Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013"

Transkript

1 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august

2 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne Overordnet ramme v/ Bjarne Voigt Hansen Arbejdsgrupper og arbejdsform v/ Nathasja Haldbæk Tidsplan v/henning Aggerholm Opdeling i arbejdsgrupper hver tovholder leder egen arbejdsgruppe Dagsorden for Kick-off 2

3 Kommunalpolitiske forventninger Hans-Erik Lund Rasmussen 3

4 Beskrivelse af en fremrykket intensiveret lektiehjælp og beskrivelse af hvordan der sætte fokus på også at stimulere den faglige fordybelse. Beskrivelse af hvordan skolebiblioteket kan indgå i ressourceanvendelsen til lektiehjælp og faglig fordybelse. Beskrive mulighederne for styrkelse af forældreinddragelse og øget elevinddragelses Forudsætningerne i folkeskolereformen medfører at Lolland Kommune kan fastholde normeringen for lærere og pædagoger og skolerne skal tilrettelægge læring for eleverne så pædagogers kompetence udnyttes. KL og regeringens forudsætning om at lærerne gennemsnitlig skal undervise to klokketimer mere skal overholdes, idet det vil blive indregnet i skolernes ressourcetildeling. Skolerne skal udvikle undervisning som medfører at eleverne i større udstrækning indgår i undervisning fysisk ude af klasserummet. Dette skal ske i tæt samarbejde med musikskoler, kulturinstitutioner, arbejdsmarked og foreningsliv. De kommunalpolitiske forventninger 12 pejlemærker I 4

5 Beskrivelse af mulighederne for øget holddeling skal fremlægges, herunder holddeling som gennemføres på tværs af alderstrin. Beskrivelse af hvordan kost og bevægelse kan prioriteres, herunder hvordan det kan ske i samarbejde med foreningslivet. Beskrivelse af hvordan udskolingen kan indgå i yderligere samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler, herunder mulighederne for udveksling af lærerressource på tværs af institutionerne. Aktiv inddragelse af frivillighedsområdet i strategi og proces allerede i de administrative arbejdsgrupper. Beskrivelse af muligheden for elevernes inddragelse i læringssituationen eksempelvis som formidlere mv. Mere fokus på målopfyldelse fremlægges for udvalget i november mødet. De kommunalpolitiske forventninger 12 pejlemærker II 5

6 Overordnet ramme Bjarne Voigt Hansen 6

7 Den nye folkeskolereform 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Set før i Ontario-modellen 1. Raise the bar (Løft overliggeren) 2. Narrow the gap (Mindsk forskellen) 3. Build confidence (Opbyg tillid) 3 klare nationale mål

8 1. Længere og varieret skoledag 2. Kompetenceløft 3. Få klare mål 3 nationale indsatsområder 8

9 En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Kommunen får mulighed for at udvikle en ny skole med læringsmiljøer, som understøtter, at alle elever og lærer, trives og udvikler sig fagligt og alsidigt. Der indføres engelsk fra 1.klasse og 2.fremmedsprog fra 5.klasse. Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes. Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitlig 45 minutter om dagen. Valgfag bliver obligatoriske fra 7.klassetrin. Den understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer. Minimumstimetallet for fagblokke afskaffes. I stedet fastlægges et minimumstimetal for den samlede skoleuges længde for hvert klassetrin samt for udvalgte fag. Lektiehjælp/fordybelse er frem til næste valg et tilbud til eleverne. 1. Længere og varieret skoledag 9

10 Timetal Ugentligt minimumstimetal som kommunen skal tilbyde Obligatorisk ugentligt minimumstimetal for eleverne 0.-3.klasse 30 timer 28 timer 4.-6.klasse 33 timer 30 timer 7.-9.klasse 35 timer 33 timer 1. Længere og varieret skoledag 10

11 Efteruddannelse for lærere og pædagoger styrkes. Lærerne skal fra 2020 have kompetencer svarende til linjefag i de fag, de underviser i. 2. Kompetenceløft 11

12 Fælles mål præciseres og forenkles væsentligt med henblik på at sikre digitale læringsmål, der tydeliggør, hvad eleven skal lære. Regelforenklinger vedrørende timetalsstyring, holddannelse og kvalitetsrapport. Få klare mål 12

13 1. En længere og mere varieret skoledag 2. Understøttende undervisning 3. Mere idræt, motion og bevægelse 4. Lektiehjælp 5. Bedre undervisning 6. Flere timer i dansk og matematik 7. Styrket fremmedsprog 8. Nye fag: Håndværk og design samt Madkundskab 9. Den åbne skole 10. En bedre udskoling 11. Få, klare mål for folkeskolen 12. Kompetenceudvikling 13. Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen 14. Korps af læringskonsulenter 15. Styrket forældreindflydelse og øget elevinddragelse 16. Regelforenklinger Se Ministeriets 16 hovedpunkter 13

14 Folkeskolereformen implementering Lolland Bjarne Voigt Hansen 14

15 April 2013 jun Forberedelser politik, økonomi, organisering Aug 2013 Juli 2014 Planlægning kompetencer, indhold, samarbejde, Aug 2014 Implementering på skolerne Tids- og procesplan

16 Temadrøftelse august Politiske pejlepunkter i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Politisk godkendelse af skolepolitik og kvalitetsrapport i december Nyt byråd konfirmerer i januar Politisk proces 2013 skolepolitik og kvalitetsrapport 16

17 Repræsentation i arbejdsgrupperne Koordinerende ledergruppe Skoleledere, Bjarne, Lissi, Anni, Vibeke, Nathasja Kompetenceudvikling Kommunalpolitiske beslutninger Økonomi og styring Skoleledelse Dokumentation Folkeskolens indhold MED-udvalg og Skolebestyrelser høres løbende Bjarne Voigt Hansen Jesper (Henrik) Annette (Jesper) Bjarne Voigt Hansen Gertrud (Jesper) Henrik (Annette) Direktion Skolesektor Skoleleder Afd.skoleleder Adm. koordinator SFO-leder Skolesektor Økonomisektor Ungdomsskole I samarbejde med økonomigruppen under Brian Johansen AFD.skoleleder SFO-leder Ungdomsskole Skolesektor HR FTR DFL FTR BUPL MED-udvalg Skoleleder Afd.skoleleder SFO-leder Skolesektor HR FTR DF FTR BUPL Afd.skoleleder Lærer Pædagog Sektor Undergruppe 1 Den åbne skole Afd.skoleleder SFO-leder HR Skolesektor PPR-leder Pædagog Lærer Ungdomsskole Ad hoc Undergruppe 2 Forældreindflydelse og elevinddragelse Folkeskolereformens 16 punkter: 1. Længere og varieret skoledag 2. Understøttende undervisning 3. Mere idræt, motion og bevægelse 4.Lektiehjælp 5. Bedre undervisning 6. Flere timer dansk og matematik 7. Styrket fremmedsprog 8. Nye fag: Håndværk, design, madk. 9. Den åbne skole 10. En bedre udskoling 11. Få, klare mål for folkeskolen 12. Kompetenceudvikling 13. Bedre undervisningsmiljø og ro 14. Korps af læringskonsulenter 15. Styrket forældreindflydelse og elev 16. Regelforenklinger

18 Skolebestyrelser MED-udvalg Pædagogisk råd Ledermøder Øvrige sektorer Civilsamfund Inddragelse iøvrigt 18

19 Fra Esbjerg Kommune 19

20 Arbejdsgrupper og arbejdsform Nathasja Haldbæk 20

21 Ledende koordination Kommunalpolitiske beslutninger Bjarne Voigt Hansen Skoleledelse Annette Rasmussen Økonomi og styring Jesper Neumann Kompetenceudvikling Bjarne Voigt Hansen I samarbejde med økonomigruppen Dokumentation Gertrud Petterson Skolens indhold Henrik Andreasen Den åbne skole Forældreinddragelse og elevindflydelse Arbejdsgrupper 21

22 Step Step Step Politik- og strategidannelse Implementering Evaluering Arbejdet med reformen i 3 step 22

23 Step Step Step Politikog strategidannelse Implementering Evaluering Opgave: Formulering af målsætninger og resultatmål Formål: At biddrage til politikog strategidannelse Tidshorisont: Ca. 4 møder i efteråret 2013 Opgave: Formulering af indsatser og aktiviteter på baggrund af målsætninger og resultatmål Formål: At udarbejde og omsætten en implementeringsstrategi Tidshorisont: Foråret 2014 Opgave: Evaluering af arbejdet med reformen Formål: At evaluere og dokumentere proces og resultater af skolereformen Tidshorisont: Skoleåret

24 16 ministerielle hovedpunkter 11 Kommunal -politiske pejlemærker Arbejdsfelt Arbejdsgruppernes kommissorier 3 nationale mål Rammen for arbejdet 24

25 Læseretning Fælles formål Arbejdsretning Læses forlæns forstås baglæns 25

26 Step 2 Indsats og aktivitet Step 1 Målsætning og resultatmål Step 3 evaluering 3 step 26

27 Dernæst formulering af resultatmål Først formulering af målsætninger Step 1 i 2 step 27

28 Skriv her Skriv her Skriv her pecifikt ålbart ccepteret ealistisk idsfastsat Afrapporteringsmatrix

29 1. Indledes med en overordnet ramme (de første 2 sider) 2. Dernæst en beskrivelse af den ramme, som arbejdsgruppen arbejder i 3. Afslutningsvis en formulering af opgaver i arbejdsgruppen (udfordringer) Altid mindst én reference til ministeriets 16 hovedpunkter Ofte knyttet til de 11 kommunalpolitiske pejlemærker Kommissorium 29

30 Vi arbejder på det strategiske plan Søg råd og hjælp hos din tovholder Sektorrepræsentanter hjælper og understøtter tovholderen Læs Forandringsmodellen som mål- og styringsværktøj HUSK nu!!! 30

31 Tidsplan Henning Aggerholm 31

32 Uge Skole ledelse Kompetenceudvikling Dokumentation Folkeskolens indhold Den åbne skole Forældre indflydelse Annette Bjarne Gertrud Henrik Keld Annette Step 1 Skolepolitiske målsætninger og resultatmål 35 Kick-off 37 10/9 12/9 11/9 11/9 11/9 11/9 40 3/10 4/10 30/9 30/9 30/9 41 8/ /10 Ikke aftalt Ikke aftalt 30/10 30/10 30/10 45 Grupperne afleverer d.1/11 til brug for fremadrettet kvalitetsrapport Step 2-1: Aktiviteter og indsatser (fælles implementeringsstrategi) 49 Opfølgning og planlægningsmøde i arbejdsgrupperne 3 6 Step 2-2: Skoleåret Implementeringsplan på skolerne

33 Øvrige arbejdsgrupper: Økonomi og styring er i gang (Jesper) Kommunalpolitiske beslutninger (Bjarne) Koordinerende ledergruppe (14. dag) Øvrige arbejdsgrupper:

34 Bestyrelser og MED-udvalg på skolerne drøfter skolereform løbende Børne- og skoleudvalget: 8/10 møde med skolebestyrelserne 7/11 møde med skolelederne 5/12 godkendelse af skolepolitiske målsætninger Bestyrelser, MED-udvalg og Børne- og Skoleudvalget

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Årsberetning 2014. Skoleforvaltningen

Årsberetning 2014. Skoleforvaltningen Årsberetning 2014 Skoleforvaltningen Forord Årsberetningen sammenfatter Skoleforvaltningens aktiviteter i 2014. Skoleforvaltningen er en stor organisation med mange institutioner, mange ansatte og mange

Læs mere