Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsordning til borgere i eget hjem"

Transkript

1 Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: Sag:

2 1. Indledning Københavns Kommune visiterer typisk borgere til hjælp til indkøb på en af tre nedenstående måder: Indkøb ved hjælper Turkøb Indkøb via indkøbsordning De tre overordnede former for hjælp til indkøb er nærmere beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Københavns Kommune har besluttet at udbyde varetagelsen af indkøbsordning til borgere i eget hjem til eksterne leverandører. Indkøbsordningen Standard indkøbsordningen består af tre dele: bestilling af varer, plukning og pakning af varer, samt udbringning. En mindre gruppe borgere har endvidere behov for hjælp til at få sat varer på plads i hjemmet. Leverandøren er, i det omfang borgere visiteres hertil, forpligtiget til at levere denne ydelse. specifikationen er udarbejdet ud fra følgende overordnede præmisser: Målgruppen for indkøbsordningen er borgere, der er visiteret til hjælp til indkøb, fordi de ikke selv kan fortage indkøb på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Målgruppen kan overordnet opdeles i to grupper. Borgere visiteret af Socialforvaltningens i alderen år, med psykiske og fysiske handicap eller sociale problemer samt borgere visiteret af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alderen 65+, der typisk har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med aldring. Leverandøren varetager indkøbsordning for hele Københavns kommune. Betegnelsen visitationen dækker over Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens lokalområdeopdelte visitationer. Når betegnelsen visitation anvendes, er der tale om den visitationsenhed, borger henfører til, dvs. er visiteret til indkøbsordning af. Kontrakten har form af en rammeaftale og garanterer ikke leverandøren en på forhånd givet omsætning. Denne vil være bestemt af, hvor mange borgere der vælger og tilmeldes den enkelte leverandør. Leverandøren forventes at leve op til samtlige de krav, der stilles i kravspecifikationen, og der accepteres ikke forbehold.. 2

3 2. specifikation specifikationens opbygning I dette afsnit specificeres kravene til indkøbsordningen under følgende overskrifter. Hvert krav har et unikt nummer, som anvendes ved henvisninger. 2.1 til produktet 2.2 Personaleforhold 2.3 Informationsmateriale 2.4 Tilmelding/afmelding/ændringer 2.5 Bestilling 2.6 Transport af varer til borgerens bopæl 2.7 Levering 2.8 Pris og betaling 2.9 Dokumentation, kommunikation og rapportering 2.10 Kvalitetssikring 2.11 Samarbejde Københavns Kommunes formulering af krav.

4 2.1. til produktet Københavns Kommune ønsker, at borgerne i indkøbsordningen har et bredt varesortiment at vælge fra, således at det tilgodeser alle borgere, der er omfattet af ordningen Leverandøren er forpligtet til at tilbyde henholdsvis et supermarkeds og discountsortiment, inden for følgende varekategorier - Almindelige dagligvarer - Færdigretter - Sæsonvarer - Vitaminer - Almindelige hygiejne- og plejeprodukter Sortimentet skal, inden for de nævnte varekategorier, minimum svare til de varer, borgerne ville efterspørge i dagligvarebutikker, og som indgår i en typisk detailhandelskæde Varesortimentet skal tilgodese borgere med adipositas og diabetes, samt borgere der ønsker at købe økologiske varer. Det skal være muligt at købe: Sukkerfri varer Fedtreducerede varer Økologiske varer Fødevarer med en holdbarhed under 14 dage skal ved leveringstidspunktet være så lang tid fra udløbsdato som praktisk muligt. Holdbarheden på fødevarerne med under 14 dages holdbarhed må ikke væsentligt afvige fra de nyeste varer i dagligvarebutikker, der indgår i en typisk detailhandelskæde, når der er taget hensyn til den tid plukning og udbringning tager. 4

5 2.1.4 Borgeren skal have mulighed for at få bragt mindst 12 kilo varer ud ved hver leverance. 5

6 2.2. Personaleforhold Københavns Kommune ønsker, at aflevering af varer på borgerens bopæl foregår på en måde, der sikrer borgeren størst mulig tryghed, med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til, at aflevering af varer foregår i borgerens eget hjem, og at personalet behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning Leverandørens medarbejdere skal have relevant erfaring eller have modtaget en passende introduktion til opgaverne Leverandørens medarbejdere, der leverer varer, skal bære en genkendelig uniform og skal være forsynet med billedlegitimation. Billede og tekst skal udformes så svagtseende kan læse det Der skal være dansktalende medarbejdere til stede ved aflevering af varer i borgerens hjem. Konkret skal medarbejdere kunne: - tale dansk, så borgerne kan forstå det - skrive dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt - læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at aflevering af varer udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme Leverandørens medarbejdere skal være velsoignerede samt bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. 6

7 2.2.6 Leverandøren skal sikre, at leverandørens medarbejdere er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke Der påhviler de ansatte tavshedspligt jf. retssikkerhedsloven LBK nr 656 af 15/06/ stik 2 og 3 og straffeloven LBK nr 1235 af 26/10/ og 152a med senere ændringer, omkring fortrolige forhold, som de ansatte i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning, herunder sikre, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 7

8 2.3. Informationsmateriale Københavns Kommune ønsker, at borgere visiteret til indkøbsordningen informeres om leverandørerne og deres ydelser, således at de er i stand til at træffe valg mellem leverandørerne på et velinformeret grundlag. Leverandøren udfærdiger en leverandørbeskrivelse med beskrivelse af leverandøren og ydelser til brug for borgernes valg af leverandør Leverandøren udfærdiger en leverandørbeskrivelse med beskrivelse af leverandøren og ydelser til brug for borgernes valg af leverandør. Københavns kommune skal tilsendes en kopi af informationsmaterialet med henblik på at sikre, at gældende lovgivning overholdes herunder markedsføringsloven Leverandørbeskrivelsen leveres i papirformat til visitationen. Der skal til enhver tid kunne rekvireres flere eksemplarer til visitation af borgerne Materialet skal leveres elektronisk til kommunen i en form, der er velegnet til offentliggørelse på kommunens hjemmeside Leverandøren skal informere borgerne om priser og varer på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem leverandører og varer på et velinformeret grundlag Leverandøren skal sikre, at borgerne kan træffe valg om køb af vare på et velinformeret grundlag. Varer og priser skal præsenteres for borgerne i et sortimentskatalog og på en hjemmeside Leverandøren er forpligtet til at informere borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til indkøbsordningen. 8

9 2.4. Tilmelding/afmelding/ændringer Københavns Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov i forbindelse med tilmelding, ændringer og afmelding. Den enkelte borger vælger leverandør på baggrund af det i afsnit 2.3 omtalte informationsmateriale. Leverandøren kan ikke afmelde en bestilling eller en levering, men alene flytte bestillinger og leveringer med borgers accept Visitationen varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør). Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved, at visitationen kontakter leverandøren Aflysninger eller andre ændringer, f.eks. flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør. Hvis borgeren ikke selv kan håndtere kontakten med leverandøren, aftales aflysninger og andre ændringer med borgers leverandør af hjemmepleje I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, f.eks. ved sommerferie, skal visitationen orienteres Leverandøren registrerer tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk til styrings-, rapporterings- og opfølgningsformål Fristen for borgers og kommunes flytning og aflysning af levering er senest kl hverdagen før den planlagte levering Afbestilles en levering af borger eller kommune rettidigt dvs. senest hverdagen før kl , før den planlagte levering, betaler kommunen ikke for levering og borger opkræves ikke for varer Ved forgæves gang ved f.eks. akut hospitalsindlæggelse tager leverandøren alle varer retur. Borgen er forsat forpligtiget til at betale for letfordærvelige varer, mens leverandøren krediterer borgeren for de øvrige varer Leverandøren skal kunne tilbyde levering inden for 5. hverdage efter leverandøren er blevet orienteret om, at der er truffet afgørelse om ydelsestildelingen Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med 1. måneds varsel til udgangen af en måned. Borgeren skal henvende sig til visitationen ved ønske om leverandørskift. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående I tilfælde af at varen er udsolgt, skal borgeren tilbydes erstatningsvare. Erstatningsvaren skal være så identisk med den bestilte varer som muligt. Borgeren er ikke forpligtiget til at modtage eller betale for erstatningsvare. 9

10 2.5. Bestilling Københavns Kommune ønsker af hensyn til kommunens borgere en hurtig, effektiv og driftssikker bestillingsproces, der fungerer så smidigt og optimalt som muligt Leverandøren skal have en call-funktion, der håndterer borgernes bestillinger Leverandørens skal kunne håndtere, at hvis borgeren eller hjælper foretager en bestilling en hverdag inden kl , skal leverandøren kunne foretage levering inden for de to efterfølgende hverdage. I tilfælde af akut opstået behov for hjælp til indkøb til borgere, der allerede er visiteret til indkøbsordning, er leverandøren forpligtiget til at leverer førstkommende hverdag, hvis bestilling er afgivet på en hverdag før kl Der skal ved den enkelte bestilling være mulighed for blot at bekræfte forrige bestilling, således at der leveres præcis de samme varer, som ved sidste bestilling og levering Leverandøren er forpligtet til at tilpasse tidspunktet for bestilling med dagtilbud, sundheds- og træningscentre jf. krav Tidspunktet for bestilling af varer må ikke afskære borgeren fra disse tilbud. 10

11 2.5.5 Leverandøren skal kunne modtage bestillinger på en måde, der er tilpasset borgernes behov og medføre mindst mulige omkostninger for kommunen. Bestilling fra borger skal som minimum kunne foretages pr. telefon og internettet. Ved telefonisk bestilling skal leverandøren tilbyde borgeren at bliver kontaktet regelmæssigt på et fast tidspunkt og en fast ugedag kendt af borgeren. Leverandøren skal kontakte borgeren inden for et interval af to timer. Leverandøren skal tilbyde borgerne, at de alternativt selv kan kontakte leverandøren og foretage deres bestilling pr. telefon minimum i tidsrummet Internetløsningen der stilles til rådighed skal være brugervenlig og sikre borgerne en enkel og effektiv bestilling af varer. Leverandørerne skal udfærdige vejledninger og yde support til borgerne, som anvender leverandørens onlineløsning. Såfremt en borger ikke afgiver bestilling forud for en planlagt levering, er leverandøren forpligtiget til at kontakte visitationen i overensstemmelse med enhver tid gældende regler for forgæves gang og kontakt Borgere, der ikke selv kan foretage bestilling, skal tilbydes bestilling via hjælper. I forbindelse med bestilling via hjælper skal leverandøren sikre en smidig og effektiv bestillingsprocedure, der sikrer, at hjælperen kan fortage bestillingen med mindst muligt tids- og ressourceforbrug. Hjemmehjælperen skal som minimum kunne foretage bestillingen via fax og online med anvendelse af PDA, Smartphone og PC. Hjælperen skal i forbindelse med bestilling tilbydes adgang til et sortimentskatalog eller vareliste med angivelse af priser, der kan anvendes til bestillingen Online mobilløsningerne, der stilles til rådighed for hjælperne, skal være brugervenlige og tilpasset de af kommunens anvendte platforme. Såfremt leverandøren ikke på nuværende tidspunkt har udviklet de fornødne onlineløsninger skal disse være godkendt inden kontrakten træder i kraft. Leverandøren betaler alle omkostninger til software og den tekniske implementering af onlinemobilløsninger til PDA og smartphones. Leverandøren forestår den nødvendige undervisning og support af brugerne af leverandørens onlinemobilløsning. Leverandøren skal i øvrigt følge kommunens enhver tid gældende anvisninger for online mobilløsninger Hvis bestilling fra hjælper jf. krav udebliver, med de frister der er angivet i krav , er leverandøren forpligtiget til at orientere visitationen om udeblevne bestillinger umiddelbart efter fristen udløb. 11

12 2.6. Transport af varer til borgerens bopæl De borgere, som tilknyttes indkøbsordningen, har krav på, at varer transporteres forsvarligt. Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer Fødevarer skal transporteres forsvarligt og i overensstemmelse med gældende hygiejnelovgivning, bekendtgørelser og forordninger samt fødevarestyrelsens vejledninger. Der henvises særskilt til vejledning af 2. april om fødevarehygiejne afsnit samt bilag 3. 12

13 2.7. Levering Københavns Kommune ønsker, at levering af varer på borgernes bopæl foregår på en måde, som sikrer borgerne størst mulig tryghed. Derfor er legitimation og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter afgørende elementer i indkøbsordningen. Leverandøren bør desuden tilstræbe, at det så vidt muligt er den samme medarbejder, der leverer til den samme borger, således at borgeren kan føle sig tryg ved medarbejderen. Aftalt leveringstidspunkt Leveringen skal foregå på en aftalt fast ugedag inden for et tidsinterval på max 2 timer på den faste leveringsdag. I særlige tilfælde, hvor levering er afhængig af hjemmepleje, er leverandøren forpligtiget til samarbejde med kommunen om at finde en forsvarlig løsning. Hvis krævet af visitationen,skal leverandøren levere inden for et tidsinterval på 30 min, således at hjemmehjælperen kan være til stede. Det skal være muligt at få leveret varer på mindst 5 hverdage ugentligt i tidsrummet Leverandører er forpligtet til at tilpasse tidspunktet for levering med dagtilbud, trænings- og forebyggelsescentre jf. afsnit Tidspunktet for levering af varer må ikke afskære borgeren fra disse tilbud I de tilfælde, hvor fast leveringsdag falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde en erstatningsdag, der ligger før den faste leveringsdag Leverandøren skal skriftligt orientere borgerne om aftalte dage og tidspunkter for bestilling og levering af varer. Ændringer i aftalen grundet helligdage skal adviseres borgeren skriftlig mindst 6 uger i forvejen. Såfremt en hjemmehjælper er involveret i hjælpen til indkøb, skal leverandøren af hjemmepleje også orienteres om aftalte tidspunkter og dage for bestilling og levering af varer. 13

14 Leveringens gennemførelse hos borgeren Leverandøren skal ved levering ringe på og vente på, at døren bliver åbnet og præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon og bære varerne til borgerens køkkenbord Hos borgere, hvor ydelsen sætte varer på plads er visiteret, skal leverandøren sætte køle- og frostvarer i henholdsvis køle- og fryseskab og øvrige varer skal ligeledes sættes på plads i borgeres hjem Går leverandøren forgæves, dvs. at borgeren ikke åbner døren, er leverandøren forpligtiget til at forsøge at komme i kontakt med borgeren. Jf. særskilte retningslinjer for forgæves gang. Hvis der ikke opnås kontakt, skal leverandøren omgående kontakte visitationen. Såfremt levering finder sted uden for visitationens åbningstid kontaktes Døgnbasen for borgere visiteret af Sundheds og omsorgsforvaltningen og Den sociale servicetelefon for borgere visiteret af Socialforvaltningen Ved forsinket levering skal leverandøren informere borgeren Leverandøren skal have et beredskab, der gør det muligt at håndtere fravær blandt medarbejderne på en måde, der ikke forringer det serviceniveau, der ydes over for borgeren. Leverancens indhold Alle leveringer skal ledsages af en kvittering til borgeren med tydelig angivelse af de enkelte varer og priser, ikke leverede varer, varer som er erstattet med alternative varer og samlet pris. Chaufføren skal ved levering gøre borgeren opmærksom på manglende eller erstattede varer. Borgeren er ikke forpligtiget til at modtage eller betale for erstatningsvarer Ved levering af forkerte eller beskadigede varer, krediteres borgeren Ved levering af varer, som er beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt forringet, skal der tilbydes erstatningsvarer, Som leveres senest dagen efter. Hvis borgeren ikke ønsker varen, krediteres borgeren Leverandøren er forpligtet til at etablere en forretningsgang til at håndtere reklamationer. 14

15 2.8. Pris og betaling. Borgeren skal alene betale for varerne, mens Københavns Kommune betaler for pakning og udbringning mv. Med hensyn til opgaven er udgangspunktet, at Københavns Kommune som hovedregel kun er økonomisk ansvarlig for ydelser, som borgeren er visiteret til. Betalingsbetingelser i forhold til kommunen er nærmere beskrevet i kontraktens afsnit 9.1. Borgernes betaling for indkøbte varer Leverandøren skal minimum kunne håndtere Dankort-dips eller PBS som betalingsmiddel Følgesedlen, borgeren modtager sammen med varerne, skal være overskuelig for borgeren og tage hensyn til svagtseende Varerne vil omfatte flasker og dåser med pant. Returpant skal modtages og modregnes senest ved næste levering. Leverandøren er kun forpligtiget til at modtage den type returpant, som oprindeligt er leveret af leverandøren Ved manglende betaling skal leverandøren kontakte borgeren for at afklare årsagen hertil. Før leveringen ophører, grundet manglende betaling, skal både borgeren og visitationen orienteres Leverandøren skal overholde gældende lovgivning vedr. rykkergebyrer og renter jf. renteloven Priserne på varer, der sælges, skal modsvare prisniveauet for lignende varer i typiske dagligvarebutikker inden for pågældende varesortiment. Leverandøren er forpligtiget til at lave prissammenligninger jf. krav Ikke leverede varer eller varer borgeren ikke har ønsket at modtage jf. krav og skal krediteres borgeren senest ved betaling for efterfølgende levering. 15

16 Kommunens betaling til leverandøren Betaling for call udløses, når: Der opnås telefonisk kontakt mellem borger og leverandør vedr. bestilling af varer. Leverandøren foretager mindst 4 forgæves opkald til borger og kontakter visitation jf. særskilte retningslinjer for forgæves kald og gang. Leverandøren modtager en faxbestilling. Leverandøren rykker visitationen for glemt fax eller onlinebestilling fra kommunale eller private leverandører af hjemmepleje. Kommunen betaler ikke call-gebyr for onlinebestillinger fra borgere og kommunens ansatte. Dette gælder borgernes internetbestillinger og de onlineløsninger hjemmehjælperne anvender jf. krav Der kan normalt maksimalt opkræves et call-gebyr pr. visiteret indkøb, med mindre andet aftales med visitationen Betaling for levering dækker plukning, pakning og levering af varer og udløses, når varerne er leveret i borgerens hjem. Der ydes endvidere betaling for levering ved forgæves gang, såfremt leverandøren ikke har modtaget afbud med de frister, der står angivet i krav Efter aftale mellem kommune og leverandør kan der endvidere afregnes for levering, hvis leverandøren returnerer til borger med varer efter forgæves gang tidligere på dagen Betaling for opgave med at sætte vare på plads udløses, når opgaven er udført i borgers hjem, under forudsætning af, der foreligger en visitationsbeslutning herom Der ydes ikke ekstra betaling ved akutindkøb, som afregnes i overensstemmelse med enhver tid gældende takster for call og levering Leverandøren skal fremsende en månedlig faktura til Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation og Sundheds og Omsorgsforvaltningens lokalområdekontorer. Af forsiden til fakturaen skal der fremgå det samlede antal calls og antal leveringer, samt enhedspriserne for disse. I det medfølgende bilagsmateriale skal det som minimum fremgå borger der faktureres: antal calls og, antal leveringer med datoangivelser. Endvidere skal antallet af leveringer være opgjort på leverancer og genleverancer pr. borger Leverandøren skal kunne levere faktura med underbilag i elektronisk form på en måde, så der kan foretages en sammenstilling af oplysninger i lokalområdet og hele kommunen. 16

17 2.9. Dokumentation, kommunikation og rapportering Københavns Kommune ønsker løbende dokumentation og rapportering fra leverandøren. Leverandørens dokumentation skal foreligge via en IT-løsning, der giver mulighed for at sammenstille resultaterne for hele Københavns Kommune Såfremt kommunen stiller krav herom, vil leverandøren med 2 måneders varsel være forpligtet til at blive tilkoblet Københavns Kommunes Omsorgssystemer ved indgåelse af særskilt aftale herom Leverandøren skal ved ændringer i borgerens almene tilstand mundtligt rapportere til visitationen. Såfremt levering finder sted uden for vistationens åbningstid, og borgere vurderes at have akut behov for hjælp kontaktes døgnbasen for borgere visiteret af Sundheds og Omsorgsforvaltningen og Den sociale servicetelefon for borger visiteret fra Socialforvaltningen Leverandøren skal på anmodning fra visitationen, periodevis registrere og levere rapportering vedrørende: 1. Antal leverancer opdelt på almindelige leverancer og fejlleverancer 2. Klager fra borgere 3. Flytninger forårsaget af leverandøren 4. Forsinkelser i leveringer forårsaget af leverandøren 5. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren 6. Hvor mange og hvilke borgere, der ikke har taget imod deres varer 7. Erstatningsvarers værdi i kr. som andel af den samlede vareomsætning. Kommunens anmodning kan fremsættes maksimalt 1 gange årligt. Leverandøren vederlægges ikke herfor Leverandøren har en tilbagemeldingspligt i forhold til uoverensstemmelser mellem visiteret ydelse og borgernes behov for hjælp. Leverandøren skal Kvartalsvist rapportere: Borgere, der inden for sidste kvartal har købt for mindre end kr med angivelse af indkøbt beløb i kr. Borgere, der inden for det sidste kvartal har fået leveret mindre end 50 % af de visiterede indkøb. 17

18 2.9.5 Leverandøren skal kunne levere dokumentation, i elektronisk form på en måde, så der kan foretages en sammenstilling af oplysninger i lokalområdet og hele kommunen Leverandøren er forpligter sig i øvrigt til at bidrage og indgå i den kvalitetskontrol, som Københavns Kommune fastsætter. Herunder ved behandling af klagesager at medvirke til sagens oplysning bl.a. ved videregivelse af oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling Klager skal uden ophold videresendes til visitationen Leverandøren skal minimum kunne kontaktes pr. telefon på hverdage i tidsrummet kl af kommunen og borgerne. Derudover skal det også være muligt at kommunikere pr. mail, fax og brev til leverandøren Leverandøren skal på kommunens anmodning inden for en rimelig frist udarbejde en sammenlignende prisanalyse, hvor leverandørens varer i discountog supermarkeds varesortiment, sammenlignes med lignende sortimentet og varer i større landsdækkende dagligvarekæder med lignende discount- og supermarkedssortiment. Analysen skal derfor både analysere og sammenligne sortiment og pris for leverandørens 150 mest solgte varer, og skal dokumentere, at der i forhold til de ønskede varekategorier jf. kravspecifikationens krav er et match mellem leverandørens priser og sortiment set i forhold til større discount og supermarkedskæder. Kommunens anmodning kan fremsættes maksimalt 2 gange årligt. Leverandøren vederlægges ikke herfor. 18

19 2.10. Kvalitetssikring Københavns Kommune ønsker at sikre borgeren en høj kvalitet i de leverede ydelser i overensstemmelse med en enhver tid gældende kvalitetsstandarder og intensionen med ordningen Leverandøren skal have et internt kvalitetssikringssystem, der sikrer, at leverandøren løbende har kontrol med en kvaliteten af de leverende ydelse og sikrer borgerne en høj kvalitet i de leverende ydelser i overensstemmelse med de opstillede krav i kravspecifikationen, kommunens kvalitetsstandarder samt intensionen i ordningen. Leverandøren skal på anmodning fra kommunen dokumentere kvalitetssystemet og den leverede kvalitet Københavns Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontrol med leverandørens leveringer Københavns Kommune har krav på, at leverandøren medvirker til tilfredshedsundersøgelser blandt borgere tilknyttet indkøbsordningen uden særskilt vederlag herfor. Kommunen har ret til at offentliggøre resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen Københavns kommune har ret til at offentliggøre resultater af Fødevaredirektoratets kontrol af leverandøren i det omfang, der vedrører borgere, der indgår i indkøbsordningen Kommunen kan til enhver tid kontakte leverandøren for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager mv. 19

20 2.11. Samarbejde Københavns Kommune ønsker at indgå i dialog og samarbejde med leverandører af indkøbsordning for at sikre fortsat udvikling indenfor hjemmeplejen Leverandøren er forpligtet til at deltage i møder med kommunen med henblik på at optimere samarbejdet og løbende erfaringsudveksling. Leverandøren vil ikke modtage særskilt betaling herfor Leverandøren er desuden forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren med andre leverandører, herunder andre leverandør der skal hjælpe borgeren i forbindelse bestilling af indkøb og sætte varer på plads. Leverandøren skal følgende kommunens enhver tid gældende anvisninger for kommunikation herom Leverandøren kan indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelserne eller om fælles levering af ydelserne. Leverandøren er forpligtet til at oplyse om eventuelle underleverandører, samt i hvilket omfang opgaverne løses af underleverandører Det er den leverandør, der har indgået kontrakt med Københavns Kommune, der har ansvaret for, at underleverandøren er bekendt med og lever op til de fastsatte leverandør- og kvalitetskrav Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte (nye) underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til og godkendes af Københavns Kommune. 20

Bilag 1 (Kravspecifikation)

Bilag 1 (Kravspecifikation) Bilag 1 () Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende brugere Roskilde Kommune Myndighedsservice for indkøbsordning 7. maj 2010 Side 1 af 16 1) Indledning Myndighedsservice har mulighed for at visitere til

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kravspecifikation Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Bilag 1 ravspecifikation Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Januar 2015 Indledning Social- og Sundhedsafdelingen i øge ommune har mulighed for at visitere til hjælp til indkøb til

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem Bilag 1 Kravspecifikation Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Krav til chauffører og andre medarbejdere...3 3 Krav til varesortiment...4

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opgavens omfang... 3 1.2 Leverandørens forpligtigelser i forhold til

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje,

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje, 1 Indhold... 2 1. Krav til leverandører... 3 1.1 Generelle kvalitetskrav til leverandørerne... 3 1.2 Særligt for leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, afløsning og videredelegeret

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE [ Tilsynet er udført 1.til 8. november 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 04-03-2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune 1. Opgavens indhold...2 2. Opgavens omfang...2 3. Krav til leverandøren...2 3.1 Vask af tøj...3 3.2. Igangsætning og ophør af vaskeriordning...4

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Bilag 2 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 05-02-2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (herefter Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp Bilag 3 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af praktisk hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp Bilag 2 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af personlig hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Madservice Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til madservice? 3 Hvad er målet med madservice? 4 Hvad kan du få hjælp til? 4 Hvad kan du ikke

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere