Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere."

Transkript

1 Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større forståelse for kroppens formåen. Indhold: Afspænding, udstrækning, muskeløvelser, smidighed, yoga, callanetics, stangøvelser. Timetal pr. uge: 45 min. Antal elever pr. hold: 25 Fag: Basis spring Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Indhold: Opvarmning, grundteknik og fokus på det færdige spring. F.eks hånd- stand, vejrmøller, salto m.m. Timetal pr. uge: 90 Antal hold: 1 Antal elever pr. hold: ca. 30

2 Fag: Biologi / Geografi Formål: Biologi: Eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed. Elever skal danne forståelse for grundlæggende biologiske begreber og biologiske sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer. Geografi: Eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne skal danne forståelse for geografiske begreber og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Indhold: Undervisningen er kombineret af teoretisk og praktisk undervisning såvel ude som inde. Det tilstræbes at skærpe elevernes ansvarlighed for naturen, og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så eleverne får mulighed for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen, miljø og sundhed lokalt og globalt. Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende (udtræk) Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk for FP9 Fag: Dance Formål: - er at blive udfordret inden for dansens verden, som er en anden indgangsvinkel til bevægelse end gymnastikken. Giv dig selv en udfordring der vil udvikle dig til at blive dygtigere. Få forståelse for dansens teknik, musikalitet og forskellige udtryk. Hvis du har mod på at kaste dig ud i kampen med de nyeste moves indenfor dansens verden så er dette faget for dig. Faget er både for drenge og piger. Indhold: Mest fokus på Street Dance så som forskellige typer af Hip Hop og House. Derudover arbejdes der med Contemporary og Jazz og der kan være timer, der indeholder ballet. pr. lektion. Der er mulighed for at vælge faget flere gange om ugen. Antal hold: 4

3 Antal elever pr. hold: Fag: Dans Formål: At eleverne oplever glæden ved fællesskabet gennem dans, samt oplever dansen som bevæge- og udtryksmiddel. Indhold: Danske og udenlandske folke- og fællesdanse. Standarddanse og lancier. Antal elever pr. hold: 220 Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Dansk Formål: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

4 Indhold: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i det talte sprog (lytte og tale), det skrevne sprog (læse og skrive) samt sprog, litteratur og kommunikation. Disse kundskaber og færdigheder er altså grundlaget for fagets indhold. Desuden vil der i perioder i 10. klasse være fokus på og særlig relation til de linjer, der tilbydes på Vejstrup Efterskole. Timetal pr. uge: 9.klasse 300 min., 10.klasse 240 min. 1 Antal elever pr. hold: 18 24, dog 29 på Cambridgelinjen. Prøveforberedende eller ej Niveau: Dansk prøveforberedende på 9. og 10.kl. FP9 og FP10. Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Dansk ekstra Formål: Formålet med undervisningen er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Indhold: Med udgangspunkt i den enkelte elev med særlige behov tilrettelægges undervisningen således, at eleven styrker sine kundskaber og færdigheder i det talte sprog (lytte og tale), i det skrevne sprog (læse og skrive) samt i sprog, litteratur og kommunikation. Disse kundskaber og færdigheder er grundlaget for fagets indhold. Antal elever pr. hold: 8-19

5 Fag: Fodbold for piger og drenge Formål: At skabe lyst til og interesse for fodbold som holdsport. At forstå boldspillets muligheder m.h.t. samvær og træning. At forbedre den enkeltes tekniske / taktiske og fysiske træningstilstand. At lære eleven, hvad god sportsånd er. Indhold: Boldspilsøvelser tilrettelagt så alle kan deltage i træningen uanset kundskaber. Kampe spilles mod andre efterskolehold. Her stilles med stærkest mulige hold i de rækker, skolen er tilmeldt. Det tilsigtes, at alle kommer i kamp flere gange i løbet af skoleåret. Timetal pr. uge: 2 x 90 min. for drenge, 90 min. for piger. drenge og 10 pigehold. Antal elever pr. hold: 2 drenge, 15 piger. Egen boldbane. Egen hal til indendørs boldspil. Fodbold trænes året rundt. Kampe spilles primært i udesæsonen. Fag: Engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Indhold: Kommunikative færdigheder: Eleverne skal arbejde med at lytte, f.eks. til engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter og som internationalt kommunikationsmiddel. Referere, fremlægge, holde foredrag, deltage i samtaler, diskussioner og debatter. - Læse og bearbejde forskellige typer af tekster. - Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder.

6 - Skrive længere sammenhængende tekster. - Fremlægge ved hjælp af forskellige præsentationsformer. Sprog og sprogbrug: Eleverne arbejder med at opbygge et præcist og varieret ordforråd. Arbejdet med grammatik integreres så vidt muligt i både tekstarbejde og mundtlig og skriftlig fremstilling. Timetal pr. uge: 180 min. 1 Antal elever pr. hold: 18 24, dog 29 på Cambridgelinjen Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende. Niveau: FP9 og FP10. Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Engelsk ekstra Formål: At elever, der enten har svært ved engelsk eller gerne vil fordybe sig yderligere i faget ud over det obligatoriske timetal, tilegner sig kundskaber og færdigheder såvel skriftligt som mundtligt. Indhold: Der arbejdes med de kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse. Undervisningens indhold tilrettelægges så vidt muligt efter den enkelte elevs behov. Antal hold:1 Antal elever pr. hold: 8-19 Prøveforberedende eller ej Niveau: Valgfrit Fag: Foto/Medie

7 Formål og indhold: Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres fotografi som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk. Eleverne skal opnå kendskab til, og have mulighed for at arbejde med forskellige digitale fotografiske teknikker og få forståelse af deres betydning i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Timetal pr. uge: 2 x 90 min. Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: 20 Fag: Fransk Formål: Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder således, at de kan forstå talt og skrevet fransk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse. Indhold: Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug. Sprogtilegnelse. Kultur- og samfundsforhold. Timetal pr. uge: 9. og 10. klasse. 180 min. pr. hold Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: 8 på FP9, 10 på FP10 Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende. Niveau: FP9 og FP10. Obligatorisk eller valgfrit:

8 Fag: Fysik Kemi Formål: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold, om de levende organismer, den omgivende natur og om miljø og sundhed. Der lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Indhold: Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal desuden give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Endelig skal undervisningen bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Timetal pr. uge: 150 min. Antal hold: 2 hold i 9. klasse, 7 hold i 10. klasse Antal elever pr. hold: Prøveforberedende eller ej Niveau: Folkeskolens prøver Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk i 9. klasse. Valgfrit i 10. klasse. Fag: Fysisk grundtræning Formål: Kendskab til forskellige træningsformer samt større kendskab til kroppens muskulatur. Indhold: Styrke, kondition, smidighed. Træningen foregår både indendørs og udendørs. F.eks. udendørs fitness, styrke på balkon og de varierede løberuter omkring vand og skov m.v.

9 Antal hold: 4 (1 pige- og 1 drengehold, 2 blandede hold) Antal elever pr. hold: 8-42 Fag: Fællestimer / fortælletimer / foredragstimer Formål: Gennem fortællingen, foredraget, oplæsningen at oplyse eleven om verden og det liv, vi er sat i. At give mod på og lyst til livet. At skabe mulighed for refleksion over identitet og det at være en del af fællesskabet. Indhold: Nyheder, danmarkshistorie, bibelhistorie, myter, efterskolernes historie Timetal pr. uge: 30 min. Antal elever pr. hold: 232 Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Grand Prix - rytmisk konkurrencegymnastik Formål: At modtage undervisning i grand prix med henblik på at deltage i efterskolernes DM i rytme. Indhold: Opvarmning, grundtræning og smidighedstræning, hvor grandprixgymnastikken er i fokus, både med og uden håndredskaber. Træning af momenter ud fra DGF reglementet. Der arbejdes med den enkelte gymnast på eget niveau og udvikling. Eleverne tilegner sig en forståelse for udarbejdelse af serier til konkurrence. Timetal pr. uge: 3 timer Antal hold: 1

10 Antal elever pr. hold: 32 Fag: Guitar (Akkustisk) Formål: At lære de mest almindelige akkorder på guitaren. Vi laver en sangmappe, som still og roligt bliver bygget op, så man på den måde har mulighed for at spille til lidt fællessang. Indhold: Sangvalget varierer mellem sange valg af læreren og sange valgt af eleverne. Timetal pr. uge: 2 hold a 45 min eller 3 hold a 30 min. Antal hold: 2-3 Antal elever pr. hold: max. 7 Bemærkninger : Mange elever har udtalt, at de synes, det er rigtig hyggeligt at være på guitarhold. Hvis man ikke selv har en guitar, er der mulighed for at låne en guitar med på værelset, så eleverne kan øve sig fra gang til gang. Vi spiller udelukkende efter becifringer. Kendskab til noder er derfor ikke nød- vendigt. Fag: Gymnastik, piger og drenge Formål: At udvikle eleverne fysisk og give dem kropslige færdigheder med henblik på at styrke deres kropsbevidsthed. Indhold: Vi arbejder med rytmisk grundgymnastik og serietræning. Pigerne vil ligeledes træne færdigheder med forskellige håndredskaber og drengene arbejde med kraftbetonede momenter og behændighedsøvelser. Timetal pr. uge: 270 min. Antal elever pr. hold: 71 drenge 149 piger

11 Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Historie / samfundsfag 9. klasse. Formål: At formidle relevant viden om historie og samfundsfag, at give eleverne kronologisk forståelse og at lære eleverne at forholde sig analyserende og fortolkende til kildemateriale. Indhold: Gennemgang af historiske perioder, der har haft indvirkning på det danske samfund af i dag. Gennemgang af grundlaget for den danske samfundsopbygning og de internationale organisationer, som Danmark er medlem af. Timetal pr. uge: 60 min. Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: 42 Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende 9. kl. FP9 (udtræk) Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk i 9. kl. Fag: Håndbold piger og drenge Formål: At give lyst til og skabe interesse for håndbold. At skabe forståelse for håndboldspillets muligheder mht. samvær og træning. At forbedre den enkeltes tekniske / taktiske og fysiske træningstilstand. At lære eleven, hvad god sportsånd er. Indhold: Boldspilsøvelser tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Via forskellige træningsformer arbejdes der frem mod det færdige spil. Deltagelse i stævner med andre efterskoler. Antal hold:

12 Antal elever pr. hold: Prøveforberedende eller ej Niveau: Obligatorisk eller valgfrit: Fag: Kajak Formål: At lære de grundlæggende metoder indenfor ro teknik og redningsteknik, så eleverne bliver i stand til selvhjælp og hjælp for andre ved kæntring. Indhold: Undervisningen foregår under trygge omgivelser, tæt på kysten og på lavt vand. Antal elever pr. hold: 24 Prøveforberedende eller ej: Ikke prøveforberedende Bemærkninger: Alle elever som vælger faget skal kunne svømme 200 meter. Fag: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Gennem mødet med forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Indhold: Der undervises med udgangspunkt i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i faget, for at styrke elevernes indsigt i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, som de kommer til udtryk i Danmark og i resten af verden. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: - kristne religioner og andre livsopfattelser Timetal pr. uge: 60 min.

13 Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: 42 Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende 9. kl. FP9 (udtræk) Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk i 9. kl. Fag: Løb Formål: Alle elever, der har lyst, har mulighed for at deltage uanset niveau. Eleven sætter sit eget mål. Målet kunne være at komme i bedre form, at kunne løbet 10 km. eller ½ marathon. Motivationen skal findes ved, at man sætter sine mål, og gennem personligt løbeprogram og personlig vejledning når sit mål. Formålet er endvidere at opdage glæde ved at løbe, både selv, i større eller mindre grupper, men også til motionsløb. Indhold: - Dit personlige løbeprogram, som bliver lagt efter dit niveau og mål. - Fysisk træning. - Forskellige tests. - Styrketræning. - Intro til løbebånd. - En analyse af løbestil. - Løbelege. - Teori vedr. beklædning, sko, kost, skader m.m. - Deltagelse i kortere motionsløb. Timetal pr. uge: Antal hold: Antal elever pr. hold: ubegrænset. Prøveforberedende eller ej Niveau: Fag: Mad m.m. Formål: At oplyse eleverne om sund livsstil og økonomisk bevidsthed. Disse kundskaber omhandler elementær madlavning, bagning, kostsammensætning, rengøring. Eleverne undervises i bl.a. indkøb og budget. Indhold: Eleverne kan lære de basale teknikker indenfor madlavning og bagning. Desuden skal de bibringes forståelse for rigtig sammensat kost samt lære om køkkenhygiejne. Desuden skal eleverne forholde sig til fornuftigt indkøb og budgetlægning.

14 Antal elever pr. hold: 10 ½ års valgfag Fag: Maling Formål: At arbejde med akrylfarver og de tilhørende teknikker. Eleven får mulighed for at fordybe sig i et større projekt. Indhold: Eleven maler tre til fire forskellige billeder, hvor de gør brug af forskellige teknikker. Alle elever slutter af med deres eget hovedværk, som udstilles i spisesalen. Antal elever pr. hold: 12 til 15 Tilbydes som halvårsfag Fag: Matematik Formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Indhold: Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen udfra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med

15 henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Gennem aktiviteter, der er relevante for eleverne, skal opnås færdighed i: - At beskrive størrelser ved måling og beregning. - At bruge grafiske fremstillinger. - At arbejde med geometri i plan og rum. - At benytte variable og formler. - At anvende og vurdere statistik. - At forholde sig til sandsynligheder. Disse færdigheder indgår i fagets anvendelser som beskrivelsesmiddel og som redskab ved forudsigelse af en udvikling eller en begivenhed. Eleverne skal være i stand til at benytte datatekniske hjælpemidler og vurdere i hvilken sammenhænge, det er hensigtsmæssigt at anvende dem ved problemløsning. Timetal pr. uge: 9. kl. 300 min., 10. kl. 210 min. 1 (9. kl. 2 hold, 10. kl. 9 hold) Antal elever pr. hold: Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende FP9 og FP10. Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: Matematik ekstra Formål: - at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Desuden ydes der i faget lektiehjælp til den obligatoriske undervisning. Indhold: Udgangspunktet er elevens ståsted i den obligatoriske matematik. Der ydes lektiehjælp og der undervises dybere og bredere i områder, valgt i samarbejde med eleven. Antal elever pr. hold: 8-17

16 Fag: Rytme udvidet Formål: At få større indblik i den rytmiske gymnastik og udvikle sig som gymnast. Indhold: Der undervises i gulvarbejde, spring over gulv, små sekvenser hvor pulsen øges, håndredskaber så som køller, tøndebånd, bold m.m. Eleverne modtager individuelle rettelser. Antal elever pr. hold: valgfags hold i efteråret og 1 i foråret. Prøveforberedende fag : Ikke prøveforberedende Særlige hjælpemidler: Fag: Mountainbike Formål: At tilbyde et anderledes fag, der giver mulighed for at få frisk luft og udendørs motion. Indhold: Et værkstedsfag, hvor eleverne lærer om cyklens vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Der undervises i teknisk træning, fysisk træning, beklædning, kost og ernæring. Mulighed for at deltage i MTB cykelløb. Timetal pr. uge: 1 ½ time Antal hold: 1 Antal elever pr. hold: 4 Prøveforberedende eller ej Niveau: Obligatorisk eller valgfrit:

17 Fag: Power Tumbling Formål: At indøve springkombinationer på 25 og 20 meter bane (Air Track Pro). Indhold: Der vil blive arbejdet med tekniske detaljer og overgange mellem de enkelte kombinationer. Selvstændig og hård træning er vigtig for udviklingen hos den enkelte gymnast. Der er mulighed for deltagelse i nationale konkurrencer. Antal hold: 2 Antal elever pr. hold: Efter niveau benyttes springopstil- linger/springbaner i skolens springsal. Fag: Sammenspil (Musik) Formål: At give eleverne mulighed for at spille i band samt opleve, når musikken rigtig spiller. Indhold: Repertoiret er typisk pop og rock musik. Eleverne kan byde ind med ønsker om, hvilke numre de kunne tænke sig at spille. Der opbygges et musikalsk program, som kan bruges som musikalsk indslag ved diverse lejligheder på skolen.. pr. hold. Antal hold: 3 Antal elever pr. hold: 6-7 musikere samt op til 4 sangere. Derudover kan en evt. blæsergruppe sættes på. Skolen har et velfungerende musiklokale, hvor der er mange gode musikinstrumenter. Der er også mulighed for at lave indspilninger. Blæse- instrumenter skal selv medbringes. Der udskrives tekster og becifringer. Kendskab til noder er ikke nødvendigt.

18 Fag: Sang Formål: At eleverne møder den danske sangskat- og kultur. Via den ugentlige fælles sangtime samt daglige morgensang stifter eleverne bekendtskab med mange forskellige sange, og oplever glæden og fællesskabet ved at synge sammen. Indhold: Danske og udenlandske sange. Timetal pr. uge: 30 min. Antal elever pr. hold: 220 Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk DGI sangbogen bruges som basis. Sange fra diverse andre sangbøger benyttes også. Fag: Smykker Formål: Bibringe eleverne færdigheder og kundskaber, som knytter sig til den skabende og håndværksmæssig fremstilling. Skærpe elevernes forståelse for samspillet i processen fra idé over planlægning til udførelse og evaluering. Endvidere sættes der fokus på elevernes forståelse for produktets og arbejdsprocessens kulturmæssige sammenhænge. Indhold: Der arbejdes med ringe, øreringe og armbånd ved at: - forarbejde metaltråd og plade (sno, flette, save, file/ pudse, lodde og smedje) - læder og snor (forskellige flette, knytte og snoteknikker) - sandstøbe - fremstille glasperler (mønstre og udformning) Antal hold: 3 Antal elever pr. hold: 8-16 Faget tilbydes som semesterfag efterår og forår

19 Fag: Spansk begyndere Formål: at introducere eleven til spansk sprog, kultur og historie, så eleven tilegner sig egenskaber og færdigheder, der udvikler deres bevidsthed om spansk som verdenssprog og gør dem i stand til at begå sig i enkle hverdagssituationer. Indhold: Mundtlige og skriftlige grammatik- øvelser. Historisk/kulturel introduktion og projektarbejde. Antal elever pr. hold: 10 Helårsfag Fag: Springgymnastik Formål: At øve grundlæggende springmetodikker samt færdige spring. Eleverne skal opnå kendskab til forskellige træningsmetoder og udvikle en større bevidst- hed om deres egen formåen både fysisk og mentalt i forhold til springgymnastik. Indhold: Opvarmning med smidighedstræning samt funktionel styrketræning. Træning af spring på redskaber. Antal hold: 4 Antal elever pr. hold: 45-85

20 Fag: Studietid Formål: Tid til fordybelse i et fagområde, mulighed for forberedelse til fagene. At give eleverne gode studievaner. Indhold: Igangsætning af projekter, information om prøveformer og prøve- afvikling, igangsætning af OSO/projekt. Timetal pr. uge: 2x1 time Antal hold: 9 hold i 10. klasse Antal elever pr. hold: Prøveforberedelse eller ej: Nej Obligatorisk eller valgfrit: Obligatorisk Fag: TeamGym (spring/rytme konkurrence) Formål: At indføre eleverne i TeamGym som sport og deltage i efterskole DM. Indhold: Vi arbejder mod efterskolernes DM, hvor der skal laves en rytmeserie, der opfylder reglementet, samt spring på bane og i trampet. Reglementet, som er bestemt af Gym Danmark, er udgangspunkt for indholdet af vores undervisning det bestemmer, hvilke momenter serien skal indeholde, samt hvordan springene skal kombineres og udføres. Timetal pr. uge: 180 min. Antal elever pr. hold: Holdet består af både drenge og piger. Særlige hjælpemidler: Fag: Tysk Formål: At sætte eleverne i stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forskellige situationer, at fremme elevernes forståelse af de historiske og kulturelle forhold og lade dem opleve forskellige sider af tilværelsen i de tysksprogede lande gennem tekstlæsning, film, radio- og tv- udsendelser, og at opbygge et positivt forhold til det tyske sprog.

21 Indhold: Læsning og aflytning af forskellige tekster og ud fra dem samt fra dagligdagssituationer føre en samtale på sproget. Grammatik og stileøvelser samt arbejde med frie skriftlige opgaver af forskellig sværhedsgrad. Timetal pr. uge: 180 min. Antal hold: 9 hold (2 hold i 9.kl. og 7 hold i 10. kl.) Antal elever pr. hold: Prøveforberedende eller ej Niveau: Prøveforberedende FP9 i 9. kl. og FP10 i 10. kl. Obligatorisk eller valgfrit: Tysk eller fransk er obligatorisk i 9.kl., valgfrit i 10. kl. Læsetekster, CD, computer, spil, film, video og billeder. Mulighed for besøg af gæstelærer, der har sproget som modersmål. Fag: Volley Formål: Få kendskab til både indendørs alm. volley & beachvolley, og når vejret er til det at få kendskab til beachvolley. At lære og få forståelse for teknikken i spillet. Evt. deltager vi i 1 eller 2 turneringer. Indhold: Vi varmer op med bolden, så fingre og arme bliver klar til det mere tekniske spil. Der arbejdes med forskellige opvarmnings teknikker, hvor vi spiller ene mand mod væggen, 2 og 2 eller flere. Efterfølgende spiller vi, og der gøres brug af de teknikker, vi har brugt i opvarmningen. Oftest spiller vi kampe i niveau opdelte hold af 6-7 personer. Antal elever pr. hold: 30-40

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge Indholdsplan 2014/15 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2011-2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2011-2012... 1 ET SKOLEÅR... 3 UGE 33 35 INTROPERIODE... 4 UGE 43-51 BOGLIG/MUSICALPERIODE...

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere