Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen"

Transkript

1 Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider InstitutforSkoleogLæringvedProfessionshøjskolenMetropol

2 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Læsevejledning... 4 Teori... 5 Matematikvanskeligheder...5 Specialundervisning...12 Inklusionsprincippet...15 Empiri Interviewundersøgelse...18 Tegnpåatelevenfølersiginkluderet...19 Beskrivelseaffundnedata...19 Validitetogreliabilitet...20 Analyse FormåletmedspecialundervisningimatematikpåBrøndbyøsterSkole...21 Elevensselvvurdering...22 Elevensholdningtilmatematikfaget...23 Motivationogselvopfattelse...24 Matematiskefærdigheder...26 Matematiskekompetencer...27 Detdiagnostiskearbejde...28 Eleveniogudenforklassen...30 Inklusionsfremmende?...32 Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag Side2af39

3 Indledning Opmærksomhedenmodmatematikvanskelighederhargennemdesenesteårværetstigende, hvilketblandtandetgiversigtiludtrykistyredokumenterneifællesmålfra2009ogfor læreruddannelsenfra2007(lindenskov2010:1).ifællesmålformatematikfra2003stodderat mellem10og12%afeleverneigrundskolenharsåstorevanskelighedermedmatematik,atdehar brugforspecialpædagogiskstøtte;menover15%afeleverneharvanskelighedervedatløsemere sammensatteopgaverimatematik (Lindenskov2009:211).Resultaternefrafolkeskolens afgangsprøvepegerogsåiretningenaf,atdereretbehovfor,atopmærksomhedenmod matematikvanskelighederbliverskærpet.herviserkarakterfordelingeni9.klasse,sommeren2010, at4.686eleverfik00eller 3imatematiskproblemløsning.Tilsammenligningfik1.863samme karaktererilæsning. Detteindikereratengruppeafeleverharalvorligevanskelighederog muligvisikkemodtagerdenrettestøtteogundervisning (HorsensKommune2011:4).IFællesMåls undervisningsvejledningforfagetmatematikerderikapitletmatematiklærerifolkeskolenetafsnit omelevermedsærligebehov.herstår,atderendnuikkefindesenentydigogalmentanvendt definitionafmatematikvanskeligheder.dogbøreleverivanskelighederifagetmatematik have særligopmærksomhedafmatematikuddannedelærere,ogevt.efterfølgendespecialundervisning børligeledesvaretagesafmatematiklæreremedspecialuddannelse (FællesMål2009:49).På læreruddannelsenerderøgetopmærksomhedpåeleverivanskelighederilinjefagetmatematik. Derudovererspecialpædagogikblevetoprettetsomlinjefagilæreruddannelsen,hvorderbl.a. fokuserespåvanskelighederbådeilæsningogimatematik. Anerkendelsenafbehovetforstøttetileleverimatematikvanskelighedereraltsåvedatvinde indpas,mensdergennemlængeretidalleredeerblevetogfortsatbliverbrugtressourcerpålæse ogskrivevanskeligheder.alligevelerspecialundervisningstadigethøjaktueltpolitiskemne.hertil kommerinklusionsprincippetogdermeddebattenomdeninkluderendeskole. Pånuværendetidspunkterderca eleveriDanmark,dermodtagerenellerandenformfor specialundervisning.afdissefår51.000eleverspecialundervisningiunderhalvdelenafskoletiden, hvilketsvarertilmindreend12lektioneromugen(olsen2011:1).dennyeregeringhar,i finansoplæggetfor2012,afsat24mio.kr.tiletnationaltressourcecenterforspecialundervisning oginklusion.detteskeriforbindelsemedetønskeomøgetinklusionifolkeskolen.derudoverer regeringenkommetmedetudspiltilatændrelovgivningenomkringspecialundervisning.formålet hermederatslusede51.000elever,dermodtagerspecialundervisningimindreendhalvdelenaf skoletiden,indienmereinkluderendenormalundervisning,såledesatdetkunvilværede Side3af39

4 resterende33.000elever,dervilfåspecialundervisning.hermedvilregeringensøgeatafgrænse specialundervisningsbegrebet.detteudelukkerdogikkede51.000elever,derskalinkluderes,fraat fådenstøtte,deharbehovfor.undervisningsministerchristineantorinisiger:"nårbørnmed særligebehovinkluderesidenalmindeligeundervisning,erdetenforudsætning,atdenstøtte,de får,somminimumleveroptildenstøtte,devilfåietspecialtilbud.deterogsåenforudsætning,at inklusionenikkeforringerkvalitetenafdenundervisning,deandreeleveriklassenfår.detskal centretværemedtilatsikre"(grunert2011:1). Iforbindelsemedenpraktik,hvorjegvarmedtilatvaretagespecialundervisningimatematik, oplevedejeg,hvordaneleverneblevtagetudafnormalundervisningenmedhenblikpåatinkludere demfagligtidenselvsammeundervisning,somdeblevtagetudaf.jeginteresserermigderforfor, hvorvidtnetopdenneformforspecialundervisningrentfaktiskoplevessomværendemedtilat skabeetgrundlagforfagliginklusionafeleverimatematikvanskelighederidenalmene matematikundervisning. Problemformulering Mitformål,meddetjegharundersøgt,eratbesvarefølgendeproblemformulering: Hvorledesoplevereleverspecialundervisningsometinkluderendetiltagi matematikundervisningen? Herunderinteressererjegmigfor,hvordanjegsomkommendelærerimatematikog specialpædagogikkanforetageeninkluderendespecialundervisningimatematiksamthvordan specialundervisning,hvorelevertagesudafderesklasse,kanværemedtilatinkluderedisseselv sammeeleveriskolenogklassen. Læsevejledning Udgangspunktetforopgavenerminoplevelseaf,hvorsværtdeteratfindedenheltrigtigebalance melleminklusionsprincippetogspecialundervisningimatematik.enbalancehvorelevernekanfå denhjælp,deharbehovfor,udenatdefølersigstigmatiseretellerudskilt,oghvoreleverneføler, atdekandeltageiogbidragetilundervisningenpåligefodmeddereskammerater. Opgavenerbyggetopiseksafsnit: 1. Problemformuleringmedpræciseringafdenproblemstilling,deranalysereriopgaven. Side4af39

5 2. Teoriafsnit,hvordecentralebegrebermatematikvanskeligheder,specialundervisningog inklusionsprincippetdefineresogkoblessammen. 3. Empiriafsnit,hvordataindsamlingsmetoden(interviewundersøgelse)beskrives,hvorefter detempiriskematerialepræsenteres.afsnittetafsluttesmedvurderingafvaliditetog reliabilitetafdetempiriskemateriale. Imininterviewundersøgelseindgår3elever,hvoraf2gårtilspecialundervisningog1ligeer blevettestet,ogenlærer,dervaretagerspecialundervisningenogtestningenimatematik påbrøndbyøsterskole,oghargjortdetgennemlængeretid. 4. Analyseafsnit,hvordeindsamlededataanalyseres.Jegforsøgerheratafklareforskellige aspekterafelevernesoplevelseafspecialundervisningensometinkluderendetiltagi matematikundervisningen. 5. Konklusion,hvorproblemformuleringenbesvarespåbaggrundafanalysen. 6. Perspektiveringsafsnit,hvoropgavenafrundes. Teori Iteori afsnittetviljegsenærmerepåmatematikvanskeligheder,specialundervisningog inklusionsprincippet.jegvilundersøgebegreberne,definereoggøreredefordemiforholdtilmin forståelseoganvendelseafdem.detvilvisesig,atdissetrebegreberhængerunægteligsammen. Matematikvanskeligheder Iforsøgetpåatafgrænseopgaven,viljeghovedsageligtkoncentreremigomsynetpåogordvalget omkringmatematikvanskeligheder.detgørjegmedhenblikpåatanvendedissedefinitioneri analysenafminproblemformuleringogdermeddissesbetydningforinklusion.jegvilikkegåi dybdenmedforståelsenafmatematikvanskeligheder,hvorforeleverivanskelighederikkemestrer matematikken,hvordandelærerogtænker,ellerhvordanvanskelighedernekankortlægges,idet jegikkemener,atdetharnogenrelevansforatundersøgehvorledeseleveroplever specialundervisningsometinkluderendetiltagimatematikundervisningen. Førstvenderjegblikketmodskolepolitikkenpåområdetogherunderomstændighederne hvorundereleverbliverudvalgttilatfåspecialundervisningudenforklassen. Derharimangeårhersketenmangelpåenskolepolitikpåområdet.Enkeltekommunereri gangogvilgåigangmedatsættefokuspåområdet,mengenereltharderikkeværetgjort systematiskeforsøgpåatopdageelever,derharvanskelighedermedmatematik,ellerpåat udviklesystematiskvidenom,hvordanmankan/skaltackledisse.deflesteskolerevaluerer Side5af39

6 alleeleversudviklinghvertårpåbegyndertrinnetvedhjælpafnoglestandardprøver,ognogle fortsættermedatgøredetpåmellemtrinnet,mendefærresteskolergørdetgennemhele skoleforløbet.prøverne,deranvendes,erstortsetdesammeoveralt,nemligdeinterne diagnostiskeprøverfrapsykologiskforlag,somtidligereblevkaldtrm prøverne,selvomder erkommetandretestpåmarkedet.(lindenskov2009:212) Disseprøverdannergrundlagforsammenligningmed'normalklassen'ogsammenligningermellem eleverneindbyrdesiklassen,mendegiverkungenerelleanvisningerpåtiltagoverforelever,der præsterersvagtiprøven.derfindesgenereltikkenogenhandlingsplanpåbaggrundafdisseprøver påskolerne.deteroptildenenkeltelæreratafgøre,hvorvidteleverivanskelighederhenvisestil specialundervisning.omderhenvisesellerej,erlærerensopfattelseafmatematikvanskeligheder afgørende(lindenskov2009:213).eftersomatjegselvskaludogståimatematiklærerensposition, viljegforsøgeatfindemitegetståstedindenformatematikfagetsspecialpædagogiskefelt. Elevermedellerivanskeligheder Førstogfremmesterdetvigtigtattagestillingtil,hvordanviitalesættervanskelighederi matematik.nårvisigerelevermedsærligebehov,elevermedvanskeligheder,eleverderhar vanskelighederellereleversmatematikvanskelighederkanmansprogligtblivepåvirkettilatplacere vanskelighederneindeidenenkelteelev(lindenskov2010:5).lenalindenskovbeskrivertosyn,det kategorialesynogdetrelationellesyn,derdrejersigomhvorsærligebehovog matematikvanskelighederkanlokaliseres.deerudvikletpåforskelligetidspunkterogermeget forskellige,dogfigurererdeikkesomtoforskelligeparadigmer. Idetkategorialesynmenesdet,atsærligebehovogvanskelighederreferertilbestemte karakteristikaknyttettilenkelteelever.herbefindervanskelighedensigaltsåindeielevenselv.til forskelderfraindbefatterdetrelationellesyn,atsærligebehovreferertilforholdielevernessociale sammenhænge,somf.eks.ienklasse,menikketilforholdsomkunharmeddenenkelteelevat gøre(lindenskov2010:4). Nårvisigerelevmedvanskeligheder,placerervivanskelighedenhoseleven,ogdetteordvalger derforudtrykforetkategorialtsyn.dettesprogbrug,ogdermedudtrykfordetkategorialesyn, bliveranvendtifællesmål Hererdertaleomudtrykkene:elevmedsærligebehov,elevmedvanskeligheder,elevderhar vanskelighederogeleversmatematikvanskeligheder. Side6af39

7 Vedatanvendeudtrykketelevivanskeligheder,mindervisprogligtosselvoghinandenom,atdet erelevenderoplevervanskelighederneoggennemleverkonsekvensernederaf,ogat vanskelighederneikkeliggerindeieleven.vanskelighederneplaceresirelationerneomkring eleven,ogudtrykketelevivanskelighederkandermedværehensigtsmæssigtatbenytte,nårman hverkenønskeratoverseellerstigmatisereeleven(lindenskov2010:5).jegtilsluttermigdet relationellesynogvilidenforbindelseanvendetermenelevivanskeligheder. Eftersomatderendnuikkeeretableretkonsensusombegreberommatematikvanskeligheder 2,er detrelevantatsepåforskelligetilgangetilårsagertilmatematikvanskeligheder. Årsagertilmatematikvanskeligheder Somnævnterderforskelpåatsevanskelighederindividueltsomkategorialtknyttettildenenkelte eleviforholdtiletfagligtindhold,ogatsevanskelighederrelationeltsomknyttettilsituationer medfleremenneskeromkringetfagligtindhold.hertilkommerdet,atmankansevanskeligheder somværendenoget,derangåralmatematik,ellersomværendenoget,derkanangådeleaf matematik.derudovererderetskelmellematopfattevanskelighederimatematiksomnoget specifiktformatematik,ellersomvanskelighederafmeregenerelkarakter,hvilketogsåkankomme tiludtrykiandrefag(lindenskov2010:5). ArneEngströmharopdeltmatematikvanskelighederifirekategorierefterderesårsag(Jess 2009:14):medicinsk/neurologisk,psykologisk,sociologiskogdidaktisk. Jegfinderdenneopdelingoverskueligogdækkende,idetdentagerhøjdeforalleaspekteraf årsagerogsamtidigdifferentiererimellemf.eks.elevermedfysiskefunktionsnedsættelserog elever,dermodtageruhensigtsmæssigundervisning.jegvilforsøgeatperspektivere matematikvanskelighederudfradefireårsagskategorier/udgangspunkter. Jegantager,atjegiforbindelsemeddenneopgavehovedsageligtvilkommetilatbeskæftigemig medpsykologiskeogdidaktiskeårsagertilmatematikvanskeligheder,fordiderertaleomelever, derharderesdagligeganginormalklasser,mensomfårspecialundervisningimatematikengang omugenienlektion.jegantageratelever,hvisvanskelighederharensociologiskeller medicinsk/neurologisk,ihøjeregradvilværeatfindeispecialklasserogpåspecialskoler. 2 SomnævntiindledningenstårderiFællesMål2009,atderendnuikkefindesenentydigogalment anvendtdefinitionafmatematikvanskeligheder. Side7af39

8 Generellekendetegnvedeleverimatematikvanskeligheder OlavLundehar,iundersøgelsenafhvadderkendetegnereleverimatematikvanskeligheder, sammenfattetdissekendetegnifirehovedgrupper(lunde2002:16): 1. Nedsatevnefunktion,hvilketpåvirkereleverspræstationiandrefagsåvelsommatematik. Mangeafdisseeleverpræstereralligevelunderforventningtilderesevneniveau. 2. Emotionelleforstyrrelser,dererprægetafdårligeerfaringerogangstformatematikog dermedfølgendenegativholdningtilfaget. 3. Reduceretanstrengelseellerviljetilatarbejdemedmatematikfaget.Hererdertaleom manglendemotivation,somerprægetafmanglendeselvværdogselvtillid. 4. Urolige,hyperaktive,rastløseelevermedstorekoncentrationsvanskeligheder. Jegagteratbenyttemigafnogleafdissekendetegnianalyseafsnittet,bådeiforholdtilelever,som hardeltagetimininterviewundersøgelse,ogiforholdtilatanalyserepåhvorvidt specialundervisningenstilrettelæggelseerhensigtsmæssigforelevenietinkluderendeperspektiv. Diagnoser/Betegnelser Tidligereharmanbrugtmegetforsimpledediagnoserellerdirektemoraliserendeskældsordi betegnelsenafelever,derhavdesværtvedmatematik.nuerdermangeognuancerede betegnelser/diagnoserpåområdet.itidsskriftetasterisknr.41,2008,udtaltesørenlangagersig således 3 : Indenforspecialpædagogikkentaltevifortiårsidenomatafkategorisereogomatsætte barneticentrum.visådiagnosensomendom ogeneksklusionfrafællesskabet.detvar worstcasescenario.idagførerdiagnosenbådefordeleogenslagstryghedmedsig.(jess 2009:13) Derertogodegrundetilatbeskæftigesigmeddiagnoser/betegnelser.Denenedrejersigomat undgåstemplingafeleven.idenforbindelseerdetvigtigtatvælgebetegnelser/diagnoser,somikke placerer`fejlen hoseleven,mensominkludereromgivelsernesrolleogmedansvar.denanden grunder,atpengenefølgerdiagnosen. Hvordererenklardiagnose,erderhåbom,atderkan gøresnoget,ogderforerdermulighedforatfåøkonomiskemidlertilenindsats (Jess2009:13). 3 IenartikelafE.F.Holm. Side8af39

9 HosFN sverdenssundhedsorganisation,who,findermandiagnosenspecificdisorderof arithmeticalskills.ifølgewho segendefinitiondrejerdetsigom enspecifiksvækkelseaf regnefærdigheder,derikkekanforklaresudfrasvagbegavelseellerutilstrækkeligskoling,somikke skyldeskvæstelser,ogsomhellerikkeerenfølgeafdysleksi (Jess2009:11). IDanmarkfindesenslagsforeningfortalblindhed,Talblind.dk.Foreningenhartilformålatsprede ordetomtalblindhedsamtgivetalblinde,forældreogunderviseremulighedfornetværk.på foreningenshjemmesidedefinerestalblindhedsomværende enspecifikregnevanskelighed,også kaldetdyskalkuli.detilsluttersigwho sførnævntedefinitionafdiagnosen(talblind.dk). BetegnelsenDyskalkuliermegetudbredtiinternationallitteratur.Dyskalkulianvendesudenat værepræcistdefineret,ogbetegnelsensesofteiforbindelsemedetkategorialtsyn 4 på,hvor matematikvanskelighederkanlokaliseres(jess2009:11). IFN sstandardreglerfra1993beskrivesdenmodernedefinitionafethandicap(hansen2006:53): Betegnelsenhandicapbetydertabellerbegrænsningafmulighederneforatdeltagei samfundslivetpåligefodmedandre.denbeskriverrelationenmellemetmenneskemed funktionsnedsættelseogdetsomgivelser.formåletmeddennebetegnelseeratsættefokus påmanglervedomgivelserneogmanglerveddeisamfundetiværksatteaktivitetersomfx information,kommunikationoguddannelse,derforhindrermenneskermed funktionsnedsættelseiatdeltagepåligekårmedandre. IFN sdefinitionflyttesfokusvækfrafunktionsnedsættelsenhosbarnet.jegtilsluttermigdettesyn påfunktionsnedsættelserogforsøgeratanvendedetiformafetrelationeltsyn 5 på matematikvanskeligheder. MatematikmestringogRegnehuller DennorskeskolepsykologOlavLundeer lidtbekymretforvoresalmindeligeiverefteratgive diagnoser,fordidetraditioneltstårforsygdomme,manglerogfejl (Hansen2006:54).Hansågerne atmanistedetformatematikvanskelighederogdyskalkulitalteomtilrettelagtoplæringtil matematikmestring.hanerselvgåetfraatanvendebetegnelsenlærevanskerimatematikktilat 4 Detkategorialesynstårnærmerebeskrevetiafsnittet Elevermedellerivanskeligheder. 5 Detrelationellesynstårnærmerebeskrevetiafsnittet Elevermedellerivanskeligheder. Side9af39

10 anvendebetegnelsenbehovfortilrettelagtopplæringformatematikkmestring,idethananser mestringforatværemereinkluderendeendvansker(jess2009:11).hensigtener,atmanskal fokuserepå,hvadelevenkan,istedetforatfokuserepåhvaddenneikkekan,ogmeddetteforøje tilrettelæggeetforløbtiloplæringtilmatematikmestring. EnstudiegruppepåDanmarksPædagogiskeUniversitetogFrederiksbergSeminariumharimidlertid fundetbegrebernematematikvanskelighederogmatematikmestringuhensigtsmæssigeog utilstrækkelige(hansen2006:54).deforetrækkerbegrebetregnehuller.dettebegrebharet dobbeltindhold. Delsknytterdetsigtildevanskeligheder,regnehuller,someleverafforskelligeårsagerogpå forskelligeniveauerkankommeudforidereslæringafmatematikdererknyttettilden enkelteelev,delsdækkerdetoverdehullersomeleverfalderioginogletilfældeikkekan kommeopafigen,somopstårpåbaggrundafundervisningen.(lindenskov2004:9) Idethullerernoget,derkanfyldesop,ellermankankommeudenom,understregerbegrebet regnehuller,atmatematikikkeeretenten ellerfag.mankangodthaveethulellerflere,udenat detbetyderatmatematikbehøveratbliveetlukketland.dermederbegrebetregnehullerudtryk for,atvanskelighederernoget,derkunangårdeleafmatematik.deterikkeelevensombegrebet karakteriserer,menvanskelighedernederopstårielevensrelationermedstoffetiundervisningen, hvilketunderstregeretrelationeltsynpåmatematikvanskeligheder.derudoverstemmerbegrebet regnehulleroverensmedlundesgenerellekendetegnvedmatematikvanskelighedersamt Engströmsfireårsagskategorier. Medetregnehulsperspektiverfokusikkepåeventuelleårsagerisigselv.Irespektfordet matematikholdigesbetydningforelevenslivnuogfremover,såerfokuspåmulighedernefor atkompensereforvanskelighederne,somdevisersigkonkretiformafregnehuller,uanset omderesoprindelsekantilskrivesneuropsykologiske,psykologiske,socialeellerdidaktiske baggrunde.(lindenskov2009:221) Matematikvanskelighedererprincipieltikkegenerelle: derfindesikkeeleverderoverhovedet ingentingvedogkanogvilmedhensyntilmatematik.vanskelighederknyttersigtilenkeltstående områder,ogder ernogetudenom ellersvilledetikkeblivebetegnetsometregnehul! (Lindenskov2010:6). Side10af39

11 Ressource etiketter OlavLundemener,at allekanlæregrundlæggendedeleafskolensmatematik ogat skolens mådeatundervisepåharenvæsentligdelafskyldenfor,ateleverfårlærevanskelighederi matematik (Lunde2002:10).Selvomdetikkeerualmindeligtatmatematikfagetkanskabe vanskeligheder,ogatdettilsyneladendeerligesåalmindeligtsomskrive oglæsevanskeligheder 6, ikkebrugerskolenalligevelfærreressourcerpåeleverimatematikvanskelighederendpåeleveri skrive oglæsevanskeligheder.olavlundemener atdennedispositionerforkert (Lunde 2002:12).Detkanforekomme,ateleverdereriskrive oglæsevanskelighederogsåkanværei matematikvanskeligheder,menvanskelighedernehængerikkenødvendigvissammen,og forekommerderforogsåhverforsig(lundberg2008:5).mendeter,ifølgelunde,vanskeligtat udvikleenkleteorierogteststilspecialundervisningimatematik,idetvanskelighederimatematik dækkermegetbredt.vanskelighederimatematikkanvisesigpåmangeforskelligemåder,ogdeter ikkenogetentydigtbegrebmedetklartindhold. Detsigerigrundenikkeandet,endateleverhar problemermedmatematik (Lunde2002:13).ForLunderepræsentererbegrebet matematikvanskelighederetbrudpådenkontinuerligefagligeudvikling,somdeflesteelever følger. Jegvilanvendetermeneleverimatematikvanskelighederiomtalenafelever,derharsværtved matematik.jegtilsluttermigdenovenståendedefinitionenafbegrebetregnehuller,menjegvili forbindelsemeddenneopgavevælgeatundladeatanvendebegrebetigenerellebeskrivelseraf matematikvanskeligheder,dajegserregnehullersomværendenogetsomalleharienelleranden udstrækningogsomfigurererforskelligtfrapersontilperson,ogdermedikkehensigtsmæssigtat brugeiengeneraliserendeforstand,nårderertaleomalleelever,derafforskelligeårsagereri matematikvanskeligheder,hvilketkanvisesigpåforskelligemåder. Netopfordimatematikvanskelighederprincipieltikkeergenerelle,ogallegrundlæggendeeristand tilatlærematematik,erdetproblematiskatdiagnosticeredissevanskelighederellergivedem etiketter.betegnelserneerbredeogupræciseiforholdtilatdefinerevanskelighedernes udstrækning. OlufMagnepåpeger,atdeterproblematiskatsætteetiketterpåeleveri matematikvanskeligheder,ogatdetdesudenikkeermuligt atdragenytteafensådan defektorienteretforståelsesramme (Lunde2001:13).Magneargumentererforetbrederesynpå matematikvanskeligheder,somkommertiludtrykihansfaktor samspilsmodel,dersætterfokuspå: 6 Jf.karakterfordelingenvedafgangsprøvensomstårbeskrevetiIndledningen. Side11af39

12 elevensmådeattænkepå,elevenssocialekompetenceogelevensrelationtilmatematik(lunde 2002:13).Dennekombinationafkognitivogsocialtilgangafspejlerensocialkonstruktivistisk tænkning,hvoreleverne ietsamspil opbyggerderesvidenogkunnen,somjegogsåtilslutter mig. Specialundervisning Specialundervisningenkantageforskelligeformer.Jeginteresserermigfor,hvadelevenskullefåud afatblivetagetudafklassen,samthvorforoghvordanmangørdet. Generelleprincipperfordetspecialpædagogiskearbejde Detervigtigtateleverivanskelighederfårdirekteogkonkretvejledningsamthurtigeog korrigerendetilbagemeldingerfraenopmærksomlærer,foratsikreatelevenikkebliverfastholdti fejlagtigeforståelserogstrategier(lundberg2008:88).eleverneskalhavesuccesoplevelser,ogde skallærenogetbetydningsfuldt(lindenskov2010:3). Iplanlægningenafundervisningerdetsærligtvigtigtatbegrundetreelementerafundervisningen: detfagligeindhold,detsocialeogfysiskemiljø,ihvilketundervisningenskalfindested,samt hvordankommunikationsprocessenskalforløbe.alundervisningbørværeetmeningsskabende arbejde,hvorelevenmøderpersonligtvedkommendeopgaver,deropfattessomrelevante (Lundberg2008:87).Herkanderaltsåværetaleom,atelevernekanprofitereafetandetfagligt indholdenddet,derarbejdesmediklassen,ogafatundervisningenforegårietandetfysiskmiljø, hvorkommunikationsprocessensforløbunderstøttesaf,atantalletafeleverermindre. Entilen undervisning Foreleverimatematikvanskelighederkanmatematikkenkrævesåenormanstrengelseog koncentration,atstøttefraenvoksenkanblivenødvendig. Foratkunnegivedirektevejledningogeffektivtilbagemeldingsamttilstrækkeligmedtidtil deelever,derharproblemer,harmansomregelbrugforatskabeetandetsocialtogfysisk miljøenddet,størstedelenafundervisningssituationerlæggeroptil.(lundberg2008:88) Vedentilen undervisningkanelevenumiddelbartfådenbekræftelseellerkorrektion,somgiver eleveneneffektivvejledningiatbrugegodestrategierogundgåfejlagtigearbejdsmetoder.eleveri vanskelighederharbrugforpersonligtnærværiformaf menneskeligstøtte,megetopmuntring, tillidogbekræftelse (Lundberg2008:89).Deterdogvigtigtatunderstrege,atentilenundervisningenkanøgeelevensafhængighedafvoksenbekræftelseogstøtte(Lundberg2008:89). Side12af39

13 Derforerdetvigtigtatbevareelevensselvstændighediundervisningen,selvomelevenharflere lærerressourcertilrådighed. Jomeretiddersættesaftilenopgave,destomeremanøversig,destostørreerchancenfor,at manblivergodtilatløseden.detkaldestot princippet, TimeOnTask (Lundberg2008:88). Gennementilen undervisningenharmannetopmulighedforatopnåennødvendigogeffektiv TOT.MankanøgedenenkelteelevsengagementilængeretidogdervedfåmereeffektivTOTendi klassen(lundberg2008:88). Detdiagnostiskearbejde Tilfordelforatlærerenoverførersinekundskaberogfærdighedertileleven,vilmangehellere betragtekundskabstilegnelseoglæringsprocessersomsocialeprocesser,hvorlærereogeleveri fællesskabudviklerogskaberforståelse,bevidsthedogindhold.meddennekundskabsopfattelse betragteselevensomenaktivmedskaberafmeningfremforenpassivmodtagerafviden (Lundberg2008:94).Elevoglærerstårietkommunikativtforholdtilhinanden,hvilketerprægetaf gensidighed,respektoganerkendelse.detteperspektiverrelevantiforholdtildiagnosticering. Meddiagnosticering 7 menesfølgendedefinitionaflöwingogkilborn: Alvirksomhedsomgårud påatkortlæggeenelevsaktuellekundskabermedhenblikpåatindividualisereogdermed optimereelevensindlæring (Lindenskov2009:222).Idennedefinitionsesderbortfraeventuelle sociologiske,psykologiskeellerneuropsykologiskediagnoser,somkunnepåvirkeelevenslæringaf matematik. Identraditionellemodelharlærerenenrækkediagnostiskeværktøjertilgængelige.Detforventes atelevenindordnersigfuldstændigtiforholdtillæreren,derfigurerersomforsøgsleder. Denne nogetkarikeredediagnostiskestrategifølgerihovedtrækenmedicinskmodel,hvorrelationen mellemforsøgslederogtestpersonerfuldstændigvertikale (Lundberg2008:95).Dennemodel stemmertydeligvisikkeoverensmeddetsynpåelever,videnogundervisning,someropridset ovenfor. Hvislærereogeleverindgårienautentisk,kommunikativrelation,mådetdiagnostiske arbejdenødvendigvisfåenandenopbygningogkarakter (Lundberg2008:95). 7 Diagnosticeringidenneforstandkanparalleliseresmedløbendeevalueringherunderkortlægningafden enkelteelevsforudsætninger,potentiale,motivationogbehovmedhenblikpåatundervisningsdifferentiere (Lindenskov2009:222)ellerdiagnostiskundervisning(Lindenskov2009:223). Side13af39

14 Deterikketilstrækkeligtatfåindblikieleversstrategier,ellerihvordanelevensopfattelseaf fagoglæringkanværehindrendeforelevenslæring.deterligesåvigtigtatsøgeindbliki, hvadelevenfaktisklykkesmed,ogatstøtteeleventilatblivebevidstom,hvadderlykkes. (Lindenskov2009:224) Ordetdiagnoseforståsoftesomathaveenubehageligmedicinskklang.Desværrefindesderikkeet bedreudtryk,derbeskriver,hvadenelevkanogforstårsamthvaddenneikkekanogikkeforstår. Alundervisningeridenforstanddiagnostisk.Detsomlærerengøriundervisningenbyggerpå,hvad denneharfundetudafomhvorelevernebefindersig(lundberg2008:95). Lovgrundlagetforspecialundervisning Ijanuar2008udsendteUndervisningsministerietetnytregelsætomspecialundervisningens tilknytningtildenalmindeligeundervisning.detnyeregelsætharstærkerøddertilbagetilenstørre revisioni1990,hvordetbl.a.blevpræciseretatspecialundervisningførstskalgives,når undervisningsdifferentieringenikkeslårtillængere.i2005blevholddannelseintroduceretsom nogetderogsåskulleværeprøvet.detteskyldes,atholddannelseefterfagligtniveauførstblev lovligiaugust2003(egelund2009:297).ibekendtgørelsenomfolkeskolensspecialundervisningog andenspecialpædagogiskbistandstårder: 1.Specialundervisningogandenspecialpædagogiskbistand(specialpædagogiskbistand) givestilelever,hvisudviklingkræverensærlighensyntagenellerstøtte,somikkealenekan understøttesvedbrugafundervisningsdifferentieringogholddannelseindenforrammerneaf denalmindeligeundervisning.(uvm2010) Iregelsættetfra2008vardetvedtaget,atspecialundervisningdergivestilelever,somgåri almindeligeklasser,fortrinsvisskalgivesidenalmindeligeundervisningellerførogefterden almindeligeskoletid,ogatdetskalskeietsamarbejdemedklassenslærerteam.dettesketepå baggrundafenundersøgelse,gennemførtafundervisningsministerieti2005ogoffentliggjorti 2006,hvordetvistesigat50%afdenspecialpædagogiskestøtteblevgivetved,atelevenblev henvisttiletstøttecenteriundervisningstiden.ændringenbegrundesmed,atmanikkeønsker,at elevengårglipafnogetialmenundervisningeniklassen ogdervedbådeuddragesundervisningog klassenssocialefællesskab(egelund2009:296).detbetyder,atspecialundervisningenikkelængere børforegåispecialcenteretiundervisningstiden,menbørforetagesiklassenellerefterden almindeligeskoletid. Side14af39

15 Inklusionsprincippet JegbenyttermigafRasmusAlenkærsdefinitionerafbegreberne:eksklusion,integration, rummelighedoginklusion iforholdtilskolepraksis. Eksklusion,integrationogrummelighed Nårmanekskluderer,fratagermannogenderesrettilatdeltage.Idenekskluderendeskolepraksis vælgermanaltsåafvigernefraellersenderdemvæk udafnormalundervisningen.derfindesto fundamentaleundergrupperafeksklusion:eksklusionindenforskolensrammerogeksklusionuden forskolensrammer(alenkær2008:14).ieksklusionindenforskolensrammeranvendesbegreberne normal ogspecialundervisning.idenekskluderendeskolepraksisforegårspecialundervisningen udenfornormalklassen.elevenmåforladesinekammeraterogdetnormalelæringsmiljøtilfordel foretspecialpædagogisklæringsmiljø. Eksklusionenbestårderi,atelevennægtesadgangtildet socialeogfagligefællesskab,derudspillersigiklassen,mensspecialundervisningenforegår (Alenkær2008:16).Atværeekskluderetindenforskolensrammerkansidestillesmedatværefysisk integreretienklassesommedatværerummet. MantaleromFysiskintegration,nårelevenfysiskerplaceretunderdesammerammersom klassekammeraterne,menhvormanprimærtforholdersigtil,hvorelevenerplaceret.hvadeleven foretagersig,oghvilketlæringsmæssigtudbytteelevenfår,vægtermindre(alenkær2008:18). RasmusAlenkærdelerrummelighedsbegrebetopitreunderkategorier:fysiskrummelighed, institutionelrummelighedogrelationelrummelighed.uansethvilkenafdetrekategorier,derer taleom,drejerdetsigaltidom en vejsrummelighed :Deternogen(denormale),derrummer nogenandre(despecielle).heriliggeratderummendeibundoggrundansersigselvsomværende mere normale eller rigtige endderummede/den,derrummes. Inklusion Atværeinkluderetbetyder,atmanopleversigsomennaturligogværdifulddeltagerafet fællesskab (Alenkær2008:21).Skolemæssiginklusionkanopdelesitoformer:socialinklusionog fagliginklusion,somhængersammenipraksis.socialinklusionbetyder,atelevenopleversigselv somværendeenværdifuldognaturligdelafdetperson relationellefællesskab,hvilketbetyder,at elevenharvenner.fagliginklusionbetyder,atelevenopleversigselvsomværendeenværdifuldog naturligbidragydertilundervisningen. Ideninkluderendeskolepraksisansesallesomunikkeindivider Alleerspecielle,dvs.atingener merespecielleendandre.dettebetyder,atbegrebernenormalogspeciel,somdeanvendesiden Side15af39

16 ekskluderende,integrerendeogrummeligeskolepraksis,ophæves.mananerkenderatnogleelever, afforskelligeårsager,ermereindsatskrævendeendandre,mendeerikkemerespecielle.man forholdersigikketil,hvorvidtelevenharrettildeltagelse,mentilhvordandeltagelsekan muliggøres(alenkær2008:22).derfokuserespåindividetsoplevelseogikkekundetsomgivende rammer,hvilketmedføreratelevenkunerreeltinkluderet,hvisdenneopleversiginkluderet. Inklusionerdendynamiskeogvedvarendeproces,hvoriskolenøgermulighedernefor tilstedeværelse,oplevelseaffællesskab,aktivdeltagelseoghøjtlæringsmæssigtudbyttefor alleelever.idenneprocestagesdersærligthensyntildeelever,somerifaregruppenfor marginalisering,eksklusionoglavtfagligtudbytte.(alenkær2008:22) Deninkluderendespecialundervisning IfølgeEgelundburdespecialundervisningfremoverværeetbegreb,derdækkeroveren undervisning,dertrækkerpåheltsærligematerialer,metoderogkommunikationshjælpemidler, somkræverengrundigundersøgelseafelevensforudsætningerogpotentialer,indendensættesi værk(egelund2009:308). SusanTetlermener,at specialpædagogikkenskalgøreopmedsintraditionellediagnosticerende tilgangogudvikleenmeredialogiskorienterettilgang,forankretietfælleslæringsmiljø (Tetler 2009:153).Fremforsegregerendeindsatserellerparallelleforløbindenforalmenundervisningens rammerbifalderhunintentionenom,atdetpædagogiskearbejdeskaltageudgangspunktiet inkluderingsperspektiv,derfordrerendifferentieretundervisning,hvorhverenkeltelevi læringsfællesskabetharmulighedforatmodtageenundervisning,derrettersigmoddennesevner oginteresser(tetler2009:158).hunmeneratderiskolenbørindretteslokalerogtilrettelægges undervisning,dervirkerinspirerendeogmotiverendeforelever,somharenandenlæringstilgang enddenverbalt sprogligeellerdenlogisk matematiske(tetler2009:159). Setietinkluderendeperspektivhandlerdedidaktiskeudfordringersåledesomatbrydemed denindividualiseredeundervisningsform,somspecialpædagogikkentraditioneltharværet forbundetmed forsnarereatskabelæringsrum,hvorelevernesindividuelleforudsætninger ogbehovkanimødekommesindenforrammerneafdetalmindeligelæringsfællesskab. (Tetler2009:160) Side16af39

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 3

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 3 Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Ordtræning 3 ORDTRÆNING 3 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 3. Serien består af otte hæfter,

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 2 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 2. Serien består af otte hæfter, hvor der

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Oplevet inklusion. - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014

Oplevet inklusion. - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014 Oplevet inklusion - en skriftlig opgave om oplevet inklusion for 25.2-elever på Faxehus Efterskole i skoleåret 2013/2014 Udarbejdet af Thomas Bo Røpke Christensen stud.med., AU, Studienr. 201301720 Vejleder:

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Der skal billeder på matematikken

Der skal billeder på matematikken PULSnr. 124718 Der skal billeder på matematikken Et udviklingsarbejde Michael Wahl Andersen Lone Kathrine Petersen Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund for udviklingsarbejdet... 4 Udviklingsarbejdets

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere