Implementering af folkeskolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af folkeskolereformen"

Transkript

1 Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med gennemførelsen af folkeskolereformen... 3 Mål... 4 Struktur i implementeringsplanen... 5 Økonomi... 6 Tids- og procesplan vedr. økonomi... 7 Indhold... 9 Tids- og procesplan vedr. indhold Organisation Tids- og procesplan vedr. organisation Kommunikation Tids- og procesplan vedr. kommunikation Samlet overblik - arbejdsgrupper Samlet overblik trin for trin Bilag 1. Elementer i folkeskolereformen

3 Forord Partierne i folketinget har i juni 2013 indgået en aftale om en ambitiøs og nytænkende folkeskolereform. Med folkeskolereformen bliver der mulighed for at skabe en skole, hvor elevernes læringsudbytte er i centrum og ikke bare selve undervisningen. Der bliver desuden mulighed for at skabe en skole med flere timer, mere bevægelse og mere faglig fordybelse, og hvor politikere, forvaltning, skoleledere og medarbejdere løbende følger op på de fælles nationale mål for folkeskolen, så effekten af arbejdet i skolerne synliggøres. Samtidig er der kendte elementer i reformen. I Norddjurs Kommunes tre politikker: Politik for inklusion og tidlig indsats, politik for it og læring og politik for folkeskolens årgang er der i 2012 lagt et fundament for skolernes virke, der i store træk bygger på de samme tanker som i folkeskolereformen. Så der skal ikke trædes en helt ny sti for skolerne i stedet skal der arbejdes videre ud af de spor, som allerede er lagt. Det betyder ikke, at folkeskolereformen kan implementeres med et knipstag. Det kræver et langt, sejt træk både frem mod august og i årene, der kommer bagefter. Første skridt er nærværende materiale en drejebog - der beskriver hovedlinjerne i implementeringsprocessen. I en så stor og kompleks proces, som indførelsen af folkeskolereformen er, vil der givetvis undervejs opstå nye aspekter eller nye vinkler på reformens indhold, der kræver en opdatering af drejebogen. Drejebogen er således et dynamisk dokument, som løbende bliver opdateret i takt med reformens implementering. Hvis implementeringen af folkeskolereformen skal lykkes, kræver det, at alle kender opgaven. På vil information om folkeskolereformen blive samlet, ligesom den nyeste udgave af drejebogen findes her. En succesfuld implementering kræver også, at opgaven løses i fællesskab og med størst mulig tryghed for alle de involverede parter. Derfor skal der være et tæt samarbejde mellem elever, forældre, medarbejdere, ledere, politikere, faglige organisationer og andre interessenter i hele implementeringsprocessen. Norddjurs Kommunes nye MED-aftale udgør i den forbindelse et vigtigt grundlag for dialogen mellem medarbejdere og ledelse. Specielt i forhold til de medarbejdergrupper, der påvirkes af ændringer i SFO, vil der også fra ledelsesside være stor opmærksomhed på overholdelsen af den nye personalepolitiks retningslinjer for tryghed i ansættelsen. Som det vil fremgå af drejebogen, så medfører reformen, at skoleområdet står foran et spændende år med rigtig mange muligheder for i fællesskab at få skabt grundlaget for fremtidens folkeskole i Norddjurs Kommune. God læselyst! 2

4 Tilrettelæggelse af arbejdet med gennemførelsen af folkeskolereformen Implementeringen af folkeskolereformen er organisatorisk forankret i skole- og dagtilbudsafdelingen, der hører under velfærdsforvaltningen. Der er nedsat en projektgruppe, som har ansvaret for, at folkeskolereformen implementeres efter hensigten i skoleåret /2015. Projektgruppen, som består af Finn N. Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef, Anders Blæsbjerg Baun, sekretariatschef, Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent i skole- og dagtilbudsafdelingen og Mette Lubek Petersen, kommunikationskonsulent i skole- og dagtilbudsafdelingen, refererer til velfærdsdirektøren. Projektgruppen får bl.a. til opgave at sikre: Udarbejdelsen af oplæg til politisk stillingtagen Overholdelsen af tids- og procesplanen i forbindelse med implementeringen Et højt internt såvel som eksternt kommunikationsniveau Et tæt samarbejde mellem medarbejdere, ledere, forældre og andre interessenter i implementeringsprocessen Overholdelsen af personalepolitikkens retningslinjer for tryghed i ansættelsen. Arbejdet med implementering af folkeskolereformen vil i vid udstrækning blive baseret på nedsættelse af arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til afgrænsede dele af reformen. Det er i den forbindelse projektgruppens opgave at sammensætte arbejdsgrupperne, så de rette kompetencer bringes i spil i de respektive arbejdsgrupper. Undervejes i processen kan der opstå behov for nedsættelse af yderligere arbejdsgrupper. 3

5 Mål I folkeskolereformen er der opstillet tre overordnede nationale mål for folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De ovenstående tre nationale mål for folkeskolen bliver med reformen operationaliseret i fire kvantificerbare resultatmål, som er: 1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 4. Elevernes trivsel skal øges. De fire resultatmål bliver opgjort på nationalt niveau, kommunalt niveau, skoleniveau, klasseniveau og for den enkelte elev, og de bliver et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau og trivsel. Derfor er det også disse fire resultatmål, der bliver rettesnor, når der frem mod august diskuteres indhold i reformen og implementeringen planlægges. 4

6 Struktur i implementeringsplanen Folkeskolereformen er en kompleks reform, der indeholder mange elementer, som får økonomisk, indholdsmæssig og organisatorisk stor betydning for fremtidens folkeskole. For at skabe en klar og overskuelig implementeringsproces inddeles drejebogen i tre overordnede temaer: Økonomi, Indhold og Organisation. Hertil kommer et fjerde tema: Kommunikation, der arbejder på tværs af de tre andre. I hele processen vil der være fokus på kommunikation omkring de økonomiske, indholdsmæssige og organisatoriske aspekter i reformen både i forhold til elever, forældre, bestyrelser, medarbejdere og ledere og i forhold til eksterne interessenter. Frem mod august skal der træffes en række valg omkring økonomi, indhold, organisation i fremtidens folkeskole i Norddjurs Kommune. Valg, der skal træffes af politikere, forvaltning, bestyrelser, ledere og medarbejdere og som skal sikre, at Norddjurs Kommune får det bedst mulige udgangspunkt for at kunne leve op til de fire resultatmål for folkeskolen. På de efterfølgende sider gennemgås den proces, der skal foregå inden for hvert af de fire ben frem mod august. Der er også mulighed for at få et samlet overblik til sidst i materialet. ØKONOMISKE VALG INDHOLDSMÆSSIGE VALG IMPLEMENTERING AF FOLKESKOLEREFORM ORGANISATORISKE VALG KOMMUNIKATION 5

7 Økonomi I den nuværende beregning af den samlede økonomi for folkeskolereformen i Norddjurs Kommune indgår der en række forudsætninger: Den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer er forøget med 2 timer pr. undervisningsuge, svarende til 80 timer om året. Dette betyder, at undervisningstimetallet stiger fra 655 til 735 timer i almenskolen og specialklasserne og fra 620 til 700 timer på Djurslandskolen. Undervisningstimetallet er baseret på indberetninger til Uni-C for skoleåret 2012/13. I den fagopdelte undervisning er der regnet med 1,15 lærer pr. klasse i almenskolen, mens der i specialklasserne og på Djurslandskolen er regnet med henholdsvis 1,48 og 2,1 lærer pr. klasse. Tallene svarer til den nuværende normering. I den understøttende undervisning er det forudsat, at lærere og pædagoger i gennemsnit kan undervise timer om året. I den understøttende undervisning er der regnet med 1,0 lærer/pædagog pr. klasse. Ekstratimerne i den fagopdelte undervisning forudsættes alene varetaget af læreruddannet personale. De understøttende undervisningstimer i almenskolen og specialklasserne er fordelt ligeligt 50/50 mellem lærere og pædagoger. På Djurslandskolen forudsættes det, at den understøttende undervisning udelukkende varetages af pædagoger. Lønudgiften er korrigeret med tillæg som følge af den nye overenskomst på lærerområdet. I lønudgiften for pædagoger, der skal varetage understøttende undervisning, er der ligeledes korrigeret for et forventet undervisningstillæg. Ved beregning af indtægten i forbindelse med forældrebetaling i SFO er det forudsat, at der er et uændret antal tilmeldte børn, og at forældrebetalingsandelen fastholdes uændret på 73 pct. Elev- og klassetal er baseret på skoleåret 2013/14. Beregningen indgår arbejdet med budget, som kommunalbestyrelsen vedtager den 9. oktober Budgetvedtagelsen og forudsætningerne for denne bliver derefter ført med videre i arbejdet med implementeringen af reformen. 6

8 Tids- og procesplan vedr. økonomi I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen, skal der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal beskæftige sig med centrale økonomiske emner. Tids- og procesplanen er opbygget således, at første kolonne angiver perioden, fra nedsættelsen af arbejdsgruppe til kommunalbestyrelsens stillingtagen til emnet. Anden kolonne beskriver emnet for arbejdsgruppen og beslutningen. Tredje kolonne angiver det videre forløb, mens fjerde kolonne oplister de spørgsmål, der skal træffes beslutning om. TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN Budgetvedtagelse 9. oktober 2013 Den samlede ramme for økonomien i reformen Beregningen af den samlede ramme præsenteres for kommunalbestyrelsen ved budgetseminaret den 19. september Vedtagelse af budget. Behandling i kommunalbestyrelsen den 9. oktober De forudsætninger, der ligger til grund for budgettet indgår i det videre arbejde med implementering af reformen. Oktober januar Tilpasning af budgettildelingsmodeller De indholdsmæssige og organisatoriske ændringer ved folkeskolereformen betyder, at der kan være behov for en ændring af budgettildelingsmodellen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til eventuelle ændringer af den nuværende budgettildelingsmodel. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Fastlæggelse af budgettildelingsmodel. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget den 26. november Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget den 18. december 2013, økonomiudvalget primo januar og kommunalbestyrelsen medio januar. Høring: Bestyrelser, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 7

9 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN November marts Forældrebetalingsstruktur - SFO Det skal besluttes, hvordan forældrebetalingen i SFO og klubtilbud skal tilrettelægges fremadrettet. I denne beslutning skal også indgå vurderinger af, hvordan efterspørgslen efter SFO og klubtilbud forventes at blive efter indførelsen af reformen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg med forskellige modeller for forældrebetalingsstrukturen, f.eks. modulordning eller enhedsordning. Af oplægget skal det bl.a. fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser de forskellige modeller vil have for Norddjurs Kommune, og hvad brugerbetalingen vil være. Fastlæggelse af forældrebetalingsstruktur. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo januar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar, økonomiudvalget primo marts og kommunalbestyrelsen medio marts. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Høring: Bestyrelser, lokaludvalg, handicapråd, integrationsråd. Forslaget drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 8

10 Indhold Reformen indeholder en lang række elementer, der påvirker indholdet i fremtidens folkeskole. Nogle af disse elementer er forholdsvis konkret beskrevet i reformen, mens andre er mere abstrakt og bredt beskrevet. 1 De sidstnævnte kræver derfor en proces lokalt, hvor det pågældende elements betydning for praksis fastsættes. I aftalen om reformen er der fire elementer, som er særligt centrale for opnåelse af de nationale resultatmål omkring en øget faglighed og trivsel hos eleverne. Samtidig er disse fire elementer beskrevet forholdsvist abstrakt og bredt i aftaleteksten. Derfor sættes der i nærværende drejebog særligt fokus på at skabe en optimal proces for implementeringen af disse elementer. De fire elementer er: Udvikling af undervisningen sætte konkrete læringsmål for alle elever Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning. Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglig e niveau for både fagligt stærke og svage elever. Præciseringen skal også medføre, at målene understøtter skoleledernes arbejde med målstyret undervisning og lærernes daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. En længere og mere varieret skoledag Den længere og mere varierede skoledag giver skolerne mere tid til bl.a. den understøttende undervisning, hvori der skal indgå motion og bevægelse i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 min. dagligt. Ligeledes skal den understøttende undervisning indeholde mulighed for faglig fordybelse og lektiehjælp for både svage og stærke elever. I den længere og mere varierede skoledag skal det også overvejes, hvordan skolen kan inddrage det lokale idræts-, kultur og foreningsliv i højere grad end tidligere. Indhold og organisering af SFO og klubtilbud fremadrettet Med en længere skoledag, og dermed mindre tid til at eleverne går i SFO og klubtilbud, er der behov for nytænkning af fritidstilbuddene og koblingen til skolen. Blandt andet kan det overvejes, hvordan SFO og klubtilbud kan tænkes ind i en inklusionssammenhæng. En målstyret skole Lærere, skoleledere, forvaltning og kommunalbestyrelse skal løbende følge op på og selv evalueres på hvordan det går med opfyldelsen af de fire nationale resultatmål. Omdrejningspunktet for denne opfølgning er Kvalitetsrapporten. Kilde: Uddrag af reformteksten og uddrag fra KL s vejledning om budgetlægning 1 Se bilag 1 for en samlet oversigt over alle elementer i reformen. 9

11 Med disse fire elementer i fremtidens folkeskole kommer der også nye roller en ny elevrolle, en ny lærerrolle, en ny forældrerolle og en ny lederrolle. Der vil på den baggrund være et særligt fokus på at få defineret disse nye roller og få en fælles forståelse af, hvad de nye roller består i, og hvordan de integreres i hverdagen i skolen. Tids- og procesplan vedr. indhold I det følgende skitseres hovedlinjerne i implementeringen af de indholdsmæssige elementer. Igen er tids - og procesplanen opbygget således, at første kolonne angiver perioden, fra nedsættelsen af arbejdsgruppe til kommunalbestyrelsens stillingtagen til emnet. A nden kolonne beskriver emnet for arbejdsgruppen og beslutningen. Tredje kolonne angiver det videre forløb, mens fjerde kolonne oplister de spørgsmål, der skal træffes beslutning om. TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN November 2013-maj Udvikling af undervisningen sætte konkrete læringsmål for alle elever Det skal besluttes, hvordan lærere og skoleledere med afsæt i de præciserede og forenklede Fælles Mål skal arbejde med målstyret undervisning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan præciseringen og forenklingen af Fælles Mål kan bruges til, at lærere og elever løbende kan sætte og evaluere konkrete læringsmål og dermed øge elevernes faglighed og trivsel. Gruppens arbejde skal munde ud i et idekatalog med konkrete anvisninger på, hvordan medarbejdere og ledere kan arbejde med målstyret undervisning. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Behandling af arbejdsgruppens idekatalog. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo april, økonomiudvalget primo maj og kommunalbestyrelsen medio maj. Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 10

12 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN Oktober april En længere og mere varieret skoledag Det skal besluttes, hvad den længere og mere varierede skoledag skal indeholde og hvordan den skal organiseres. Herunder hvordan den understøttende undervisning, bevægelse, faglig fordybelse og inddragelse af det omgivende samfund skal organiseres. Der skal desuden sikres en tæt sammenhæng til den fagopdelte undervisning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan det øgede antal timer og en tydelig sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning sikres. Forslaget skal desuden omhandle oplæg til, hvordan inddragelsen af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv samt erhvervslivet skal organiseres, således at det bidrager til at øge elevernes faglighed og trivsel. Gruppens arbejde skal munde ud i et idekatalog med konkrete anvisninger på, hvordan man skaber de pædagogiske og organisatoriske rammer for en længere og mere varieret skoledag. Derudover skal arbejdsgruppen udarbejde et oplæg til rammer for, hvem der kan varetage den understøttende undervisning. Behandling af arbejdsgruppens idekatalog. Stillingtagen til, hvem der kan varetage den understøttende undervisning. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts, økonomiudvalget primo april og kommunalbestyrelsen medio april. Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. 11

13 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN November 2013-marts Indhold og organisering af SFO og klubtilbud fremadrettet Der skal træffes beslutning om, hvad indholdet fremadrettet skal være i SFO og klubtilbud og hvordan det organisatorisk skal håndteres. I denne beslutning skal det også overvejes om kultur- og fritidstilbud og skole kan tænkes sammen på en ny måde. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til mål og rammer for indholdet i og organiseringen af SFO og klubtilbud fremadrettet. Forslaget skal sikre en sammenhæng med Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Fastlæggelse af de overordnede politiske rammer for indholdet i SFO og klubtilbud. Fastlæggelse af politiske rammer for organiseringen af SFO og klubtilbud. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo januar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar, økonomiudvalget primo marts og kommunalbestyrelsen medio marts. Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Forår 2015 Indhold og organisering af SFO og klubtilbud fremadrettet Det skal på baggrund af de opnåede erfaringer vurderes, om der er behov for en revurdering af arbejdsgruppens tidligere arbejde vedr. indhold og organisering af SFO og klubtilbud. På baggrund af de første erfaringer med den reelle dækningsgrad i SFO og klubtilbud vurderer arbejdsgruppen, om der er behov for en revision af det tidligere udarbejdede oplæg til indhold og organisering af SFO og klubtilbud. Behandling af evalueringsrapport og forslag til eventuel justering af indhold og organisering af SFO og klubtilbud. 12

14 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN Marts - oktober En målstyret skole Reformen lægger op til, at lærere, skoleledere, forvaltning og kommunalbestyrelse løbende skal følge op på, hvordan det går med opfyldelsen af de nationale resultatmål. Norddjurs Kommunes kvalitetsrapport version 2.0 bliver det mål- og resultatstyringsværktøj, hvori den løbende opfølgning på de nationale resultatmål skal foregå. I løbet af foråret offentliggør Undervisningsministeriet, hvordan der fremadrettet konkret skal måles på de nationale resultatmål omkring elevernes faglighed og trivsel. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i målemetoderne udarbejder et forslag til en systematik for, hvordan lærere, ledere, forvaltning og kommunalpolitikere løbende følger op på de nationale resultatmål. I den forbindelse skal gruppen indtænke Kvalitetsrapport 2.0 i opfølgningen på de mål, som regeringen forventes at offentliggøre i efteråret Gruppens arbejde skal munde ud i et årshjul for den løbende opfølgning på alle niveauer. Fastlæggelse af de overordnede politiske rammer for den løbende opfølgning i folkeskolen i Norddjurs Kommune. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo august. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo september, økonomiudvalget primo oktober og kommunalbestyrelsen medio oktober. Høring: Bestyrelser, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. 13

15 Organisation Organisatorisk sker der også en del forandringer i skolerne som følge af reformen. Igen er nogle af forandringerne konkret beskrevet i reformen mens andre er mere abstrakt beskrevet. 2 Følgende elementer er særligt centrale i reformen: Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid Med regelforenklingerne i skolereformen og den nye arbejdstidsaftale giver skolelederne en langt større fleksibilitet i organiseringen af skoledagen, men samtidigt er det også en ny måde at lede på. Fysiske rammer Tilrettelæggelsen af reformen med en sammenhængende skoledag stiller nye krav til kommunens skolebygninger. Bl.a. skal det overvejes om skolernes lokaler er indrettet til, at lærerne i højere grad anvender deres arbejdstid på skolen. Digitalisering Udviklingen af det digitale læringsmiljø vil give nye muligheder for forberedelse og efterbehandling af undervisning og opfølgning på elevernes læring. Det kan frigøre tid til, at lærerne kan være mere sammen med eleverne. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har en strategi for udviklingen af digitaliseringen i skolerne herunder at kommunerne som aftalt i økonomiaftalen for 2012 sikrer, at alle elever har adgang til den nødvendige it infrastruktur i. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere Det er afgørende, at lærere og pædagoger har et højt fagligt niveau. Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. For ledernes vedkommende gælder, at de skal have stærke pædagogiske ledelseskompetencer og generelle ledelseskompetencer. Regeringen har derfor afsat i alt 1 mia. kr. i perioden til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen, og der er afsat 60 mio. kr. til efteruddannelse af skoleledere i perioden Kilde: Uddrag fra KL s vejledning om budgetlægning og uddrag fra reformteksten Ud over disse elementer medfører reformen en afledt effekt på skolebuskørslen i kommunen, hvilket der også vil være fokus på i implementeringen. 2 Se bilag 1 for en samlet oversigt over alle elementer i reformen. 14

16 Tids- og procesplan vedr. organisation I det følgende skitseres hovedlinjerne i implementeringen af de organisatoriske ændringer i skolerne. TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN November 2013-april Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid En afgørende forudsætning for realiseringen af reformen er, at der sker en omstilling af lærernes arbejde i retning af mere tid sammen med børnene. Forudsætningen skal ses i sammenhæng med de nye arbejdstidsregler, hvor der ikke indgår aftalebestemte timenormer, og det derfor er muligt at anvende arbejdstiden mere fleksibelt. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en række overordnede principper for, hvordan de nye muligheder for en bedre anvendelse af lærernes arbejdstid sikres, således at lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne i overensstemmelse med reformens hensigter. I denne proces skal også medtænkes de nye regelforenklinger omkring holddannelser osv. Endvidere skal forslaget koordineres i forhold til det arbejde, der pågår i de arbejdsgrupper, der er nedsat under Indhold. Det skal understreges, at disse overordnede principper ikke skal ses som en erstatning for de gamle arbejdstidsregler, hvor alle opgaver havde et bestemt antal timer tilknyttet. Fastlæggelse af de overordnede politiske rammer for anvendelsen af lærernes arbejdstid. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts, økonomiudvalget primo april og kommunalbestyrelsen medio april. Høring: Bestyrelser, lokaludvalg Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. 15

17 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN November 2013-april Fysiske rammer Det skal undersøges, hvad behovet er for tilpasninger af de fysiske rammer på skolerne som følge af den længere skoledag for elever og medarbejdere (f.eks. indretning af arbejdspladser til medarbejdere og tilpasning af læringsmiljøerne for eleverne). Der skal udarbejdes en samlet investeringsplan for perioden -17 med overslag over forslagenes økonomiske konsekvenser. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække det konkrete behov for investeringer på hver enkelt skole. Behovet skal vurderes både på kort sigt i forbindelse med opstart af reformen og i forhold til mere langsigtede investeringer. Ved udarbejdelsen af forslagene skal der tages hensyn til udbygnings- og renoveringsplanen på skole- og dagtilbudsområdet. Projektgruppen vurderer desuden behovet for ekstern rådgivning i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde. Behandling af overordnet investeringsplan for perioden -17. Bevilling af midler til indretning og tilpasning af de fysiske rammer. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts, økonomiudvalget primo april og kommunalbestyrelsen medio april. December 2013-april Digitalisering Det skal sikres, at kommunens digitaliseringsstrategi er på plads i, således at elever og medarbejdere har adgang til den nødvendige it infrastruktur. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal koordinere med den overordnede arbejdsgruppe for implementering af digitaliseringsstrategien i Norddjurs Kommune i forhold til, hvad der er behov for af it-infrastruktur på skoleområdet. Det skal sikres, at arbejdet er i overensstemmelse med politikken for it og læring i skoler og dagtilbud. Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Bevilling af midler til indretning og tilpasning af it-strukturen på skolerne. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts, økonomiudvalget primo april og kommunalbestyrelsen medio april. Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 16

18 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN Januar-april Skolebuskørsel Den længere skoledag medfører ændringer i tilrettelæggelsen af skolebuskørsel. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til, hvordan skolebuskørslen kan tilrettelægges i forhold til implementeringen af folkeskolereformen Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Behandling af eventuelle ændringer i serviceniveauet for skolebuskørsel. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo marts, økonomiudvalget primo april og kommunalbestyrelsen medio april. Høring: Bestyrelser, handicapråd, fælleselevråd, lokaludvalg Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. Januar - juni Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. For ledernes vedkommende gælder, at de skal have stærke pædagogiske ledelseskompetencer og generelle ledelseskompetencer. I kommunen er der i forbindelse med implementeringen af politik for inklusion og tidlig indsats og politik for it og læring etableret en Uddannelsesgruppe, som får til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan den statslige pulje skal anvendes til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Fastlæggelse af de politiske rammer for hvilke kompetenceudviklingstiltag, midlerne skal anvendes på. Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo april. Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo maj, økonomiudvalget primo juni og kommunalbestyrelsen medio juni. Høring: Bestyrelser, lokaludvalg Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 17

19 TID EMNE DET VIDERE FORLØB BEHOV FOR POLITISK STILLINGTAGEN Oktober - marts 2015 Fuld kompetencedækning i alle fag og alle klasser I 2020 skal der være fuld kompetencedækning på alle skoler og i alle klasser. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan der sikres fuld kompetencedækning på alle skoler i kommunen inden I den forbindelse skal det undersøges, hvilke muligheder der er for tværgående samarbejde mellem skolerne. Projektgruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen og udpeger deltagere til gruppen. Behandling af arbejdsgruppens forslag Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget ultimo januar Høring. Behandling i børne- og ungdomsudvalget ultimo februar 2015, økonomiudvalget primo marts 2015 og kommunalbestyrelsen medio marts Høring: Bestyrelser, fælleselevråd, lokaludvalg. Forslag drøftes i områdeudvalget på skole- og dagtilbudsområdet. 18

20 Kommunikation Tydelig kommunikation er altafgørende for implementering af så stor en reform som folkeskolereformen. Der er mange informationer, og der er mange interessenter og det stiller store krav til informationsniveauet, mængden og det valgte kommunikationsmedie. Under hele processen frem mod august vil der derfor være fokus på at sikre en tydelig kommunikation og en lettilgængelig information til alle interessenter: elever, medarbejdere, ledere, forældre, ungdomsuddannelser, erhvervslivet, idræts-, kultur og foreningslivet og andre med interesse for skoleområdet. Tids- og procesplan vedr. kommunikation TID EMNE ANSVARLIG FOR OPGAVE Septemberoktober 2013 Kommunikationsplan Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der medtænker alle interessenter på området: elever, forældre, medarbejdere, ledere, politikere, ungdomsuddannelser, erhvervslivet samt idræts-, kultur og foreningslivet. Digital platform til kommunikation og information Der skal oprettes en side på kommunens hjemmeside, hvor alle interessenter kan finde information om folkeskolereformen. Projektgruppen Projektgruppen 19

21 ØKONOMI INDHOLD ORGANISATION Arbejdsgruppe #1 den samlede økonomi i reformen Arbejdsgruppe #4 konkrete læringsmål for alle elever Samlet overblik Skal udarbejde - arbejdsgrupper forslag til, hvordan præciseringen og Skal beregne den samlede økonomi i reformen. Periode: august- oktober 2013 forenklingen af Fælles Mål kan bruges til at lærere og elever løbende kan sætte og evaluere konkrete læringsmål. Periode: november 2013-maj Arbejdsgruppe #8 fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid Skal udarbejde et forslag til et sæt overordnede principper for fordeling af lærernes arbejdstid. I denne proces skal også medtænkes de nye regelforenklinger omkring holddannelser osv. Periode: november 2013-april Arbejdsgruppe #2 budgettildelingsmodeller Skal udarbejde forslag til en eventuel revidering af den nuværende budgettildelingsmodel. Periode: oktober 2013-januar Arbejdsgruppe #3 SFO - forældrebetalingsstruktur Skal udarbejde forslag til den fremtidige forældrebetalingsstruktur f.eks. modultakster eller enhedstakst Periode: november 2013-marts Projektgruppen har ansvaret for løbende at koordinere de forskellige gruppers arbejde Arbejdsgruppe #5 en længere og mere varieret skoledag Skal udarbejde forslag til, hvordan det øgede antal timer, den understøttende undervisning samt inddragelsen af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv skal sammentænkes, så der sikres en stærk sammenhæng i skoledagen. Periode: oktober 2013-april Arbejdsgruppe #6 indhold og organisering af SFO Skal udarbejde forslag til mål og rammer for indholdet i og organiseringen af SFO og klubtilbud fremadrettet. Periode: november 2013-marts Arbejdsgruppe #7 en målstyret skole Skal udarbejde en systematik for, hvordan lærere, ledere, forvaltning og kommunalpolitikere løbende følger op på de nationale resultatmål herunder det fremtidige arbejde med kvalitetsrapporten Periode: marts -oktober Arbejdsgruppe #9 fysiske rammer Skal afdække det konkrete behov for investeringer på hver enkelt skole samt på den baggrund at foreslå en prioritering af midlerne i den pulje, der forventes afsat i budgettet for. Periode: november 2013-april Arbejdsgruppe #10 digitaliseringsstrategi Skal sikre, at digitaliseringsstrategien er implementeret i Periode: december 2013-april Arbejdsgruppe #11 - skolebuskørsel Skal udarbejde et forslag til, hvordan skolebuskørslen kan tilrettelægges i forbindelse med den nye reform. Periode: november 2013-april Arbejdsgruppe #12 - kompetenceudvikling Skal udarbejde et forslag til, hvordan den nødvendige kompetenceudvikling i forbindelse med reformen kan organiseres. Periode: januar -juni Arbejdsgruppe #13 fuld kompetencedækning Skal udarbejde et forslag til, hvordan der sikres fuld kompetencedækning på alle skoler i kommunen. 20 Periode: oktober -marts 2015

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere