NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN"

Transkript

1 MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A PR-01 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 21. maj 2013 UDARBEJDET ALSC KONTROLLERET HLT GODKENDT HLT

3 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 3 INDHOLD 1 Undersøgelsens formål 5 2 Tidligere undersøgelser 5 3 Projekt 5 4 Mark- og laboratoriearbejde 6 5 r og koordinater 6 6 Jordbunds- og vandspejlsforhold Jordbundsforhold Vandspejlsforhold 8 7 Funderingsforhold 9 8 Udførelse Udgravning Pæle Tørholdelse 11 9 Nabomæssige forhold Supplerende undersøgelser Jordhåndtering Afsluttende bemærkninger 13 Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

4 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 4 BILAG Signaturer og definitioner A-1 Boreprofil, boring B Boreprofil, boring B CPT profil, CPT 28705/40 CPT profil, CPT 28705/ CPT 1.04CPT Boreprofil, boring 28705/ CPT profil, CPT 28705/42 CPT profil, CPT 28705/ CPT 1.06CPT Boreprofil, boring 28705/ CPT profil, CPT 28705/ CPT Boreprofil, boring 69738/ Boreprofil, boring 69738/ Boreprofil, boring 69738/ Boreprofil, boring 69738/36a 1.11 Boreprofil, boring 69738/ Boreprofil, boring 69738/ Boreprofil, boring 77109/ Boreprofil, boring 77109/ Boreprofil, boring 77109/ Boreprofil, boring 77109/ Situationsplan med angivelse af gamle kystsikringer 1.18 Situationsplan Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

5 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 5 1 Undersøgelsens formål For Arealudvikling Aarhus er der i maj 2013 udført en orienterende geoteknisk undersøgelse i forbindelse med planlagt salg af arealet ved Nikoline Kochs Plads og arealet ved Ø4 på Aarhus Havn. Placeringen af arealerne fremgår af situationsplanen, bilag Det er undersøgelsens formål at fremskaffe orienterende geologiske og geotekniske data samt give en overordnet orientering om funderingsforholdene på arealerne. I orienteringen inddrages tidligere udførte boringer og CPT-forsøg. I forbindelse med den orienterende geotekniske undersøgelse er der ligeledes udført en indledende forureningsundersøgelse af fyldlaget på de aktuelle arealer. Resultatet af den indledende forureningsundersøgelse er afrapporteret særskilt, se "Nikoline Kochs Plads og Ø4, Vurdering af forureningsforhold", dokument nr. A PR Tidligere undersøgelser Som det fremgår af situationsplanen er der tidligere udført geotekniske boringer og CPT-forsøg på henholdsvis Nikoline Kochs Plads og Ø4. Resultaterne af denne undersøgelse fremgår af rapport 11, GEO Projekt 28705, dateret "Århus Havn. Bebyggelse på Pier 4. Geoteknisk placeringsundersøgelse". Relevante boringer og CPT-forsøg herfra er inddraget i nærværende rapport, ligesom der er inddraget oplysninger om placeringen af tidligere molekonstruktioner, jf. bilag Projekt Nikoline Kochs Plads og Ø4 ligger i et tidligere havdækket område. Områderne er fyldt op med fyld bestående af uddybningsfyld, blandet sand samt byfyld. På Nikoline Kochs Plads er der ligeledes kendskab til en begravet stenmole. Det vides endnu ikke, hvad der skal bygges på de respektive arealer. Det forventes dog, at bygninger som udgangspunkt skal pælefunderes. Niveauet for det forventede, fremtidige terræn er ikke oplyst. På undersøgelsestidspunktet forelå der ikke yderligere oplysninger. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

6 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 6 4 Mark- og laboratoriearbejde Den 2. og 3. maj 2013 er der udført 2 forede, Ø 150 mm, geotekniske boringer, benævnt B101 og B102, som er afsluttet 18 m under nuværende terræn. Boringerne er afsat ud fra de eksisterende forhold, og koordinaterne og terrænkoterne til undersøgelsespunkterne er efterfølgende indmålt med GPS-udstyr. Boringernes placering fremgår af situationsplanen, bilag Af situationsplanen fremgår endvidere placeringen af de tidligere udførte boringer og CPT-forsøg. I boringerne er der registreret laggrænser og udtaget omrørte jordprøver. Endvidere er der udført vingeforsøg til bestemmelse af de kohæsive jordarters vingestyrke i intakt og omrørt tilstand, henholdsvis c fv og c fvr. I de trufne fyldlag i boring B101 og B102 er der udtaget store blandeprøver i forbindelse med den indledende forureningsundersøgelse. Resultaterne er miljøundersøgelsen er afrapporteret særskilt, jf. dokument A PR-02. Der er installeret 2 pejlerør i hver boring, så vandspejlsniveauet kan holdes under observation. Det dybe pejlerør, som er et Ø 25 mm PVC-pejlerør, er etableret, fordi der under borearbejdet er konstateret vandtilstrømning til borehullet fra det meget fede ler. Boringerne er ligeledes monteret med Ø 63 mm PVC-pejlerør i fylden. Der er pejlet i de nedsatte pejlerør d. 16. maj 2013, hvilket er 14 dage efter borearbejdets afslutning. Jordprøverne er bedømt i overensstemmelse med Dansk Geoteknisk Forenings "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" af maj Jordprøvernes kalkindhold er vurderet med en 10 % saltsyreopløsning. Med relevante jordprøver er der udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne, bilag 1.01 og Profiler fra de tidligere udførte boringer og CPT-forsøg er vedlagt som bilag 1.03CPT, 1.04CPT, 1.05, 1.05CPT, 1.06CPT, 1.07, 1.07CPT og De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgår af bilag A-1. 5 r og koordinater Terrænniveau i boring B101 og B102 refererer til Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90. Koordinater for boring B101 og B102 refererer til System 34J. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

7 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 7 Terrænkoter og koordinater til boring B101 og B102 fremgår af boreprofilerne. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at kotesystemet anvendt i de ældste af de tidligere udførte boringer er Dansk Normal Nul (DNN). Forskellen på DVR90 og DNN er i Aarhus -0,051 m, således at DVR90 er 0,051 m lavere end DNN koten. 6 Jordbunds- og vandspejlsforhold 6.1 Jordbundsforhold Nye boringer I boring B101 er der truffet ler- og sandfyld til 6,6 m under terræn. Fyldaflejringerne afløses af 1,2 m postglacialt ler med indhold af gytje. Herunder er der truffet Oligocænt/Eocænt, marint aflejret, meget fedt ler (Viborg ler og Moesgård Ler) og Eocænt, marint aflejret, meget fedt ler (Søvind Mergel) til den borede dybde. I forbindelse med borearbejdet har boreformanden i boring B101 registreret et tyndt indlejret lag af sand i det Oligocæne/Eocæne ler 9,1 m under terræn. I boring B102 er der truffet sandfyld til 5,8 meters dybde, hvor det afløses af postglacialt, marint aflejret sand og gytje til 8,1 m under terræn. Herunder er der fundet Eocænt, marint aflejret, meget fedt ler (Søvind Mergel) til den borede dybde. Søvind Mergelen er konstateret stedvis brokket til stærkt brokket fra 9,0 til 11,5 meters dybde. I en dybde af 11 til 14 m under terræn har boreformanden konstateret vandtilstrømning til borehullet i boring B102. Der er ikke truffet et sandlag her. Det højtstående vandspejl i de dybe pejlerør i såvel boring B101 og B102 (se Tabel 1) tolkes som tilstedeværelse af vandgennemtrængelige områder/zoner i jorden i den meget fede ler. Det kan ikke udelukkes, at sådanne vandgennemtrængelige områder skyldes glaciale forstyrrelser af jordlagene i den tertiære lagserie, hvilket underbygges af det tynde sandlag, som boreformanden har konstateret i boring B101. Det vurderes på baggrund heraf, at de tertiære leraflejringer, ned til prøve 27 i begge boringer, er glacialt forstyrrede. Hvis der er tale om en overskudt flage, kan det ikke udelukkes, at de underliggende tertiære aflejringer ligeledes er glacialt forstyrrede. Det fremgår ikke af den tidligere udførte undersøgelse (GEO projekt 28705), om der har været gjort lignende erfaringer med hensyn til grundvand i det meget fede ler af tertiær oprindelse. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

8 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN Tidligere udførte boringer I boring 28705/42 er der truffet sand- og lerfyld til 11,2 m under terræn. Fylden underlejres af meget fedt tertiært ler (Søvind Mergel). I en dybde af cirka 21 m og til bund af boring er leret truffet sprækket. I boring 28705/50 er der truffet sandfyld med et indlejret lag af silt til 9,3 m under terræn. Fylden underlejres af meget fedt tertiært ler (Søvind Mergel). Leret er lokalt truffet sprækket cirka 11,5 m under terræn og igen fra 22 m til bund af boring. Boring 69738/30, 69738/32, 69738/34, 69738/36a, 69738/38 og 69738/42 er udført på vand. Fra havbundsniveau er der truffet marine, postglaciale aflejringer af dynd (gytje), ler og sand til kote -7,8 á -12,3 m. Herunder er der truffet meget fedt ler af tertiær oprindelse, som ligeledes er vurderet til at være glacialt forstyrret. Det meget fede ler er lokalt sprækket og brokket. I boring 77109/1-4 er der truffet fyld bestående af sand og meget fedt - fedt ler til mellem 10,0 og 10,6 m under terræn. Fylden underlejres af 0,3-1,0 m gammel havbund og postglaciale aflejringer, som ikke er gennemboret i boring 77109/3. I de øvrige boringer afsluttes boringerne med glacialt ler eller meget fedt ler af tertiær oprindelse. Geologibedømmelsen må vurderes som værende usikker i disse boringer, eftersom der kun er udtaget få jordprøver af den sidste lagserie. Tolkningen af de udførte CPT-forsøg afspejler bundforholdene truffet ved boringerne. 6.2 Vandspejlsforhold Efter at vandspejlet har haft tid til at stabilisere sig i de nedsatte pejlerør, er der målt de i Tabel 1 anførte vandspejl. Tabel 1: Vandspejlsmålinger d.16. maj Boring Terræn Vandspejlsniveau Nr. Dybde (m u. t.) B101, Ø 25 mm B101, Ø 63 mm +1,8 +1,8 1,1 1,9 +0,7-0,1 B102, Ø 25 mm B102, Ø 63 mm +2,0 +2,0 2,0 1,9 +0,0 +0,1 Vandspejlets beliggenhed er afhængigt af såvel årstid som nedbør samt med en vis forsinkelse vandspejlsvariationerne i havnebassinet. Det anbefales at pejle regelmæssigt i boringerne, indtil udgravningsarbejdet begyndes. Det anbefales, at der indhentes informationer vedrørende højeste og laveste vandspejl samt daglig vande fra Den Danske Havnelods eller Kystdirektoratets vandstandsstatistik for Aarhus Havn. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

9 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 9 De tidligere udførte boringer er ikke monteret med pejlerør, hvorfor der ikke foreligger pejledata fra disse boringer. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises der til boreprofilerne. 7 Funderingsforhold Funderingen skal dimensioneres og udføres i henhold til DS/EN , Eurocode 7: Geoteknik - del 1: Generelle regler (EC 7, del 1), med tilhørende Nationalt anneks - Danmark, EN DK NA (DK-Anneks). Der skal anvendes partialkoefficienter og korrelationsfaktorer, som anført i DK- Anneks A. De trufne jordbundsforhold kræver, at der skal udvises særlig agtpågivenhed, når der udarbejdes et funderingsprojekt. Forekomsten af det meget fede ler af tertiær oprindelse på såvel Nikoline Kochs Plads som Ø4 placerer fremtidige funderingsprojekter i Geoteknisk kategori 3, jf. EC 7, del 1, afsnit 2.1 og DK-Anneks K. For boring B101 og B102 samt de tidligere udførte boringer er der i Tabel 2 angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige aflejringer, OSBL. Tabel 2: Niveau for overside bæredygtige aflejringer, OSBL. * angiver dybde under havbund. Boring Terræn OSBL Nr. Dybde (m u. t.) B101 +1,8 7,8-6,0 B102 +2,0 8,1-6, /42 +1,9 11,2-9, /50 +1,9 9,3-7, /30-6,4 1,4* -7, /32-8,4 0,2* -8, /34-8,2 0,7* -8, /36a -8,4 0,4* -8, /38-8,9 1,5* -10, /42-10,9 1,4* -12, /1 +1,5 11,2-9, /2 +1,1 10,6-9, /3 +1,5 > 11,0 < -9,5 Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

10 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 10 Boring Terræn OSBL Nr. Dybde (m u. t.) 77109/4 +1,5 10,6-9,1 De angivne niveauer for OSBL svarer til den nedre grænse for de trufne recente eller postglaciale aflejringer. Med undtagelse af boring 77109/1 og 2 svarer niveauet til oversiden af det meget fede ler af tertiær oprindelse. Med de trufne bundforhold kan kun forholdsvis primitive og sætningsufølsomme bygninger funderes direkte, mens bygninger, som kræves sætningsfrie, skal pælefunderes. Pælene skal rammes til tilstrækkelig bæreevne under de i tabel 2 angivne niveauer for overside bæredygtige aflejringer. Pælene skal dimensioneres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger) i overensstemmelse med retningslinjerne i EC 7, del 1, kapitel 2 og 7 samt DK-Anneks L. Fundamenter forventes udført som selvbærende jernbetonbjælker, der understøttes af pæle. Som tidligere angivet, kræver forekomsten af det meget fede ler stor agtpågivenhed i udarbejdelsen af et funderingsprojekt. Det meget fede ler besidder særdeles ugunstige styrke- og deformationsegenskaber, hvilket blandt andet betyder, at leret er følsomt overfor store bygningslaster (bæreevne og sætninger) og betydelige afgravninger (hævninger). Ved fastlæggelse af lerets udrænede forskydningsstyrke skal der tages hensyn til, at leret er sprækket/brokket. Det meget fede ler sveller ved aflastning under forudsætning af, at der er den herfor nødvendige vandtilførsel. Afhængigt af nettoaflastningen for det planlagte byggeri samt det valgte konstruktionsprincip kan det derfor, for at imødegå gener fra hævninger/svelletryk, blive nødvendigt at udforme bygningens fundering under hensyntagen til de heraf følgende opadrettede kræfter og bevægelser. Gulve skal formentlig udføres fritspændende, men i tilfælde af svelletryk kan det vise sig nødvendigt at udføre gulve som en forankret plade, som optager svelletrykket fra aflastningen og overfører det til dybereliggende aflejringer under svellezonen. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

11 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 11 8 Udførelse 8.1 Udgravning Afhængigt af det kommende byggeris omfang, placering i forhold til nærliggende konstruktioner og anlæg samt de planlagte udgravningsniveauer kan det vise sig nødvendigt at sikre udgravningernes sider med indfatningsvægge. Indfatningsvæggene kan vælges udført permanente og kan med fordel indgå i konstruktionen af det kommende byggeri. Åbne udgravninger kan overvejes ved beskedne udgravninger, hvis stabiliteten af de nærliggende konstruktioner og anlæg er sikret i såvel lodret som vandret retning. Ved etablering af eventuelle bassiner og kanaler forventes siderne udført med permanente indfatningsvægge. Disse indfatningsvægge kan afhængigt af placering og niveau ligeledes indgå i de fremtidige konstruktioner. 8.2 Pæle Hvis der skal nedbringes pæle eller etableres indfatningsvægge skal det sikres, at den valgte nedbringningsmetode kan accepteres af Aarhus Kommune. Desuden skal der vælges en nedbringningsmetode, som sikrer, at pæle og/eller indfatningsvægge kan føres til den ønskede dybde, uagtet at der kan forekomme forhindringer fra de gamle molekonstruktioner, se bilag Alternativt må de gamle molekonstruktioner fjernes. 8.3 Tørholdelse Midlertidig tørholdelse Tørholdelse af udgravninger under grundvandsspejlet vil kræve en midlertidig grundvandssænkning, inden udgravningsarbejdet igangsættes. Såfremt der etableres en afskærende indfatningsvæg omkring byggefeltet, kan den nødvendige tørholdelse formentlig sikres ved en midlertidig grundvandssænkning inden for indfatningsvæggen. En midlertidig grundvandssænkning i det trufne sandfyld vurderes mest hensigtsmæssigt udført med filterboringer og/eller gruskastede sugespidser tilsluttet et effektivt vacuumpumpeanlæg. På Nikoline Kochs Plads skal der udvises særlig opmærksomhed på risikoen for grundvandsgener hidrørende fra det meget fede ler af tertiær oprindelse. Der er tradition for at klassificere det meget fede ler som værende impermeabelt, hvilket be- Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

12 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 12 tyder, at leret er så tæt, at det i al væsentlighed forhindrer tilstrømning af vand. Boreresultaterne i boring B101 og B102 viser imidlertid, at der strømmer vand i den glacialt forstyrrede zone i det meget fede ler. En midlertidig grundvandssænkning skal følges nøje, da den kan give sætningsskader på nærliggende bygninger, veje og pladser, der er funderet over sætningsfølsomme aflejringer. Som følge heraf bør grundvandssænkningen være så kortvarig som mulig. Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens Permanent tørholdelse Den permanente tørholdelse af en eventuel kælder kan formentlig sikres med omfangsdræn, såfremt der etableres en tæt, afskærende indfatningsvæg omkring kælderen. Alternativt skal kælderen udføres som en vandtæt konstruktion og sikres mod opdrift, hvilket kan blive aktuelt på Nikoline Kochs Plads. 9 Nabomæssige forhold Forpligtelsen til at undgå skader på den eksisterende bebyggelse som følge af bygge- og anlægsarbejdet - herunder grundvandssænkning, spunsning, pæleramning og komprimeringsarbejde - er formuleret i Byggelovens 12, til hvilken der henvises. De omkringboende skal adviseres skriftligt senest 14 dage før anlægsarbejdet begyndes. Det anbefales tidligt i projektforløbet at undersøge, hvorledes de omkringliggende bygninger er funderet. Dette er med henblik på den nødvendige sikring af disse bygninger i forbindelse med byggearbejdet, jf. DK-Anneks K3. Det tilrådes at besigtige alle omkringliggende bygninger, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Formålet med besigtigelsen er dels at tilvejebringe et dokumentationsmateriale (fotos, opmålinger, nivellementer etc.) over alle eksisterende bygningsskader, og dels at vurdere risikoen for nye skader som følge af pælefundering m.m. Det tilrådes at tegne en all-risk forsikring. 10 Supplerende undersøgelser Når der foreligger et konkret projekt, skal omfanget af supplerende undersøgelser vurderes, jf. EC 7, del 2 og DK-Anneks K2. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

13 NIKOLINES KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN 13 I forbindelse med de supplerende geotekniske undersøgelser anbefales det at udtage prøver til bestemmelse af lerets plasticitetsindeks samt prøver til mere avancerede laboratorieforsøg så som svelleforsøg og konsolideringsforsøg m.m. Desuden anbefales det, at de supplerende geotekniske undersøgelser skal belyse risikoen for grundvandsgener i det meget fede ler af tertiær oprindelse. Hvis det viser sig nødvendigt at forankre en byggegrubeafstivning med jordankre, skal der udføres supplerende boringer uden for byggefeltet som grundlag for dimensionering af jordankrene. 11 Jordhåndtering I henhold til Jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af eventuel forurenet jord, som deponeres udenfor matriklen. Disse forhold kan have væsentlig indflydelse på projektets tidsplan og økonomi, hvorfor de anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden byggeriet begyndes. 12 Afsluttende bemærkninger I det omfang det ønskes, er COWI til rådighed for videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. De udtagne jordprøver opbevares 2 uger fra dags dato, hvorefter de bortkastes, medmindre der forinden foreligger anden aftale. Projekt dokumenter/geoteknik/a pr-01.docx

14

15 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m ASFALT, iflg. boreleder W FYLD: SAND, fin - groft, humusbl., gruset, ringe sorteret, m. små asfaltstk., mørkebrunt FYLD: LER, ret fedt, m. enk. sten og grusk., brungråt Fy Re Fy Re (+) + 2 Crv Cfv FYLD: LER, ret fedt, m. enk. grusk., brungråt FYLD: LER - - Fy Re Fy Re + + Sten -1 5 FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk grusk., gråt Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk., gråt Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk grusk. og skaller, gråt Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk., gråt Fy Re FYLD: SAND, fin, sv. gytjebl., sorteret, m. enk. skalfragmenter, mørkegråt Fy Re (+) 5 10 FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. små skalfragmenter, gråt Fy Re FYLD: SAND, fin, sv. gytjebl., st. gruset, m. enk. skalfragmenter, mørkegråt Fy Re (+) 6 12 FYLD: SAND, mellem - groft, st. gruset, m. enk. små skalfragmenter, mørkegråt Fy Re (+) W FYLD: LER, meget fedt, m. enk sandslirer og grusk., grønlig gråt Fy Re + 7 Crv Cfv 14 LER, st. sandet, siltet, gytjebl., m. enk. skalfragmenter, mørkt grønlig gråt Ma Pg (+) LER, st. sandet, siltet, sv. gytjebl., m. enk. små skalfragmenter, mørkt grønlig gråt Ma Pg (+) 8 9 Cv> LER, meget fedt, olivengråt LER, meget fedt, m. enk. finsandsslirer, olivengråt Ma Ma Ol/ Eo Ol/ Eo W (%) Cfv, Crv (kpa) γ (kn/m³) Fortsættes P2-4: Morænelersfyld. P13: Tertiært præget. P15: Lagdelt. P16: Viborg Ler/Søvind Mergel. P17-22: Viborg Ler/Moesgård Ler. P23-36: Søvind Mergel. P16-27: Glacialt forstyrret. Pejlerør 1: Ø63mm. Sag: A Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus Havn Boret af: KVN Dato: Bedømt af: LCX DGU-Nr.: Boring: B101 Udarb. af: KKJN Kontrol: ALSC Godkendt: ALSC Dato: Bilag: 1.01 S. 1/2 GeoGIS GeoGISAalborg - PSTVDK :48:51 Boremetode: Tørboring med foring og 6'' snegl Koordinatsystem: S34J X: Y: Plan: Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat Cfv=421kPa Cfv=421kPa Cfv=449kPa W= LER, meget fedt, olivengråt SAND, iflg. boreleder LER, meget fedt, olivengråt LER - - LER - - LER, meget fedt, m. glaukonitpartier, olivengråt LER, meget fedt, m. små glaukonitpletter, lyst olivengråt LER, meget fedt, m. glaukonitpartier, lyst olivengråt Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ol/ Eo Ol/ Eo Ol/ Eo Ol/ Eo Ol/ Eo Eo Eo Cfv=659kPa LER, meget fedt, lyst olivengråt Ma Eo 13 Cfv=505kPa Cfv=561kPa LER, meget fedt, olivengråt LER, meget fedt, lyst olivengråt Ma Ma Eo Eo LER, meget fedt, lyst olivengråt Ma Eo Cfv=491kPa 29 LER - - Ma Eo Cfv=561kPa LER - - Ma Eo Cfv=659kPa 31 LER - - Ma Eo Cfv=659kPa LER - - Ma Eo Cfv=491kPa 33 LER - - Ma Eo Cfv=659kPa LER, meget fedt, olivengråt Ma Eo 18 Crv Cfv=687kPa W Cv> LER, meget fedt, lyst olivengråt LER - - Ma Eo Ma Eo W (%) Cfv, Crv (kpa) γ (kn/m³) P2-4: Morænelersfyld. P13: Tertiært præget. P15: Lagdelt. P16: Viborg Ler/Søvind Mergel. P17-22: Viborg Ler/Moesgård Ler. P23-36: Søvind Mergel. P16-27: Glacialt forstyrret. Pejlerør 1: Ø63mm. Sag: A Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus Havn Boret af: KVN Dato: Bedømt af: LCX DGU-Nr.: Boring: B101 Udarb. af: KKJN Kontrol: ALSC Godkendt: ALSC Dato: Bilag: 1.01 S. 2/2 GeoGIS GeoGISAalborg - PSTVDK :48:51 Boremetode: Tørboring med foring og 6'' snegl Koordinatsystem: S34J X: Y: Plan: Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m ASFALT, iflg. boreleder 1 FYLD: SAND, fin - groft, humusbl., sv. gruset, ringe sorteret, mørkebrunt Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk. og skalfragmenter, lyst brungråt FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk., brungråt Fy Re Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk. og skalfragmenter, brungråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, m. enk. grusk., gråt Fy Re - 6 FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk. og skalfragmenter, gråt Fy Re FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk., gråt Fy Re - 8 FYLD: SAND - - Fy Re FYLD: SAND, mellem - groft, sv. gruset, ringe sorteret, gråt Fy Re (+) 10 FYLD: SAND, fin - mellem, sorteret, m. enk. grusk., gråt Fy Re SAND, fin - mellem, gytjebl., ringe sorteret, m. enk. grusk. og små skalfragmenter, mørkegråt SAND, fin - mellem, sv. gytjebl., ringe sorteret, m. enk. grusk. og små skalfragmenter, mørkegråt SAND, fin - mellem, siltet, sv. gytjebl., ringe sorteret, m. enk. skalfragmenter, mørkegråt Ma Pg Ma Pg Ma Pg + + (+) W 14 GYTJE, leret, siltet, m. enk. små skalfragmenter, grålig olivenfarvet Ma Pg + 8 Crv Cfv GYTJE - - Ma Pg + 16 LER, meget fedt, m. sandslirer og enk. små skalfragmenter, lyst olivengråt Ma Eo + 9 Cv> W (%) Cfv, Crv (kpa) γ (kn/m³) Fortsættes P16: Postglacialt marint præget. P16-27: Glacial forstyrret. P16-35: Søvind Mergel. P17, 22: Brokket. P18: Stedvis brokket. P19, 21: Stærkt brokket. Pejlerør 1: Ø63mm. Sag: A Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus Havn Boret af: KVN Dato: Bedømt af: LCX DGU-Nr.: Boring: B102 Udarb. af: KKJN Kontrol: ALSC Godkendt: ALSC Dato: Bilag: 1.02 S. 1/2 GeoGIS GeoGISAalborg - PSTVDK :49:21 Boremetode: Tørboring med foring og 6'' snegl Koordinatsystem: S34J X: Y: Plan: Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 9 Cfv=435kPa W=41.4 Cfv=477kPa LER, meget fedt, grønlig gråt LER, meget fedt, kyst olivengråt Ma Ma Eo Eo Cfv=449kPa W=43.1 Cfv=491kPa LER - - LER, meget fedt, grønlig olivenfarvet Ma Ma Eo Eo + 11 Cfv=421kPa Cfv=603kPa LER, meget fedt, lyst olivengråt LER - - Ma Ma Eo Eo 12 Cfv=547kPa Cfv=589kPa LER - - LER - - Ma Ma Eo Eo 13 Cfv=435kPa W=41.3 Cfv=519kPa LER - - LER - - Ma Ma Eo Eo 14 Cfv=575kPa W= LER - - LER, meget fedt, lyst olivengråt Ma Eo Ma Eo Cfv=631kPa LER - - Ma Eo Cfv=589kPa 30 LER - - Ma Eo Cfv=645kPa LER - - Ma Eo Crv Cfv=702kPa 32 LER - - Ma Eo Cv> LER - - Ma Eo Cv>702 W= LER - - Ma Eo LER, meget fedt, mørkt grønlig gråt Ma Eo W (%) Cfv, Crv (kpa) γ (kn/m³) P16: Postglacialt marint præget. P16-27: Glacial forstyrret. P16-35: Søvind Mergel. P17, 22: Brokket. P18: Stedvis brokket. P19, 21: Stærkt brokket. Pejlerør 1: Ø63mm. Sag: A Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus Havn Boret af: KVN Dato: Bedømt af: LCX DGU-Nr.: Boring: B102 Udarb. af: KKJN Kontrol: ALSC Godkendt: ALSC Dato: Bilag: 1.02 S. 2/2 GeoGIS GeoGISAalborg - PSTVDK :49:21 Boremetode: Tørboring med foring og 6'' snegl Koordinatsystem: S34J X: Y: Plan: Boreprofil

19 Dybde CPT profil 0 DVR90 +1,9 Boring 40 TOLKNING FYLD: SAND qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :43: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 40 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 3 CPT profil

20 Dybde CPT profil 9 Fortsat TOLKNING FYLD: SAND LER, tertiært qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :43: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 40 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 3 CPT profil

21 Dybde CPT profil 18 Fortsat TOLKNING LER, tertiært qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :43: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 40 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 3 CPT profil

22 Dybde CPT profil 0 DVR90 +1,8 Boring 41 TOLKNING FYLD: SAND qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :38: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 41 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 3 CPT profil

23 Dybde CPT profil 9 Fortsat TOLKNING FYLD: SAND 10-8 FYLD: LER 11-9 LER, tertiært qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :38: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 41 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 3 CPT profil

24 Dybde CPT profil 18 Fortsat TOLKNING LER, tertiært qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :38: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 41 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 3 CPT profil

25 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +1,9 0 PID ASFALT 161 FYLD: SAND, mellem - groft, ringe sorteret, stærkt gruset, med asfalt, mørkegråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, stærkt gruset, gråt Fy Re 163 FYLD: SAND, mellem, sorteret, lysegult Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, gråt Fy Re 165 FYLD: SAND - " - Fy Re 3 PID FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, svovljernsholdigt, svagt gruset, mørkegråt Fy Re 1052 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gråt Fy Re FYLD: SAND - " - Fy Re 5 Cvr Cv W W= FYLD: LER, meget fedt, kalkholdigt, med sandpartier, lysegråt FYLD: Fy Re Fy Re 1056 FYLD: LER, meget fedt, kalkholdigt, gråt Fy Re 6 γ W= FYLD: LER, meget fedt, kalkholdigt, med sandparti, gråt Fy Re 1058 FYLD: LER, meget fedt, kalkholdigt, gråt Fy Re 7 W= FYLD: Fy Re 1060 FYLD: LER, meget fedt, med stærkt svovljernholdigt sandlamina, gråt - sort Fy Re FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, med sandparti, inhomogent, lysegråt Fy Re 1062 FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, med enkelt grus og med affald, gråt Fy Re 9 Cvr Cv γ W=52. W FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, inhomogent, gråt Fortsættes Fy Re BRegister - PSTGDK /11/ :30: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

26 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Cvr Cv γ W Fortsat FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, med sandparti og skal, gråt Fy Re 10 W= FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, gråt Fy Re 1066 FYLD: Fy Re 11 W=49. Cv= FYLD: LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, med enkelt grus, gråt Fy Re 1068 LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt 12 W= Ip=93 13 Wl=129,0 Wp=36, LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt 1074 LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt Cv= γ Cv=421 Cv= Cv=561 Cv= Cvr W=50. Cv W LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, mørkegråt Fortsættes BRegister - PSTGDK /11/ :30: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

27 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 18 Cvr Cv W Cv=449 Fortsat Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt 19 Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 20 Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, mørkegråt 21 W= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, mørkegråt 1088 LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, gråt 22 W=46. Cv= LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv= LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 23 W=50. Cv= LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv= W=48. Cv= Cv= W=48. Cv= Cv= W=48. Cv= Cv> Cvr W=47. Cv W Fortsættes BRegister - PSTGDK /11/ :30: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

28 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Cvr Cv W Fortsat 27 Cv=575 Cvr Cv> LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv>702W 1101 Cv> Volumensvind: prøve 1057 = 16, 9 Volumensvind: prøve 1065 = 10, BRegister - PSTGDK /11/ :30: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 4 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

29 Dybde CPT profil 0 DVR90 +1,9 Boring qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :42: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Geolog : NIO Århus Havn Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 4 CPT profil

30 Dybde CPT profil 9 Fortsat Boring Fortsættes qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :42: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Geolog : NIO Århus Havn Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 4 CPT profil

31 Dybde CPT profil 18 Fortsat Boring Fortsættes qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :42: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Geolog : NIO Århus Havn Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 4 CPT profil

32 Dybde CPT profil 27 Fortsat Boring qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :42: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Geolog : NIO Århus Havn Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 42 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 4 / 4 CPT profil

33 Dybde CPT profil 0 DVR90 +1,8 Boring 43 TOLKNING FYLD: SAND 4-2 FYLD: LER qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :46: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 43 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 3 CPT profil

34 Dybde CPT profil 9 Fortsat TOLKNING FYLD: LER 10-8 LER, tertiært qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :46: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 43 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 3 CPT profil

35 Dybde CPT profil 18 Fortsat TOLKNING LER, tertiært qc(mpa) fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :46: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 43 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 3 CPT profil

36 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +1,9 0 PID ASFALT 197 FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, stærkt gruset, gråbrunt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, gruset, gråbrunt Fy Re 199 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gulgråt Fy Re PID 201 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, gråt Fy Re 1001 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, med svovljern, gråt Fy Re 1003 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, gråt Fy Re FYLD: SILT, stærkt organiskholdigt, stærkt svovljernsholdigt, med sandlamina, gråt Fy Re 1005 FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, svagt gruset, gråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, gråt Fy Re 1007 FYLD: SAND, mellem, sorteret, lysegråt Fy Re FYLD: SAND, mellem, sorteret, med skalfragment, lysegråt Fy Re 1009 FYLD: SAND, mellem, sorteret, lysegråt Fy Re FYLD: SAND - " - Fy Re W 9 W FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, stærkt siltet, med organiskholdige lag og svovljern, mørkegråt FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, stærkt siltet, med svovljern og lerparti, gråt Fy Fy Re Re Fortsættes BRegister - PSTGDK /11/ :26: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 50 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 1 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

37 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 9 W Fortsat 1013 LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt 10 Cvr Cv>702 Ip=81 Wl=117,0 Wp=36,0 Cv Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt 11 γ LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, gråt LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, gråt Cv= Cv= Cv= Cv= Cv= Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt Cv= LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, gråt 16 Cv=603 Ip=74 Wl=107,0 Wp=33,0 W=41. Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt 17 Cv> LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, grågult Cv> γ Cvr W Cv LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt Fortsættes BRegister - PSTGDK /11/ :26: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 50 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 2 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

38 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder γ Cvr W Cv Fortsat 18 Cv>702 Cv> LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, søvindmergel, gråt 19 γ Cv>702 Cv> LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvingmergel, lysegråt 20 W=51. Cv= LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt Cv> LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, lysegråt 21 W=41. Cv> LER, meget fedt, stærkt kalkholdigt, søvindmergel, gråt Cv> LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, mørkegråt 22 Cvr W=51. Cv> LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv> LER, meget fedt, kalkholdigt, søvindmergel, gråt 23 W=45. Cv> LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv> Cvr W= Cv=631 Cv> LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 25 W=42. Cv= LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, gråt Cv> LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 26 W= Cv=589 Cv> LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 27 W=48. Cvr W Fortsættes BRegister - PSTGDK /11/ :26: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 50 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 3 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

39 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Cvr W Fortsat 27 Cv=631 Cv= LER, meget fedt, svagt kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt 28 Cv= W=44. W 1050 LER, meget fedt, kalkholdigt, sprækket, søvindmergel, mørkegråt Cv>702 Cvr BRegister - PSTGDK /11/ :26: W (%) γ (kn/m³) Cv,Cvr (kn/m²) Pid Boremetode : Foret rotationsboring 6'' X : Y : Plan : Sag : Århus Havn Ing. Geolog : NIO Boret af : GEO ELF Dato : DGU-nr.: Boring : 50 Udarb. af : BEB Kontrol : ANC Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. 4 / 4 Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Boreprofil

40 Dybde CPT profil 0 DVR90 +1,9 Boring qc(mpa) Fortsættes fs(mpa) Forboret til 3.0 m.u.t. BRegister - PSTCDK /11/ :49: qc(mpa) Sonde nr. : Sonde type : TSP u (MPa) Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg tlf , Rf(%) X : Y : Plan : X : Y : Sag : Århus Havn Geolog : Boret af : JEJ/BSM Dato : Rig : Landrig CPT nr. : 50 Udarb. af : SKN Kontrol : BB Godkendt : NIO Dato : Bilag : S. S. 1/1 1 / 4 S. 1/1 CPT profil

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere