Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil."

Transkript

1 Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1

2 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse som bestyrelsen måtte træffe angåen-de ordenens opretholdelse. 2. Den daglige roning foregår under ledelse af rochefen og instruktørerne. 3. Stk1. Materialforvalteren fører tilsyn med klubbens materiel og dets anbringelse i bådehuset. Stk.2. Enhver anvisning af ham i så henseende, skal ube-tinget efterkommes. 4. Stk1. Til assistance for rochefen og materialeforvalteren kan bestyrelsen udnævne inspektionshavende (in-struktører). Stk.2. Disses anvisninger, skal da, i hvert tilfælde efter-kommes, som var de givne af henholdsvis rochef og materialeforvalter. 5. Stk1. Der må til daglig ikke nydes øl og spiritus på klubbens område eller i bådene. Ønsker man ved lejligheder at nyde øl eller spiritus skal bestyrelsen spørges først. Forslag til nyt reglement Klubreglement. 1 Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse som bestyrelsen måtte træffe angående ordenens opretholdelse. 2 Den daglige roning foregår skal følge de af rochefen og instruktørerne givne anvisninger. 3 Materielforvalteren fører tilsyn med klubbens materiel og dets anbringelse i bådehuset. Enhver anvisning af ham i så henseende, skal ubetinget efterkommes. 4 Til assistance for rochefen og materialeforvalteren kan bestyrelsen udnævne inspektionshavende (instruktører). Disses anvisninger, skal da, i hvert tilfælde efterkommes, som var de givne af henholdsvis rochef og materielforvalter. 5 Der må til daglig ikke nydes øl og spiritus på klubbens område eller i bådene. Bestyrelsen kan på forespørgsel dispensere fra denne regel. 2

3 6 Aktive medlemmer af Hadsund Roklub skal til enhver tid på forlangende af bestyrelsen eller udefra kommende relevant myndighed være villige til at afgive dopingtest. 7 Nægter nogen at deltage i en dopingtest, kan vedkommende uden varsel blive ekskluderet af klubben. 8 Findes man dopet vil man uden varsel blive ekskluderet af klubben. 9 Hadsund Roklub følger Antidoping Danmark's regler. Disse regler og mange andre oplysninger findes ved at google Antidoping Danmark. Husorden. 21. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele. 22. Det pålægges samtlige medlemmer at overholde god tone og orden inden for klubbens område, i videste forstand. Husorden 10 Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele. 11 Det pålægges samtlige medlemmer at overholde god tone og orden inden for klubbens område samt alle steder, hvor man repræsenterer Hadsund Roklub. I tilfælde hvor det vurderes at en grænse overskrides, vil bestyrelsen kunne give det medlem / de medlemmer, det drejer sig om, et pålæg om at ændre adfærden. Ved fortsat uacceptabel adfærd kan medlemmet / medlemmerne bortvises (jvf. 6 stk. 5 i Hadsund Roklub's vedtægter). 12 Motionscentret kan benyttes af alle klubbens medlemmer. Benytter man denne mulighed, har man pligt til at overholde de opsatte regler for anvendelse af motionscentret. 3

