I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler."

Transkript

1 Odder. Præstevænget Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr Rapport 2, Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning af i alt 6 villaparceller beliggende i den tidligere hospitalspark nu Vita Park. Udstykningen er planlagt i lokalplan GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik på salg af de 6 villaparceller samt for at belyse bund- og grundvandsforholdene forud for byggemodningen af området. Undersøgelsen omfatter 8 geotekniske boringer samt 23 korte miljøboringer. I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Da parken ønskes bevaret, vil de eksisterende og fremtidige beplantninger i kombination med det trufne højtliggende fede og stedvist meget fede ler indebære, at der må imødeses behov for ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Ekstraforanstaltningerne vil sandsynligvis medføre behov for udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld i de enkelte byggefelter til i størrelsesordenen 3 m under terræn. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Omfanget af ekstraforanstaltningerne vil være stærkt afhængig af såvel det fede lers plasticitet som placering og maksimal højde af beplantning (nuværende såvel som fremtidig). Udstykningen er omfattet af Odder Kommunes områdeklassificering. Bortskaffelse af eventuel overskudsjord skal derfor anmeldes til Odder Kommune. Der er udført 15 kemiske analyser til dokumentation for jordhåndtering og vurdering af jordens renhed i forhold til arealanvendelsen til bolig m.m. GEO Sødalsparken 12 Ved undersøgelsen er der påvist let forurenet jord på én parcel. Odder Kommune 8220 Brabrand agter at udskifte jorden på denne parcel inden salg/overdragelse. Der er ikke Tlf.: påvist forurening på de øvrige parceller og fællesarealerne. Fax: CVR-nr: GEO projekt nr , Rapport 2, Odder

2 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Wasmod Kindt Rådhusgade Odder Udarbejdet af Jens Groth Eriksen (geoteknik) , Grethe Pedersen (miljø) , Mail: Kontrolleret af Torben Thorsen og Søren Friis Jensen Indhold 1 Baggrund og formål Undersøgelser Elektromagnetiske målinger Geotekniske resultater Jordbund Grundvandsforhold Elektromagnetiske målinger Fundering Tørholdelse Belægninger Miljøforhold Kemiske analyser Vurdering... 8 Bilag Beskrivelse af funderingsforhold 2.1A 2.6A Boreprofiler, boring B 2.6B Analyseresultater, miljø Boreprofiler i vej, boring V1 V2 2.9 Funderingsmæssig oversigt 2.10 Feltjournaler, miljø 2.11 Analyseresultater 2.12 Situationsplan 2.13 Situationsplan, Geonics Plasticitetsbestemmelser GEO Standard Appendiks Signaturer og forkortelser 2.A Analyserapporter 2.B Kortbilag med angivelse af den eksisterende beplantning GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 2/9

3 1 Baggrund og formål Projektet omfatter byggemodning af et areal, som er udlagt til villaparceller i Odder bymidte, lokalplan 1120, samt den vest-/østgående stamvej Præstevænget, der ligger på den nordligste del af grunden. Vejen forudsættes i det følgende anlagt med belægning i niveau med det eksisterende terræn. Udstykningen er omfattet af Odder Kommunes områdeklassificering 1, men indeholder ikke områder, som er kortlagt i henhold til Jordforureningsloven 2. Undersøgelsen skal belyse bund- og grundvandsforholdene med henblik på udarbejdelse af et byggemodningsprojekt samt for at kunne vurdere funderingsforholdene på de 6 villaparceller. Undersøgelsen tager endvidere sigte på vurdering af mulighederne for bortskaffelse af eventuel overskudsjord og samt vurdering af jordens renhed på den øverste halve meter jord på fremtidige ubefæstede arealer, jf. 72b i Jordforureningsloven 2. På arealet som tidligere har været anvendt til parkareal - ligger en gammel inspektørbolig (bygning bliver fjernet), som har været benyttet i forbindelse med det tidligere hospital. Arealet henligger med en spredt bevoksning med buskads og høje træer. 2 Undersøgelser Undersøgelsen omfatter 8 geotekniske boringer samt 23 korte miljøboringer. Boringerne på parcellerne er nummereret som parcellerne. De to geotekniske boringer i vejarealet er benævnt V1 og V2. Miljøboringerne på fællesarealer er benævnt M1-1, M1-2 til og med M7-1, M7-2. Boringerne M5-1 til M5-5 er udført i en jordvold langs udstykningens vestlige afgrænsning. Undersøgelsespunkterne er placeret som vist på vedlagte situationsplan, bilag Boringerne er afsat og indmålt med RTK GPS, og det anvendte kote system er DVR90. Koordinater til boringerne angivet i ETRS89 UTM32N fremgår af boreprofilerne. De geotekniske boringer er ført til 2 á 6 meters dybde. Under borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget jordprøver samt udført vingeforsøg 3. I borehullerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt ved borearbejdets afslutning Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. LBK nr af 04/12/2009. Miljøministeriet. 3 Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsøg (1999). GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 3/9

4 Jordprøverne er beskrevet geologisk 4 i laboratoriet. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold og udført plasticitetsbestemmelse. Jordprøverne fra de geotekniske boringer opbevares i 14 dage fra rapportdato. Samtlige geotekniske resultater og målinger er angivet i bilag 2.1A 2.6A og De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret på vedlagte GEO-Standard. Resultaterne af plasticitetsbestemmelserne fremgår også af bilag Til vurdering af miljøforholdene er der fra samtlige boringer udtaget prøver i diffusionshæmmende poser. Prøverne er udtaget i fyld/overjord og i toppen af intaktjorden. Miljøboringer er beskrevet i felten af boreformand. Feltjournaler fremgår af bilag Der er udført kemiske analyser af 15 blandeprøver for indhold af totalkulbrinter (olieprodukter), PAH'er (tjæreforbindelser) og metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink). I jordvolden er blandeprøve M5 sammensat af jord fra 5 boringer. På parcellerne og fællesarealerne generelt er blandeprøverne sammensat af prøver fra 2 boringer, fx M1-1 og M1-2. Analyserne er benævnt M1, M2 osv. Det bemærkes, at jordprøverne fra boring 20 og M20 er analyseret som enkeltprøver, dvs. blandeprøve af muldjorden i den enkelte boring, idet der blev påvist indhold af benz(a)pyren i koncentrationer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium i blandeprøven af muldjorden fra boring 20+M20. Analyserne er udført af Milana ALS Environmental. Analyseresultaterne er angivet i tabellen på bilag Analyserapporterne er vedlagt som appendiks 2.A. 2.1 Elektromagnetiske målinger I forbindelse med den geotekniske og miljøtekniske undersøgelse er udført en elektromagnetisk opmåling af udstykningsområdet for at give et billede af eventuelle jordbundsvariationer i udstykningsområdet. Der er udført en opmåling med håndholdt stangslingramme af fabrikatet Geonics EM31- MK2. Målingerne er udført kontinuert med en måling pr. sekund. Udbredelsen af målingerne har været begrænset af træer og den eksisterende bygning på grunden. Placeringen af målingerne er løbende registeret med den i apparatet indbyggede GPS (nøjagtighed ned til 0,3m horisontalt). Resultatet af opmålingen fremgår af den vedlagte plan over den målte specifikke modstand, se bilag Geotekniske resultater 3.1 Jordbund Terrænet i byggefeltet er jævnt med spredt beplantning, beplantningsoversigt fremgår af appendiks 2.B. Højeste punkt er i kote 19,8 m, og er beliggende midt i området, herfra falder landskabet mod nordvest til kote 17,0 m, og mod øst til kote 18,8 m. 4 Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1: Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (1995). GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 4/9

5 I boringerne er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord truffet fedt ler. I boring 18 og 20 er der truffet et beskedent lag moræneler over det fede ler. I boring 12 og boring V1 er der stedvist tale om meget fedt ler. Der er registreret et plasticitetsindeks på mellem 34,7 og 57,2 % i det fede og meget fede ler. Der henvises til bilagene for en detaljeret beskrivelse af de trufne bundforhold. 3.2 Grundvandsforhold Der er ikke registreret vandspejl i boringerne. Det må forventes, at grundvandsspejlet varierer med årstid og nedbør, og at der i de trufne lavpermeable aflejringer kan opbygges sekundære terrænnære vandspejl. 3.3 Elektromagnetiske målinger Ved den elektromagnetiske opmåling med Geonics EM31-MK2 registreres jordens gennemsnitlige specifikke modstand i et halvkugleformet jordvolumen (teoretisk nedtrængningsdybde ca. 6 m) under hvert målepunkt. Den målte modstand er således et vægtet gennemsnit af de enkelte jordlags specifikke modstand. Ud fra vores generelle erfaringer kan jordarter sædvanligvis inddeles ud fra følgende specifikke modstande: Specifik Jordart modstand [ m] 0-30 overvejende ler (fedt og meget fedt) overvejende ler (moræne) overvejende sand På baggrund af de geoelektriske målinger har vi på bilag 2.13 farvelagt med en skala som går fra ohmm. Som det fremgår af planen, er der i området udelukkende målt værdier af den specifikke modstand på mindre end 35 ohmm. Sammenholdes måledata med jordbundsforholdene i boringerne er der god overensstemmelse med ovenstående tolkningsmodel, da der i alle boringer er truffet fedt glimmerler. På baggrund af screeningen med Geonics EM31-MK2 udstyret vurderer vi, at der overalt i måleområdet overvejende findes fedt ler under et beskedent overjordsdække. Det skal bemærkes at målingerne og farvelægningen bygger på en gennemsnitlig værdi af modstanden i jordlagene. Det kan således ikke udelukkes, at der lokalt i området kan træffes afvigende forhold. GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 5/9

6 4 Fundering På alle parceller er bæredygtige aflejringer truffet mindre end 1 m under terræn, og med forhold som truffet i boringerne bliver der svarende hertil ikke tale om ekstrafundering som følge af dybden til bæredygtige aflejringer. Arealet henligger imidlertid bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares jf. det fremsendte kortbilag med angivelse af beplantning (appendiks 2.B). Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede og stedvist meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for ekstraforanstaltninger, fx i form af: Udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld i hele byggefeltet til i størrelsesordenen 3 m under terræn, ikke kun under bygningen, men også uden for denne til en flade med anlæg 1 fra fundamentsunderkant. Endelig fastlæggelse af udskiftningsdybden skal dog ske med støtte i plasticitetsindeks Pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve hvor der efterlades et hulrum under disse, så leret kan svelle frit uden at overføre kræfter til fundamenter og gulve. Denne løsning er dog muligvis ikke tilstrækkelig, hvor der efterlades nærtstående træer og buske, eller hvis der plantes nye træer og buske i nærheden, som får lov til at vokse sig høje Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Omfanget af ekstraforanstaltningerne vil være stærkt afhængig af såvel det fede lers plasticitet som placering og maksimal højde af beplantning (nuværende såvel som fremtidig). Opmålingerne af de eksisterende beplantninger udført af Odder Kommune er vedlagt i appendiks 2.B. Det anbefales, at der udarbejdes en samlet plan, der kan vedlægges salgsmaterialet ved grundsalg. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og i SBianvisning 231. På bilag 2.9 er der givet en oversigt med de funderingsmæssige forhold på de enkelte GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 6/9

7 parceller. For hver af disse parceller er der på bilag udarbejdet en kort beskrivelse af funderingsforholdene med angivelse af højeste niveau for direkte fundering, bæreevne m.v., som kan anvendes som "deklaration" ved grundsalg. 5 Tørholdelse Ved kælderløst byggeri forventes alle 6 parceller at kunne bebygges uden væsentlige grundvandsgener. Forekommer der i efterårs- og vintermånederne højerestående sekundære grundvandsspejl, kan den nødvendige tørholdelse af udgravninger opretholdes ved direkte lænsning. 6 Belægninger Boring V1 og V2, se bilag 2.7 og 2.8, er udført i det kommende vejareal nord for udstykning, og de øvrige boringer (bilag ) udført for de enkelte parceller vurderes, bl.a. med støtte i den elektromagnetiske opmåling (bilag 2.13), at være repræsentative for boligvejen. Den mindste totale belægningstykkelse kan fastlægges i henhold til "Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger" Vejdirektoratet, revideret vejregel marts 2007 under hensyn til frosthævningsrisikoen. Vi foreslår moræneleret og de fede leraflejringer (Glimmerler) regnet som "frosttvivlsom". Det er GEOs erfaring, at bundsikring og bærelag i vejene uden sætningsgener kan opbygges på det eksisterende terræn, når vegetationslag, fyld, muld og fedt/meget fedt ler beliggende mindre end 0,7-0,9 m (afhængig af trafikbelastning) under færdig befæstelse afrømmes. Tykke muldlag (mere end ca. 0,4 m muld) og stærkt humusholdigt muld bør ikke efterlades under veje uden nærmere vurdering. Bundsikringen anbefales drænet for at undgå ansamlinger af overfladevand. De trufne aflejringer af fedt-meget fedt ler og fedt moræneler i udstykningsområdet vurderes at være geoteknisk set uegnet til genindbygning, hvor der stilles normale krav til komprimeringen/sætningsforholdene. GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 7/9

8 7 Miljøforhold 7.1 Kemiske analyser Der er analyseret 15 blandeprøver. Analyseresultaterne er i tabellen på bilag 2.11 sammenstillet med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for følsom arealanvendelse (fx børneinstitutioner og nyttehaver) 5. Totalkulbrinter. Der er ikke påvist indhold af totalkulbrinter i de analyserede jordprøver. PAH'er. Der er i blandeprøven 20-M20; 0,0-0,7 m u.t. påvist indhold af benz(a)pyren i koncentrationer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,3 mg/kg TS men mindre end Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 3 mg/kg TS. Der er påvist indhold på 0,51 mg/kg TS. Ved de efterfølgende analyser af enkeltprøver fra blandeprøven 20-M20 blev der i boring 20; 0,2-0,5 m u.t. påvist indhold af benz(a)pyren på 0,37 mg/kg TS, hvilket er højere end jordkvalitetskriteriet. I boring M20 var indholdet af PAH er herunder benz(a)pyren mindre end jordkvalitetskriteriet. I de øvrige analyserede blandeprøver er der ikke påvist indhold af PAH er i koncentrationer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier Metaller. De fundne indhold af metaller ligger alle under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 7.2 Vurdering Udstykningen er omfattet af Odder Kommunes områdeklassificering. Bortskaffelse af eventuel overskudsjord skal derfor anmeldes til Odder Kommune. Anmeldelsen skal foretages på På fællesarealerne samt parcellerne er der ikke konstateret forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Med mindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening, kan eventuel overskudsjord fra disse parceller samt fællesarealerne uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Ved anmeldelse af overskudsjord fra disse parceller skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. På parcel 20 er der konstateret lettere forurening med benz(a)pyren. Odder Kommune agter at afgrave den lettere forurenede jord, og erstatte den med ren jord inden over- 5 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen. Juni og juli GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 8/9

9 dragelse af grunden. Afgravning af let forurenet jord vil blive dokumenteret med renbundsprøver. Ved overtagelse af ejendommen vil denne parcel således være ren. Overskudsjord fra denne parcel kan derfor efterfølgende uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Ved anmeldelse af overskudsjord fra parcellen skal analyseresultater fra renbundsprøverne samt eventuelle analyser fra den rene erstatningsjord, som endnu ikke foreligger, uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Den udførte undersøgelse viser, at jorden i den øverste halve meter er ren bortset fra parcel 20. Når den lettere forurenede jord fra parcel 20 er afgravet og erstattet med ren jord, vil de foreliggende analyser sammen med renbundsprøver fra parcel 20 dokumenterer jordens renhed i forhold til jordforureningslovens 72b. Udstykningen vil således kunne anvendes til følsom arealanvendelse. GEO projekt nr , Rapport 2, Odder 9/9

10 Odder. Præstevænget 10. Lokalplan 1120 V Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 10 17,6 0, ,6 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 10 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.1 Geoteknisk rapport

11 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv rodfibre, mørk brunt m. enk. rodfibre, mørk brunt Ov LERMULD, Re sand Ov LERMULD, Re sand 1 Wp=23 Wl=68 WIp= Glimmerler, gulgråt Ma LER, Tefedt, svag 4 Glimmerler, brungråt Ma LER, Tefedt, svag Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 6 Ma LERTe W Tør: Ma LERTe - - Crv Cfv W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget Boring : GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 10 Boremetode : Tørboring 4'' 2.1A DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :59:01

12 Odder. Præstevænget 10. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 10 17,6 0, ,6 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 10 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.1B Geoteknisk rapport

13 Odder. Præstevænget 12. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 12 18,5 0, ,5 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede og meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 12 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.2 Geoteknisk rapport

14 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv m. mange rodfibre, mørk brunt LER, ret fedt, sandet, svagt gruset, m. enk. muldstriber, m. enk. rodfibre, gulgråt Ov LERMULD, Re sand Ov?/ Fl? Re?/ Sg? 1 Wl=86 Wp=29W Ip= roddele, forvitret Glimmerler, gulgråt Ma LER, Temeget fed 4 forvitret Glimmerler, brungråt Ma LER, Tefedt, svag Ma LERTe sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 3 Tør: W Ma LERTe - - Crv Cfv W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget Boring : GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 12 Boremetode : Tørboring 4'' 2.2A DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :00:08

15 Odder. Præstevænget 12. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 12 18,5 0, ,5 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 12 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.2B Geoteknisk rapport

16 Odder. Præstevænget 14. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 14 19,1 0, ,1 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 14 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.3 Geoteknisk rapport

17 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv Wp=23 Wl=70 Ip=47 W roddele, m. rodfibre, mørk gråbrunt sandpletter, m. enk. organiskholdige pletter, m. enk. plantedele, gulgråt Glimmerler, gulgråt Ov LERMULD, Re sand Fl LER, Sgfedt, svag Ma LER, Tefedt, svag forvitret Glimmerler, brungråt Ma LER, Tefedt, svag 2 5 Glimmerler, brungråt Ma LER, Tefedt, svag Ma LERTe Tør: W 7 Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm Crv Cfv W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget Boring : GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 14 Boremetode : Tørboring 4'' 2.3A DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :00:40

18 Odder. Præstevænget 14. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 14 19,1 0, ,1 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 14 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.3B Geoteknisk rapport

19 Odder. Præstevænget 16. Lokalplan 1120 V2 16 Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 16 18,8 0, ,8 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 16 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.4 Geoteknisk rapport

20 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv muldpartier, m. enk. rodfibre, gråbrunt enk. roddele, gulgråt Ov? LER, Re? ret fedt, s Ov LER, Refedt, m. sa 1 Wp=23 Wl=67 W Ip=44 3 Glimmerler, gulgråt Ma LER, Tefedt, svag sandpletter, forvitret Glimmerler, gulgråt Ma LER, Tefedt, svag 2 5 m. sandpletter, forvitret Glimmerler, mørk gråbrunt Ma LER, Tefedt, glimm Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 3 Tør: W 7 Ma LERTe - - Crv Cfv W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget Boring : GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 16 Boremetode : Tørboring 4'' 2.4A DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :01:18

21 Odder. Præstevænget 16. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 16 18,8 0, ,8 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 16 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.4B Geoteknisk rapport

22 Odder. Præstevænget 18. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 18 18,9 0, ,9 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 18 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.5 Geoteknisk rapport

23 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv mørk brunt Ov? LERMULD, Re? sand Ov LER, Resandet, sv 1 W 3 glimmerholdigt, gulgråt Gl MORÆNELER, Gc r forvitret Glimmerler, gulgråt Ma LER, Tefedt, svag 2 Wp=22 Wl=62 Ip=40 5 sandpletter, forvitret Glimmerler, gråbrunt Ma LER, Tefedt, svag Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 3 7 Ma LERTe - - Crv Cfv sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 4 9 Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 5 11 Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm Ma LERTe W Tør: sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Teglimmerho W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget Boring : GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 18 Boremetode : Foret tørrotation 4'' 2.5A DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :01:58

24 Odder. Præstevænget 18. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 18 18,9 0, ,9 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 18 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.5B Geoteknisk rapport

25 Odder. Præstevænget 20. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 20 18,5 0, ,5 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er let forurenet og overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Odder Kommune agter at afgrave den lettere forurenede jord, og erstatte den med ren jord inden overdragelse af grunden. Afgravning af let forurenet jord vil blive dokumenteret med renbundsprøver. Ved overdragelse af denne ejendom vil grunden således være ren. Overskudsjord fra ovennævnte adresse kan derfor efterfølgende uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal analyseresultater fra renbundsprøverne samt eventuelle analyseresultater af den rene erstatningsjord, som pt. ikke foreligger, uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : CSA Dato: Emne : Funderings- og miljøforhold parcel 20 Kontrolleret : JGE Dato: Godkendt : TRT Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.6 Geoteknisk rapport

26 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Sten 1 W A 3 4 gråbrunt mørk gråbrunt enk. sandstriber, m. enk. formuldede rodgange, gulgråt Glimmerler, gulgråt Ov LERMULD, Re sand Ov LERMULD, Re sand Gl MORÆNELER, Gc f Ma LER, Tefedt, svag Ma LERTe Wp=21 Wl=56 Ip= Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 6 Ma LERTe sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm Crv Cfv 8 Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm Ma LERTe Ma LERTe sandpletter, Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm 12 Ma LERTe W Tør: Ma LERTe W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Boremetode : Boreprofil Odder. Præstevænget GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA 20 Foret tørrotation 4'' 2.6A GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :02:40 DGU-nr : Boring : Bilag : Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , S. 1/1

27 Odder. Præstevænget 20. Lokalplan Boring nr. : Overside bæredygtige lag, kote : Dybde til overside bæredygtige lag, m : Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : Situationsplan 1:1000 Afrømningsniveau under gulve, kote : 20 18,5 0, ,5 Med forhold som i boringen kan grunden bebygges med normalt husbyggeri, der må ved udarbejdelsen af funderingsprojektet tages hensyn til de særlige problemer, der er forbundet med fundering på fedt og meget fedt ler. Arealet henligger bevokset med buske og høje træer, hvoraf en del påtænkes fældet i forbindelse med byggemodningen og en del bevares. Samtidigt planlægges nye udplantninger af træer. I kombination med det trufne højtliggende meget fede ler indebærer dette, at der må imødeses behov for betydelig ekstrafundering for at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, som følge af ændringer i lerets vandindhold (fx i forbindelse med fældning af træer). Den optimale måde at imødegå gener fra bevægelser i det fede ler, er at fælde al bevoksning (hvis/når højden overstiger afstanden til bebyggelserne) og lade arealet henligge uberørt i en årrække (sandsynligvis > 3 á 5 år), så leret får tid til at genvinde sit naturlige vandindhold (og dermed volumen). Da lokalplanen bl.a. har til formål at bevare det parklignende udtryk i området og bevare en del af de store eksisterende træer, er ovenstående fældning ikke muligt, hvorfor der må imødeses behov for omfattende ekstraforanstaltninger, fx i form af udskiftning af fedt og meget fedt ler med sandfyld eller pælefundering i kombination med specielt udformede fundamenter og gulve, hvor der etableres hulrum under disse som tillader leret at svelle frit. Endelig valg af løsningsmetode må ubetinget baseres på supplerende undersøgelser for konkrete projekter. Mere detaljerede anvisninger findes i DS/EN Eurocode 7: Geoteknik og SBi-anvisning 231. Den angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov orientering, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser for et konkret projekt. Udgravnings- og funderingsarbejdet ventes for kælderløst byggeri at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener, idet udgravningerne om nødvendigt kan tørholdes ved simpel lænsning. Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grunden er ren og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Medmindre der under gravearbejdet træffes tegn på forurening kan overskudsjord fra ovennævnte adresse uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord. Eventuelt indhold af affald i form af slagger, murbrokker og lignende skal dog frasorteres jorden inden bortskaffelse. Arealet er områdeklassificeret. Anmeldelse af overskudsjord skal foretages på Ved anmeldelse skal tabellen med analyseresultater uploades sammen med oplysninger om jordhåndteringen. Projekt: Odder. Præstevænget Udført : JGE Dato: Emne : Analyseresultater parcel 20 Kontrolleret : GRP Dato: Godkendt : SFJ Dato: Rapport nr. 2 Bilag nr. 2.6B Geoteknisk rapport

28 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv W brunt sandpletter, m. mange svovljernspletter, mørk gråt Glimmerler, m. enk. sandpletter, flage af plastiskler, gulgråt Fy Fy Gl FYLD: Re GRUS, st FYLD: Re LER, ret LER, Gcmeget fed 2 Crv Cfv Tør: W Glimmerler, m. enk. sandstriber, flage af plastiskler, brungråt glimmerholdigt, lokalmoræne af Glimmerler, brungråt Gl Gl LER, Gcfedt, svag LER, Gcmeget fed W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : V1 Boremetode : Tørboring 4'' 2.7 DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :03:22

29 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR Crv Cfv W asfaltklumper, mørk brungråt sandstriber, m. enk. roddele, forvitret Glimmerler, gulgråt Glimmerler, gråbrunt Fy FYLD: Re GRUS, st Ma LER, Tefedt, svag Ma LER, Tefedt, glimm 4 Glimmerler, gulgråt Ma LER, Tefedt, svag Crv Cfv W Tør: Glimmerler, brunsort Ma LER, Tefedt, glimm W (%) Crv, Cfv (kn/m²) Koordinatsystem : X : (m) UTM32N Y : (m) Projekt : Odder. Præstevænget GEO PBS Dato : Geologi Boret: : MAA Boring : V2 Boremetode : Tørboring 4'' 2.8 DGU-nr : Bilag : S. 1/1 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS GeoAtlas_GeoGIS PSTGDK :03:56

30 Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Udført : JGE Dato: Emne: Funderingsforhold og jordklassificering Kontrolleret : GRP Dato: Projekt: Odder. Præstevænget Godkendt : TRT Dato: Rapport 2 Bilag 2.9 1/1 Parcel Boring Bilag Dybde til bæredygtige aflejringer (m) Funderingsforhold Præstevænget ,6 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning ,4 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt og meget fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning ,5 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning ,6 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning ,6 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning ,6 Ekstraforanstaltninger som følge af fundering på fedt ler og nuværende og fremtidig beplantning Klassificering af jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord * * Odder Kommune agter at afgrave den lettere forurenede jord, der blev konstateret ved undersøgelsen, og erstatte den med ren jord inden overdragelse af grunden. Afgravning af let forurenet jord vil blive dokumenteret med renbundsprøver. Ved overtagelse af ejendommen, vil denne parcel således være ren. Overskudsjord fra denne parcel kan derfor efterfølgende uden yderligere undersøgelser bortskaffes som ren jord.

31 Boring M1-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,6-0,6 LERMULD 0,6-1,0 - LER, fedt, gul Boring M1-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,5-0,5 LERMULD 0,5-1,0 - LER, fedt, gul Boring M2-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,5-0,5 LER, sandet, muldet 0,5-0,8-0,8 LER, muldet, gul 0,8-1,0 - LER, fedt Boring M2-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,6-0,6 LERMULD 0,6-1,0 - LER, fedt Boring M3-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,4-0,4 LERMULD 0,4-1,0 - LER, fedt, gul Boring M3-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,6-0,6 SANDMULD 0,6-1,0 - SAND, gul Boring M4-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,3-0,3 MULD 0,3-0,5-0,5 SAND, muldet, leret 0,5-1,0 - SAND, leret, stenet Boring M4-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,5-0,5 LERMULD 0,5-1,0 - LER, fedt, sandet, stenet Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Projekt: Odder. Præstevænget Udført : STA Dato: Emne: Feltjournaler Kontrolleret : GRP Dato: Side 1 / 3 Godkendt : SFJ Dato: Rapport 2 Bilag 2.10 Rev.

32 Boring M5-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,7-0,7 SANDMULD/LERMULD 0,7-1,0 - SAND og LER Boring M5-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,8-0,8 LERMULD 0,8-1,0 - LER, fedt, gul Boring M5-3 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,45-0,45 LERMULD 0,45-1,0 - LER, fedt gul Boring M5-4 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,3-0,3 SANDMULD 0,3-0,9-0,9 LERMULD 0,9-1,2 - LER, fedt, gul Boring M5-5 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,5-0,5 FYLD: LER/SAND 0,5-0,8-0,8 LERMULD 0,8-1,2-1,2 LER, muldet 1,2-1,5 - LER, fedt, gul Boring M6-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,6-0,6 LERMULD 0,6-1,0 - LER, fedt Boring M6-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,3-0,3 LERMULD 0,3-0,5 - LER, fedt Boring M7-1 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,5 - FYLD: LER 0,5-1,0 - FYLD: LER 1,0-1,5 - FYLD: LER 1,5-2,0 - FYLD: LER 2,0-2,5 - FYLD: LER 2,5-2,8-2,8 FYLD: LER 2,8-3,0 - SAND, leret Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Projekt: Odder. Præstevænget Udført : STA Dato: Emne: Feltjournaler Kontrolleret : GRP Dato: Side 2 / 3 Godkendt : SFJ Dato: Rapport 2 Bilag 2.10 Rev.

33 Boring M7-2 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,3-0,3 FYLD: LER 0,3-0,5 - LER, fedt Boring M10 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,3-0,3 FYLD: LER 0,3-0,5 - LER, fedt Boring M12 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,7-0,7 SANDMULD/LERMULD 0,7-1,0 - LER, fedt Boring M14 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,4-0,4 FYLD: LER 0,4-0,6 - LER, fedt, gul Boring M16 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,4-0,4 FYLD: LER 0,4-1,0 - LER, fedt, gul Boring M18 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,6-0,6 FYLD: LER 0,6-1,0 - LER, fedt Boring M20 Dybde OBS Laggrænse Beskrivelse m u.t. (m u.t.) 0,0-0,7-0,7 FYLD: LERMULD, m. tegl 0,7-1,0 - LER, fedt, gul OBS=Observationer vedrørende olielugt eller misfarvning Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Projekt: Odder. Præstevænget Udført : STA Dato: Emne: Feltjournaler Kontrolleret : GRP Dato: Side 3 / 3 Godkendt : SFJ Dato: Rapport 2 Bilag 2.10 Rev.

34 Resultater, mg/kg TS Grænseværdier Dybde 0,0-0,6 0,0-0,6 0,0-0,6 0,0-0,5 0,0-0,8 0,0-0,6 0,0-0,5 0,0-0,3 0,0-0,7 0,0-0,4 0,0-0,4 0,0-0,6 0,0-0,7 Kategori 1 Kategori 2 Over Kategori 2 Boring M1-1, M1-2 M2-1, M2-2 M3-1, M3-2 M4-1, M4-2 M5-1 til M5-5 M6-1, M6-2 M7-1, M M10 12-M12 14-M14 16-M16 18-M18 20-M20 Cadmium (Cd) 0,1 0,1 0,08 0,08 0,09 0,16 0,09 0,1 0,07 0,11 0,06 0,11 0,14 <= 0,5 0,5-5 > 5 Chrom Total (Cr total) <= > Kobber (Cu) 8,0 12 7,1 7,6 7,1 8,9 14 7,7 6,1 6,9 14 7,1 9,2 <= > Bly (Pb) <= > 400 Zink (Zn) <= > PAH total 0,36 0,14 0,27 1,6 0,19 0,38 0,21 0,26 0,29 0,60 0,078 0,40 3,3 <= > 40 Benz(a)pyren 0,063 0,025 0,046 0,25 0,036 0,067 0,033 0,046 0,052 0,10 0,016 0,071 0,51 <= 0,3 0,3-3 > 3 Dibenz(a,h)antracen 0,015 <0,010 0,010 0,057 <0,010 0,016 <0,010 0,011 0,012 0,023 <0,010 0,017 0,10 <= 0,3 0,3-3 > 3 Flygtige kulbrinter <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <= > 25 (C6-C10) Lette kulbrinter <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <= > 40 (>C10-C15) Lette kulbrinter <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <= > 55 (>C15-C20) Tunge kulbrinter <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <= > 300 (>C20-C35) Forureningskategori Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 Over Kat. 2 Resultater, mg/kg TS Grænseværdier Dybde 0,2+0,5 0,0-0,7 Kategori 1 Kategori 2 Over Kategori Boring Boring 20 M20 2 Cadmium (Cd) 0,13 0,11 <= 0,5 0,5-5 > 5 Chrom Total (Cr total) <= > 1000 Kobber (Cu) 10 8,9 <= > 1000 Bly (Pb) <= > 400 Zink (Zn) <= > 1000 PAH total 2,2 0,37 <= > 40 Benz(a)pyren 0,37 0,071 <= 0,3 0,3-3 > 3 Dibenz(a,h)antracen 0,054 <0,010 <= 0,3 0,3-3 > 3 Flygtige kulbrinter <1,0 <1,0 <= > 25 (C6-C10) Lette kulbrinter <5,0 <5,0 <= > 40 (>C10-C15) Lette kulbrinter <5,0 <5,0 <= > 55 (>C15-C20) Tunge kulbrinter <25 <25 <= > 300 (>C20-C35) Forureningskategori Kategori 2 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Over Kat. 2 Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Projekt: Odder. Præstevænget Udført : GRP Dato: Emne: Analyseresultater Kontrolleret : SFJ Dato: Side 1 / 1 Godkendt : SFJ Dato: Rapport 2 Bilag 2.11 Rev.

35 61,54 Præstevænget Byggefelt Signatur: Miljø boring a: Punkt nr. a Geoteknisk boring a: Punkt nr. b a b: Terrænkote (koter er i DVR90) m Projekt: Emne: Odder. Præstevænget Situationsplan Mål 1:500 Rev. 0 Rapport 2 Bilag 2.12 Side 1/ 1 Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , L:\projekter\ \36471.SFJ.Odder.Vita Park.Præstevænget 10-20\Tegninger\36471_bilag_2.12_v0.dwg

36 61,54 Præstevænget TDC Byggefelt Fjernvarme Signatur: Miljø boring a: Punkt nr. a Geoteknisk boring a: Punkt nr. a Specifik Farve Jordart modstand [Ω] 1-30 blå - grønt Overvejende fedt ler (Glimmerler) grøn - gulligt Overvejende ler gul - rød Overvejende sand m Projekt: Emne: Odder. Præstevænget Plan - specifik modstand Mål 1:500 Rev. 0 Rapport 2 Bilag 2.13 Side 1/ 1 Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , L:\projekter\ \36471.SFJ.Odder.Vita Park.Præstevænget 10-20\Tegninger\36471_bilag_2.13_v0.dwg

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

LASKEDALEN 103 BRABRAND

LASKEDALEN 103 BRABRAND LASKEDALEN BRABRAND INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport AREALUDVIKLING AARHUS GRUNDSALG PAKHUS 7 NORDHAVNSGADE -4 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 ÅBNINGSTID 9.30-5.00 MANDAG - FREDAG

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 10,

Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 10, Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 28748 Rapport 0, 2007-08-5 Sammenfatning Undersøgelsen skal tjene til belysning af funderings-

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Randers. Dronningborg Byggemodning nord for Emdrupborgvej og Rosenholmvej Vurdering af risiko for følgeskader i nabokvartererne

Randers. Dronningborg Byggemodning nord for Emdrupborgvej og Rosenholmvej Vurdering af risiko for følgeskader i nabokvartererne Randers. Dronningborg Byggemodning nord for Emdrupborgvej og Rosenholmvej Vurdering af risiko for følgeskader i nabokvartererne GEO projekt nr. 26281 Rapport 1, 2004-08-20 Sammenfatning Projektet omfatter

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015 Bilag 3 Oversigtsplan af 12. juni 2015 BYHØJTOFTEN OVERSIGTSPLAN NORD Grunde til salg Dato: 12.06.2015 GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 C T: 89404500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK Bilag 4 Matrikulære forhold

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Lystrup. Lægårdsvej Lokalplan 754. Erhvervsparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Lystrup. Lægårdsvej Lokalplan 754. Erhvervsparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Lystrup. Lægårdsvej Lokalplan. Erhvervsparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Til orientering om bund- og miljøforholdene, med henblik på grundsalg,

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel 85 udført en bundundersøgelse omfattende 4 boringer til 3-7 m under terræn.

Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel 85 udført en bundundersøgelse omfattende 4 boringer til 3-7 m under terræn. Elev. Koldkilde Storparcel 85. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 28748 Rapport 7, 2008-06-06 Sammenfatning Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel

Læs mere

GEO vurderer, at de dybe udgravninger for afløbsledningerne bliver teknisk og Tlf.:

GEO vurderer, at de dybe udgravninger for afløbsledningerne bliver teknisk og Tlf.: Årslev. Transportcenter Lokalplan 760. Byggemodning. Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 28505 Rapport, 2006-05-04 Sammenfatning Projektet omfatter det overordnede vejnet incl. afløbsanlæg

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser.

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser. Egå. Skæring. Skæring Hedevej Lokalplan 90. Byggemodning Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 0 Rapport, 0-09-0 Sammenfatning I forbindelse med byggemodning af et areal mellem Skæring Hedevej

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere