Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015"

Transkript

1 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé i specialskolen i Skole- og familiehuset/heldagsskolen, fremover Vestervejs Familie- og skoletilbud Lektiecaféen har været fungerende siden sommerferien i SOF, to gange ugentligt (Man + Ons) fra kl På Heldagsskolen har lektiecafé ikke været brugt, der har været tilrettelagt skoledag frem til kl. 15 dagligt. Ud af tretten aktuelt mulige i SOF har 6 elever deres gang i lektiecafén, og for 5 elevers vedkommende har deres forældre aktivt lavet et fravalg af tilbuddet. For to elevers vedkommende (0. kl.) har vi anbefalet at de ikke deltager, da disse yngste elever synes at have brugt deres energi og overskud i løbet af skoledagen frem mod kl. 14, og dermed ikke er i stand til at modtage mere faglig læring, på nuværende tidspunkt. Af de 6 elever, der benytter lektiecaféen, er det meget svingende for halvdelen af dem, hvor meget de profiterer af formen. Dels grundet tidspunktet på dagen, der ligger bl.a. svømning på skemaet lige før lektiecaféen, én af dagene, og eleverne virker uoplagte/trætte herefter og vil hellere hjem eller i SFO. Dels grundet bemandingen, der er lavere end ved deres almindelige tilrettelagte skoledag, og dermed kræver større tålmodighed og kompetence til at kunne indgå i en klassesammenhæng og i par-arbejde, som kan være udfordrende for dem. Og dels har det relationelle en kraftig indvirkning på vores elever, der i lektiecaféen skal modtage hjælp fra andre voksne end dem, der den øvrige dag hjælper og støtter dem i deres faglige læring. For de resterende oplever vi at det fungerer godt for dem med lektiecaféen. De elever profiterer særligt af at blive forberedt i løbet af dagen med opgavehæfter og velkendte opgaver, som deres lærere/pædagoger har udvalgt til dem, og som de ofte selv er i stand til at sidde med, hele timen eller en stor del af den igennem. Når eleverne er færdige med deres faglige arbejde, går de enten hjem eller i SFO. En reorganisering af lektiecaféen er under udarbejdelse i forbindelse med at skoletilbuddene lægges sammen, elevgrupper og lærer/pædagog teams ændres og det nye specialtilbud flytter på Vestervej. Lektiecafe på Ådalskolen

2 Lektiecafé på Ådalskolen På Ådalskolen er lektiecafe ikke en generel og entydig del af elevernes skolegang eller en betingelse for optimal læring og trivsel. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt ofte halv levealder profiterer ikke af lektiecafe. For at skabe rammerne for den bedst mulige læring og trivsel skal der helt andre tiltag i spil. Eleverne skal tilbydes en meget struktureret hverdag med tydelige guidelines skærmet for for mange indtryk og forstyrrelser med et begrænset antal kendte voksne og kammerater i et særligt tilrettelagt fagligt miljø. Elevernes udvikling er ligeledes betinget af anvendelse af mange teknikker, værktøjer, test, organisering og tilgange, der afviger fra almenområdet. Desuden skal hverdagen består af en individuel og særlig balance mellem fag-faglighed og støtte til ADL-funktioner - i daglig tale Almindelig Daglig Levevis. En af vores fornemmeste opgaver er at aflære elevernes hjælpeløshed, så de kan opnå højest muligt selvværd og selvstændighed på trods af de vanskeligheder, de er i. I samarbejde med forældrene har alle elever mulighed for at få hjælp til deres lektier - både i skoletiden og hjemme. Opsummeret - lektiecafe er ikke en fast bestanddel af skoledagen, da den del af skolereformen ikke giver mening for optimal læring og trivsel hos vores elever. Lektiecafé på Byskovskolen Placering: Sidst på skoledagen, da den er frivillig Bemanding og elevernes brug: Skolen bruger den tildelte resurse, der estimerede en 1/3 deltagelse, og lidt til. Vurderes som passende så længe tilbuddet er ikke obligatorisk. Benløse: kl. 2 lærere og 1 pædagog mandag og onsdag. Meget brugt af nogle klasser, mindre af andre. Passende bemanding til 8 klasser kl: 2 lærere onsdag, torsdag og fredag 6 klasser. Meget brugt kl: 3 lærere tirsdag og fredag 9 klasser. Vi kunne godt ønske flere elever her. Asgård: kl.: 1 lærer og 1 pædagog til 4 klasser moderat deltagelse kl.: 1 lærer til 3 klasser lille deltagelse Centerklassers LC er en integreret del af den understøttende undervisning.

3 Elevernes brug: Forskelligt, se ovenfor vi har iværksat en registrering af fremmødet i uge 3-5 Elevernes udbytte: Deltagende elever får lavet alle eller dele af deres lektier. Jeg mener der er behov for en grundlæggende pædagogisk afklaring af hvilken mening og effekt lektier har (Hattie) før man kan vurdere udbyttet. Forældreopbakning: Der er i skolebestyrelsen opbakning til at tilbuddet er frivilligt og ikke fritager forældrene fra et ansvar for at følge med i deres børns skolegang, lektier og m.m.. Det er forældrenes ansvar at aftale med deres barn om det deltager i tilbuddet vi har ikke egentlige administrative rutiner udover at vi i overensstemmelse med bestyrelsen registrerer i ugerne 3-5. Lektiecafé på Valdemarskolen Vi har bestræbt os på, at eleverne har deres lektiehjælp i egne områder. Dette er næsten lykkes, men udfordres af, at SFO benytter samme lokaler som skoledelen i indskolingen. Vi har i løbet af efteråret justeret i tiderne, så flere har kunnet gå til lektiehjælp direkte fra deres sidste lektion. Dette er nogle steder udfordret af, at ikke alle klasser på en årgang har fri på samme tid. Vi har ikke lavet en evaluering af lektiehjælpen, men vi får positive tilbagemeldinger fra de forældre, som benytter sig af tilbuddet. Lektiehjælpen er kun et tilbud, men vi bruger tilbuddet til at støtte elever, som er fagligt udfordret i hverdagen. Alle elever, som deltager i timerne, får styr på deres lektier og andre fagligheder, som der er mulighed for at vende. Dette giver eleven mere lyst til og mod på den daglige undervisning, da det jo altid er rart at have styr på sine sager. Vi oplever dog at forældre i indskolingen synes at den samlede skoledag bliver for lang, når eleverne også skal have lektiehjælp. Der er derfor færre som benytter sig af tilbuddet i indskolingen. Jeg har ikke det nøjagtige deltagerantal, men mit bedste bud er en dækning på 15%, hvilket jeg i halvårsrapporten påpeger er lav. Dette har ikke været vores hovedfokus i første halvår, men vi planlægger at skifte vinkel fra lektiehjælp til faglig fordybelse, så vi er klar, når timerne bliver obligatoriske. Vi har i dette skoleår valgt at fordele timerne ligeligt mellem lærere og pædagoger. Indholdet af faglig fordybelse vil fremadrettet være afgørende for denne faggruppefordeling. Lektiecafé på Nebs Møllegård Børnene får ikke lektier for. Altså forstået som noget, der skal løses i en særlig struktur uden for fagtimerne. Dette kunne enten være i huset hvor de bor eller i lektiecafe. Derimod får de støtte til at løse opgaver af enten repetitionskarakter eller fortsættelse af noget fagligt der er sat i gang i klassen.

4 I dette lys er lektiecafeen, med dens formål, en integreret del af fagundervisningen Herudover vurderer vi, at dette ville være en for løs struktur for vores børn i skolen. Vores skolegrupper og faggrupper er højst 6-9 børn med 3 lærere/pædagoger Vi har vurderet, at børnene vil få større udbytte af fagundervisning. Er der aldrig nogen børn der får lektier for? Jo, der er et samarbejde mellem skole og afdeling i forhold til de få børn der kan profitere af at løse en opgave i afdelingen. De får hjælp til dette af pædagogerne i huset. Dette kunne eksempelvis være læsning, hvor barnet støttes til at løse denne opgave i afdelingen og næste dag arbejder videre i skolen. Vi har med den nye skolereform og heraf udvidet skoletid, også beskyttet børnenes fritid, ved ikke at lægge skoleopgaver(lektier) ind i denne. Lektiecafé på Nordbakkeskolen Fordybelsescafe er et tilbud til eleverne. Vi gør meget ud af at øve os i at kalde det fordybelsescafe, da det på sigt, når det bliver et stationært krav om deltagelse, skal udbygges med muligheder for udfordringer, der rækker ud over her og nu lektier. Indskolingen har mulighed for at benytte den tirsdag og torsdag fra Mellemtrinnet har muligheden tirsdag, onsdag og torsdag fra Vi har taget udgangspunkt i at tilbuddet indtil videre er frivilligt og børnene kan benytte det i samråd med forældre og lærere. Hvis de er i SFO op til gøres der her opmærksom på, hvornår det er cafeen åbner. Opsøgningen er svingende men i snit ml elever. Såvel elever som forældre giver udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet og flere og flere børn får øje på fordelen af, at have fået klaret langt det meste hjemmearbejde i skolen. Der er en meget hyggelig og rar atmosfære. Lektiecafé på Søholmskolen Vi har taget undervisningsministeriets betegnelse Faglig fordybelse og lektiehjælp til os, for det har været vigtigt for os at få en rigtig benævnelse på fra start, da f.eks. ordet lektiecafé sender nogle snævre signaler, som ikke er dækkende for de aktiviteter, vi tilstræber her på stedet.

5 Faglig fordybelsestimerne ligger i de sidste timer på dagen, og selvom de i dette skoleår er frivillige, har vi fra årets start signaleret, at vi ønsker, at eleverne deltager. Dette har bevirket, at vi har fuld elev-deltagelse i timerne. Det er primært pædagoger, der står for timerne (med en lærer tilknyttet som faglig backup ). Der er en voksen pr. klasse i alle klasser. Vi prioriterer højt, at der bliver tid til at ordne eventuelle lektier, så man ikke skal bruge energi på det derhjemme. Afpasset efter alder og modenhed får børnene medansvar for, hvad de gerne vil træne eller blive klogere på, og om de har nået de mål, de har sat sig. Vi vil ofte lave aktiviteter, der giver mulighed for frisk luft, bevægelse og lege, der styrker fællesskab og trivsel. Det har været en udfordring for en del af det pædagogiske personale at blive mødt med faglige spørgsmål i f.eks. matematik. Vi har lagt ud med, at klassen er udgangspunktet for timerne, men vi er så småt begyndt at tilbyde tilmeldings-aktiviteter på tværs af alder, så man kommer til at arbejde sammen med kammerater, der er yngre eller ældre. Det kan f.eks. dreje sig om hjernegymnastik for særligt matematisk interesserede eller idrætsaktiviteter med faglige mål. Vi er i gang med en generel evaluering af skoleårets første 100 dage, og fra den undersøgelse er udtalelserne fra eleverne, at det er godt, at man kan få lavet sine lektier i skolen i samarbejde med kammeraterne og med støtte fra en voksen. Generelt er der en positiv feedback på timerne fra elevernes side. Samtidig angiver nogle elever dog også, at skoledagen er lang, og at man ligeså godt kunne lave lektier derhjemme. Enkelte elever efterlyser også, at det i højere grad er lærere, der står for timerne. Lektiecafé på Kildeskolen På Kildeskolen har vi lavet lektiecafé for indskolingseleverne (0. 2. klasse) og for mellemgruppen/udskolingen (3. 6. klasse). For begge grupper er lektiecaféen placeret umiddelbart efter sidste undervisningstime mandag torsdag. Lektiecaféen har en varighed af 30 min. pr. gang. Der er altid en lærer tilstede i lektiecaféen. Hvis der er mere end elever i lektiecaféen suppleres der med en pædagog. Lektiecaféen benyttes af meget få elever. I indskolingen er der mellem 4 5 børn tilstede hver dag. Elevernes deltagelse er aftalt med forældrene og bruges fortrinsvist til at give eleverne et ekstra læseløft. To af de elever har fravalgt SFO`én. I mellemgruppen og udskolingen benyttes lektiecaféen ligeledes af max. 4 6 børn pr. gang. De laver de lektier, som de har fået for i løbet af ugen eller benytter tiden til at læse. I løbet af efteråret, er det blevet aftalt med enkelte forældre, at børnene skal benytte lektiecaféen, da forældrene oplever lektielæsning i hjemmet som en udfordring. I forbindelse med

6 skolehjemsamtalerne for mellemgruppen/udskolingen har lærerne flere gange opfordret forældre og børn til at benytte lektiecaféen, så søgningen der til kan blive større. Lektiecafé på Vigersted Skole Organisering: Lektiehjælp og faglig fordybelse er etableret i hver afdeling Der er en fælles forståelse af at fællesrum er base i mellemtrin og udskoling og evt. ét andet sted i umiddelbar nærhed I indskolingen er der en fælles forståelse af at klasserne er samlet to og to i to klasselokaler Der skabes en tydelig ramme og kultur for arbejdet Forældrene tilmelder - der kan tilmeldes på enkelte dage/ flere dage efter hver ferie foretages ny tilmelding. Fremmøde registreres dvs. fremmøde betragtes som obligatorisk, når eleven er tilmeldt Tilbuddet er placeret i slutningen af dagen i distriktsskolen. I A-afdelingen, som er et helhedslignende tilbud, er lektiehjælpen placeret i mindre bidder henover ugen. I indskoling og på mellemtrin varetages lektiehjælpen og den faglige fordybelse af en lærer og en pædagogisk medarbejder. I udskolingen af lærere. Indhold: Minimum 20 minutters læsning for alle elever hver gang. Det kan være frilæsning, faglig læsning/ lektie eller hvad der aftales Træningsopgaver f. eks. Matematikfessor, opgaver i træningsmappe/ eller på nettet. Lektiehjælp: Eleven skal selv lære at holde styr på hvilke lektier, der skal arbejdes med og eventuelt ønsker hjælp til og har de relevante materialer med. Gode rutiner omkring at læse ugeplanen er vigtige. Det skal vi og forældrene hjælpe dem med at lære. Fordybelsesopgaver emner, som optager eleven Faglærerne sikrer at der er træningsmateriale og/ eller fordybelsesopgaver til den enkelte eller til årgangen herunder læsemateriale Tilmeldte: Antal elever i alt Første periode Tilmeldte på dage* Anden periode Tilmeldte på dage Indskoling i alt 32/ 23 Mellemtrin 78 41/ 47 / 30 31/ 32/ 13 Udskoling i alt 19/ 24 * mange elever er gengangere på de forskellige dage. I øvrigt bliver det er del af vores virksomhedsstrategi at udarbejde en lektiepolitik på Vigersted Skole.

7 Lektiecafé på Campusskolen Vi anvender 7-8 lærere pr. lektiegang. De er udvalgt således at timerne er dækket med lærere med undervisningserfaring inden for hele den centrale fagrække, dansk, engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendom. Det er tænk som at eleverne kan komme og arbejde med deres stof. De kan enten arbejde selvstændigt eller i grupper om eventuelle lektier og oplæg, men de kan bede om at komme i et fysiklokale for at udføre fordybende eksperimenter i forhold til det bearbejdede stof. Tiden er placeret som en 8. lektion fra til 15.46, og så længe det giver mening pladsmæssigt, så afvikles det på biblioteket og i kantinen. Der har været et markant fald i tilslutningen gennem efteråret til nu, hvor der er elever som kommer. Det er et tilbud vi peger på hvis elever er i faglige udfordringer, men også i forhold til vores elever fra IKA. Her kan de samle op på eventuelle faglige huller som følge af fravær. Lektiecafé på Dagmarskolen I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen har vi også lavet lektiecafé på Dagmarskolen. Før august 2014 har der ikke været nogen form for lektiehjælp på skolen. Lektiecaféen har været drøftet mange gange både i ledelsen, blandt medarbejderne og i skolebestyrelsen, dog uden at have fundet optimal form og indhold. I første semester har lektiecaféen været klasse/årgangsopdelt. Både lærere og pædagoger har stået for caféen, og timerne har været placeret i forlængelse af skoledagen. På 0. og 1.årgange fungerer lektiecaféen fint. Der er også her, de fleste elever benytter sig af lektiecaféen. I børnehaveklasserne er det børnehaveklasselederne og i første klasserne er det lærere på årgange og pædagoger, der varetager lektiecaféerne. Dette giver en fin sammenhæng mellem elevernes øvrige undervisning og lektiecaféen. På øvrige årgange er det lærere og pædagoger, der ikke har direkte tilknytning til de respektive klasser, der varetager lektiecaféen. Elevtilslutningen her er ikke stor. Vi har valgt at lave en tilmelding til lektiecaféen. Tilmeldingen kan ske løbende. Grunden hertil er, at vi synes, det er vigtigt for både skole og forældre at vide, hvor børnene er i løbet af skoledagen. Dette er naturligvis mest vigtigt for de yngste elever og for elever, der ikke går i SFO. Fra medio januar skal alle klasser have nye skemaer. Her vil vi organisere lektiecaféen afdelingsvist. Dette giver større fleksibilitet for eleverne (flere valg for brug af lektiecafé) og mere målrettet brug af ressourcerne. Timerne er stadig placeret i forlængelse af skoledagen. Når lektiecaféen bliver obligatorisk, vil indhold og form blive ændret. Lektiecaféen vil blive en integreret del af undervisningen i øvrigt, og aktiviteterne vil i højere grad kunne understøtte denne.

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere