MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster."

Transkript

1 geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank CVR-nr. DK Reg. nr. A/S MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN Haderslev, d TØNDER. KONGEVEJ 57. ORIENTERENDE GEOTEKNISK FORUNDSUNDER- SØGELSE FOR UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS TØNDER KOMMUNE. GEOTEKNISK RAPPORT NO. 1 MED BILAG SAMT A. Geoteknisk rapport med resultaterne over de d udførte undersøgelser for ovennævnte sag. TELEFON

2 k GEOTEKNISK SPECIALFIRMA^ Side -2- SN FORMÅL OG UNDERSØGELSER Formål. For at tilvejebringe en forhåndsorientering om jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene for udvidelse af Tønder Rådhus på Kongevej 57 i Tønder har Geosyd A/S gennemført en orienterende geoteknisk forundersøgelse. Formålet med nærværende undersøgelser er at give en forhåndsorientering om jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene til brug for den videre planlægning. j Markarbejder. i i j i j I de på situationsplanen bilag viste punkter B1-B3 er der udført 3 geotekniske boringer ført til 5,00 å 10,00 m's dybde under terræn (m.u.t.). Boringerne er udført som 6" snegleboringer. Under borearbejdet er påtrufne laggrænser indmålt i forhold til terræn, og der er optaget repræsentative prøver af hvert enkelt jordlag for sig, dog max. 0,50 m imellem de enkelte prøver. J j i f i j j For at bestemme/vurdere de gennemborede jordlags fasthed og styrker er der udført en række in-situforsøg (vingeforsøg). Vingeforsøgene giver i kohæsionsjord (ler, dynd) den udrænede forskydningsstyrke i! såvel intakt tilstand (c v, kn/m 2 ) som i omrørt tilstand (c vr, kn/m 2 ). l I friktionsjord (sand) kan vingeforsøgene give et indtryk af lejringsforholdene til brug J ved fastsættelse af friktionsvinklen (cp ). i Vingeforsøg, der er påvirket af sten og således ikke er repræsentative, er på borepro- filerne mærket med "sten". s Til vingeforsøgene på boreprofilerne skal der endvidere bemærkes, at forsøgsresulta- ter/vingestyrker mærket med ">" er større end de angivne. j j j j DK-6100 Haderslev - Norgesvej 7A Fax

3 Side -3- SN / Efter borearbejdets afslutning blev der i 2 af de udførte boringer installeret et 025 mm PVC-pejlerør for indmåling af grundvandsspejlets stilling og variationer. Filterlængden andrager 0,70 m, og placeringen af filtret fremgår af boreprofilet. Koterne til de undersøgte punkter er relative og bestemt ved nivellement henført til et referencepunkt. Referencepunktet, hvis placering er antydet på situationsplanen, er tildelt kote +10,00 m. Laboratoriearbejder. Samtlige optagne prøver er på vort laboratorium blevet geologisk/geoteknisk bedømt og klassificeret. Endvidere er der på en række prøver udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold (w%). Resultaterne af ovenstående mark- og laboratoriearbejder er sammenstillet på detaillerede boreprofiler på bilagene På boreprofilerne er der angivet laggrænser, optagne prøvers lejringsdybder, geologisk/geoteknisk jordartsbetegnelse med vurdering af aflejringsform og alder for de påtrufne jordlag, og samtlige direkte forsøgs- og måleresultater, herunder de indmålte vandspejl. Signaturforklaring til boreprofilerne samt definitioner fremgår af bilag A.

4 posp k GEOTEKNISK SPECIALFIRMA^ Side -4- SN RESULTATER Beliggenhed Det undersøgte areal er beliggende ved Tønder Rådhus på Kongevej 57, 6270 Tønder. Jordbundsforhold De udførte boringer har i princippet vist ensartede jordbundsforhold med sandede aflejringer som dominerende jordarter og med betydelige mængder af sætningsgivende jordlag. Under 1,15 å 2,20 mfyld af sand og muld træffes der let til stærkt sætningsgivende aflejringer i form af organisk præget sand, ler og gytjepræget tørv. Det organisk prægede sand og ler samt tørven er tolkede som postglaciale ferskvandsaflejringer/marine aflejringer. De postglaciale aflejringer underlejres i 3,15 å 3,25 m's dybde af velsorteret, fint til mellemkornet sand. Dette sand er tolket som senglacialt smeltevandssand og boringerne er alle afsluttet heri i 5,00 å 10,00 m's dybde under terræn. Yderligere variationer i jordbundsforholdene indenfor bebyggelsesfeltet kan selvsagt ikke udelukkes. Her tænkes der specielt på større fyldmægtigheder op mod de eksisterende bygninger samt fyld over og omkring bestående ledningsanlæg m.v. Der henvises i øvrigt til boreprofilerne på bilagene , der bedre end beskrivelsen giver et overblik over jordbundsforholdene og de målte styrker

5 eosp GEOTEKNISK SPECIALFIRMA DIALFIRMA^B Side -5- SN Styrkeparametre. For de påtrufne jordlag er der generelt målt/vurderet følgende parametre: a. FYLD. Recent. Træffes i alle boringer. Mægtighed d = 1,15 å 2,20 m Rumvægt y = 15 å 18 kn/m 3 Sætningsgivende. b. TØRV/GYTJE. Postglacialt. Ferskvandsaflejringer/Marine aflejringer. Træffes i boringerne B1 og B2. Mægtighed d = 0,45 å 0,70 m c v - værdier c v = 30 å 60 kn/m 2 Rumvægt y = 11 å 15 kn/m 3 Naturligt vandindhold w = 50 å 200 % Stærkt sætningsgivende. c. SAND. Postglacialt. Ferksvandssand/Marint sand. Træffes i alle boringer. Mægtighed d= 0,40 å 1,10 m Rumvægt y = 17 å 19 kn/m 3 Naturligt vandindhold w= 20 å 35 % Let sætningsgivende til sætningsgivende d. LER. Postglacialt. Ferskvandsier/Marint ler. Træffes i boring B1 og B3. Mægtighed d= 0,55 å 0,65 m Udrænede forsk, styrker c v = 30 å 60 kn/m 2 Rumvægt y = 18 å 21 kn/m 3 Naturligt vandindhold w = 40 å 50 % Let sætningsgivende til sætningsgivende.

6 Side -6- SN e. SAND. Senglacialt. Smeltevandssand. Træffes i alle boringer. Friktionsvinkel (p p i= 32 å 34 Rumvægt y = 17 å 20 kn/m 2 Naturligt vandindhold w = 20 å 30 % Svagt sætningsgivende. Vandspejlsforhold. Ved pejling umiddelbart efter borearbejdets afslutning blev der indmålt et vandspejl i ca. 3,00 å 3,15 m's dybde under terræn, svarende til ca. kote +6,00 å +6,50 m (relativ). Dette vandspejl vurderes til at være stabilt i ca. det anførte niveau på undersøgelsestidspunktet. Variationer i vandspejlets stilling, afhængig af såvel nedbørsforholdene som af årstiderne må forventes. Fortsatte pejlinger i de installerede pejlerør anbefales. Der henvises i øvrigt til afsnit 3 hvor pejleresultaterne er angivet

7 k GEOTEKNISK SPECIALFIRMA^ pojsjo Side -7- SN FUNDERINGSFORHOLD OG UDFØRELSE Generelt. Nærværende projekt omhandler en udvidelse af Tønder Rådhus. Der foreligger ikke et projekt omkring udvidelsen udover, at denne vil andrage ca m 2, og at den skal placeres sydvest for det eksisterende bygningskompleks. Udover selve byggeriet skal der udføres diverse anlægsarbejder. Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, DS/EN og 2,2. udgave, kapitel 2, skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2. De endelige fundamentsdimensioneringer skal udføres i henhold til ovenstående. Som parametre kan anvendes de i afsnit 2. anførte. Disse parametre skal kontrolleres i udførelsesfasen. Samtlige fundamentsbelastninger skal føres ned på rene og intakte aflejringer med fornødne styrker. Oversiden af disse aflejringer er på boreprofilerne mærket O.S.B.L. (overside af bæredygtige jordlag) og fremgår af nedenstående oversigt. Samtlige fundamentsbelastninger skal føres ned på rene og intakte aflejringer med fornødne styrker. Oversiden af disse aflejringerer på boreprofilerne mrkt. O.S.B.L. (overside af bæredygtige jordlag) og fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten og på boreprofilerne er der endvidere angivet udskiftningsniveau (mrkt. U.N.) for gulve udlagt direkte og de indmålte vandspejl (G.V.S.). Boring Terræn O.S.B.L. U.N. G.V.S. no. kote m dybde m.u.t kote m dybde m.u.t kote m dybde m.u.t. kote m B1 +9,65 3,25 +6,40 3,25 +6,40 3,20 +6,45 B2 +9,35 3,15 +6,20 3,15 +6,20 3,10 +6,25 B3 +8,95 3,15 +5,80 3,15 +5,80 2,90 +6,05

8 k GEOTEKNISK SPECIALFIRMA^ Side -8- SN Nybyggerier Med jordbunds- og grundvandsforhold som i de udførte boringer, bør det overvejes om en eller anden form for pælefundering ikke vil være den naturligste samt den mest rentable funderingsmetode. Som pæle kan derf.eks. anvendes rammede jernbetonpæle eller borede, in-situstøbte pæle. Sidstnævnte pæletype må forventes at skulle udføres som såkaldte fortræningspæle. Princippet i disse pæle er, at der med et sneglebor bores til den ønskede dybde. Herefter udstøbes der gennem den hule borestamme mens boret langsomt trækkes/presses op. Ved gennemførelse af en pælefundering skal gulvene udføres selvbærende, hvilende på de pæleunderstøttede fundamentsdragere. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold (vandførende sand i funderingsniveau), må det påregnes, at de borede pæle skal udføres under anvendelse at en eller anden form for foring. I pæleberegningen må der tages højde for, at der kan udvikle sig negativ overflademodstand på den del af pælene som befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer (til O.S.B.L.). ALTERNATIV FUNDERING Som et alternativ til en pælefundering kan der f.eks. gennemføres en direkte fundering på stribefundamenter i mindst de anførte dybder kombineret med en med en såkaldt sand-/gruspudefundering. En sand-/gruspudefundering vil sige udskiftning af de sætningsgivende jordlag med indbygget sand-/grusfyld. Herefter kan fundamenterne placeres i de indbyggede materialer i frostsikkerfunderingsdybde, og gulvene kan udlægges som terrændæk på normal vis.

9 posp k GEOTEKNISK SPECIALFIRMA^ Side -9- SN Ved en sand-/gruspudefundering skal udskiftningen af hensyn til trykspredningen fra fundamentsbelastningerne føres uden for fundamenterne i en bredde, der svarer til mindst 1,5 gange opfyldningsmaterialeme. Det indbyggede materiale skal komprimeres helt ud til udgravningens sider. På bilag er der i principsnit vist hvorledes trykspredningsarealet tilvejebringes. Kravet til den frostsikre funderingsdybde (min. 0,90 m under fremtidigt terræn) skal naturligvis overholdes. Ved fundering i sand kan der ikke angives bæreevner, idet bæreevnen primært er afhængig af konstruktive forhold (fundamentsbredder, funderingsdybder m.v.) Overslagsmæssigt kan der dog for et normalt, centralt belastet stribefundament forventes en regningsmæssig bæreevne på mindst. 200 å 300 kn/m 2. Gulvkonstruktionerne kan udlægges direkte som terrændæk på indbygget sand-/ grusfyld efter afrømning af samtlige urene og sætningsgivende aflejringer. Anlægsarbejder. Under nye befæstede arealer anbefales det umiddelbart at udskifte muld- og fyldlag og det anbefales desuden, at bundsikre arealer, hvorpå der vil foregå trafik, til mindst 0,60 å 0,70 m dybde. I områder med større mægtigheder af de sætningsgivende aflejringer kan det dog overvejes at lade dele af disse lag blive liggende under befæstelsen. Visse sætninger må i givet fald kunne accepteres og i disse områder anbefales det at øge bundsikringen til f.eks. 1,00 m. Såfremt der i dette niveau træffes stærkt sætningsgivende aflejringer i form af tørv bør bundsikringen øges til 1,50 m. Kloakarbejdet og øvrige ledningsarbejder kan ligeledes udføres på normal vis, dog generelt under iværksættelse af diverse ekstra foranstaltninger. Den opgravede jord kan ikke påregnes genanvendt som indbygningsmatenale over ledninger m.v., hvor sætninger ikke kan accepteres med mindre der er tale om rent smeltevandssand.

10 posp k GEOTEKNISK SPECIALFIRMAT Side-10- SN Afvandingsforhold. Med jordbunds- og grundvandsforhold som de konstaterede må der forud for udgravnings- og funderingsarbejdet forventes iværksat visse grundvandsforanstaltninger. Ved gennemførelse af en sand-/gruspudefundering anses det for påkrævet at iværksætte en forudgående og effektiv grundvandssænkning. Hertil anses et sugespidsanlæg for værende egnet. I permanent tilstand skal bygninger og øvrige anlæg skal sikres i henhold til gældende normer og forskrifter. De aktuelle jordarter kan ikke betegnes som selvdrænende/veldrænende.

11 Side-11- SN DIVERSE Forud for konkrete projektplaner bør det overvejes at udføre supplerende geotekniske undersøgelser, således der kan gennemføres optimale funderingsløsninger. Herudover bør funderingsforholdene ved det eksisterende rådhus undersøges/ klarlægges. Sagkyndig inspektion og kontrol i udførelsesfasen er påkrævet til sikring af, at de gjorte forudsætninger overalt er tilstede, jf. Eurocode 7, Geoteknik. Herudover skal der foretages komprimeringskontrol på indbygget sand-/grusfyld under gulve dersom den samlede lagtykkelse overstiger 0,60 m. Skulle der, med hensyn til foranstående vurderinger og bedømmelser, være punkter De måtte ønske yderligere belyst, er vi selvsagt til Deres rådighed. Endvidere udfører \/i naturligvis gerne de nævnte supplerende boringer, inspektioner og kontrolarbejder/ur/der funderingsarbejdet. Sagsbehandler Kvalitetssikring Christian Orbesen Harry Østergaard

12 JØ^^smmmm GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TELEFON NORGESVEJ 7A - DK 6100 HADERSLEV NØRRELUNDVEJ 2A- DK 2730 HERLEV TØNDER KOMMUNE - UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS TEGNING SITUATIONSSKITSE MÅL: DATO TEGN JJT REV SN TØNDER KONGEVEJ 57 BILAG NO 1 01 GODK

13 PRØVETILSTAND Intakt Omrørt Eg) Tabtgået MARK- OG LABORATORIEFORSØG In Situ Vinge - Intakt O In Situ Vinge - Omrørt A SPT-forsøg N A Vandindhold W (%) x Rumvægt y (kn/m') Poretal e Cv (kn/m 2 ) Cvr (kn/m 2 ) GEOLOGISKE F ORK ORTELSER Afleirinq Ma - Marin Br - Brakvand Fe - Ferskvand Sm - Smeltevand GI - Gietcher Vi - Vindaflejring Fisk - Skredjord Flydejord Ne - Nedskyldsjord O Overjord Fy-- Fyld Ke - Kemisk Sediment Alder Re - Recent Kv - Kvarteer Pg - Postglaciait Sg - Senglacialt Gc - Glacialt Is - Interstadial Te - Tertiær Da - Damen 0) T3.0. > Q (m) Cv (kn/rrf) T (kn/m 3 ) W(%) Jordartsbeskrivelse O) C 3 < < Dybde Kote (m) Rel. +9,7 H 1 2 ~5 cm asfalt, FYLD: SAND, mest mellem, let gruset, mørk gulbrunt "FYLD: MULD, sandet, teglstykker, mørkebrunt FYLD: SAND, mest mellem, mørk gulbrunt Fy Re Fy Fy Re Re 0,00-9,65 +9,45 0,65 +9,00 W A. SAND, mest mellem, organisk præget, sortmørkegråt Fe/ Pg Ma 1,15 +8,50 I LER, fedt, meget stærkt gytjepræget, svagt finsandet, let tørvepræget, mørkegråt 2,15 I Ma Pg +7,50 I -Gw Gv- O UN/CpSBL 2,80 TØRV, meget stærkt gytjepræget, sort Ma/ Pg +6,85 1 Fe LL hi2oh 3,25 SAND, mest fint, enkelte små plantedele, mørkegråt Sm Sg +6, w 5,00 +4,65 7-i Titel: geosyd GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF DK-6100 HADERSLEV- NORGESVEJ 7A DK-2730 HERLEV - NØRRELUNDVEJ 2A TØNDER KOMMUNE - UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS Sag: TØNDER. KONGEVEJ 57 Udført dato: Udført af: PA Tegn./Godk.: JJT BRegister - PGSDK 2 O - 08/12/ Boreprofil Dato: Boring nr.: B1 Bilag nr.: 1.02 s. 1 /1

14 PRØVETILSTAND Intakt Omrørt E3 Tabtgået MARK- OG LABORATORIEFORSØG In Situ Vinge - Intakt Cv (kn/m 2 ) O In Situ Vinge - Omrørt Cvr (kn/m 2 ) A SPT-forsøg N A Vandindhold W (%) x Rumvægt y (kn/m 3 ) Poretal e GEOLOGISKE FORKORTELSER Afleirinq Ma - Marin Br - Brakvand Fe - Ferskvand Sm - Smeltevand GI - Gletcher Vi - Vindaflejring Fl - Flydejord Sk - Skredjord Ne - Nedskyldsjord O - Overjord Fy - Fyld Ke - Kemisk Sediment Alder Re - Recent Kv - Kvartær Pg - Postglacialt Sg - Senglaciait Gc - Glacialt Is - interstadia! Te - Tertiær Da - Danien (m) Cv (kn/rr! ) y (kn/m 3 ) W(%) Jordartsbeskrivelse Ol c I 1 < < Dybde Kote (m) Rel. +9,4 -FYLD: MULD, sandet, enkelte teglstykker, sort, mørkebrunt Fy Re 0,00 +9,35 A N A-. UN/( )SBL SAND, mest mellem, let gruset, stærkt tørvepræget, sort TØRV, meget stærkt gytjepræget, leret, sort Fe Pg Ma/ Pg Fe SAND, mest fint, tørvestriber, mørkegråt Ma Pg SAND, mest fint, enkelte små planterester, små mørke slirer, mørkegråt Sm Sg L, 1 J_. J»1 01 1,75 +7,60 2,05 +7,30 2,75 +6,60 3,15 +6,20 fr- A li/_ SAND, mest fint, enkelte små planterester, små mørke slirer, gråt Sm Sg 5, ,00 +3,35 Titel: geosyd GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A DK-2730 HERLEV- NØRRELUNDVEJ 2A TØNDER KOMMUNE - UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS Boreprofil Dato: Sag: TØNDER. KONGEVEJ 57 Boring nr.: B2 Udført dato: BRegrster- PGSOK 2 O - 08/12/ Udført af: PA Tegn./Godk.: JJT Bilag nr.: 1.03 s. 1 /1

15 PRØVETILSTAND Intakt Omrørt gg Tabtgået MARK- OG LABORATORIEFORSØG In Situ Vinge - Intakt Cv (kn/m 2 ) O In Situ Vinge - Omrørt Cvr (kn/m 2 ) A SPT-forsøg N A Vandindhold W (%) x Rumvægt y (kn/m 3 ) Poretal e GEOLOGISKE FORKORTELSER Afleirinq Ma - Marin Br - Brakvand Fe - Ferskvand Sm - Smeltevand GI - Gletcher Vi - Vindaflejring Fl - Flydejord Sk - Skredjord Ne - Nedskyldsjord O - Overjord Fy Fyld Ke - Kemisk Sediment Alder Re - Recent Kv - Kvartær Pg - Postglacialt Sg - Senglacialt Gc - Glacialt Is Intenstadial Te - Tertiær Da - Danien n >. Q (m) Cv (kn/m') (kn/m 3 ) W(%) Jordartsbeskrivelse < < Dybde Kote (m) Rel +9,0 -FYLD MULD, sandet, enkelte teglstykker, sort, mørkebrunt Fy Re 0,00 +8,95 2 FYLD MULD, sandet, enkelte teglstykker, gulbrune stærkt sandede partier, sort, mørkebrunt FYLD MULD, stærkt sandet, sort Fy Re Fy Re 0,65 +8,30 1,20 +7,75 SAND, mest mellem, striber af planterester, tørve - og gytje striber, mørkegråt, sort LER, ret fedt, let finsandet, enkelte små finsandstnber, mørkegråt Fe/ Ma Ma Pg Pg ,75 2,60 +6,35 UN/( )SBL SAND, mest fint, grågult, gråt Sm Sg 3,15 +5,80 w A- -&- * SAND, fint til mellem, få grovkorn gråt, grågult Sm Sg 7,25 + 1,70 W -Nh Titel Sag geosyd Fortsættes GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF DK-6100 HADERSLEV- NORGESVEJ 7A DK-2730 HERLEV- NØRRELUNDVEJ 2A TØNDER KOMMUNE - UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS TØNDER KONGEVEJ 57 Boreprofil Dato Boring nr B3 Udført dato BRegister PGSDK 2 O 08/12/ Udført af PA Tegn /Godk JJT Bilag nr 1 04 s 1 /2

16 PRØVETILSTAND Intakt Omrørt g2 Tabtgået MARK- OG LABORATORIEFORSØG 0 In Situ Vinge - Intakt Cv (kn/m 2 ) O In Situ Vinge - Omrørt Cvr (kn/m 2 ) A SPT-forsøg N A Vandindhold W(%) x Rumvægt y (kn/m 3 ) Poretal e GEOLOGISKE FORKORTELSER Aflejring Ma - Marin Br - Brakvand Fe - Ferskvand Sm - Smeltevand G! - Gletcher Vi - Vindaftejring Fl - Flydejord Sk - Skredjord Ne - Nedskyldsjord O - Overjord Fy - Fyld Ke - Kemisk Sediment Alder Re - Recent Kv - Kvartær Pg - Postglacialt Sg - Senglacialt Gc - Glacialt Is - Interstadial Te - Tertiær Da - Danien Cv (kn/m! ) Jordartsbeskrivelse Dybde (m) y (kn/m 3 ) W(%) 5 g < < Kote (m) w Fortsat 17 "4 SAND, fint til mellem, få grovkorn, gråt, grågult Sm Sg A W SAND, mest mellem, gruset, mørkegråt Sm Sg 9,60-0,65 10,00-1, geosyd GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TLF DK-6100 HADERSLEV - NORGESVEJ 7A DK-2730 HERLEV- NØRRELUNDVEJ 2A Boreprofil Titel: TØNDER KOMMUNE - UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS Sag: TØNDER. KONGEVEJ 57 Dato: Boring nr.: B3 Udført dato: Udført af: PA Tegn./Godk.: JJT Bilag nr.: 1.04 s. 2/2 BRegister - PGSDK 2 O - 08/1 2/

17 geosya irgeqteknisk SPECIALFIRMA MVS~ GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TELEFON NORGESVEJ 7A-DK-6100 HADERSLEV NØRRELUNDVEJ 2A- DK-2730 HERLEV PRINCIPSKITSE FOR SAND-/GRUSPUDEFUNDERING Bilag nr 1.05

18 Jordartssiqnatur: G pc - 0G$ STEN Leret, stenet SAND (MORÆNESAND) GYTJE (dynd) oooc GRUS Sandet, stenet LER (MORÆNELER) SKALLER SAND MULD PLANTERESTER SILT TØRV BLANDET FYLD LER A, n A, TØRVEDYND NB. Signaturen kan kombineres Boreprofiler: Jordlag Prover Prøve no Intakt prøve Laggrænse Omrørt prøve Vandspejl Siqnaturplan: + Drejesondering + Vingeforsøg O Lagfølgeboring Geoteknisk boring Gravning Definitioner: Vandindhold ( 3 ) Rumvægt (kn/m 3 ) Poretal Glødetab (%) Kalkindhold (%) Vingestyrke (kn/m 2 ) Vingestyrke (kn/m 2 ) Sonderingsmodstand SPT-forsøg w = Vandvægten i procent af tørvægten Y = Forholdet mellem totalvægten og totalvolumen e = Forholdet mellem porevolumen og tørstofvolumen gi = Vægttabet ved langvarig glødning i procent af tørstofvægten l< a = Vægten af CaCO 3 1 procent af tørstofvægten c, = Den udrænede forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord c v = Den udrænede forskydningsstyrke malt ved vingeforsøg i omrørt jord (10 x 360' R = Antal af halve omdrejninger pr. 20 cm nedtrængning af et spidsbor ved 1 kn belastning, afsat som abcissertil aftrappet linie N = STANDARD PROCTOR FORSØG N angiver det antal slag af en standard faldvægt. som er nødvendig for at drive et standard penetrometer 30 cm ned geosya»erøbswscsrøcttlhrma? BVS"' GEOTEKNISK SPECIALFIRMA A/S - TELEFON NORGESVEJ 7A- DK-6100 HADERSLEV NØRRELUNDVEJ 2A - DK-2730 HERLEV SIGNATURPLAN - DEFINITIONER Bilag nr.: A

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Vor ref.: ABJ/AW. Lyngby ~reve. Hundige. KFUM-Seminarium. Geoteknisk rapport no. 5 med bilag l?a og

Vor ref.: ABJ/AW. Lyngby ~reve. Hundige. KFUM-Seminarium. Geoteknisk rapport no. 5 med bilag l?a og LYNGBY Fa. O.H. Brødsgaard, Rådgivende ingeniørfirma, Ordrupvej lo1, 2920 Charlottenlund. Geoteknisk Institut MsglebJergvej 1, 2800 Lyngby Tlf. (01) 88 4444 Tlgr.adr. Dansoilmech Saralyst ÅIIå 52 8270

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV GEOTEKNISK RAPPORT. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV GEOTEKNISK RAPPORT. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé, København SV GETEKNISK RAPPRT kvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade, København K Møllegade Sønderborg Tlf. Fax g. nr. www.sloth-moller.dk sm.sdb@sloth-moller.dk L:\Sloth\\\_BRG

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere