Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015"

Transkript

1 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé i specialskolen i Skole- og familiehuset/heldagsskolen, fremover Vestervejs Familie- og skoletilbud Lektiecaféen har været fungerende siden sommerferien i SOF, to gange ugentligt (Man + Ons) fra kl På Heldagsskolen har lektiecafé ikke været brugt, der har været tilrettelagt skoledag frem til kl. 15 dagligt. Ud af tretten aktuelt mulige i SOF har 6 elever deres gang i lektiecafén, og for 5 elevers vedkommende har deres forældre aktivt lavet et fravalg af tilbuddet. For to elevers vedkommende (0. kl.) har vi anbefalet at de ikke deltager, da disse yngste elever synes at have brugt deres energi og overskud i løbet af skoledagen frem mod kl. 14, og dermed ikke er i stand til at modtage mere faglig læring, på nuværende tidspunkt. Af de 6 elever, der benytter lektiecaféen, er det meget svingende for halvdelen af dem, hvor meget de profiterer af formen. Dels grundet tidspunktet på dagen, der ligger bl.a. svømning på skemaet lige før lektiecaféen, én af dagene, og eleverne virker uoplagte/trætte herefter og vil hellere hjem eller i SFO. Dels grundet bemandingen, der er lavere end ved deres almindelige tilrettelagte skoledag, og dermed kræver større tålmodighed og kompetence til at kunne indgå i en klassesammenhæng og i par-arbejde, som kan være udfordrende for dem. Og dels har det relationelle en kraftig indvirkning på vores elever, der i lektiecaféen skal modtage hjælp fra andre voksne end dem, der den øvrige dag hjælper og støtter dem i deres faglige læring. For de resterende oplever vi at det fungerer godt for dem med lektiecaféen. De elever profiterer særligt af at blive forberedt i løbet af dagen med opgavehæfter og velkendte opgaver, som deres lærere/pædagoger har udvalgt til dem, og som de ofte selv er i stand til at sidde med, hele timen eller en stor del af den igennem. Når eleverne er færdige med deres faglige arbejde, går de enten hjem eller i SFO. En reorganisering af lektiecaféen er under udarbejdelse i forbindelse med at skoletilbuddene lægges sammen, elevgrupper og lærer/pædagog teams ændres og det nye specialtilbud flytter på Vestervej. Lektiecafe på Ådalskolen

2 Lektiecafé på Ådalskolen På Ådalskolen er lektiecafe ikke en generel og entydig del af elevernes skolegang eller en betingelse for optimal læring og trivsel. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt ofte halv levealder profiterer ikke af lektiecafe. For at skabe rammerne for den bedst mulige læring og trivsel skal der helt andre tiltag i spil. Eleverne skal tilbydes en meget struktureret hverdag med tydelige guidelines skærmet for for mange indtryk og forstyrrelser med et begrænset antal kendte voksne og kammerater i et særligt tilrettelagt fagligt miljø. Elevernes udvikling er ligeledes betinget af anvendelse af mange teknikker, værktøjer, test, organisering og tilgange, der afviger fra almenområdet. Desuden skal hverdagen består af en individuel og særlig balance mellem fag-faglighed og støtte til ADL-funktioner - i daglig tale Almindelig Daglig Levevis. En af vores fornemmeste opgaver er at aflære elevernes hjælpeløshed, så de kan opnå højest muligt selvværd og selvstændighed på trods af de vanskeligheder, de er i. I samarbejde med forældrene har alle elever mulighed for at få hjælp til deres lektier - både i skoletiden og hjemme. Opsummeret - lektiecafe er ikke en fast bestanddel af skoledagen, da den del af skolereformen ikke giver mening for optimal læring og trivsel hos vores elever. Lektiecafé på Byskovskolen Placering: Sidst på skoledagen, da den er frivillig Bemanding og elevernes brug: Skolen bruger den tildelte resurse, der estimerede en 1/3 deltagelse, og lidt til. Vurderes som passende så længe tilbuddet er ikke obligatorisk. Benløse: kl. 2 lærere og 1 pædagog mandag og onsdag. Meget brugt af nogle klasser, mindre af andre. Passende bemanding til 8 klasser kl: 2 lærere onsdag, torsdag og fredag 6 klasser. Meget brugt kl: 3 lærere tirsdag og fredag 9 klasser. Vi kunne godt ønske flere elever her. Asgård: kl.: 1 lærer og 1 pædagog til 4 klasser moderat deltagelse kl.: 1 lærer til 3 klasser lille deltagelse Centerklassers LC er en integreret del af den understøttende undervisning.

3 Elevernes brug: Forskelligt, se ovenfor vi har iværksat en registrering af fremmødet i uge 3-5 Elevernes udbytte: Deltagende elever får lavet alle eller dele af deres lektier. Jeg mener der er behov for en grundlæggende pædagogisk afklaring af hvilken mening og effekt lektier har (Hattie) før man kan vurdere udbyttet. Forældreopbakning: Der er i skolebestyrelsen opbakning til at tilbuddet er frivilligt og ikke fritager forældrene fra et ansvar for at følge med i deres børns skolegang, lektier og m.m.. Det er forældrenes ansvar at aftale med deres barn om det deltager i tilbuddet vi har ikke egentlige administrative rutiner udover at vi i overensstemmelse med bestyrelsen registrerer i ugerne 3-5. Lektiecafé på Valdemarskolen Vi har bestræbt os på, at eleverne har deres lektiehjælp i egne områder. Dette er næsten lykkes, men udfordres af, at SFO benytter samme lokaler som skoledelen i indskolingen. Vi har i løbet af efteråret justeret i tiderne, så flere har kunnet gå til lektiehjælp direkte fra deres sidste lektion. Dette er nogle steder udfordret af, at ikke alle klasser på en årgang har fri på samme tid. Vi har ikke lavet en evaluering af lektiehjælpen, men vi får positive tilbagemeldinger fra de forældre, som benytter sig af tilbuddet. Lektiehjælpen er kun et tilbud, men vi bruger tilbuddet til at støtte elever, som er fagligt udfordret i hverdagen. Alle elever, som deltager i timerne, får styr på deres lektier og andre fagligheder, som der er mulighed for at vende. Dette giver eleven mere lyst til og mod på den daglige undervisning, da det jo altid er rart at have styr på sine sager. Vi oplever dog at forældre i indskolingen synes at den samlede skoledag bliver for lang, når eleverne også skal have lektiehjælp. Der er derfor færre som benytter sig af tilbuddet i indskolingen. Jeg har ikke det nøjagtige deltagerantal, men mit bedste bud er en dækning på 15%, hvilket jeg i halvårsrapporten påpeger er lav. Dette har ikke været vores hovedfokus i første halvår, men vi planlægger at skifte vinkel fra lektiehjælp til faglig fordybelse, så vi er klar, når timerne bliver obligatoriske. Vi har i dette skoleår valgt at fordele timerne ligeligt mellem lærere og pædagoger. Indholdet af faglig fordybelse vil fremadrettet være afgørende for denne faggruppefordeling. Lektiecafé på Nebs Møllegård Børnene får ikke lektier for. Altså forstået som noget, der skal løses i en særlig struktur uden for fagtimerne. Dette kunne enten være i huset hvor de bor eller i lektiecafe. Derimod får de støtte til at løse opgaver af enten repetitionskarakter eller fortsættelse af noget fagligt der er sat i gang i klassen.

4 I dette lys er lektiecafeen, med dens formål, en integreret del af fagundervisningen Herudover vurderer vi, at dette ville være en for løs struktur for vores børn i skolen. Vores skolegrupper og faggrupper er højst 6-9 børn med 3 lærere/pædagoger Vi har vurderet, at børnene vil få større udbytte af fagundervisning. Er der aldrig nogen børn der får lektier for? Jo, der er et samarbejde mellem skole og afdeling i forhold til de få børn der kan profitere af at løse en opgave i afdelingen. De får hjælp til dette af pædagogerne i huset. Dette kunne eksempelvis være læsning, hvor barnet støttes til at løse denne opgave i afdelingen og næste dag arbejder videre i skolen. Vi har med den nye skolereform og heraf udvidet skoletid, også beskyttet børnenes fritid, ved ikke at lægge skoleopgaver(lektier) ind i denne. Lektiecafé på Nordbakkeskolen Fordybelsescafe er et tilbud til eleverne. Vi gør meget ud af at øve os i at kalde det fordybelsescafe, da det på sigt, når det bliver et stationært krav om deltagelse, skal udbygges med muligheder for udfordringer, der rækker ud over her og nu lektier. Indskolingen har mulighed for at benytte den tirsdag og torsdag fra Mellemtrinnet har muligheden tirsdag, onsdag og torsdag fra Vi har taget udgangspunkt i at tilbuddet indtil videre er frivilligt og børnene kan benytte det i samråd med forældre og lærere. Hvis de er i SFO op til gøres der her opmærksom på, hvornår det er cafeen åbner. Opsøgningen er svingende men i snit ml elever. Såvel elever som forældre giver udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet og flere og flere børn får øje på fordelen af, at have fået klaret langt det meste hjemmearbejde i skolen. Der er en meget hyggelig og rar atmosfære. Lektiecafé på Søholmskolen Vi har taget undervisningsministeriets betegnelse Faglig fordybelse og lektiehjælp til os, for det har været vigtigt for os at få en rigtig benævnelse på fra start, da f.eks. ordet lektiecafé sender nogle snævre signaler, som ikke er dækkende for de aktiviteter, vi tilstræber her på stedet.

5 Faglig fordybelsestimerne ligger i de sidste timer på dagen, og selvom de i dette skoleår er frivillige, har vi fra årets start signaleret, at vi ønsker, at eleverne deltager. Dette har bevirket, at vi har fuld elev-deltagelse i timerne. Det er primært pædagoger, der står for timerne (med en lærer tilknyttet som faglig backup ). Der er en voksen pr. klasse i alle klasser. Vi prioriterer højt, at der bliver tid til at ordne eventuelle lektier, så man ikke skal bruge energi på det derhjemme. Afpasset efter alder og modenhed får børnene medansvar for, hvad de gerne vil træne eller blive klogere på, og om de har nået de mål, de har sat sig. Vi vil ofte lave aktiviteter, der giver mulighed for frisk luft, bevægelse og lege, der styrker fællesskab og trivsel. Det har været en udfordring for en del af det pædagogiske personale at blive mødt med faglige spørgsmål i f.eks. matematik. Vi har lagt ud med, at klassen er udgangspunktet for timerne, men vi er så småt begyndt at tilbyde tilmeldings-aktiviteter på tværs af alder, så man kommer til at arbejde sammen med kammerater, der er yngre eller ældre. Det kan f.eks. dreje sig om hjernegymnastik for særligt matematisk interesserede eller idrætsaktiviteter med faglige mål. Vi er i gang med en generel evaluering af skoleårets første 100 dage, og fra den undersøgelse er udtalelserne fra eleverne, at det er godt, at man kan få lavet sine lektier i skolen i samarbejde med kammeraterne og med støtte fra en voksen. Generelt er der en positiv feedback på timerne fra elevernes side. Samtidig angiver nogle elever dog også, at skoledagen er lang, og at man ligeså godt kunne lave lektier derhjemme. Enkelte elever efterlyser også, at det i højere grad er lærere, der står for timerne. Lektiecafé på Kildeskolen På Kildeskolen har vi lavet lektiecafé for indskolingseleverne (0. 2. klasse) og for mellemgruppen/udskolingen (3. 6. klasse). For begge grupper er lektiecaféen placeret umiddelbart efter sidste undervisningstime mandag torsdag. Lektiecaféen har en varighed af 30 min. pr. gang. Der er altid en lærer tilstede i lektiecaféen. Hvis der er mere end elever i lektiecaféen suppleres der med en pædagog. Lektiecaféen benyttes af meget få elever. I indskolingen er der mellem 4 5 børn tilstede hver dag. Elevernes deltagelse er aftalt med forældrene og bruges fortrinsvist til at give eleverne et ekstra læseløft. To af de elever har fravalgt SFO`én. I mellemgruppen og udskolingen benyttes lektiecaféen ligeledes af max. 4 6 børn pr. gang. De laver de lektier, som de har fået for i løbet af ugen eller benytter tiden til at læse. I løbet af efteråret, er det blevet aftalt med enkelte forældre, at børnene skal benytte lektiecaféen, da forældrene oplever lektielæsning i hjemmet som en udfordring. I forbindelse med

6 skolehjemsamtalerne for mellemgruppen/udskolingen har lærerne flere gange opfordret forældre og børn til at benytte lektiecaféen, så søgningen der til kan blive større. Lektiecafé på Vigersted Skole Organisering: Lektiehjælp og faglig fordybelse er etableret i hver afdeling Der er en fælles forståelse af at fællesrum er base i mellemtrin og udskoling og evt. ét andet sted i umiddelbar nærhed I indskolingen er der en fælles forståelse af at klasserne er samlet to og to i to klasselokaler Der skabes en tydelig ramme og kultur for arbejdet Forældrene tilmelder - der kan tilmeldes på enkelte dage/ flere dage efter hver ferie foretages ny tilmelding. Fremmøde registreres dvs. fremmøde betragtes som obligatorisk, når eleven er tilmeldt Tilbuddet er placeret i slutningen af dagen i distriktsskolen. I A-afdelingen, som er et helhedslignende tilbud, er lektiehjælpen placeret i mindre bidder henover ugen. I indskoling og på mellemtrin varetages lektiehjælpen og den faglige fordybelse af en lærer og en pædagogisk medarbejder. I udskolingen af lærere. Indhold: Minimum 20 minutters læsning for alle elever hver gang. Det kan være frilæsning, faglig læsning/ lektie eller hvad der aftales Træningsopgaver f. eks. Matematikfessor, opgaver i træningsmappe/ eller på nettet. Lektiehjælp: Eleven skal selv lære at holde styr på hvilke lektier, der skal arbejdes med og eventuelt ønsker hjælp til og har de relevante materialer med. Gode rutiner omkring at læse ugeplanen er vigtige. Det skal vi og forældrene hjælpe dem med at lære. Fordybelsesopgaver emner, som optager eleven Faglærerne sikrer at der er træningsmateriale og/ eller fordybelsesopgaver til den enkelte eller til årgangen herunder læsemateriale Tilmeldte: Antal elever i alt Første periode Tilmeldte på dage* Anden periode Tilmeldte på dage Indskoling i alt 32/ 23 Mellemtrin 78 41/ 47 / 30 31/ 32/ 13 Udskoling i alt 19/ 24 * mange elever er gengangere på de forskellige dage. I øvrigt bliver det er del af vores virksomhedsstrategi at udarbejde en lektiepolitik på Vigersted Skole.

7 Lektiecafé på Campusskolen Vi anvender 7-8 lærere pr. lektiegang. De er udvalgt således at timerne er dækket med lærere med undervisningserfaring inden for hele den centrale fagrække, dansk, engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendom. Det er tænk som at eleverne kan komme og arbejde med deres stof. De kan enten arbejde selvstændigt eller i grupper om eventuelle lektier og oplæg, men de kan bede om at komme i et fysiklokale for at udføre fordybende eksperimenter i forhold til det bearbejdede stof. Tiden er placeret som en 8. lektion fra til 15.46, og så længe det giver mening pladsmæssigt, så afvikles det på biblioteket og i kantinen. Der har været et markant fald i tilslutningen gennem efteråret til nu, hvor der er elever som kommer. Det er et tilbud vi peger på hvis elever er i faglige udfordringer, men også i forhold til vores elever fra IKA. Her kan de samle op på eventuelle faglige huller som følge af fravær. Lektiecafé på Dagmarskolen I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen har vi også lavet lektiecafé på Dagmarskolen. Før august 2014 har der ikke været nogen form for lektiehjælp på skolen. Lektiecaféen har været drøftet mange gange både i ledelsen, blandt medarbejderne og i skolebestyrelsen, dog uden at have fundet optimal form og indhold. I første semester har lektiecaféen været klasse/årgangsopdelt. Både lærere og pædagoger har stået for caféen, og timerne har været placeret i forlængelse af skoledagen. På 0. og 1.årgange fungerer lektiecaféen fint. Der er også her, de fleste elever benytter sig af lektiecaféen. I børnehaveklasserne er det børnehaveklasselederne og i første klasserne er det lærere på årgange og pædagoger, der varetager lektiecaféerne. Dette giver en fin sammenhæng mellem elevernes øvrige undervisning og lektiecaféen. På øvrige årgange er det lærere og pædagoger, der ikke har direkte tilknytning til de respektive klasser, der varetager lektiecaféen. Elevtilslutningen her er ikke stor. Vi har valgt at lave en tilmelding til lektiecaféen. Tilmeldingen kan ske løbende. Grunden hertil er, at vi synes, det er vigtigt for både skole og forældre at vide, hvor børnene er i løbet af skoledagen. Dette er naturligvis mest vigtigt for de yngste elever og for elever, der ikke går i SFO. Fra medio januar skal alle klasser have nye skemaer. Her vil vi organisere lektiecaféen afdelingsvist. Dette giver større fleksibilitet for eleverne (flere valg for brug af lektiecafé) og mere målrettet brug af ressourcerne. Timerne er stadig placeret i forlængelse af skoledagen. Når lektiecaféen bliver obligatorisk, vil indhold og form blive ændret. Lektiecaféen vil blive en integreret del af undervisningen i øvrigt, og aktiviteterne vil i højere grad kunne understøtte denne.

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16

FREMTIDENS VERSION 2. Skoleåret 15/16 FREMTIDENS VERSION 2 Skoleåret 15/16 Kære forældre Første forsøgsår med skolens nye UUA- og PUA-model nærmer sig nu sin afslutning. De mange nye og givende tiltag er afprøvet i årets løb og i den seneste

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen tilbage til udskolingen

Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen til en ny folkeskole, til nye oplevelser, og nyt skema. Og til rigtig meget af det du kender.. Skolereformen O https://publisher.qbrick.com/embed.aspx? mid=9991a52e

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Lektiepolitik på OLF

Lektiepolitik på OLF Lektiepolitik på OLF Som en naturlig del af et skoleliv, indgår lektier også her på OLF. Det skal ikke bare være lektier for lektiernes skyld, men selvfølgelig noget der giver mening, i forhold til det

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden Ansøgning om afkortning af undervisningstiden I skoleåret 2016/17 arbejder Distriktsskole Smørum med at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

gladsaxe.dk Lektiecafé og lektiehjælp Håndsrækning

gladsaxe.dk Lektiecafé og lektiehjælp Håndsrækning gladsaxe.dk Lektiecafé og lektiehjælp Håndsrækning 1 2 Lektiecafé og lektiehjælp Håndsrækning Der tilbydes lektiecafé på alle skoler står der i Skolepolitik 2007-2011 under afsnittet Uddannelse og dannelse.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Den nationale Folkeskolereform Dragør kommunes sigtelinjer for Dragør kommunes skolevæsen indgår fint i den nye nationale skolereform, der

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere