og fratrådte medarbejdere i perioden 1. april december 2017 Oplysning om sygefravær hos medarbejdere i perioden 1. april december 2017 I forbindelse med tilsynsbesøget var der rundvisning / besigtigelse af de fysiske rammer i Rendbjerghuset samt A-huset. Der var ikke besigtigelse af de fysiske rammer i STU-afdelingen. I forbindelse med tilsynet var der interview med 2 medarbejdere, ledelsen repræsenteret ved forstander samt 2 afdelingsledere samt kort samtale med et par enkelte borgere i forbindelse med rundvisningen på tilbuddet. Efterfølgende har der været telefoninterview med pårørende til 2 borgere. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 31

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet 06-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - Boas Nørrebro Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - Boas Nørrebro Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - Boas Nørrebro 05-03-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem 20-09-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem 30-01-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem 31-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN 11-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Løkkehus Børnehjem 21-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kløvervej 09-03-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Børne og Unge Center Vejle Fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Børne og Unge Center Vejle Fjord. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og Unge Center Vejle Fjord Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Stadionkollegiet 05-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS 10-07-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS FREDERIKSBERG ApS 01-02-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN 13-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Team Golå Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS Mentor 03-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken 14-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig 24-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Toppen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Toppen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Toppen 02-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo 22-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Regodkendelsesrapport

Regodkendelsesrapport Regodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ølandhus ApS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Børne og ungdomspensionen Brummersvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne og ungdomspensionen Brummersvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Småskolen på Christianshede Zoo. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Småskolen på Christianshede Zoo. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Småskolen på Christianshede Zoo Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boenheden Højtoftevej 50 21-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap specialiserede botilbud - Gudenåvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere