Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010"

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag Udskrivningsgrundlag og indkomstskat, generelle tilskud og kommunal udligning samt andre skatter Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2011 Midtvejsregulering for 2010 I lighed med tidligere år har Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter indgåelsen af kommuneaftalen den 30. juni 2010 udmeldt de statsgaranterede beløb for 2011 for udskrivningsgrundlag og for generelle tilskud og udligning mv. samt midtvejsreguleringen for Desuden har Kommunernes Landsforening (KL) i juli udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskudspuljen mv. for årene På grundlag heraf er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Ballerup Kommunes udskrivningsgrundlag frem til 2014 samt foretaget en beregning af de forventede skatteindtægter og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb såvel under forudsætning af selvbudgettering som ved valg af statsgaranti. I bilagstabellerne er de nu forventede beløb for specificeret, og beløbene for 2011 er sammenholdt med det senest vedtagne budgetoverslag. Ny prognose for udskrivningsgrundlaget Folketinget vedtog i juni 2010 en række lovforslag som vedrører Genopretningsaftalen for dansk økonomi og som påvirker kommunernes skattegrundlag for 2011 og de følgende år. Genopretningsaftalen betyder, at kommunernes skatteindtægter forøges i forhold til de tidligere gældende regler. KL har for kommunerne under ét anslået merprovenuet til 1,7 mia. kr. Merprovenuet bliver dog modsvaret af et mindre balancetilskud. Selv om bunden af den økonomiske krise antagelig er passeret, er konjunkturudsigterne for de kommende år fortsat meget usikre. Udsigten til et spirende opsving har fået Finansministeriet til forsigtigt at opjustere skønnet for den økonomiske vækst i 2010 og 2011, og på baggrund af Finansministeriets prognoser har KL justeret

2 skønnet for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag i budgetperioden, jf. tabel 1. Tabel 1. Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget Pct KL-skøn september ,1 6,7 2,7 2,6 2,6 Nu forventet: KL-skøn juli ,9 7,4 5,0 3,2 3,3 3,2 Note: Skønnet for 2009 og 2010 er efterreguleringsgrundlaget På dette grundlag er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Ballerup Kommunes udskrivningsgrundlag frem til 2014 samt foretaget en beregning af de forventede skatteindtægter og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb baseret på selvbudgettering. Kommunens seneste indkomstprognose tager udgangspunkt i indkomsterne for 2009, idet der nu er indberettet 98,7 pct. af samtlige selvangivelser. Det svarer til niveauet på samme tidspunkt sidste år. Der er herefter foretaget en fremregning ud fra forventningerne til udviklingen i indkomster, fradrag og antal skatteydere baseret på skøn fra KL over udviklingen i indkomster mv. korrigeret for lokale forhold samt Kommunens seneste befolkningsprognose, jf. budgetbilag nr. 1 af 22. marts Den nye prognose sammenholdt med forudsætningerne i budget 2010 fremgår af tabel 2. Tabel 2. Udskrivningsgrundlag og provenu af indkomstskat Mio. kr Udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering Budget 2010* 6.969, , , ,1 Nu forventet 7.071, , , , ,2 Provenu ved 25,5 pct. Budget 2010* 1.777, , , ,1 Nu forventet 1.803, , , , ,8 Provenuændring 25,8 68,7 78,7 96,8 * Budgettet for 2010 blev baseret på statsgaranti De opjusterede vækstforventninger herunder Genopretningsaftalen giver et betydeligt større udskrivningsgrundlag og dermed provenu i end beregnet i forbindelse med budgetlægningen for Det skal understreges, at disse tal er beregninger på selvbudgetteringsforudsætninger, mens det vedtagne budget for 2010 var baseret på statsgaranti. Der bliver derfor heller ikke tale om efterregulering i 2013, når indkomsterne for 2010 er endeligt gjort op i Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af statsgaranti Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 for den enkelte kommune tager udgangspunkt i indkomstskatten af indkomsterne for 2008 som opgjort ved slutopgørelsen pr. maj Side 2

3 Dette omregnes til udskrivningsgrundlag og korrigeres for de ændrede skatteregler. Det således korrigerede udskrivningsgrundlag fremregnes til 2011 med en procent svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for den landsgennemsnitlige vækst fra 2008 til Fremregningsprocenten (også kaldet statsgarantiprocenten) er fastsat til 8,2 pct., jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 762 af 24. juni Det af ministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 udgør 7.433,7 mio. kr., hvilket er noget højere end Kommunens egen prognose baseret på selvbudgettering. Provenuet ved statsgaranti bliver derfor 14,4 mio. kr. større end ved selvbudgettering i Provenuet ved statsgaranti og selvbudgettering kan dog ikke ses uafhængigt af provenuet ved tilskud og udligning, når valget mellem statsgaranti og selvbudgettering skal træffes, og den samlede gevinst ved at vælge statsgaranti er betragteligt mindre, jf. nedenfor. Vælger Kommunen at tage imod tilbuddet om statsgaranti, omfatter dette såvel udskrivningsgrundlag som de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Bloktilskud og kommunal udligning Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af 30. juni 2010 omfatter også bloktilskudspuljen og de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb mv. Ministeriets udmelding er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt ministeriets skøn for Kommunens folketal pr. 1. januar 2011 og for de afgiftspligtige grundværdier. Samlet set vil Ballerup Kommune modtage 596,8 mio. kr. ved statsgaranti. Beløbet er sammensat af følgende hovedelementer: Tabel 3. Tilskud og udligning 2011 ved statsgaranti 2011 Kommunal udligning 444,9 Statstilskud 183,9 Udligning af selskabsskat -40,1 Efterregulering -27,3 Udligning vedr. udlændinge 13,5 Bidrag til regioner -64,0 Beskæftigelsestilskud 61,5 Øvrige ordninger 24,5 Tilskud og udligning i alt 596,8 Anm. Beløbene er afrundede Bloktilskudspuljen er fastsat til 71,4 mia. kr. inkl. budgetgarantien, lov- og cirkulæreprogrammet, et balancetilskud på 12,2 mia. kr. samt reduktion for ikke-aftalte skattestigninger i Efter den skærpelse af sanktionslovgivningen, der blev vedtaget i forbindelse med Genopretningsaftalen, er nu op til 3 mia. kr. af balancetilskuddet betinget af, at kommunerne overholder udgiftsrammerne i kommuneaftalen. Skærpelsen indebærer desuden, at det følgende års betingede bloktilskud kan blive reduceret, hvis kommunernes serviceudgifter i regnskabet overskrider de budgetterede. I bloktilskudspuljen modregnes statens udgifter til de udligningsordninger, der ikke er rent mellemkommunale. Det gælder først og fremmest landsudligningen, hvor hovedparten af landets kommuner modtager tilskud. Side 3

4 Resten af bloktilskudspuljen, der udgør 21,3 mia. kr., fordeles som statstilskud til kommunerne i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar Statstilskuddet kan efterfølgende reguleres, hvis kommunerne øger beskatningen, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Af Ballerup Kommunes indtægt i den kommunale udligning hidrører 375,6 mio. kr. fra landsudligningen. Som nævnt er der underskud i landsudligningen, som modregnes i bloktilskuddet. Underskuddet betales derfor reelt af alle kommuner i forhold til deres indbyggertal. For Ballerup Kommune svarer modregningen til 394,3 mio. kr. Reelt betaler Ballerup Kommune derfor netto 18,7 mio. kr. i landsudligningen. Desuden finansieres tilskud til vanskeligt stillede kommuner (i provinsen) af bloktilskudspuljen. Ballerup Kommunes andel heraf udgør 40,7 mio. kr. Som det fremgår ovenfor, modtager Kommunen et beskæftigelsestilskud på 61,5 mio. kr. som led i den særlige finansiering af kommunernes udgifter i forbindelse med det enstrengede beskæftigelsessystem, der indebærer, at kommunerne nu afholder udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beregnes tilskud og udligning på selvbudgetteringsforudsætningerne, bliver nettoindtægten på 609,6 mio. kr. eller 12,8 mio. kr. mere end ved statsgaranti. Ud over de udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo august tage stilling til fordelingen af tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Ballerup Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen med henvisning til Kommunens likviditetsmæssige stilling. Selvbudgettering kontra statsgaranti Samlet set vil der på det nu foreliggende grundlag være en gevinst på 1,6 mio. kr. ved at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering i 2011, jf. tabel 4: Tabel 4. Selvbudgettering kontra statsgaranti Mio. kr. Selvbudgettering Statsgaranti Gevinst ved statsgaranti Indkomstskat (ved 25,5 pct.) 1.881, ,6 14,3 Tilskud og udligning i alt 609,6 596,8-12,8 Nettoprovenu 2.490, ,4 1,6 Anm. Tabellens tal er afrundede Selv om fordelen ved statsgaranti umiddelbart er forholdsvis begrænset, forudsættes det indtil videre, at Kommunen vælger statsgaranti for 2011, og at dette lægges til grund i det budgetforslag, der fremlægges ved 1. behandlingen, jf. nedenfor. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering skal senest træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Inden da vil der ske en ajourføring af Kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for Endvidere kan der komme nye centrale skøn for væksten, hvis konjunkturforventningerne ændres på baggrund af nye økonomiske nøgletal mv. Side 4

5 Ved valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering må det, ud over den direkte fordel, også tages i betragtning, at der ved statsgaranti ikke er nogen efterregulering, mens såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres 3 år efter budgetåret, såfremt der vælges selvbudgettering. Statsgarantien giver altså en umiddelbar budgetsikkerhed, men skulle udviklingen for Kommunen gå bedre end forventet, vil man til gengæld ikke kunne få en positiv efterregulering 3 år senere, som Kommunen uden statsgaranti vil være berettiget til. Valget rummer derfor altid en usikkerhed, som på baggrund af den økonomiske krise er ekstraordinær stor. Usikkerheden ved valget øges desuden af, at såvel Kommunens som Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn kan vise sig at være forkerte. Selv om Kommunens prognose skulle holde stik, kan der alligevel blive tale om en positiv eller negativ efterregulering, såfremt de endelige tal for udskrivningsgrundlag, udgiftsbehov og indbyggertal for Hovedstadsområdet og hele landet afviger fra ministeriets skøn. Der er ingen sikkerhed for, hvordan udviklingen bliver i de følgende år, og der kan ske store forskydninger, inden efterreguleringen gøres op i Allerede nu mener KL imidlertid, at de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter bliver mindre end opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved beregningen af de statsgaranterede beløb. Det vil give en mindre indtægt i landsudligningen, men et større statstilskud, så der på KL s forudsætninger ved selvbudgettering vil blive en mindre negativ efterregulering for Ballerup Kommune på 1,4 mio. kr. Samlet set kan fordelen ved statsgaranti i 2011 pt. opgøres til 3,0 mio. kr. Dette sammenholdt med de usikre økonomiske udsigter gør, at det foreløbig må anbefales at vælge statsgaranti. Efterregulering vedrørende 2008 Ved budgetlægningen for 2008 valgte Ballerup Kommune i lighed med flertallet af kommuner at selvbudgettere. Den umiddelbare fordel kunne opgøres til 28,2 mio. kr., heraf 20,0 mio. kr. i Det var i efteråret 2007, hvor der var en høj økonomisk vækst. Et år senere kom finanskrisen, der gik over i en generel økonomisk krise. Den faktiske indtægtsudvikling i 2008 blev derfor meget svagere end forventet. Ved slutopgørelsen i maj 2010 af indkomsterne for 2010 er de faktiske skatteindtægter for ,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Da indtægtsnedgangen er generel, er der ingen modgående bevægelse i udligningen, og Ballerup Kommune får en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 27,3 mio. kr. Samlet set får Ballerup Kommune en negativ efterregulering på 50,9 mio. kr., og tabet ved valget af selvbudgettering kan dermed opgøres til 30,9 mio. kr. Budgetoverslagsårene Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgaranti i budgetoverslagsårene. Ud fra de foreliggende centrale vækstskøn kan der dog beregnes et skøn over den forventede statsgaranti i budgetoverslagsårene. På de nuværende forudsætninger vil der også i overslagsårene være en nettogevinst ved statsgaranti på 2,1 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i Side 5

6 I budgetforslaget ved 1. behandlingen vil statsgaranti derfor rent teknisk blive lagt til grund for beregningen af budgetoverslagsårene. De nu forventede tal for skatteindtægter og dermed sammenhængende beløb for tilskud og udligning fremgår af bilaget. Det skal dog understreges, at prognoserne i sagens natur er forbundet med en vis usikkerhed, der øges med prognoseperiodens længde. Øvrige skatter og afgifter Grundskyld og dækningsafgift Fra 2003 er der indført et loft over stigningen i grundværdierne, så den afgiftspligtige grundværdi, som grundskylden beregnes af, for den enkelte ejendom højst kan stige med en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog maksimalt udgøre 7 pct. For 2011, hvor stigningen i udskrivningsgrundlaget skønnes til 5,0 pct., er reguleringsprocenten fastsat til de maksimale 7,0 pct. Som grundlag for kommunernes budgettering af de kommunale ejendomsskatter for 2011 anvendes den seneste opgørelse fra SKAT af de skattepligtige grundværdier pr. 1. oktober De samlede grundværdier pr. 1. oktober 2009 er opgjort til ,7 mio. kr., hvor de pr. 1. oktober 2008 udgjorde i alt ,2 mio. kr. Krisen på ejendomsmarkedet slår således nu igennem med et fald på 18,6 pct. i grundværdierne. På grund af stigningsloftet ligger de afgiftspligtige grundværdier dog fortsat langt under de faktiske værdier og udgør kun ,2 mio. kr. For de faktiske grundværdier forudsættes en nulvækst i 2012 og en meget begrænset vækst på 1,0 pct. i 2013 og Det er dog uden betydning, idet stigningsloftet i en rum tid vil være afgørende efter de meget kraftige værdistigninger frem til KL forventer, at reguleringsprocenten i overslagsårene vil blive på henholdsvis 6,2, 6,3 og 6,2 pct. Udviklingen i de faktiske grundværdier og loftet for grundværdierne er herefter beregnet som anført i nedenstående tabel. Som det fremgår, er loftet den laveste af de 2 værdier i alle år, og loftet udgør dermed de afgiftspligtige grundværdier, hvoraf grundskylden beregnes. Tabel 5. Grundværdier faktiske og anvendte Faktiske grundværdier (mio. kr.) , , , ,6 Vækstpct. 0,0 1,0 1,0 Loft for grundværdier (mio. kr.) , , , ,6 Forventet reguleringspct. 5,2 5,3 5,2 Afgiftspligtige grundværdier (mio. kr.) , , , ,6 Vækstpct. 5,2 5,3 5,2 Side 6

7 Loftet er beregnet ved at opregulere det foregående års afgiftspligtige grundværdier med reguleringsprocenten reduceret med 1 pct., idet stigningen i de afgiftspligtige grundværdier i Ballerup Kommune de seneste år har været lidt mindre end reguleringsprocenten. Det skal understreges, at denne metode kun giver et tilnærmet skøn for udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier, idet loftet skal beregnes for den enkelte ejendom. Forskelsværdierne for erhvervsejendomme, hvoraf der skal svares dækningsafgift, er faldet fra ,5 mio. kr. pr. 1. oktober 2008 ved budgetvedtagelsen til ,6 mio. kr. pr. 1. oktober 2009 ved den seneste opgørelse. Det svarer til et fald på 4,4 pct., hvor der året før var en stigning på 31,2 pct. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme opkræves med 10 promille, som er lovens maksimum. Desuden opkræves en dækningsafgift på 14,445 promille af grundværdien og på 8,75 promille af forskelsværdien for visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld. Trods udsvingene i forskelsværdierne for erhvervsejendomme regnes der forsigtigvis fortsat med uændret provenu af dækningsafgift i overslagsårene. Der kan herefter forventes følgende udvikling i provenuet af grundskyld og dækningsafgifter, idet det forudsættes, at grundskyldspromillen er uændret på 28,89: Tabel 6. Provenu af grundskyld og dækningsafgift Mio. kr Nu forventet Grundskyld 311,8 328,2 345,5 363,5 Dækningsafgift erhverv 122,2 122,2 122,2 122,2 Dækningsafgift offentlige ejendomme 10,9 10,9 10,9 10,9 I alt nu forventet 444,9 461,3 478,6 496,6 Budget ,5 470,0 488,5 Selskabsskatter Efter de gældende regler sker afregningen af den kommunale andel af selskabsskatter på et endeligt grundlag. I 2011 afregnes derfor selskabsskatter vedrørende indkomståret Beløbet udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldingen af statsgaranti mv. For Ballerup Kommune er det samlede beløb opgjort til 227,2 mio. kr. hvilket er 22,8 mio. kr. mindre end forudsat i budgetoverslaget. På grund af usikkerheden i forbindelse med den økonomiske udvikling budgetteres med en indtægt på 227,0 mio. kr. i alle budgetoverslagsår svarende til niveauet for selskabsskatten i Sammenholdt med budgetoverslaget i det vedtagne budget forventes nu følgende udvikling: Tabel 7. Selskabsskat Mio. kr Budget ,0 250,0 250,0 Nu forventet 227,2 227,0 227,0 227,0 Provenuændring -22,8-23,0-23,0 Side 7

8 Efter finansieringsreformen sker der en mellemkommunal udligning af det kommunale provenu af selskabsskat. Der udlignes 50 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet målt pr. indbygger. For kommuner, der i 2007 har et selskabsskatteprovenu, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget, og som har et samlet tab på finansieringsreformen, er der en særlig nedslagsordning. Ordningen betyder, at der for disse kommuner gives et nedslag i det provenu, der indgår i udligningsordningen. Nedslaget svarer til den del af provenuet, der overstiger 1 pct. af beskatningsgrundlaget. Nedslaget kan dog ikke overstige det anvendte nedslagsbeløb fra året før. Da det beregnede nedslagbeløb har været stigende, er det anvendte nedslagsbeløb fortsat svarende til 2007, hvor nedslaget udgjorde 108,2 mio. kr. For 2011 udgør selskabsskatteprovenuet for Ballerup Kommune 227,2 mio. kr. og 1 pct. af beskatningsgrundlaget 84,8 mio. kr. Forskellen er 142,4 mio. kr., og det anvendte nedslagsbeløb bliver dermed fortsat 108,2 mio. kr. Ballerup Kommunes bidrag til udligningsordningen kan herefter beregnes til 40,1 mio. kr. Dette beløb er indregnet i de tidligere anførte samlede tilskuds- og udligningsbeløb. Bidrag til regionerne De nye regioner har ikke ret til selvstændig skatteudskrivning, men får deres indtægter fra Staten og kommunerne. Efter lov om regionernes finansiering skal kommunerne dels betale et grundbidrag og et aktivitetsbestemt bidrag til sundhedsvæsnet, dels et udviklingsbidrag til regionernes øvrige virksomhed. Mens det aktivitetsbestemte bidrag er en driftsudgift, afregnes grundbidraget og udviklingsbidraget via Indenrigs- og Sundhedsministeriet sammen med afregningen af tilskud og udligning, jf. bkg. nr. 832 af 24. juni 2010 om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for Grundbidrag og udviklingsbidrag betales med et beløb pr. indbygger. Beløbene for 2010 var fastsat til kr. i grundbidrag og 120 kr. i udviklingsbidrag. For 2011 fastsættes størrelsen af Regionsrådet efter drøftelse med kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Regionsrådet kan dog ikke forhøje bidraget ud over bidraget fra året før reguleret med Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for den forventede pris- og lønudvikling, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse. Ministeriet har i bekendtgørelsen fastsat pris- og lønreguleringen til 0,8 pct. for såvel grundbidraget som udviklingsbidraget. Udgangspunktet for regionernes fastsættelse af bidragene vil dermed være et grundbidrag på kr. og et udviklingsbidrag på 121 kr. pr. indbygger. Indbyggertallet ved beregningen af bidragene er det indbyggertal, der indgår i statsgarantiudmeldingen, og som for Ballerup Kommune udgør Med dette indbyggertal udgør Ballerup Kommunes bidrag for 2011 herefter henholdsvis 58,2 mio. kr. og 5,8 mio. kr. Bidragene for overslagsårene, der fremgår af bilagstabel nr. 4, er budgetteret ved at fremregne bidragene med KL s skøn for pris- og lønudviklingen og den forventede befolkningsudvikling. Side 8

9 Midtvejsregulering af bloktilskudspuljen og andre reguleringer for 2010 I forbindelse med kommuneaftalen er bloktilskudspuljen for 2010 reguleret som kompensation for ændringer i love og regler med kommunaløkonomiske konsekvenser samt andre aftalte reguleringer (den såkaldte midtvejsregulering). Reguleringen for ændrede love og regler omfatter en lang række ændringer, hvoraf langt den største er kompensation for merudgifter i forbindelse med en styrket beskæftigelsesrettet indsats, herunder mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden. I midtvejsreguleringen indgår desuden en aftalt forhøjelse af bloktilskuddet med mio. kr. på baggrund af stigende overførselsudgifter i 2010, samt en regulering på 300 mio. kr. på baggrund af reviderede skøn for den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Samlet betyder midtvejsreguleringen en forøgelse af bloktilskudspuljen for 2010 med 2.002,3 mio. kr., som fordeles efter indbyggertal. Ballerup Kommunes andel af midtvejsreguleringen af bloktilskudspuljen udgør 17,3 mio. kr. Udover bloktilskudspuljen sker der en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som kommunerne fra 2010 har modtaget som led i finansieringen af kommunernes overtagelse af udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Ved midtvejsreguleringen foretages en fornyet beregning af den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud. Beregningen baseres på kommunens beregnede udgifter i 2009, hvis de nye finansieringsregler havde været gældende, samt et landsdelsfordelt merudgiftsbehov baseret på den skønnede udgiftsudvikling fra 2009 til 2010 fordelt efter landsdelenes udvikling i ledigheden og den enkelte kommunes andel af ledigheden inden for landsdelen. Det udmeldte beskæftigelsestilskud for Ballerup Kommune i 2010 var på 50,6 mio. kr. Det ved midtvejsreguleringen beregnede beskæftigelsestilskud udgør 44,7 mio. kr., hvorfor Ballerup Kommune får en negativ regulering på 5,9 mio. kr. Den negative regulering skal dog ses i sammenhæng med et større fald i kommunens udgifter til dagpenge mv. I forbindelse med midtvejsreguleringen beregnes endvidere et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden ligger mere end 5 procentpoints over udviklingen i landsdelen som helhed. Det samlede tilskudsbeløb udgør 46,2 mio. kr., som finansieres af samtlige kommuner i forhold til befolkningstallet. Ballerup Kommunes bidrag til dette særlige tilskud udgør 0,4 mio. kr. Ud over midtvejsreguleringen er bloktilskudspuljen for 2010 reguleret efter budgetvedtagelsen, dels med en nedsættelse med 67,4 mio. kr. som følge af den kollektive sanktion for kommunale skatteforhøjelser i 2010, dels med en i forbindelse med finansloven vedtaget forøgelse på 300 mio. kr. af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen. Ballerup Kommunes andel af skattesanktionen udgør 0,6 mio. kr., mens andelen af ældretilskuddet udgør 2,7 mio. kr. De ovennævnte reguleringer betyder, at Ballerup Kommunes nettoindtægter fra tilskud og udligning i 2010 samlet forøges med 13, 1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Reguleringerne medtages ved den 2. budgetopfølgning for Bilag: Specifikation af skatter, tilskud og udligning Side 9

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere