Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015"

Transkript

1 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé i specialskolen i Skole- og familiehuset/heldagsskolen, fremover Vestervejs Familie- og skoletilbud Lektiecaféen har været fungerende siden sommerferien i SOF, to gange ugentligt (Man + Ons) fra kl På Heldagsskolen har lektiecafé ikke været brugt, der har været tilrettelagt skoledag frem til kl. 15 dagligt. Ud af tretten aktuelt mulige i SOF har 6 elever deres gang i lektiecafén, og for 5 elevers vedkommende har deres forældre aktivt lavet et fravalg af tilbuddet. For to elevers vedkommende (0. kl.) har vi anbefalet at de ikke deltager, da disse yngste elever synes at have brugt deres energi og overskud i løbet af skoledagen frem mod kl. 14, og dermed ikke er i stand til at modtage mere faglig læring, på nuværende tidspunkt. Af de 6 elever, der benytter lektiecaféen, er det meget svingende for halvdelen af dem, hvor meget de profiterer af formen. Dels grundet tidspunktet på dagen, der ligger bl.a. svømning på skemaet lige før lektiecaféen, én af dagene, og eleverne virker uoplagte/trætte herefter og vil hellere hjem eller i SFO. Dels grundet bemandingen, der er lavere end ved deres almindelige tilrettelagte skoledag, og dermed kræver større tålmodighed og kompetence til at kunne indgå i en klassesammenhæng og i par-arbejde, som kan være udfordrende for dem. Og dels har det relationelle en kraftig indvirkning på vores elever, der i lektiecaféen skal modtage hjælp fra andre voksne end dem, der den øvrige dag hjælper og støtter dem i deres faglige læring. For de resterende oplever vi at det fungerer godt for dem med lektiecaféen. De elever profiterer særligt af at blive forberedt i løbet af dagen med opgavehæfter og velkendte opgaver, som deres lærere/pædagoger har udvalgt til dem, og som de ofte selv er i stand til at sidde med, hele timen eller en stor del af den igennem. Når eleverne er færdige med deres faglige arbejde, går de enten hjem eller i SFO. En reorganisering af lektiecaféen er under udarbejdelse i forbindelse med at skoletilbuddene lægges sammen, elevgrupper og lærer/pædagog teams ændres og det nye specialtilbud flytter på Vestervej. Lektiecafe på Ådalskolen

2 Lektiecafé på Ådalskolen På Ådalskolen er lektiecafe ikke en generel og entydig del af elevernes skolegang eller en betingelse for optimal læring og trivsel. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt ofte halv levealder profiterer ikke af lektiecafe. For at skabe rammerne for den bedst mulige læring og trivsel skal der helt andre tiltag i spil. Eleverne skal tilbydes en meget struktureret hverdag med tydelige guidelines skærmet for for mange indtryk og forstyrrelser med et begrænset antal kendte voksne og kammerater i et særligt tilrettelagt fagligt miljø. Elevernes udvikling er ligeledes betinget af anvendelse af mange teknikker, værktøjer, test, organisering og tilgange, der afviger fra almenområdet. Desuden skal hverdagen består af en individuel og særlig balance mellem fag-faglighed og støtte til ADL-funktioner - i daglig tale Almindelig Daglig Levevis. En af vores fornemmeste opgaver er at aflære elevernes hjælpeløshed, så de kan opnå højest muligt selvværd og selvstændighed på trods af de vanskeligheder, de er i. I samarbejde med forældrene har alle elever mulighed for at få hjælp til deres lektier - både i skoletiden og hjemme. Opsummeret - lektiecafe er ikke en fast bestanddel af skoledagen, da den del af skolereformen ikke giver mening for optimal læring og trivsel hos vores elever. Lektiecafé på Byskovskolen Placering: Sidst på skoledagen, da den er frivillig Bemanding og elevernes brug: Skolen bruger den tildelte resurse, der estimerede en 1/3 deltagelse, og lidt til. Vurderes som passende så længe tilbuddet er ikke obligatorisk. Benløse: kl. 2 lærere og 1 pædagog mandag og onsdag. Meget brugt af nogle klasser, mindre af andre. Passende bemanding til 8 klasser kl: 2 lærere onsdag, torsdag og fredag 6 klasser. Meget brugt kl: 3 lærere tirsdag og fredag 9 klasser. Vi kunne godt ønske flere elever her. Asgård: kl.: 1 lærer og 1 pædagog til 4 klasser moderat deltagelse kl.: 1 lærer til 3 klasser lille deltagelse Centerklassers LC er en integreret del af den understøttende undervisning.

3 Elevernes brug: Forskelligt, se ovenfor vi har iværksat en registrering af fremmødet i uge 3-5 Elevernes udbytte: Deltagende elever får lavet alle eller dele af deres lektier. Jeg mener der er behov for en grundlæggende pædagogisk afklaring af hvilken mening og effekt lektier har (Hattie) før man kan vurdere udbyttet. Forældreopbakning: Der er i skolebestyrelsen opbakning til at tilbuddet er frivilligt og ikke fritager forældrene fra et ansvar for at følge med i deres børns skolegang, lektier og m.m.. Det er forældrenes ansvar at aftale med deres barn om det deltager i tilbuddet vi har ikke egentlige administrative rutiner udover at vi i overensstemmelse med bestyrelsen registrerer i ugerne 3-5. Lektiecafé på Valdemarskolen Vi har bestræbt os på, at eleverne har deres lektiehjælp i egne områder. Dette er næsten lykkes, men udfordres af, at SFO benytter samme lokaler som skoledelen i indskolingen. Vi har i løbet af efteråret justeret i tiderne, så flere har kunnet gå til lektiehjælp direkte fra deres sidste lektion. Dette er nogle steder udfordret af, at ikke alle klasser på en årgang har fri på samme tid. Vi har ikke lavet en evaluering af lektiehjælpen, men vi får positive tilbagemeldinger fra de forældre, som benytter sig af tilbuddet. Lektiehjælpen er kun et tilbud, men vi bruger tilbuddet til at støtte elever, som er fagligt udfordret i hverdagen. Alle elever, som deltager i timerne, får styr på deres lektier og andre fagligheder, som der er mulighed for at vende. Dette giver eleven mere lyst til og mod på den daglige undervisning, da det jo altid er rart at have styr på sine sager. Vi oplever dog at forældre i indskolingen synes at den samlede skoledag bliver for lang, når eleverne også skal have lektiehjælp. Der er derfor færre som benytter sig af tilbuddet i indskolingen. Jeg har ikke det nøjagtige deltagerantal, men mit bedste bud er en dækning på 15%, hvilket jeg i halvårsrapporten påpeger er lav. Dette har ikke været vores hovedfokus i første halvår, men vi planlægger at skifte vinkel fra lektiehjælp til faglig fordybelse, så vi er klar, når timerne bliver obligatoriske. Vi har i dette skoleår valgt at fordele timerne ligeligt mellem lærere og pædagoger. Indholdet af faglig fordybelse vil fremadrettet være afgørende for denne faggruppefordeling. Lektiecafé på Nebs Møllegård Børnene får ikke lektier for. Altså forstået som noget, der skal løses i en særlig struktur uden for fagtimerne. Dette kunne enten være i huset hvor de bor eller i lektiecafe. Derimod får de støtte til at løse opgaver af enten repetitionskarakter eller fortsættelse af noget fagligt der er sat i gang i klassen.

4 I dette lys er lektiecafeen, med dens formål, en integreret del af fagundervisningen Herudover vurderer vi, at dette ville være en for løs struktur for vores børn i skolen. Vores skolegrupper og faggrupper er højst 6-9 børn med 3 lærere/pædagoger Vi har vurderet, at børnene vil få større udbytte af fagundervisning. Er der aldrig nogen børn der får lektier for? Jo, der er et samarbejde mellem skole og afdeling i forhold til de få børn der kan profitere af at løse en opgave i afdelingen. De får hjælp til dette af pædagogerne i huset. Dette kunne eksempelvis være læsning, hvor barnet støttes til at løse denne opgave i afdelingen og næste dag arbejder videre i skolen. Vi har med den nye skolereform og heraf udvidet skoletid, også beskyttet børnenes fritid, ved ikke at lægge skoleopgaver(lektier) ind i denne. Lektiecafé på Nordbakkeskolen Fordybelsescafe er et tilbud til eleverne. Vi gør meget ud af at øve os i at kalde det fordybelsescafe, da det på sigt, når det bliver et stationært krav om deltagelse, skal udbygges med muligheder for udfordringer, der rækker ud over her og nu lektier. Indskolingen har mulighed for at benytte den tirsdag og torsdag fra Mellemtrinnet har muligheden tirsdag, onsdag og torsdag fra Vi har taget udgangspunkt i at tilbuddet indtil videre er frivilligt og børnene kan benytte det i samråd med forældre og lærere. Hvis de er i SFO op til gøres der her opmærksom på, hvornår det er cafeen åbner. Opsøgningen er svingende men i snit ml elever. Såvel elever som forældre giver udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet og flere og flere børn får øje på fordelen af, at have fået klaret langt det meste hjemmearbejde i skolen. Der er en meget hyggelig og rar atmosfære. Lektiecafé på Søholmskolen Vi har taget undervisningsministeriets betegnelse Faglig fordybelse og lektiehjælp til os, for det har været vigtigt for os at få en rigtig benævnelse på fra start, da f.eks. ordet lektiecafé sender nogle snævre signaler, som ikke er dækkende for de aktiviteter, vi tilstræber her på stedet.

5 Faglig fordybelsestimerne ligger i de sidste timer på dagen, og selvom de i dette skoleår er frivillige, har vi fra årets start signaleret, at vi ønsker, at eleverne deltager. Dette har bevirket, at vi har fuld elev-deltagelse i timerne. Det er primært pædagoger, der står for timerne (med en lærer tilknyttet som faglig backup ). Der er en voksen pr. klasse i alle klasser. Vi prioriterer højt, at der bliver tid til at ordne eventuelle lektier, så man ikke skal bruge energi på det derhjemme. Afpasset efter alder og modenhed får børnene medansvar for, hvad de gerne vil træne eller blive klogere på, og om de har nået de mål, de har sat sig. Vi vil ofte lave aktiviteter, der giver mulighed for frisk luft, bevægelse og lege, der styrker fællesskab og trivsel. Det har været en udfordring for en del af det pædagogiske personale at blive mødt med faglige spørgsmål i f.eks. matematik. Vi har lagt ud med, at klassen er udgangspunktet for timerne, men vi er så småt begyndt at tilbyde tilmeldings-aktiviteter på tværs af alder, så man kommer til at arbejde sammen med kammerater, der er yngre eller ældre. Det kan f.eks. dreje sig om hjernegymnastik for særligt matematisk interesserede eller idrætsaktiviteter med faglige mål. Vi er i gang med en generel evaluering af skoleårets første 100 dage, og fra den undersøgelse er udtalelserne fra eleverne, at det er godt, at man kan få lavet sine lektier i skolen i samarbejde med kammeraterne og med støtte fra en voksen. Generelt er der en positiv feedback på timerne fra elevernes side. Samtidig angiver nogle elever dog også, at skoledagen er lang, og at man ligeså godt kunne lave lektier derhjemme. Enkelte elever efterlyser også, at det i højere grad er lærere, der står for timerne. Lektiecafé på Kildeskolen På Kildeskolen har vi lavet lektiecafé for indskolingseleverne (0. 2. klasse) og for mellemgruppen/udskolingen (3. 6. klasse). For begge grupper er lektiecaféen placeret umiddelbart efter sidste undervisningstime mandag torsdag. Lektiecaféen har en varighed af 30 min. pr. gang. Der er altid en lærer tilstede i lektiecaféen. Hvis der er mere end elever i lektiecaféen suppleres der med en pædagog. Lektiecaféen benyttes af meget få elever. I indskolingen er der mellem 4 5 børn tilstede hver dag. Elevernes deltagelse er aftalt med forældrene og bruges fortrinsvist til at give eleverne et ekstra læseløft. To af de elever har fravalgt SFO`én. I mellemgruppen og udskolingen benyttes lektiecaféen ligeledes af max. 4 6 børn pr. gang. De laver de lektier, som de har fået for i løbet af ugen eller benytter tiden til at læse. I løbet af efteråret, er det blevet aftalt med enkelte forældre, at børnene skal benytte lektiecaféen, da forældrene oplever lektielæsning i hjemmet som en udfordring. I forbindelse med

6 skolehjemsamtalerne for mellemgruppen/udskolingen har lærerne flere gange opfordret forældre og børn til at benytte lektiecaféen, så søgningen der til kan blive større. Lektiecafé på Vigersted Skole Organisering: Lektiehjælp og faglig fordybelse er etableret i hver afdeling Der er en fælles forståelse af at fællesrum er base i mellemtrin og udskoling og evt. ét andet sted i umiddelbar nærhed I indskolingen er der en fælles forståelse af at klasserne er samlet to og to i to klasselokaler Der skabes en tydelig ramme og kultur for arbejdet Forældrene tilmelder - der kan tilmeldes på enkelte dage/ flere dage efter hver ferie foretages ny tilmelding. Fremmøde registreres dvs. fremmøde betragtes som obligatorisk, når eleven er tilmeldt Tilbuddet er placeret i slutningen af dagen i distriktsskolen. I A-afdelingen, som er et helhedslignende tilbud, er lektiehjælpen placeret i mindre bidder henover ugen. I indskoling og på mellemtrin varetages lektiehjælpen og den faglige fordybelse af en lærer og en pædagogisk medarbejder. I udskolingen af lærere. Indhold: Minimum 20 minutters læsning for alle elever hver gang. Det kan være frilæsning, faglig læsning/ lektie eller hvad der aftales Træningsopgaver f. eks. Matematikfessor, opgaver i træningsmappe/ eller på nettet. Lektiehjælp: Eleven skal selv lære at holde styr på hvilke lektier, der skal arbejdes med og eventuelt ønsker hjælp til og har de relevante materialer med. Gode rutiner omkring at læse ugeplanen er vigtige. Det skal vi og forældrene hjælpe dem med at lære. Fordybelsesopgaver emner, som optager eleven Faglærerne sikrer at der er træningsmateriale og/ eller fordybelsesopgaver til den enkelte eller til årgangen herunder læsemateriale Tilmeldte: Antal elever i alt Første periode Tilmeldte på dage* Anden periode Tilmeldte på dage Indskoling i alt 32/ 23 Mellemtrin 78 41/ 47 / 30 31/ 32/ 13 Udskoling i alt 19/ 24 * mange elever er gengangere på de forskellige dage. I øvrigt bliver det er del af vores virksomhedsstrategi at udarbejde en lektiepolitik på Vigersted Skole.

7 Lektiecafé på Campusskolen Vi anvender 7-8 lærere pr. lektiegang. De er udvalgt således at timerne er dækket med lærere med undervisningserfaring inden for hele den centrale fagrække, dansk, engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendom. Det er tænk som at eleverne kan komme og arbejde med deres stof. De kan enten arbejde selvstændigt eller i grupper om eventuelle lektier og oplæg, men de kan bede om at komme i et fysiklokale for at udføre fordybende eksperimenter i forhold til det bearbejdede stof. Tiden er placeret som en 8. lektion fra til 15.46, og så længe det giver mening pladsmæssigt, så afvikles det på biblioteket og i kantinen. Der har været et markant fald i tilslutningen gennem efteråret til nu, hvor der er elever som kommer. Det er et tilbud vi peger på hvis elever er i faglige udfordringer, men også i forhold til vores elever fra IKA. Her kan de samle op på eventuelle faglige huller som følge af fravær. Lektiecafé på Dagmarskolen I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen har vi også lavet lektiecafé på Dagmarskolen. Før august 2014 har der ikke været nogen form for lektiehjælp på skolen. Lektiecaféen har været drøftet mange gange både i ledelsen, blandt medarbejderne og i skolebestyrelsen, dog uden at have fundet optimal form og indhold. I første semester har lektiecaféen været klasse/årgangsopdelt. Både lærere og pædagoger har stået for caféen, og timerne har været placeret i forlængelse af skoledagen. På 0. og 1.årgange fungerer lektiecaféen fint. Der er også her, de fleste elever benytter sig af lektiecaféen. I børnehaveklasserne er det børnehaveklasselederne og i første klasserne er det lærere på årgange og pædagoger, der varetager lektiecaféerne. Dette giver en fin sammenhæng mellem elevernes øvrige undervisning og lektiecaféen. På øvrige årgange er det lærere og pædagoger, der ikke har direkte tilknytning til de respektive klasser, der varetager lektiecaféen. Elevtilslutningen her er ikke stor. Vi har valgt at lave en tilmelding til lektiecaféen. Tilmeldingen kan ske løbende. Grunden hertil er, at vi synes, det er vigtigt for både skole og forældre at vide, hvor børnene er i løbet af skoledagen. Dette er naturligvis mest vigtigt for de yngste elever og for elever, der ikke går i SFO. Fra medio januar skal alle klasser have nye skemaer. Her vil vi organisere lektiecaféen afdelingsvist. Dette giver større fleksibilitet for eleverne (flere valg for brug af lektiecafé) og mere målrettet brug af ressourcerne. Timerne er stadig placeret i forlængelse af skoledagen. Når lektiecaféen bliver obligatorisk, vil indhold og form blive ændret. Lektiecaféen vil blive en integreret del af undervisningen i øvrigt, og aktiviteterne vil i højere grad kunne understøtte denne.

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Program 19.05.14. 1. Afdeling:

Program 19.05.14. 1. Afdeling: Program 19.05.14 1. Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre Fraværende: Jan, Delvis Henriette og Stine Skolebestyrelsesmøde ÅRRE SKOLE. Tirsdag d. 18. november kl. 15.30 17.00 (kaffe fra kl. 15.00). DAGSORDEN 1. Referat fra sidste møde. REFERAT Godkendt. 2. Elevråd.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere