Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen"

Transkript

1 Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider InstitutforSkoleogLæringvedProfessionshøjskolenMetropol

2 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Læsevejledning... 4 Teori... 5 Matematikvanskeligheder...5 Specialundervisning...12 Inklusionsprincippet...15 Empiri Interviewundersøgelse...18 Tegnpåatelevenfølersiginkluderet...19 Beskrivelseaffundnedata...19 Validitetogreliabilitet...20 Analyse FormåletmedspecialundervisningimatematikpåBrøndbyøsterSkole...21 Elevensselvvurdering...22 Elevensholdningtilmatematikfaget...23 Motivationogselvopfattelse...24 Matematiskefærdigheder...26 Matematiskekompetencer...27 Detdiagnostiskearbejde...28 Eleveniogudenforklassen...30 Inklusionsfremmende?...32 Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag Side2af39

3 Indledning Opmærksomhedenmodmatematikvanskelighederhargennemdesenesteårværetstigende, hvilketblandtandetgiversigtiludtrykistyredokumenterneifællesmålfra2009ogfor læreruddannelsenfra2007(lindenskov2010:1).ifællesmålformatematikfra2003stodderat mellem10og12%afeleverneigrundskolenharsåstorevanskelighedermedmatematik,atdehar brugforspecialpædagogiskstøtte;menover15%afeleverneharvanskelighedervedatløsemere sammensatteopgaverimatematik (Lindenskov2009:211).Resultaternefrafolkeskolens afgangsprøvepegerogsåiretningenaf,atdereretbehovfor,atopmærksomhedenmod matematikvanskelighederbliverskærpet.herviserkarakterfordelingeni9.klasse,sommeren2010, at4.686eleverfik00eller 3imatematiskproblemløsning.Tilsammenligningfik1.863samme karaktererilæsning. Detteindikereratengruppeafeleverharalvorligevanskelighederog muligvisikkemodtagerdenrettestøtteogundervisning (HorsensKommune2011:4).IFællesMåls undervisningsvejledningforfagetmatematikerderikapitletmatematiklærerifolkeskolenetafsnit omelevermedsærligebehov.herstår,atderendnuikkefindesenentydigogalmentanvendt definitionafmatematikvanskeligheder.dogbøreleverivanskelighederifagetmatematik have særligopmærksomhedafmatematikuddannedelærere,ogevt.efterfølgendespecialundervisning børligeledesvaretagesafmatematiklæreremedspecialuddannelse (FællesMål2009:49).På læreruddannelsenerderøgetopmærksomhedpåeleverivanskelighederilinjefagetmatematik. Derudovererspecialpædagogikblevetoprettetsomlinjefagilæreruddannelsen,hvorderbl.a. fokuserespåvanskelighederbådeilæsningogimatematik. Anerkendelsenafbehovetforstøttetileleverimatematikvanskelighedereraltsåvedatvinde indpas,mensdergennemlængeretidalleredeerblevetogfortsatbliverbrugtressourcerpålæse ogskrivevanskeligheder.alligevelerspecialundervisningstadigethøjaktueltpolitiskemne.hertil kommerinklusionsprincippetogdermeddebattenomdeninkluderendeskole. Pånuværendetidspunkterderca eleveriDanmark,dermodtagerenellerandenformfor specialundervisning.afdissefår51.000eleverspecialundervisningiunderhalvdelenafskoletiden, hvilketsvarertilmindreend12lektioneromugen(olsen2011:1).dennyeregeringhar,i finansoplæggetfor2012,afsat24mio.kr.tiletnationaltressourcecenterforspecialundervisning oginklusion.detteskeriforbindelsemedetønskeomøgetinklusionifolkeskolen.derudoverer regeringenkommetmedetudspiltilatændrelovgivningenomkringspecialundervisning.formålet hermederatslusede51.000elever,dermodtagerspecialundervisningimindreendhalvdelenaf skoletiden,indienmereinkluderendenormalundervisning,såledesatdetkunvilværede Side3af39

4 resterende33.000elever,dervilfåspecialundervisning.hermedvilregeringensøgeatafgrænse specialundervisningsbegrebet.detteudelukkerdogikkede51.000elever,derskalinkluderes,fraat fådenstøtte,deharbehovfor.undervisningsministerchristineantorinisiger:"nårbørnmed særligebehovinkluderesidenalmindeligeundervisning,erdetenforudsætning,atdenstøtte,de får,somminimumleveroptildenstøtte,devilfåietspecialtilbud.deterogsåenforudsætning,at inklusionenikkeforringerkvalitetenafdenundervisning,deandreeleveriklassenfår.detskal centretværemedtilatsikre"(grunert2011:1). Iforbindelsemedenpraktik,hvorjegvarmedtilatvaretagespecialundervisningimatematik, oplevedejeg,hvordaneleverneblevtagetudafnormalundervisningenmedhenblikpåatinkludere demfagligtidenselvsammeundervisning,somdeblevtagetudaf.jeginteresserermigderforfor, hvorvidtnetopdenneformforspecialundervisningrentfaktiskoplevessomværendemedtilat skabeetgrundlagforfagliginklusionafeleverimatematikvanskelighederidenalmene matematikundervisning. Problemformulering Mitformål,meddetjegharundersøgt,eratbesvarefølgendeproblemformulering: Hvorledesoplevereleverspecialundervisningsometinkluderendetiltagi matematikundervisningen? Herunderinteressererjegmigfor,hvordanjegsomkommendelærerimatematikog specialpædagogikkanforetageeninkluderendespecialundervisningimatematiksamthvordan specialundervisning,hvorelevertagesudafderesklasse,kanværemedtilatinkluderedisseselv sammeeleveriskolenogklassen. Læsevejledning Udgangspunktetforopgavenerminoplevelseaf,hvorsværtdeteratfindedenheltrigtigebalance melleminklusionsprincippetogspecialundervisningimatematik.enbalancehvorelevernekanfå denhjælp,deharbehovfor,udenatdefølersigstigmatiseretellerudskilt,oghvoreleverneføler, atdekandeltageiogbidragetilundervisningenpåligefodmeddereskammerater. Opgavenerbyggetopiseksafsnit: 1. Problemformuleringmedpræciseringafdenproblemstilling,deranalysereriopgaven. Side4af39

5 2. Teoriafsnit,hvordecentralebegrebermatematikvanskeligheder,specialundervisningog inklusionsprincippetdefineresogkoblessammen. 3. Empiriafsnit,hvordataindsamlingsmetoden(interviewundersøgelse)beskrives,hvorefter detempiriskematerialepræsenteres.afsnittetafsluttesmedvurderingafvaliditetog reliabilitetafdetempiriskemateriale. Imininterviewundersøgelseindgår3elever,hvoraf2gårtilspecialundervisningog1ligeer blevettestet,ogenlærer,dervaretagerspecialundervisningenogtestningenimatematik påbrøndbyøsterskole,oghargjortdetgennemlængeretid. 4. Analyseafsnit,hvordeindsamlededataanalyseres.Jegforsøgerheratafklareforskellige aspekterafelevernesoplevelseafspecialundervisningensometinkluderendetiltagi matematikundervisningen. 5. Konklusion,hvorproblemformuleringenbesvarespåbaggrundafanalysen. 6. Perspektiveringsafsnit,hvoropgavenafrundes. Teori Iteori afsnittetviljegsenærmerepåmatematikvanskeligheder,specialundervisningog inklusionsprincippet.jegvilundersøgebegreberne,definereoggøreredefordemiforholdtilmin forståelseoganvendelseafdem.detvilvisesig,atdissetrebegreberhængerunægteligsammen. Matematikvanskeligheder Iforsøgetpåatafgrænseopgaven,viljeghovedsageligtkoncentreremigomsynetpåogordvalget omkringmatematikvanskeligheder.detgørjegmedhenblikpåatanvendedissedefinitioneri analysenafminproblemformuleringogdermeddissesbetydningforinklusion.jegvilikkegåi dybdenmedforståelsenafmatematikvanskeligheder,hvorforeleverivanskelighederikkemestrer matematikken,hvordandelærerogtænker,ellerhvordanvanskelighedernekankortlægges,idet jegikkemener,atdetharnogenrelevansforatundersøgehvorledeseleveroplever specialundervisningsometinkluderendetiltagimatematikundervisningen. Førstvenderjegblikketmodskolepolitikkenpåområdetogherunderomstændighederne hvorundereleverbliverudvalgttilatfåspecialundervisningudenforklassen. Derharimangeårhersketenmangelpåenskolepolitikpåområdet.Enkeltekommunereri gangogvilgåigangmedatsættefokuspåområdet,mengenereltharderikkeværetgjort systematiskeforsøgpåatopdageelever,derharvanskelighedermedmatematik,ellerpåat udviklesystematiskvidenom,hvordanmankan/skaltackledisse.deflesteskolerevaluerer Side5af39

6 alleeleversudviklinghvertårpåbegyndertrinnetvedhjælpafnoglestandardprøver,ognogle fortsættermedatgøredetpåmellemtrinnet,mendefærresteskolergørdetgennemhele skoleforløbet.prøverne,deranvendes,erstortsetdesammeoveralt,nemligdeinterne diagnostiskeprøverfrapsykologiskforlag,somtidligereblevkaldtrm prøverne,selvomder erkommetandretestpåmarkedet.(lindenskov2009:212) Disseprøverdannergrundlagforsammenligningmed'normalklassen'ogsammenligningermellem eleverneindbyrdesiklassen,mendegiverkungenerelleanvisningerpåtiltagoverforelever,der præsterersvagtiprøven.derfindesgenereltikkenogenhandlingsplanpåbaggrundafdisseprøver påskolerne.deteroptildenenkeltelæreratafgøre,hvorvidteleverivanskelighederhenvisestil specialundervisning.omderhenvisesellerej,erlærerensopfattelseafmatematikvanskeligheder afgørende(lindenskov2009:213).eftersomatjegselvskaludogståimatematiklærerensposition, viljegforsøgeatfindemitegetståstedindenformatematikfagetsspecialpædagogiskefelt. Elevermedellerivanskeligheder Førstogfremmesterdetvigtigtattagestillingtil,hvordanviitalesættervanskelighederi matematik.nårvisigerelevermedsærligebehov,elevermedvanskeligheder,eleverderhar vanskelighederellereleversmatematikvanskelighederkanmansprogligtblivepåvirkettilatplacere vanskelighederneindeidenenkelteelev(lindenskov2010:5).lenalindenskovbeskrivertosyn,det kategorialesynogdetrelationellesyn,derdrejersigomhvorsærligebehovog matematikvanskelighederkanlokaliseres.deerudvikletpåforskelligetidspunkterogermeget forskellige,dogfigurererdeikkesomtoforskelligeparadigmer. Idetkategorialesynmenesdet,atsærligebehovogvanskelighederreferertilbestemte karakteristikaknyttettilenkelteelever.herbefindervanskelighedensigaltsåindeielevenselv.til forskelderfraindbefatterdetrelationellesyn,atsærligebehovreferertilforholdielevernessociale sammenhænge,somf.eks.ienklasse,menikketilforholdsomkunharmeddenenkelteelevat gøre(lindenskov2010:4). Nårvisigerelevmedvanskeligheder,placerervivanskelighedenhoseleven,ogdetteordvalger derforudtrykforetkategorialtsyn.dettesprogbrug,ogdermedudtrykfordetkategorialesyn, bliveranvendtifællesmål Hererdertaleomudtrykkene:elevmedsærligebehov,elevmedvanskeligheder,elevderhar vanskelighederogeleversmatematikvanskeligheder. Side6af39

7 Vedatanvendeudtrykketelevivanskeligheder,mindervisprogligtosselvoghinandenom,atdet erelevenderoplevervanskelighederneoggennemleverkonsekvensernederaf,ogat vanskelighederneikkeliggerindeieleven.vanskelighederneplaceresirelationerneomkring eleven,ogudtrykketelevivanskelighederkandermedværehensigtsmæssigtatbenytte,nårman hverkenønskeratoverseellerstigmatisereeleven(lindenskov2010:5).jegtilsluttermigdet relationellesynogvilidenforbindelseanvendetermenelevivanskeligheder. Eftersomatderendnuikkeeretableretkonsensusombegreberommatematikvanskeligheder 2,er detrelevantatsepåforskelligetilgangetilårsagertilmatematikvanskeligheder. Årsagertilmatematikvanskeligheder Somnævnterderforskelpåatsevanskelighederindividueltsomkategorialtknyttettildenenkelte eleviforholdtiletfagligtindhold,ogatsevanskelighederrelationeltsomknyttettilsituationer medfleremenneskeromkringetfagligtindhold.hertilkommerdet,atmankansevanskeligheder somværendenoget,derangåralmatematik,ellersomværendenoget,derkanangådeleaf matematik.derudovererderetskelmellematopfattevanskelighederimatematiksomnoget specifiktformatematik,ellersomvanskelighederafmeregenerelkarakter,hvilketogsåkankomme tiludtrykiandrefag(lindenskov2010:5). ArneEngströmharopdeltmatematikvanskelighederifirekategorierefterderesårsag(Jess 2009:14):medicinsk/neurologisk,psykologisk,sociologiskogdidaktisk. Jegfinderdenneopdelingoverskueligogdækkende,idetdentagerhøjdeforalleaspekteraf årsagerogsamtidigdifferentiererimellemf.eks.elevermedfysiskefunktionsnedsættelserog elever,dermodtageruhensigtsmæssigundervisning.jegvilforsøgeatperspektivere matematikvanskelighederudfradefireårsagskategorier/udgangspunkter. Jegantager,atjegiforbindelsemeddenneopgavehovedsageligtvilkommetilatbeskæftigemig medpsykologiskeogdidaktiskeårsagertilmatematikvanskeligheder,fordiderertaleomelever, derharderesdagligeganginormalklasser,mensomfårspecialundervisningimatematikengang omugenienlektion.jegantageratelever,hvisvanskelighederharensociologiskeller medicinsk/neurologisk,ihøjeregradvilværeatfindeispecialklasserogpåspecialskoler. 2 SomnævntiindledningenstårderiFællesMål2009,atderendnuikkefindesenentydigogalment anvendtdefinitionafmatematikvanskeligheder. Side7af39

8 Generellekendetegnvedeleverimatematikvanskeligheder OlavLundehar,iundersøgelsenafhvadderkendetegnereleverimatematikvanskeligheder, sammenfattetdissekendetegnifirehovedgrupper(lunde2002:16): 1. Nedsatevnefunktion,hvilketpåvirkereleverspræstationiandrefagsåvelsommatematik. Mangeafdisseeleverpræstereralligevelunderforventningtilderesevneniveau. 2. Emotionelleforstyrrelser,dererprægetafdårligeerfaringerogangstformatematikog dermedfølgendenegativholdningtilfaget. 3. Reduceretanstrengelseellerviljetilatarbejdemedmatematikfaget.Hererdertaleom manglendemotivation,somerprægetafmanglendeselvværdogselvtillid. 4. Urolige,hyperaktive,rastløseelevermedstorekoncentrationsvanskeligheder. Jegagteratbenyttemigafnogleafdissekendetegnianalyseafsnittet,bådeiforholdtilelever,som hardeltagetimininterviewundersøgelse,ogiforholdtilatanalyserepåhvorvidt specialundervisningenstilrettelæggelseerhensigtsmæssigforelevenietinkluderendeperspektiv. Diagnoser/Betegnelser Tidligereharmanbrugtmegetforsimpledediagnoserellerdirektemoraliserendeskældsordi betegnelsenafelever,derhavdesværtvedmatematik.nuerdermangeognuancerede betegnelser/diagnoserpåområdet.itidsskriftetasterisknr.41,2008,udtaltesørenlangagersig således 3 : Indenforspecialpædagogikkentaltevifortiårsidenomatafkategorisereogomatsætte barneticentrum.visådiagnosensomendom ogeneksklusionfrafællesskabet.detvar worstcasescenario.idagførerdiagnosenbådefordeleogenslagstryghedmedsig.(jess 2009:13) Derertogodegrundetilatbeskæftigesigmeddiagnoser/betegnelser.Denenedrejersigomat undgåstemplingafeleven.idenforbindelseerdetvigtigtatvælgebetegnelser/diagnoser,somikke placerer`fejlen hoseleven,mensominkludereromgivelsernesrolleogmedansvar.denanden grunder,atpengenefølgerdiagnosen. Hvordererenklardiagnose,erderhåbom,atderkan gøresnoget,ogderforerdermulighedforatfåøkonomiskemidlertilenindsats (Jess2009:13). 3 IenartikelafE.F.Holm. Side8af39

9 HosFN sverdenssundhedsorganisation,who,findermandiagnosenspecificdisorderof arithmeticalskills.ifølgewho segendefinitiondrejerdetsigom enspecifiksvækkelseaf regnefærdigheder,derikkekanforklaresudfrasvagbegavelseellerutilstrækkeligskoling,somikke skyldeskvæstelser,ogsomhellerikkeerenfølgeafdysleksi (Jess2009:11). IDanmarkfindesenslagsforeningfortalblindhed,Talblind.dk.Foreningenhartilformålatsprede ordetomtalblindhedsamtgivetalblinde,forældreogunderviseremulighedfornetværk.på foreningenshjemmesidedefinerestalblindhedsomværende enspecifikregnevanskelighed,også kaldetdyskalkuli.detilsluttersigwho sførnævntedefinitionafdiagnosen(talblind.dk). BetegnelsenDyskalkuliermegetudbredtiinternationallitteratur.Dyskalkulianvendesudenat værepræcistdefineret,ogbetegnelsensesofteiforbindelsemedetkategorialtsyn 4 på,hvor matematikvanskelighederkanlokaliseres(jess2009:11). IFN sstandardreglerfra1993beskrivesdenmodernedefinitionafethandicap(hansen2006:53): Betegnelsenhandicapbetydertabellerbegrænsningafmulighederneforatdeltagei samfundslivetpåligefodmedandre.denbeskriverrelationenmellemetmenneskemed funktionsnedsættelseogdetsomgivelser.formåletmeddennebetegnelseeratsættefokus påmanglervedomgivelserneogmanglerveddeisamfundetiværksatteaktivitetersomfx information,kommunikationoguddannelse,derforhindrermenneskermed funktionsnedsættelseiatdeltagepåligekårmedandre. IFN sdefinitionflyttesfokusvækfrafunktionsnedsættelsenhosbarnet.jegtilsluttermigdettesyn påfunktionsnedsættelserogforsøgeratanvendedetiformafetrelationeltsyn 5 på matematikvanskeligheder. MatematikmestringogRegnehuller DennorskeskolepsykologOlavLundeer lidtbekymretforvoresalmindeligeiverefteratgive diagnoser,fordidetraditioneltstårforsygdomme,manglerogfejl (Hansen2006:54).Hansågerne atmanistedetformatematikvanskelighederogdyskalkulitalteomtilrettelagtoplæringtil matematikmestring.hanerselvgåetfraatanvendebetegnelsenlærevanskerimatematikktilat 4 Detkategorialesynstårnærmerebeskrevetiafsnittet Elevermedellerivanskeligheder. 5 Detrelationellesynstårnærmerebeskrevetiafsnittet Elevermedellerivanskeligheder. Side9af39

10 anvendebetegnelsenbehovfortilrettelagtopplæringformatematikkmestring,idethananser mestringforatværemereinkluderendeendvansker(jess2009:11).hensigtener,atmanskal fokuserepå,hvadelevenkan,istedetforatfokuserepåhvaddenneikkekan,ogmeddetteforøje tilrettelæggeetforløbtiloplæringtilmatematikmestring. EnstudiegruppepåDanmarksPædagogiskeUniversitetogFrederiksbergSeminariumharimidlertid fundetbegrebernematematikvanskelighederogmatematikmestringuhensigtsmæssigeog utilstrækkelige(hansen2006:54).deforetrækkerbegrebetregnehuller.dettebegrebharet dobbeltindhold. Delsknytterdetsigtildevanskeligheder,regnehuller,someleverafforskelligeårsagerogpå forskelligeniveauerkankommeudforidereslæringafmatematikdererknyttettilden enkelteelev,delsdækkerdetoverdehullersomeleverfalderioginogletilfældeikkekan kommeopafigen,somopstårpåbaggrundafundervisningen.(lindenskov2004:9) Idethullerernoget,derkanfyldesop,ellermankankommeudenom,understregerbegrebet regnehuller,atmatematikikkeeretenten ellerfag.mankangodthaveethulellerflere,udenat detbetyderatmatematikbehøveratbliveetlukketland.dermederbegrebetregnehullerudtryk for,atvanskelighederernoget,derkunangårdeleafmatematik.deterikkeelevensombegrebet karakteriserer,menvanskelighedernederopstårielevensrelationermedstoffetiundervisningen, hvilketunderstregeretrelationeltsynpåmatematikvanskeligheder.derudoverstemmerbegrebet regnehulleroverensmedlundesgenerellekendetegnvedmatematikvanskelighedersamt Engströmsfireårsagskategorier. Medetregnehulsperspektiverfokusikkepåeventuelleårsagerisigselv.Irespektfordet matematikholdigesbetydningforelevenslivnuogfremover,såerfokuspåmulighedernefor atkompensereforvanskelighederne,somdevisersigkonkretiformafregnehuller,uanset omderesoprindelsekantilskrivesneuropsykologiske,psykologiske,socialeellerdidaktiske baggrunde.(lindenskov2009:221) Matematikvanskelighedererprincipieltikkegenerelle: derfindesikkeeleverderoverhovedet ingentingvedogkanogvilmedhensyntilmatematik.vanskelighederknyttersigtilenkeltstående områder,ogder ernogetudenom ellersvilledetikkeblivebetegnetsometregnehul! (Lindenskov2010:6). Side10af39

11 Ressource etiketter OlavLundemener,at allekanlæregrundlæggendedeleafskolensmatematik ogat skolens mådeatundervisepåharenvæsentligdelafskyldenfor,ateleverfårlærevanskelighederi matematik (Lunde2002:10).Selvomdetikkeerualmindeligtatmatematikfagetkanskabe vanskeligheder,ogatdettilsyneladendeerligesåalmindeligtsomskrive oglæsevanskeligheder 6, ikkebrugerskolenalligevelfærreressourcerpåeleverimatematikvanskelighederendpåeleveri skrive oglæsevanskeligheder.olavlundemener atdennedispositionerforkert (Lunde 2002:12).Detkanforekomme,ateleverdereriskrive oglæsevanskelighederogsåkanværei matematikvanskeligheder,menvanskelighedernehængerikkenødvendigvissammen,og forekommerderforogsåhverforsig(lundberg2008:5).mendeter,ifølgelunde,vanskeligtat udvikleenkleteorierogteststilspecialundervisningimatematik,idetvanskelighederimatematik dækkermegetbredt.vanskelighederimatematikkanvisesigpåmangeforskelligemåder,ogdeter ikkenogetentydigtbegrebmedetklartindhold. Detsigerigrundenikkeandet,endateleverhar problemermedmatematik (Lunde2002:13).ForLunderepræsentererbegrebet matematikvanskelighederetbrudpådenkontinuerligefagligeudvikling,somdeflesteelever følger. Jegvilanvendetermeneleverimatematikvanskelighederiomtalenafelever,derharsværtved matematik.jegtilsluttermigdenovenståendedefinitionenafbegrebetregnehuller,menjegvili forbindelsemeddenneopgavevælgeatundladeatanvendebegrebetigenerellebeskrivelseraf matematikvanskeligheder,dajegserregnehullersomværendenogetsomalleharienelleranden udstrækningogsomfigurererforskelligtfrapersontilperson,ogdermedikkehensigtsmæssigtat brugeiengeneraliserendeforstand,nårderertaleomalleelever,derafforskelligeårsagereri matematikvanskeligheder,hvilketkanvisesigpåforskelligemåder. Netopfordimatematikvanskelighederprincipieltikkeergenerelle,ogallegrundlæggendeeristand tilatlærematematik,erdetproblematiskatdiagnosticeredissevanskelighederellergivedem etiketter.betegnelserneerbredeogupræciseiforholdtilatdefinerevanskelighedernes udstrækning. OlufMagnepåpeger,atdeterproblematiskatsætteetiketterpåeleveri matematikvanskeligheder,ogatdetdesudenikkeermuligt atdragenytteafensådan defektorienteretforståelsesramme (Lunde2001:13).Magneargumentererforetbrederesynpå matematikvanskeligheder,somkommertiludtrykihansfaktor samspilsmodel,dersætterfokuspå: 6 Jf.karakterfordelingenvedafgangsprøvensomstårbeskrevetiIndledningen. Side11af39

12 elevensmådeattænkepå,elevenssocialekompetenceogelevensrelationtilmatematik(lunde 2002:13).Dennekombinationafkognitivogsocialtilgangafspejlerensocialkonstruktivistisk tænkning,hvoreleverne ietsamspil opbyggerderesvidenogkunnen,somjegogsåtilslutter mig. Specialundervisning Specialundervisningenkantageforskelligeformer.Jeginteresserermigfor,hvadelevenskullefåud afatblivetagetudafklassen,samthvorforoghvordanmangørdet. Generelleprincipperfordetspecialpædagogiskearbejde Detervigtigtateleverivanskelighederfårdirekteogkonkretvejledningsamthurtigeog korrigerendetilbagemeldingerfraenopmærksomlærer,foratsikreatelevenikkebliverfastholdti fejlagtigeforståelserogstrategier(lundberg2008:88).eleverneskalhavesuccesoplevelser,ogde skallærenogetbetydningsfuldt(lindenskov2010:3). Iplanlægningenafundervisningerdetsærligtvigtigtatbegrundetreelementerafundervisningen: detfagligeindhold,detsocialeogfysiskemiljø,ihvilketundervisningenskalfindested,samt hvordankommunikationsprocessenskalforløbe.alundervisningbørværeetmeningsskabende arbejde,hvorelevenmøderpersonligtvedkommendeopgaver,deropfattessomrelevante (Lundberg2008:87).Herkanderaltsåværetaleom,atelevernekanprofitereafetandetfagligt indholdenddet,derarbejdesmediklassen,ogafatundervisningenforegårietandetfysiskmiljø, hvorkommunikationsprocessensforløbunderstøttesaf,atantalletafeleverermindre. Entilen undervisning Foreleverimatematikvanskelighederkanmatematikkenkrævesåenormanstrengelseog koncentration,atstøttefraenvoksenkanblivenødvendig. Foratkunnegivedirektevejledningogeffektivtilbagemeldingsamttilstrækkeligmedtidtil deelever,derharproblemer,harmansomregelbrugforatskabeetandetsocialtogfysisk miljøenddet,størstedelenafundervisningssituationerlæggeroptil.(lundberg2008:88) Vedentilen undervisningkanelevenumiddelbartfådenbekræftelseellerkorrektion,somgiver eleveneneffektivvejledningiatbrugegodestrategierogundgåfejlagtigearbejdsmetoder.eleveri vanskelighederharbrugforpersonligtnærværiformaf menneskeligstøtte,megetopmuntring, tillidogbekræftelse (Lundberg2008:89).Deterdogvigtigtatunderstrege,atentilenundervisningenkanøgeelevensafhængighedafvoksenbekræftelseogstøtte(Lundberg2008:89). Side12af39

13 Derforerdetvigtigtatbevareelevensselvstændighediundervisningen,selvomelevenharflere lærerressourcertilrådighed. Jomeretiddersættesaftilenopgave,destomeremanøversig,destostørreerchancenfor,at manblivergodtilatløseden.detkaldestot princippet, TimeOnTask (Lundberg2008:88). Gennementilen undervisningenharmannetopmulighedforatopnåennødvendigogeffektiv TOT.MankanøgedenenkelteelevsengagementilængeretidogdervedfåmereeffektivTOTendi klassen(lundberg2008:88). Detdiagnostiskearbejde Tilfordelforatlærerenoverførersinekundskaberogfærdighedertileleven,vilmangehellere betragtekundskabstilegnelseoglæringsprocessersomsocialeprocesser,hvorlærereogeleveri fællesskabudviklerogskaberforståelse,bevidsthedogindhold.meddennekundskabsopfattelse betragteselevensomenaktivmedskaberafmeningfremforenpassivmodtagerafviden (Lundberg2008:94).Elevoglærerstårietkommunikativtforholdtilhinanden,hvilketerprægetaf gensidighed,respektoganerkendelse.detteperspektiverrelevantiforholdtildiagnosticering. Meddiagnosticering 7 menesfølgendedefinitionaflöwingogkilborn: Alvirksomhedsomgårud påatkortlæggeenelevsaktuellekundskabermedhenblikpåatindividualisereogdermed optimereelevensindlæring (Lindenskov2009:222).Idennedefinitionsesderbortfraeventuelle sociologiske,psykologiskeellerneuropsykologiskediagnoser,somkunnepåvirkeelevenslæringaf matematik. Identraditionellemodelharlærerenenrækkediagnostiskeværktøjertilgængelige.Detforventes atelevenindordnersigfuldstændigtiforholdtillæreren,derfigurerersomforsøgsleder. Denne nogetkarikeredediagnostiskestrategifølgerihovedtrækenmedicinskmodel,hvorrelationen mellemforsøgslederogtestpersonerfuldstændigvertikale (Lundberg2008:95).Dennemodel stemmertydeligvisikkeoverensmeddetsynpåelever,videnogundervisning,someropridset ovenfor. Hvislærereogeleverindgårienautentisk,kommunikativrelation,mådetdiagnostiske arbejdenødvendigvisfåenandenopbygningogkarakter (Lundberg2008:95). 7 Diagnosticeringidenneforstandkanparalleliseresmedløbendeevalueringherunderkortlægningafden enkelteelevsforudsætninger,potentiale,motivationogbehovmedhenblikpåatundervisningsdifferentiere (Lindenskov2009:222)ellerdiagnostiskundervisning(Lindenskov2009:223). Side13af39

14 Deterikketilstrækkeligtatfåindblikieleversstrategier,ellerihvordanelevensopfattelseaf fagoglæringkanværehindrendeforelevenslæring.deterligesåvigtigtatsøgeindbliki, hvadelevenfaktisklykkesmed,ogatstøtteeleventilatblivebevidstom,hvadderlykkes. (Lindenskov2009:224) Ordetdiagnoseforståsoftesomathaveenubehageligmedicinskklang.Desværrefindesderikkeet bedreudtryk,derbeskriver,hvadenelevkanogforstårsamthvaddenneikkekanogikkeforstår. Alundervisningeridenforstanddiagnostisk.Detsomlærerengøriundervisningenbyggerpå,hvad denneharfundetudafomhvorelevernebefindersig(lundberg2008:95). Lovgrundlagetforspecialundervisning Ijanuar2008udsendteUndervisningsministerietetnytregelsætomspecialundervisningens tilknytningtildenalmindeligeundervisning.detnyeregelsætharstærkerøddertilbagetilenstørre revisioni1990,hvordetbl.a.blevpræciseretatspecialundervisningførstskalgives,når undervisningsdifferentieringenikkeslårtillængere.i2005blevholddannelseintroduceretsom nogetderogsåskulleværeprøvet.detteskyldes,atholddannelseefterfagligtniveauførstblev lovligiaugust2003(egelund2009:297).ibekendtgørelsenomfolkeskolensspecialundervisningog andenspecialpædagogiskbistandstårder: 1.Specialundervisningogandenspecialpædagogiskbistand(specialpædagogiskbistand) givestilelever,hvisudviklingkræverensærlighensyntagenellerstøtte,somikkealenekan understøttesvedbrugafundervisningsdifferentieringogholddannelseindenforrammerneaf denalmindeligeundervisning.(uvm2010) Iregelsættetfra2008vardetvedtaget,atspecialundervisningdergivestilelever,somgåri almindeligeklasser,fortrinsvisskalgivesidenalmindeligeundervisningellerførogefterden almindeligeskoletid,ogatdetskalskeietsamarbejdemedklassenslærerteam.dettesketepå baggrundafenundersøgelse,gennemførtafundervisningsministerieti2005ogoffentliggjorti 2006,hvordetvistesigat50%afdenspecialpædagogiskestøtteblevgivetved,atelevenblev henvisttiletstøttecenteriundervisningstiden.ændringenbegrundesmed,atmanikkeønsker,at elevengårglipafnogetialmenundervisningeniklassen ogdervedbådeuddragesundervisningog klassenssocialefællesskab(egelund2009:296).detbetyder,atspecialundervisningenikkelængere børforegåispecialcenteretiundervisningstiden,menbørforetagesiklassenellerefterden almindeligeskoletid. Side14af39

15 Inklusionsprincippet JegbenyttermigafRasmusAlenkærsdefinitionerafbegreberne:eksklusion,integration, rummelighedoginklusion iforholdtilskolepraksis. Eksklusion,integrationogrummelighed Nårmanekskluderer,fratagermannogenderesrettilatdeltage.Idenekskluderendeskolepraksis vælgermanaltsåafvigernefraellersenderdemvæk udafnormalundervisningen.derfindesto fundamentaleundergrupperafeksklusion:eksklusionindenforskolensrammerogeksklusionuden forskolensrammer(alenkær2008:14).ieksklusionindenforskolensrammeranvendesbegreberne normal ogspecialundervisning.idenekskluderendeskolepraksisforegårspecialundervisningen udenfornormalklassen.elevenmåforladesinekammeraterogdetnormalelæringsmiljøtilfordel foretspecialpædagogisklæringsmiljø. Eksklusionenbestårderi,atelevennægtesadgangtildet socialeogfagligefællesskab,derudspillersigiklassen,mensspecialundervisningenforegår (Alenkær2008:16).Atværeekskluderetindenforskolensrammerkansidestillesmedatværefysisk integreretienklassesommedatværerummet. MantaleromFysiskintegration,nårelevenfysiskerplaceretunderdesammerammersom klassekammeraterne,menhvormanprimærtforholdersigtil,hvorelevenerplaceret.hvadeleven foretagersig,oghvilketlæringsmæssigtudbytteelevenfår,vægtermindre(alenkær2008:18). RasmusAlenkærdelerrummelighedsbegrebetopitreunderkategorier:fysiskrummelighed, institutionelrummelighedogrelationelrummelighed.uansethvilkenafdetrekategorier,derer taleom,drejerdetsigaltidom en vejsrummelighed :Deternogen(denormale),derrummer nogenandre(despecielle).heriliggeratderummendeibundoggrundansersigselvsomværende mere normale eller rigtige endderummede/den,derrummes. Inklusion Atværeinkluderetbetyder,atmanopleversigsomennaturligogværdifulddeltagerafet fællesskab (Alenkær2008:21).Skolemæssiginklusionkanopdelesitoformer:socialinklusionog fagliginklusion,somhængersammenipraksis.socialinklusionbetyder,atelevenopleversigselv somværendeenværdifuldognaturligdelafdetperson relationellefællesskab,hvilketbetyder,at elevenharvenner.fagliginklusionbetyder,atelevenopleversigselvsomværendeenværdifuldog naturligbidragydertilundervisningen. Ideninkluderendeskolepraksisansesallesomunikkeindivider Alleerspecielle,dvs.atingener merespecielleendandre.dettebetyder,atbegrebernenormalogspeciel,somdeanvendesiden Side15af39

16 ekskluderende,integrerendeogrummeligeskolepraksis,ophæves.mananerkenderatnogleelever, afforskelligeårsager,ermereindsatskrævendeendandre,mendeerikkemerespecielle.man forholdersigikketil,hvorvidtelevenharrettildeltagelse,mentilhvordandeltagelsekan muliggøres(alenkær2008:22).derfokuserespåindividetsoplevelseogikkekundetsomgivende rammer,hvilketmedføreratelevenkunerreeltinkluderet,hvisdenneopleversiginkluderet. Inklusionerdendynamiskeogvedvarendeproces,hvoriskolenøgermulighedernefor tilstedeværelse,oplevelseaffællesskab,aktivdeltagelseoghøjtlæringsmæssigtudbyttefor alleelever.idenneprocestagesdersærligthensyntildeelever,somerifaregruppenfor marginalisering,eksklusionoglavtfagligtudbytte.(alenkær2008:22) Deninkluderendespecialundervisning IfølgeEgelundburdespecialundervisningfremoverværeetbegreb,derdækkeroveren undervisning,dertrækkerpåheltsærligematerialer,metoderogkommunikationshjælpemidler, somkræverengrundigundersøgelseafelevensforudsætningerogpotentialer,indendensættesi værk(egelund2009:308). SusanTetlermener,at specialpædagogikkenskalgøreopmedsintraditionellediagnosticerende tilgangogudvikleenmeredialogiskorienterettilgang,forankretietfælleslæringsmiljø (Tetler 2009:153).Fremforsegregerendeindsatserellerparallelleforløbindenforalmenundervisningens rammerbifalderhunintentionenom,atdetpædagogiskearbejdeskaltageudgangspunktiet inkluderingsperspektiv,derfordrerendifferentieretundervisning,hvorhverenkeltelevi læringsfællesskabetharmulighedforatmodtageenundervisning,derrettersigmoddennesevner oginteresser(tetler2009:158).hunmeneratderiskolenbørindretteslokalerogtilrettelægges undervisning,dervirkerinspirerendeogmotiverendeforelever,somharenandenlæringstilgang enddenverbalt sprogligeellerdenlogisk matematiske(tetler2009:159). Setietinkluderendeperspektivhandlerdedidaktiskeudfordringersåledesomatbrydemed denindividualiseredeundervisningsform,somspecialpædagogikkentraditioneltharværet forbundetmed forsnarereatskabelæringsrum,hvorelevernesindividuelleforudsætninger ogbehovkanimødekommesindenforrammerneafdetalmindeligelæringsfællesskab. (Tetler2009:160) Side16af39

17 Tankenmedinklusioner,ifølgeLindenskov,atderbådeskerentilpasningafdenkonkrete undervisningtilelevermedsærligebehovsamtidigmed,atderogsåforegårenudviklingafden generelleundervisning(lindenskov2010:4). Deninkluderendeskoleerdermedogsåennymåde attænkespecialundervisningpåhvorekspertiseogerfaringerispecialundervisningskaludnyttesi denalmindeligeundervisning. Empiri JegtilbragteminfjerdeårspraktikpåBrøndbyøsterSkole,hvor894eleverharderesdagligegang (BrøndbyøsterSkole2011).BrøndbyøsterSkolehartidligereheddetLindelundsskolen,menhar ændretnavn,forhalvandetårsiden,iforbindelsemedsammenlægningmednørregårdsskolen. Minpraktiklærer,LisbethNygaard,hararbejdetpåLindelundsskolen,sidenhunblev færdiguddannetfrafrederiksbergseminariumi1974.desidste12årharhunarbejdetpåskolens matematikcenter,hvorhuntesterogunderviserelever,dererimatematikvanskeligheder. PåBrøndbyøsterSkoleer10%afskolenssamledespecialundervisningafsattilmatematik(bådetest ogundervisning),hvilketgivermatematikcenteret16ugentligespecialundervisningslektioner,hvor optilfireeleveradgangenkommerienlektionomugen.jegvarsåheldigatfålovtilattagedeli varetagelsenaf4afdisseugentligespecialundervisningslektionerimatematikcenteretundermine 7ugerspraktik.Derudoverharjeg,underminpraktik,overværetindividueltestningaftreelever, medhenblikpåatdeskulleindstillestilspecialundervisningimatematik. Jegvilikkefokuserepåalmenundervisningeniklassenoghvorvidtdergøresenindsatsforat forebyggematematikvanskelighedergennemløbendeevalueringogundervisningsdifferentiering. Mitfokusertreafspecialundervisningselevernesoplevelseafmatematik,hvorvidtdedeltageriog bidragertilmatematikundervisningeniklassen,deresoplevelseafatblivetagetudafklassen, hvordandeopleverhensigtenafspecialundervisningenogderesudbyttederaf. Jegvilundersøgeomeleverne,derblivertagetudafklassenforatblivetestetmedhenblikpåat vurdere,hvorvidtdevilgavneafspecialundervisning,samteleverne,dermodtager specialundervisningogharfåetdetigennemlængereperioder,følersigstigmatiseretog ekskluderetfraundervisningeniklassen.lenalindenskovudtrykkerbekymringvedattage eleverneudafklassenispecialundervisningssammenhænge: risikoener,atelevenklartog tydeligtbliverstigmatiseretsomen taber iforholdtilmatematik (Lindenskov2009:215). Hvismanskalsepåsuccesgradenafinklusion,erdetikkenokbareatsepåministeriets, kommunernes,skolernesoglærerneshensigter,planeroghandlinger.manmåogsåsepå,hvorvidt elevernerentfaktiskfølersiginkluderet,ogpåderesoplevelseafvoresforsøgpåatinkluderedem. Side17af39

18 Derforharjegtagetudgangspunktielevernesoplevelserafmatematikførspecialundervisningen, underindstillingentilspecialundervisning,underselvespecialundervisningenogefterathave modtagetspecialundervisningienlængereperiode.detteharjegforsøgtatgørevedatforetage interviewsmedtreforskelligeeleverogenlærer. Interviewundersøgelse Jegharvalgtatanvendekvalitativeinterviewstilindsamlingafdatavedrørendeelevernesoplevelse afatblivetagetudafklasseniforbindelsemedspecialundervisningimatematiksamt specialundervisningslærerenshensigtogerfaringermeddenneformforspecialundervisning.i gennemførelsenafdetkonkreteinterviewharjeganvendtensemistruktureretinterviewformmed spørgeguide 8.Spørgeguidenerinddeltitemaermedenrækkespørgsmål,dererorganiseretito kategorier:beskrivendespørgsmål 9,somgrundlagforatdanneenkommunikativscene,og vurderendespørgsmål 10,somkanåbneforspontanogumiddelbarindsigtfrainformanten (Andersen2010:53).Spørgsmålenetillærerenerbaseretpådokumenteromspecialundervisningen imatematikpålindelundsskolenogundervisningenimatematikcenteret 11. Jegharudvalgtspecialundervisningslærerensamttreeleversominformanter.Detreeleverer udvalgtpåbaggrundafvariationikøn,klassetrinoglængdeafspecialundervisningsperioden.det hardenfordelateleverneharforskelligeerfaringermedspecialundervisning,ogat interviewundersøgelsendervedbesvaresmerenuanceretend,hvisjeghavdeudvalgttreelever medsammekøn,klassetrinoglængdeafspecialundervisningsperiode.eftersomatjegvil undersøgeelevernesoplevelseafspecialundervisningen,densrammerogvirkning,harjegnetop valgtatspørgeelevernetilderesoplevelseafdette.derudoverspørgerjeglærerentilhendes forståelseafogerfaringmedspecialundervisningensrammer,målogvirkning. Ulempenvedundersøgelsener,atminespørgsmålkanværeifareforatkommetilatvirke ledende,såledesatelevernesvarerdet,somdetror,jegvilhøre.dertilkommerdet,atjegikkekan spørgeeleverne,hvorvidtdefølersiginkluderet.jegsøgeratmindskeulempenvedatopridse nogletegnpå,atelevenfølersiginkluderet,ogforetageminanalysepåbaggrundafdissetegn. Tegneneerimplementeretispørgsmåleneispørgeguiden. Jegharoptagetallefireinterviews SeBilag1ogBilag2. 9 Spørgsmål,derlæggeroptilatfåinformantentilatbeskrivenoget.Spørgsmål,derkanbegyndemedhvem, hvad,hvoroghvilken(andersen2010:53). 10 Hvormanpåbaggrundafdebeskrivendespørgsmålsøgervidereneditemaet(Andersen2010:53). 11 SomervedlagtsomBilag3ogBilag4. 12 LydoptagelsenervedlagtsomBilag6. Side18af39

19 Tegnpåatelevenfølersiginkluderet Mankanikkebarespørgeeleverne,hvorledesdeopleverspecialundervisningsometinkluderende tiltagimatematikundervisningen.spørgsmåleterforkomplekstogindeholderbegreber,somde ikkekenderbetydningenaf.derforharjegopridsetnogletegnpå,hvorvidteleverneopleversig somværendeinkluderetimatematikundervisningen. Atfølesiginkluderetdrejersigomatfølesigsomenligeværdigdeltagerogbidragyder.Derforvil jegundersøge,hvordandesammenlignerderesegendeltagelseogfagligeniveaumedandreelever iklassen,omelevernetaleromviellermigogdeandre,oghvorvidtdefølersigsomligeværdigeog bidragendeimatematikundervisningen,herunderomderækkerhåndenopogsigernogeti timerne.derudoverviljegundersøgeelevernesholdningtilmatematikfagetogderesdefinitionaf matematikogspecialundervisning. Jegvillyttetil,hvadeleverneharatsige,ogjegvilspørgeindtilderesoplevelseafatblivetagetud afklassenogafatgåtilspecialundervisningsamthvaddemener,defårudafdet. Beskrivelseaffundnedata Medhenblikpåatopretholdemineinformantersanonymitet,viljegikkekaldeelevernevednavn.I dekommendeafsnitvijegomtaledemsomelev1,elev2ogelev3.blandteleverneidette empiriskematerialehedderspecialundervisningekstra.ekstraerlærernesogelevernesomtaleaf denspecialundervisning,derforegårimatematikcenteret,hvorelevernekommerengangomugen ienlektion,mensklassensresterendeeleverharmatematikiklassen. Nedenforviljegpræsenteremineinformantermedudgangspunkti,hvaddeharsagtunderderes interviews 13,samthvadjegharoplevetunderpraktikken.Jegvilførstfremhævecitaterfrade foretagedeinterviewsianalyseafsnittet. Elev1erenpigepå11år,somgårifemteklasse.Hunstartedetilekstraistartenaftredieklasseog hargåettilekstraligesiden,bortsetfranoglefåpauserhunharholdtindimellem.hungårpået ekstraholdmedtoandrefrasammeklassetrin. Dahunstartedetilekstra,blevhunlidtkedaf,athunikkekunneværeisinklasseoglavedet sammesomdeandrelavedeiklassen.sidenhenerhunblevetgladfor,athunhargåettilekstra, fordihunharfåetnogetudafdet,mennuvilhungernetilbagetilklassen,fordihunføler,athun harstyrpådet. 13 MineinterviewservedlagtsomlydfiliBilag6ogdelvisttransskriberetiBilag5.Spørgeguidene,somer anvendt,ervedlagtsombilag1ogbilag2. Side19af39

20 Elev2erendrengpå12år,dergåri6.klasse.Hanhargåettilekstraiethalvtår,sådeter forholdsvisnytforham.hansiger,athanfølersigbedretilmatematik,ogathanermere deltagendeitimerneiklassen,efterhanerstartettilekstra.hanerstadiggladforatkommei matematikcenteretengangomugen. Elev3erenpigepå15år.dergåri7.klasse.Hunblevtestetimatematikcenteret,mensjegvari praktik,meneftersomathungåri7.klasse,erderikketilbudomspecialundervisningtilhendepå BrøndbyøsterSkole(Bilag3),menLisbeth,somtestedeeleven,mener,athungodtkunnegavneaf enkoncentreretindsats.testenviste,athunhavdegodeforudsætningerforatblivedygtigtil matematik,fordihunbesidderkompetencerindenformatematisktænkning,problemløsningog ræsonnement.desværreharhunnogleregnehulleromkringsinforståelseoganvendelseaf positionssystemetogalgoritmerimultiplikationogdivision.detteskyldessandsynligvis,athuner flyttetskolefleregangeogerblevetsnydtforkontinuerteforløbimatematik.nuvilhungerneselv blivebedre,hunharselvbedtskolensspecialpædagogiskekonsulentomatblivetesteti matematik,menhunforventerathjælpenkommerfraskolen,sombarevilanbefalehendeat dukkeoptillektiehjælpefterskoletid,fordihunerforgammeltilatfådeli specialundervisningsmidlerne. Hunhartidligeregåettilspecialundervisningidanskiethalvtåriandenklasse,hvorefterhun skiftedeskole,ogsenerehenkomtilekstradanskigenifjerdeklasse,hvorhunlærteatlæse.nu harhunikkelængereproblemermedlæsning. Validitetogreliabilitet Detteempiriskematerialeeretcase studieafspecialundervisningenimatematikpåbrøndbyøster Skole.Informanternesvarerudfraderesegnelivsverdens perspektiver,ogderesudsagnkanderfor ikkerepræsentereengenereloplevelseafspecialundervisningimatematik,dadette,somnævnt, eretvidtbegreb.detteempiriskematerialeeraleneudtrykfor,hvordandetforholdersiginetop dennesituation. Jegharikkefulgteleverneiandresituationerendispecialundervisningen,såjegharintetgrundlag, bortsetfrahvaddeharsagt,foratvide,hvordandeegentligagereriklassen,imatematikeller andrefag,ogisamspilmeddereskammerater.jegharikketagethøjdeforelevernestilhørsforhold tilklassen,tilderesmatematiklærer,tilderessocialekompetencerellerderessocialebaggrund.jeg forholdermigførstogfremmesttilenafdetrefaktoreriolufmagnesfaktor samspilsmodel, elevensrelationtilmatematik,udenattagehøjdeforelevensmådeattænkepåellerdennes socialekompetence. Side20af39

Specialundervisning!som!tidlig!indsats!i!matematik!

Specialundervisning!som!tidlig!indsats!i!matematik! Specialundervisningsomtidligindsatsimatematik LineHammer21109059 ProfessionsbachelorSpecialpædagogik1.April2014 Fagligvejleder:AnneBoyeHansen Pædagogiskvejleder:SusanneHvilshøj Antalanslag:72.486svarendetil27,9sider

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Bachelor 2013. Motivationens betydning for læring hos elever i matematikvanskeligheder. Nanna Louise Neesgaard Studienr.: 290425.

Bachelor 2013. Motivationens betydning for læring hos elever i matematikvanskeligheder. Nanna Louise Neesgaard Studienr.: 290425. Bachelor 2013 Motivationens betydning for læring hos elever i matematikvanskeligheder Nanna Louise Neesgaard Studienr.: 290425 Side 3 Bachelor 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Problemformulering...

Læs mere

MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN

MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN MATEMATIK I LIVET Tidlig indsats Frederiksberg EDUCARE I BØRNEHAVEN ODENSE 26 FEBRUAR 2014 LENA LINDENSKOV LEKTOR, FORSKNINGSPROGRAMLEDER INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGGIK (DPU) Det kan lade sig gøre

Læs mere

Tetiana Hammer (21110210) Professionsbacheloropgaven 01.08.2013. Indledning... 4. Emne... 4 Problemfeltet... 5 Formål... 9. Problemformulering...

Tetiana Hammer (21110210) Professionsbacheloropgaven 01.08.2013. Indledning... 4. Emne... 4 Problemfeltet... 5 Formål... 9. Problemformulering... Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Emne... 4 Problemfeltet... 5 Formål... 9 Problemformulering... 9 Undersøgelsesmetoden... 10 Teori... 11 Talforståelse hvad betyder det?... 11 Hvad er matematikvanskeligheder?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 34

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 3 Casestudiet som forskningsmetode... 4 Case... 5 Inklusion igennem tiden... 5 De tre specialpædagogiske programmer...

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp)

Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) Bergen, høst 2013 IL og PPU Undervisningsplan for Matematikdidaktik 2 (5 sp) NB!! Det fulde MATDID202 (7.5 studiepoint) omfatter Matematikdidaktik2 og realfagdidaktik 2 Fagansvarlig og underviser: Førsteamanuensis

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

Elever i matematikvanskeligheder fokus på sproglige barrierer.

Elever i matematikvanskeligheder fokus på sproglige barrierer. Elever i matematikvanskeligheder fokus på sproglige barrierer. - Matematisk problembehandling og lærerens arbejde med faglig læsning Matematikvanskeligheder Matematikvanskeligheder Differentieret undervisning

Læs mere

(Artiklerne kan downloades via Tekster i MONA

(Artiklerne kan downloades via  Tekster i MONA (ne kan downloades via www.nat.ku.dk/mona) i MONA 2005 2006 86 i MONA 2005-2006 MONA 2006 4 MONA-2005 1 Naturfagsdidaktiske problematikker Jens Dolin Et kritisk blik på opgaverne i PISA med særlig vægt

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Elever med særlige behov i matematikundervisningen Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejlederbygger

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Matematikvanskeligheders betydning for elevens selvopfattelse

Matematikvanskeligheders betydning for elevens selvopfattelse Matematikvanskeligheders betydning for elevens selvopfattelse Projekt udarbejdet af: Janus Skøtt Sørensen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg 1 Indhold DEL 1: Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Introduktion til matematikvanskeligheder

Introduktion til matematikvanskeligheder Introduktion til matematikvanskeligheder baggrund og begreber Af Lena Lindenskov Professor mso, Danmarks Pædagogiske Universitetskole, Aarhus Universitet Opmærksomheden mod matematikvanskeligheder har

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19

KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19 Forord... 8 Resumé... 10 English summary... 14 Læsevejledning... 18 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19 Indledning... 19 Problemformulering... 24 Et historisk tilbageblik på inklusion... 26 Integration som begreb...

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Årsplan 2015/16. Fag Matematik FP10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Peder Lund Årgang 2015/16

Årsplan 2015/16. Fag Matematik FP10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Peder Lund Årgang 2015/16 Årsplan 2015/16 Fag Matematik FP10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Peder Lund Årgang 2015/16 Det er altoverskyggende formålet med matematikundervisningen er, at eleverne rustes til at møde fremtidige

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Tidlig indsats i matematik

Tidlig indsats i matematik Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Tidlig indsats i matematik Marlene Bech lr290403 Professionsbachelorprojekt Matematik 13. maj 2013 Vejledere: Niels Jacob Hansen

Læs mere

Kunne det tænkes? Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) - om matematiklæring

Kunne det tænkes? Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) - om matematiklæring Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) Kunne det tænkes? - om matematiklæring Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) Kunne det tænkes? - om matematiklæring Helle Alrø Morten Blomhøj Henning Bødtkjer Iben

Læs mere

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV DANSK SOM ANDETSPROG SKOLEÅRET 2017/18 EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN VELKOMMEN PÅ SOLGÅRDEN Velkommen til Efterskolen Solgården Igennem alle de år, hvor Solgården har eksisteret som efterskole,

Læs mere

Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg. et relativt begreb

Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg. et relativt begreb Henrik Skovhus, Speciallærer, Taleinstituttet, Aalborg Matematikvanskeligheder - et relativt begreb I artiklen søges begrebet matematikvanskeligheder indkredset, og der præsenteres en mulig model for en

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

BA-PROJEKT INKLUSION JONAS KALSGAARD KRISTENSEN STUD. NR. LH290151. af elever med matematikvanskeligheder

BA-PROJEKT INKLUSION JONAS KALSGAARD KRISTENSEN STUD. NR. LH290151. af elever med matematikvanskeligheder EKSKLUSION SEPARATION INTEGRATION INKLUSION BA-PROJEKT INKLUSION JONAS KALSGAARD KRISTENSEN STUD. NR. LH290151 af elever med matematikvanskeligheder 19/04 2013 Godkendelse af bacheloropgave emnebegrundelse

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen

Matematiske billeder, sprog og læsning. Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning Michael Wahl Andersen Michael Wahl Andersen Matematiske billeder, sprog og læsning 1. udgave, 2. oplag, 2010 2008 Dafolo Forlag og forfatteren DTP og omslag: Lars

Læs mere

Inkluderende læringsfællesskaber. Laura Emtoft Sofia Esmann. Læsning der lykkes

Inkluderende læringsfællesskaber. Laura Emtoft Sofia Esmann. Læsning der lykkes Inkluderende læringsfællesskaber Laura Emtoft Sofia Esmann Læsning der lykkes - inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Laura Emtoft og Sofia Esmann Læsning der

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 63451 oktober 2006

Samfund og specialpædagogik modul 63451 oktober 2006 Samfund og specialpædagogik modul 63451 oktober 2006 Thomas Eriksen, Marianne Illemann, Karina Baggesgaard, Nikolaj Hansen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning og problemformulering...3

Læs mere

Klar til at lære. Elever, der starter i skolen, har meget forskellige læringsforudsætninger. 02-03-2014 Anette.soendergaard1@skolekom.

Klar til at lære. Elever, der starter i skolen, har meget forskellige læringsforudsætninger. 02-03-2014 Anette.soendergaard1@skolekom. Klar til at lære Elever, der starter i skolen, har meget forskellige læringsforudsætninger. 02-03-2014 Anette.soendergaard1@skolekom.dk 1 Anette Søndergaard Læreruddannet 1986 Der er et behov for en særlig

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

ADHD og inklusion. Karina Hansen studie nr.: 101935. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 4 års studie på lærerseminariet i Skive.

ADHD og inklusion. Karina Hansen studie nr.: 101935. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 4 års studie på lærerseminariet i Skive. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 4 års studie på lærerseminariet i Skive. Den omhandler, hvorledes en dreng i 1. klasse med ADHD kan inkluderes folkeskolen. ADHD og inklusion Bachelor Vejledere:

Læs mere

Lærere i vanskeligheder med elever i vanskeligheder

Lærere i vanskeligheder med elever i vanskeligheder Lærere i vanskeligheder med elever i vanskeligheder Af konsulent Dorthe Adamsen Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Indhold Resume... 3 Baggrund... 3 Matematikvanskeligheder... 4 Elever i matematikvanskeligheder...

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

UCC - Matematikdag - 08.04.14

UCC - Matematikdag - 08.04.14 UCSJ Målstyret + 21 PD - UCC - 25.02.14 www.mikaelskaanstroem.dk Der var engang. Skovshoved Skole Hvad svarer du på elevspørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at få en højere karakter i mundtlig matematik?

Læs mere

ipad som inklusionsværktøj

ipad som inklusionsværktøj ipad som inklusionsværktøj Udarbejdet af Lone Diget Kim Rundell Maj 2014 1 1 Vejleder: Hanne Forsberg Antal anslag: 19280 Opgaven må gerne udlånes 1 Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering...

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010. Kvalitet i idrætstimerne

Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010. Kvalitet i idrætstimerne Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010 Kvalitet i idrætstimerne Jesper von Seelen 36 år Ph.D.-stipendiat (idrætspædagogik) www.idrætifolkeskolen.dk Univeristy College Syddanmark, 29. oktober 2010

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Elever på tværs af normal- og specialundervisning

Elever på tværs af normal- og specialundervisning Elever på tværs af normal- og specialundervisning En bacheloropgave i specialpædagogik Udarbejdet af: Camilla Falkenberg Laursen 2010437 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 4 LÆSEVEJLEDNING/METODE...

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering

Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering Standardtitelblad til opgaver på Læreruddannelsen Campus Roskilde. Elektronisk aflevering Navn og studienummer: Louise Jakobsen lr11se1411 Fag/hold: Bachelorprojekt Matematik 1.-6. klasse Titel på opgaven:

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi. Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Navn: Rikke Krag Christensen Cpr. Nr.: Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Projektgruppe:

Læs mere

Kan det virkelig passe?

Kan det virkelig passe? Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) Kan det virkelig passe? - om matematiklæring This page intentionally left blank Ole Skovsmose og Morten Blomhøj (red.) Kan det virkelig passe? - om matematiklæring

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Lektier i matematikundervisningen - En analyse af baggrund, motivation og anvendelse af lektier i folkeskolen

Lektier i matematikundervisningen - En analyse af baggrund, motivation og anvendelse af lektier i folkeskolen Lektier i matematikundervisningen - En analyse af baggrund, motivation og anvendelse af lektier i folkeskolen 1 DEL 1: INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 3 PROBLEMFORMULERING 4 OPBYGNING OG INDHOLD 4 DEL 2: EMPIRI

Læs mere

!"##$%&'()(*+",++++++++++++++++++++++++++++++ #$()(*%*)-$(.$+'/!)%'012$-$2%$!+!"#$"%&'#(&'#)#$"'$*+,#

!##$%&'()(*+,++++++++++++++++++++++++++++++ #$()(*%*)-$(.$+'/!)%'012$-$2%$!+!#$%&'#(&'#)#$'$*+,# !"##$%&'()(*+",++++++++++++++++++++++++++++++ #$()(*%*)-$(.$+'/!)%'012$-$2%$!+!"#$"%&'#(&'#)#$"'$*+,# '-./012.131452046" 7.4."8.9:.;" 34453647 8.

Læs mere

Dyskalkuli er det et overset problem?

Dyskalkuli er det et overset problem? Lene Østergaard Johansen, Ph.d. Studielektor ved Aalborg Universitet. Dyskalkuli er det et overset problem? I de senere år er vi i Danmark begyndt at søge viden om elevers vanskeligheder med at lære matematik;

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Evidensbaserede kendetegn for et undervisningsmiljø med gode betingelser for personlig, social og faglig læring for alle elever

Evidensbaserede kendetegn for et undervisningsmiljø med gode betingelser for personlig, social og faglig læring for alle elever Evidensbaserede kendetegn for et undervisningsmiljø med gode betingelser for personlig, social og faglig læring for alle elever Niels Egelund Temadag om Læringsmiljø og Pædagogisk analyse 6. december 2007

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til?

INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til? INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til? Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Motivation til forskningsprojekt I Motivation II Skarp debat om, hvem der hører til (og hvem der ikke hører

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG 18.12.12 OPFØRELSEAFPKÆLDER,UNGDOMSBOLIGER OGCITYCAMPUSVEDHAVNEFRONTEN IAALBORG Alleønskerudvikling,ingenønskerforandring Udarbejdetaf: Gruppe13.49a SørenKirkegaard 2. semesterprojekt,cstbyggeledelse AalborgUniversitet,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

KATJA MØLGAARD CHRISTENSEN, A070028 LASSE DOBRITZ DUUSGAARD, A070040

KATJA MØLGAARD CHRISTENSEN, A070028 LASSE DOBRITZ DUUSGAARD, A070040 Indledning i den danske folkeskole er et begreb, der får en del opmærksomhed både i medierne og fra pædagogisk såvel som social- og uddannelsespolitisk side. I folkeskolelovens 3 stk. 2 står der at Til

Læs mere

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen

Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Niels Johnsen Problembehandlingskompetencen Kursus arrangeret af UCC og Danmarks Lærerforening Ringsted 18.9.2015 Matematiske problemer matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Evaluering og feedback i matematikundervisningen. Sommeruni, august 2015

Evaluering og feedback i matematikundervisningen. Sommeruni, august 2015 Evaluering og feedback i matematikundervisningen Sommeruni, august 2015 Forskellige hensigter med evaluering Hvad evalueres? Af hvem? Hvorfor? Elevens læringsudbytte Læreren For at kunne give feedback,

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Inklusion: Hvad fremmer og hindrer? Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk

Inklusion: Hvad fremmer og hindrer? Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk Inklusion: Hvad fremmer og hindrer? Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Hvad inkludering IKKE er Inkludering er IKKE et spørgsmål om blot fysisk placering

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

1. Indledning Hypoteser Opgavens formål Problemformulering Metode Metodeafgrænsning...

1. Indledning Hypoteser Opgavens formål Problemformulering Metode Metodeafgrænsning... 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hypoteser... 5 3. Opgavens formål... 5 4. Problemformulering... 5 5. Metode... 6 5.1 Metodeafgrænsning... 8 6. Begrebsafklaring... 9 6.1 Inklusion... 9 6.2 Inkluderende

Læs mere

Kompetenceudvikling af elever i komplicerede læringssituationer

Kompetenceudvikling af elever i komplicerede læringssituationer Kompetenceudvikling af elever i komplicerede læringssituationer af Asta Godt, (LN 5100061) bachelorprojekt i faget matematik Jeg er orienteret om, at opgaven skal have et omfang på 25-35 normalsider a

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu. Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Program for dagen Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN

FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN Emne (Vær opmærksom på at det er denne tekst der skrives på dit eksamensbevis): Inklusion)i)praksis) X Opgaven må indgå i læreruddannelsens opgavebank Antal anslag: 80.051 Navn

Læs mere