4 Roreglement Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme, har adgang til deltagelse i roningen. Ingen må tilste-des adgang til bådene uden først at have underskre-vet en af bestyrelsen udfærdiget erklæring herom. Dog skal man fylde 11 år i indeværende sæson. 300 meter svømme og redningsvestprøve skal aflægges inden opstart af 2. rosæson og herefter hver sæson. Inrigger roere i dagligt roområde kan dog nøjes med den første prøve og herefter hvert år underskrive, at de stadig er i stand til at svømme 300 m. Dog undta-get de i 1. stk. 2 omhandlende Micro/Miniroere.. Micro/Miniroere må medtages som passager i inrig-ger både. Der må kun være 1 passager i båden. Pas-sageren placeres ved styrmanden. Passageren må kun medtages, såfremt een af forældrene er med i båden som ansvarshavende styrmand. Stk. 3. Ansvaret for deltagelse i Micro/Minironing tillægges forældrene fuldt ud. Forældrene skal en gang årligt tilmelde børn, der skal deltage i førnævnte roning. Forinden roningen påbegyndes, skal forældrene underskrive en af bestyrelsen udfærdiget erklæring vedr. ansvar for barnet. Ikke tilmeldte børn må ikke deltage i roning. Stk. 4. Micro/Miniroere skal altid benytte redningsvest. Red-ningsvesten skal medlemmerne selv medbringe. Roregler 13 Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme, har adgang til deltagelse i roningen. 300 meter svømme- og redningsvestprøve skal aflægges inden opstart af 2. rosæson og herefter hver sæson. Er der ikke aflagt svømmeprøve skal der roes med redningsvest / svømmevest. Der skal være én redningsvest / svømmevest pr. person i båden. Stk. 3 tidligere stk. 2 Miniroere (børn i alderen 0 10 år) må medtages som passager i inrigger både. Der må kun være 1 passager i båden. Passageren placeres ved styrmanden. Passageren må kun medtages, såfremt een af forældrene er med i båden. Stk. 4 tidligere stk. 3 Ansvaret for deltagelse i Minironing tillægges forældrene fuldt ud. Stk. 5 tidligere stk. 4 Miniroere skal altid benytte redningsvest. Redningsvesten skal medlemmerne selv medbringe. 4

5 Stk. 5. Roning med Micro/Miniroere må kun foregå inden for klubbens daglige roområde. Der kan evt. søges om dispensation for ture på Mariager Fjord. Evt. dispensation kan efter ansøgning gives af besty-relsen/rochefen. Stk. 6 tidligere stk. 5 Roning med Miniroere må kun foregå inden for klubbens daglige roområde. Der kan evt. søges om dispensation for ture på Mariager Fjord. Evt. dispensation kan efter ansøgning gives af bestyrelsen / rochefen.. 2. Ethvert nyt medlem, der ikke før har deltaget i roning i en roklub, skal gennemgå en instruktion under ledel-se af en specielt udnævnt instruktør, før det tillades m/k, at deltage i den almindelige roning.. 3. Roholdet.. Enhver tur skal, inden det pågældende hold går ud, på behørig måde være indført i rojournalen.. Ændringer af det indførte bestemmelsessted, må kun foretages, hvis styrmanden af hensyn til vejr og sø finder det nødvendigt. Stk. 3. Styrmanden skal i så tilfælde ved først givne lejlighed meddele ændringen hjem til bådehuset eller til et bestyrelsesmedlem.. 4. Intet hold må indføres i rojournalen, før det er fuldtal-ligt tilstede i bådehuset.. 5. Stk.1. Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet. 14 Ethvert nyt medlem, der ikke før har deltaget i roning i en roklub, skal gennemgå en instruktion under ledelse af en specielt udnævnt instruktør, før medlemmet kan deltage i den almindelige roning. 15 Roholdet Enhver tur skal, inden det pågældende hold går ud, på behørig måde være indført i rojournalen. Ændringer af det indførte bestemmelsessted, må kun foretages, hvis styrmanden af hensyn til vejr og sø finder det nødvendigt. Stk. 3 Styrmanden skal i så tilfælde ved først givne lejlighed meddele ændringen hjem til bådehuset eller til et bestyrelsesmedlem. 16 Intet hold må indføres i rojournalen, før det er fuldtalligt tilstede i bådehuset. 17 Ingen båd må gå ud uden at være fuldt bemandet. 5

6 . Der må ikke medtages passagerer i bådene. Dog undtaget de i roreglementets 1. stk. 2 omhandlende Micro/Miniroere Intet hold må gå ud, uden at en til ledelse af den på-gældende tur autoriseret styrmand, er blandt delta-gerne.. Et myndigt bestyrelsesmedlem med styrmandsret kan dog tillade medlemmer uden styrmandsret at styre klubbens både på småture. 7.. Klubbens styrmænd udnævnes af bestyrelsen, som kan tildele kvalificerede medlemmer autorisation som styrmænd for kortere ture, langture, samt for outrigger roning.. Det daglige roområde, er Jagthytten - Dania Styrmanden har kommandoen over holdet.. Styrmanden bærer over for klubben ansvaret for sit bådholds opførsel såvel i land, som ombord og sam-tidig for at materiel behandles på omhyggelig måde. Der må ikke medtages passagerer i bådene. Dog undtaget de i roreglementets 1. stk. 2 nævnte Miniroere. 18 Intet hold må gå ud, uden at en til ledelse af den pågældende tur autoriseret styrmand, er blandt deltagerne. Et bestyrelsesmedlem med styrmandsret kan dog tillade medlemmer uden styrmandsret at styre klubbens både på småture 19 Bestyrelsen kan tildele navngivne personer retten til at udpege erfarne medlemmer uden styrmandskursus til styrmænd for ture indenfor dagligt farvand. Styrmandsretten tildeles for én tur ad gangen. Navnene på de af bestyrelsen udpegede medlemmer hænges op på opslagstavlen og sættes i et ringbind med autorisationer, vedtægter m.m. Det daglige roområde, er mod øst: kompasafmærkningen i Ajstrup Bugt og mod vest: Dania. 20 Styrmanden har kommandoen over holdet. Styrmanden bærer over for klubben ansvaret for sit bådholds opførsel såvel i land som om bord og samtidig for at materiel behandles på omhyggelig måde. 6

7 Stk. 3. Styrmandens myndighed og ansvar træder i kraft fra det øjeblik, da båden tages i bådehuset, og varer til båden og materiel atter er bragt på plads Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtig-hed ved at gå ud i stærk søgang o. l.. Rejser søen sig, medens et hold er ude, og der kan være fare ved at fortsætte roningen, skal styrmanden straks søge land og efter bedste evne anbringe bå-den således, at den ikke er udsat for skade, hvis hol-det må forlade den Stk. 3. Efterlades en båd, er holdet pligtig til at sørge for, at den kommer hjem så hurtigt som forholdene tillader det Der må kun anvendes gummisko i bådene.. Ved roning efter mørkets frembrud skal medbringes klart hvidt lys..11. Langtur.. For langture gælder DFfR`s langtursreglement. Stk. 3 Styrmandens myndighed og ansvar træder i kraft fra det øjeblik, båden tages ud af bådehuset, og varer til båden og materiel atter er bragt på plads. 21 Styrmanden må ikke indlade sig på nogen uforsigtighed ved at gå ud i stærk søgang o. l. Rejser søen sig, medens et hold er ude, og der kan være fare ved at fortsætte roningen, skal styrmanden straks søge land og efter bedste evne anbringe båden således, at den ikke er udsat for skade, hvis holdet må forlade den Stk. 3 Efterlades en båd, er holdet pligtig til at sørge for, at den kommer hjem så hurtigt som forholdene tillader det. 22 Der må kun anvendes gummisko i bådene. Ved roning efter mørkets frembrud skal medbringes klart hvidt lys jævnfør DFfR's langtursreglement 23 Langtur For langture gælder DFfR`s langtursreglement. 7

8 Stk.2. Langture, hvorunder henregnes enhver tur, der ligger uden for det daglige roområde, må kun foretages efter indhentet tilladelse af rochefen eller for ture af længere varighed, af bestyrelsen. Stk. 3. Ved ansøgning om langturstilladelse skal mandska-bets navne med angivelse af den ansvarshavende styrmand, tiden for afgangen og den formodede hjemkomst, samt bestemmelsessted indføres i den i bådehuset fremlagte bestillingsbog, senest 2 dage før turens påbegyndelse. Derudover gælder det lokale langtursregler som ses herunder. Anmeldelse, ansøgning og bevilling af langture. 1. Endagsture roning på Mariager Fjord. Langtursstyrmanden skriver mandskabet ind i den elektroniske roprotokol. 2. Langture i andre klubbers regi (kredsarrangementer mm). Deltageren fører sig ind i roprotokollen og overholder arrangerende klubs langtursreglement. Hvis klubben ønsker underskrift for ret til deltagelse, kan bestyrelsen eller langturschefen underskrive. 3. Langture udenfor Mariager Fjord eller hvor klubbens egne både skal fragtes. Ansøgning til bestyrelsen eller langturschef 1 uge i forvejen. Hjemtransport af både Hvis en langtur afbrydes før tiden, skal styrmanden drage omsorg for, at båden anbringes under betryggende forhold, og at den bringes hjem hurtigst muligt. Langtursstyrmanden er ansvarlig for materiellet. Skader Eventuelle skader på båden skal indføres i skadeprotokollen. Dispensation 1. Dispensation for langtursstyrmandsret kan undtagelsesvis gives ved roning i Mariager Fjord for en enkelt båd hvis den ror i kortege med en båd med langtursstyrmand og det vurderes, at det er en erfaren styrmand. Dispensation gives af langturschef eller ansvarlig langtursstyrmand. 2. Dispensation for svømmeprøve kan gives til årets kaniner, der ikke har haft mulighed for at aflægge svømmeprøve. Langturschefens ansvarsområde og organisering af området Bestyrelsen udpeger langturschefen. Langturschefen er ansvarlig for at informere medlemmerne om mulighederne for langtursroning, at støtte op om arrangementer og at medvirke til at sikkerhedsbestemmelserne overholdes. 8

9 . 12. Kaproning. 23 Kaproning Bestyrelsen udpeger kaproningschefen.. Enhver roer der vil følge de af kaproningschefen og trænernes træningsprogrammer, kan komme på klubbens kaproningshold.. Sammensætning af hold og tildeling af klubbens kaproningsbåde varetages af kaproningschefen i samråd med trænerne. Stk. 3. Mandskabet er ansvarlig for pasning og vedligehol-delse af den eller de både, de bruger. Stk. 4. De trænende roere må fuldstændigt rette sig efter kaproningschefen og trænernes forskrifter, ved mis-ligholdelse kan den trænende roer sættes af holdet af kaproningschefen i samråd med bestyrelsen. Stk. 5. Det er kaproningschefens pligt at drive kaproningen i klubbens ånd og efter klubbens love og vedtægter. Stk. 6. Kaproningschefen kan til enhver tid afsættes ved simpelt stemmeflertal. Enhver roer der vil følge kaproningschefens og trænernes træningsprogrammer, kan komme på klubbens kaproningshold. Stk. 3 Sammensætning af hold og tildeling af klubbens kaproningsbåde varetages af kaproningschefen i samråd med trænerne. Stk. 3 Mandskabet er ansvarlig for pasning og vedligeholdelse af den eller de både, de bruger. Stk. 4 De trænende roere må fuldstændigt rette sig efter kaproningschefen og trænernes forskrifter. Ved misligholdelse kan den trænende roer sættes af holdet af kaproningschefen i samråd med bestyrelsen. Stk. 5 Det er kaproningschefens pligt at drive kaproningen i klubbens ånd og efter klubbens vedtægter. Stk. 6 Kaproningschefen kan til enhver tid afsættes ved simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. 9

10 . 13. Materiellet.. Efter hver tur skal båd og årer spules, rengøres og aftørres med rene fugtige klude.. Det påhviler styrmanden at føre tilsyn hermed, samt at påse, at alt anvendt materiel - herunder også de under rengøringen anvendte klude og lign., anbringes på rette plads Om enhver skade på materiel skal der straks indføres bemærkninger i skadesprotokollen.. Ethvert medlem er på forlangende pligtig til at erstatte den af medlemmet efter bestyrelsens skøn forvoldte skade på båd, årer eller andet materiel Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug før materialeforvalteren giver sit samtykke dertil Intet inventar må overflyttes til benyttelse i nogen anden båd end, hvortil det hører, medmindre materia-leforvalteren giver tilladelse dertil Bestyrelsen bekendtgør ved opslag i bådehuset, hvil-ke både der ikke må benyttes uden særlig tilladelse, og evt. i hvilken rækkefølge de øvrige både skal be-nyttes. 24 Materiellet Efter hver tur skal båd og årer spules, rengøres og aftørres med rene fugtige klude. Det påhviler styrmanden at føre tilsyn hermed, samt at påse, at alt anvendt materiel - herunder også de under rengøringen anvendte klude og lign., anbringes på rette plads. 25 Om enhver skade på materiel skal der straks indføres bemærkninger i skadeprotokollen. Ethvert medlem er på forlangende pligtig til at erstatte den af medlemmet, efter bestyrelsens skøn ved uansvarlig anvendelse forvoldt skade på båd, årer eller andet materiel. 26 Har en båd eller et redskab været under reparation, må det ikke tages i brug før materialeforvalteren giver sit samtykke dertil. 27 Intet inventar må overflyttes til nogen anden båd end den det hører til i, uden tilladelse fra materialeforvalteren. 28 Bestyrelsen bekendtgør ved opslag i bådehuset, hvilke både der ikke må benyttes uden særlig tilladelse, og evt. i hvilken rækkefølge de øvrige både skal benyttes. 10

11 . 19. Al landgang på åben strand fra outrigger (sculler, gig ) er forbudt Kaproningsmateriellet må under ingen omstændig-heder benyttes af andre end træningsmandskaberne og aldrig uden for træningen, medmindre særlig tilladelse er givet Vinterroningsreglement. 29 Al landgang på åben strand fra outrigger (sculler) er forbudt under normale omstændigheder. 30 Kaproningsmateriellet må under ingen omstændigheder benyttes af andre end træningsmandskaberne og aldrig uden for træningen, medmindre særlig tilladelse er givet af kaproningstrænerne. Vinterroning med in- og outriggere For in- og outrigger. 1. Roning mellem standerstrygning og standerhejsning er vinterroning. 31 Roning mellem standerstrygning og standerhejsning er vinterroning. 2. Vinterroning foregår i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang. 3. Området for vinterroning er det daglige rofarvand. For outrigger dog Fiskerihavnen Thygeslund Hagen. 4. Vinterroning er kun tilladt i godt vejr. Det er f.eks. ikke tilladt i blæsevejr, tåge eller andet vejr, der gør det ekstra risikabelt at ro om vinteren. Det skal altid til-stræbes at ro tæt under land, og der må aldrig roes mere end 100 meter fra land. 5. Vinterroning må kun udøves af roere, der er fyldt 15 år inden vintersæsonen. Vinterroningstilladelse skal søges skriftlig til klubbens bestyrelse. Der kan søges til roning kun i inrigger, eller til in og outrigger. 32 Vinterroning foregår i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang. 33 Området for vinterroning er begrænset til: Mod øst: bunden af lergraven Mod vest: Cementhagen / Kongsdal 34 Vinterroning er kun tilladt i godt vejr. Det er f.eks. ikke tilladt i blæsevejr, tåge eller andet vejr, der gør det ekstra risikabelt at ro om vinteren. Det skal altid tilstræbes at ro tæt under land. 35 Vinterroningstilladelse skal søges skriftlig til klubbens bestyrelse. Der kan søges til roning kun i inrigger, eller til in- og outrigger. Ror man med følgebåd behøves ikke vinterroningstilladelse. 11

12 6. Klubben kan fastsætte hvilke både der må benyttes til vinterroning. Ved roning i outriggede både, skal dette foregå under ledsagelse af anden ro eller motorbåd. 7. Ved vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest, eller af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roer-ne skal være iført tøj egnet til vinterroning. SCULLERRET. 1. Scullerret I III Tildeles af instruktørerne alt efter roe-rens færdigheder og opnået erfaring i sculler. Instruk-tøren kan enten give roeren scullerret trinvis eller i et hug, alt efter instruktørens vurdering. Scullerret I. Område: Roklubben Thygeslund Hagen. Scullerret II. Område: Fiskerihavnen Thygeslund Hagen. Sculleret III. Område: Jagthytterne ved Ajstrup Bugt Dania. 2.. Klubbens scullere/outriggere må kun benyttes af medlemmer med scullerret. 36 Klubben kan fastsætte hvilke både der må benyttes til vinterroning. Ved roning i outriggede både, skal dette foregå under ledsagelse af anden ro- eller motorbåd. 37 Ved vinterroning skal samtlige roere være iført en af DFfR godkendt redningsvest, eller af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roerne skal være iført tøj egnet til vinterroning. SCULLERRET 38 Scullerret I - III Tildeles af instruktørerne alt efter roerens færdigheder og opnået erfaring i sculler. Instruktøren kan enten give roeren scullerret trinvis eller i et hug, alt efter instruktørens vurdering. Scullerret I Område: Roklubben Thygeslund Hagen. Scullerret II Område: Fiskerihavnen Thygeslund Hagen. Område: Dagligt rofarvand Scullerret III. 39 Klubbens scullere/outriggere må kun benyttes af medlemmer med scullerret. 12

13 . Scullerret kan alle medlemmer opnå, efter instruktion, herunder bestå en vælteprøve, og frigivelse ved en af klubbens instruktører. Bestås vælteprøven ikke, skal der roes med svømmevest eller redningsvest. Stk. 3. Scullerret kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen i tilfælde af overtrædelse af roreglement. Kajak reglement..1. Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme 600 meter, og har underskrevet en erklæring herom, har adgang til klubbens både. For roere under 18 år kræves der forældres / værges underskrift. Svømmeprøve aflægges ved først komne lejlighed. Endvidere skal man fylde 11 år i indeværende rosæ-son. Børn under 12 år skal dog altid følges med vok-sen frigivet roer og anvende svømme / redningsvest.. 2. Ingen må benytte klubbens kajakker uden at være under instruktion eller være i besiddelse af kajakret I - IV. Ikke frigivne roere skal altid bære svømmevest / redningsvest.. 3. Enhver rotur skal inden påbegyndelse indføres i ro-protokollen.. 4. Alle både skal medbringe et fastgjort øsekar og en typegodkendt redningsvest pr. ombordværende. Scullerret kan alle medlemmer opnå, efter instruktion, herunder bestå en vælteprøve. Frigivelse fås af en af klubbens instruktører. Bestås vælteprøven ikke, skal der roes med svømmevest eller redningsvest. Stk. 3 Scullerret kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen i tilfælde af overtrædelse af roreglement. Kajakregler 40 Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme 600 meter, må anvende klubbens både. For roere under 18 år kræves der forældres / værges underskrift. Svømmeprøve aflægges ved først komne lejlighed. Børn under 12 år skal dog altid følges med voksen frigivet roer. 41 Ingen må benytte klubbens kajakker uden at være under instruktion eller være i besiddelse af kajakret. Alle roere skal bære svømmevest / redningsvest. 42 Enhver rotur skal inden påbegyndelse indføres i roprotokollen. 43 Alle både skal medbringe et fastgjort øsekar. 13

14 Rosæsonen er 1. maj september. Bestyrelsen kan ændre tidspunkterne pga. vejrforholdene. Roning mellem 1. okt april er vinterroning. Der skal altid anvendes svømmevest/redningsvest i den-ne periode. Vinterroningstilladelse skal søges skriftlig til bestyrelsen og kræver stor roerfaring.. 6. Der må normalt roes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang. Ved roning i mørke skal der føres en klart lysende lygte.. 7. Det er ikke tilladt at gå ud i højere sø end kajaktype og roerens erfaring gør forsvarligt. Man skal altid ro så tæt ved land, at man selv kan bjerge sig i land ved en kæntring.. 8. Landgang er ikke tilladt under daglig roning.. 9. Det daglige roområde er mellem øst: Jagthytterne i Ajstrup Bugt - vest: Dania. Roning derudover er langtur Langtur. Alle kajakker skal medbringe overtræk ved langturs-roning. Der skal være en svømmevest / redningsvest pr. om-bordværende på langtur. Før enhver langtur skal der indhentes tilladelse ved bestyrelsen / rochefen. For at få tilladelse til langtursroning skal man have kajakret IV. En kajak på langtur skal følge kysten så nær, at roe-ren til stadighed har føling med land. Derved forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land. 44 Rosæsonen er 1. maj - standerstrygning. Bestyrelsen kan ændre tidspunkterne pga. vejrforholdene. 45 Der må normalt roes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang. Ved roning i mørke skal der føres en klart lysende lygte. 46 Det er ikke tilladt at gå ud i højere sø end kajaktype og roerens erfaring gør forsvarligt. Man skal altid ro så tæt ved land, at man selv kan bjærge sig i land ved en kæntring. 47 Landgang er ikke tilladt under daglig roning. 48 Det daglige roområde er mellem øst: Kompasafmærkningen i Ajstrup Bugt - vest: Dania. Roning derudover er langtur. 49 Langtur Alle kajakker skal medbringe overtræk ved langtursroning. Før enhver tur i fremmed farvand i klubbens materiale skal der indhentes tilladelse ved kajakudvalgsformanden. For at låne materiale til egen tur i fremmed farvand skal man have kajakret til langtur. En kajak på langtur skal følge kysten så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Derved forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land.

15 . 11. Ansvar. Den enkelte roer har ansvar for at sikkerhedsbe-stemmelserne overholdes, og at han / hun er i en sådan helbreds mæssig tilstand, at roning er forsvar-lig Kajakret. Kajakret I IV Tildeles af instruktørerne alt efter fær-digheder og roerfaring. For at opnå kajakret skal man kunne bjerge sig selv i land efter en kæntring. Den kan til enhver tid inddrages ved overtrædelse af roreglementet. KAJAKRET I. Område: Roklubben Thygeslund Hagen tæt ved land i roligt vejr. Svømmevest skal altid bruges. Mak-kerprøve skal aflægges. Kajakret II. Område: Fiskerihavnen - Thygeslund Hagen. Instruk-tørerne kan bestemme, at roeren skal bruge svøm-mevest. Entringsprøve ved egen hjælp skal aflægges. 30 km roerfaring. Kajakret III. Område: Ajstrup Bugt ved Jagthytterne - Dania. 100 km roerfaring. 50 Ansvar Den enkelte roer har ansvar for at sikkerhedsbestemmelserne overholdes, og at han / hun er i en sådan helbredsmæssig tilstand, at roning er forsvarlig. 51 Kajakret Kajakret Tildeles af instruktørerne alt efter færdigheder og roerfaring. Begrænset kajakret Tildeles roere som af den ene eller anden grund ikke opfylder kravene til Kajakret til dagligt roområde. Instruktørerne fastsætter begrænsningerne for roningen individuelt. Kajakret til dagligt roområde Tildeles roere som har bestået klubbens instruktion eller anden instruktion svarende til EPP2. Kajakret til langtur Tildeles roere med betydelig roerfaring. Kajakretter kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af roreglementet Kajakret IV. Område: Langtursroning og deltagelse i arrangemen-ter i andre klubber. 200 km roerfaring. 15

16 Vinterroningsreglement Kajak 1. Roning i perioden fra standerstrygningen til 30 april betegnes som vinterroning, hvortil der kræves særlig tilladelse. Vinterroningsregler kajak 52 Roning i perioden fra standerstrygningen til 30 april betegnes som vinterroning, hvortil der kræves særlig tilladelse Vinterroning er tilladt for roere der i den forgangne sæson, som minimum har roet 250 km, samt aflagt 600 m. svømmeprøve indenfor de sidste 12 måne-der. Vinterroning er endvidere tilladt for klubbens instruk-tører uanset det roede antal km. 3. I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes: A: Der skal bæres godkendt og CE-mærket rednings-vest og cockpit dækken. B: Rofarvandet er begrænset til: Mod øst: bunden af lergraven Mod vest: Cementhagen/kongsdal C: Sejlrenden/fjorden må kun krydses ud for roklub-ben. D: Der må kun roes når fjorden er isfri. E: Der må kun roes i Coastline kajakker,( eller kajak-ker med tilsvarende stabilitet, bestyrelsen/kajakudvalget fastlægger hvilke typer kajakker der må anvendes). F: Kystlinien skal følges i max. 50 meters afstand. G: Vinterroning må kun ske under gode vejrforhold, der ikke udfordrer roerens tekniske færdigheder. Der må ikke roes i tåge. 53 Tilladelse til vinterroning for roere der i den forgangne sæson, som minimum har roet 250 km, samt aflagt 600 m. svømmeprøve indenfor de sidste 12 måneder indstilles af kajakudvalgsformanden til bestyrelsen for alle kajakroere som indfrier kravene i 51. Har man blot opnået begrænset kajakret vil dette kunne påvirke indstillingen. Vinterroning er endvidere tilladt for klubbens instruktører uanset det roede antal km. 54 I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes: A: Der skal bæres godkendt og CE-mærket redningsvest og cockpit dækken. B: Rofarvandet er begrænset til: Mod øst: bunden af lergraven Mod vest: Cementhagen/Kongsdal C: Sejlrenden/fjorden må kun krydses ud for roklubben. D: Der må kun roes når fjorden er isfri. E: Der må kun roes i coastline kajakker,( eller kajakker med tilsvarende stabilitet, bestyrelsen/kajakudvalget fastlægger hvilke typer kajakker der må anvendes). F: Kystlinien skal følges i max. 50 meters afstand. G: Vinterroning må kun ske under gode vejrforhold, der ikke udfordrer roerens tekniske færdigheder. Der må ikke roes i tåge.

17 H: Der må kun roes i dagslys (½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang) Korrekt ro-destina-tion skal angives i ro-databasen før afgang. I: Mobiltelefon skal medbringes i vandtæt pose. 4. Deltagelse i arrangerede løb/konkurrencer i vinterro-ningsperioden betegnes ikke som vinterroning. Sik-kerhedsregler i arrangerende klub/for det enkelte løb følges. H: Der må kun roes i dagslys (fra solopgang til solnedgang). I: Korrekt rodestination skal angives i rodatabasen før afgang. J: Mobiltelefon skal medbringes i en vandtæt pose. 55 Deltagelse i arrangerede løb/konkurrencer i vinterroningsperioden betegnes ikke som vinterroning. Sikkerhedsregler i arrangerende klub/for det enkelte løb følges. Reglementet for Hadsund Roklub er revideret af bestyrelsen d. 25. marts 2015 Bestyrelsen: Knud Erik Jensen, Mikael Blomstrand, Bo Nielsen, Anders Toft Christiansen, Ingelise Christiansen, Søren Gramkow, Svend Mørk-Jensen 17

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Birkerød Ro- og Kajakklub

Birkerød Ro- og Kajakklub Birkerød Ro- og Kajakklub Plantagevej 80B 3460 Birkerød www.birkeroed-roklub.dk Roreglement Maj 2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 RESUME... 2 2 INTRODUKTION... 4 3 MEDLEMSKABER... 4 4

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 2 Eksterne relationer stk. 1 hjemsted stk. 2 medlem stk. 3 tegnes 3 Medlemmer stk.

Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 2 Eksterne relationer stk. 1 hjemsted stk. 2 medlem stk. 3 tegnes 3 Medlemmer stk. Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen. 1 Formål stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten, at være samlingssted for denne sports udøvere, at værne om sikkerheden under udøvelse samt

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkakker, havkakker, polokakker og surfkakker Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Det til enhver tid gældende roreglement skal være slået op i klubben samt på klubbens hjemmeside.

Det til enhver tid gældende roreglement skal være slået op i klubben samt på klubbens hjemmeside. SR s roreglement Vedtaget af bestyrelsen 14/08-2007 Skovshoved Roklub s roreglement af 1. november 1941, ændringer og ajourføringer: aug. 47, maj 65, nov. 74, nov. 79, jul. 97, mar. 01, maj, 02 jul. 02,

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport

Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar Dansk Forening for Rosport Sikkerhed mit eller klubbens ansvar? Inspirationsseminar 19.11.2016 Dansk Forening for Rosport Hvem er jeg? Anna Karina Gravad - Aktiv roer gennem 29 år - Aktiv sejler - Udviklingskonsulent Hvilke love,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009

VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009 INDHOLD Side 02 Side 03 Side 04 Side 05 Side 06 Side 07 10 Side 11 12 Side 13 14 Side 15 Fakta og kontingent Forord Reglement for Saxkjøbing Roklub Dagligt rofarvand

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere