Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden."

Transkript

1 Byer J.nr. BLS Ref. JESHA-BLS Den 4. juni 2008 HØRINGSNOTAT Vedrørende høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel for hovedstadsområdet. 1. INDLEDNING Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel for hovedstadsområdet har været i offentlig høring fra den 28. februar 2008 frem til 25. april Forud for den offentlige høring har styrelsen holdt tekniske møder med kommunerne i hovedstadsområdet i juni Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden. Forslag til Landsplandirektiv er en konkretisering af planlovens hovedstadsbestemmelser jf. 5 m, stk. 4. Landsplandirektivet skal fastlægge beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder bymidter og aflastningsområder, hvor der kan etableres udvalgsvarebutikker over m². Forslag til Landsplandirektiv viderefører principperne fra Fingerplan 2007, med fokus på en struktur der understøtter den gående, cyklende og kollektive trafik samt skaber grundlag for en decentral detailhandelsstruktur, som mindsker afhængigheden af bil. Høringssvarene berører: - Forslag til nye udpegninger af bymidter - Ønsker om udvidelse af aflastningsområder - Ønsker om nye områder til udvalgsvarebutikker over m² - Ønsker om uddybende redegørelse og konsekvensvurdering - Landsplandirektivet i forhold til Fingerplan 2007 og Regionplan Udviklingsmuligheder for Københavns Lufthavn - Dispensation fra reglerne Herudover ønsker borgmestrene fra Helsingør, Køge, Frederikssund og Hillerød et møde med miljøministeren, hvis deres forslag om lokalisering af udvalgsvarebutikker over m² i deres byer ikke imødekommes. By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 2. Høringssvar Positive eller ingen bemærkninger til landsplandirektivet Gladsaxe, København, Furesø, Gentofte, Frederiksberg, Solrød, Egedal og Dragør kommuner, Advokatrådet, Velfærdsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Beskæftigelsesministeriet har enten ingen kommentarer eller mener at forslag til landplandirektiv giver et godt grundlag for kommunernes detailhandelsplanlægning. Udpegning af nye bymidter Lyngby-Taarbæk, Køge, Tårnby, Egedal og Fredensborg kommuner ønsker nye bymidter udpeget i deres kommuner. Lyngby - Taarbæk Kommune ønsker butiksområderne ved Virum og Sorgenfri stationer udpeget som bymidter i landsplandirektivet, fordi kommunen vurderer, at butiksområderne har behov for udbygning. Områderne ligger i byfingeren og kan som bydelscenter ikke overstige m². Områderne har i dag et bruttoetageareal på henholdsvis m² og m² og kan derfor ikke udvides mere, hvis de har status som bydelscenter. : Lyngby Taarbæk Kommune redegør i deres høringssvar for, at Virum og Sorgenfri betjener befolkninger på ca og indbyggere i Hillerødfingeren. Kommunen mener ikke de nye bymidter vil konkurrere mod nærliggende bymidter i Lyngby og Holte. Begge områder ligger i de stationsnære kerneområder på S- tognettet. Udpegning som bymidter vil understøtte landsplandirektivets og planlovens formål om, at videreudvikle fingerbystrukturen samt understøtte den kollektive trafik. Det anbefales, at Virum og Sorgenfri udpeges som bymidter Køge Kommune ønsker, at Ølsemagle udpeges som bymidte, hvor kommunen har planer for større blandet bolig - og erhvervsområde med arbejdsplader og boliger. : I henhold til Fingerplan 2007 må vurderingen af byudviklingsmulighederne, og dermed en ny bymidte ved Ølsemagle i Køge Kommune, afvente beslutning om etablering af en eventuel ny station ved Ølsemagle. Beslutningen forudsætter, at der er truffet beslutning om linjeføring ved udvidelse af kapaciteten på jernbanestrækningen mellem København og Ringsted. Køge Kommune kan dog planlægge for et bydelscenter ved Ølsemagle på op til m². Det anbefales, at høringssvaret ikke medfører ændringer i direktivet, men at det meddeles kommunen at ministeriet vil se på sagen i sammenhæng med en kommende beslutning om en eventuel ny station. 2

3 Fredensborg Kommune ønsker at Kokkedal (Holmegårdscentret) udpeges som en bymidte, da kommunen ønsker ligelig udvikling i kommunens bysamfund i forhold til Nivå og Humlebæk Nivå og Humlebæk er henholdsvis m² og m². Holmegårdscentret er ca m² og ligger ca. 1,1 kilometer fra nærmeste station. Fredensborg Kommune kan i direktivet selv udpege Kokkedal som et bydelscenter med ramme på m². Holmegårdscentret har en udvidelsesramme på m². Området får dermed en størrelse på niveau med Nivå og Humlebæk og vil dermed fremstå som ligeværdige. Det anbefales, at Holmegårdscentret ikke udpeges som bymidte i direktivet. Tårnby Kommune og Vestamagercentret ønsker at udvide Vestamagercentret til m². Kommunen udsendte i december 2007 et forslag til lokalplan for udvidelse af centret, som blev stoppet som konsekvens af landsplandirektivet. Centret er i dag m². De nærmeste bymidter til Vestamagercentret er Ørestaden, Tårnby Torv samt Dragør. Vestamagercentret ligger ikke i hvad som kan betegnes som den centrale del af en by og heller ikke i forbindelse med en station. Området ved Vestamagercentret udpeges derfor ikke som bymidte. Områder ligger i byfingrene og kan ikke udvides til mere end m². Det anbefales, at Vestamagercentret ikke gives mulighed ikke udpeges som bymidte eller bydelscenter med mulighed for en ramme på over m². Egedal Kommune ønsker udvikling af et større byområde ved Gl. Toftegård Station som kommunens nye centrum, hvor detailhandel naturligt også skal lokaliseres. Kommune ønsker i den forbindelse dialog med ministeriet om den fremtidige byudvikling ved Gl. Toftegård. Styrelsen holdt den 19. september 2007 møde med Egedal Kommune omkring udviklingen af Gl. Toftegård Station. Styrelsen fortalte på mødet, at udviklingen af området må ske som del af den generelle byudvikling i kommunen. By- og Landskabsstyrelsen er i øjeblikket i gang med et dialogprojekt blandt andet sammen med Egedal Kommune - omkring udviklingen af Frederikssundsfingeren, hvor området kan indgå i drøftelserne. Egedal Kommune kan indtil videre udvikle ved Gl. Toftegård Station som bydelscenter på m². Det foreslås at By og Landskabsstyrelsen kontakter Egedal Kommune med henblik på et møde på teknisk niveau. Bydelscentre Rødovre Kommune ønsker Islev Butikscenter udpeget til et bydelscenter med en ramme på m². Islev Butikscenter er i kommuneplanen udpe- 3

4 get som bydelscenter. Bydelscentret ligger i en af byfingrene men ikke i nærheden af en station. Centret har i dag et bruttoetageareal på m² med en ramme i kommuneplanen på m². Landsplandirektivet følger de regler, som findes i resten af landet, og der gives ikke i planloven nogen mulighed for dispensation i henhold til de generelle regler for detailhandel. Der gives derfor heller ikke dispensationsmuligheder i landsplandirektivet i forhold til bydelscentre i byfingrene på mere end m². Kommunen kan frit udpege centret til bydelscenter på m². Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i direktivet. Udvidelse af aflastningsområder IKEA foreslår, at aflastningsområdet i Høje Taastrup udvides med Vindmøllegrunden. : I henhold til planloven kan aflastningsområder ikke udvides mere. Se i øvrigt nedenfor. Høringsbrevet giver ikke anledning til ændringer i direktivet. Ønsker om nye områder til udvalgsvalgsvarebutikker over m² Hillerød, Helsingør, Køge, Frederikssund, Glostrup, Høje Taastrup og Rødovre kommuner, Vestegnssamarbejdet samt virksomhederne IKEA og Goldsmith har alle forslag til nye udpegninger af områder til udvalgsvarebutikker over m². Områderne som foreslås er bymidterne i Hillerød, Helsingør, Køge og Frederikssund, aflastningsområderne i Høje Taastrup og Helsingør, Rødovre Centrum samt erhvervsområdet Sydvest i Glostrup Kommune, hvor der i dag kan lokaliseres butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Albertslund Kommune anbefaler, at miljøministeren fastsætter regler i direktivet for en maksimal størrelse for udvalgsvarebutikker over m² i de udvalgte områder, således at andre bymidter, der ikke har denne mulighed, ikke udkonkurreres. Landsplandirektivet følger de generelle regler i planloven. Planlovens generelle regler siger, at udvalgsvarebutikker over m² kun kan etableres i byer over indbyggere, samt at detailhandel skal udlægges i områder med god tilgængelighed især for den gående, cyklende og kollektive trafik. Ingen af de 4 købstæder har over indbyggere og udpeges derfor ikke som områder, hvor der kan etableres udvalgsvarebutikker over m². 4

5 Aflastningsområdet i Høje Taastrup, Rødovre Centrum og erhvervsområdet i Glostrup opfylder ikke betingelserne om god kollektiv trafikforbindelse eller om store eksisterende regionale centre. Områderne udpeges derfor ikke til udvalgsvarebutikker over m². Miljøministeren har ikke hjemmel i loven at fastsætte en maxgrænse for udvalgsvarebutikker over m². I henhold til planloven fastsætter loven hvilken bystørrelse udvalgsvarebutikker over m² kan lokaliseres i. Men det er kommunalbestyrelsen som fastsætter butikkernes maximale størrelse i hvert område. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i landsplandirektivet Høringsbrevene giver udtryk for at detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet ødelægges med direktivets udpegninger af områder til udvalgsvarebutikker over m² Stevns, Helsingør, Hillerød, Køge og Frederikssund kommuner samt Vestegnssamarbejdet og Goldsmith mener, at direktivet ødelægger hovedstadsområdets detailhandelsstruktur, skaber ulige konkurrenceforhold mellem de udpegede bymidter, skaber øgede trafikstrømme og dermed øget miljøbelastning fra fingrene og det øvrige hovedstadsområde ind mod de centrale byområder i hovedstadsområdet og forhindrer de generelle udviklingsmuligheder for butikkerne i de områder, hvor de store udvalgsvarebutikker over m² ikke kan etableres Hillerød Kommune ønsker konkret at flytte en udvalgsvarebutik, som er over m². Hillerød Kommune fremfører det ødelægger kommunens muligheder for udvikling i området, hvis den ikke flyttes. I henhold til planlovens generelle regler er det kun byer med over indbyggere, som har mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker over m². Formålet med lovbestemmelsen er, at der i bymidten i de store byer kan etableres udvalgsvarebutikker på over m², som kan tilføre disse byer en ekstra attraktion i konkurrencen med andre store byer i nabolandene. Grænsen på indbyggere er sat for at sikre, at det alene er de store byer, der i sig selv med deres størrelse bidrager med et stort kundegrundlag, og som i forvejen tiltrækker mange kunder fra oplandet, der får mulighed for at lave de meget store udvalgsvarebutikker. Miljøministeriet har i forbindelse med landsplandirektivet foretaget en miljøvurdering af direktivets udpegninger. I miljøvurderingen vurderes det, at der ikke sker nogen væsentlig ændring af detailhandelsstrukturen og dermed trafikstrømme i hovedstadsområdet som følge af direktivets udpegninger. Det anbefales at By- og Landskabsstyrelsen tager kontakt til Hillerød kommune med henblik på et møde på teknisk niveau, hvor mulighederne for konkret udviklingen af området omkring udvalgsvarebutikken diskuteres. 5

6 Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i direktivet Høringssvarene giver udtryk for, at landsplandirektivets udpegning af områder til udvalgsvarebutikker over m² bryder med Fingerplan 2007, hvor hovedstadsområdet betragtes som et samlet byområde. Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Køge og Stevns kommuner samt Goldsmith mener, at direktivet er i modstrid med Fingerplan 2007, idet direktivet baserer sine udpegninger på antallet af indbyggere i forbindelse med udpegning af områder til udvalgsvarebutikker over m² i købstæderne og dermed ikke ser hovedstadsområdet som et samlet sammenhængende byområde. I direktivet betragtes hovedstadsområdet som et sammenhængende byområde, men der gælder forskellige regler afhængigt af, hvor man befinder sig i strukturen. Det er helt på linje med Fingerplan 2007, hvor der også er forskellige regler afhængigt af, om man befinder sig i håndfladen, byfingrene, grønne kiler og øvrige hovedstadsområde. I landsplandirektivet udpeges derfor områder til udvalgsvarebutikker over m² i de tættest befolkede områder i håndfladen og indre byfingre, hvor der bor over en million mennesker, mens de 4 købstæder i Køge, Frederikssund, Hillerød og Helsingør, som er under indbyggere - ikke får mulighed for disse butikker. Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i landsdirektivet Høringssvarene giver udtryk for, at landplandirektivet bryder med Regionplan 2005 Køge, Hillerød, Helsingør og Frederikssund kommuner mener at landsplandirektivet bryder med tidligere planlægningsprincip i forhold til deres status som udpegede regionale centre i Regionplan Landsplandirektivet bryder ikke med principperne fra Regionplan De kommuner, som i Regionplan 2005 var udpeget med regionale centre, kan med dette landsplandirektiv det samme, som de kunne i Regionplan Kommunerne fratages altså ingen udviklingsmuligheder i forhold til tidligere planlægning. Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i direktivet Høringssvarene giver udtryk for behovet for yderligere uddybning af de regionale konsekvenser af landsplandirektivet Vestegnssamarbejdet, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner ønsker yderligere redegørelser for konsekvenserne af direktivets udpegninger både for butiksstrukturen i hovedstadsområdet og resten af Sjælland, fordelingen af detailhandel i hovedstadsområdet og forbrugernes indkøbsmønstre 6

7 . Miljøministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Landsplandirektiv udarbejdet en miljøvurdering af de foreslåede udpegninger. Miljøvurderingen viser, at udpegningerne ikke giver væsentlige ændrede miljømæssige konsekvenser. Landsplandirektivet udpeger alene områder til butiksformål. Planlægning af størrelsen af bruttoetagearealet, konkrete butiksstørrelser og den konkret lokalisering sker i den kommunale planlægning. Miljøvurderingen af landsplandirektivet kan derfor ikke indeholde en meget deltaljeret konsekvensanalyse, da det afhænger af kommunernes konkrete planlægning både med hensyn til omfanget af det samlede detailhandelsareal samt butikkernes maximale størrelse. Det er kommunerne, som i henhold til planlovens 11 e stk. 4. skal redegøre for blandt andet oplande samt konsekvenser for planlægningen, når de kommuneplanlægger. I henhold til planlovens 11 e, stk. 4 og 5, skal kommunerne særlig redegøre for oplandet for de områder, hvor der planlægges for butikker, herunder konsekvenserne for oplandet ved planlægning af udvalgsvarebutikker over m². I henhold til planlovens 29 b, stk. 2 kan en kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i direktivet Udvikling af Københavns Lufthavns detailhandel Tårnby Kommune spørger, hvorfor landsplandirektivet ikke tager stilling til udviklingsmulighederne for detailhandel i Københavns Lufthavn. Området er i kommuneplanen udlagt til brug for lufthavnens brugere med en ramme i lokalplanen på m². Københavns Lufthavne anbefaler, at landsplandirektivet giver lufthavnen fortsatte udviklingsmuligheder, og at disse indskrives i landsplandirektivet.. I henhold til planlovens 5 o kan der i tilknytning til blandt andet lufthavne udlægges arealer til detailhandel til brug for de kunder, som i øvrigt benytter lufthavnen på grund af dens primære funktion. Det er altså kommunalbestyrelsen, som fastsætter den samlede ramme for detailhandel i Københavns Lufthavn, så længe kommunen redegør for, at detailhandelen ikke udvikles til et butiksområde for områdets beboere, men kun til brug for dem der benytter lufthavnen. Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i direktivet Dispensationsmuligheder Vestegnssamarbejdet og Vestamagercentret, samt Vallensbæk kommune mener der bør være en dispensationsmulighed i direktivet ved mindre afvigelser i den kommunale planlægning, hvis det ellers holder sig indenfor principperne i landsplandirektivet. 7

8 Vestamagercentret foreslår en undtagelse i landsplandirektivet om, at de projekter, som har været i høring efter Regionplan 2005 vedtagelse, men ikke vedtaget før forslaget til Landplandirektivet blev sendt i høring, undtages for reglerne i landsplandirektivet. Landsplandirektivet følger de regler, som findes i resten af landet, og der gives ikke i planloven nogen mulighed for dispensation i henhold til de generelle regler for detailhandel. Der gives derfor heller ikke dispensationsmuligheder i landsplandirektivet. Høringsbrevene giver ikke anledning til ændringer i direktivet Høring af offentligheden Vestamagercentret mener, at de har været uvidende om landsplandirektivets retsvirkninger og derfor handlet i god tro i forbindelse med udviklingsplanerne for centret helt indtil november 2007 Landsplandirektiver har fulgt de generelle regler i planloven for høring af berørte myndigheder og offentligheden. Høringsbrevet giver ikke anledning til ændringer i direktivet Afgræsning af bymidter/bydelscentre Vestegnssamarbejdet, Gladsaxe og Fredensborg kommuner har spørgsmål til den statistiske metode til afgrænsning af bymidter og bydelcentre og mener at direktivet bør tage stilling til, hvornår og hvordan denne metode skal benyttes. Gladsaxe Kommune har ikke afprøvet den statiske metode på Buddinge Bycenter, men mener at metoden vil være for ufleksibel i forhold til kommunens ønsker om afgræsning af bymidten i Buddinge. Kommunen ønsker på denne baggrund en forhandling med Miljøministeriet om bymidtens afgrænsning. Landsplandirektivet regulerer ikke bymidte- og bydelscenterafgrænsninger. Miljøministeren har i efteråret 2007 udsendt en bekendtgørelse Bekendtgørelse nr af 11. september 2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, som kommunerne skal benytte, når de ændrer afgrænsningen af deres bymidter/bydelscentre. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser for fastlæggelse af den statistiske bymidte/bydelscenterafgrænsning samt under hvilke forhold kommunerne kan udvide udover bymidten/bydelscenter udover den statistiske afgrænsning. By- og landskabsstyrelsen er herudover i øjeblikket ved at udarbejde en vejledning til brug for kommunernes detailhandelsplanlægning herunder en nærmere beskrivelse af hvordan kommunerne skal benytte den statistiske metode. Det er Miljøcenter Roskilde, som skal tage konkret stilling til om Gladsaxe kommunes detailhandelsplanlægning, herunder afgrænsningen af Buddinge 8

9 By, er i overensstemmelse med statslige interesser. Dette vil ske når kommunen fremlægger sit kommuneplanforslag i offentlig høring. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i direktivet. Særlig pladskrævende varegrupper Solrød Kommune ønsker en arealreservation på m² til særlig pladskrævende varegrupper i landsplandirektivet.. Landsplandirektivet regulerer ikke lokalisering af butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. I henhold til planloven er det kommunalbestyrelsen, som fastsætter både det maximale butiksareal samt den maximale butiksstørrelse til butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. 3. Miljøvurdering I henhold til lov nr om miljøvurdering af planer og programmer af 20.december 2006 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse over indkomne høringssvar til miljøvurderingen samt udarbejdes en miljøovervågning efter høringsfristens udløb. Der er i høringssvarene ingen konkrete bemærkninger eller henvisninger til miljøvurderingen. En del høringssvar kan dog siges at omhandle miljøvurderingen indirekte, idet der efterspørges yderligere analyser af de regionale konsekvenser af landsplandirektivets udpegninger og spørgsmål om udpegningernes miljømæssige konsekvenser. Det er miljøministeriets opfattelse at der ikke kan redegøres mere detaljeret for direktivets udpegninger. Landsplandirektivet udpeger alene områder til butiksformål. Planlægning af størrelsen af bruttoetagearealet, konkrete butiksstørrelser og den konkret lokalisering sker i den kommunale planlægning. Miljøvurderingen af landsplandirektivet kan derfor ikke indeholde en meget deltaljeret konsekvensanalyse, da det afhænger af kommunernes konkrete planlægning både med hensyn til omfanget af det samlede detailhandelsareal samt butikkernes maximale størrelse. Alle områder er udpeget i fingerbystrukturen og er med til at opretholde en decentral detailhandelsstruktur i hovedstadsområdet, som ikke øger afhængigheden af bil. Dette gælder også for de nye foreslåede bymidter. Det er kommunerne, som i henhold til planloven skal redegøre for de konkrete konsekvenser af detailhandelsplanlægningen, også for udvalgsvarebutikker over m². Uanset direktivets regler for udpegninger af bymidter og bydelscentre, skal kommunerne redegøre for, at centerområderne ikke vokser på bekostning af centerområder i andre dele hovedstadsområdet. I henhold til planlovens 29 b, stk. 2 kan en kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet fremsætte 9

10 indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Miljøministeren afgiver hvert fjerde år en redegørelse til et af Folketinget nedsat udvalg. Redegørelsen belyser og vurderer udviklingen i kommune og lokalplanlægningen for detailhandel. Som led i overvågningsprogrammet vil ministeriet gennem kommunernes planlægning, skabe overblik over udviklingen i detailhandelsplanlægningen i hovedstadsområdet. 3. Tekniske ændringer Rødovre Kommune bemærker, at Rødovre Centrum er m² og ikke ca m², som det beskrives i forslag til landsplandirektiv og ønsker at centret beskrives på lige fod med de andre store butiksområder i hovedstadsområdet. Rødovre Centrum inddrages som del af den generelle beskrivelse af detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet i det endelige landsplandirektiv. 10

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet Høringsfrist til 25. april 2008 Forslag til landsplandirektiv

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis Detailhandelsplanlægningen i praksis COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S December 2011 2 Indhold Detailhandelsplanlægningen i praksis...1

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Byrådscentret

Byrådscentret NOTAT Byrådscentret 13-12-2011 Baggrundsnotat, Detailhandel - Kommuneplan 2014 1)Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a, nr 3 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ CENTER for BY, KULTUR og ERHVERV HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ 1 Ballerup Kommune Center

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS.

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS. Notat Byer J.nr. BLS-145-00133 Ref. jofpa, ATL Den 22. oktober 2009 Høringsnotat Vurdering af høringssvar modtaget i den offentlige høring og sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne for Forslag

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere