1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)"

Transkript

1 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder især lærerens kompetence til at etablere en social relation til hver enkelt elev, ledelse af undervisningen samt fagdidaktiske kompetencer. Med aftalen om en folkeskolereform indføres et mål om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Formålet er, at eleverne møder en undervisning af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet. For at sikre, at der er tilstrækkeligt med lærere med en faglig fordybelse i faget, er det nødvendigt, at skolerne begynder at opkvalificere til undervisningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence i folkeskolens fag. En ændret fagfordeling og rekruttering af lærere med undervisningskompetence i de relevante fag kan ikke alene sikre, at målet om fuld kompetencedækning realiseres frem mod Kortlægning/temperaturmåling I januar 2013 deltog alle skoler i Varde Kommune i en kortlægning/temperaturmåling af behovet i forhold til at opnå fuld kompetencedækning i undervisningsfagene (linjefag) se dokument Konklusionen på kortlægningen er, at der er et skønnet behov for 114 hele undervisningsfagsuddannelser og et skønnet behov for i alt 268 realkompetence-screeninger. Hvis man ser disse to behov samlet, fremkommer dette uddannelsesbehov (prioriteret): 1. Matematik (1.-6. klasse og klasse) 2. Dansk (1.-6. klasse og klasse) 3. Kristendomskundskab/religion 4. Natur/teknik 5. Historie 6. Tysk 7. Sløjd og håndarbejde/håndværk og design 8. Engelsk 9. Musik 10. Samfundsfag 11. Geografi 12. Idræt 13. Biologi 14. Billedkunst 15. Fysik/kemi 16. Hjemkundskab/madkundskab 17. Fransk Da kompetenceudvikling i folkeskolens fag er et omfattende og dynamisk projekt, som løber frem til 2020, og da alle lærerne ikke kan være under uddannelse samtidigt, bør der prioriteres bestemte fag hvert år. Desuden kan den lange tidshorisont betyde, at behovene på de forskellige skoler og i 1

2 kommunen ændrer sig undervejs fx når lærere pensioneres og nye lærere ansættes. Der bør derfor både behovs-kortlægges og realkompetence-screenes hvert år, så planlægningen af kompetenceudviklingen hele tiden kan finde sted på et informeret grundlag. Kommende kortlægninger bør afdække: De undervisningskompetencer (linjefag) fordelt på fag, som skolen råder over De undervisningskompetencer (linjefag) fordelt på fag, som skolen mangler (behov) Behovet for screeninger af lærere i relation til undervisningskompetence Antal vejledere og resursepersoner, som skolen råder over, fordelt på faglige områder Behovet for uddannelse af vejledere og resursepersoner på forskellige faglige områder Skolens behov for kompetenceudvikling med fokus på elevernes læring og trivsel Formålet med denne grundige kortlægning er at skabe et overblik over skolernes/kommunens samlede professionelle kompetencer og hermed også en mulighed for at planlægge en mere fleksibel udnyttelse af disse fx på tværs af årgange, afdelinger, matrikler og skoler. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at fagene dansk, matematik, tysk og idræt udbydes det første år, 2014/15. Begrundelsen er, at dansk og matematik prioriteres højt i skolereformen i form af flere timer fra klasse, at tysk (2. fremmedsprog) bliver et undervisningsfag allerede fra 5. klasse (før var det i 7. klasse) samt at idræt styrkes og indgår i rækken af prøvefag i 9. klasse. De øvrige undervisningsfag vil blive udbudt de følgende år. Den langsigtede plan bør som før nævnt løbende revideres på baggrund af skolernes og kommunens samlede behov, men kunne på baggrund af de eksisterende data se sådan ud: 2

3 Udkast til plan for undervisningskompetence Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Fag: 1. Matematik (1.-6- kl.og kl.) 2. Dansk (1.-6- kl. og kl.) 3. Kristendomskundskab/religion 4. Natur/teknik 5. Historie 6. Tysk 7. Sløjd-håndarb./Håndværk-design 8. Engelsk 9. Musik 10. Samfundsfag 11. Geografi 12. Idræt 13. Biologi 14. Billedkunst 15. Fysik/kemi 16. Hjemkundskab/madkundskab 17. Fransk 2014/ / / / / /20 Kortlægningen afdækkede også behovet for uddannelse af vejledere og resursepersoner. Konklusionen på analysen viste følgende uddannelsesbehov (prioriteret): 1. Matematikvejleder 2. Naturfagsvejleder 3. It-vejleder 4. AKT-vejleder, specialpædagogik, inklusion 5. Skolebibliotekar 6. Læsevejleder 7. Dansk som 2.sprog 8. Testlærere 9. Engelskvejleder 10. Udeskole, vejleder/resurseperson Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at matematikvejleder-, naturfagsvejleder- og It-vejlederuddannelsen prioriteres først, da det er her, behovet opleves som størst. Den eksisterende it-plan Digitale kompetencer til undervisere for skoleårene 2013/14 og 2014/15 følges. 3

4 University College uddanner både vejledere og resursepersoner. Den enkelte skole bør overveje, om der er behov for en fuld vejlederuddannelse, som typisk består af tre Pd-moduler, eller om det vil være tilstrækkeligt at uddanne en resurseperson i 1-2 moduler. Skolerne og forvaltningen bør ligeledes være opmærksomme på muligheden for at dele vejledere og resursepersoner mellem matrikler og skoler. Den langsigtede plan for uddannelse af vejledere og resursepersoner bør løbende revideres på baggrund af skolernes behov, men kunne på baggrund af de eksisterende data se sådan ud: Langsigtet plan for uddannelse af vejledere og resursepersoner Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / / / / /20 1. Matematikvejleder 2. Naturfagsvejleder 3. It-vejleder 4. AKT-vejl., specialpæd., inklusion 5. Skolebibl., læringsagenter 6. Læsevejleder 7. Dansk som 2.-sprog 8. Testlærere 9. Engelskvejleder 10. Udeskole, vejleder/resurseperson 11. Andre vejledere Kortlægningen afdækkede også skolepædagogernes uddannelsesbehov i forhold til linjefag/undervisningsfag. Konklusionen viste følgende behov (prioriteret): 1. Idræt 10 pædagoger 2. Billedkunst 8 pædagoger 3. Musik - 5 pædagoger 4. Natur/teknik - 2 pædagoger Der bør dog tages stilling til, om Varde Kommune ønsker at uddanne pædagoger i linjefag/undervisningsfag frem for lærere. Pædagogers behov for Pd-moduler ser sådan ud (prioriteret): 1. Inklusion 3 pædagoger 2. Klasseledelse 3 pædagoger 3. IKT og læring 2 pædagoger 4. Ungdomspædagogik - 1 pædagog 5. Måltaksonomier - 1 pædagog Også her bør den enkelte skole overveje, hvornår der er behov for fulde Pd-forløb, og hvornår enkelte moduler er tilstrækkelige. 4

5 Der udtrykkes et behov for løbende opfølgnings- og værktøjskurser for lærere indenfor skolens fag, ligesom der udtrykkes behov for at uddanne pædagoger indenfor almen didaktik. Sidstnævnte uddannelsen kan med fordel ske på skolebasis sammen med lærere i teamet, så teamsamarbejdet styrkes på tværs af professioner. Kortlægningen omfattede ikke afdækning af uddannelsesbehov hos øvrige pædagogiske medarbejdere. Det forventes, at disse relativt få medarbejdere efter behov får mulighed for at deltage i kommunens/skolens kurser og temadage, som ligger udenfor det formelle uddannelsessystem. Her tænkes fx på kurser i inklusion, klasseledelse, idræt, den understøttende undervisning, værktøjskurser osv. 2. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevers læring og trivsel i fokus Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag. Med reformen indføres således en række nye elementer i folkeskolen, herunder at: Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen Der etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst og kulturskoler, med lokale fritidshjem og ungdomsklubber og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler. Samtidig står skolerne stadig over for væsentlige udfordringer i forhold til at lykkes med opgaven med at inkludere alle elever både fagligt og socialt. Hvis de nye elementer skal have den ønskede virkning på elevernes læring og trivsel, og inklusionen skal lykkes, skal der sikres kvalitet og sammenhæng i skoledagen. Det vil en udvikling af skolens pædagogik og metoder i et styrket samarbejde mellem lærere, pædagoger og det øvrige pædagogiske personale, som faciliteres af skoleledelserne, herunder SFO-ledere, bidrage til. Der er derfor behov for at have fokus på pædagogisk kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale med elevernes læring og trivsel i fokus. Der findes ikke en fast opskrift på denne form for kompetenceudvikling, for indholdet og omfanget bør skræddersyes til den enkelte skoles pædagogiske praksis. Et mindre kursusforløb kan skabe inspiration for det videre arbejde fx uddannelsesdagene for alle medarbejdere i august men hvis en ny praksis skal forankres i skolens pædagogiske praksis, skal der arbejdes kontinuerligt med implementeringen over tid, og der må løbende følges op. Der kan veksles mellem fælles kurser for hele skoler, forskellige øvelser og aktionslæring, hvor der arbejdes med egen praksis herunder også brug af observation og sparring. Derudover kan forløbet følges op med ledelsessparringer. 5

6 Uddannelsesforløbende skal altså finde sted i den lokale kontekst på den enkelte skole eller makkerskoler og bør være niveaudelte og differentierede forløb. En kommune kan vælge at arbejde med udvalgte temaer i år 1, andre temaer i år 2 osv. På denne måde nedbringes kompleksiteten for skolens aktører. Temadagene med Lene Heckmann i august 2014 og med efterfølgende lokale skoleprocesser kunne være en model, der gentages hvert eller hvert andet år. Et tænkt forløb for en skole/to makkerskoler over 3-6 måneder kunne se sådan ud: 1) Alle lærere og pædagoger deltager i en fælles temadage med andre skoler i august måned, hvor relevante pædagogiske temaer. 2) På baggrund af kortlægning over skolens og medarbejderes behov for kompetencer gennemføres individuelle aktionslæringsforløb i forhold til læreteam/klasseteam/årgangsteam/afdelingsteam. Forløbene tager udgangspunkt i den daglige praksis. Der kan fx være tale om observation/videooptagelser, fælles refleksion og sparring i samarbejde med en ekstern konsulent. Et forløb for ét team kan fx vare i timer. 3) Alternativt til ovenstående kan hver skole udvælge en eller flere resursepersoner, som gennemgår et grundigere kursusforløb på fx timer og som efterfølgende implementerer den nye praksis på egen skole 4) Ledelsessparring: Ledelsen må løbende kunne følge op på medarbejdernes kompetenceforløb, så der rettes fokus på og sikres at forløbet forankres i den daglige pædagogiske praksis. Lederne skal opnå kompetencer i forhold til vedvarende at understøtter medarbejdernes arbejde før, under og efter kursusforløbet. Desuden kan der fokuseres på ledernes arbejde i forhold til implementering af skolereformen og en evt. ændret skolestruktur. Ledersparringen kan foregå i lokale netværksgrupper, i regi af makkerskoler eller på den enkelte skole. Et konkret procesforløb kunne sammensættes ud fra følgende modultyper: Mål og evaluering Mål: - At tilegne sig en evidensbaseret viden om hvorfor det er vigtigt at arbejde med mål og evaluering - At få konkrete værktøjer til at omsætte fælles mål til differentierede læringsmål for den enkelte elev - At få konkrete værktøjer til at arbejde med tydelig progression og den formative evaluering - At øge bevidstheden om egen praksis og udviklingen af denne - At udvikle en fælles pædagogisk praksis - At øge samarbejdet i teamet omkring arbejdet med mål og evaluering Omfang: Forløbet strækker sig over 3-6 måneder Antallet og omfanget af vejledningerne kan justeres. Det anbefales at vejledningerne laves så tæt på praksis som muligt og gerne i teams. Men de kan evt. også laves på afdelingsniveau afhængig af skolens størrelse. Tid Indhold Form 2 timer Møde med ledelsen Mål og rammer for forløbet aftales og det kobles til skolens eksisterende praksis. Møde/vejledning kr. pr. time 6

7 3 timer Tydelige mål og evaluering Opsamling på Inspirationsdagen i august Hvordan kan man udarbejde tydelige mål både fælles og individuelle? Hvordan kan man arbejde med den formative evaluering? 1,5 time pr. team Vejledning og sparring i teams Årgangsteamet mødes og der laves en opsamling på arbejdet med mål og evaluering Teamet udarbejder en handleplan for det videre arbejde, hvor de skal udvælge et konkret fokusområde samt tiltag. 3 timer Den gode undervisning Hvordan ser den gode undervisning ud? Hvad kendetegner princippet om UV diff? Konkrete UV forløb 1,5 time pr. team Vejledning mht. et konkret UV-forløb Alle skal planlægge et konkret UV forløb ud fra SMTTE-modellen Der samles op på teamets tidligere arbejde med handleplanen og der gives sparring i forhold til udarbejdelse af et konker UV forløb. 3 timer Opsamling og afslutning Uv- forløbene fremlægges Der laves en opsamling og afslutning på arbejdet med tydelige mål og den formative evaluering 2 timer Møde med ledelsen Der samles op på forløbet og der laves en perspektivering Fælles kursus For 3 timers kursus: kr. Vejledning i teams kr. pr. time. pr. team Fælles kursus For 3 timers kursus: kr. Vejledning i teams kr. pr. time. pr. team Fælles kursus For 3 timers kursus: kr. Møde/vejledning kr. pr. time Kurset/uddannelsesdagene kan fx inddrage nedenstående temaer: Progression i elevers læring, Læringsledelse Dokumentation af elevers læreprocesser Understøttende undervisning Kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger, det professionelle teamsamarbejde Klasseledelse Hvad kendetegner Den gode time? Feedbackprocesser- og værktøjer Kollegial observation, vejledning og supervision herunder brug af video Målstyret undervisning, herunder arbejdet med fælles mål, måltaksonomier mm. Evaluering og vurdering for læring Relationskompetence, herunder brugen af ros og anerkendelse Hvordan arbejder man i tolærerordninger? Inklusion Cooperative Learning - CL Positiv psykologi Bevægelse i skolen ICDP, Den professionelles relationskompetence samt vejledning Differentieret undervisning Formativ evaluering og feedbackprocesser 7

8 Evaluering af læring og trivsel, vurdering for læring Kollegial observation, refleksion og vejledning Elever med særlige behov Dansk som andetsprog i alle fag Opfølgende kurser i skolens fag, herunder metoder og værktøjer Variation og struktur i undervisningen Elevinddragelse Forældreinddragelse Lektiehjælp - Hvad ved vi, der virker? Inkluderende og anerkendende kommunikation Engelsk i indskolingen Aktionslæring, forsker i egen praksis It i alle fag Med hensyn til de pædagogiske medarbejderes it-kompetencer henvises til Varde Kommunes plan over kompetenceudviklingsforløb for skoleårene 1013/14 og 2014/15 med titlen Digitale kompetencer til undervisere - dokument I Varde Kommune har der været stor interesse for at bruge konsulent Lene Heckmann og andre selvstændige konsulenter som undervisere i disse temaer. Det bør dog nævnes, at University College også udbyder kurser i de samme faglige områder. Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler, at der løbende planlægges kurser og processer i aktuelle temaer efter samme model som for skoleåret 2014/15, hvor elevfrie dage i august bruges til fælles temadage for alle medarbejdere. Herefter planlægger den enkelte skole gerne i samarbejde med andre skoler en lokal proces. Der bør løbende ske en kortlægning af skolernes behov for kurser og uddannelser, men for de første skoleår kunne den langsigtede plan se sådan ud: Langsigtet plan for kurser i de pædagogiske kompetencer Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / / / / /20 1. Det professionelle teamsamarbejde og aktionslæring 2. Måltaksonomier, progression i læring, læringsledelse 3. Vejledning/resursepers. i aktionslæring, kollegial obs. 4. Løbende inspirationskurser i skolens fag 5. It i alle fag 6. Klasseledelse 7. Inklusion og elever med særlige behov 8. Bevægelse i skolen 9. Positiv psykologi 10. Evaluering, vurdering og test De efterfølgende skoleår kan man sætte fokus på disse temaer afstemt efter skolernes behov: 8

9 Trivsel Kommunikation og relationskompetence At bryde den negative sociale arv Alment pædagogisk/didaktisk grundkursus (pædagoger og lærere) 9

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere