Bilag 1 (Kravspecifikation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 (Kravspecifikation)"

Transkript

1 Bilag 1 () Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende brugere Roskilde Kommune Myndighedsservice for indkøbsordning 7. maj 2010 Side 1 af 16

2 1) Indledning Myndighedsservice har mulighed for at visitere til hjælp til indkøb til ældre borgere, typisk ugentligt. Borgerne kan blive visiteret til indkøb via indkøbsordning, Nærværende kravspecifikation beskriver kravene til leverandører af indkøbsordning. Derudover henvises der til de generelle leverandørkrav, der er beskrevet i dokumentet Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Roskilde Kommune. Indkøbsordningen består af tre dele: bestilling af varer (kaldes call-funktion ), pakning af varer samt udbringning. Ikke alle borgere kan anvende den såkaldte call-funktion. Derfor ønskes både en pris for indkøbsordning excl. callfunktion, samt en pris for call-funktionen. Kommunens betaling gælder den fulde pris for levering, herunder pakning mv. af varer, mens borgerne alene betaler for varerne. Aftalen vil have karakter af rammeaftale, hvilket indebærer, at leverandøren ikke på forhånd er garanteret en omsætning. Denne vil være bestemt af, hvor mange borgere, der tilmeldes leverandøren. Leverandøren skal beskrive, hvordan de vil opfylde de stillede krav. jf. afsnit 2. Side 2 af 16

3 2) I dette afsnit specificeres kravene til indkøbsordningen under følgende overskrifter: 2.1 Krav til produktet 2.2 Personaleforhold 2.3 Information om produkt og priser 2.4 Tilmelding/afmelding/ændringer 2.5 Bestilling 2.6 Transport af varer til borgerens bopæl 2.7 Levering 2.8 Pris og Betaling 2.9 Kvalitetssikring ens opbygning Nr. Hvert krav har et unikt nummer, som anvendes ved henvisninger. Kravtype Der er to forskellige typer krav: 1. Minimumskrav, som Roskilde Kommune lægger særligt vægt på, og anser som ufravigelige krav. Leverandøren skal opfylde disse krav. Minimumskravene er markeret med et M. 2. Krav, som leverandøren bør opfylde, men som ikke er minimumskrav. Leverandøren kan således vælge at opfylde disse krav på anden vis end den beskrevne. Disse er markeret med B. Krav Roskilde Kommunes formulering af krav. Opfyldt Skal udfyldes af leverandøren. J angives, hvis kravet kan opfyldes helt, D angives, hvis kravet kan opfyldes delvist, og N angives, hvis kravet ikke kan opfyldes. Angives J er dette ensbetydende med, at leverandøren garanterer at overholde vedstående krav. Leverandørens redegørelse Skal udfyldes af leverandøren, såfremt dette fremgår af feltet, eller hvis leverandøren har angivet at kravet er delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Side 3 af 16

4 2.1. Krav til produktet Roskilde Kommune ønsker, at borgerne i indkøbsordningen har et bredt varesortiment at vælge fra, således at det tilgodeser alle borgere, der er omfattet ordningen. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Tilbudsgiver skal i sit varesortiment tilbyde: Leverandøren bedes redegøre for varesortiment. almindelige dagligvarer discountvarer frostvarer bredt udvalg i færdigretter sæsonvarer håndkøbsmedicin/vitaminer. ugeblade M Leverandøren skal tilbyde: Leverandøren bedes redegøre for varesortiment. Økologiske varer Fedtfattige varer Sukkerfri varer B Leverandøren skal tilbyde tilbudsvarer herunder ugentlig tilbudsavis. Discountsortimentet skal bestå af minimum 160 varenumre. Leverandøren skal redegøre for tilbudsmuligheder, samt for discountvaresortimentet. Leverandøren skal udfylde bilag X (tilbudsliste), som indgår som et konkurrenceparameter M Fødevarer med holdbarhed under 14 dage skal ved leveringstidspunktet være så lang tid fra udløbsdato som praktisk muligt. Leverandøren bedes for følgende fire varegrupper redegøre for, hvorledes det vil blive sikret, at varerne har den længst mulige holdbarhed ved leveringstidspunktet: 1. Brød 2. Kødvarer 3. Mejeriprodukter 4. Frugt og grønt M Tilbudsgiver skal garantere at borgerne som minimum Tilbudsgiver bedes angive muligheden for at få Side 4 af 16

5 kan få leveret 20 kilo per gang M Leverandøren skal, med udgangspunkt i de af kommunen fastsatte varegrupper, hver 3. måned udarbejde en prisanalyse, som sendes til Roskilde Kommune B Andre varer og produktområder end de ovenfor anførte, der tilbydes borgerne udbragt mere end 20 kilo. Leverandøren bedes vedlægge eksempel på prisanalyse. Leverandøren bedes beskrive, hvilke andre varer og produktområder, som borgeren tilbydes ved kontraktstart, samt beskrive hvordan andre varer og produktområder præsenteres overfor borgerne. Side 5 af 16

6 2.2. Personaleforhold Roskilde Kommune ønsker, at aflevering af varer på borgerens bopæl, foregår på en måde der sikrer borgeren størst mulig tryghed, med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til at aflevering af varer foregår i borgerens eget hjem. Leverandørens medarbejdere skal være velsoigneret samt bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. Der påhviler leverandørens medarbejdere tavshedspligt, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør. Leverandøren skal sikre, at leverandørens medarbejdere er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke. Leverandørens medarbejdere skal være bekendt med Roskilde Kommunes værdigrundlag, og være i stand til at efterleve det. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren skal synliggøre sin personalepolitik. Leverandøren bedes vedlægge eller redegøre for sin personalepolitik M Leverandøren bedes redegøre for deres politik for at fastholde medarbejdere, der på grund af nedsat arbejdsevne risikerer at Leverandøren bedes redegøre for sin politik på dette område. miste deres job samt integrere nye medarbejdere, der af samme årsag ikke kan ansættes på normale vilkår, jf. aktivloven M Der skal være dansktalende medarbejdere til stede ved aflevering af varer i borgerens hjem. Konkret skal medarbejdere kunne: tale dansk så de ældre borgere kan forstå det skrive dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt læse dansk så opgaven løftes fagligt forsvarligt fremvise ren straffeattest dokumentere gennemførsel af hygiejnekursus M Leverandørens medarbejdere skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende. Billede og tekst skal udformes således at svagtseende kan læse det M Leverandørens medarbejdere bør have relevant erfaring eller Leverandøren bedes redegøre for hvilke Side 6 af 16

7 have modtaget en passende introduktion til opgaverne M Af hensyn til borgerens tryghed stilles krav om, at leverandøren i videst muligt omfang tilstræber, at aflevering af varer udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere er de samme. krav, der stilles til personalets erfaringer og/eller hvorledes medarbejdere introduceres til opgaverne. Leverandøren bedes beskrive, hvordan leverandøren vil sikre at levering af varer sker af samme medarbejder og afløser. Side 7 af 16

8 2.3. Information om produkt og priser Roskilde Kommune ønsker, at borgere som er tilknyttet indkøbsordningen, informeres om både priser og vareudbud på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem varerne på et velinformeret grundlag. Roskilde Kommune udarbejder information om indkøbsordningen til borgerne i samarbejde med leverandøren. Brochuremateriale, helst i A5-format, om leverandøren og leverandørens ydelser skal leveres i hard-copy til Myndighedsservice. Myndighedsservice skal til en hver tid kunne rekvirere flere eksemplarer. Yderligere vilkår om informationsmaterialet er angivet i rammeaftalen. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren skal præsentere udvalget af varesortimentet i et varekatalog, med billeder af samtlige varer. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan borgeren præsenteres for varer og priser, samt vedlægge dokumentation herfor. Kataloget skal som minimum opdateres hvert ½ år M Leverandøren skal udsende ugentlige tilbudsaviser. Leverandøren bedes vedlægge 4 tilbudsaviser som eksempel M Leverandøren skal præsentere udvalget af varer på en hjemmeside, der viser pris og billeder Leverandøren bedes beskrive hjemmesiden, og hvordan varerne præsenteres Borgerne kan have mulighed for at bestille varer fra Leverandøren bedes beskrive, hvordan borgerne kan hjemmesiden M Leverandøren er forpligtet til at informere borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til indkøbsordningen. bestille varer fra hjemmesiden. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan borgerne informeres. Side 8 af 16

9 2.4. Tilmelding/afmelding/ændringer/tilbagemeldinger Roskilde Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov. Myndighedsservice varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør). Aflysninger eller andre ændringer, f.eks. flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør leverandøren af hjemmehjælp skal altid informeres, såfremt aflysninger/ændringer vedrører en svag borger. I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, f.eks. ved sommerferie, skal Myndighedsservice orienteres. Den enkelte borger vælger leverandør på baggrund af det i afsnit 2.3 omtalte informationsmateriale. Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved at Myndighedsservice kontakter leverandøren. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren registrerer tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk til styrings-, rapporterings- og opfølgningsspørgsmål M Fristen for flytning og aflysning af levering er senest kl. 16. hverdagen før den planlagte levering M Afbestilles en levering ikke senest kl. 16 dagen før den planlagte levering, debiteres kommunen for leveringen M Ved forgæves gang ved f.eks. akut hospitalsindlæggelse tager leverandøren alle varer retur. I disse tilfælde betaler borgeren for let fordærvelige varer, mens leverandøren tager øvrige varer retur M Leverandøren skal kunne tilbyde opstart af levering inden for 5 hverdage fra tilmelding M Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med max 8 dages varsel fra udgangen af en måned. Borgeren skal henvende sig til Myndighedsservice ved ønske om leverandørskift. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående M I tilfælde af, at varen er udsolgt, skal der leveres en erstatningsvare. Erstatningsvaren skal være så identisk med den bestilte vare som muligt. Side 9 af 16 Leverandøren bedes angive med hvilken frist kommunen (borgeren) kan flytte eller aflyse en levering. Leverandøren bedes angive med hvilken frist, kommunen (borgeren) kan annullere en levering.

10 Varen må ikke være dyrere end den oprindelige vare. Borgeren har i den forbindelse ret til at fravælge erstatningsvaren M I tilfælde af manglende kontakt til borger eller manglende indkøbsseddel modtaget fra leverandører af hjemmehjælp, skal leverandøren kontakte kommunen på en effektiv og smidig måde. Opfølgning fra leverandøren og tilbagemelding fra kommunen skal ske elektronisk. Leverandøren skal logge/gemme alle tilbagemeldinger til brug for senere dokumentation. Tilbagemeldingerne for den manglende kontakt skal ske dagligt indenfor følgende tidsgrænser: Svage borgere: Senest kl på borgerens normale bestillingsdag. Stærke borgere: Senest kl dagen efter borgerens normale bestillingsdag. Leverandøren bedes redegøre for hvordan der følges op på den enkelte borger. Side 10 af 16

11 2.5. Bestilling Roskilde Kommune ønsker, at borgere som er tilknyttet indkøbsordningen, opnår en hurtig og simpel bestillingsproces. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Roskilde Kommune ønsker en hurtig, effektiv og driftssikker bestillingsproces, der fungerer så smidigt og optimalt som muligt. Leverandøren skal kunne håndtere 3 funktionsniveauer: 1) Meget stærke borgere Leverandøren skal stille et internetbaseret bestillingsmodul til rådighed. 2) Stærke borgere Leverandøren skal have et callcenter, hvor borgeren tilknyttes en fast kontaktperson, der på en fast ugedag i et fast aftalt interval ringer borgeren op. Borgeren skal som minimum forsøges kontaktes 3 gange på den aftalte bestillingsdag. Såfremt det ikke lykkes, skal borgeren kontaktes igen den efterfølgende morgen senest kl ) Svage borgere Leverandørerne af hjemmehjælp skal have mulighed for at indsende indkøbssedler på følgende måde: - Via fax/mail, og gerne via PDA. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan denne proces vil blive tilrettelagt M Fristen for afgivelse af bestilling er senest 2 hverdage før levering. Leverandøren bedes redegøre for, hvor lang tid i forvejen bestilling skal afgives M Der skal for den enkelte bestilling være mulighed for blot at bekræfte forrige bestilling, således at der leveres præcis de samme varer, som ved sidste bestilling og levering. For de svage borgere skal det være muligt at indkøbssedlerne er fortrykte med borgerens kundenummer, navn og adresse. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan denne løsning vil være udformet. Side 11 af 16

12 2.6. Transport af varer til borgerens bopæl De borgere, som tilknyttes indkøbsordningen har krav på, at varer transporteres forsvarligt. For køle- og frostvarers vedkommende indebærer det transport under de rette temperaturmæssige forhold for at undgå fordærvet mad, optøning af frostvarer etc. For øvrige varer indebærer forsvarlig transport, at varerne transporteres uden risiko for at gå i stykker eller at blive udsat for ekstreme temperaturer. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer. Der henvises bl.a. til Bekendtgørelse 788 af 25 juli 2008 om fødevarehygiejne (jf. bekendtgørelsens kap. 9). Dokumentationen, der er beskrevet i bekendtgørelsen, skal indsendes til Roskilde Kommune hvert kvartal M Leverandøren skal have en procedure for håndtering af borgere med multiresistente bakterier (f.eks. MRSA) M Der skal forefindes engangshandsker, -masker og sprit til desinficering i bilen. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan kravet opfyldes. Leverandøren bedes vedlægge proceduren for håndtering af borgere med multiresistente bakterier. Side 12 af 16

13 2.7. Levering Roskilde Kommune ønsker, at levering af varer på borgernes bopæl foregår på en måde, som sikrer borgerne størst mulig tryghed. Derfor er legitimation og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter afgørende elementer i indkøbsordningen. Leverandøren bør desuden tilstræbe, at det så vidt muligt er det samme bud, der leverer til den samme borger, således, at borgeren kan føle sig tryg ved budet. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leveringen skal foregå på en aftalt ugedag inden for et tidsinterval på max. 2 timer på den faste leveringsdag. Hvis ordningen er afhængig af hjemmehjælper skal tidsintervallet være max 30 min. Det skal være muligt at få leveret varer på alle hverdage i tidsrummet M Leverandører er forpligtet til at koordinere tidspunktet for levering med dagtilbud og træningscentre. Tidspunktet for levering af varer må ikke afskære borgeren fra disse tilbud M I de tilfælde hvor leveringsdag falder på en helligdag skal leverandøren tilbyde en erstatningsdag M Leverandøren skal tilbyde akutlevering på hjemkomstdagen til borgere, der kommer hjem fra sygehus eller lign. Akutlevering skal tilbydes samme dag som borgeren kommer hjem, såfremt bestillingen er afgivet senest kl Afgives bestillingen efter kl skal leveringen foregå på den efterfølgende hverdag. Leverandøren skal udvise fleksibilitet i forhold til akutleveringerne. Akutleveringen skal kunne dække borgerens basale behov frem til næste leveringsdag M Leverandøren skal udarbejde et velkomstbrev, som bekræfter overfor borgeren hvilken dag og i hvilket timeinterval bestilling er aftalt, samt hvilken dag varerne leveres. Velkomstbrevet skal endvidere indeholde et telefonnummer til eventuelle afbud M Leverandøren skal senest 14 dage før helligdage varsle borgerne om ændringer i levering. Side 13 af 16 Leverandøren bedes redegøre for leveringsmulighederne, herunder borgerens mulighed for at ønske, hvilken ugedag der skal være fast leveringsdag.

14 Leveringens gennemførelse hos borgeren M Leverandøren skal ved levering, ringe på, vente på at døren bliver åbnet og præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, og bære varerne til borgerens køkkenbord M Køle- og frostvarer skal anbringes i køleskab/fryser hos borgeren, såfremt det er aftalt med kommunen eller borgeren M Hvis borgeren ikke lukker op, skal leverandøren med det samme kontakte det relevante område M Ved forsinket levering skal leverandøren informere borgeren. Leverandøren bedes beskrive, hvorledes denne information vil finde sted M Leverandøren bedes redegøre for sit beredskab. Fx hvordan leverandøren håndterer fravær blandt sine medarbejdere, eks. i pakning, chauffører og bestillere. Leverancens indhold M Alle leveringer skal ledsages af en kvittering til borgeren med tydelig angivelse af de enkelte varer og priser, ikke leverede varer, varer som er erstattet med alternative varer samt samlet pris M Ved levering af forkerte, manglende eller beskadigede varer, krediteres borgeren M Ved levering af varer, som er beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt væsentligt forringet, skal der tilbydes erstatningsvarer, som leveres senest dagen efter. Hvis borgeren ikke ønsker varen, krediteres borgeren M Leverandøren er forpligtet til at etablere en forretningsgang til at håndtere reklamationer. Personalets fremtræden M Leverandørens personale skal bære tydelig synlig billedlegitimation. Recovery-plan M Leverandøren skal have en recoveryplan i tilfælde af brand mv. Leverandøren bedes redegøre for sit beredskab. Leverandøren bedes redegøre for, hvordan reklamationer vil blive håndteret. Leverandøren bedes vedlægge recoveryplanen. Side 14 af 16

15 2.8. Pris og betaling Roskilde Kommune ønsker, at borgerne betaler enten via PBS eller Dankort. Borgeren skal alene betale for varerne, mens Roskilde Kommune betaler for pakning, udbringning m.v. Med hensyn til opgaven er udgangspunktet, at Roskilde Kommune som alt overvejende hovedregel kun er økonomisk ansvarlig for ydelser, som borgeren er visiteret til. Leverandørens medarbejdere forventes at yde almindelige hjælpsomhed i tilknytning til leverancen mens leverandørens medarbejder er i borgerens hjem. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren skal som minimum angive følgende priser: En pris pr. indkøb ekskl. call-funktion (kun pakning og udbringning af varer) Pris for call-funktion Pris for levering af akusvarer Priserne angives i danske kroner M Betalingsbetingelsen overfor kommunen er 30 dage netto M Varerne vil omfatte flasker og dåser med pant. Returpant skal modtages og modregnes kontant ved levering. Leverandøren er kun forpligtiget til at modtage den type returpant, som oprindeligt er leveret af leverandøren M Ved manglende betaling skal leverandøren kontakte borgeren for at afklare årsagen hertil. Hvis leveringen ophører grundet manglende betaling skal både borgeren og Myndighedsservice orienteres M Leverandøren skal angive, hvilke rykkergebyrer og renter, der vil påløbe ved eventuel manglende betaling M Leverandøren skal modtage borgerens betaling for varer via PBS eller Dankort. Det er borgeren, der angiver hvilken løsning, der ønskes B Leverandøren skal angive prisen for callcenter, leveringspris, samt pris på varekurv. Leverandøren bedes redegøre for rykkerproceduren. Leverandøren skal medsende udfyldt skema med varepriser, se bilag XX. Side 15 af 16

16 2.9. Kvalitetssikring Roskilde Kommune ønsker med indkøbsordningen først og fremmest at yde en service til borgerne. Leverandøren skal derfor have et klart formuleret servicekoncept, som er i overensstemmelse med Roskilde Kommunes intention med indkøbsordningen. Roskilde Kommune ønsker, at leverandøren arbejder ud fra en kvalitetsmålsætning baseret på målbare parametre. Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontrol med leverandørens leveringer og tilfredshedsundersøgelser blandt borgere tilknyttet indkøbsordningen. Myndighedsservice kan til enhver tid kontakte leverandøren for at afholde samarbejdsmøde, hvor den forløbne periode drøftes herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager. I opstartsperioden afholdes samarbejdsmøder en gang månedligt. Relevante informationer om ændringer i levering eller ændringer i tilbuddene til borgerne fra leverandørens side skal tilsendes Roskilde Kommune. Resultater fra Fødevaredirektoratets kontrol af detailvirksomheder, der vedrører leverandørens engagement i ordningen, vil blive offentliggjort for de borgere, der indgår i ordningen som almindelig information til borgerne. Nr. Krav Opfyldt Leverandørens redegørelse M Leverandøren bedes angive, hvordan den interne kvalitet hos Leverandøren bedes angive, leverandøren sikres. Leverandøren skal som minimum føre kontrol hvordan den interne kvalitet hos med: leverandøren sikres. 1. Klager fra borgere. 2. Sagshistorik på de enkelte borgere 3. Relevant statistik, herunder antal meget stærke borgere, stærke borgere og svage borgere, samt hvordan borgerne kontakter leverandøren. 4. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren M Roskilde Kommune laver tilfredshedsundersøgelser af den personlige pleje og praktisk hjælp, herunder indkøb. Leverandøren skal positivt medvirke til disse undersøgelser. Såfremt leverandøren gennemfører egne tilfredshedsundersøgelser skal disse tilsendes Roskilde Kommune. *** Side 16 af 16

Bilag 3 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Kravspecifikation Bilag 3 - specifikation Denne kravspecifikation beskriver kravene til leverandørerne af indkøbsordningen. Tildeling sker ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. udbudsmaterialets punkt 20. Tildelingen

Læs mere

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Bilag 1 ravspecifikation Udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem Januar 2015 Indledning Social- og Sundhedsafdelingen i øge ommune har mulighed for at visitere til hjælp til indkøb til

Læs mere

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Indkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: 2012-467231 Sag: 2012-84849 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem

Bilag 1 Kravspecifikation. Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem Bilag 1 Kravspecifikation Annoncering af offentligt udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Krav til chauffører og andre medarbejdere...3 3 Krav til varesortiment...4

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune

Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Godkendelsesmateriale for dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opgavens omfang... 3 1.2 Leverandørens forpligtigelser i forhold til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Bilag 2 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 05-02-2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Intervare A/S Dato for tilsynsbesøg: 04-03-2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: - Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE [ Tilsynet er udført 1.til 8. november 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021421 (Poul Gorm Nielsen, Vibeke Steenberg, Knud Erik Busk) 17. november 2010 K E N D E L S E Intervare A/S (advokat Robert Jønsson, København) mod Holbæk Kommune (advokat

Læs mere

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune 1. Opgavens indhold...2 2. Opgavens omfang...2 3. Krav til leverandøren...2 3.1 Vask af tøj...3 3.2. Igangsætning og ophør af vaskeriordning...4

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indkøb visiterede hjemmeboende

Indkøb visiterede hjemmeboende Indkøb visiterede hjemmeboende Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26670491.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto kontant Dato for offentliggørelse 16-11-2010 11:40 Slutdato

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem.

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. og svar af d. 7. januar 2016 1. Bilag 1 kravspecifikation, s. 1, pkt. 1.2 I den ydelse som Helsingør Kommune

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Brugeren medinddrages så meget som muligt.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Brugeren medinddrages så meget som muligt. Ydelsestype (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere