Udkast til skolepolitik i Billund Kommune. Februar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til skolepolitik i Billund Kommune. Februar 2017"

Transkript

1 Udkast til skolepolitik i Billund Kommune 1 Februar 2017

2 Indledning Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i Børne- og Kulturforvaltningen i foråret 2015, at der skulle udarbejdes en skolepolitik. Politikken skal afspejle de lokalpolitiske visioner og politikker på området. Afsættet for skolepolitikken er de nationale mål for folkeskolen. Politikken skal understøtte, at Billund Kommune er Familiens bedste valg, herunder at Billund er Børnenes Hovedstad. Formålet med skolepolitikken er: 2 At sætte en fælles retning for og skabe gennemsigtighed i forhold til udviklingen af skoleområdet i Billund Kommune og herved skabe mulighed for strategisk prioritering blandt nuværende og kommende indsatser. At den skal være fundamentet for udviklingen af skoleområdet i Billund Kommune og dermed afspejle prioriteringen af indsatser på området. Højere grad af mål- og rammestyring af folkeskolerne. Den direkte målgruppe for skolepolitikken er Byrådet, skole- og fællesbestyrelserne, skolernes ledelser, medarbejdere og Børne- og Kulturforvaltningen. Skolelederne, bestyrelserne og MED repræsentanter udarbejder en strategi og en handleplan for implementering af politikken på den enkelte skole. Det er helt essentielt, at politikken kommer til at leve, så målene og ambitionerne for elevernes trivsel, læring, dannelse og kreativitet omsættes i praksis. Herved bliver skolepolitikken synlig for omverdenen og dermed potentielle tilflyttere og medarbejdere. Børne- og Kulturudvalget startede arbejdet med skolepolitikken med et kick off møde den 8. november 2016 for skole- og fællesbestyrelser, pædagogiske medarbejdere, ledere af folkeskolerne, UU Billund, Campus uddannelser, en daginstitution, LEGO Fonden og repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen. Efterfølgende er der i arbejdsgrupper med repræsentanter for forældre, pædagogiske medarbejdere, skoleledelser og forvaltningen formuleret ambitioner og mål for temaerne i skolepolitikken. Elever har bidraget med deres forståelse af læring. Skoleledelserne har desuden undervejs i processen været involveret i kvalificering af læringsforståelsen, værdier og principper.

3 3 Forord

4 Indhold i politikken SKOLEPOLITIKKEN BESTÅR AF EN VISION, 6 VÆRDIER, 5 PRINCIPPER FOR ARBEJDET MED SKOLEPOLITIKKEN, EN FÆLLES LÆRINGSFORSTÅELSE OG FÆLLESKOMMUNALE STRATEGISKE MÅL FOR POLITIKKENS 5 TEMAER VISION 4 VÆRDIER PRINCIPPER EN FÆLLES LÆRINGSFORSTÅELSE FÆLLESKOMMUNALE STRATEGISKE MÅL FOR TEMAERNE BILAG 1: ORDLISTE BILAG 2: SKABELON TIL OPFØLGNING PÅ MÅLENE

5 2. udkast til vision I Billund Kommune har vi en legende tilgang til læring og er skabende verdensborgere. Vi er blandt de bedste til at løfte eleverne, så de udvikler sig så meget som muligt både fagligt, socialt og kulturelt. Vi arbejder inddragende med eleverne i centrum og vores styrke er mangfoldighed og stærke fællesskaber. 5 > En illustration der understøtter visionen<

6 Værdier Visionen for skoleområdet er båret af følgende værdier: 6 Fællesskab o Vi ser fællesskab som en værdi, da det er i relationer og ved samhørighed, at vi får styrke til og muligheder for at udvikle os. Fællesskaber hviler på anerkendelse, respekt, tillid og troværdighed. o Med en anerkendende tilgang værdsætter vi hinandens udsagn, handlinger og forskellighed og har fokus på styrkesider. Vi er åben overfor hinanden og interesseret i hinandens værdier. Et anerkendende miljø er kendetegnet ved respekt og empati. Tillid o Tillid og respekt er fundamentet for faglighed, fællesskab og nysgerrighed og udmøntes i tolerance og rummelighed. Tillid opbygges og udvikles ved troværdighed og ved at udvise tillid. Fordybelse o Fordybelse, koncentration og opmærksomhed er forudsætninger for flow. Tilstanden af flow er en særlig tilstand, hvor vi er så opslugte af en aktivitet, leg eller arbejdsopgaver, at vi kan miste fornemmelsen for tid og sted. Det eneste der betyder noget, er det, vi er optaget af her og nu. Tilstanden opleves som menings- og nydelsesfuldt, som stressdæmpende og som lærerigt. Vedholdenhed o Vedholdenhed handler om at ville og turde. Det indebærer, at vi vedblivende stræber efter at nå et mål eller gennemføre noget trods hindringer og nederlag. Det indeholder tanken om at fortsætte beslutsomt trods modgang, at holde ud og ikke give op. Nysgerrighed o Vi ser nysgerrighed som en værdi til at lære nyt om både andre og os selv. Det er fundamentet for udvikling og forandringer. Det at se muligheder og handle på dem. Nysgerrigheden er også lysten til og glæden ved at møde og opsøge nye udfordringer. Inddragelse o Vi ser inddragelse som en værdi, når det betyder, at de relevante ved, hvorfor de er inddraget, at de inddrages på den rette måde og på de rigtige tidspunkter og at det vurderes at kvalificere arbejdet. Inddragelse forudsætter således tydelighed, tryghed og tillid.

7 Principper Principper for hvordan vi arbejder på alle niveauer på skoleområdet i Billund Kommune. Vi skaber værdi for eleverne gennem en nyskabende og eksperimenterende tilgang 7 ved arbejdet med mål og progression gennem professionelle læringsfællesskaber ved at arbejde data- og forskningsinformeret gennem en forebyggende og en helhedsorienteret tilgang

8 En fælles læringsforståelse I Billund Kommune arbejder alle skoler lærings- og udviklingsorienteret på flere niveauer. Vi arbejder for at øge børns læring i form af faglig, social og personlig udvikling. Vi udvikler motiverede, nysgerrige børn med et positivt syn på sig selv og andre og med lyst til læring gennem hele livet. Vi arbejder professionelt med fokus på at lære nye og bedre tilgange til læring ved at lære af børnene, af forældrene, af hinanden og af forskningen. 8 Vi anerkender og tager udgangspunkt i, at børn er forskellige og differentierer ud fra børnenes ressourcer, deres læringsstrategier og situationen. Vi arbejder med en bred forståelse af læring, som løbende udvikles i fællesskaber og med afsæt i viden og praksis. Læring finder sted både alene og sammen med andre. Den er både kropslig og intellektuel. Bevægelse og handling kan sjældent adskilles fra tænkning, fordi børn lærer gennem leg, kreativitet og bevægelse, og fordi børn reflekterer i og med deres handlinger. Vi arbejder systematisk med disse forskelligheder, som vi knytter til forskellige læringsformer: Feedback, tilegnelse, deltagelse og forandring. Det pædagogiske arbejde er i høj grad afhængig af et fælles sprog om læring, hvor udgangspunktet er at skabe gode læringssammenhænge. Vi er opmærksomme på den synlige læring i forbindelse med de planlagte læringsaktiviteter og den usynlige læring, som finder sted i dagligdagen. Synlig læring er en forudsætning for at kunne tale med børnene om læring og om deltagelse i læringsaktiviteter.

9 Fælleskommunale strategiske mål for temaerne i skolepolitikken Det er alt afgørende, at der opstilles mål, hvis man ønsker en forandring. En helt oplagt årsag er, at hvis man ikke ved, hvor man skal hen, kan man heller ikke vurdere, hvornår man er fremme. Skolepolitikken består af en række strategiske mål, som beskriver ambitionsniveauet for temaerne i skolepolitikken. Ved implementering af politikken omsættes disse decentralt til operationelle mål, som der følges op på. I bilag 2 findes en skabelon til opfølgning på målene. Målene kan være for skolen, for en klasse eller for enkeltelever. Med udgangspunkt i de operationelle mål foretages evalueringer, hvilket kan ske på mange forskellige måder men med fokus på effekten på elevernes læring, dannelse, kreativitet og trivsel. 9 Det er en forudsætning, at de pædagogiske medarbejdere inddrages ved implementering af skolepolitikken og at de får mulighed for at engagere sig heri. Der er tæt sammenhæng mellem de fem temaer. Elevernes leg, læring, dannelse og kreativitet i udviklende læringsfællesskaber Kompetente professionelle pædagogiske medarbejdere Den digitale skole Forældrenes rolle og forældresamarbejde Overgange med fokus på barnet og dets læringsmiljø for at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv Skolepolitikken har således et bredt fokus. Dette er valgt ud fra, at det er den første skolepolitik i Billund Kommune.

10 Strategiske mål for elevernes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel i udviklende læringsfællesskaber I skolen: Fra forskning ved vi: skaber vi balance mellem lysten til og kravet om læring ved: o At vi har struktur, tydelige rammer og høje forventninger til eleverne. o At vi samarbejder om målstyret læring. o At give feedback med fokus på nærmeste udviklingszone. understøtter vi legende, eksperimenterende og skabende læreprocesser. har vi mod til at fejle, lære nyt og samarbejde. fremmer vi elevernes foretagsomhed. at høje forventninger om at lykkes med en opgave har en positiv effekt på præstation og læring. At feedback er en af de stærkest virkende faktorer i forhold til sammenhængen mellem pædagogisk indsats og læring. Særlig feedback der gør læringsmål kendt og som afklarer, hvordan eleven når fra sin nuværende position til det ønskede læringsmål. 10 udvikler eleverne erkendelse og fantasi. De får tillid til egne styrker og kan tage stilling og handle. udfordrer vi eleverne, så de udvikler deres kompetencer gennem praksisnær undervisning og i læringsfællesskaber. oplever eleverne at være en del af et fællesskab, hvor o de ser hinandens styrker o de tager hensyn til hinanden o de ikke mobber hinanden Elever i Billund Kommunes folkeskoler har gennem LEGO Build to Express formuleret, at de gennem leg lærer: At samarbejde At hjælpe hinanden Lederskab At bruge naturen At være præcise At bruge fantasien at overveje og vælge strategier

11 Strategiske mål for kompetente professionelle pædagogiske medarbejdere I skolen: Fra forskning ved vi, at: møder vi professionelle, engagerede og empatiske voksne. lærernes kompetencer anses for at være den mest afgørende enkeltfaktor, som påvirker elevernes læring udvikler de professionelle deres kompetencer herunder deres digitale og IT didaktiske kompetencer praksisnært og i professionelle læringsfællesskaber. udvikling af både ledelsens og medarbejderes sociale kapital kan have positiv effekt på børns læring og trivsel. Især teamsamarbejde med anvender vi IT til at dele viden systematisk. kollegaer om elevers læring og trivsel har betydning - professionelle læringsfællesskaber. har vi stærke lærer elev relationer, hvor alle bliver set, hørt og anerkendt lærer- elev relationen har en central betydning for elevernes læring 11 skaber vi de bedste resultater for eleverne i professionelle læringsfællesskaber er der attraktive rammer for medarbejdernes muligheder for løsning af kerneopgaven der er en direkte sammenhæng mellem elevernes faglige resultater og at lærere oplever et fælles ansvar for børnenes læring. At lærere, der samarbejder lokalt om udvikling af deres undervisning ved brug af IT, underviser mere innovativt og at dette smitter af på elevernes læring.

12 Strategiske mål for Den Digitale Skole I skolen: Fra forskning ved vi: er IT en integreret del af elevernes læring i alle fag. udvikler eleverne deres digitale dannelse, hvilket er kendetegnet ved, at de forholder sig kritisk og konstruktivt til egen og andres brug af IT og nøje overvejer egne og andres intentioner og handlinger samt er bevidste i deres kommunikation. At anvendelse af IT kan understøtte elevernes faglige læreprocesser og læringsresultatet og samtidig øge motivationen blandt eleverne. 12 fremmer IT innovativ tænkning med eleven som samskabende og eksperimenterende producent. anvender vi IT til at understøtte struktur og systematik I skolen arbejder vi ud fra en bevidsthed om: at IT understøtter balancen mellem lysten til og kravet om læring. at IT understøtter forskellige læringsperspektiver og -strategier. at IT er medvirkende til at styrke elevens sociale kompetencer.

13 Strategiske mål for forældrerolle og forældresamarbejde 13 I skolen: er vi tydelige i vores forventninger til forældrene og betydningen af forældrenes engagement i deres børns skolegang. Både i forhold til det enkelte barn og til fællesskaber. er elevernes læring et fælles ansvar. De professionelle ser forældrene som en ressource og inviterer dem til aktivt at deltage i deres børns læring. Skole-hjemsamarbejdet er anerkendende og differentieret. skaber og vedligeholder vi sammen fællesskaber for både elever og forældre, så hele familien oplever samhørighed og er naturlige ambassadører for skolen. Fra forskning ved vi: at forældreinddragelse er afgørende for børns læring at forældre kan bidrage med at etablere gode rutiner for eleverne og bidrage med ressourcer i form af et sprog- og skriftsprogsstimulerende miljø at differentieret skole-hjem-samarbejde, anerkendende samarbejde, individualiseret og utvunget samarbejde bidrager til en lettere skole-hjem-relation. er vi bevidste om, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Vi anvender et sprog, der er tilpasset modtageren. informerer skole og forældre gensidigt hinanden til gavn for eleverne. Problemer og udfordringer anerkendes. Der en bevidsthed om, at det er vigtigt at fortælle de gode historier for at styrke fællesskabet og samarbejdet.

14 Strategiske mål for overgange Fra forskning ved vi: 14 I Billund Kommune er det værdifuldt, at ethvert barn og forældre ved en overgang føler sig ventet, velkommen og mødt på dets styrker og udfordringer Alle voksne i barnets og familiens liv har ansvar for at skabe gode overgange. Vi sætter barnet og familien i centrum og inddrager barnets perspektiv for, at barnet får en positiv oplevelse af overgange. Vi benytter allerede etablerede børnefællesskaber som strategi ved overgange. Vi sikrer, at der er en tydelig forventningsafstemning mellem barn, forældre og samarbejdende institutioner og parter. Vi samarbejder forpligtende og systematisk ved overgange, så børnene oplever et flow mellem institutioner. Vi sikrer, at nyttig information om barnet er tilgængelig i overgangssituationer. Vi har professionelle relationer og et forpligtende samarbejde mellem institutioner og parter med henblik på at få viden om hinandens arbejdsfelt og faglig vidensdeling. En vellykket overgang er kendetegnet ved et tværfagligt samarbejde mellem institutioner samt et samarbejde mellem institutioner og forældre i form af samarbejdsaktiviteter om at skabe kontinuitet og sammenhæng, så børnene kan genkende sig selv over tid og sted både før og efter institutionsstart, og så de kan få en oplevelse af tilpashed, tryghed og robusthed. Børnene mestrer og orienterer sig i overgangen ved hjælp af og sammen med hinanden. Børnene indgår og orienterer sig derfor i det nye i overgangen via de allerede etablerede børnefællesskaber. Overgange: Forudsætninger: Dagtilbud skole Forpligtende Fra fase til fase (interne overgange i skolen) samarbejde mellem professionelle, 9. klasse 10. klasse elever og forældre Overbygning ungdomsuddannelser At det er klart og tydeligt, hvad der Fra andre kommuner/skoler/- institutioner er muligt for at sikre, det der bedst for barnet barnets tarv.

15 Bilag 1: Ordliste: Børn: Med børn menes børn og unge i alderen 0 til 18 år. I beskrivelsen af læringsforståelse og målene for overgange er begrebet børn anvendt i stedet for elever, så de relevante elementer i læringsforståelsen og de relevante mål for overgange vil kunne anvendes i dagtilbudspolitikken, der udarbejdes i Foretagsomhed: Kompetencen til at iværksætte handlinger der forandrer og som har værdi for en selv og andre. Når elever lærer at blive mere foretagsomme eller bevare deres foretagsomhed, lærer de at tage en masse små skridt, de hele tiden bevarer kontrollen over. Små bevidste skridt hen imod de handlinger, som kan være til gavn for dem selv og andre. Professionelle: Fagligt, pædagogisk og didaktisk velfunderede pædagogiske medarbejdere. 15 Professionelle læringsfællesskaber: I professionelle læringsfællesskaber sker arbejdet med læringsledelse på alle niveauer i organisationen: I forvaltningen, i skoleledelsen, i teamet og i det enkelte klasseværelse. Det er helt centralt, at læringsledelse ikke er den enkeltes opgave og ansvar, men det er en kollektiv indsats. Ved professionelle læringsfællesskaber sættes elevernes læring i centrum. Dette sker i et kollaborativt og målstyret teamsamarbejde, hvor alle medlemmer i teamet tager kollektivt ansvar for at tilrettelægge en undervisning, der giver alle elever de bedste læringsmuligheder. Både forvaltningsledelse og skoleledelse har en afgørende rolle i at opbygge og styrke professionelle læringsfællesskaber.

16 16

17 17

Indhold. Indledning Forord Indhold i politikken Værdier Principper En fælles læringsforståelse...8

Indhold. Indledning Forord Indhold i politikken Værdier Principper En fælles læringsforståelse...8 Skole i Bill und Godkendt af Byrådet den 20. juni 2017 polit ik Kom mun e Indhold Indledning... 3 Forord... 4 Indhold i politikken... 5 Vision...6 Værdier... 7 Principper... 8 En fælles læringsforståelse...8

Læs mere

Udkast til dagtilbudspolitik i Billund Kommune. 13. september 2017

Udkast til dagtilbudspolitik i Billund Kommune. 13. september 2017 Udkast til dagtilbudspolitik i Billund Kommune 1 13. september 2017 Indledning Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dagtilbudspolitik i Billund Kommune. Godkendt af Byrådet den 19. december 2017

Dagtilbudspolitik i Billund Kommune. Godkendt af Byrådet den 19. december 2017 Dagtilbudspolitik i Billund Kommune 1 Godkendt af Byrådet den 19. december 2017 Indledning Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i

Læs mere

Indhold. Indledning Forord...4. Indhold i politikken Vision...6. Værdier Principper En fælles læringsforståelse...

Indhold. Indledning Forord...4. Indhold i politikken Vision...6. Værdier Principper En fælles læringsforståelse... Dagt ilbud spolit ik Godkendt 19. december 2017 Indhold Indledning......................................................................................................................... 3 Forord...............................................................................................................................4

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børnenes Hovedstad. Familiens bedste valg. Fælle. - for børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune

Børnenes Hovedstad. Familiens bedste valg. Fælle. - for børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune Familiens bedste valg Børnenes Hovedstad Fælle s fund amen t - for børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune Godkendt 22. februar 2018 Fælles fundament for børne-, unge- og kulturområdet i Billund

Læs mere

Udviklingsplan 2017/18 Sdr. Omme Skole

Udviklingsplan 2017/18 Sdr. Omme Skole Udviklingsplan 2017/18 Sdr. Omme Skole Udviklingsplan 2017/18 tager sit afsæt i Billund Kommunes skolepolitik. Samtidig bygger udviklingsplanen videre på udviklingsplanen fra skoleåret 2016/17. Strategiske

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Fra vision til virkelighed

Fra vision til virkelighed Kreativitet Børneinddragelse Leg Fra vision til virkelighed ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune Godkendt 16. maj 2017 Fælles vision for Børnenes

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Forord I Hjørring Kommune har vi i fællesskab udviklet en ny ambitiøs politik, der sætter en fælles retning for udviklingen af dagtilbudsområdet i de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Helhed er andet end struktur. Dorrit Christensen

Helhed er andet end struktur. Dorrit Christensen Helhed er andet end struktur Dorrit Christensen Udfordring I 2085 går de nyfødte børn på pension. 70 år hvad venter forude? Det eneste vi ved med sikkerhed er at de har brug for personlige kompetencer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Skolepolitik i Hjørring Kommune unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitik i Hjørring Kommune unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitik i Hjørring Kommune 2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Forord Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i foråret 2018 i en involverende samarbejdsproces mellem forældre, elever,

Læs mere

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR Furesø Kommunes fælles læringssyn 0 18 år I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

HVAD ER SELV? Til forældre

HVAD ER SELV? Til forældre HVAD ER SELV Til forældre Indhold Indledning 3 Indledning 4 SELV 6 SELV-brikkerne 8 Gensidige forventninger 10 Motivation og dynamisk tankesæt 13 Sådan arbejder I med SELV derhjemme På Lille Næstved Skole

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE

STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE STRATEGIPLAN FOR FOLKESKOLERNE 2017-2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND... 4

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

og respekt for andre. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med aktiv deltagelse i det demokratiske samfund, hvor

og respekt for andre. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med aktiv deltagelse i det demokratiske samfund, hvor Forord skolepolitik 2012-2015 Arbejdet med denne skolepolitik er foregået i en proces, hvor mange elever, forældre, medarbejdere og borgere har været inddraget for at skabe et bredest muligt fundament

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Læring, trivsel og personlig mestring

Læring, trivsel og personlig mestring Læring, trivsel og personlig mestring sammenhæng i det pædagogiske arbejde TVÆRGÅENDE ENHED FOR LÆRING FORORD I Horsens kommune ønsker vi at give alle børn de bedste vækstmuligheder. Børn i dagtilbud og

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere