projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden."

Transkript

1 Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår tilskud, skal gennemføres inden for en fastsat projektperiode. Projektperioden er fastsat i tilsagnet. Hvis du har modtaget en tilladelse til at sætte gang i projektet, og du har opnået tilsagn om tilskud, er projektets startdato den dato, du modtog meddelelse om, at du kunne sætte gang i Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden? Fakta om fakturaer Hvem skal regningerne være udstedt til? Hvem skal betale regningerne? projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. For tilsagn meddelt før 2013 kan udgifterne i nogle tilfælde betales frem til fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen. Udgifterne skal altid være afholdt i projektperioden. Du kan se i tilsagnet, hvorvidt udgifterne skal være betalt i projektperioden. Tilsagnshaver skal modtage regningerne. Alle regninger i dit projekt skal udstedes til dig for at være tilskudsberettigede. På alle regninger skal det være muligt at se, at udgiften vedrører netop dit projekt. Tilsagnshaver skal betale regningerne. Alle regninger i dit projekt skal betales af dig for at være tilskudsberettigede. Du skal kunne dokumentere, at regningerne er betalt. Dokumentation skal være i form af kontoudtog eller tilsvarende dokumentation fra din bank. Frist for at indsende anmodning om udbetaling Hvornår skal jeg Du sender din anmodning om udbetaling til NaturErhvervstyrelsen inden for indsende den fastsatte frist i tilsagnet. Det er enten tre eller seks måneder efter projektets anmodning om slutdato. Antal måneder afhænger af, hvilken tilskudsordning du har opnået udbetaling? tilsagn om tilskud efter. Dette fremgår af dit tilsagn. NaturErhvervstyrelsen skal som udgangspunkt have udbetalt alle tilskud inden 31. december Dette medfører, at alle anmodninger om slutudbetalinger som udgangspunkt skal modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 1. august Løn til tilsagnshavers personale Kan jeg få Det kan du kun, hvis det er godkendt i tilsagnet eller en efterfølgende ændring. udbetalt tilskud til udgifter til løn Der er en række betingelser, der skal opfyldes for at få tilskud til løn til til personale? tilsagnshavers personale udbetalt.

2 Udgifterne skal kunne dokumenteres ved aftale om arbejde på projektet/ projektansættelseskontrakt, lønsedler, udtræk fra et lønningssystem og timeregnskab. Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk? Hvordan beregner jeg Hvilke udgifter må medregnes i Hvilke udgifter må ikke medregnes i hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn? hvis der er flere medarbejdere på samme projekt? Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport? Du skal senest indsende aftale om arbejde på projektet eller projektansættelseskontrakt, når du indsender anmodning om slutudbetaling. NaturErhvervstyrelsen kan godkende et årsværk på timer. Timelønnen udregnes som årsløn delt med det timeantal, der udgør ét årsværk. NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et skema, du kan bruge, når du anmoder om udbetaling af tilskud til løn til tilsagnshavers personale. Skemaet hjælper med omregning til korrekt timepris. Når du bruger skemaet, får NaturErhvervstyrelsen samtidig de oplysninger, der er nødvendige for udbetaling af tilskud. I beregning af timelønnen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgifter, arbejdsgivers betalte ATP-udgifter, arbejdsgivers udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen af timelønnen må årslønnen ikke indeholde: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Udgifter til husleje og kontorhold og lignende er ikke tilskudsberettigede. Når du anmoder om udbetaling af løn til tilsagnshavers personale, må timelønnen ikke være ændret i forhold til den timeløn, der er godkendt i tilsagnet. Hvis timelønnen og antal timer ændrer sig i forhold til det godkendte, skal ændringen godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen gennemføres. Vær opmærksom på, at et tilsagn ikke kan forhøjes i forbindelse med en ansøgning om ændring af et projekt. Hvis flere medarbejdere arbejder på samme projekt, skal timelønnen for hver enkelt medarbejder opgøres. NaturErhvervstyrelsen kan ikke godkende en timeløn, der er et gennemsnit af flere medarbejderes løn. Det kan du kun, hvis det er godkendt i tilsagnet eller en efterfølgende ændring. Udgifter til personale til kørsel i bil støttes med statens lave takst. Der gives ikke tilskud til brændstof.

3 Særligt for kommuner Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør? Udgifter til rejser med tog og fly kan støttes med billetter på økonomiklasse. Nej, tilsagnshaver defineres ud fra CVR-nummer. Det betyder, at en afdeling i en kommune med et P-nummer ikke kan benytte fx en entreprenørafdeling i samme kommune med et andet P-nummer og få dækket udgiften som en ekstern entreprenørudgift. Medarbejdere i begge afdelinger betragtes som tilsagnshavers egne ansatte. Undtaget herfra er tilsagn meddelt før 1. december Hvis en kommune søger tilskud og ønsker at bruge ansatte i kommunen til at udføre arbejdet, skal der søges om tilskud til løn til tilsagnshavers personale. Der kan kun gives tilskud til løn til kommunens egne medarbejdere, dvs. til ansatte, som kommunen aflønner direkte. Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt? Det afhænger af, hvilken tilskudsordning der er givet tilsagn efter. Det er desuden et krav, at det er godkendt i tilsagnet eller en efterfølgende ændring. Udgifter til egne maskiner er naturalydelser. Naturalydelser kan indgå i tilskudsgrundlaget, men der kan ikke udbetales tilskud hertil. Se under punktet om naturalydelser. En kommune kan vælge at benytte et firma til at udføre opgaven. Naturalydelser Hvilke udgifter er Følgende udgifter er naturalydelser: Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde. Udgifter til brug af egen maskiner. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Det afhænger af tilskudsordningen, om der kan søges om tilskud til de nævnte udgifter. Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til trække udgifter Udgifter til løn til tilsagnshavers personale betragtes ikke som naturalydelser, hvis udgifterne er dokumenteret med lønsedler, udtræk fra lønningssystem og timeregnskab. Hvis du har et tilsagn, hvor der ikke står noget om naturalydelser, kan du få udbetalt tilskud hertil. Hvis du har et tilsagn, hvor der står, at du ikke kan få udbetalt tilskud til naturalydelser, skal du trække udgifterne fra i forbindelse med udbetaling og ikke søge om at få udbetalt tilskud til udgifterne. Hvis tilskudssatsen på ordningen er 100 %, skal værdien af naturalydelserne altid trækkes fra det beløb, du søger udbetalt.

4 til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling? Hvis tilskudssatsen er lavere end 100 %, skal naturalydelserne kun trækkes fra det beløb, du søger udbetalt, hvis naturalydelserne ikke kan rummes i den del af udgifterne, som du selv finansierer. Dvs. den samlede værdi af naturalydelserne skal ved udbetaling fratrækkes værdien af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hvis tilskudsbeløbet er lavere end de samlede tilskudsberettigede udgifter minus værdien af naturalydelserne, udbetales hele tilskudsbeløbet. Hvis tilskudsbeløbet er højere end de samlede tilskudsberettigede udgifter minus værdien af naturalydelserne, nedsættes tilskudsbeløbet til det beløb, der fremkommer ved at trække værdien af naturalydelserne fra de samlede tilskudsberettigede udgifter. Eksempel hvor naturalydelserne ikke kan rummes i den del af udgifterne, som du selv finansierer: De samlede støtteberettigede udgifter udgør 200 kr. Heraf udgør naturalydelser 70 kr. Med en støttesats på 75 % udgør tilskudsbeløbet 150 kr., men der kan maksimalt udbetales et tilskud på 130 kr., da de samlede tilskudsberettigede udgifter minus naturalydelserne er 130 kr. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til Eksempel hvor naturalydelserne kan rummes i den del af udgifterne, som du selv finansierer: Udgør naturalydelserne i stedet 30 kr. og tilskudsbeløbet fortsat er 150 kr., kan hele tilskudsbeløbet udbetales, da de samlede tilskudsberettigede udgifter minus naturalydelserne er 170 kr., hvilket er højere end tilskudsbeløbet på 150 kr. Hvis du har fået tilsagn til udgifter, der er naturalydelser kan du enten udføre projektet efter tilsagnet og ikke søge om udbetaling til naturalydelserne eller søge om en ændring af projektet således, at arbejdet fx udføres af en entreprenør i stedet for dig selv. Hvis du ønsker at ændre dit projekt, skal du huske, at alle ændringer skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden de iværksættes. Praksis vedrørende offentliggørelse af projekter Skal jeg altid Tidligere praksis i NaturErhvervstyrelsen medførte, at der i alle tilsagn på informere om og miljø- og naturordninger blev indsat et krav om, at tilsagnshaver skulle offentliggøre informere om og offentliggøre projektet fx i en annonce eller på en relevant projektet? hjemmeside. Dette er i henhold til ny praksis ikke længere et krav, hvilket betyder, at projekter ikke skal offentliggøres ved annonce eller på relevant hjemmeside. Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse Se dog nedenfor angående krav om skiltning. Hvis der i dit tilsagn står, at du inden udbetaling skal informere om eller offentliggøre projektet, og du i medfør af praksisændringen ikke længere vil skulle offentliggøre dit projekt, vil du sammen med din afgørelse om udbetaling modtage et tillæg til dit tilsagn, hvor punktet om offentliggørelse erstattes af en ny tekst uden krav om offentliggørelse. Du behøver således ikke selv søge om

5 for mig? hvis jeg har søgt om tilskud til information? Hvornår skal jeg opsætte et skilt? ændring af dit projekt vedr. dette punkt. Hvis du har ansøgt om tilskud til informationen eller offentliggørelsen, er du stadig omfattet af kravene til information og offentliggørelse. For projekter under landdistriktsprogrammet med et samlet budget på over kr. er der fortsat krav om skiltning i henhold til retningslinjerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: For projekter under fiskeriudviklingsprogrammet med et samlet budget på over kr. er der fortsat krav om skiltning i henhold til retningslinjerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 976

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere