Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012"

Transkript

1 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten S. Oehlenschlæger, Frederikke Frehr Kristensen, Kirstine Boye Petersen, Amanda Husted (faglig vejleder), Louise Ellekjær (faglig vejleder), Charlotte Visbech Madsen (sekretær). Punkt 3 blev behandlet før punkt 2. Christian Kronborg forlod mødet under behandlingen af punkt Godkendelse af referat af møde den 14. februar 2012 Bjarne Toft havde indsendt kommentarer til uddybning af referatets punkt 8: Faget Videnskabsteori er et samfundsvidenskabeligt fag. Fagbeskrivelse udarbejdes af Bjarne, der også skal undervise i faget. Faget Økonometri ønskes afviklet som 2-delt fag på hhv. 10 og 5 ECTS med mulighed for, at sidste 5 ECTS gøres valgfrit. Bjarne udarbejder fagbeskrivelse for bachelorprojekt, som han skal være fagansvarlig for. Referatet blev herefter godkendt. 2. Meddelelser Supplering for matematik-økonomi med henblik på optag på cand.merc. fra Forslaget indebærer pt., at matematik-økonomi-studerende skal supplere med de erhvervsøkonomiske fag Marketing og forbrugeradfærd, Organisation med videnskabsteori samt Erhvervsjura. Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser: Opdatering af fakultetets regelsamling. Vurdering mv. kandidatoptag. Websider til kommende studerende; indstilling fra Link til ændringer. Indkaldelse og referat fra diverse møder Side 1 af 7

2 3. Diskussion af anvendelsen af ildsjæle på økonomi- og matematik-økonomi-uddannelsen Ildsjæle Rasmus With og Kim Blindbæk samt cand.oecon.-studerende Nadja Nielsen og Amra Rizvanovic deltog i behandlingen af dette punkt. Studienævnet har fra Nadja og Amra modtaget forslag til oprettelse af Økonomisk forening i Odense, som har til formål at forbedre studiemiljøet på oecon.-studiet. Nadja oplyste, at foreningens mål vil være at supplere ildsjælenes arbejde herunder faglige arrangementer, virksomhedsbesøg, skabe kontakt mellem teori og praksis. Ildsjælene mener tiltaget vil gavne, men virker optimistisk. Ildsjælene arrangerer i forvejen 2 årlige virksomhedsbesøg, og oplyser at det er vanskeligt, at få virksomheder til at modtage studenterbesøg. Studienævnet diskuterede foreningens fremtidsperspektiv: Det er godt at starte noget, men det skal fremgå af vedtægterne, hvordan foreningens arbejde overdrages til nye medlemmer, så foreningen ikke går i stå, når nuværende medlemmer bliver færdige med uddannelsen. Nadja oplyste, at det er der tænkt på. Modellen bliver lig den for matematik-økonomiforeningen, hvor der skal være repræsentanter fra hver årgang, som vælges hvert år. Indledningsvis skal der holdes et informationsmøde for alle årgang, hvor foreningen kan præsenteres. Studienævnet opfordrede til at søge erfaring fra andre uddannelser på universitetet. Studienævnsformanden opfordrede tillige til, at foreningen også kunne inddrage undervisere fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi som medlemmer. Umiddelbart ligger foreningens opgaver udenfor studienævnets regi, men studienævnet støtter op om forslaget. Eventuel økonomisk støtte skal søges hos Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Studienævnet ønskede held og lykke med projektet. 4. Webside med FAQ På baggrund af henvendelserne ved Åbent hus ønskes en diskussion af en eventuel oprettelse af en webside med FAQ. Studienævnet besluttede, at de faglige vejledere skal komme med deres bud på svar på de stillede spørgsmål, som herefter diskuteres med Ole og Per inden yderligere tiltag. 5. Høring: Udvidelse af undervisningstilmeldingsperioden Studienævnet godkendte en udvidelse af undervisningstilmeldingsperioden. Studienævnet understregede, at det er vigtigt at opfordre de studerende til at tilmelde sig i de oprindeligt udmeldte tilmeldingsperioder, da det er disse tilmeldingstal, der kan danne baggrund for en eventuel aflysning af fag. Side 2 af 7

3 6. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) a. Ændring af prøveform i faget Health systems and Policy Studienævnet godkendte ændringen. b. Godkendelse af fagbeskrivelser E2012 Studienævnet besluttede, at der i samtlige fagbeskrivelser i feltet "litteratur" tilføjes, at det er eksempler på litteratur, der er angivet. Præcis litteratur oplyses i pensumbeskrivelsen, der opdateres kort før eksamen. Studienævnet godkendte efterårets fagbeskrivelser med følgende kommentarer: FAGTITEL Adfærdsøkonomi Advanced Economic Evaluation Advanced Economic Growth and Comparative Development Advanced Health Economics Advanced Microeconomics Advanced Statistics An Introduction to Economic History Development Economics Finansiering, investering og virksomhedsstrategi Institutional Economics International Macroeconomics Labour Market Economics Macroeconomics and History Makroøkonomi Makroøkonomisk analyse Matematik Mathematical Programming and Game Theory Microeconometrics Mikroøkonomi Operationsanalyse Project Management and the Consultant Role Samfundsvidenskabelig metode Seminar Sportsøkonomi Statistik The Economics of European Integration Time Series Econometrics with Applications in Macro and Finance KOMMENTAR Faget udbydes ikke. Ændret fagtitel (tidl. Economic Evaluation). Små justeringer. Ændret fagtitel (tidl. Economic Growth and Comparative Development). Ændret fagtitel (tidl. Health Economics). Ændret målbeskrivelse. Ændret prøveform. Ændret litteratur. Ændret undervisningsform. Undervisningsform tilrettet. Skiftet semester fra forår til efterår. Ændret eksamensbetingelser og prøveform. Ændret fagtitel (tidl. Planlægning). Ny fagansvarlig. Gennemgående tilrettet. Bl.a. ændret prøveform. Ændret prøveform, små rettelser. Ændret målbeskrivelse, litteratur og prøveform. Side 3 af 7

4 Topics in International Trade and Factor Flows Videnskabsteori Videregående makroøkonomisk analyse Generelle små rettelser. Følgende fagbeskrivelser mangler afklaring og vil blive sendt til behandling i høringsrunde snarest muligt: FAGTITEL Advanced Corporate Finance Anvendt økonomi Derivatives and Risk Management Game Theory Project-oriented study (Traineeship) KOMMENTAR Faget er flyttet fra Studienævn for Erhvervsøkonomi. Prøveform skal afklares. Ikke modtaget; afventer fagansvarlig. Faget er flyttet fra Studienævn for Erhvervsøkonomi. Prøveform skal afklares. Afventer om faget skal udbydes. Ny fagbeskrivelse. Der skal udpeges fagansvarlig. Studienævnet godkendte endvidere følgende fagbeskrivelse for fag, der ønskes udbudt som intensivt kursus i sommeren 2012: FAGTITEL Advanced Asset Pricing KOMMENTAR Ingen kommentarer. Studienævnet diskuterede oprettelsen af et kandidatfag i økonomiske øvelser. Ideen er, at studerende udarbejder et oplæg om et på forhånd aftalt emne og præsenterer oplægget for alle deltagere samt underviser. Studerende skiftes til at være opponenter ved hinandens oplæg. Studienævnet tilsluttede sig ideen og faget forsøges oprettet til forårssemestret Studienævnet diskuterede faget Industrial Economics, som har skiftet semester og udbydes næste gang foråret Faglig vejleder har fået ønsker fra studerende om indførelse af øvelser i faget. Studienævnsformanden oplyste, at faget vil blive diskuteret i løbet af efteråret, og at øvelser kunne være en mulig løsning. Der er en del studerende, der er dumpet reeksamen i faget ved denne vintereksamen. Studienævnet vil undersøge, om det er muligt at udbyde en ekstraordinær eksamen i faget til sommer. Faglig vejleder har hørt, at der er oprettet lektiehjælp og efterlyste flere oplysninger. Studienævnsformanden oplyste, at der er søgt penge til bl.a. lektiehjælp, men at det udelukkende var tiltænkt 1. års bachelorstuderende. Der er også andre tiltag på vej i andre fag, men der er endnu ikke noget endeligt på plads, der kan meldes ud. Side 4 af 7

5 7. Studieordning matematik-økonomi, årgang 2012 Naturvidenskab har godkendt deres scient.-studieordning, men fagene er endnu ikke helt på plads. Naturvidenskab har ændret faget MM5xx Matematiske metoder til 12,5 ECTS. Hvis dette fag fastholdes, er studienævnet nødt til at ændre faget Videnskabsteori 5 ECTS til nuværende Perspektiver i matematik-økonomi 2,5 ECTS på 4. kvartal. Bjarne foreslog en ændring af 1. år (60 ECTS) i forhold til tidligere forslag: Makroøkonomi 10 ECTS Mikroøkonomi 10 ECTS Matematik 10 ECTS (sammen med oecon.) Strategi og marked 10 ECTS ST5xx Sandsynlighed og stokastiske variable 5 ECTS ST502 Statistiks modellering 5 ECTS Videnskabsteori for matematik-økonomi 5 ECTS MM524 Matematiske redskaber 5 ECTS Forslaget sendes til høring i matematik-økonomi-udvalget med henblik på en meget hurtig beslutning. (Efter mødet har Bjarne fremsendt yderligere kommentarer/forslag, som er sendt videre i høring i studienævnet). 8. Digitale eksamener for naturvidenskabelige fag Oplæg ved Bjarne Toft Studienævnet konstaterede, at det på nuværende ikke har det store formål at diskutere digitale eksamener, idet der er besluttet noget for samfundsvidenskab, som forventes udmeldt i løbet af meget kort tid. 9. Status på software politikken Studienævnet havde modtaget en enkelt tilbagemelding fra en af forskningsgrupperne, der ikke var tilfreds med studienævnets udspil vedr. software. Ole vil tage en snak med den pågældende forskningsgruppe. Studienævnet fastholder, at planen om ensartet udvalg og brug af programmer fortsætter. Studienævnet var enigt om, at der skal udbydes kursus/øvelser i R, som samler op på studerende og undervisere, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med programmet. 10. Dispensationer (lukket punkt) a. Diskussion af antallet af ansøgninger til vurdering i forbindelse med udlandsophold Studienævnet besluttede, at studerende ved flere ansøgninger skal prioritere de 3 første. Side 5 af 7

6 b. Diskussion af krav til antal beståede fag på SDU før udlandsophold Mange studerende vælger at tage på udlandsophold allerede på 1. semester af kandidatuddannelsen. Studienævnsformanden oplyste, at det ideelle vil være at tage på udlandsophold på 3. semester, så man dermed har fået de obligatoriske, konstituerende fag på 1. og 2. semester. Faglig vejleder oplyste, at mange studerende længes efter at komme til udlandet og også gerne ville det på bacheloruddannelsen i stedet, men den mulighed er der ikke, og så bliver alternativet at tage af sted på 1. semester af kandidatuddannelsen. Studienævnet besluttede at kigge nærmere på, om bacheloruddannelsen kan tilrettes, så det er muligt med et udlandsophold på 5. semester. I henhold til studienævnets principbeslutning samt høringsrunde(r), var følgende ansøgninger behandlet siden sidste møde: (1) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (2) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (3) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (4) ansøgning om forsinket eksamenstilmelding til reeksamen godkendt. (5) ansøgning om forlængelse af studietiden godkendt. (6) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (7) ansøgning om vurdering af internationale ansøgninger (6 stk.) godkendt. Følgende ansøgninger blev behandlet på mødet: (1) ansøgning om godkendelse af praktikophold godkendt. (2) ansøgning om godkendelse af praktikophold godkendt. (3) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (4) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (5) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel afventer yderligere materiale. Profilansvarlig færdigbehandler. (6) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel godkendt. (7) ansøgning om endelig meritoverførsel godkendt. (8) ansøgning om endelig meritoverførsel godkendt. (9) ansøgning om endelig meritoverførsel godkendt. (10) ansøgning om endelig meritoverførsel godkendt. (11) ansøgning om deltagelse i reeksamen ved sommereksamen 2012 godkendt. (12) ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af obligatoriske fag afvist. 11. Eventuelt Dimission for økonomi og matematik-økonomi er planlagt til fredag den 29. juni kl Officiel del foregår i lokale O100 og Udsigten på campustorvet er booket til efterfølgende reception. Der skal være taler, uddeles beviser og uddeles sponserede priser til bl.a. "sociale pris", "bedste bachelorprojekt" og "bedste kandidatspeciale". Studienævnssekretæren lægger besked på den elektroniske opslagstavle vedr. indstilling af studerende til den sociale pris. Studenterrepræsentanterne opfordres til at gøre reklame for dimissionsarrangementet. Side 6 af 7

7 Valgfagsorientering for kommende undervisningsår forventes afviklet i løbet af april. Faglige vejledere er ansvarlige og skal koordinere med faglige vejledere på HA. På baggrund af en konkret henvendelse diskuterede studienævnet muligheden for, at studerende kan tage på 2 fulde praktikophold. Studieordningen giver mulighed for, at der i særlige tilfælde kan gives 20 ECTS for et praktikophold, og på denne baggrund besluttede studienævnet, at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til, at en studerende kan få godkendt 2 fulde praktikophold til hver 10 ECTS. Mødet sluttede kl. 14:50. Per Andersen Studienævnsformand / Charlotte Visbech Madsen Studienævnssekretær Side 7 af 7

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Studienævn for: Design og Turisme Dato: 27-10-2014 Tidsrum: 10.00-12.10 Lokale: 31.45 Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Til stede: Mads Nygaard Folkmann (MNF)

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere